Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și normele de autorizare a agenților economici care verifică, montează și/sau repară tahografe și limitatoare de viteză din 17.08.2005

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2005 până la 20 aprilie 2008, fiind abrogat prin Ordin 343/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL I Elemente generale

Art. 1. -

(1) În sensul prezentelor reglementări, se aplică definițiile care figurează în Ordonanța Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză și în Reglementările privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin A.E.T.R. se înțelege Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.), la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994.

(3) În sensul prezentelor reglementări, termenul tahograf trebuie înțeles ca tahograf sau componentele lui.

(4) În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) activare - faza în cursul căreia tahograful digital devine complet operațional și pune în funcțiune toate funcțiile, inclusiv funcțiile de securitate;

b) tahograf digital - tahograf cu memorie care nu utilizează foi de înregistrare;

c) autenticitate - faptul că o informație provine de la o parte a cărei identitate poate fi verificată;

d) autentificare - funcție destinată să stabilească și să verifice o identitate;

e) cartelă (tahografică) - cartelă cu memorie, destinată a fi utilizată la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de către tahograf a deținătorului cartelei (sau a grupului căruia îi aparține), precum și descărcarea și stocarea datelor. O cartelă poate fi de unul dintre următoarele tipuri:

- cartela agentului economic autorizat, care este o cartelă eliberată unui producător de tahografe, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat; această cartelă identifică deținătorul și permite încercarea și etalonarea tahografului și/sau descărcarea datelor din aparat;

- cartela conducătorului auto, care este o cartelă eliberată unui anumit conducător auto; această cartelă îl identifică pe conducătorul auto și permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;

- cartela de control, care este o cartelă eliberată organismului de control abilitat prin legislația în vigoare; această cartelă identifică organismul de control și, eventual, persoana care efectuează controlul și permite accesul la datele stocate în memoria aparatului sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea și/sau descărcarea datelor;

- cartela operatorului de transport, care este o cartelă eliberată proprietarului sau deținătorului autovehiculului echipat cu un tahograf; aceasta identifică operatorul de transport și permite afișarea, descărcarea și imprimarea datelor stocate în tahograful blocat de operatorul de transport;

f) circumferința efectivă a anvelopelor - media distanțelor parcurse de fiecare roată care antrenează vehiculul (roți motoare) în timpul unei rotații complete. Măsurarea distanțelor trebuie să se facă în condiții normale de încercare (vezi art. 12) și se exprimă în forma: l = ... mm. Fabricanții de autovehicule pot să înlocuiască măsurarea acestor distanțe printr-un calcul teoretic care ține cont de repartiția pe axe a masei proprii; aceste metode de calcul trebuie aprobate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

g) coeficient caracteristic al vehiculului - caracteristică numerică ce indică valoarea semnalului de ieșire emis de piesa de pe vehicul prevăzută pentru racordarea la tahograf (arborele de ieșire al cutiei de viteze sau puntea în anumite cazuri; roata vehiculului în alte cazuri) atunci când vehiculul parcurge distanța de 1 km, măsurată în condiții normale de încercare (vezi art. 12); coeficientul caracteristic se exprimă fie în rotații pe kilometru (w = ... rot./km), fie în impulsuri pe kilometru (w = ... imp./km);

h) constanta tahografului - caracteristică numerică ce dă valoarea semnalului de intrare necesar pentru a se obține indicarea și înregistrarea unei distanțe parcurse de 1 km; această constantă trebuie să fie exprimată fie în rotații pe kilometru (k = ... rot./km), fie în impulsuri pe kilometru (k = ... imp./km);

i) defect - operație anormală detectată de tahograful digital, care poate proveni dintr-o disfuncționalitate sau defectare a aparatului;

j) descărcarea datelor - copierea cu semnătură numerică a unei părți sau a unui ansamblu de date stocate în memoria unității electronice de la bordul autovehiculului ori în memoria unei cartele. Descărcarea datelor nu trebuie în nici un caz să modifice sau să șteargă datele;

k) dimensiunea anvelopei - indicarea dimensiunii anvelopei în conformitate cu reglementările în vigoare;

l) etalonare - actualizarea sau confirmarea parametrilor autovehiculului care trebuie păstrați în memorie. Parametrii autovehiculului se referă la identificarea autovehiculului (numărul de identificare "VIN", numărul de înmatriculare și indicativul României) și la caracteristicile acestuia [w, k, l, dimensiunea anvelopelor, reglajul limitatorului de viteză (dacă este cazul), ora universală coordonată - OUC, kilometrajul]; etalonarea unui tahograf digital necesită utilizarea unei cartele a agentului economic autorizat;

m) eveniment - operație anormală detectată de tahograful digital, care poate proveni dintr-o tentativă de fraudă;

n) foaie de înregistrare - foaie concepută pentru a primi și a fixa înregistrări, care se introduce în tahograf, cu excepția celor digitale, și pe care dispozitivele de inscripționare a acestuia înscriu în mod continuu diagramele datelor de înregistrat;

o) identificarea vehiculului - numere ce permit identificarea vehiculului: numărul de identificare "VIN" și numărul de înmatriculare cu indicativul României;

p) indicele de înlocuire al cartelei - al 15-lea caracter alfanumeric al numărului cartelei majorat la fiecare înlocuire a cartelei;

q) indicele de reînnoire al cartelei - al 16-lea caracter alfanumeric al numărului cartelei majorat la fiecare reînnoire a cartelei;

r) indicele secvențial al cartelei - al 14-lea caracter alfanumeric al numărului cartelei, utilizat pentru a diferenția cartelele eliberate unei societăți sau unui organism care este îndreptățit să primească mai multe cartele; societatea sau organismul este identificat prin primele 13 caractere ale numărului cartelei;

s) înlocuire - eliberarea unei cartele care înlocuiește o cartelă existentă care a fost declarată pierdută, furată sau nefuncțională și care nu a fost returnată autorității care a eliberat-o; înlocuirea comportă întotdeauna riscul coexistenței a două cartele valabile cu același număr;

t) memorie - dispozitiv de stocare electronic, încorporat în tahograful digital;

u) montare - instalarea tahografului într-un vehicul;

v) numărul cartelei - cod alfanumeric de 16 caractere care identifică cartela în mod unic în România; acest număr include un indice secvențial (dacă este cazul), un indice de înlocuire și un indice de reînnoire;

w) reînnoire - eliberarea unei noi cartele atunci când o cartelă ajunge la termenul de expirare sau nu funcționează corect și a fost returnată autorității care a eliberat-o; reînnoirea implică certitudinea că nu coexistă două cartele valabile cu același număr;

x) reparare (pentru tahografele digitale) - orice reparare a unui traductor de mișcare sau a unei unități electronice de la bordul autovehiculului, care implică deconectarea alimentării electrice a acestora sau a componentelor tahografului ori deschiderea aparatului;

y) semnătură numerică - datele atașate unui pachet de date sau transformarea criptografică a acestuia, permițând destinatarului pachetului de date să obțină confirmarea autenticității și integrității acestuia;

z) traductor de mișcare - element al tahografului care generează un semnal privind viteza și/sau distanța parcursă de vehicul;

aa) unitate electronică de la bordul autovehiculului - tahograful digital fără traductor de mișcare și cablurile care conectează traductorul de mișcare; unitatea electronică de la bordul vehiculului poate fi compusă dintr-un singur element sau din mai multe componente amplasate în autovehicul, cu condiția ca aceasta să respecte cerințele de securitate aplicabile;

bb) verificare periodică - o serie de operații efectuate pentru a controla dacă tahograful funcționează corect și dacă reglajele sale corespund parametrilor autovehiculului.

CAPITOLUL II Condiții de montare, reparare și verificare a tahografelor

SECȚIUNEA 1 Montare, reparare

Art. 2. -

Conformitatea montării tahografului cu cerințele prezentelor reglementări este atestată prin placa de montare aplicată conform condițiilor prevăzute în prezentele reglementări.

Art. 3. -

Este admisă montarea unui tahograf numai dacă acesta este omologat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 sau cu A.E.T.R. în vigoare ori dacă deține aprobare de model conform legislației în vigoare.

Art. 4. -

(1) Tahograful trebuie să fie amplasat pe vehicul astfel încât, pe de o parte, conducătorul auto să poată supraveghea ușor de pe locul său indicatorul de viteză, contorul de kilometri și ceasul, iar pe de altă parte, toate elementele, inclusiv cele de transmitere, să fie protejate împotriva oricărei deteriorări accidentale.

(2) La montarea tahografelor digitale trebuie respectate următoarele cerințe:

a) tahograful nou trebuie livrat agenților economici autorizați sau fabricanților de autovehicule neactivat, cu toți parametrii de etalonare reglați la valorile prestabilite, adecvate și actualizate. Atunci când nici o valoare particulară nu este corespunzătoare, pentru parametrii alfabetici se va recurge la șiruri de "ș", iar pentru parametrii numerici, la "0";

b) înaintea activării, tahograful trebuie să permită accesul la funcția de etalonare, chiar dacă aparatul nu este în modul de etalonare;

c) înaintea activării, tahograful nu trebuie să înregistreze sau să stocheze date privind: introducerea și retragerea cartelei, activitatea conducătorului auto, locurile unde a început și s-a sfârșit activitatea zilnică a acestuia, contorul de kilometri, viteza, evenimentele în utilizarea aparatului, defectele, controlul, blocarea aparatului de operatorul de transport și date referitoare la descărcarea datelor;

d) în timpul montării, fabricanții de autovehicule trebuie să preregleze toți parametrii cunoscuți;

e) fabricanții autovehiculelor sau agenții economici autorizați trebuie să activeze tahograful montat înainte ca autovehiculul să părăsească locul unde a fost efectuată montarea;

f) activarea tahografului trebuie să fie declanșată automat de prima introducere a unei cartele a agentului economic autorizat în oricare dintre interfețele destinate cartelelor;

g) operațiile specifice de conectare între traductorul de mișcare și unitatea electronică de la bordul autovehiculului, dacă este cazul, trebuie să se producă în mod automat înainte sau în timpul activării;

h) după activare, tahograful trebuie să asigure aplicarea în întregime a cerințelor privind drepturile de acces la funcții și date;

i) funcțiile de înregistrare și stocare ale aparatului trebuie să fie în întregime operaționale după activare;

j) montarea trebuie să fie urmată de o etalonare; prima etalonare trebuie să includă introducerea numărului de înmatriculare al autovehiculului și trebuie efectuată în interval de două săptămâni după montare sau după atribuirea numărului de înmatriculare, dacă aceasta este ulterioară;

k) tahograful trebuie să fie poziționat în vehicul astfel încât conducătorul auto să aibă acces de pe locul său la funcțiile aparatului.

Art. 5. -

Constanta tahografului trebuie să poată fi adaptată coeficientului caracteristic al vehiculului prin intermediul unui dispozitiv adecvat denumit adaptor. Vehiculele cu mai multe rapoarte de transmitere ale punții motoare trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de comutare care să aducă automat aceste rapoarte la cel pentru care adaptarea aparatului pentru vehicul se realizează cu ajutorul adaptorului.

Art. 6. -

O placă de montare vizibilă se fixează pe vehicul, în apropierea aparatului sau direct pe aparat, după verificarea de primă montare. După fiecare intervenție a agentului economic autorizat, care necesită o modificare a reglajului de montare, sau după fiecare verificare periodică este necesar să se aplice o nouă placă, înlocuitoare a celei precedente. Placa trebuie să aibă cel puțin următoarele mențiuni:

a) numele, adresa sau denumirea comercială a agentului economic autorizat;

b) coeficientul caracteristic al vehiculului, sub forma w = ... rot./km, w = ... imp./km;

c) circumferința efectivă a anvelopelor roților, sub forma l = ... mm;

d) data determinării coeficientului caracteristic al vehiculului și măsurării circumferinței efective a anvelopelor roților;

e) constanta tahografului sub forma k = ... imp./km (numai pentru tahografele digitale);

f) numărul de identificare al vehiculului (numai pentru tahografele digitale);

g) dimensiunea anvelopelor (numai pentru tahografele digitale);

h) marca sigiliului agentului economic autorizat.

Art. 7. -

(1) Următoarele elemente ale tahografului și ale instalației trebuie sigilate după montare:

a) placa de montare, cu excepția cazului în care este aplicată astfel încât să nu poată fi detașată fără distrugerea indicațiilor;

b) extremitățile elementelor de legătură dintre tahograful propriu-zis și vehicul;

c) adaptorul propriu-zis și introducerea lui în circuit;

d) dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu mai multe rapoarte de transmitere ale punții motoare;

e) elementele de legătură ale adaptorului și dispozitivului de comutare cu alte elemente ale instalației;

f) carcasele tahografului care îl protejează împotriva accesului neautorizat;

g) toate capacele care permit accesul la dispozitivele cu ajutorul cărora se adaptează constanta tahografului la coeficientul caracteristic al vehiculului.

În anumite cazuri pot fi prevăzute, la aprobarea de model, și alte puncte de sigilare, iar amplasarea acestora trebuie menționată pe certificatul de aprobare de model.

(2) În cazul tahografelor digitale, după montare trebuie sigilate următoarele elemente:

a) orice conexiune în cazul căreia, dacă ar fi deconectată, s-ar produce modificări sau pierderi de date care nu pot fi puse în evidență;

b) placa de montare, cu excepția cazului în care ea este aplicată astfel încât să nu poată fi detașată fără distrugerea indicațiilor.

(3) Sigiliile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și e) și, respectiv, la alin. (2), pentru tahografele digitale, pot fi îndepărtate în cazuri de urgență sau pentru montarea, reglarea ori repararea unui limitator de viteză sau a altui dispozitiv care contribuie la siguranța circulației, cu condiția ca tahograful să continue să funcționeze sigur și corect și să fie resigilat de către un agent economic autorizat, imediat după montarea limitatorului de viteză, respectiv a altui dispozitiv care contribuie la siguranța circulației, sau într-un termen de 7 zile în celelalte cazuri. Orice înlăturare a acestor sigilii trebuie să facă obiectul unei justificări scrise care să poată fi pusă la dispoziție organismelor abilitate pentru control. Înlăturarea acestor sigilii de către personalul de control abilitat conform art. 54 alin. (5) va face, de asemenea, obiectul unei justificări scrise (conform modelului din anexa nr. 1).

Art. 8. -

(1) Cablul de legătură dintre tahograf și generatorul de impulsuri trebuie să fie protejat printr-o armătură continuă din oțel inoxidabil, acoperită cu un înveliș din material plastic, și terminat prin bucșe de capăt sertizate, cu excepția cazului în care este asigurată în alt mod o protecție împotriva unor intervenții neautorizate (de exemplu, prin control electronic, cum ar fi codificarea transmiterii semnalelor), ce poate constata prezența oricărui dispozitiv care nu este necesar pentru buna funcționare a tahografului și care are drept scop împiedicarea funcționării corecte a tahografului prin scurtcircuitare, întreruperi sau prin modificarea datelor electronice emise de traductorul de viteză ori de deplasare.

(2) În sensul prezentelor reglementări, o legătură ce cuprinde racorduri sigilate este considerată ca fiind continuă.

(3) Controlul electronic indicat mai sus poate fi înlocuit cu un alt sistem de control electronic care poate asigura ca tahograful să înregistreze mișcările vehiculului independent de semnalele emise de traductorul de viteză și de deplasare.

(4) Pentru vehiculele din categoria M1 sau N1, care sunt echipate cu tahografe conform prezentelor reglementări și a căror concepție nu permite montarea unui cablu armat între traductorul de viteză și de deplasare și tahograf, un adaptor este fixat cât se poate de aproape de traductorul de viteză și de deplasare. Cablul armat este în acest caz instalat între adaptor și tahograf.

SECȚIUNEA a 2-a Verificare

Art. 9. -

(1) Orice aparat individual, nou sau reparat, trebuie certificat în ceea ce privește buna funcționare și exactitatea indicațiilor și înregistrărilor, de către fabricant sau reprezentantul acestuia, în limitele fixate la art. 15 alin. (1) pct. (i), prin sigilarea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f).

(2) În cazul tahografelor digitale, fiecare aparat nou sau reparat trebuie controlat pentru a se asigura funcționarea corectă și precizia citirilor și înregistrărilor sale în limitele prevăzute la art. 15 alin. (2) pct. (i) și (ii).

Art. 10. -

La montarea la bordul unui vehicul tahograful și instalația în ansamblu trebuie să satisfacă dispozițiile privitoare la erorile maxime tolerate, prevăzute la art. 15 alin. (1) pct. (ii), respectiv la alin. (2) pct. (i) și (ii), pentru tahografele digitale. Încercările de verificare aferente se efectuează de fabricantul autovehiculului, în cazul în care tahograful este montat de acesta la fabricarea autovehiculului, respectiv de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sau de agenții economici autorizați conform prezentelor reglementări, în cazul în care tahograful se montează ulterior fabricației autovehiculului.

Art. 11. -

(1) Tahografele montate pe vehicul trebuie verificate periodic o dată la 2 ani de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sau de agenții economici autorizați conform prezentelor reglementări.

(2) În cazul tahografelor digitale se impune efectuarea unei verificări și după orice reparare a tahografului, după orice modificare a coeficientului caracteristic al vehiculului, după orice modificare a circumferinței efective a anvelopelor, atunci când ceasul OUC prezintă o eroare mai mare de 20 de minute sau atunci când s-a schimbat numărul de înmatriculare al autovehiculului.

(3) În cazul verificărilor tahografelor, cu excepția celor digitale, trebuie controlate următoarele:

a) starea de bună funcționare a tahografului;

b) prezența mărcii de omologare pe tahograf;

c) prezența plăcii de montare;

d) integritatea sigiliilor tahografului și a celorlalte elemente ale instalației;

e) circumferința efectivă a anvelopelor.

(4) Controlul stării de bună funcționare a tahografului constă în verificarea funcționării următoarelor:

a) vitezometrul;

b) ceasul;

c) iluminarea tahografului;

d) modul de funcționare a dispozitivelor de marcare, care trebuie să indice în mod distinct pe foaia de înregistrare:

- orice deschidere a cutiei tahografului în care se află foaia de înregistrare;

- orice întrerupere a alimentării cu curent electric a tahografelor, care depășește 100 milisecunde (cu excepția iluminatului), cel târziu la restabilirea alimentării cu energie electrică;

- orice întrerupere a alimentării cu curent electric a traductorului de viteză și de deplasare, care depășește 100 milisecunde, și orice întrerupere a semnalului traductorului de viteză și de deplasare.

(5) În cazul tahografelor digitale, verificările cuprind următoarele elemente:

a) funcționarea corectă a tahografului, inclusiv funcția de stocare a datelor pe cartelele tahografice;

b) conformitatea cu prevederile art. 15 alin. (2) pct. (i) și (ii) referitoare la erorile maxime tolerate la montare;

c) prezența mărcii de omologare pe tahograf;

d) prezența plăcii de montare;

e) integritatea sigiliilor aplicate pe tahograf și pe alte părți ale instalației;

f) dimensiunea și circumferința efectivă a anvelopelor.

Această verificare trebuie să includă o etalonare.

(6) Controlul respectării dispozițiilor art. 15 alin. (1) pct. (ii) cu privire la erorile maxime tolerate la verificarea periodică, respectiv ale art. 15 alin. (2) pct. (i) și (ii) cu privire la erorile maxime tolerate la verificarea periodică în cazul tahografelor digitale se efectuează o dată la 2 ani în cadrul verificării periodice. Acest control comportă înlocuirea obligatorie a plăcii de montare.

(7) După verificarea unui tahograf, cu excepția celor digitale, pe exteriorul sau interiorul acestuia se va aplica o etichetă. Această etichetă va conține valoarea setată a constantei aparatului, constituită din 4 sau mai multe cifre, într-o formă clar vizibilă și ușor lizibilă, utilizându-se următoarea notație: k = ... imp./km. Eticheta va fi prevăzută cu un sigiliu sau va fi aplicată astfel încât dezlipirea să ducă la deteriorarea ei ireversibilă.

Art. 12. -

Determinarea erorilor la montare și în exploatare se efectuează în următoarele condiții, considerate drept condiții normale de încercare:

a) vehiculul gol, în stare normală de mers;

b) presiunea anvelopelor indicată de fabricant;

c) uzura anvelopelor în limitele admise prin prevederile legale în vigoare;

d) deplasarea vehiculului: vehiculul se deplasează, acționat de propriul motor, în linie dreaptă, pe o suprafață plană, la o viteză de 50 km/h ± 5 km/h;

e) controlul se poate efectua și pe un banc de probe adecvat, cu condiția să fie de o exactitate comparabilă.

Art. 13. -

(1) În timpul verificării coeficientul caracteristic se va determina prin calcularea numărului de rotații sau de impulsuri pe durata parcurgerii unui kilometru și se va nota pe placa de montare, utilizându-se următoarele notații: w = ... rot./km sau w = ... imp./km.

(2) Circumferința efectivă a anvelopelor se va determina prin calcularea distanței medii parcurse la o rotație completă a roților motoare și se va nota pe placa de montare, utilizându-se următoarea notație: l = ... mm.

(3) Coeficientul caracteristic și circumferința efectivă a pneurilor se pot determina utilizându-se un stand cu role sau o instalație de testare a frânelor, adaptate special pentru aceste determinări, ori un poligon de testare orizontal, de lățimea unei benzi de mers, plan, cu o lungime de cel puțin 20 m, cu suprafață din beton sau asfalt.

Art. 14. -

(1) Pentru verificarea înregistrărilor tahografului, cu excepția celor digitale, se va utiliza o foaie de înregistrare, omologată și adecvată pentru utilizarea la tahograful în cauză, în în scopul efectuării unei înregistrări a testului, care va include cel puțin următoarele:

a) viteza, cel puțin 3 valori (40, 80, 120 km/h), în ordine crescătoare și descrescătoare;

b) viteza la limita domeniului de viteză;

c) timpul de conducere, ceilalți timpi de lucru, timpul disponibil și timpul de odihnă;

d) distanța parcursă;

e) funcționarea acelor inscriptoare.

(2) Utilizându-se un șablon de referință și un instrument de citire prevăzut cu lupă se vor verifica datele înregistrate pe diagrama de înregistrare a testului, pentru a se determina dacă acestea se încadrează în marjele de eroare menționate la art. 15 alin. (1) pct. (ii) sau (iii), după caz.

Art. 15. -

(1) Erori maxime tolerate (dispozitive indicatoare și înregistratoare):

(i) pe bancul de probe, înaintea montării:

a) distanța parcursă:

- 1% în plus sau în minus față de distanța reală, aceasta fiind egală cu cel puțin 1 km;

b) viteza:

- 3 km/h în plus sau în minus în raport cu viteza reală;

c) timpul:

- ± 2 minute pe zi, cu maximum 10 minute pentru 7 zile, în cazul în care durata de mers a ceasului după întoarcere nu este inferioară acestei perioade;

(ii) la montarea și verificarea periodică:

a) distanța parcursă:

- 2% în plus sau în minus față de distanța reală, aceasta fiind egală cu cel puțin 1 km;

b) viteza:

- 4 km/h în plus sau în minus în raport cu viteza reală;

c) timpul:

- ± 2 minute pe zi sau ± 10 minute în 7 zile;

(iii) în exploatare:

a) distanța parcursă:

- 4% în plus sau în minus față de distanța reală, aceasta fiind egală cu cel puțin 1 km;

b) viteza:

- 6 km/h în plus sau în minus în raport cu viteza reală;

c) timpul:

- ± 2 minute pe zi sau ± 10 minute în 7 zile.

(2) Erorile maxime tolerate pentru tahografele digitale:

(i) distanța măsurată trebuie să se încadreze în următoarele toleranțe (distanțe de cel puțin 1.000 m):

- ± 1% înainte de montare;

- ± 2% la montare și la verificările periodice;

- ± 4% în exploatare;

(ii) în scopul de a asigura o eroare maximă în exploatare a vitezei indicate de ± 6 km/h și ținându-se cont de:

- o eroare de ± 2 km/h pentru variațiile semnalului de intrare (variații datorate anvelopelor etc.);

- o eroare de ± 1 km/h la măsurările efectuate în cursul montării și verificărilor periodice, tahograful trebuie, pentru viteze cuprinse între 20 și 180 km/h și pentru coeficienți caracteristici ai vehiculului cuprinși între 4.000 și 25.000 imp./km, să măsoare viteza cu o eroare de ± 1 km/h (la viteză constantă).

Rezoluția de stocare a datelor antrenează o eroare adițională de ± 0,5 km/h pentru viteza stocată de tahograf.

Viteza trebuie să fie măsurată corect în toleranțele normale în cele două secunde care urmează sfârșitului unei schimbări de viteză, atunci când viteza a fost schimbată cu o rată de până la 2 m/s2.

(3) Erorile maxime tolerate enumerate la alin. (1) și (2) sunt valabile pentru temperaturi situate între 0°C și 40°C, temperaturile fiind măsurate în imediata apropiere a aparatului. Erorile maxime tolerate enumerate la alin. (1) și (2) trebuie măsurate în condițiile indicate la art. 12.

Art. 16. -

La terminarea verificării se eliberează o dovadă de verificare în două exemplare, conformă cu cea prezentată în anexa nr. 2. Un exemplar se înmânează beneficiarului, iar celălalt exemplar se păstrează la verificator pe o perioadă de cel puțin 3 ani, împreună cu foaia de înregistrare de control, rezultată în urma verificărilor, dacă este cazul.

CAPITOLUL III Omologare, condiții de montare, reparare și verificare
a limitatoarelor de viteză

SECȚIUNEA 1 Omologare

Art. 17. -

Prezentele reglementări se aplică atât sistemelor de limitare constructivă a vitezei maxime, care sunt integrate din fabricația vehiculului, cât și limitatoarelor de viteză omologate ca entități tehnice.

Art. 18. -

În vederea omologării limitatorul de viteză sau vehiculele trebuie să respecte condițiile tehnice precizate în prezentele reglementări.

Art. 19. -

Nu se supun omologării, de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vehiculele sau limitatoarele de viteză omologate conform Directivei nr. 92/24/CEE ori Regulamentului CEE - O.N.U. nr. 89, în vigoare.

Art. 20. -

În sensul prezentelor reglementări, se înțelege prin:

a) viteză limitată - V: viteza maximă a vehiculului la care, datorită concepției sau echipamentului cu care este dotat, după o acționare a pedalei de accelerație nu se produce nici o creștere a vitezei;

b) viteză fixată (reglată) - V(fix): viteza medie prevăzută a vehiculului, în condiții stabilizate;

c) viteză stabilizată - V(stab): viteza vehiculului în condițiile definite la pct. 1.1.4.2.3 din anexa nr. 8;

d) limitator de viteză - dispozitiv a cărui funcție esențială este de a regla alimentarea cu carburant a motorului, pentru a limita viteza vehiculului la valoarea prescrisă;

e) tip de vehicul - vehicule care nu prezintă între ele diferențe esențiale cu privire la următoarele caracteristici:

- marca și tipul limitatorului de viteză sau ale sistemului de limitare a vitezei, dacă există;

- intervalul de viteze în care poate fi fixată limitarea în cadrul domeniului stabilit pentru vehiculul încercat;

- pentru același tip raportul putere maximă/masă proprie trebuie să fie mai mic sau egal cu cel al vehiculului încercat; și

- pentru același tip raportul maxim turație motor/viteza vehiculului în cea mai înaltă treaptă de viteză trebuie să fie mai mic decât cel al vehiculului încercat;

f) tip de limitator de viteză - limitatoare de viteză care nu se deosebesc între ele în privința următoarelor caracteristici importante:

- marca și tipul limitatorului de viteză;

- intervalul de viteze în care poate fi reglat limitatorul de viteză;

- metoda de reglare a alimentării cu carburant a motorului.

Art. 21. -

Cererea de omologare a unui tip de vehicul cu privire la limitarea vitezei se va înainta Regiei Autonome "Registrul Auto Român" de către constructorul vehiculului, reprezentantul său autorizat sau importator.

Art. 22. -

Pentru fiecare tip de vehicul cererea trebuie însoțită de următoarele:

a) un dosar întocmit în 3 exemplare, care conține o descriere detaliată a tipului de vehicul și a pieselor vehiculului legate de limitarea de viteză, inclusiv informațiile și documentele descrise în anexa nr. 3;

b) un vehicul reprezentativ al tipului de vehicul ce urmează a fi omologat va fi prezentat Regiei Autonome "Registrul Auto Român" în vederea omologării de tip;

c) un vehicul care nu cuprinde toate componentele proprii tipului poate fi admis la încercare, cu condiția ca solicitantul să demonstreze în mod satisfăcător Regiei Autonome "Registrul Auto Român" că lipsa componentelor respective nu va influența rezultatele încercărilor în ceea ce privește condițiile prezentelor reglementări.

Art. 23. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" trebuie să verifice existența măsurilor corespunzătoare pentru efectuarea unui control efectiv al conformității producției înainte de acordarea omologării de tip.

Art. 24. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" acordă omologarea de tip dacă vehiculul prezentat pentru omologare conform prezentelor reglementări îndeplinește condițiile prevăzute la art. 32 (modelul pentru certificatul de omologare este prezentat în anexa nr. 4).

Art. 25. -

Fiecărui tip de vehicul omologat i se va atribui un număr de omologare de tip. Nu se va putea atribui același număr unui alt tip de vehicul.

Art. 26. -

Cererea pentru omologarea de tip a unui limitator de viteză ca entitate tehnică se va înainta Regiei Autonome "Registrul Auto Român" de către producătorul acestuia, de reprezentantul autorizat sau de importator.

Art. 27. -

Pentru fiecare tip de limitator de viteză, la cerere trebuie să se anexeze următoarele:

a) un dosar în 3 exemplare, care conține o descriere a caracteristicilor tehnice ale limitatorului de viteză și metoda de montare pe unul sau mai multe tipuri de vehicule pentru care este destinat, inclusiv informațiile și documentele descrise în anexa nr. 5;

b) 5 eșantioane din tipul de limitator de viteză, care trebuie să poarte în mod lizibil și de neșters marca de fabricație sau comercială a solicitantului și denumirea tipului;

c) un vehicul sau un motor (pentru încercările pe stand) echipat cu limitatorul de viteză ce urmează a fi omologat, ales de solicitant în acord cu Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Art. 28. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" trebuie să verifice dacă au fost luate măsurile corespunzătoare pentru efectuarea unui control eficient al conformității producției limitatorului de viteză, înainte de a fi acordată omologarea de tip.

Art. 29. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" acordă omologarea de tip dacă limitatorul de viteză, prezentat pentru omologare conform prezentelor reglementări, îndeplinește condițiile prevăzute de art. 32 (modelul pentru certificatul de omologare este prezentat în anexa nr. 6).

Art. 30. -

Fiecărui tip de limitator de viteză omologat trebuie să i se atribuie un număr de omologare. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" nu poate atribui același număr altui limitator de viteză.

Art. 31. -

Pe fiecare limitator de viteză care a fost omologat conform prezentelor reglementări se va aplica într-un loc vizibil și ușor accesibil, indicat în certificatul de omologare, o marcă de omologare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Marca de omologare trebuie să fie lizibilă și de neșters.

Art. 32. -

(1) Limitarea vitezei trebuie stabilită astfel încât, în utilizare normală și în ciuda vibrațiilor la care poate fi supus vehiculul, să fie respectate prevederile prezentelor reglementări. Limitatorul de viteză trebuie să fie conceput, fabricat și montat astfel încât vehiculul pe care este montat să fie conform prezentelor reglementări, în condiții normale de utilizare.

(2) Limitatorul de viteză trebuie să fie conceput, fabricat și montat astfel încât să reziste fenomenelor de coroziune și îmbătrânirii la care ar putea fi supus și să fie inviolabil.

(3) Limita de viteză fixată nu trebuie să poată fi în nici un caz mărită sau anulată provizoriu ori permanent la vehiculele aflate în exploatare. Inviolabilitatea trebuie să fie demonstrată Regiei Autonome "Registrul Auto Român" cu ajutorul unui dosar care analizează modul de defectare în care sistemul va fi examinat în ansamblul său. Analiza trebuie să indice, ținându-se seama de diferitele situații în care se poate prezenta sistemul, consecințele unei modificări a datelor de intrare și de ieșire asupra funcționării, posibilitățile de a obține aceste modificări prin defectare sau printr-o intervenție ilicită și eventualitatea apariției lor. Analiza trebuie să înceapă cu prima defecțiune.

(4) Funcția de limitare a vitezei, limitatorul de viteză și legăturile necesare pentru funcționarea sa, cu excepția celor indispensabile funcționării vehiculului, trebuie să poată fi protejate împotriva oricărui reglaj neautorizat sau împotriva întreruperii alimentării cu curent electric, prin aplicarea unui sigiliu de plumb și/sau cu un dispozitiv de închidere care necesită folosirea unei scule speciale.

(5) Funcția de limitare a vitezei și limitatorul de viteză nu trebuie să aibă nici o influență asupra sistemului de frânare de serviciu al vehiculului. Intervenția unei frâne permanente (de exemplu, un dispozitiv de încetinire) este autorizată numai dacă se face după ce limitatorul de viteză a redus la minimum alimentarea cu carburant.

(6) Funcția de limitare a vitezei sau limitatorul de viteză trebuie să fie astfel încât la o acționare a pedalei de accelerație a unui vehicul care rulează cu viteza fixată viteza de mers a vehiculului să nu se modifice.

(7) Funcția de limitare a vitezei sau limitatorul de viteză trebuie să permită o acționare normală a pedalei de accelerație pentru schimbarea treptei de viteză.

(8) Nici o defecțiune funcțională sau o intervenție ilicită nu trebuie să conducă la o creștere a puterii motorului care să o depășească pe cea corespunzătoare poziției pedalei de accelerație.

(9) Funcția de limitare a vitezei trebuie să fie comandată independent de comanda accelerației utilizate, dacă conducătorul poate, în poziție așezat pe scaunul său, să acționeze mai multe comenzi de accelerație.

(10) Funcția de limitare a vitezei sau limitatorul de viteză trebuie să funcționeze satisfăcător, fără să provoace perturbații electromagnetice intolerabile în apropierea sa.

(11) Toate elementele constructive necesare funcției de limitare a vitezei sau funcționării limitatorului de viteză trebuie să funcționeze atunci când vehiculul este în mers.

Art. 33. -

Pentru fiecare categorie de autovehicule viteza limitată (V) este stabilită conform legislației în vigoare. Această limitare de viteză poate fi obținută prin echiparea vehiculului cu un limitator de viteză omologat sau cu un sistem similar care îndeplinește aceeași funcție de limitare a vitezei. Viteza fixată trebuie să fie indicată pe placa prevăzută la art. 49.

Art. 34. -

(1) Încercările privind limitarea vitezei la care este supus vehiculul sau limitatorul de viteză prezentat pentru omologarea de tip, precum și eficacitatea limitării prescrise sunt descrise în anexa nr. 8.

(2) La cererea constructorului și cu acordul Regiei Autonome "Registrul Auto Român" vehiculele a căror viteză maximă calculată nu depășește viteza fixată definită pentru aceste vehicule pot fi exceptate de la încercările prevăzute în anexa nr. 8, cu condiția îndeplinirii prevederilor prezentelor reglementări.

Art. 35. -

(1) Orice modificare a tipului de vehicul sau a tipului de limitator de viteză se va comunica Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care va putea decide:

a) fie să considere că modificările aduse nu sunt de natură să aibă un efect defavorabil semnificativ și că vehiculul sau limitatorul de viteză rămâne conform condițiilor existente;

b) fie să efectueze noi încercări.

(2) La acordarea extinderii omologării Regia Autonomă "Registrul Auto Român" trebuie să atribuie un număr de serie fiecărui certificat de omologare emis pentru această extindere.

Art. 36. -

Fiecare vehicul sau limitator de viteză care a fost omologat prin aplicarea prezentelor reglementări trebuie să fie fabricat astfel încât să fie conform cu tipul omologat și să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 32.

Art. 37. -

Pentru verificarea respectării condițiilor prevăzute la art. 36 se va proceda la controale corespunzătoare ale producției.

Art. 38. -

Titularul omologării trebuie în special:

a) să se asigure că există proceduri care să permită un control eficace al calității vehiculului sau limitatorului de viteză;

b) să aibă acces la echipamentul de încercare necesar pentru controlul conformității fiecărui tip omologat;

c) să se asigure că rezultatele încercărilor sunt înregistrate și documentele anexate sunt disponibile o perioadă stabilită de comun acord cu Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

d) să analizeze rezultatele fiecărui tip de încercări pentru a verifica și a se asigura de menținerea constantei caracteristicilor vehiculului sau limitatorului de viteză, ținând seama de abaterile admisibile în fabricația industrială;

e) să se asigure că fiecare tip de vehicul sau de limitator de viteză este supus unui număr suficient de controale și încercări, conform procedurilor adoptate de acord cu Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

f) să se asigure că fiecare set de eșantioane sau de elemente de încercare la care a rezultat o neconformitate cu tipul de încercare considerat trebuie să conducă la o nouă prelevare și încercare. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității producției respective.

Art. 39. -

(1) Regia Autonomă "Registrul Auto Român" poate să verifice în orice moment metodele de control folosite pentru supravegherea conformității în fiecare unitate de producție. La fiecare inspecție se vor prezenta inspectorului rapoartele de încercare și înregistrările privind supravegherea producției.

Acesta poate preleva aleatoriu eșantioane care vor fi încercate în laboratorul fabricantului. Numărul minim de eșantioane poate fi stabilit în funcție de rezultatele controalelor proprii ale fabricantului.

(2) Dacă nivelul calității nu pare satisfăcător sau pare necesar să se verifice valabilitatea încercărilor efectuate prin aplicarea prevederilor alineatului anterior, inspectorul trebuie să aleagă eșantioane care vor fi trimise Regiei Autonome "Registrul Auto Român".

(3) Regia Autonomă "Registrul Auto Român" poate efectua orice încercare prevăzută în prezentele reglementări. Frecvența normală a inspecțiilor este de o inspecție la fiecare 2 ani. Dacă la aceste inspecții se constată rezultate negative, atunci Regia Autonomă "Registrul Auto Român" trebuie să se asigure că sunt luate toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității producției cât mai rapid posibil.

Art. 40. -

Omologarea acordată conform prezentelor reglementări pentru un tip de vehicul sau un tip de limitator de viteză poate fi retrasă dacă nu sunt îndeplinite prevederile art. 32.

SECȚIUNEA a 2-a Montare, reparare

Art. 41. -

(1) Sunt autorizați să efectueze operații de montare și/sau de reparare a limitatoarelor de viteză numai agenții economici autorizați în acest scop de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform prevederilor prezentelor reglementări.

(2) Nu este necesară autorizarea pentru montare a producătorilor de vehicule care montează limitatoare de viteză la fabricarea vehiculelor respective.

Art. 42. -

(1) Este admisă montarea unui limitator de viteză numai dacă acesta este omologat în conformitate cu Directiva nr. 92/24/CEE sau cu Regulamentul CEE-O.N.U. nr. 89 în vigoare sau dacă este omologat conform prevederilor prezentelor reglementări.

(2) În acest sens agenții economici trebuie să dispună de o copie de pe certificatul de omologare pentru fiecare tip de limitator de viteză pe care îl montează, iar pentru fiecare limitator de viteză montat sau reparat trebuie să elibereze un certificat de conformitate și un certificat de garanție.

Art. 43. -

Limitatorul de viteză trebuie montat astfel încât în condiții normale de utilizare să respecte condițiile tehnice impuse la omologare.

Art. 44. -

Funcția de limitare a vitezei trebuie să fie comandată independent de comanda accelerației utilizate, dacă conducătorul poate, în poziție așezat pe scaunul său, să acționeze mai multe comenzi de accelerație.

Art. 45. -

Toate elementele necesare bunei funcționări a limitatorului de viteză trebuie să funcționeze de fiecare dată când vehiculul este în mers.

Art. 46. -

Limitarea vitezei nu trebuie să se realizeze prin intervenția sistemului de frânare de serviciu al vehiculului. Intervenția unei frâne permanente (de exemplu o frână de încetinire) nu este admisibilă decât dacă ea se produce numai atunci când funcția de limitare a vitezei a redus la minimum alimentarea cu carburant.

Art. 47. -

(1) După montare trebuie sigilate toate elementele specificate în fișa de informații, în funcție de planul de sigilare stabilit de către fabricant.

(2) Dacă este cazul, la montare se pot aplica sigilii suplimentare de către agentul economic autorizat, care trebuie menționate în instrucțiunile de montare.

Art. 48. -

(1) Agentul economic autorizat trebuie să aplice o marcă pe sigiliile pe care le aplică.

(2) Marca respectivă este atribuită în urma autorizării de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Art. 49. -

(1) După montarea unui limitator de viteză vehiculul trebuie să fie prevăzut cu o placă de montare amplasată într-un loc vizibil și ușor accesibil în interiorul habitaclului, sigilată (cu excepția cazului în care ea este aplicată astfel încât să nu poată fi detașată fără distrugerea indicațiilor) și care să indice lizibil și de neșters:

a) mențiunea "Limitator de viteză montat";

b) data la care a fost efectuată montarea/verificarea;

c) denumirea firmei care a efectuat montarea/verificarea;

d) seria dispozitivului;

e) viteza fixată, exprimată în km/h, la care este reglat limitatorul de viteză;

f) coeficientul caracteristic al vehiculului, sub forma w = ...rot./km, w = ... imp./km;

g) circumferința efectivă a anvelopelor roților, sub forma l = ...mm;

h) marca sigiliului agentului economic autorizat.

(2) La terminarea verificării se eliberează o dovadă de verificare în două exemplare conformă cu cea prezentată în anexa nr. 2. Un exemplar se înmânează beneficiarului, iar celălalt exemplar se păstrează la verificator pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(3) După montarea unui limitator de viteză se va menționa în cartea de identitate a vehiculului viteza maximă care nu poate fi depășită constructiv datorită limitatorului.

SECȚIUNEA a 3-a Verificare

Art. 50. -

Verificarea limitatoarelor de viteză și a vehiculelor în ceea ce privește limitarea de viteză se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sau de agenții economici autorizați conform prezentelor reglementări.

Art. 51. -

Limitatoarele de viteză montate pe vehicul trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani. În cadrul acestei verificări trebuie controlate următoarele:

a) starea de bună funcționare a aparatului;

b) viteza fixată;

c) prezența mărcii de omologare pe aparat;

d) prezența plăcii de montare;

e) integritatea sigiliilor limitatorului de viteză și ale celorlalte elemente prevăzute cu sigilii.

Art. 52. -

Verificarea limitatoarelor de viteză se poate efectua odată cu verificarea tahografelor.

Art. 53. -

După efectuarea verificării este obligatorie înlocuirea plăcii de montare cu menționarea pe noua placă a datei la care a fost efectuată verificarea.

CAPITOLUL IV Norme de autorizare a agenților economici care verifică, montează
și/sau repară tahografe și limitatoare de viteză

SECȚIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 54. -

(1) Pot efectua operații de montare și/sau reparare a tahografelor numai agenții economici autorizați în acest scop de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform prevederilor prezentelor norme.

(2) Agentul economic autorizat trebuie să aplice o marcă pe sigiliile pe care le montează și, în plus, pentru tahografele digitale, să introducă datele de securitate electronice care permit în special controalele de autentificare. Marca respectivă este atribuită în urma autorizării de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care gestionează Registrul de evidență al mărcilor aplicate pe sigilii și al datelor de securitate utilizate de fiecare atelier autorizat.

(3) Regia Autonomă "Registrul Auto Român" transmite celorlalte părți contractante la A.E.T.R. lista agenților economici autorizați, precum și a cartelelor tahografice care le-au fost eliberate și le comunică copiile mărcilor acordate și informațiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate.

(4) Regia Autonomă "Registrul Auto Român" ține evidența informațiilor transmise de celelalte părți contractante la A.E.T.R. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va asigura îndeplinirea procedurilor administrative necesare recunoașterii internaționale a aprobărilor de model acordate în România pentru tahografele care corespund prevederilor A.E.T.R.

(5) Orice sigiliu poate fi îndepărtat de către agenții economici autorizați conform dispozițiilor prevăzute la alin. (1) sau în condițiile prevăzute la art. 7.

(6) Orice sigiliu poate fi, de asemenea, îndepărtat de către personalul organismelor abilitate conform legislației în vigoare pentru efectuarea verificărilor cu privire la timpii de conducere și de odihnă ai conducătorilor auto și cu privire la tahografe. Marca de sigilare pentru personalul abilitat este atribuită de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(7) Tahografele montate pe vehicul trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani, de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sau de agenții economici autorizați conform prezentelor norme.

Art. 55. -

(1) Agenții economici pot presta lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză în ateliere fixe și mobile numai dacă sunt autorizați conform prezentelor norme.

(2) Agenții economici autorizați conform prezentelor norme trebuie să respecte în activitatea lor condiția de neutralitate prevăzută în legislația în vigoare. În acest sens aceștia nu au dreptul să efectueze verificarea tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză la autovehiculele din parcul propriu.

(3) Cartelele tahografice pentru agenții economici autorizați vor fi eliberate numai agenților economici autorizați pentru activarea și/sau etalonarea tahografelor, cu excepția cazurilor temeinic justificate:

a) care nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea cartelei operatorului de transport; și

b) ale căror alte activități profesionale nu sunt de natură să compromită securitatea globală a instalației.

(4) Pe autovehiculele care nu au fost echipate din fabricație cu tahografe și/sau limitatoare de viteză se pot monta numai tahografe și/sau limitatoare care respectă prevederile art. 3, respectiv ale art. 42 alin. (1).

(5) În cazul autovehiculelor echipate din fabricație cu tahografe și/sau limitatoare de viteză, înlocuirea acestora trebuie efectuată cu altele de același tip. Înlocuirea cu tahografe și/sau limitatoare de viteză de un alt tip se poate face numai cu abilitarea producătorului de tahografe și/sau limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia.

(6) Producătorii de tahografe și/sau limitatoare de viteză trebuie să transmită agenților economici autorizați care prestează lucrări de montare, reparare și/sau verificare, la livrarea tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, declarațiile de conformitate și certificatele de garanție.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții tehnice de autorizare

Art. 56. -

(1) Agenții economici pot fi autorizați pentru a presta lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză numai dacă dețin o abilitare scrisă din partea producătorului tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia.

(2) Agenții economici pot fi autorizați pentru a presta lucrări de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză numai dacă dețin o abilitare scrisă din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia.

(3) Abilitarea din partea producătorului tahografelor și/sau al limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia sau, după caz, a producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia trebuie să se refere atât la dotările tehnologice și la dispozitivele de inspecție specifice necesare, cât și la nivelul specific de instruire al personalului utilizat.

(4) Autorizarea se solicită și poate fi acordată numai pentru agenții economici care dispun de ateliere ce îndeplinesc toate condițiile de dotare tehnică generală și dotare specifică, stabilite de producătorul tahografelor și/sau al limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia care i-a abilitat, precum și de personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le execută, asigură menținerea sub control și stabilitatea proceselor de lucru, iar conducătorul atelierului de montare, reparare și/sau verificare îndeplinește condițiile de onorabilitate și de capacitate profesională, conform legislației în vigoare.

(5) Autorizarea se acordă de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în urma evaluării capabilității tehnice a agentului economic de a presta lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză.

(6) Evaluarea capabilității tehnice a agentului economic de a presta lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză se efectuează de către auditori în domeniul calității ai Regiei Autonome "Registrul Auto Român".

(7) Documentul prin care se atestă capabilitatea tehnică a agentului economic de a presta, în condiții de calitate, lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză este autorizația tehnică de funcționare.

(8) Autorizația tehnică de funcționare pentru agenții economici care prestează lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză se eliberează de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(9) Autorizația tehnică de funcționare se eliberează pentru tipuri specificate de tahografe, limitatoare de viteză, activități (montare, reparare, verificare) și, după caz, mărci de autovehicule, menționându-se numărul de sigiliu alocat conform art. 2, respectiv art. 48.

(10) Calitatea lucrărilor de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză se determină cu mijloacele și cu tehnologiile specificate de producătorul acestora ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia.

(11) Piesele de schimb și materialele consumabile pentru tahografe și/sau limitatoare de viteză trebuie să fie furnizate de fabricantul acestora ori de furnizori nominalizați de acesta și să fie însoțite de declarațiile de conformitate și de certificatele de garanție prevăzute de legislația în vigoare.

(12) Un agent economic care solicită autorizarea trebuie să posede un registru în care se vor înregistra următoarele date referitoare la fiecare montare, reparare sau verificare:

a) date privind agentul economic:

- numele și adresa;

- numele persoanei care a efectuat montarea, repararea sau verificarea;

b) date privind autovehiculul:

- numărul de înmatriculare al autovehiculului;

- numărul de identificare VIN;

- fabricantul și tipul autovehiculului;

- indicația kilometrajului autovehiculului;

- circumferința efectivă a pneurilor autovehiculului;

- coeficientul caracteristic al autovehiculului "w";

c) date privind tahograful/limitatorul de viteză:

- fabricantul, tipul și numărul de serie ale tahografului/limitatorului de viteză;

- constanta tahografului "k", dacă este cazul;

- viteza fixată, dacă este cazul;

d) date privind activitățile efectuate:

- data montării, reparării sau verificării;

- semnătura persoanei care a efectuat montarea, repararea sau verificarea.

(13) Agenții economici care prestează lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză sunt obligați să elibereze clienților certificate de garanție pentru lucrările executate, care să includă duratele de garanție pentru componentele montate sau înlocuite, în conformitate cu legislația în vigoare.

(14) Agenții economici trebuie ca, în caz de reparare a tahografului digital, să poată descărca datele din aparat pentru a le restitui operatorului de transport.

(15) Agenții economici trebuie să elibereze operatorilor de transport un certificat care atestă imposibilitatea descărcării datelor atunci când o defecțiune a tahografului împiedică descărcarea datelor stocate. Acesta trebuie eliberat de agentul economic imediat după reparare. Agenții economici vor păstra cel puțin un an o copie a fiecărui certificat eliberat.

(16) Deținerea de către un agent economic a unor autorizații eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" pentru prestarea altor servicii cu specific auto nu-l absolvă de obligația de a solicita autorizația specifică ce constituie obiectul prezentelor norme.

SECȚIUNEA a 3-a Condiții tehnice pentru evaluarea capabilității și autorizarea
agenților economici care verifică, montează și/sau repară tahografe
și limitatoare de viteză

Art. 57. -

(1) Agentul economic care solicită evaluarea capabilității sale tehnice, în vederea autorizării pentru prestarea de lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză va depune la Regia Autonomă "Registrul Auto Român" dosarul de evaluare/autorizare cuprinzând următoarele documente:

a) cererea-tip de evaluare a capabilității tehnice pentru prestarea de lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, conform modelului din anexa nr. 9;

b) chestionarul de autoevaluare, conform modelului din anexa nr. 10;

c) copie de pe statutul de funcționare al agentului economic, din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate prestarea unor servicii de montare/reparare în domeniul auto;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare la oficiul registrului comerțului și de pe anexa acestuia, cu avizele de funcționare, și menționarea adresei punctului de lucru (dacă este cazul) și a activității;

e) copie de pe documentul de abilitare din partea producătorului de tahografe și/sau de limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia (documentul de abilitare trebuie să menționeze în mod explicit aparatura și dotările minimale necesare);

f) copie de pe certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului de reparații și/sau de reglare în domeniul auto, eliberat conform legislației în vigoare;

g) copii de pe certificatele de atestare profesională, eliberate de producătorul de tahografe și/sau de limitatoare de viteză ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru personalul direct implicat în lucrări de montare, reparare și/sau verificare a acestora;

h) copii de pe documentele de aprobare de model/omologare pentru tahografe și/sau limitatoare de viteză, după caz;

i) copii de pe documentele de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate.

(2) Auditul pentru evaluarea capabilității tehnice trebuie să verifice îndeplinirea următoarelor condiții necesare:

a) existența infrastructurii cu caracter general (spații tehnologice adecvate, sisteme de încălzire și ventilație, surse de energie, instalații de atelier generale);

b) existența utilajelor de montare, reparare și/sau verificare specifice, indicate de producătorul tahografelor sau de reprezentantul acestuia ori, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor sau de reprezentantul acestuia;

c) existența documentelor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate;

d) existența documentației tehnologice de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, incluzând schemele și desenele de montare a acestora pe autovehicul, procedurile și instrucțiunile de lucru, locurile și mijloacele de sigilare;

e) existența și punerea la dispoziție clienților a documentației (instrucțiunilor) de exploatare și întreținere pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză montate inițial în atelier;

f) oferirea garanțiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru lucrările efectuate și pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză montate inițial de atelier;

g) posibilitatea de aplicare a sigiliilor cu mărcile atribuite la locurile prevăzute de documentația aferentă și a plăcii de montare;

h) existența unui calculator echipat cu modem pentru evidența și transmiterea periodică a datelor privind activitățile efectuate. Configurația minimală a calculatorului trebuie să fie: memorie RAM 128 Mb, memorie HDD 4 Gb, viteza 400 Mhz. Programul de evidență și înregistrare a datelor va fi pus la dispoziție de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Standardul de referință recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011:2003.

(3) Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de evaluare, în cazul în care nu există neconformități majore. În cazul existenței unor neconformități minore, care nu pot afecta siguranța circulației și funcționarea normală a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, autorizarea se va acorda numai după prezentarea de către solicitantul de autorizare a unui program de măsuri corective cu termene pentru eliminarea neconformităților.

(4) În vederea acordării autorizației tehnice de funcționare, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va aloca titularilor de autorizație un număr de sigiliu pentru aplicarea pe tahograful și/sau pe limitatorul de viteză, în concordanță cu cel atribuit de către producătorul de tahografe și/sau de limitatoare de viteză ori, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză.

(5) Valabilitatea autorizației tehnice de funcționare este condiționată de păstrarea de către titularul acesteia a capabilității tehnice corespunzătoare condițiilor inițiale de acordare a autorizației. În funcție de gravitatea abaterilor constatate față de condițiile inițiale de autorizare, autorizația poate fi suspendată, restrânsă sau retrasă.

(6) Pe perioada de valabilitate a autorizației titularul de autorizație va fi supravegheat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în baza contractului de autorizare și supraveghere, prin audituri programate anual (primul la 6 luni de la data autorizării) sau inopinate, în cazul unor reclamații ori la cererea expresă a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sau a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Pe perioada de valabilitate a autorizației Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va monitoriza activitatea agentului economic autorizat prin verificarea a maximum 10% din tahografele și/sau limitatoarele de viteză verificate anual de agentul economic. Costurile monitorizării se suportă de către titularul autorizației.

(7) Durata de valabilitate administrativă a cartelei tahografice eliberate agenților economici autorizați este de un an.

(8) În cazul deteriorării, pierderii sau furtului autorizației de funcționare se va elibera o nouă autorizație, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens.

(9) În cazul reînnoirii, deteriorării, proastei funcționări, pierderii sau furtului cartelei tahografice eliberate agenților economici autorizați, se va elibera o nouă cartelă tahografică, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. Atunci când este eliberată o nouă cartelă tahografică în vederea înlocuirii celei expirate, noua cartelă va păstra numărul de cod al atelierului, majorându-se însă numărul de ordine cu o unitate.

(10) Retragerea abilitării din partea producătorului de tahografe și/sau limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia atrage anularea autorizării.

(11) Agenții economici autorizați vor elibera clienților, după caz:

a) certificat de garanție pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză montate de atelier și/sau pentru lucrările efectuate;

b) dovadă de verificare.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 58. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va gestiona:

a) Registrul de evidență al autorizațiilor și cartelelor tahografice eliberate agenților economici autorizați care prestează lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză pentru autovehicule;

b) Registrul de evidență al autorizațiilor agenților economici autorizați care au fost pierdute, furate sau deteriorate, precum și al cartelelor tahografice care au fost înlocuite, pierdute, furate sau deteriorate;

c) Registrul de evidență al mărcilor aplicate de fiecare agent economic autorizat pe sigilii, precum și al datelor de securitate utilizate.

Art. 59. -

De la data aderării României la Uniunea Europeană, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va transmite Comisiei Europene lista agenților economici autorizați care prestează lucrări de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor, precum și a cartelelor tahografice care le-au fost eliberate și va comunica copiile mărcilor și informațiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate.

Art. 60. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele reglementări.

ANEXA Nr. 11) la reglementări

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

AUTORITATEA COMPETENTĂ CARE A EFECTUAT CONTROLUL ÎN TRAFIC*)
Pe data de ............... 20... un sigiliu al tahografului care echipează autocamionul/autobuzul pe care-l conduceți, a fost scos.
On ................ 20... a seal of the tachograph as fitted in the truck/coach you are driving with, has been removed.
Le ................ 20... un cachetage du chronotachygraphe presente dans le camion ou l'autobus que vous conduisez a ete retire.
Am ................ 20.... wurde eine Plombe aus dem Fahrtenschreiber des von Ihnen gefuhrten LKW/Kraftomnibus, entfemt.
Număr înmatriculare: .........................................................
Registration number: .........................................................
Plaque d'immatriculation: ....................................................
Amtliches Kennzeichen: .......................................................
Motivul desigilării:
[] branșarea echipamentului de verificare
[] examinarea tahografului și/sau limitatorului de viteză
[] sigiliu nevalabil sau lipsă
The reason therefore is:
[] junction of test equipment
[] examination of tachograph and/or speed limiter
[] invalid or absent sealing
En raison de:
[] branchement materiel d'essai
[] examen de chronotachygraphe et/ou du limiteur de vitesse
[] plomb non valable ou absent
Der Grund dazu ist:
[] anschlub Prufgerat
[] prufung des Fahrtschreibers und/oder der Geschwindigkeitsbegrenzer
[] ungultige oder abwesentheit einer Plombe
Un nou sigiliu cu numărul ................................... a fost amplasat.
A new seal with the seal-number ........................... has been replaced.
Un nouveau cachetage avec le nummero ............................ a ete place.
Eine neue Plombe mit der gepragten Nummer ........... wurde wieder angebracht.
Vă recomandăm să păstrați această notă în autovehiculul dvs.
I advise you to keep this note in your vehicle.
Je vous recommand de garder cette feuille dans votre vehicule.
Ich rate Ihnen Nachweis im Fahrzeug zu bewahren.
Numele/Name/Nom/Name inspectorului/inspector: Semnătura/signature/unterschrift:
...................................... .................................
(locul, place, lieu, ort) ............. (data, date, datum) .............

NOTĂ:

*) Se va înscrie denumirea organismului de control menționat la art. 54 alin. (5) din reglementări.

ANEXA Nr. 2*) la reglementări

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

DOVADĂ DE VERIFICARE

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Proprietarul autovehiculului             │Nr. de înregistrare          │
│                           ├──────────────────────────────────────┤
│                           │Numărul de înmatriculare       │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Vehicul Marca/Tipul  Serie caroserie/șasiu     │Locul verificării/Data        │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│     Masa maximă  Prima înmatriculare în România│Obligația de limitare conform  Da [] │
│     autorizată                  │legislația în vigoare      Nu [] │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Tahograf Marca/Tipul/      Domeniul de măsurare │Se completează doar dacă au avut loc │
│     Numărul de fabricație  ┌──┬──┬──┐      │reglaje                │
│                 └──┴──┴──┘ km/h   │     ┌──┬──┬──┬──┬──┬───────────┐│
│                           │     │ │ │ │ │ │rot/km   ││
│                           │k vechi = │ │ │ │ │ ├───────────┤│
│                           │     │ │ │ │ │ │imp/km   ││
├──────────────────────────────────────────────────────┤     └──┴──┴──┴──┴──┴───────────┘│
│Afișajul contorului de kilometraj           │     ┌──┬──┬──┬──┬──┬───────────┐│
│vechi ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  nou ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐  │     │ │ │ │ │ │rot/km   ││
│   └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ km  └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ km│w vechi = │ │ │ │ │ ├───────────┤│
│                           │     │ │ │ │ │ │imp/km   ││
│                           │     └──┴──┴──┴──┴──┴───────────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│             ┌──┬──┬──┬──┬──┬───────────┐│Intervenție străină    Da []    │
│             │ │ │ │ │ │rot/km   ││sau deteriorare      Nu []    │
│Constanta aparatului k = │ │ │ │ │ ├───────────┤│                   │
│             │ │ │ │ │ │imp/km   ││Modul                 │
│             └──┴──┴──┴──┴──┴───────────┘│                   │
│             ┌─────┬──┬──┬──┐      │                   │
│             │ + │ │ │ │      │                   │
│Abaterea de timp     ├─────┼──┼──┼──┤ sec./24 h │                   │
│             │ - │ │ │ │      │                   │
│             └─────┴──┴──┴──┘      │                   │
│             ┌─────┬──┬──┬──┐      ├──────────────────────────────────────┤
│Circumferința       │ + │ │ │ │      │REZULTATUL VERIFICĂRII:        │
│de rulare      l = ├─────┼──┼──┼──┤ mm     │Instalația de tahograf        │
│             │ - │ │ │ │      │             corespunde []│
│             └─────┴──┴──┴──┘      │           nu corespunde []│
│             ┌──┬──┬──┬──┬──┬───────────┐│                   │
│Coeficientul       │ │ │ │ │ │rot/km   ││                   │
│caracteristic al   w = │ │ │ │ │ ├───────────┤│Instalația de limitare a vitezei   │
│autovehiculului      │ │ │ │ │ │imp/km   ││             corespunde []│
│             └──┴──┴──┴──┴──┴───────────┘│           nu corespunde []│
│Dimensiunile ┌─────────────┐      ┌──┬──┬──┐   │                   │
│anvelopelor └─────────────┘ Presiunea └──┴──┴──┘ bari│                   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤Indicativul sigiliului        │
│Limitator de viteză       Marca/Tipul     │(ștampila atelierului)        │
├──────────────────────────────────────────────────────┤                   │
│       Nr. de impulsuri în cazul semnalului Hall│                   │
│       pentru un tahograf mecanic        │                   │
│   ┌──┬──┬──┐    ┌──┬──┬──┬──┬──┐        │                   │
│V-set └──┴──┴──┘ km/h └──┴──┴──┴──┴──┘ imp/km    │                   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤                   │
│Observații                      │                   │
│                           │                   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤                   │
│Mențiuni la preluarea vehiculului           │  Locul verificării/Verificator   │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

    Liste de verificare           Tahograf         Limitator de viteză
[] Menționarea datelor de intrare [] Tahograful este de un tip   [] Controlul V-set
[] Datele anvelopelor roților la   omologat            [] Controlul legăturilor
  care este montat senzorul    [] Verificarea la primire      electrice
  tahografului            (sigilare, diagrama din    [] Controlul semnalului v
  [] Dimensiunile anvelopelor    aparat)            [] Controlul martorului
  [] Presiunea anvelopelor    [] Controlul mecanismului de   luminos pentru defecte
  [] Circumferința anvelopelor   ceasornic           [] Controlul comenzii
[] Determinarea sau, dacă este   [] Controlul indicațiilor      mecanice (poziția de
  cazul redarea coeficientului    simbolurilor grupelor de timp   mers în gol)
  caracteristic al vehiculului  [] Controlul contorului de    [] Controlul funcției
[] Verificarea funcțiilor       kilometraj            neutre a
  impulsorului (la aparatele   [] Realizarea diagramei de      schimbătorului de
  electronice)            verificare și completarea     viteză la
[] Verificarea legăturilor      totală              schimbătoarele de
  electrice            [] Controlul iluminării și al    viteză nesincronizate
[] Control vizual al așezării     lămpilor de avertizare     [] Sigilarea completă a
  cablurilor de antrenare,    [] Realizarea parcursului de     instalației de limitare
  pieselor de antrenare și a     probă (Mers de probă sau pe    a vitezei
  cablurilor electrice        standul de verificare cu    [] Aplicarea etichetei
[] Verificarea dispozitivului de   role)               V-set
  comutare (vehicule cu mai    [] Sigilarea completă a      [] Aplicarea și sigilarea
  multe rapoarte în punte)      instalației tahograf       plăcii de montare
[] Verificarea securității     [] Aplicarea și sigilarea plăcii   completată
  proprii a circuitului de      de montare completată
  curent (Vehicule pentru     [] Înscrierea și sigilarea la
  transportul mărfurilor       tahografele electronice pe
  periculoase)            plăcuța de tip a constantei
                   ajustate k a aparatului

  Note referitoare h completarea dovezii:
  - mențiunile neaplicabile, se vor bara printr-o line diagonală;
  - căsuțele destinate valorilor numerice, se vor completa cu 0 începând din stânga, în cazul
valorilor mai mici decât numărul de căsuțe; de asemenea, se va trece virgula, dacă este cazul;
  - în căsuțele de formă pătrată, se va bifa mențiunea corespunzătoare printr-un 

ANEXA Nr. 3*) la reglementări

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

FIȘĂ DE INFORMAȚII NR. ...........

Datele următoare (dacă este cazul), trebuie furnizate în trei exemplare împreună cu o listă a documentelor anexate. Dacă se anexează desene, acestea trebuie să fie suficient de detaliate, furnizate în format A4 sau pliate la acest format și la o scară adecvată.
Pentru funcțiile comandate de microprocesor, trebuie să se furnizeze informații corespunzătoare privind performanțele acestora.

0. Generalități

0.1. Marca (firma constructoare) ............................................

0.2. Tipul și denumirea comercială ..........................................

0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă există pe vehicul:

0.3.1. Locul de aplicare al acestui marcaj: .................................

0.4. Categoria vehiculului: .................................................

0.5. Numele și adresa constructorului: ......................................

0.6. Amplasarea și metoda de fixare a plăcuțelor și amplasarea numărului de identificare a vehiculului:

0.6.1. pe șasiu .............................................................

0.6.2. pe caroserie .........................................................

0.7. În cazul componentelor și entităților tehnice: amplasarea și modul de aplicare a mărcii de omologare .................................................

0.8. Adresa (adresele) întreprinderii (întreprinderilor) de montare

............................................................................................

1. Caracteristici constructive generale ale vehiculului

1.1. Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ ................

2. Mase și dimensiuni (în kg și mm)

(Dacă este cazul, se vor face referiri la desene)

2.6. Masa proprie a vehiculului carosat, gata de drum sau masa șasiului cu cabină, dacă constructorul nu furnizează caroseria (cu lichidul de răcire, lubrifianți, carburant, scule, roată de rezervă și conducător) (valoarea maximă și minimă pentru fiecare versiune)

............................................................................................

2.8. Masa maximă tehnic admisibilă declarată de către fabricant (valoarea maximă și minimă pentru fiecare versiune) ......................................

3. Motorul

3.1. Constructorul: .........................................................

3.1.1. Codul motorului (marcat pe motor sau alte mijloace de identificare)

............................................................................................

3.2. Motor cu ardere internă:

3.2.1. Caracteristici specifice motorului: ..................................

3.2.1.1. Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin comprimare, patru timpi/doi timpi1)

3.2.1.3. Capacitatea cilindrică ......................................... cm3

3.2.1.4. Raport de comprimare ...............................................

3.2.1.8. Puterea maximă netă ..................... kW la .............. min-1

3.2.1.9. Turația maximă admisă, conform prescripțiilor constructorului

............................. min-1

3.2.1.10. Momentul maxim ............ Nm la ........................... min-1

1) Se vor tăia mențiunile necorespunzătoare.

4. Transmisia

4.2. Tipul (mecanică, hidraulică, electrică etc.) ...........................

4.5. Cutia de viteze ........................................................

4.5.1. Tipul [manuală/automată/TVC*)]:

*) Transmisie cu variație continuă.

4.6. Rapoartele de transmisie

Treapta de viteze Raportul de transmisie a cutiei de viteze (raport între turația motorului și turația arborelui de ieșire) Raport (rapoarte) de transmisie final(e) (raport între turația arborelui de ieșire al cutiei de viteze și cea a roților motoare) Raportul Total de transmisie
Maximă pentru TVC
1
2
3
.................
Minimă pentru TVC
Mers înapoi

4.7. Viteza maximă a vehiculului și treapta de viteze în care aceasta este atinsă (în km/h) ...............................................................

6. Suspensia

6.6. Anvelope și roți

6.6.1. Combinația (combinațiile) roți/anvelope .............................. (date despre anvelope: indicarea mărimilor, indicele capacității de încărcare minim, simbolul categoriei de viteze; date despre roți: mărimea jantei (jantelor) și deportul).

6.6.1.1. Axa 1 ..............................................................

6.6.1.2. Axa 2 ..............................................................

etc.

6.6.2. Valorile minimă și maximă ale razei de rulare

6.6.2.1. Axa 1 ..............................................................

6.6.2.2. Axa 2 ..............................................................

etc.

6.6.3. Presiunea (presiunile) în anvelope recomandată(e) de constructorul vehiculului ................. kPa.

ANEXA Nr. 4*) la reglementări

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Model
[Format maxim A4 (210 mm x 297 mm)]

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
(Vehicul)

Ștampilă

Comunicare privind:

- omologarea1);

- extinderea omologării1);

- refuzul omologării1);

pentru un tip de vehicul privind limitatorul de viteză sau sistemele de limitare a vitezei similare montate pe anumite categorii de autovehicule

Numărul omologării .................. numărul extinderii ....................

1) Se va tăia mențiunea necorespunzătoare.

SECȚIUNEA I

0. Generalități

0.1. Marca (firma constructoare) ............................................

0.2. Tipul și denumirea comercială (se menționează toate variantele)

............................................................................................

0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă există pe vehicul

............................................................................................

0.3.1. Locul de aplicare a acestui marcaj ...................................

0.4. Categoria vehiculului ..................................................

0.5. Numele și adresa producătorului ........................................

0.8. Adresa (adresele) întreprinderii (întreprinderilor) de montare

............................................................................................

SECȚIUNEA a II-a

1. Informații suplimentare

1.1. Marca și tipul limitatorului (limitatoarelor) de viteză omologate (dacă este cazul), numărul (numerele) de omologare ..................................

1.2. Marca și tipul limitatorului de viteză montat .........................

1.3. Viteza sau domeniul de viteze la care poate fi reglată limitarea de viteză .................... km/h

1.4. Raport putere maximă a motorului/masa proprie a tipului de vehicul

............................................................................................

2.5. Raport maxim turație motor/viteza vehiculului în treapta superioară de transmisie a tipului de vehicul ................................................

2. Serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea încercărilor ...................

3. Data raportului de încercări .............................................

4. Numărul raportului de încercări ..........................................

5. Motivul (motivele) extinderii omologării (dacă este cazul) ...............

6. Observații (dacă este cazul) .............................................

7. Locul ....................................................................

8. Data .....................................................................

9. Semnătura ................................................................

10. Se anexează o listă a documentelor care constituie dosarul de omologare depus. Lista poate fi obținută la cerere.

ANEXA Nr. 5*) la reglementări

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

FIȘĂ DE INFORMAȚII NR. ...................

Datele următoare (dacă este cazul), trebuie furnizate în trei exemplare împreună cu o listă a documentelor anexate. Dacă se anexează desene, acestea trebuie să fie suficient de detaliate, furnizate în format A4 sau pliate la acest format și la o scară adecvată.
Pentru funcțiile comandate de microprocesor, trebuie să se furnizeze informații corespunzătoare privind performanțele acestora.

0. Generalități

0.1. Marca (firma constructoare) ............................................

0.2. Tipul și denumirea comercială ..........................................

0.3. Mijlocul de identificare a tipului care figurează pe entitatea tehnică

............................................................................................

0.3.1. Amplasarea acestui marcaj ............................................

0.5. Numele și adresa producătorului ........................................

0.7. În cazul componentelor și entităților tehnice, amplasarea și modul de aplicare a mărcii de omologare .................................................

12.8. Limitatorul de viteză:

12.8.1. Tipul limitatorului de viteză: mecanic/electric/electronic1)

12.8.2. Măsuri împotriva intervenției abuzive la limitatorul de viteză ......

12.8.3. Tipul vehiculului sau motorului pe care a fost încercat limitatorul de viteză ......................................................................

12.8.4. Viteza sau domeniul de viteze la care poate fi reglat limitatorul de viteză în intervalului stabilit pentru vehiculul încercat ......................

12.8.5. Raport puterea motorului/masa proprie a vehiculului încercat ........

12.8.7. Tipul (tipurile) de vehicul(e) pe care poate fi montat limitatorul de viteză .........................................................................

12.8.8. Viteza sau domeniul de viteze la care poate fi reglat limitatorul de viteză în cadrul intervalului definit pentru vehiculul (vehiculele) la care dispozitivul poate fi montat ...................................................

12.8.9. Raport puterea motorului/masa proprie a vehiculului (vehiculelor) pe care limitatorul de viteză poate fi montat .....................................

12.8.10. Raportul maxim turația motorului/viteza vehiculului în treapta cea mai înaltă a cutiei de viteze a vehiculului (vehiculelor) pe care limitatorul de viteză poate fi montat .........................................................

12.8.11. Modul de reglare a alimentării cu carburant a motorului ............

1) Se vor tăia mențiunile necorespunzătoare.

ANEXA Nr. 6*) la reglementări

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

Model
[Format maxim A4 (210 mm x 297 mm)]

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
(Entitate tehnică)

Ștampila

Comunicare privind

- omologarea1);

- extinderea omologării1);

- refuzul omologării1);

unui tip de entitate tehnică privind limitatoarele de viteză sau sistemele similare de limitare a vitezei pentru anumite categorii de autovehicule.

Numărul omologării: ................. Numărul extinderii: ...................

SECȚIUNEA I

0. Generalități

0.1. Marca (firma constructoare) ............................................

0.2. Tipul și denumirea comercială ..........................................

0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă figurează pe entitatea tehnică ........................................................................

0.3.1. Amplasarea acestui marcaj ............................................

0.5. Numele și adresa producătorului ........................................

0.7. În cazul componentelor și entităților tehnice, amplasarea și modul de aplicare a mărcii de omologare .................................................

SECȚIUNEA a II-a

1. Informații suplimentare

1.1. Limitator de viteză: mecanic/electric/electronic1)

1.2. Tipul vehiculului (vehiculelor) pe care poate fi montat limitatorul de viteză ..........................

1.3. Viteza sau domeniul de viteze în care poate fi reglat limitatorul de viteză în cadrul intervalului definit pentru vehiculul (vehiculele) pe care limitatorul de viteză poate fi montat ..........................................

1.4. Raportul puterea motorului/masa proprie a vehiculului (vehiculelor) pe care poate fi montat limitatorul de viteză .....................................

1.5. Raportul maxim turația motorului/viteza vehiculului în treapta cea mai înaltă a cutiei de viteze a vehiculului (vehiculelor) pe care limitatorul de viteză poate fi montat .........................................................

1.6. Instrucțiuni pentru montarea limitatorul de viteză pe fiecare tip de vehicul ........................................................................

2. Serviciul tehnic însărcinat cu încercările: ..............................

3. Data raportului de încercări .............................................

4. Numărul raportului de încercări ..........................................

5. Motivul(motivele) extinderii omologării (dacă este cazul) ................

6. Observații ...............................................................

7. Locul ....................................................................

8. Data .....................................................................

9. Semnătura ................................................................

10. Se atașează ca anexă, o listă a documentelor care constituie dosarul de omologare depus. Lista poate fi obținută la cerere.

1) Se vor tăia mențiunile necorespunzătoare.

ANEXA Nr. 7*) la reglementări

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

EXEMPLU DE MARCĂ DE OMOLOGARE
pentru limitatorul de viteză ca entitate tehnică

RAR RNTR 8-001241

Caracterele folosite trebuie să aibă o înălțime de a/3, unde a >= 8 mm.

Marca de omologare reprezentată mai sus, aplicată pe un limitator de viteză, indică faptul că acesta a fost omologat ca entitate tehnică în România prin aplicarea RNTR 8 în forma sa originală, sub numărul de omologare 1241.

ANEXA Nr. 8*) la reglementări

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

ÎNCERCĂRI ȘI PERFORMANȚE ALE LIMITATOARELOR DE VITEZĂ

1. Încercarea limitatorului de viteză

La cererea solicitantului omologării, încercările în vederea omologării sunt efectuate în conformitate cu unul din paragrafele 1.1, 1.2 sau 1.3.

1.1. Măsurări pe pista de încercare

1.1.1. Pregătirea vehiculului

1.1.1.1. Un vehicul reprezentativ pentru tipul de vehicul de omologat sau un limitator de viteză reprezentativ pentru tipul de dispozitiv de omologat, după caz, trebuie prezentat Regiei Autonome "Registrul Auto Român".

1.1.1.2. Reglarea motorului vehiculului de încercat, în special alimentarea cu carburant (carburator sau sistem de injecție), trebuie să corespundă specificației constructorului vehiculului.

1.1.1.3. Anvelopele trebuie să fie rodate și umflate la presiunea prescrisă de constructorul vehiculului.

1.1.1.4. Masa vehiculului trebuie să corespundă masei proprii declarate de constructor.

1.1.2. Caracteristicile pistei de încercare

1.1.2.1. Suprafața trebuie să fie de natură să permită rularea cu o viteză stabilizată și să nu prezinte denivelări. Declivitatea nu trebuie să fie mai mare de 2% și să nu varieze cu mai mult de 1%, cu excepția efectelor bombamentului.

1.1.2.2. Suprafața pe care se fac încercările trebuie să fie fără bălți, zăpadă sau polei.

1.1.3. Condițiile meteorologice

1.1.3.1. Viteza medie a vântului, măsurată la o înălțime de cel puțin 1 m deasupra solului, trebuie să fie mai mică de 6 m/s, cu rafale care nu depășesc 10 m/s.

1.1.4. Metoda de încercare în accelerare

1.1.4.1. Vehiculul care circulă cu o viteză cu 10 km/h sub viteza fixată este accelerat cât mai rapid posibil, prin apăsarea completă a pedalei de accelerație. Această apăsare trebuie menținută cel puțin 30 s după stabilizarea vitezei vehiculului. Se înregistrează viteza instantanee a vehiculului în timpul încercării pentru a stabili curba viteză/timp, precum și în timpul intrării în funcționare a limitatorului de viteză sau a funcției de limitare a vitezei, după caz. Măsurarea vitezei trebuie să se facă cu o precizie de ±1%. Timpul se măsoară cu o precizie de 0,1 s.

1.1.4.2. Criteriile de omologare pentru încercarea în accelerare

Încercarea este considerată satisfăcătoare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.1.4.2.1. Viteza stabilizată [V(stab)] atinsă de vehicul este mai mică sau egală cu viteza fixată [V(fix)].

Este admisă totuși o toleranță de 5% din valoarea V(fix) sau de 5 km/h, fiind reținută valoarea cea mai mare.

1.1.4.2.2. Răspunsul tranzitoriu (a se vedea figura 2 din apendice)

Atunci când viteza stabilizată este atinsă pentru prima dată:

a) viteza maximă nu trebuie să depășească cu mai mult de 5% viteza stabilizată [V(stab)];

b) gradientul schimbării vitezei nu trebuie să depășească 0,5 m/s2 pentru o perioadă mai mare de 0,1 s; și

c) condițiile de viteză stabilizată specificate la punctul 1.1.4.2.3. trebuie să fie atinse într-un interval de 10 s, după atingerea pentru prima dată a vitezei stabilizate [V(stab)].

1.1.4.2.3. Viteză stabilizată (a se vedea figura 2 din apendice)

După atingerea vitezei stabilizate:

a) viteza nu trebuie să varieze cu mai mult de 4% față de viteza stabilizată [V(stab)] sau cu mai mult de 2 km/h, fiind reținută valoarea cea mai mare;

b) gradientul schimbării vitezei nu trebuie să depășească 0,2 m/s2 pentru o perioadă mai mare de 0,1 s;

c) viteza stabilizată [V(stab)] este viteza medie calculată pe un interval de timp de minimum 20 secunde, care începe la 10 secunde după atingerea pentru prima dată a vitezei stabilizate.

1.1.4.2.4. Încercările în accelerare trebuie să fie efectuate și criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite depășirea limitei de viteză.

1.1.5. Metoda de încercare la viteză constantă

1.1.5.1. Vehiculul este accelerat până la viteza constantă și apoi se menține strict la această viteză pe un tronson al pistei de cel puțin 400 m. Viteza medie a vehiculului este măsurată pe acest tronson prima dată într-un sens și apoi în celălalt sens, urmând aceeași procedură.

Pentru a obține viteza stabilizată pe ansamblul încercării, se calculează media a două viteze medii măsurate. Ansamblul încercării, inclusiv calculul vitezei stabilizate, trebuie să fie repetat de 5 ori. Viteza trebuie să fie măsurată cu o precizie de ±1% și timpul cu o precizie de 0,1 s.

1.1.5.2. Criteriile de omologare pentru încercare la viteză constantă

Încercările sunt considerate satisfăcătoare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.1.5.2.1. În timpul încercărilor, viteza stabilizată nu depășește niciodată viteza fixată. Se admite totuși o toleranță de 5% față de valoarea fixată sau de 5 km/h, fiind reținută valoarea cea mai mare.

1.1.5.2.2. Abaterea între valorile vitezelor stabilizate extreme obținute la încercări trebuie să fie mai mică sau egală cu 3 km/h.

1.1.5.2.3. Încercările la viteză constantă trebuie să fie efectuate și criteriile de omologare verificate pentru fiecare raport de demultiplicare care permite, teoretic, depășirea vitezei limită fixate.

1.2. Încercări pe standul cu role

1.2.1. Caracteristicile standului cu role

Inerția masei vehiculului trebuie să fie reprodusă pe standul cu role cu o precizie de ±10%. Viteza vehiculului se va măsura cu o precizie de ±1% și timpul cu precizia de 0,1 secunde.

1.2.2. Metoda de încercare în accelerare

1.2.2.1. Puterea absorbită de frâna standului cu role în timpul încercării trebuie reglată astfel încât să corespundă rezistenței vehiculului la înaintare cu viteza (vitezele) de încercare. Această putere, care poate fi calculată, trebuie reglată cu o precizie de ±10%. La cererea constructorului și cu acordul Regiei Autonome "Registrul Auto Român", puterea absorbită poate să fie reglată la 0,4 P(max) [P(max) fiind puterea maximă a motorului]. Atunci când vehiculul se deplasează cu o viteză mai mică cu 10 km/h decât viteza fixată, el se va accelera printr-o apăsare completă a pedalei de accelerație astfel încât să se atingă posibilitățile maxime ale motorului. Această apăsare se va menține cel puțin 20 s după stabilizarea vitezei. Se va înregistra viteza instantanee a vehiculului în timpul încercării pentru stabilirea curbei viteză/timp, precum și în timpul activării limitatorului de viteză.

1.2.2.2. Criteriile de omologare pentru încercarea în accelerare

Încercarea este considerată satisfăcătoare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.2.2.2.1. Viteza stabilizată [V(stab)] atinsă de vehicul trebuie să fie mai mică sau egală cu viteza fixată [V(fix)]. Este admisă totuși o toleranță de 5% din valoarea V(fix) sau de 5 km/h, fiind reținută valoarea mai mare.

1.2.2.2.2. Răspunsul tranzitoriu (a se vedea figura 2 din apendice)

După ce a fost atinsă pentru prima dată viteza stabilizată:

a) viteza maximă nu trebuie să depășească viteza stabilizată [V(stab)] cu mai mult de 5%;

b) gradientul schimbării vitezei nu trebuie să depășească 0,5 m/s2 pentru o perioadă mai mare de 0,1 s;

c) condițiile descrise la pct. 1.2.2.2.3 pentru viteza stabilizată trebuie să fie atinse în decurs de 10 s după ce viteza stabilizată [V(stab)] a fost atinsă prima dată.

1.2.2.2.3. Viteza stabilizată (a se vedea figura 2 din apendice).

După atingerea vitezei stabilizate:

a) viteza nu trebuie să varieze cu mai mult de 4% față de viteza stabilizată [V(stab)] sau cu 2 km/h, fiind reținută valoarea care este mai mare;

b) gradientul schimbării vitezei, măsurat într-un interval de timp mai mare de 0,1 s, nu trebuie să depășească 0,2 m/s2.

1.2.2.2.4. Încercările în accelerare trebuie să fie efectuate și criteriile de omologare verificate pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea limitei de viteză.

1.2.3. Metoda de încercare la viteză constantă

1.2.3.1. Vehiculul trebuie să fie instalat pe standul cu role. Trebuie să fie satisfăcute criteriile de omologare de mai jos, pentru puterea absorbită de standul cu role variind progresiv de la puterea maximă P(max) până la valoarea 0,2 P(max). Viteza vehiculului trebuie măsurată pe tot domeniul de putere definit mai sus. Viteza maximă a vehiculului este determinată în acest domeniu. încercările și măsurările definite mai sus trebuie să fie efectuate de 5 ori.

1.2.3.2. Criteriile de omologare pentru încercarea la viteză constantă

Încercarea este considerată satisfăcătoare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.2.3.2.1. Nici una din vitezele stabilizate [V(stab)] măsurate nu depășește viteza fixată [V(fix)]. Este admisă totuși o toleranță de 5% din valoarea V(fix) sau 5 km/h, fiind reținută valoarea cea mai mare.

1.2.3.2.2. Abaterea între valorile vitezelor stabilizate extreme, obținute la încercări, trebuie să fie mai mică sau egală cu 3 km/h.

1.2.3.2.3. Încercările la viteză constantă trebuie să fie efectuate și criteriile de omologare verificate pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea limitei de viteză.

1.3. Încercare pe standul de încercare a motorului

Această procedură poate fi utilizată numai dacă solicitantul poate dovedi Regiei Autonome "Registrul Auto Român" că această metodă este echivalentă cu încercarea pe pistă.

2. Încercarea de anduranță

Limitatorul de viteză trebuie să fie supus unei încercări de anduranță după procedura descrisă mai jos. Totuși, solicitantul poate fi dispensat de această încercare dacă poate demonstra că echipamentul său rezistă la efectele de îmbătrânire.

2.1. Dispozitivul este supus unui anumit număr de cicluri de funcționari pe un stand de încercări care simulează poziția și mișcările dispozitivului pe vehicul.

2.2. Cu ajutorul unui sistem de comandă livrat de constructor se va asigura un ciclu de funcționare. Diagrama ciclului este indicată mai jos.

t0 - t1 - t2 - t3 - t4 - t5 - t6 - t7 = timpii necesari pentru a efectua fiecare operație

t1 - t2 = 2 secunde

t3 - t4 = 1 secundă

t5 - t6 = 2 secunde

t7 - t8 = 1 secundă

Mai jos sunt definite cinci tipuri de condiționări. Eșantioanele limitatorului de viteză, de același tip cu cel pentru care s-a solicitat cererea de omologare, trebuie să fie supuse condiționărilor conform tabelului următor:

Primul limitator de viteză Al 2-lea limitator de viteză Al 3-lea limitator de viteză Al 4-lea limitator de viteză
Condiționarea 1 x
Condiționarea 2 x
Condiționarea 3 x
Condiționarea 4 x
Condiționarea 5 x

2.2.1. Condiționarea 1: încercări la temperatura ambiantă (293 K ± 2 K), numărul de cicluri: 50.000.

2.2.2. Condiționarea 2: încercări la temperaturi ridicate

2.2.2.1. Componente electronice

Ciclurile de funcționare ale componentelor electronice trebuie să se deruleze în totalitate într-o cameră climatizată. Pe toată durata desfășurării ciclurilor de funcționare, temperatura trebuie să fie menținută la 338 K ± 5 K. Numărul de cicluri: 12.500.

2.2.2.2. Componente mecanice

Ciclurile de funcționare ale componentelor mecanice trebuie să se deruleze în totalitate într-o cameră climatizată. Pe toată durata desfășurării ciclurilor de funcționare, temperatura trebuie să fie menținută la 373 K ± 5 K. Numărul de cicluri 12.500.

2.2.3. Condiționarea 3: încercări la temperaturi joase

În camera climatizată utilizată pentru condiționarea 2 se va menține pe întreaga durată a ciclurilor de funcționare o temperatură de 253 K ± 5 K. Numărul de cicluri: 12.500.

2.2.4. Condiționarea 4: încercare în ceață salină

Această condiționare este rezervată numai componentelor expuse mediului rutier.

Ciclurile de funcționare ale dispozitivului trebuie să se deruleze într-o cameră cu ceață salină. Concentrația clorurii de sodiu este de 5% și temperatura interioară a camerei de 308 K ± 2 K. Numărul de cicluri: 12.500.

2.2.5. Condiționarea 5: încercare la vibrații

2.2.5.1. Limitatorul de viteză trebuie montat la fel ca pe vehicul.

2.2.5.2. Vibrațiile sinusoidale trebuie să fie aplicate în trei planuri. Baleiajul logaritmic trebuie să fie de 1 octavă pe minut.

2.2.5.2.1. Prima încercare: gama de frecvență: 10 Hz - 24 Hz, amplitudine ±2 mm.

2.2.5.2.2. A doua încercare: gama de frecvență 24 Hz - 1.000 Hz, pentru entitățile tehnice care se montează pe șasiu și în cabină; intrare: 2,5 g. Pentru entitățile care se montează pe motor, intrare: 5 g.

2.3. Criterii de omologare pentru încercările de anduranță

2.3.1. După efectuarea încercărilor de anduranță, dispozitivul nu trebuie să-și piardă din eficacitate în ceea ce privește viteza fixată.

2.3.2. Totuși, dacă în timpul unei încercări de anduranță apare o defecțiune, la cererea solicitantului, se poate supune încercărilor de anduranță un al doilea limitator de viteză.

Apendice la anexa nr. 8 la reglementări

1. Curbă asimptotică

Dacă V(fix) = V(max), atunci trebuie îndeplinită numai condiția cu privire la viteza maximă.

2. Curbă oscilantă

V(max) este viteza maximă atinsă de vehicul în prima jumătate a curbei de răspuns.

V(stab) este viteza stabilizată a vehiculului. Ea corespunde vitezei medii care se calculează pentru un interval de timp de minimum 20 s, la 10 s după atingerea vitezei stabilizate pentru prima dată.

ANEXA Nr. 9*) la reglementări

*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

CERERE-TIP
de evaluare a capabilității tehnice pentru prestarea de lucrări
de montare, reparare și/sau verificare a tahografelor
și/sau a limitatoarelor de viteză

1. Denumirea agentului economic .............................................

2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comerțului:

............................................................................................

3. Codul fiscal: ............................................................

4. Contul bancar/Banca: .....................................................

5. Adresa sediului legal al agentului economic ..............................

6. Telefon .............................../Fax ..............................

7. Adresa atelierului în care se desfășoară lucrările pentru care se solicită evaluarea/autorizarea: .........................................................

8. Lista tipurilor de autovehicule pentru care se efectuează lucrările de montare/reparare/verificare ale tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză pentru care se solicită evaluarea capabilității tehnice (se prezintă într-un tabel anexat la cererea-tip).

9. Tipul/modelul tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză ce vor fi montate pe autovehicul(e): .....................................................

10. Numărul personalului ce va fi utilizat; ......................, din care:

.................................................................... ingineri

.......................................................... maiștri/tehnicieni

................................................................... muncitori

11. Împuternicim pe domnul/doamna: .......................................... având funcția .................................... și care poate fi contactat(ă) la telefon .......................... fax ..................... să ne reprezinte în toate aspectele legate de evaluare.

12. Numele și semnătura directorului/managerului general:

L.S.

13. Numele și semnătura contabilului-șef/directorului economic:

14. Data ..................................

ANEXA Nr. 10*) la reglementări

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a capabilității tehnice pentru prestarea de lucrări de montare,
reparare și/sau verificare a tahografelor și/sau a
limitatoarelor de viteză

(se completează pentru fiecare atelier)

1. Date de identificare

1.1. Denumirea agentului economic: ..........................................

1.2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comerțului:

............................................................................................

1.3. Codul fiscal ...........................................................

1.4. Contul bancar/Banca: ...................................................

1.5. Adresa sediului legal al agentului economic: ...........................

1.6. Telefon/fax/e-mail .....................................................

1.7. Adresa atelierului unde se desfășoară activitățile pentru care se solicită evaluarea

............................................................................................

............................................................................................

2. Organizare

2.1. Structura organizatorică (de atașat organigrama/fluxul activității, ca anexa A):

2.2. Sunt definite responsabilitățile personalului care conduce/efectuează/verifică lucrările de montare/reparare/verificareș (DA/NU).

Dacă DA, numiți documentul în care sunt specificate responsabilitățile personalului:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

3. Resurse

3.1. Planurile la scară ale spațiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrică (de atașat ca anexa B):

3.2. Lista fluxului tehnologic (după caz, desenele schemelor-flux), a utilajelor, echipamentelor de inspecție (de atașat ca anexa C):

3.3. Există echipamente necesare pentru efectuarea inspecțiilor pe parcursul procesului de montare/verificare/reparareș (DA/NU)

Dacă DA, se va prezenta lista acestora:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

3.4. Există abilitarea din partea unui producător de tahografe și/sau limitatoare de viteză ori din partea reprezentantului acestuia sau, după caz, a unui producător de dispozitive de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuiaș (DA/NU). Dacă DA, atașați o copie a documentului care atestă abilitarea la dosarul de autorizare.

4. Analiza comenzilor

4.1. Sunt convenite cu clienții și consemnate în scris lucrările de montare/reparare/verificare solicitate de aceștiaș (DA/NU).

Dacă DA, se va indica documentul în care sunt consemnate aceste lucrări:

............................................................................................

Documentul respectiv specifică:

4.1.1. activitățile implicate de montare/reparare/verificare solicitateș (DA/NU)

4.1.2. materialele, componentele, manopera, costurile implicate și termenul de realizare a lucrărilorș (DA/NU)

4.1.3. Se acordă termenele de garanție legale pentru componentele montate pe autovehicul și pentru lucrările efectuateș (DA/NU).

Dacă DA, se va indica termenul de garanție acordat:

- pentru componente: ........................................................

- pentru lucrări: ...........................................................

5. Controlul documentației

5.1. Sunt disponibile instrucțiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de execuție și de verificare a lucrărilor care se efectueazăș (DA/NU)

Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabiliș (DA/NU)

5.2. Se utilizează documente externe (standarde, reglementări, desene ale clientului etc.)ș (DA/NU)

5.2.1. Se asigură că aceste documente sunt în vigoareș (DA/NU/NA)

6. Aprovizionare

6.1. Sunt definite condiții referitoare la produsele aprovizionateș (DA/NU).

Dacă DA, se vor indica documentele în care sunt specificate condițiile referitoare la produsele aprovizionate:

............................................................................................

6.2. Tahografele și/sau limitatoarele de viteză specificate dețin aprobare de model/omologareș (DA/NU)

6.3. Tahografele și/sau limitatoarele de viteză specificate în documentația de montare/reparare/verificare sunt certificate pe autovehiculș (DA/NU/NA)

6.4. Componentele și materialele utilizate au termen de garanțieș (DA/NU)

7. Identificare

7.1. Se asigură identificarea unică a serviciului de montare/reparare/verificareș (DA/NU).

Dacă DA, se vor indica documentele:

............................................................................................

............................................................................................

7.2. Se înregistrează și se identifică toate operațiile de montare/reparare/verificare și de inspecții efectuate specificate în comandăș (DA/NU)

7.3. Este menținut un registru de evidență a comenzilorș (DA/NU)

8. Controlul proceselor de montare/reparare/verificare

8.1. Există o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilitș (DA/NU)

8.2. Există instrucțiuni de execuție a operațiilor de montare/reparare/verificareș (DA/NU)

8.3. Există personal propriu calificat adecvat și instruit de către producătorș (DA/NU)

Dacă DA, indicați numărul și calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/maiștri/muncitori):

- ingineri: .................................................................

- tehnicieni: ...............................................................

- maiștri: ..................................................................

- muncitori: ................................................................

9. Inspecții (CTC)

9.1. Sunt stabilite și documentate metode de verificare a calității operațiilor de montare/reparare/verificareș (DA/NU)

Dacă DA, se va (vor) indica documentul (documentele):

............................................................................................

............................................................................................

9.2. Sunt menținute înregistrări care să ateste că parametrii de funcționare obținuți după montare/reparare/verificare sunt în limitele stabilite de documentația de execuțieș (DA/NU)

9.3. Aceste înregistrări identifică măsurările și personalul implicatș (DA/NU)

10. Controlul echipamentelor de inspecție (CTC)

10.1. Există echipamentele de inspecție necesareș (DA/NU)

Dacă DA, se vor indica aceste echipamente:

............................................................................................

............................................................................................

10.2. Echipamentele de inspecție sunt verificate metrologicș (DA/NU)

10.3. Sunt menținute înregistrări referitoare la verificarea metrologică a echipamentelor de inspecțieș (DA/NU)

10.4. Există instrucțiuni în limba română de utilizare a echipamentelor de inspecțieș (DA/NU)

10.5. Sunt asigurate condițiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor de inspecțieș (DA/NU)

11. Controlul lucrărilor neconforme

11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamațiilor cliențilorș (DA/NU)

11.2. Sunt menținute înregistrări privind tratarea reclamațiilorș (DA/NU)

12. Manipularea și depozitarea

12.1. Există spații adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor și a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestoraș (DA/NU)

12.2. Există condiții de depozitare a componentelor, a materiilor prime și a materialelor care să asigure menținerea calității acestoraș (DA/NU)

Persoana care a completat chestionarul și care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:

Numele și prenumele: ........................................................

Funcția .....................................................................

Telefon ................................, Fax: ..............................

Semnătura ...............................

Data ....................................

Notă: Datele completate trebuie să corespundă cu situația la zi la data transmiterii chestionarului la Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...