Guvernul României

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor din 04.08.2005

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 11 august 2005.

În vigoare de la 11 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Constituirea comisiilor

Art. 1. - Jurisprudență

În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun și funcționează conform prezentului regulament.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate din: Reviste (1)

a) primar - președintele comisiei;

b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local;

c) secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;

d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură;

e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local;

f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al instituției prefectului ori al autorităților administrației publice locale;

g) șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;

h) 2-4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, orașului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziții în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenți. Reprezentanții proprietarilor pot fi revocați cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanților proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre proprietari.

(2) Desemnarea specialiștilor și a reprezentanților menționați mai sus se face de conducerile unităților de care aceștia aparțin și se comunică în scris instituției prefectului.

(3) Când situația impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate și alte persoane fizice sau reprezentanții unor persoane juridice interesate în acțiunea de retrocedare a terenurilor.

(4) Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigură de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru în comisie, preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa ședință în plen programul de lucru, astfel încât acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege. Jurisprudență

(5) Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene, respectiv a municipiului București, precum și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Art. 3. -

În Municipiul București, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului București, în componența prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 5.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Comisia județeană sau a Municipiului București este numită prin ordin al prefectului și va avea următoarea componență: Jurisprudență

a) prefectul - președintele comisiei; Jurisprudență

b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;

c) secretarul general al instituției prefectului - secretarul comisiei;

d) directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității;

e) directorul general al oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară; Modificări (1)

f) reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului;

g) directorul sucursalei teritoriale a Administrației Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - R.A.;

h) un reprezentant desemnat de consiliul județean respectiv al Municipiului București;

i) inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;

j) directorul direcției silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;

k) un reprezentant al Asociației Proprietarilor de Păduri din România;

l) un reprezentant al Asociației Administratorilor de Păduri;

m) un reprezentant al asociațiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;

(2) În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialiști, delegați pe toată durata funcționării comisiei de către conducătorii instituțiilor, agenților economici sau asociaților prevăzuți la alin. (1).

CAPITOLUL II Atribuțiile comisiilor

Art. 5. - Jurisprudență

Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale:

a) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii; Jurisprudență

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare; Jurisprudență

c) stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente și consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;

e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate;

f) întocmesc situații definitive, potrivit competențelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit; Jurisprudență

g) întocmesc situații cu titlurile de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazurile în care proprietarii renunță la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate și înaintează comisiei județene propuneri de revocare a acestor titluri;

h) înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergențele produse și consemnate la nivelul acestor comisii; Jurisprudență

i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competențelor ce le revin; Jurisprudență, Reviste (1)

j) analizează lunar evoluția cauzelor în justiție în care comisia locală este parte și în funcție de această hotărăște și propune organului competent poziția procesuală pentru termenele următoare;

k) sesizează organele competente pentru sancționarea membrilor comisiei, când este cazul;

l) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență, Reviste (1)

m) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

Art. 6. - Jurisprudență

Comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții principale:

a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărților și planurilor la zi, precum și a altor materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora; Jurisprudență

b) asigură îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea pe comune, orașe și municipii a membrilor din comisia județeană; Jurisprudență

c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orășenești și municipale, în special existența actelor doveditoare, pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestora; Jurisprudență

d) soluționează contestațiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;

e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orășenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;

f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate; Jurisprudență

g) soluționează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere;

h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, verifică temeinicia acestor propuneri și hotărăsc în consecință; Jurisprudență

i) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează prefectul, care va promova acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare;

j) analizează lunar evoluția cauzelor injustiție în care comisia județeană respective comisia Municipiului București este parte și decide asupra măsurilor ce trebuie luate;

k) atribuie și dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;

l) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localități din județ; în aceste cazuri comisia județeană va îndeplini, în mod corespunzător, și atribuțiile prevăzute la literele b), c), d) și h) de mai sus;

m) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

CAPITOLUL III Funcționarea comisiilor

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestora, cu prezența obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.

(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unității administrativ-teritoriale.

(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul președintelui decide.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Comisiile județene sau a Municipiului București își desfășoară activitatea în prezența majorității membrilor acestora.

(2) Hotărârile comisiilor județene sau a municipiului București și ale celor comunale, orășenești sau municipale se adoptă cu votul majorității membrilor lor și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare și vor lua act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini.

(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul președintelui decide.

CAPITOLUL IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 9. -

(1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor agricole de producție și pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfășoară de comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafața adusă în cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declarații ale martorilor.

(2) În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localităților pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, se înscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare.

(3) Foștii proprietari sau moștenitorii acestora vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă valoric din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparținut deținătorilor prevăzuți la alin. (1) sau ascendenților acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orașului sau a municipiului, acceptată de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) În situațiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeași localitate sau într-o localitate învecinată. Oferta va fi trimisă persoanelor îndreptățite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar termenul în care răspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moștenitorii acestuia nu acceptă amplasamentul oferit, comisia locală va trebui să formuleze o altă ofertă în termen de 30 de zile, dacă persoanele îndreptățite nu optează pentru primirea de despăgubiri. Jurisprudență

(2) În situația în care într-o anumită localitate nu mai există suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care să fie atribuit în proprietate foștilor proprietari deposedați sau moștenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localități care vor pune la dispoziție terenurile rămase disponibile.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptățită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulți moștenitori cererea se poate face și în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei. Jurisprudență

(2) În cerere se vor menționa următoarele date și elemente: numele și prenumele solicitantului și ale părinților, calitatea, gradul de rudenie, suprafața de teren la care se socotește îndreptățit, precum și orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.

(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naștere, certificat de deces al autorului, în cazul moștenitorilor, precum și orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. Jurisprudență

(4) Totodată la cerere se va anexa declarația prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Cererea, împreună cu actele prevăzute la alin. (3), se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

(7) Când cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

(8) În cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafețe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafața dovedită. Jurisprudență

(9) În toate cazurile cererea poate fi soluționată și fără prezența solicitantului, dacă acesta nu și-a exprimat în scris dorința de a participa la soluționare. Prezența solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, precum și la punerea în posesie.

(10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.

Art. 12. -

Stabilirea suprafeței de teren din intravilan și extravilan, adusă în cooperativă de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele de teren se înscriu în anexa nr. 1.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii cooperatori, în viață la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptățite, iar pentru cooperatorii decedați, pe numele moștenitorilor. Când sunt mai mulți moștenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moștenitorilor.

(2) În situația în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moștenitori, cererile moștenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferință:

a) cele ale descendenților direcți (copii, nepoți, strănepoți), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe toți ceilalți moștenitori; copiii îi exclud pe nepoți și aceștia pe strănepoți, în afară de cazul în care nepoții sau, după caz, strănepoții vin la moștenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;

b) cele ale colateralilor privilegiați (frați, surori și descendenții acestora - copiii și nepoții acestora) și ale ascendenților de gradul I (părinți), împreună sau singuri și, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat; frații și surorile îi exclud pe descendenții lor; aceștia din urmă pot veni la moștenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceștia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;

c) cele ale ascendenților de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor;

d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuși), excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor;

e) cele ale moștenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocație succesorală, singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor. Jurisprudență

(3) Soțul supraviețuitor vine singur la moștenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moștenitor prevăzute mai sus.

(4) În cazul în care există moștenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuți, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalți moștenitori legali care au vocație, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluționate potrivit dreptului comun.

(5) Foștii membri cooperatori, în viață, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscriși cu suprafața stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) și 2b), iar moștenitorii cooperatorilor decedați sunt înscriși cu suprafața stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 14. - Modificări (1)

La cererea proprietarilor sau moștenitorilor prevăzuți la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisiile locale înaintează prefectului în termen de 15 de la înregistrarea cererii, planurile parcelare și fișa de punere în posesie pentru eliberarea titlului de proprietate.

Art. 15. -

În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale foștilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverințe de proprietate și se află în posesia terenurilor, în condițiile art. 27 alin. (22) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia județeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv și va elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptățite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru și publicitate imobiliară informații cu privire la actele juridice înregistrate în cartea funciară cu privire la acel teren. Birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor furniza aceste informații în maxim 10 zile. Cererile celor în drept vor fi soluționate de către comisia județeană în termen de 30 de zile de la înregistrare. Modificări (1)

Art. 16. -

Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat și li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum și, după caz, moștenitorii lor, cu excepția celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 17. -

Veteranilor de război prevăzuți în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li se atribuie, în condițiile legii, în proprietate, terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziția comisiei locale și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 18. -

Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz, moștenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei și nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane și vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6. Dacă terenurile au fost atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despăgubiri.

Art. 19. -

În localitățile cu cetățeni români aparținând minorității germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moștenitorilor lor, terenuri, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.

Art. 20. -

(1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajați în ultimii 3 ani în cooperativa agricolă de producție sau în asociații cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafața de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că nu dețin în proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate dacă mai există terenuri disponibile; persoanele și suprafața stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a).

(2) În același mod se procedează și în cazul persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b).

Art. 21. -

(1) Pentru determinarea suprafețelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia va însuma suprafețele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafața rezultată va fi echivalată cu suprafața cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.

(2) În situația în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea persoanelor îndreptățite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul inițial, din aceeași localitate sau din alte localități. După validarea cererii de reconstituire de către comisia competentă, terenurile acestea vor fi puse la dispoziția comisiei care efectuează punerea în posesie.

Art. 22. -

Personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 23. -

(1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localitățile cu excedent de suprafață agricolă și cu deficit de forță de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări și completări, după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptățite, se înscriu cu suprafețele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 10a).

(2) Familiile din alte localități din cadrul județului ori din alte județe, cărora urmează să li se atribuie teren în condițiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10b).

(3) În acest scop comisiile județene vor aduce la cunoștință prin mass-media suprafețele de teren agricol ce constituie excedent.

Art. 24. -

Suprafețele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 25. -

(1) Terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepția asociațiilor cu profil zootehnic care se vor înființa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea suprafeței ce revine fiecărui titular și validarea de către comisiile județene a opțiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare vor fi puși în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociației.

(2) Pentru asociațiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înființează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Terenurile care devin proprietatea societăților comerciale pe acțiuni înființate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).

Art. 26. -

(1) Terenurile cu vegetație forestieră - păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni împădurite - care au aparținut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o suprafață egală cu cea trecută în proprietatea statului, și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.

(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziție de unitățile silvice care le dețin.

(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.

Art. 27. - Jurisprudență

(1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2-20 și după aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, acestea vor fi afișate în loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunoștință de către cei interesați. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mențiunea datei afișării.

(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înștiințate de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afișare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care este obligat să o înregistreze și să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei județene în termen de 3 zile. Jurisprudență

(4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contestație se socotește de la primirea înștiințării de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Comisiile comunale, orășenești sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentația comisiilor județene.

(6) Comisia județeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orășenești sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orășenească sau municipală.

(7) După analizare comisia județeană, prin hotărâre, va soluționa, contestațiile, va valida sau va invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, și le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afișa imediat la sediul consiliului local și vor comunica sub semnătură persoanelor care au formulat contestații hotărârea comisiei județene. Jurisprudență

(8) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulțumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile. Jurisprudență

Art. 28. -

(1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orășenești sau municipale vor stabili suprafața izlazurilor comunale care se formează din suprafața izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafața provenită din izlazul care a fost dat în folosință unor cooperative agricole de producție prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și din suprafața provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unități de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orășenești sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14.

Art. 29. -

(1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei județene pentru zona montană și 5-10 gospodari și intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite și va stabili familiile îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.

(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmește o documentație care conține hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schița topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menționarea suprafeței totale și pe categorii de folosință, precum și cererea celui în cauză. Suprafețele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligația să se înscrie cu suprafața respectivă în cadastrul funciar, în registrul agricol și, după caz, în cartea funciară și la organul financiar local.

Art. 30. -

(1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat sau, după caz, moștenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unități agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condițiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafață de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeței de 5.000 mp de familie se face în situația în care proprietarilor sau moștenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafața minimă din alte suprafețe de teren, potrivit legii. Numărul de acțiuni primite împreună cu suprafața atribuită nu va putea depăși valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.

(2) Suprafața de teren până la 10 ha de familie, transformată în acțiuni proporțional, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedați au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.

Art. 31. -

(1) Persoanelor sau, după caz, moștenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului și administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17.

(2) Pentru suprafața de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, poate fi restituită în natură diferența până la 50 ha de proprietar deposedat.

Art. 32. -

(1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosință în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 18.

(2) Echivalentul arabil se aplică și deținătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie proprietatea.

(3) În cazurile în care echivalarea prevăzută la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili diferențele de suprafață pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda în condițiile legilor fondului funciar.

CAPITOLUL V Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate Jurisprudență

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.

(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă și rațională a acestora.

(3) Astfel, în cazul irigațiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafață deservită de un hidrant.

(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei să coincidă cu suprafața deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafețe.

(5) Pentru proprietățile de mici dimensiuni utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.

(6) Pentru suprafețele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafață (brazde, fâșii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafață și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.

(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.

(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).

(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea culturilor prășitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.

(10) Delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform normelor legale în vigoare.

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptățite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene, până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. Jurisprudență

După pronunțarea hotărârii judecătorești, punerea în posesie se va face ținându-se seama de dispozițiile acesteia.

(2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedați, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăți pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății, formulată în scris, întocmește planurile parcelare și înaintează în termen de 10 zile documentația comisiei județene sau prefectului pentru validare și, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Jurisprudență

(5) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orășenești sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta.

(4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schița terenului. Jurisprudență

(5) În acest scop autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localități și cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.

(6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.

(7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanță, de persoanele care primesc titlurile.

(8) Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar. Jurisprudență

Art. 35. -

(1) În temeiul art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile județene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal.

(2) Comisia județeană reanalizează aceste cereri și în cazul în care hotărăște reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de proprietate.

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentațiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administrației și Internelor și se vor difuza comisiilor județene în funcție de necesități. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuș negru și se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițiala tatălui, în cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeași lege. Jurisprudență

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituției prefectului, ca secretar, și de directorul general al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară. Jurisprudență

(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului.

(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.

(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii judecătorești irevocabile.

(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispozițiilor cap. VIII. Jurisprudență

(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declarației de pierdere sau distrugere, și purtării mențiunii "duplicat", după încunoștințarea scrisă a comisiei județene.

(8) Titlurile de proprietate se vor emite și în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27 alin. (21) din Legea 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Celelalte dispoziții din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 37. -

În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și, dacă nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, ale asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se predă consiliului local.

Art. 38. -

După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, orașului sau municipiului.

CAPITOLUL VI Dispoziții generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările
și completările ulterioare

Art. 39. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schița amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.

(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile județene de cadastru și publicitate imobiliară, pe baza analizei documentațiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane și poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situație terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentațiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal și poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate să prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărți amenajistice, extrase de pe amenajament, etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.

Art. 40. - Jurisprudență

(1) Comisiile locale vor înregistra într-un registru separat acordurile dintre proprietarii investițiilor și foștii proprietari deposedați sau moștenitorii acestora, încheiate în baza art. 4, alin. (11)-(19) din Legea 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) În situația prevăzută la art. 4, alin. (17) din Legea 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, investitorul care a plătit contravaloarea terenului foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada efectuării plăților (chitanțe, ordine de virament bancar etc.). Comisia va verifica dacă au fost îndeplinite toate obligațiile prevăzute de acordul încheiat între părți și va emite investitorului un act de confirmare. Investitorul își va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar și a confirmării primite de la comisia de fond funciar.

Art. 41. -

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența dintre suprafața primită de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 22.

(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu există suprafețe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri și se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. Jurisprudență

Art. 42. -

(1) Persoanele cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24.

(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (1), (11) și (12) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 24 și o va înainta comisiei județene pentru validare.

(3) După validarea anexei nr. 24 foștilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în localitățile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziția comisiilor locale, iar în situația în care aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din același județ sau din județele învecinate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii.

(4) În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii, și se vor înscrie în anexa nr. 23. Jurisprudență

(5) Atât în cazul terenurilor agricole cât și în cazul celor forestiere valoarea probantă a actelor doveditoare este aceiași.

Art. 43. -

(1) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24a).

(2) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (11) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24b).

(3) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (12) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24c).

(4) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmește anexa nr. 24d). Când despăgubirile sunt plătite de stat se întocmește anexa nr. 23.

Art. 44. -

În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 45. -

(1) În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de doi solicitanți, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26.

(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condițiile legii și vor fi înscriși în anexa nr. 23.

(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari și vor fi înscriși în anexa nr. 23.

Art. 46. -

Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condițiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafață.

CAPITOLUL VII Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 47. - Jurisprudență

(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare și conform art. 9 și 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările și completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți, în cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoțită de documentația care a stat la baza acesteia. Jurisprudență

(2) Comisia județeană comunică hotărârea și documentația necesară, în termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.

Art. 48. -

(1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(2) În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte societăți comerciale, foste I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcție de opțiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptățite, se stabilește un nou amplasament. Jurisprudență

Art. 49. -

(1) În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.

(2) Comasările realizate de Agenția Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se fac fără a se ține seama de organizarea administrativ teritorială, și sunt validate de Comisiile Județene pe raza cărora se află terenurile.

Art. 50. -

În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 51. -

Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, și a procedurilor prevăzute de aceasta.

Art. 52. -

Prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, va întocmi și va înainta lunar, până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administrației și Internelor, precum și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, situațiile centralizatoare pe comune și pe total județ, prevăzute în anexele nr. 22-49, va comunica stadiul acestora, precum și al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri și, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege.

Art. 53. - Modificări (1)

În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața primită și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 54. - Jurisprudență

În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu există suprafețe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri.

Art. 55. -

În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 56. -

În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (12) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 57. -

În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult cărora li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (11) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 58. -

În anexa nr. 34 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 59. -

În anexa nr. 35 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 60. -

În anexa nr. 36 se înscriu suprafețele proprietate de stat prevăzute la art. 221 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 61. - Jurisprudență

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamentele silvice și din terenurile cu destinație agricolă acoperite cu vegetație forestieră: pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie și altele asemenea. Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist. Jurisprudență

(2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate.

(3) Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele referitoare la suprafață și amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 62. -

Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafețe de teren care fac obiectul art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38.

Art. 63. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime suprafața avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 39. Doctrină (1)

(2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative.

(3) În cazul formelor asociative care se înființează după intrarea în vigoare a prezentului regulament cererea de reconstituire se formulează de către comisia ad-hoc al formei asociative.

Art. 64. -

(1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înființate până la data intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40.

(2) Diferența de suprafața neatribuită din fondul cultelor religioase, după împroprietărirea unităților de cult, conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate și structura de administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat. Jurisprudență

(3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența prevăzută la alin. (2) se face de către comisia județeană competentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor și regulamentelor din perioada 1921-1945, actualizate cu legislația în vigoare, potrivit art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 65. -

Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere și care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreună cu datele stabilite de comisia județeană, referitoare la suprafață și amplasament. Pădurile date în folosință comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.

Art. 66. - Jurisprudență

(1) Construcțiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se află imobilele, se înscriu într-un registru special, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care devine anexă la titlul de proprietate.

(2) Construcțiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere.

(3) După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari și verificarea listelor prevăzute la alin. (3) comisiile locale transmit documentația comisiei județene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.

(4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. 1) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei județene.

(5) Punerea în posesie a terenurilor și a construcțiilor se va face în termen de 30 zile de la validare.

Art. 67. -

(1) Construcțiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau moștenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investițiile făcute de deținătorul actual se suportă de către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate.

(2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investițiilor sau poate solicita alt amplasament.

Art. 68. -

(1) Sediile ocoalelor silvice și terenurile pe care acestea se află trec în proprietatea privată a persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacă suprafața care se retrocedează este mai mare decât jumătate din suprafața administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice și dacă păstrează destinația acestora.

(2) Schimbarea destinației sediului în cazul în care situația avută în vedere la retrocedare nu s-a schimbat - existența terenului forestier, deservirea majorității acestui teren, alte asemenea situații - obligă pe proprietarul terenului la plata prețului actualizat al construcției către fostul deținător care a făcut investiția.

Art. 69. - Jurisprudență

(1) Persoanele fizice și juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 și nr. 38, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate și care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competența teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia județeană în anexa nr. 42.

(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia județeană în apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia, în condițiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 43.

Art. 70. -

Anexele nr. 37, 40, 41 și nr. 38 se semnează de către președintele comisiei locale, secretarul acesteia și de șeful ocolului silvic.

Art. 71. -

(1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Deținătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziție comisiilor locale sau județene, după caz, terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite, în termen de cel mult 30 de zile de la validarea cererilor de către comisia județeană.

Art. 72. - Jurisprudență

Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice și juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia județeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice și a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanților deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.

Art. 73. - Jurisprudență

(1) Comisiile comunale, orășenești și municipale încunoștințează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia județeană. Totodată, amplasamentul și data punerii în posesie se afișează și la sediul primăriei.

(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială și autentică, cu mențiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.

(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din amenajamentele silvopastorale.

(4) Dacă cel îndreptățit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 74. - Jurisprudență

Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezența reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar și împuterniciții persoanelor juridice deținătoare, precum și ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizică sau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusă în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.

Art. 75. - Jurisprudență

(1) După operațiunile de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45. Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reține la comisia județeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administrației și Internelor și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei județene pe bază de protocol și proces-verbal de predare-primire.

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituției prefectului și de directorul general al oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului titlului de proprietate și semnătura primitorului. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Partea nedetașabilă a titlului de proprietate - cotorul - se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic și vânătoare.

(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va elibera după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și după punerea în posesie.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 76. -

(1) În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare.

(2) În anexa nr. 47 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.

Art. 77. -

În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 78. -

În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 79. - Jurisprudență

(1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, comisiile comunale, orășenești sau municipale și cele județene vor verifica existența cererilor și actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestor acte.

(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare persoanele fizice și juridice îndreptățite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22-49 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afișează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților, pentru informarea celor interesați, în cadrul aceluiași termen.

(4) Cererile însoțite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de președintele comisiei locale la comisia județeană pentru verificarea și validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.

Art. 80. -

(1) Persoanele nemulțumite vor proceda conform dispozițiilor procedurale prevăzute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suspendă executarea. Jurisprudență

Art. 81. -

(1) Primarul, în calitate de președinte și secretarul comisiei locale sunt obligați sa comunice foștilor proprietari toate informațiile privind persoanele care au obținut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora.

(2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON.

Art. 82. -

(1) Arhivele Naționale, prin filialele județene, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile județene, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin direcțiile silvice și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Agenția Domeniilor Statului precum și alte instituții deținătoare de documente privind drepturile de proprietate ale foștilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare proprietate privată sunt obligate să permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze persoanelor interesate copii de pe actele conținând asemenea informații în termen de 30 zile.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către funcționarii investiți cu aceste atribuții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 RON la 10.000 RON.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către prefect pentru angajații din cadrul structurilor care funcționează la nivelul județului și de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea proprietății pentru angajații instituțiilor care funcționează la nivel național.

Art. 83. -

(1) Unitățile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptățite.

(2) Predarea efectivă se face și în cursul anului agricol dacă părțile convin asupra recuperării cheltuielilor de producție de pe terenurile în cauză.

(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitățile agricole vor fi sancționate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 84. -

Anexele nr. 1-49 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan și
intravilan - în cooperativa agricolă de producție și persoanele cărora
li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod

Suprafața agricolă adusă sau preluată în cooperativă, din care: Total teren neagricol Obs.
Nr. crt. Numele și prenumele - ha -
Arabil Vii Livezi Pajiști
TOTAL, din care: Extravilan Intravilan
- ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
E I E I E I E I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec toți membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativă și persoanele cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.

În coloana 2 se înscrie suprafața totală de teren agricol adusă în cooperativa agricolă de producție, rezultată din: evidențele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, actele de proprietate și cartea funciară sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declarațiile martorilor, iar în coloanele 3 și 4, suprafața din extravilan și cea din intravilan, care prin însumare trebuie să corespundă cu suprafața înscrisă în coloana 2.

În coloanele 5-12 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloana 3 (extravilan) și coloana 4 (intravilan).

În coloana 13 se înscriu eventualele suprafețe neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativă (de exemplu: ravene, râpe, tufărișuri, pâlcuri de arboret, drumuri și altele asemenea).

E = extravilan.

I = intravilan.

ANEXA Nr. 2a) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând foștii membrii cooperatori, în viață, care au adus
pământ în cooperativa agricolă de producție în suprafețe mai mari de 0,5
ha de persoană îndreptățită (soț-soție) și care solicită în scris
stabilirea dreptului de proprietate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL:

0 = Nr. crt.;

1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament;

2 = Numele și prenumele;

3 = Suprafața agricolă cu care s-a înscris în cooperativa agricolă de producție (ha);

4 = Suprafața agricolă solicitată în proprietate (ha);

5 = Total;

6-7 = Suprafața agricolă stabilită în proprietate conform legii (ha), din care:

6 - E;

7 - I;

8-9 = Arabil (ha), din care:

8 - E;

9 - I;

10-11 = Vii (ha), din care:

10 - E;

11 - I;

12-13 = Livezi (ha), din care:

12 - E;

13 - I;

14-15 = Pajiști (ha), din care:

14 - E;

15 - I;

16 = Total teren neagricol (ha);

17 = Diferența (ha).

NOTĂ:

În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care solicită în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă conform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 4 se trece suprafața agricolă solicitată.

În coloana 5 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, de persoana îndreptățită (nu mai mică de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6, suprafața din extravilan, iar în coloana 7, suprafața din intravilan.

În coloanele 8-15 se înscriu suprafețele, pe categorii de folosință, din extravilan și intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 5, 6 și 7.

În coloana 16 se trece suprafața totală de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).

În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.

ANEXA Nr. 2b) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând membrii cooperatori, în viață, care au adus în
cooperativa agricolă de producție sub 0,5 ha de teren de persoană
îndreptățită (soț-soție), și cooperatorii care nu au adus pământ în
cooperativă și care solicită în scris stabilirea de terenuri în
proprietate, potrivit Legii
nr. 18/1991, republicată,
cu modificările ulterioare

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. crt., din anexa nr. 1

B - Numele și prenumele

C - Suprafața agricolă cu care s-a înscris în cooperativă - ha -

Nr. crt. A B C Suprafața agricolă stabilită în proprietate conform legii, din care: Total teren neagricol Diferența
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
TOTAL, din care: E I - ha -
E I E I E I E I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament, pe care îl are solicitantul care a adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) în cooperativa agricolă de producție.

În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) și în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativă.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mică de 0,5 ha teren în echivalent arabil de persoană îndreptățită (soț-soție).

În coloana 5 se trece suprafața atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafața din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).

În coloanele 7-14 se înscriu suprafețele, pe categorii de folosință, din extravilan și din intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 4, 5 și 6.

În coloana 16 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.

ANEXA Nr. 3 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând moștenitorii cooperatorilor decedați, care solicită
în scris stabilirea dreptului de proprietate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. a)
b)
c)
2.
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul cuprins anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 2 se trec numele și prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în cooperativa agricolă de producție a adus teren în cooperativă. Datele se iau din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.

În coloana 4 se trec numele și prenumele moștenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut să li se stabilească dreptul de proprietate. Când sunt mai mulți moștenitori, aceștia se înscriu într-o singură rubrică [a), b), c)].

În coloana 5 se trece suprafața solicitată de moștenitori.

În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege.

În coloana 7 se trece suprafața stabilită în extravilan.

În coloana 8 se trece suprafața stabilită în intravilan (E = extravilan; I = intravilan).

În coloanele 9-16 se trec suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și intravilan.

În coloana 17 se trece suprafața totală de teren neagricol.

În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.

ANEXA Nr. 4 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de
Cavaler al Ordinului
Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade", precum și, după caz,
moștenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri, cu excepția
celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabilește,
la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii
nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Decorația acordată și numărul brevetului

Nr. crt. Numele și prenumele A Suprafața agricolă solicitată Suprafața agricolă stabilită de comisie În extravilan, din care: Total teren neagricol
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 5 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele care și-au pierdut total sau parțial
capacitatea de muncă și moștenitorii celor decedați ca urmare a
Revoluției din decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se
atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil

Nr. crt. Numele și prenumele Domiciliul Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate, conform legii, din care:
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele și prenumele persoanelor invalide și ale moștenitorilor celor decedați ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan.

În coloana 2 se va înscrie domiciliul.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă atribuită în proprietate, respectiv până la 10.000 mp.

În coloanele 4-7 se trec suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 3.

ANEXA Nr. 6 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul
în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție
sau, după caz, moștenitorii acestora și ale căror terenuri sunt comasate
sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative și
nu au fost compensați cu alte terenuri, și care solicită
în scris restituirea acestora

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă comasată Suprafața agricolă care se restituie în proprietate, din care:
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu numele și prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb și care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.

În coloana 2 se trece suprafața agricolă care a fost comasată.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă totală care se restituie în proprietate.

În coloanele 4-7 se trec suprafețele pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 7 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate, din care: Alte terenuri neagricole
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținând minorității germane și, în continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.

În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie în proprietate.

În coloanele 3-6 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință agricolă.

În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.

ANEXA Nr. 8a) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care
au lucrat în orice mod ca angajați în cooperativă sau în asociații
intercooperatiste în ultimii 3 ani, și solicită în scris să primească
în proprietate teren, în conformitate cu prevederile Legii nr.
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate, din care:
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.

În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).

În coloanele 3-6 se trec suprafețele pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 8b) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele care au fost deportate și care nu
beneficiază de dispozițiile art. 14-16 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate, din care: Observații
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.

În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).

În coloanele 3-6 se trec suprafețele pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 9 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea
în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în
societăți comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere,
teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1), art. 21
și art. 118 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Specialitatea

Nr. crt. Numele și prenumele A Unitatea în care a activat Suprafața agricolă solicitată Suprafața agricolă stabilită de comisie, din care:
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 10a) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând familiile cu pământ puțin din localitățile cu excedent
de terenuri agricole, care solicită în scris să li se atribuie în
proprietate terenuri în completare până la 10 ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

0 = Nr. crt.;

1 = Numele și prenumele;

2 = Suprafața agricolă atribuită conform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 și 8 la regulament (ha);

3 = Suprafața agricolă solicitată (ha);

4 = Suprafața agricolă totală atribuită (ha),

din care:

5 = Arabil (ha);

6 = Vii (ha);

7 = Livezi (ha);

8 = Pajiști (ha);

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece suprafața totală atribuită, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 și 8 la regulament, în care a fost încadrat inițial.

În coloana 3 se trece suprafața solicitată în plus.

În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).

În coloanele 5-8 se trec suprafețele atribuite pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 10b) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând familiile cu pământ din alte localități, care solicită în
scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent
arabil, în zonele cu excedent de suprafață, în conformitate
cu prevederile legii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

0 = Nr. crt.;

1 = Numele și prenumele;

2 = Domiciliul;

3 = Suprafața agricolă solicitată (ha);

4 = Suprafața agricolă atribuită în proprietate (ha), din care:

5 = Arabil (ha);

6 = Vii (ha);

7 = Livezi (ha);

8 = Pajiști (ha);

9 = Observații.

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care solicită atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.

În coloana 3 se trece suprafața agricolă solicitată.

În coloana 4 se trece suprafața atribuită în proprietate.

În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele atribuite pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 11 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural care
solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22
din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea parohiei, schitului sau mănăstirii solicitante Comuna (satul) unde își are sediul Suprafața agricolă solicitată Suprafața agricolă stabilită de comisie, din care:
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
- ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

ANEXA Nr. 12a) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat
cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 27 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Total terenuri neagricole - ha -

B - Total general - ha -

C - Observații

Nr. crt. Denumirea asociației de tip privat cu personalitate juridică*) Numele și prenumele membrilor asociației Suprafața agricolă total, din care: A B C
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL:

*) Se înscriu terenurile asociațiilor de tip privat, cu excepția terenurilor asociațiilor de tip privat cu profil zootehnic.

ANEXA Nr. 12b) la regulament

TABEL NOMINAL art. 29 cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat
cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilordin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea asociației de tip privat cu personalitate juridică Numele și prenumele membrilor asociației Suprafața agricolă total, din care: Total terenuri neagricole Total general
- ha -
Obs.
Arabil Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

ANEXA Nr. 12c) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând terenurile proprietate a societăților comerciale pe acțiuni
care se înființează, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste
sau de stat și cooperatiste

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Total terenuri neagricole - ha -

B - Total general - ha -

C - Observații

Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni Profilul de producție Numele și prenumele Suprafața agricolă total, din care: A B C
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:

ANEXA Nr. 13 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, cărora li se
atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetație forestieră,
conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața deținută în proprietate Suprafața stabilită de comisie Unitatea amenajistică sau, după caz, tarlaua și parcela care se atribuie Observații
- ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 4 se trece denumirea unității amenajistice sau, după caz, tarlaua și parcela din planul de situație amenajistic sau cadastral.

În coloana 5 se trece categoria de folosință existentă pe teren, înscrisă în evidența cadastrului funciar.

Suprafața de teren cu vegetație forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăși 10 ha de familie, în echivalent arabil.

ANEXA Nr. 14 la regulament

TABEL cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor
legii, care vor fi date în administrarea consiliilor locale

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Total, din care:

Nr. crt. Suprafața existentă în administrarea consiliului local Suprafața ce se preia din folosința cooperativelor agricole Suprafața ce se preia din terenurile transmise unităților de stat Suprafața totală a izlazului comunal reconstituit
A - ha - A - ha - A - ha - Total general, din care: - ha -
Arabil Pajiști Arabil Pajiști Arabil Pajiști Arabil Pajiști
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL:

NOTĂ:

În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

ANEXA Nr. 15 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în
zona montană, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate, din care: Alte terenuri neagricole Observații
Arabil Pajiști Livezi
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

ANEXA Nr. 16 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror
terenuri au fost preluate de unitățile agricole de stat și pentru care
primesc acțiuni în condițiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completărilor
ulterioare, și cărora li se atribuie o suprafață de 5.000 mp de familie,
în echivalent arabil, în condițiile art. 42 din aceeași lege

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața ce a fost preluată
- ha -
Suprafața de 5.000 mp atribuită în echivalent arabil de familie Suprafața agricolă stabilită pentru cei care primesc acțiuni
- ha -
Suprafața agricolă, total
- ha -
Denumirea unității agricole de stat în administrarea căreia se află terenul Observații
0 1 2 3 4 5=3+4 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.

În coloana 2 se înscrie suprafața ce a fost preluată.

În coloana 3 se înscrie suprafața atribuită.

În coloana 4 se înscrie suprafața agricolă pentru care se primesc acțiuni.

În coloana 5 se înscrie suprafața agricolă totală, care însă nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toți moștenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se află în administrarea mai multor unități agricole de stat.

ANEXA Nr. 17 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror
terenuri agricole au intrat în proprietatea statului și se află în
administrarea consiliilor locale, care se restituie în condițiile
prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața totală agricolă stabilită să se restituie, din care: Observații
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.

În coloana 2 se înscrie suprafața agricolă totală stabilită, care nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toți moștenitorii autorului lor.

ANEXA Nr. 18 la regulament

CRITERIILE de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosință
în echivalent arabil

Categoria de folosință Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor de folosință agricolă
Arabil 1 ha/1 ha
Pășune 1 ha pășune este egal cu 1 ha arabil când pășunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului.
În cazul în care pășunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalența în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,4 ha arabil pentru 1 ha pășune.
Fânețe 1 ha fânețe este egal cu 1 ha arabil când fânețele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului.
În cazul în care fânețele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalența în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,5 ha arabil pentru 1 ha fânețe.
Vie hibridă 1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobilă 1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta plantației, podgoria consacrată și potențialul de producție al plantației.
Livadă clasică 1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate și potențialul de producție al plantației.
Livadă intensivă și superintensivă 1 ha livadă intensivă și superintensivă poate fi echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în funcție de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potențialul de producție.

NOTĂ:

1 ha cu vegetație forestieră, primit la cererea celor îndreptățiți, în condițiile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.

Suprafețele de vii, livezi, pășuni și fânețe care au fost aduse sau preluate în cooperativă și au fost transformate în arabil se echivalează în arabil cota 1/1.

ANEXA Nr. 19 la regulament

Județul ............................

Comuna .............................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........

Încheiat astăzi, ................... 200....., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului ................................................. (moștenitorilor defunctului/defunctei) .............................., conform anexei nr. ....., suprafața ................... ha, anexei nr. ......, suprafața ............. ha.

A. Suprafața primită în extravilan
Nr. crt. Categoria de folosință Nr. topografic Suprafață Vecinătăți Observații
Tarla (solă) Parcelă ha mp Nord Est Sud Vest
1. Arabil
2. Vii
3. Livezi
4. Pășuni
5. Fânețe
6. Alte terenuri neagricole
TOTAL:
B. Suprafața primită în intravilan
Nr. crt. Categoria de folosință Nr. topografic Suprafața Vecinătăți Observații
Tarla (solă) Parcelă ha mp Nord Est Sud Vest
1. Arabil
2. Vii
3. Livezi
4. Pășuni
5. Fânețe
6. Curți, construcții
7. Alte terenuri neagricole
TOTAL:
TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
din care:
Arabil ...................... ha .......... mp
Vii ......................... ha .......... mp
Livezi ...................... ha .......... mp
Pășuni ...................... ha .......... mp
Fânețe ...................... ha .......... mp
Curți, construcții .......... ha .......... mp
Alte terenuri neagricole .... ha .......... mp
Primar, Secretar,
.................. .................
Specialist în măsurători Proprietar,
topografice, .................
...............

ANEXA Nr. 20 la regulament

ROMÂNIA
COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Județul ............    Codul ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─     
Nr. ................

TITLU DE PROPRIETATE Modificări (1)

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orășenești sau municipale și a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,

DECLARĂM

Cetățeanul/Cetățeana ......................................................., (moștenitorii defunctului/defunctei) .........................................., din satul ............................., comuna/orașul ........................, municipiul ................................, județul .........................., primește în proprietate o suprafață totală de ......... ha ....... mp, din care:

- prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha ..... mp;

- prin constituirea dreptului de proprietate ...... ha ....... mp,

situată pe teritoriul comunei ............................., structurată și amplasată conform celor menționate pe verso.

Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce decurg din lege.

Prefect, Secretar, Direcția generală Oficiul județean
........ ......... pentru agricultură de cadastru,
și industrie alimentară geodezie și cartografie
Director general, Director,
..................... ....................
Data .................

Modificări (1)

(verso)

SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

A. Suprafața primită în extravilan
Nr. crt. Categoria de folosință Nr. topografic Suprafață Vecinătăți Observații
Tarla (Solă) Parcelă ha mp Nord Est Sud Vest
1. Arabil
2. Vii
3. Livezi
4. Pășuni
5. Fânețe
6. Păduri
7. Alte terenuri neagricole
TOTAL:
B. Suprafața primită în intravilan
Nr. crt. Categoria de folosință Nr. topografic Suprafață Vecinătăți Observații
Tarla (Solă) Parcelă ha mp Nord Est Sud Vest
1. Arabil
2. Vii
3. Livezi
4. Pășuni
5. Fânețe
6. Curți, construcții
7. Alte terenuri
TOTAL:
TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
din care:
Arabil ...................... ha .......... mp
Vii ......................... ha .......... mp
Livezi ...................... ha .......... mp
Pășuni ...................... ha .......... mp
Fânețe ...................... ha .......... mp
Păduri ...................... ha .......... mp
Curți, construcții .......... ha .......... mp
Alte terenuri ............... ha ....

ANEXA Nr. 21 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând suprafețele de teren rămase neatribuite,
care se administrează de consiliul local

Nr. crt. Tarlaua și parcela din planul de situație Suprafața totală,
- ha -
din care: Alte terenuri neagricole Observații
Arabil Vii Livezi Pajiști
- ha - - ha - - ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

NOTĂ:

În coloana 8 se evidențiază folosința existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.

ANEXA Nr. 22 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate în limita suprafeței de teren de 10 ha de proprietar
deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului
de proprietate și pentru diferența dintre această suprafață și cea
pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producție sau care a
fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeței
de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr.
1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața de teren agricol adusă sau preluată în cooperativa agricolă de producție
- ha -
Observații
TOTAL, din care:
reconstituit 10 ha diferența solicitată
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Primar, Secretar,
....................... .......................

ANEXA Nr. 23 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice pentru care nu există suprafețe de teren
suficient agricol pentru restituirea integrală a proprietății,
solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda diferența de
teren/despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedată, precum și în
cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi
reconstituite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și completările și completări ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața neretrocedată
- ha -
Diferență de teren/ Despăgubiri cuvenite Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
............... Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
.............................................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 24 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul
localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se
găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații
sau de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și completări ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 24a) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice ale căror terenuri din
extravilanul localităților au trecut în proprietatea statului în mod
abuziv și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de
hidroameliorații, sau de altă natură, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4, alin (1)
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele/ Denumire Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 24b) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele
piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), ale
căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se
află amenajări piscicole, sere sau plantații de hamei, de duzi,
plantații viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)1
din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și completări ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 24c) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut
în proprietatea statului în mod abuziv și pe care s-au efectuat
investiții, neamortizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2000,
cu modificările și completările ulterioare, care au solicitat prin
cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4)
alin. (1)2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și
completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 24d) la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut
în proprietatea statului în mod abuziv, de pe care investițiile au fost
vândute cu respectarea legii, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)3
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 25 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate
potrivit Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în limita suprafeței de teren
de până la 10 ha de familie, și cărora li s-a aplicat cota de reducere,
care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
și completările ulterioare

Suprafața de teren agricol de până la 10 ha de familie deținută în proprietate
Nr. crt. Numele și prenumele - ha - Observații
TOTAL, din care:
reconstituit cu reducere diferența solicitată
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 26 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând suprafețele de teren revendicate de 2 solicitanți, dintre
care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în
perioada anilor 1945-1990, iar cel de-al doilea este persoana care a
fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce
a fost preluat sub orice formă de cooperativă, care se vor restitui în
natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente,
conform prevederilor art. 6 alin. (21) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 27 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de
acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau
piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
nemodificată, cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe
baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor
societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și
completările ulterioare
Modificări (1)

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
.............. Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
.........................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 28 la regulament Modificări (1)

TABEL NOMINAL cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor
doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților
și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în
proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea instituției Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
.........................

ANEXA Nr. 29 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție
agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la
societățile naționale cu profil agricol, cărora li se restituie
suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
.........................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 30 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 și 39 din Legea
fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare,
cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru
terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha și
cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar
deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările și completările ulterioare
Modificări (1)

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața de teren solicitată de la 10 ha la 50 ha, din care pentru: Observații
persoane fizice prevăzute la art. 37 și 38 din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acționar persoane fizice cu drepturi la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, în conformitate cu Legea nr. 46/1992 persoane fizice cu drepturi la regiile autonome și la societățile naționale cu profil agricol, în conformitate cu Legea nr. 46/1992 persoane fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL:
Primar,
.................. Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Primar,
.................. Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
........................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 31 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care
restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor
Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Persoana juridică Suprafața neretrocedată
- ha -
Despăgubiri cuvenite Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
............ Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
............................

ANEXA Nr. 32 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult, care
dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au
avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea unității de cult Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
a) Centre eparhiale până la 100 ha
-
-
b) Protoierii până la 50 ha
-
-
c) Mănăstiri și schituri până la 50 ha
-
-
d) Parohii și filii până la 10 ha
-
TOTAL:
Primar, Secretar,
.................. ..................
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
............................

ANEXA Nr. 33 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult
nou-înființate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în
limitele art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și
completările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului
local, conform alin. (11) al art. 23 din aceeași lege

Nr. crt. Denumirea unității de cult Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
............ Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
............................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 34 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau
silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de
ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care
le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea unității Suprafața avută în proprietate - ha - Suprafața restituită în proprietate - ha - Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:
Primar, Secretar,
........... ..............
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
............................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 35 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau
silvic și școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în
folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva
comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea unității Suprafața avută în proprietate Suprafața restituită în proprietate Suprafața atribuită în folosință Observații
- ha - - ha - - ha -
0 1 2 3 4 5
TOTAL:
Primar, Secretar,
.............. ................

ANEXA Nr. 36 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând suprafețele proprietăților de stat prevăzute la art. 221
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea proprietății de stat și modul de proveniență a terenurilor Suprafața
- ha -
Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
........... ..............
Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
............................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 37 la regulament

Localitatea ....................

Județul ........................

TABEL NOMINAL cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, persoane
fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la
cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație
forestieră, conform art. 24 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și
completările ulterioare

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Suprafața de pădure reconstituită anterior - ha -

B - Total, din care:

C - în terenuri cu destinație forestieră

D - în terenuri cu destinație agricolă

E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă

Nr. crt. Numele și prenumele autorului (persoana deposedată) Numele și prenumele persoanelor solicitante Suprafața terenurilor forestiere avută în proprietate
- ha -
Suprafața acceptată de comisie
- ha -
A Diferența de suprafață ce urmează să fie primită
- ha -
Informații asupra amplasamentului
B C B C B C D E F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
.......................... .......................... .................

ANEXA Nr. 38 la regulament

Județul ...........................

Comuna ............................

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice care au solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care și-au
schimbat folosința inițială a terenului, potrivit art. 29 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Semnificația coloanei din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Parcelă

Nr. crt. Denumirea persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice Folosința inițială a terenului solicitat Suprafața solicitată
- ha -
Folosința actuală a terenului Amplasament propus în teren cu folosință agricolă Opțiuni despăgubiri Observații
Tarla A
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
................ ................. .........................

ANEXA Nr. 39 la regulament

Localitatea .....................

Județul .........................

TABEL NOMINAL cuprinzând foști membri persoane juridice, precum și persoane fizice
și moștenitorii acestora din formele asociative (composesorate,
obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri
grănicerești, păduri comunale provenite din păduri grănicerești și
alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie
conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu vegetație forestieră, conform art. 26 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Numele și prenumele membrului formei asociative

B - Numele și prenumele persoanelor solicitante

C - TOTAL, din care:

D - În terenuri cu destinație forestieră

E - În terenuri cu destinație agricolă

E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă

Nr. crt. Denumirea formei asociative care a avut în proprietate terenuri forestiere A Suprafața terenurilor forestiere deținută în indiviziune de membrul formei asociative*) B Suprafața terenurilor forestiere, acceptată de comisie
- ha -
Informații asupra amplasamentului**) Observații
C D E C D E F G
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x
TOTAL x
FORMĂ ASOCIATIVĂ:
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
........................... ........................... .................

*) Mărimea suprafeței se calculează în conformitate cu precizările art. 28 alin. (3) din regulament.

**) Informațiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei forme asociative înscrise în tabel.

ANEXA Nr. 40 la regulament

Localitatea ............................

Județul ................................

TABEL NOMINAL cuprinzând unitățile de cult și instituțiile de învățământ cărora
li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de
proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - TOTAL, din care:

B - în terenuri cu destinație forestieră

C - în terenuri cu destinație agricolă

D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

Nr. crt. Denumirea unității de cult sau a instituției de învățământ care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate Suprafața rezultată din acte a terenurilor forestiere, deținută anterior (la deposedare)
- ha -
Suprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie
- ha -
Informații asupra amplasamentului Observații
A B C A B C D Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
........................ ........................ ...............

ANEXA Nr. 41 la regulament

Localitatea .............................

Județul .................................

TABEL NOMINAL cuprinzând comunele, orașele sau municipiile cărora li se reconstituie
conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu vegetație forestieră

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - TOTAL, din care:

B - în terenuri cu destinație forestieră

C - în terenuri cu destinație agricolă

D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere

Nr. crt. Denumirea comunei/ orașului/ municipiului îndreptățit la reconstituirea dreptului de proprietate Suprafața rezultată din acte a terenurilor forestiere, deținută anterior (la deposedare) - ha - Suprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie - ha - Informații asupra amplasamentului Observații
A B C A B C D Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
.................. .................. ..................

ANEXA Nr. 42 la regulament

Județul ..........................

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li se reconstituie
dreptul de proprietate pe amplasamente situate în afara limitelor
de competență ale comisiilor locale

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Numărul hotărârii de validare a comisiei județene

B - Numărul anexei din documentația comisiei locale

C - Numărul poziției din anexa la documentația comisiei locale

D - Comună

E - Tarla

F - Parcelă

Nr. crt. Denumirea persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice Denumirea comisiei locale A B C Suprafața validată
- ha -
Motivația nerespectării amplasamentului inițial Amplasament în limitele județului, stabilit de comisia județeană
Cadastru general Cadastru forestier
D E F Ocol silvic UP UA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
.................... .................... .................

ANEXA Nr. 43 la regulament

Județul ........................

Comuna .........................

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit
dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate
face punerea în posesie pe vechiul amplasament și care urmează să
primească despăgubiri

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Numărul hotărârii de validare a comisiei județene

B - Numărul poziției din anexa la hotărârea comisiei județene

C - Baza juridică de acordare a despăgubirilor

D - Observații

E - Comună

F - Tarla

G - Parcelă

Nr. crt. Denumirea persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice A B Suprafața validată - ha - Amplasament inițial stabilit de comisia comunală C Sursa de finanțare Modalități de plată D
Cadastru general Cadastru forestier
E F G Ocol silvic UP UA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic,
....................... ....................... ....................

ANEXA Nr. 44 la regulament Modificări (1)

Județul .......................

Comuna ........................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ...........
încheiat astăzi,..............

  Subsemnații: ..............................., în calitate de primar, ......................,
în calitate de secretar, ............................., în calitate de specialist în măsurători
topografice, ................., în calitate de reprezentant al deținătorului legal al terenului
ce se predă, și ..........................., în calitate de proprietar (posesor al buletinului/
cărții de identitate seria ...... nr. .........., eliberat/eliberată de Poliția .............)/
reprezentant legal (împuternicirea nr. ......., legalizată la Biroul notarial ...............),
am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeței de ................ ha teren
forestier, validată de comisia județeană prin Hotărârea/hotărârile nr. ........................
la poziția ................ din anexa nr. .............. (nr. ........... la poziția ..........
din anexa nr. ................).
  Categoria terenului, amplasamentul cadastral și vecinătățile acestuia sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Tarla
  B - Parcelă
  C - Deținători

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.   Categorii de                Amplasamentul     Vecinătăți ale
crt.    terenuri     Suprafața        cadastral    amplasamentului cadastral
                     Ocolul ──────────────────      general
              ───────────── silvic general forestier
               ha  mp       ────────────────── ─────────────────────────
                          A  B  UP UA     Punct    C
                                     cardinal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0       1       2  3    4   5  6  7  8      9     10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Teren forestier
   înscris în
   amenajamentul silvic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Pășune împădurită
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Alte terenuri cu
   vegetație forestieră
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL suprafață pusă
în posesie:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Predarea s-a făcut în urma unei inspecții de fond la care a participat
proprietarul/reprezentantul legal care va asigura paza terenului forestier, iar în prezent nu
există cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
  Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeței primite s-au folosit
următoarele: ..................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  Domnul/doamna ......................................, în calitate de proprietar/reprezentant
legal, declară că a luat cunoștință de prevederile legale referitoare la obligația respectării
regimului silvic. De la această dată paza și administrarea terenului preluat vor fi asigurate
de proprietar în conformitate cu prevederile legale.
  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (două pentru comisia locală,
unul pentru proprietar și unul pentru deținătorul legal).

    Primar,          Secretar,       Specialist în măsurători topografice,
.....................   .......................   ........................................
   Reprezentant al deținătorului legal al
       terenului ce se predă,             Proprietar/Reprezentant legal,
   ....................................       ..............................

ANEXA Nr. 45 la regulament

ROMÂNIA
COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Județul .............. Codul ................

Nr. ..................

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituită în baza Ordinului prefectului nr. ......./............, analizând propunerile comisiei comunale/orășenești/municipale, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, emite următorul

TITLU DE PROPRIETATE

Persoana fizică/Persoana juridică ............................. (moștenitorii defunctului/defunctei) ......................, având domiciliul/sediul în comuna (satul)/orașul/municipiul ................., județul/sectorul ................., primește în proprietate o suprafață totală de .............. ha ............ mp, teren cu vegetație forestieră, din care: .......... ha .......... mp, din fondul forestier național (cu destinație forestieră); ........... ha .............. mp, din afara fondului forestier național (cu destinație agricolă), situată pe teritoriul comunei/orașului/municipiului/sectorului ..........................., structurată și amplasată conform celor menționate pe verso și pusă în posesie conform Procesului-verbal nr. ........../............ .

Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce decurg din Constituția României și din legislația cu specific silvic în vigoare.

Prefect, Secretar general, Inspectoratul silvic teritorial
.................. ......................... Inspector-șef,
................................
Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
Director general,
...........................
Data ..................

Modificări (1)

SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Tarla

B - Parcelă

C - Deținători

(verso)
Nr. crt. Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
general forestier
ha mp
A B UP UA Punct cardinal C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
2. Pășune împădurită
3. Alte terenuri cu vegetație forestieră necuprinse în amenajamentul silvic
TOTAL suprafață pusă în posesie:

ANEXA Nr. 46 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și persoanele juridice care au formulat
cereri în baza Legii
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 33
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele persoanelor fizice și juridice Suprafața solicitată - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
........................... ..............................

ANEXA Nr. 47 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li
se restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de
lucrări de investiții, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu
lucrări ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o
valoare de întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu
de donație, considerate proprietate publică sau privată a statului
ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea
dispozițiilor Decretului
nr. 712/1966 și ale altor acte normative
speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
........................... .........................

ANEXA Nr. 48 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de
proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii
nr. 187/1945
pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit
efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost
anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective,
în limita suprafețelor disponibile, potrivit art. 36 din
Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața - ha - Observații
0 1 2 3
TOTAL:
Primar, Secretar,
............................ .............................

ANEXA Nr. 49 la regulament

TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul
de proprietate potrivit art. 37 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările și
completările ulterioare

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața restituită
- ha -
Despăgubiri Observații
0 1 2 3 4
TOTAL
Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala)
.......................... Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie (delegat)
Directorul instituției,
..............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
6. Fond funciar. Acțiune promovată de comisia locală de fond funciar. Schimbarea persoanei reclamantului
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...