Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale

Modificări (12), Referințe (1), Reviste (5), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităților financiare prin intermediul investițiilor în instrumente financiare.

(2) Prezenta lege se aplică activităților și operațiunilor prevăzute la alin. (1), desfășurate pe teritoriul României.

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieței monetare, care sunt reglementate de Banca Națională a României, și titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacționarea acestora o altă piață decât cea reglementată, definită conform art. 125.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Națională a României, băncile centrale ale statelor membre și alte entități naționale din statele membre cu funcții similare acestora, Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte entități publice.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

2. compensarea - înlocuirea creanțelor și obligațiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulți participanți le emit în favoarea altui participant sau altor participanți, sau pe care le primesc de la aceștia, cu o creanță sau o obligație netă unică, astfel încât această unică creanță netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligație netă să fie datorată;

3. cont comun de investiții - investiție realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menționate;

4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare;

5. entități reglementate - persoanele fizice și juridice, precum și entitățile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată și/sau supravegheată de către C.N.V.M.;

6. filială - societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acționar aflat într-una dintre situațiile prevăzute la pct. 27;

7. fond de investiții - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;

8. fond deschis de investiții - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unități de fond fac obiectul unei emisiuni și răscumpărări continue;

9. grup - reprezintă un ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual;

10. instituție de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare;

11. instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.;

13. instrumente ale pieței monetare - instrumente financiare care se tranzacționează de regulă în cadrul pieței monetare;

14. intermediari - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute la art. 5;

15. investitor calificat:

a) entități autorizate să opereze pe piețe financiare, precum instituțiile de credit, societățile de servicii de investiții financiare, alte instituții financiare autorizate și reglementate, societățile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societățile de administrare a investițiilor, fondurile de pensii, precum și alte entități ce nu sunt autorizate ori reglementate și al căror unic obiect de activitate este investiția în valori mobiliare;

b) autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții de credit centrale, organisme internaționale și regionale, precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau alte organisme similare;

c) entități legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:

1. număr mediu de angajați pe perioada unui exercițiu financiar mai mare de 250;

2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoașterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificați, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puțin două din următoarele criterii:

1. investitorul a efectuat tranzacții de o mărime semnificativă pe o piață reglementată cu o frecvență medie de cel puțin 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depășește 500.000 euro;

3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puțin de un an, având o poziție care necesită cunoștințe privind investițiile în valori mobiliare;

e) anumite societăți mici și mijlocii, subiect al recunoașterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăți mici și mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificați. În înțelesul prezentei legi, societăți mici și mijlocii sunt acele societăți comerciale care, în conformitate cu ultimele situații financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);

16. legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

a) participare, care înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale;

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

17. ofertant sau persoana care inițiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobilare;

18. ofertă publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre valorile mobilare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale;

20. organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și reglementările C.N.V.M.;

21. persoană - orice persoană fizică sau juridică;

22. persoane implicate:

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control;

c) persoane fizice din cadrul societății emitente care au atribuții de conducere sau control;

d) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate la lit. a)-c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administrație în cadrul unui emitent;

23. persoane care acționează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleeași societăți-mamă între ele;

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administrație și cu persoanele implicate, precum și aceste persoane între ele;

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii și cu societatea de administrare a acestor fonduri;

24. procedura de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare sau de legislația străină, care urmărește fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăților;

25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;

26. sistem alternativ de tranzacționare - un sistem care pune în prezență mai multe părți care cumpără și vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit și sistem multilateral de tranzacționare;

27. societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

29. stat membru de origine:

a) statul membru în care este situat sediul social al societății care prestează servicii de investiții financiare sau de administrare de investiții; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

b) statul membru în care este situat sediul social al societății care administrează un sistem de tranzacționare; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiții își are sediul social, precum și statul membru în care se află sediul social al societății de investiții, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiții;

30. stat membru gazdă:

a) statul membru în care o societate de servicii de investiții financiare sau o societate de administrare a investițiilor are o sucursală sau își desfășoară activitatea;

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;

31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăți comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înființate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;

32. titluri de participare - unități de fond sau acțiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcție de modul de constituire al acestora;

33. valori mobiliare:

a) acțiuni emise de societăți comerciale și alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piața de capital;

b) obligațiuni și alte titluri de creanță, inclusiv titlurile de stat cu scadență mai mare de 12 luni, negociabile pe piața de capital;

c) orice alte titluri negociate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepția instrumentelor de plată;

34. titluri de capital - acțiuni și alte valori mobiliare asimilabile acțiunilor, precum și orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de același emitent sau de către o entitate care aparține grupului din care face parte respectivul emitent;

35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de același tip și/sau clasă emise continuu ori în cel puțin două tranșe distincte pe o perioadă de 12 luni.

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părți interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația stabilită la alin. (1).

(3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel București.

(4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege și faptul de a nu răspunde petiționarului în termenele prevăzute de legislația în vigoare, de la data înregistrării cererii.

(5) În scopul exercitării activității de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate sau supravegheate;

b) să solicite consiliului de administrație al entităților reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;

c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acționarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit. b);

d) să solicite informații și documente emitenților ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate într-un sistem alternativ de tranzacționare;

e) să efectueze controale la sediul entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.;

f) să audieze orice persoană în legătură cu activitățile entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

(6) Registrul C.N.V.M., ținut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.

(7) Prestarea neautorizată a oricăror activități care cad sub incidența prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii de investiții financiare, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, societate de administrare a investițiilor, societate de investiții, fond deschis de investiții, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinații între acestea, fără respectarea condițiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii."

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la autorizarea, funcționarea și modificările în modul de organizare și funcționare ale depozitarului central, casei de compensare și contrapărții centrale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

(3) Depozitarul central și casele de compensare/contrapărțile centrale autorizate să funcționeze în România vor fi înscrise în Registrul C.N.V.M., menționat la art. 2 alin. (6) din Legea nr. 297/2004.

Art. 2. -

(1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate, formulată de casa de compensare/contrapartea centrală către un membru compensator sau de un membru compensator către un client ori un membru noncompensator pentru încadrarea în limitele impuse contului în marjă;

b) - B.N.R. Banca Națională a României;

c) - C.S.A. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

d) cont în marjă - contul în care se evidențiază fondurile bănești și/sau instrumentele financiare constituite în vederea garantării pozițiilor deschise, precum și drepturile dobândite și obligațiile asumate;

e) contract de compensare-decontare - contractul încheiat între casa de compensare/contrapartea centrală și un membru compensator sau între un membru compensator și un membru noncompensator, prin care membrul compensator se obligă să efectueze, la o casă de compensare/contraparte centrală, înregistrarea, compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate;

f) expunere totală - nivelul maxim al riscului asumat de un membru compensator/noncompensator care efectuează operațiuni cu instrumente financiare derivate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare, în cont propriu și în contul clienților, fiind calculată după metodele stabilite de casa de compensare/contrapartea centrală prin reglementări;

g) extras de cont - documentul eliberat la solicitarea proprietarilor de valori mobiliare, în scopul atestării dreptului lor de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare la o anumită dată;

h) închiderea unei poziții deschise - stingerea de către client, membrul compensator/noncompensator sau casa de compensare/contrapartea centrală a obligațiilor contractuale dintr-o poziție deschisă, fie prin asumarea unei poziții de sens contrar, fie prin livrarea activului suport, fie prin exercitarea dreptului conferit de opțiune;

i) marcarea la piață - actualizarea, pe baza prețului de cotare, în timpul și la închiderea ședinței de tranzacționare, a conturilor în marjă, cu diferențele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea la nivelul prețului curent al pieței a pozițiilor deschise;

j) marjă - nivelul minim al sumei constituite în contul în marjă deschis la depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală sau la membrul compensator, pe care atât cumpărătorul, cât și vânzătorul, precum și vânzătorul de opțiuni trebuie să îl mențină pentru garantarea pozițiilor deschise înregistrate în numele său; Marja poate fi constituită din următoarele categorii de active:

1. fonduri bănești, inclusiv valute străine cu luarea în considerare a riscului valutar;

2. titluri de stat cu scadența mai mică de 12 luni;

3. obligațiuni garantate integral de stat;

4. acțiuni și obligațiuni corporative tranzacționate pe o piață reglementată care îndeplinesc criteriile de lichiditate impuse de casa de compensare/contrapartea centrală.

k) membru - entitățile menționate la art. 42 alin. (1) din prezentul regulament, care pot să deschidă conturi de valori mobiliare la depozitarul central prin intermediul cărora pot să transfere valorile mobiliare păstrate la acesta și să-și exercite toate drepturile de proprietate în legătură cu respectivele valori mobiliare;

l) membru compensator - intermediar definit conform art. 2 alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004 care îndeplinește cerințele de admitere stabilite de reglementările casei de compensare/contrapărții centrale și care a încheiat contract de compensare - decontare cu casa de compensare/contrapartea centrală; Modificări (1)

m) membrul noncompensator - intermediarul definit conform art. 2 alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau traderul autorizat conform art. 30 din Legea nr. 297/2004, admis în sistemul de compensare-decontare prin intermediul unui membru compensator;

n) participant - entitate definită la art. 168 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004; Modificări (1)

o) poziții deschise - totalitatea instrumentelor financiare derivate tranzacționate, înregistrate la casa de compensare/contrapartea centrală, care nu au ajuns la scadență sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligații nu au fost stinse;

p) prețul de cotare - prețul la care se realizează marcarea la nivelul curent al pieței în conformitate cu regulile stabilite de către casa de compensare/contrapartea centrală.

Art. 3. -

(1) Deciziile cu privire la acordarea autorizațiilor vor fi eliberate de către C.N.V.M. în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

(2) Orice solicitare a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii.

Art. 4. -

Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine vor fi prezentate în copie și în traducere legalizată.

Art. 5. -

Depozitarul central și casa de compensare/contrapartea centrală pot stabili un sistem de arbitraj pentru soluționarea conflictelor apărute între membrii/membrii compensatori care efectuează operațiuni în sistemele administrate de aceștia.

TITLUL II DEPOZITARUL CENTRAL

Legea nr. 297/2004

"

Art. 146. -

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143.

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat.

(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora.

Art. 148. -

(1) Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni;

b) obiectul principal de activitate și activitățile conexe ce pot fi prestate;

c) structura acționariatului;

d) condițiile de integritate, calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul societății;

e) dotarea tehnică și resursele;

f) calitatea acționarilor;

g) auditorii financiari ai societății.

(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.

Art. 149. -

(2) Nivelul comisioanelor și al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor acestuia și notificat C.N.V.M.

(3) Membrii consiliului de administrație al depozitarului central sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

Art. 152. -

C.N.V.M. va emite reglementări privind operațiunile desfășurate de depozitarul central și entitățile pentru care efectuează aceste operațiuni."

CAPITOLUL 1 Proceduri de autorizare a depozitarului central

Art. 6. -

În vederea obținerii autorizației, depozitarul central trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Titlul IV, Capitolul IV din Legea nr. 297/2004, precum și prevederile prezentului regulament.

Secțiunea 1 Autorizația de înființare a depozitarului central

Art. 7. - Jurisprudență

Autorizația de înființare a depozitarului central se eliberează de către C.N.V.M., în baza unei cereri, însoțită de următoarele documente:

a) proiect de act constitutiv al depozitarului central;

b) dovada deținerii capitalului social minim subscris și vărsat conform prevederilor art. 10 din prezentul regulament și, după caz, raportul de evaluare al echipamentelor tehnice și al programului informatic necesare funcționării depozitarului central, întocmit de un evaluator/expert independent;

c) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării depozitarului central, materializat prin una din următoarele forme:

1. actul de proprietate ce trebuie încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcripții imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria în a cărei rază teritorială se află imobilul;

2. contractul de închiriere ce trebuie să conțină o clauză de reînnoire și să fie înregistrat, după caz, la autoritatea fiscală, în copie legalizată; Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Actul de spațiu va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de subînchiriere sau de asociere în participațiune ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social.

d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație și pentru conducătorii depozitarului central:

1. curriculum vitae actualizat, datat și semnat, cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 22 lit. b) din prezentul regulament,;

2. copia actului de indentitate;

3. copia legalizată a diplomei/diplomelor de studii;

4. certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original sau copie legalizată, eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 5 ani sau care încă nu și-au stabilit reședința în România, certificatele de cazier judiciar și certificatele de cazier fiscal eliberate de autoritățile române vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritățile competente din statul de origine și din statul în care și-au stabilit anterior reședința, dacă acesta este alt stat decât cel de origine;

5. declarație pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 22;

6. documente din partea B.N.R. și C.S.A. din care să reiasă că nu au fost sancționați cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar;

7. declarație pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform Anexei nr. 1 care trebuie să cuprindă: toate deținerile directe sau indirecte individuale și/sau în legătură cu alte persoane implicate sau persoane cu care se află în legături strânse, în orice societate comercială, reprezentând cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;

e) pentru acționarii persoane juridice, cu dețineri directe sau indirecte reprezentând 5% din drepturile de vot ale depozitarului central:

1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice române, sau de către autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii. Pentru persoana juridică nerezidentă care este un intermediar, o societate de asigurări sau un organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică se va prezenta un certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă că își desfășoară activitatea în concordanță cu reglementările privind o administrare prudentă și sănătoasă;

2. menționarea numelui grupului din care fac parte, dacă este cazul;

3. structura acționariatului sau asociaților până la nivelul persoanelor fizice. Prin structura acționariatului până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor sau asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor cu dețineri de 5% din drepturile de vot ale depozitarului central; Nu se impune în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau a celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație;

4. situația financiară anuală și semestrială, certificată de un auditor financiar, înregistrate la administrația financiară, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

5. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentanților legali ai acționarilor depozitarului central, întocmită conform anexei nr. 2, care să cuprindă toate deținerile directe sau indirecte individuale și/sau deținerile împreună cu alte persoane implicate sau cu care se afla în legături strânse în orice societate comercială, reprezentând cel puțin 10% din capitalul social sau drepturile de vot.

f) studiul de fezabilitate cuprinzând cel puțin informații privind necesitatea punerii în funcțiune a sistemului, estimarea volumului operațiunilor pentru cel puțin un an de activitate și caracteristicile sistemului proiectat/ existent.

g) regulamentul intern de organizare și funcționare, procedurile de lucru, de supraveghere și de control intern;

h) reglementările și procedurile emise de către depozitarul central privind organizarea și funcționarea acestuia, în conformitate cu art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și cu art. 98 alin. (1) din Titlul II, Capitolul 3, Secțiunea 11 din prezentul regulament;

i) planul de asigurare a continuității operaționale și reluarea activității depozitarului central în caz de dezastru prevăzut la art. 30 alin. (2).

Art. 8. -

(1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea înființării depozitarului central în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii și a tuturor documentele prevăzute la art. 7.

(2) În cazul în care C.N.V.M. aprobă înființarea depozitarului central, decizia de autorizare va fi însoțită și de deciziile de validare/aprobare a membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a conducătorilor acestuia.

(3) Autorizația de înființare are o valabilitate de 120 de zile de la data emiterii, perioadă în care solicitantul are următoarele obligații:

a) să încheie contracte cu operatorii de piață și/sau operatorii de sistem, pentru care efectuează operațiuni de compensare-decontare;

b) să obțină autorizația prealabilă a B.N.R. pentru sistemul de compensare decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate, ce va fi administrat de către depozitarul central;

c) să asigure infrastructura necesară funcționării sistemului.

(4) Ulterior eliberării autorizației de înființare, depozitarul central își va limita activitatea la operațiunile necesare obținerii autorizației de funcționare.

(5) Obținerea autorizației de înființare nu garantează obținerea autorizației de funcționare.

Secțiunea 2 Autorizația de funcționare a depozitarului central

Art. 9. - Jurisprudență

(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, reprezentantul legal al societății va depune la C.N.V.M. o cerere la care vor fi anexate următoarele documente:

a) încheierea judecătorului delegat pe lângă Oficiul Registrului Comerțului privind înmatricularea societății comerciale, în copie certificată de Oficiul Registrului Comerțului;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, care cuprinde și codul unic de înregistrare, în copie certificată de Oficiul Registrului Comerțului;

c) actul constitutiv în original sau în copie certificată de Oficiul Registrului Comerțului;

d) copia contractului încheiat cu operatorii de piață și operatorii de sistem, după caz, pentru tranzacțiile din sistemul cărora efectuează operațiuni de compensare-decontare;

e) autorizația prealabilă a B.N.R. pentru sistemul de compensare decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate, administrat de către depozitarul central;

f) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România;

g) categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor ce vor fi practicate, dacă au fost aprobate de AGA;

h) raportul de evaluare al echipamentelor tehnice și al programului informatic necesare funcționării depozitarului central, întocmit de un evaluator/expert independent, după caz;

i) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor), independent față de depozitarul central, care să certifice gradul de siguranță al sistemului utilizat de depozitarul central, inclusiv nivelul de protecție a sistemului împotriva accesului neautorizat;

j) dovada, în copie, a deținerii cu titlu legal al dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului pentru calculator specializat, care va fi folosit numai pentru activitatea supusă autorizării, sau declarație pe proprie răspundere, în original, a reprezentantului legal al depozitarului central din care să rezulte că programul pentru calculator este produs de către departamentul de informatică al acestuia, precum și manualul de operare;

k) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al depozitarului central, din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă condițiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament;

l) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanții depozitarului central în relația cu C.N.V.M.;

m) lista salariaților membrilor și emitenților care au acces la bazele de date ale depozitarului central și lista salariaților depozitarului central responsabili cu administrarea și operarea bazelor de date ale depozitarului central, la care se face referire la art. 58 și 60; Modificări (1)

n) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea autorizației de funcționare a depozitarului central și înscrierea depozitarului central în Registrul C.N.V.M.;

o) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru evaluarea respectării condițiilor de autorizare.

(2) Autorizația de funcționare a depozitarului central va fi acordată în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete și numai dacă C.N.V.M. consideră că atât depozitarul central, cât și sistemul de compensare decontare pe care îl administrează îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(3) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare începând cu data obținerii autorizației de funcționare a sistemului de compensare/decontare de la BNR, în conformitate cu Regulamentul BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor.

(4) Cererea de autorizare pentru funcționarea depozitarului central poate fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă depozitarul central își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) regulamentele și procedurile depozitarului central nu cuprind cel puțin prevederile menționate la art. 98 alin. (1);

d) nu sunt respectate prevederile Legii nr. 297/2004 sau ale reglementărilor C.N.V.M.

CAPITOLUL 2 Condiții privind autorizarea depozitarului central

Secțiunea 1 Capitalul social și obiectul de activitate

Art. 10. -

(1) Capitalul social minim al depozitarului central, subscris integral de către acționari, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 3 milioane euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, la data depunerii cererii de obținere a autorizației de înființare, din care echivalentul în lei a cel puțin 1 milion de euro trebuie să reprezinte aport în numerar, cu respectarea prevederilor incidente din Legea nr. 31/1990 republicată, referitoare la vărsăminte.

(2) În termen de maximum 2 ani de la înființare, depozitarul central are obligația de a-și majora capitalul social astfel încât acesta să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 5 milioane de euro, din care echivalentul în lei a cel puțin 3 milioane de euro trebuie să reprezinte aport în numerar, cu respectarea prevederilor incidente din Legea nr. 31/1990 republicată referitoare la majorare și vărsăminte.

(3) La momentul depunerii cererii de obținere a autorizației de înființare a depozitarului central, operatorul de piață poate participa cu aport în natură, destinat exclusiv realizării obiectului de activitate, ce va fi evaluat conform legislației în vigoare și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) La înființare, aportul în natură și în numerar al operatorului de piață trebuie să asigure 51% din drepturile de vot la depozitarul central.

Art. 11. -

Obiectul de activitate al depozitarului central constă în efectuarea următoarelor activități principale:

a) operațiuni de depozitare pentru emitenții de valori mobiliare, conform dispozițiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, precum și prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Secțiunea 2 din prezentul regulament;

b) operațiuni de registru pentru emitenții de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, precum și prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Secțiunea 3 din prezentul regulament;

c) operațiuni de compensare decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143, 144 și 145, art. 146 alin. (2) din Legea 297/2004, precum și dispozițiilor Titlului II, Capitolul 3, Secțiunea 5, 6 și 7 din prezentul regulament.

Art. 12. -

Depozitarul central poate efectua următoarele activități conexe în legătură cu obiectul principal de activitate:

a) alocarea și gestionarea codurilor ISIN (International Securities Identification Number, Număr Internațional de Identificare a Valorilor Mobiliare) și a altor coduri de acest fel;

b) dezvoltarea, promovarea și comercializarea de produse și servicii informatice și de comunicații (ITC);

c) procesarea și distribuirea datelor referitoare la valorile mobiliare operate în sistem;

d) crearea infrastructurii pentru facilitarea împrumuturilor de valori mobiliare între participanții la sistem în vederea acoperirii riscului de decontare;

e) administrarea garanțiilor referitoare la valorile mobiliare păstrate în sistem;

f) facilitarea comunicării dintre emitenți, membri și investitori; Modificări (1)

g) prestarea, împreună cu sau în numele emitentului, a serviciilor pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare; Modificări (1)

h) servicii în legătură cu exercitarea dreptului de preferință; Modificări (1), Doctrină (1)

i) pregătirea și atestarea tehnico-operațională a personalului participanților în sistem în legătură cu activitatea depozitarului central;

j) operațiuni de gestionare a registrului pentru emitenții neadmiși la tranzacționare pe piețele reglementate și/sau în sistemele alternative de tranzacționare, în conformitate cu art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicată;

k) alte activități autorizate de C.N.V.M.

Art. 13. -

(1) Depozitarul central poate să suspende sau să înceteze prestarea serviciilor prevăzute la art. 12 lit. g) dacă:

a) emitentul nu furnizează suficiente informații necesare prestării acestor servicii;

b) emitentul nu-și îndeplinește obligațiile către depozitarul central, conform dispozițiilor legale și clauzelor contractuale.

(2) În termen de o zi lucrătoare, depozitarul central va notifica suspendarea sau încetarea furnizării serviciilor menționate la alin. (1) membrilor și piețelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacționare. Modificări (1)

Secțiunea 2 Acționarii depozitarului central

Legea nr. 297/2004

"

Art. 150. -

(1) Acționarii depozitarului central nu pot deține mai mult de 5% din drepturile de vot, excepție făcând operatorii de piață, care pot deține până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale depozitarului central, care va duce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M.

(3) Orice înstrăinare de acțiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.

(4) În cazul în care nu se respectă cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor menționate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.

Art. 283. -

(1) În cazul dobândirii sau majorării unei participații la capitalul social al unei entități reglementate, efectuată cu încălcarea prevederilor legale și a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei dețineri sunt suspendate de drept. Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acționarilor.

(2) C.N.V.M. va dispune acționarilor respectivi să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației în legătură cu care C.N.V.M. nu și-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, C.N.V.M. dispune entității reglementate anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția dobânditorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

(3) Consiliul de administrație al entității reglementate este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise.

(4) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot."

Art. 14. - Modificări (1)

(1) La momentul depunerii cererii de obținere a autorizației de înființare, pot deține calitatea de acționari ai depozitarului central operatorii de piață și acționarii societăților de registru și ai Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare care îndeplinesc cerințele menționate la alin. (2), precum și condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 17 din prezentul regulament. Modificări (1)

(2) Acționarii societăților de registru și ai Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare, alții decât instituțiile de credit și societățile de servicii de investiții financiare, trebuie să să fi prestat pe bază de contract, timp de cel puțin 18 luni, servicii din domeniul juridic, financiar-contabil și informatic pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică autorizate de C.N.V.M., B.N.R. și/sau C.S.A. ori de autorități similare din state membre.

(3) Ulterior obținerii autorizației de funcționare a depozitarului central, poate dobândi calitatea de acționar al acestuia orice persoană juridică și entitate fără personalitate juridică autorizate de C.N.V.M., B.N.R. și C.S.A. sau de autorități similare din state membre, care respectă prevederile Titlului IV, Capitolul 4 din Legea nr. 297/2004 și ale prezentului regulament. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Actul constitutiv al depozitarului central trebuie să conțină prevederi de limitare a drepturilor de vot a acționarilor în conformitate cu art. 150 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și dispoziții referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 283 din Legea nr. 297/2004.

(2) Pentru calcularea procentului prevăzut la art. 150 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 se vor lua în considerare următoarele elemente:

a) orice deținere directă sau indirectă a acțiunilor cu drept de vot ale depozitarului;

b) existența unor persoane implicate sau care se află în legături strânse.

Art. 16. -

(1) Orice intenție de achiziție de acțiuni ale depozitarului central care conduce la deținerea, în mod direct sau indirect, a 5% din drepturile de vot, în condițiile art. 150 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificată acestuia în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.

(2) Intenția de achiziție menționată la alin. (1) trebuie să fie supusă aprobării C.N.V.M., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea ei de către organul statutar al depozitarului central.

(3) Cererea de aprobare, prevăzută la alin. (2) va fi însoțită de:

a) documentația prevăzută la art. 7 lit. e) din prezentul regulament;

b) numărul și datele de indentificare ale acționarilor care sunt persoane implicate sau se află în legături strânse, precum și numărul de acțiuni și procentul din capitalul social cu drept de vot ce va fi deținut de fiecare persoană participantă;

c) procentul total din capitalul social ce va fi deținut cu drept de vot de către persoanele menționate la lit. b).

(4) Orice modificare a informațiilor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată depozitarului central și C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile de la data producerii modificării.

Art. 17. -

(1) Aprobarea intenției de dobândire a procentului de 5% din drepturile de vot va fi analizată de C.N.V.M. cu luarea în considerare a următoarelor cerințe aplicabile persoanelor solicitante:

a) persoana juridică furnizează informații și documente prin care se justifică în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate obținerii participației în cadrul depozitarului central;

b) persoana juridică a furnizat suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte și natura activității desfășurate de acestea pentru realizarea unei supravegheri eficiente;

c) persoana juridică furnizează documente și declarații cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relația de "persoană implicată" sau de "legături strânse";

d) persoanele juridice solicitante funcționează de minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include și funcționarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;

e) persoanele juridice nu au fost sancționate de către autoritatea competentă cu retragerea autorizației, nu au înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare și nu înregistrează datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale; Modificări (2)

f) persoanele juridice străine sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul membru de origine;

g) persoanele juridice care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora nu au făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri;

h) persoanele juridice să nu dețină sau să nu fi deținut direct sau indirect controlul asupra unei societăți care, în ultimii 3 ani, a intrat în incapacitate de plată sau care a fost sancționată cu retragerea autorizației din motive imputabile acestora.

(2) Termenul menționat la alin. (1) lit. d) poate fi redus la jumătate dacă persoanele juridice solicitante au deținut calitatea de acționar semnificativ la una dintre societățile prevăzute la art. 14 alin. (1).

Art. 18. -

(1) La verificarea condiției menționată la art. 17 lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate să provină de la entitățile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente, conform legislației naționale, în ținerea evidenței structurii acționariatului unei societăți comerciale. În situația în care legislația din statele menționate anterior împiedică transparența structurii acționariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informațiile provenind din alte surse disponibile.

(2) În cazul în care cerințele prevăzute la art. 17 nu sunt îndeplinite sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M. se aplică prevederile art. 283 din Legea nr. 297/2004.

Art. 19. -

(1) C.N.V.M. poate refuza aprobarea dobândirii de către o persoană juridică a unei dețineri de 5% din drepturile de vot, dacă apreciază că persoana, care ar ocupa o astfel de poziție, poate prejudicia funcționarea în bune condiții a depozitarului central sau o bună supraveghere a acestuia.

(2) În cazul aprobării participației, decizia C.N.V.M. va stabili și termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziției respective.

Art. 20. -

În conformitate cu prevederile art 150 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, orice înstrăinare de acțiuni ale depozitarului central va fi notificată C.N.V.M. în termen de 2 zile lucrătoare.

Secțiunea 3 Administrarea și conducerea depozitarului central

Art. 21. -

(1) Administrarea depozitarului central va fi încredințată unui consiliu de administrație, format din cel puțin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație vor fi stabilite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, precum și ale prezentului regulament.

(2) În cazul în care depozitarul central este desemnat ca Registratar unic al titlurilor de stat, Ministerul Finanțelor Publice poate numi un reprezentant care să participe de drept la toate ședințele consiliului de administrație ce au înscrise pe ordinea de zi subiecte privind piața titlurilor de stat sau orice aspecte ce au impact asupra acestei piețe, având drept de veto exclusiv pentru adoptarea deciziilor în legătură cu acestea.

(3) Conducerea efectivă a depozitarului central trebuie să fie asigurată de una sau mai multe persoane, denumite în continuare conducători. Conducătorii trebuie să fie angajați ai depozitarului central cu contract individual de muncă și pot fi membri ai consiliului de administrație. Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale depozitarului central, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acestuia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea depozitarului central. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul depozitarului central sau a altor sedii secundare a acestuia.

(4) În cazul în care consiliul de administrație numește mai mulți conducători, vor fi stabilite atribuții corespunzătoare fiecăruia.

Art. 22. -

Membrii consiliului de administrație și conducătorii depozitarului central trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă o bună reputație, calificare și experiență profesională pentru realizarea obiectivelor propuse și pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității depozitarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, precum și pentru a asigura administrarea sigură, prudentă și transparentă a activității acestuia, în scopul protejării intereselor investitorilor;

b) să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licență, și o experiență profesională în domeniile financiar-bancar sau al pieței de capital de minimum 5 ani;

c) să nu se afle sub incidența sancțiunilor de suspendarea/retragerea autorizației sau interzicerea temporară a desfășurării unor activități sau servicii, aplicate de C.N.V.M. sau al unor sancțiuni similare, aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din statele membre sau nemembre;

d) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni în legătură cu activitatea desfășurată sau pentru fapte de corupție, spălarea de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, dare sau luare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a depozitarului central;

e) să nu fi fi fost administratori ai unei societăți care s-a aflat în curs de reorganizare judiciară sau a fost declarată în stare de faliment sau care a fost suspendată ori căreia i s-a retras autorizația de către autoritatea competentă pe perioada exercitării funcțiilor cu care au fost investiți;

f) să nu facă parte din conducere, să nu fie administratori, angajați sau auditori financiari și să nu dețină nici o participare la o altă entitate care îndeplinește funcțiile unui depozitar central;

g) să nu dețină nici o funcție publică.

Art. 23. -

(1) În vederea validării individuale a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 149 alin (3) din Legea nr. 297/2004, și a aprobării numirii conducătorilor depozitarului central, C.N.V.M. va evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația și experiența profesională a fiecărei persoane propuse, luând în considerare documentele prevăzute la art. 7 lit. d).

(2) C.N.V.M. va refuza să valideze membrii consiliului de administrație sau să aprobe numirea conducătorilor depozitarului central dacă există motive întemeiate pentru a considera că aceștia nu pot asigura administrarea și efectuarea operațiunilor depozitarului central în condiții sigure și prudente.

Art. 24. -

(1) În termen de maximum 30 de zile de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație, depozitarul central va supune validării C.N.V.M. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, care să respecte condițiile prevăzute la art. 22 și art. 7 lit. d) din prezentul regulament.

(2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.

Art. 25. -

Atribuțiile consiliului de administrație al depozitarului central vor fi stabilite prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și vor cuprinde în plus față de acestea cel puțin următoarele:

a) aprobă regulamentul intern de organizare și funcționare al depozitarului central, regulile generale referitoare la angajarea și concedierea personalului depozitarului, regimul drepturilor și obligațiilor, al atribuțiilor și competențelor salariaților, cu respectarea condițiilor de pregătire, studii și aptitudini;

b) numește, eliberează din funcție și stabilește remunerația conducătorilor depozitarului, aprobând atribuțiile acestora;

c) verifică îndeplinirea cerințelor de integritate și experiență profesională de către persoanele cu funcții de conducere sau de control din cadrul depozitarului;

d) aprobă reglementările și procedurile emise de către depozitarul central, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) din Legea 297/2004 și ale prezentului regulament, sau le supune aprobării adunării generale a acționarilor în cazul în care nu i-a fost delegată această competență, conform actului constitutiv;

e) aprobă procedura de administrare a riscurilor operaționale, precum și orice modificare ulterioară a acesteia, fiind totodată responsabil de aplicarea acesteia;

f) aprobă încheierea de contracte de închiriere de spații și echipamente, precum și a contractelor de prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al depozitarului central, în condițiile stabilite de către adunarea generală a acționarilor;

g) aprobă încheierea contractului de administrare a sistemelor tehnice și electronice utilizate de către depozitar;

h) stabilește strategia de dezvoltare a depozitarului central și o supune aprobării adunării generale;

i) prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, darea de seamă privind activitatea depozitarului pe bază de bilanț, contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs;

j) soluționează contestațiile împotriva deciziilor conducătorului/conducătorilor;

k) înființează comisii speciale ale depozitarului central și desemnează membri titulari și supleanți ai acestora;

l) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al depozitarului central;

m) dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art. 26. -

(1) Ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an, până la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administrație are obligația să notifice consiliului de administrație al depozitarului central și C.N.V.M., natura și întinderea interesului sau a relațiilor sale materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu depozitarului central;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu depozitarul central;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu depozitarului central;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine membrului consiliului de administrație atunci când a cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau este în curs de a fi încheiat un contract față de care acesta are un interes material sau în situația în care pe ordinea de zi se dezbat și se supun aprobării probleme față de care respectivul membru se află în conflict de interese.

(3) Un membru al consiliului de administrație are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situație care se referă la patrimoniul sau interesele personale sau ale familiei acestuia (soțul/soției, rudelor și afinilor până la gradul al doilea, inclusiv) și care se află în legătură directă sau incidentă cu activitatea depozitarului central.

(4) Membrul consiliului de administrație care are un interes material, o relație materială ori care se află într-un conflict de interese nu va participa la dezbaterile care au legătură cu acestea și se va abține de la vot asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

(5) Atunci când un membru al consiliului de administrație al depozitarului central nu declară una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) - (4):

a) depozitarul central, un acționar al acestuia sau C.N.V.M. pot cere instanței judecătorești anularea oricărui contract în care membrul respectiv are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1) - (4);

b) C.N.V.M. poate solicita depozitarului central anularea hotărârii consiliului de administrație și înlocuirea respectivului membru al consiliului de administrație.

Art. 27. -

Conducătorii depozitarului central au următoarele atribuții principale:

a) urmăresc respectarea regulilor și procedurilor depozitarului central de către membri; Modificări (1)

b) dispun măsurile necesare pentru respectarea de către membri a regulilor și procedurilor depozitarului central; Modificări (1)

c) informează imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului;

d) reprezintă legal societatea ca persoană juridică, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, române și/sau străine; prin semnătura lor, conducătorii angajează patrimonial societatea ca persoană juridică;

e) angajează și concediază personalul societății, stabilește atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul depozitarului central și semnează în numele acestuia contractele individuale de muncă;

f) negociază, încheie, modifică și desface contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al depozitarului central, în condițiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea consiliului de administrație;

g) semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la depozitarul central, declarațiile, comunicatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și alte asemenea acte încheiate în numele depozitarului central;

h) îndeplinește, după caz, cu aprobarea consiliului de administrație, toate operațiile și actele de conservare, administrare și dispoziție necesare aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății;

i) transmit C.N.V.M. și face publice informațiile privind structura acționariatului depozitarului central;

j) supun autorizării/aprobării C.N.V.M. modificările în modul de organizare și funcționare a depozitarului central, în conformitate cu prevederile secțiunii 5 din prezentul capitol.

Secțiunea 4 Dotarea tehnică și resursele financiare

Art. 28. -

Depozitarul central trebuie să dispună la momentul autorizării și pe parcursul desfășurării activității sale de personal calificat corespunzător obiectului de activitate, de resurse financiare suficiente pentru a facilita funcționarea sa ordonată și de un echipament tehnic și informatic performant, având în vedere natura și dimensiunea activităților desfășurate de acesta, precum și tipurile și gradul riscurilor la care este expus.

Art. 29. -

Depozitarul central poate să dețină participații la următoarele persoane juridice:

a) S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea 297/2004;

b) persoane juridice al căror obiect principal sau exclusiv de activitate constă în operațiuni de compensare și decontare pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile art. 157 din Legea nr. 297/2004, precum și persoane juridice care administrează sisteme de plăți autorizate și supravegheate de B.N.R.;

c) depozitari centrali, case de compensare, contrapărți centrale din statele membre sau nemembre.

Art. 30. -

(1) Sistemele tehnico-informatice folosite de către depozitarul central trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcții:

a) protejarea sistemului împotriva accesului neautorizat prin mecanisme informatice moderne, fiabile și performante

b) garantarea integrității emisiunilor de valori mobiliare și protecția intereselor investitorilor prin asigurarea unui sistem unitar de evidență a emitenților, a valorilor mobiliare și a deținătorilor acestora;

c) executarea operațiunilor de transfer de proprietate asupra valorilor mobiliare;

d) posibilitatea transmiterii electronice a raportărilor de către participanți în vederea consolidării structurii acționariatului unui emitent; Modificări (1)

e) administrarea riscurilor operaționale, în sensul minimizării acestora, în cadrul sistemului de compensare decontare a valorilor mobiliare;

f) stabilirea legăturilor electronice cu sistemele de tranzacționare a instrumentelor financiare pentru care asigură depozitarea, compensarea și decontarea, precum și cu sistemele de plăți desemnate de BNR ca sisteme de importanță sistemică sau de importanță deosebită care vor asigura decontarea fondurilor bănești;

g) stabilirea legăturilor electronice în vederea efectuării operațiunilor transfrontaliere de depozitare, compensare și decontare;

h) constituirea unor fișiere de rezervă - back-up - în mod regulat;

i) asigurarea unor planuri de reconstituire a evidențelor pentru cazurile în care se produc deteriorări grave ale echipamentului, ale sediului sau ale dosarelor pentru a asigura restabilirea cu promptitudine a activității, fără pierderi sau deteriorări ale integrității informațiilor din sistem;

j) menținerea conturilor de valori mobiliare și a istoricului operațiunilor efectuate în aceste conturi, precum și păstrarea documentelor care au stat la baza operațiunilor;

k) menținerea registrului de valori mobiliare gajate sau afectate de orice alte condiții sau sarcini.

(2) Depozitarul central trebuie să dezvolte un plan de asigurare a continuității operaționale și reluarea activității acestuia în caz de dezastru, prin care să se identifice, în cazuri de urgență, resursele și procesele necesare reconfigurării sistemului propriu, pe baza unui scenariu bine definit.

Art. 31. -

(1) Depozitarul central trebuie să dispună de un spațiu destinat sediului social, care să fie corespunzător desfășurării activităților sale, astfel încât să poată asigura o dotare tehnică minimală cuprinzând programe pentru calculator și echipamente informatice de calcul și comunicație adecvate, precum și mecanisme de securitate și control ale sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate.

(2) Depozitarul central trebuie să dispună de un spațiu destinat exclusiv server-ului de back up pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate.

(3) Spațiul destinat sediului social al depozitarului central trebuie să asigure buna desfășurare a activității și să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

a) să fie destinat exclusiv activității specifice;

b) să aibă o suprafață care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare, desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu;

c) să fie dotat cu sisteme de alarmă antiefracție;

d) să fie dotat cu seif metalic rezistent la foc pentru depozitarea copiilor de pe bazele de date;

e) să fie dotat cu sistem de alarmă în caz de incendiu;

f) să dispună de sursă principală de energie electrică și de rezervă;

g) să asigure securitatea spațiului conform reglementărilor în vigoare.

(3) În cazul în care depozitarul central deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la alin. (1) și (2) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care depozitarul central desfășoară activitățile autorizate de către C.N.V.M.

Secțiunea 5 Modificări în modul de organizare și funcționare a depozitarului central

Legea nr. 297/2004

"

Art. 148. -

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a societății. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M."

Art. 32. -

(1) Următoarele modificări în modul de organizare și funcționare a depozitarului central vor fi supuse autorizării/aprobării C.N.V.M., anterior intrării în vigoare sau, după caz, înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului:

a) emiterea, modificarea și completarea reglementărilor și procedurilor emise de către depozitarul central privind organizarea și funcționarea acestuia, în conformitate cu art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și cu art. 98 alin. (1) din Titlul II, Capitolul 3, Secțiunea 11 din prezentul regulament;

b) majorarea/reducerea capitalului social;

c) modificarea obiectului de activitate;

d) modificarea structurii acționarilor deținând cel puțin 5% din drepturile de vot;

e) schimbarea conducătorilor depozitarului central;

f) schimbarea sediului social;

g) înființarea/desființarea sediilor secundare (sucursale);

h) schimbarea denumirii/emblemei.

(2) Depozitarul central va supune validării C.N.V.M., înaintea începerii exercitării mandatului, modificarea componenței consiliului de administrație, prezentând pentru fiecare membru documentația prevăzută la art. 7 lit. d).

(3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare/aprobare a modificării condițiilor care au stat la baza acordării autorizației sau a deciziei de validare a membrilor consiliului de administrație, depozitarul central are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înscriere de mențiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și, după caz, eliberarea unui nou certificat.

(4) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor menționate la alin. (1) și alin. (2), dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau altor dispoziții legale în vigoare.

Art. 33. -

Decizia de autorizare/aprobare a modificării condițiilor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare a depozitarului central, respectiv decizia de validare a membrilor consiliului de administrație se eliberează pe baza unei cereri, însoțită de următoarele documente, după caz:

a) hotărârea organului statutar al depozitarului central conform prevederilor actului constitutiv. În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu care urmează să se majoreze capitalul social și sursa/sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului social prevăzut la art. 10 alin. (1), să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de efectuare;

b) fundamentarea elaborării, modificării și/sau completării regulamentelor și procedurilor depozitarului central, precum și proiectele reglementărilor supuse aprobării cu evidențierea, după caz, a modificărilor/completărilor efectuate, în cazul prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. a); aprobarea prealabilă a B.N.R. pentru orice modificare adusă sistemului de compensare-decontare și reglementărilor aferente acestuia;

c) actul adițional la actul constitutiv al depozitarului central pentru modificările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b), c), f), g) și h);

d) dovada vărsării capitalului social în cazul majorării capitalului social, respectiv fundamentarea necesității reducerii acestuia, raportul de evaluare efectuat conform legii, în cazul aportului în natură, actele care atestă proprietatea și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 32 alin (1) lit. b);

e) contractele de cesiune, extrasele din registrul acționarilor, noua structură a acționariatului cu respectarea cerințelor de la art. 17 și art. 7 lit. e), în cazul modificărilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d);

f) documentele prevăzute la art. 7 lit. d), pentru modificările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. e) și alin. (2);

g) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 lit. c), respectiv art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. f) și g). Autorizarea de către C.N.V.M. a schimbării sediului social sau a înființării unui sediu secundar va avea loc după efectuarea unei inspecții la noul sediu;

h) regulamentul intern de organizare și funcționare a sucursalei, precum și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de la art. 34 alin. (2), pentru modificările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. g);

i) dovada achitării în contul C.N.V.M., după caz, a tarifului pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare și funcționare, validarea/aprobarea membrilor consiliului de administrație/conducătorilor, aprobarea reglementărilor;

j) orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentației.

Art. 34. -

(1) Depozitarul central poate să-și desfășoare activitatea și în altă localitate decât cea în care se află sediul social, prin înființarea de sucursale.

(2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită desfășurarea în condiții sigure, prudente și transparente a activității depozitarului central și să respecte cel puțin următoarelor cerințe cumulative:

a) să dețină un spațiu corespunzător desfășurării activității, care trebuie să fie în folosința exclusivă a depozitarului central, îndeplinind condițiile prevăzute la art. 31 alin. (2);

b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică necesară desfășurării activității sucursalei;

c) persoana din conducerea sucursalei să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 22;

d) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație al depozitarului central care va cuprinde prevederi speciale privind evidența și controlul în cadrul sucursalei precum și atribuțiile și răspunderea personalului acesteia;

e) să folosească în mod legal un sistem tehnico-informatic care să îndeplinească funcțiile prevăzute la art. 30 alin. (1).

(3) Situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor va fi remisă zilnic sediului social/central al depozitarului central.

(4) Lunar, toate documentele aferente activităților desfășurate de către sucursale vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central al depozitarului central, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

Art. 35. -

Depozitarul central are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toată durata de funcționarea a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare.

CAPITOLUL 3 Funcționarea depozitarului central

Legea nr. 297/2004

"

Art. 143. -

(1) Condițiile generale privind operațiunile de compensare și decontare, precum și cele de decontare brută pentru tranzacțiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Națională a României și cu alte autorități competente, după caz.

(2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare și decontare a operațiunilor cu instrumente ale pieței monetare și nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pieței reglementate definite de prezenta lege, precum și celor derulate în sistemele de tranzacționare autorizate de Banca Națională a României și organizate de instituțiile de credit.

Art. 146. -

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare.

(6) În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia.

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel:

a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.

Art. 147. -

Toate clasele de valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu valori mobiliare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni.

Art. 151. -

(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu, de cele deținute în contul investitorilor.

(2) Intermediarii au obligația de a ține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de a înregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare.

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanței dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare și cantitatea de valori mobiliare emise."

Secțiunea 1 Admiterea valorilor mobiliare și a membrilor în sistemul depozitarului central Modificări (1)

Art. 36. -

(1) Toate valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi înregistrate în sistemul depozitarului central. Modificări (1)

(2) La cererea emitenților, în sistemul depozitarului central pot fi admise și valorile mobiliare liber transferabile care nu se tranzacționează pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 37. - Doctrină (1)

(1) Valorile mobiliare admise în sistemul depozitarului central sunt dematerializate și evidențiate în conturi electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Doctrină (1)

(2) Valorile mobiliare emise în formă materializată vor fi imobilizate și dematerializate înainte de înregistrarea lor în sistemul depozitarului central.

Art. 38. -

(1) Înainte de a fi tranzacționate în cadrul unei piețe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare, valorile mobiliare vor fi în mod obligatoriu înregistrate în sistemul depozitarului central în baza contractului încheiat cu emitentul respectivelor valori mobiliare.

(2) În vederea înregistrării valorilor mobiliare în sistemul depozitarului central, emitentul trebuie să furnizeze cel puțin următoarele informații și documente:

a) datele de identificare ale emitentului care să cuprindă cel puțin următoarele: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru emitenții persoane juridice române sau un cod unic similar pentru emitenții străini, număr de ordine în Registrul Comerțului, sediul social, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, dacă este cazul, localitate, unitate administrativ-teritorială, statul de origine. În cazul emitenților, persoane juridice române, informațiile din câmpurile "județ" și "localitate" se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA, publicat de Guvernul României;

b) capitalul social, numărul acțiunilor și valoarea lor nominală;

c) clasa de valori mobiliare;

d) drepturile și obligațiile aferente valorilor mobiliare emise, precum și specificarea oricărei limitări a exercițiului dreptului de vot și termenele de îndeplinire a obligațiilor rezultate din deținerea respectivelor valori mobiliare;

e) numele, prenumele, funcția persoanei sau persoanelor autorizate să reprezinte emitentul, numele persoanei de contact, precum și specimenele de semnătură;

f) copia certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare la C.N.V.M., dacă respectivele valori mobiliare au făcut obiectul unei oferte publice;

g) cererea de admitere pe o piață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare, dacă este cazul;

h) hotărârea organului statutar al emitentului privind înregistrarea valorilor mobiliare în sistemul depozitarului central.

(3) În cazul valorilor mobiliare emise în formă materializată, prevederile alin. (2) se completează cu hotărârea organului statutar al emitentului privind imobilizarea și dematerializarea valorilor mobiliare.

(4) Emitentul va transmite depozitarului central, în format electronic, lista deținătorilor legali ai valorilor mobiliare respective și date referitoare la identitatea acestora, cuprinzând:

a) în cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod numeric personal (CNP pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini), seria și numărul actului de identitate, adresă, localitate, unitate administrativ-teritorială (județ pentru deținători români), țară, cetățenie, telefonul, faxul, adresa de e-mail; Pentru persoanele fizice rezidente, informațiile din câmpurile județ și localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA, publicat de Guvernul României; dacă investitorul înregistrat nu are capacitate deplină de exercițiu, se va indica numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reședința sau adresa unde primește corespondența, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului;

b) în cazul persoanelor juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine, număr de ordine în Registrul Comerțului, sediul social, localitate, unitate administrativ-teritorială, statul de origine, telefonul, faxul, adresa de e-mail și numele reprezentantului legal. Pentru persoanele juridice rezidente, informațiile din câmpurile județ și localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA, publicat de Guvernul României;

c) în cazul entităților fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia;

d) pentru valorile mobiliare care sunt deținute în indiviziune de doi sau mai mulți investitori, se va indica numele acestora, precum și numele aceluia dintre ei care este împuternicit să îi reprezinte;

e) garanțiile sau sarcinile asupra valorilor mobiliare, indicându-se data când acestea au fost înființate și obligațiile care decurg din acestea;

(5) Emitentul va fi responsabil pentru toate informațiile și documentele, prevăzute la alin. (2), (3) și (4), furnizate depozitarului central.

Art. 39. -

Contractele pe care depozitarul central le va încheia cu emitenții și cu membrii săi trebuie: Modificări (1)

a) să facă referire expresă la prevederile Legii nr. 297/2004 și la prezentul regulament;

b) să conțină o clauză referitoare la faptul că reglementările și procedurile depozitarului central completează clauzele contractului;

c) să stipuleze perioada de validitate a contractului și modalitățile de reînnoire a acestuia;

d) să stabilească procedurile și termenele pentru renunțarea la respectivul contract.

Art. 40. -

Contractele de prestări servicii încheiate de depozitarul central cu emitenții, în vederea îndeplinirii obligațiilor emitentului față de deținătorii valorilor mobiliare, vor face referire, fără a se limita la:

a) plata dividendelor, dacă clauzele contractuale prevăd aceasta; Modificări (1)

b) plata dobânzii sau a principalului, dacă clauzele contractuale prevăd aceasta; Modificări (1)

c) emiterea documentelor care atestă dreptul de vot în cadrul adunării generale a acționarilor;

d) splitarea sau consolidarea acțiunilor;

e) efectuarea operațiunilor aferente exercitării dreptului de preferință în vederea cumpărării de noi acțiuni.

Art. 41. -

Depozitarul central va notifica tuturor membrilor săi, C.N.V.M., precum și pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, după caz, admiterea valorilor mobiliare în ziua lucrătoare următoare încheierii procedurii de admitere a valorilor mobiliare ale emitentului. Modificări (1)

Art. 42. - Modificări (1)

(1) Sunt considerați membri ai depozitarului central și sunt admiși în sistem, conform procedurilor acestuia, următoarele entități:

a) participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004;

b) Banca Națională a României;

c) depozitarii centrali și/sau societăți care administrează sistemele de compensare decontare din statele membre și nemembre;

d) depozitari internaționali de valori mobiliare și alte instituții financiare internaționale.

(2) Depozitarul central va notifica C.N.V.M., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a membrilor menționați la alin. (1).

(3) Membrii menționați la alin. (1) literele a), c) și d) pot să deschidă conturi la depozitarul central, astfel încât să asigure separarea valorilor mobiliare mobiliare deținute în nume propriu de cele deținute în numele unei terțe persoane.

Art. 43. -

Regulile de admitere a membrilor în sistemul depozitarului central trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: Modificări (1)

a) criterii de acces obiective, clare și nediscriminatorii care să includă necesarul de resurse financiare (cerințe de capital minim), operaționale și de personal, dotarea tehnică și măsurile de administrare a riscurilor operaționale și de compensare-decontare, inclusiv pentru intermediarii autorizați în statele membre, în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 297/2004;

b) criterii de excludere/suspendare din sistem a membrilor care nu mai îndeplinesc condițiile de admitere; Modificări (1)

c) comisioanele percepute de către depozitar în schimbul serviciilor furnizate.

Art. 44. -

Depozitarul central nu poate refuza accesul unui membru autorizat într-un stat membru în sistemul administrat de acesta, cu excepția cazului în care consideră că va fi afectată desfășurarea ordonată și eficientă a activității sale. Modificări (1)

Art. 45. -

(1) Refuzul de a permite accesul unui membru în sistem va fi motivat în scris, indicându-se condițiile de admitere pe care membrul nu le îndeplinește. Modificări (1)

(2) Un membru nu va fi admis în sistem dacă nu îndeplinește condițiile tehnice, operaționale, de personal și financiare minime prevăzute în regulile depozitarului central aprobate de C.N.V.M. Modificări (1)

Art. 46. -

(1) Depozitarul central va suspenda sau, după caz, va exclude din sistem participanții radiați din Registrul C.N.V.M., precum și pe aceia care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere și menținere în sistem, conform regulilor și procedurilor proprii.

(2) În termen de 2 zile lucrătoare, depozitarul central va notifica C.N.V.M. orice excludere sau suspendare din sistem a participanților care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere și menținere în sistem.

Secțiunea 2 Depozitarea valorilor mobiliare

Art. 47. -

Depozitarul central va depozita valorile mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu prevederile art. 147 din Legea nr. 297/2004, ale prezentului regulament și ale contractelor încheiate cu emitenții de valori mobiliare.

Art. 48. -

Pentru a garanta integritatea emisiunilor de valori mobiliare și interesele investitorilor, depozitarul central trebuie să se asigure că sistemul unitar de evidență funcționează în mod adecvat și corespunzător, prin înregistrarea oricărei operațiuni în conturile corespunzătoare de valori mobiliare și prin păstrarea istoricului acestor operațiuni.

Art. 49. -

(1) Potrivit prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, emitenții sunt obligați să încheie contracte de prestări servicii cu depozitarul central.

(2) În baza contractelor menționate la alin. (1), emitenții sunt obligați să predea spre depozitare valorile mobiliare ce fac obiectul contractelor.

Art. 50. - Doctrină (1)

Păstrarea în siguranță a valorilor mobiliare depozitate, precum și realizarea oricărei operațiuni în legătură cu acestea se va realiza prin înregistrarea valorilor mobiliare în conturi electronice deschise la depozitarul central.

Art. 51. - Modificări (1)

(1) Depozitarul central poate să mențină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de valori mobiliare deschise în numele proprietarilor de valori mobiliare;

b) conturi globale de valori mobiliare deschise de către participanți în care sunt înregistrate valorile mobiliare aflate în proprietatea clienților ai căror mandatar este participantul respectiv.

(2) Participantul poate opta pentru utilizarea unuia dintre sistemele menționate la alin. (1), în conformitate cu prevederile prezentului regulament și clauzele contractelor dintre participant și clienții săi. Modificări (1)

Art. 52. - Modificări (1)

În cazul conturilor de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), depozitarul central va evidenția distinct:

a) valorile mobiliare deținute în numele și pe contul participanților;

b) valorile mobiliare deținute în numele și pe contul clienților participanților;

c) valorile mobiliare ce fac obiectul unui contract de garanție, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) valorile mobiliare ce fac obiectul unui împrumut;

e) valorile mobiliare ale deținătorilor legali ce nu au conturi deschise la un participant.

Art. 53. - Modificări (2), Doctrină (1)

(1) În cazul conturilor de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), participanții au obligația de a menține subconturi individuale de valori mobiliare pentru clienții ai căror mandatari sunt și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare investitor, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea 297/2004.

(2) Subconturile individuale prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu de cele deținute în numele investitorilor.

Art. 54. - Modificări (1)

Valorile mobiliare ce fac obiectul unui contract de împrumut și/sau de garanție vor fi înregistrate numai în conturile de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a).

Art. 55. - Modificări (2)

La cererea C.N.V.M., a depozitarului central sau a oricăror altor instituții împuternicite prin lege, participanții care deschid conturi globale de valori mobiliare vor raporta deținerile pe fiecare investitor, evidențiate în subconturile individuale.

Art. 56. -

Monitorizarea continuă a valorilor mobiliare emise se face prin verificarea zilnică a concordanței dintre volumul de valori mobiliare din fiecare clasă, înregistrate în conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, și cantitatea de valori mobiliare emise, în conformitate cu art. 151 alin. (3) din Legea 297/2004.

Art. 57. -

(1) În situația în care depozitarul central intră în posesia unor documente referitoare la un emitent, din care rezultă neconcordanțe față de datele din sistemul unitar de evidență, are obligația notificării C.N.V.M., în termen de o zi lucrătoare de la data la care au fost cunoscute respectivele neconcordanțe.

(2) Depozitarul central este îndreptățit să refuze executarea instrucțiunilor emitentului sau ale oricărei alte persoane împuternicite de acesta dacă prin respectivele solicitări s-ar încălca prevederile prezentului regulament sau legislația aplicabilă.

Art. 58. -

În vederea asigurării controlului accesului și a securității bazelor de date, depozitarul central va stabili proceduri de autorizare, identificare și monitorizare a salariaților membrilor și emitenților care au acces la baza sa de date. Modificări (1)

Art. 59. -

(1) Membrii menționați la art. 42 alin. (1) lit. a) vor avea acces la sistemul depozitarului central numai prin intermediul salariaților care au urmat cursurile de instruire și au primit parola de acces în sistemul depozitarului central. Modificări (1)

(2) Membrii depozitarului central sunt răspunzători pentru conduita și operațiunile efectuate de salariații acestora în sistemul depozitarului central. Modificări (1)

(3) Reprezentantul compartimentului de control intern al intermediarilor sau, după caz, consiliul de administrație al celorlalți participanți va răspunde direct de modalitatea în care salariații folosesc accesul la baza de date a depozitarului și are obligația de a notifica de îndată depozitarului orice modificare cu privire la lista salariaților care au acces la baza de date a acestuia.

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și emitenților de valori mobiliare care au stabilit legături online cu depozitarul central.

Art. 60. -

În vederea protecției bazelor de date, depozitarul central va insera, în contractele pe care le va încheia cu salariații săi, o clauză de confidențialitate a datelor pe care aceștia le operează și le administrează.

Secțiunea 3 Operațiuni de registru și evidențele depozitarului central

Art. 61. - Modificări (1)

(1) Depozitarul central trebuie să țină registrele de valori mobiliare în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de valori mobiliare pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul valorilor mobiliare creditate este egal cu numărul valorilor mobiliare debitate și numărul valorilor mobiliare transferate dintr-un cont este egal cu numărul valorilor mobiliare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de valori mobiliare;

3. valorile mobiliare ce urmează a fi transferate sunt libere de sarcini;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(2) Depozitarul central poartă răspunderea exclusivă a identificării în orice moment a proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de acesta. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 62. -

(1) Depozitarul central trebuie să întocmească și să păstreze evidențe privind datele de identificare ale fiecărui emitent de valori mobiliare pentru care efectuează operațiuni de depozitare și registru, care vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) denumirea emitentului;

b) codul unic de înregistrare (CUI) pentru emitenții persoane juridice române sau un cod unic similar pentru emitenții străini;

c) număr de ordine în Registrul Comerțului;

d) sediul social al emitentului, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, dacă este cazul;

e) informații privind fondatorii emitentului, dacă este cazul;

f) capitalul social, numărul valorilor mobiliare, valoarea nominală și clasa de valori mobiliare;

g) numele, prenumele, funcția persoanei sau persoanelor autorizate să reprezinte emitentul, numele persoanei de contact, precum și specimenele de semnătură;

h) codul ISIN.

(2) Emitenții au obligația de a aduce la cunoștință depozitarului central orice modificare a datelor de mai sus, conform regulilor și procedurilor depozitarului central.

(3) Orice modificări aduse capitalului social al unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare, vor fi operate de către depozitarul central numai după eliberarea și în conformitate cu certificatul emis în acest sens de C.N.V.M.

(4) Certificatul menționat la alin. (3) va fi transmis de către emitent depozitarului central în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transmiterea sa de către C.N.V.M.

Art. 63. -

(1) Documentele privind evidența fiecărei clase de valori mobiliare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date:

a) hotărârea organului statutar al emitentului cu privire la emiterea valorilor mobiliare;

b) descrierea clasei valorii mobiliare și valoarea nominală;

c) numărul de valori mobiliare emise;

d) codul ISIN;

e) informații cu privire la plata dividendelor, a dobânzilor sau a altor sume distribuite, în cazul în care acestea sunt distribuite prin depozitarul central, precizându-se data declarată, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma reținută la sursă cu titlu de impozit, dacă este cazul, precum și data plății. Modificări (2)

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică în situația la care face referire art. 217 alin. (1).

Art. 64. -

(1) Înregistrările referitoare la investitori, volumul valorilor mobiliare deținute de fiecare investitor și situația acestor valori mobiliare sunt realizate de: Modificări (1)

a) depozitarul central, pentru conturile individuale de valori mobiliare administrate de acesta în numele investitorilor;

b) participanți, pentru conturile globale, atât pentru cele în nume propriu, cât și pentru cele ale clienților, potrivit prevederilor art. 151 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Fiecărui cont i se va acorda un număr de identificare unic, conform procedurilor ce vor fi emise de către depozitarul central.

Art. 65. -

(1) înregistrările electronice pentru fiecare cont deschis la depozitarul central trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) pentru persoane fizice:

1. numele complet al proprietarului de valori mobiliare, telefonul, faxul, adresa de e-mail;

2. codul unic de înregistrare, codul numeric personal (CNP) pentru deținători români sau un cod unic similar pentru deținători străini);

3. seria și numărul actului de identitate;

4. domiciliul, reședința sau adresa unde primește corespondența, în cazul în care este diferită de cea a domiciliului;

5. dacă investitorul înregistrat nu are capacitate deplină de exercițiu, se va indica numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reședința, adresa unde primește corespondența, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului.

b) pentru persoane juridice: Modificări (1)

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), număr de ordine în Registrul Comerțului, numărul contractului de custodie, sediul social, localitate, unitate administrativ-teritorială, țară, telefonul, faxul, adresa de e-mail;

2. numele reprezentantului legal

c) pentru deținătorii fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare și de contact ale reprezentantului legal al acesteia; Modificări (1)

d) pentru valorile mobiliare care sunt deținute în indiviziune de doi sau mai mulți investitori, se va indica numele acestora, precum și numele aceluia dintre ei care este împuternicit să îi reprezinte;

e) garanțiile sau sarcinile asupra valorilor mobiliare, indicându-se data când acestea au fost înființate și obligațiile care decurg din acestea;

f) restricționarea conturilor de valori mobiliare ale investitorilor.

(2) Pentru fiecare cont de valori mobiliare, depozitarul central și/sau participanții vor înregistra următoarele informații:

a) numărul unic de identificare al contului, în conformitate cu art. 64 alin. (2);

b) numărul valorilor mobiliare deținute;

c) garanțiile sau sarcinile asupra valorilor mobiliare;

d) restricționările asupra contului de valori mobiliare;

e) informații privind orice creștere sau descreștere a numărului de valori mobiliare înregistrate în cont (istoric operațiuni).

Art. 66. -

În afara datelor și informațiilor privind emitenții, valorile mobiliare și conturile investitorilor, depozitarul central va păstra și va actualiza următoarele evidențe:

a) evidența lunară, cuprinzând numărul de instrucțiuni de transfer și a cererilor primite și soluționate, precum și a celor nesoluționate;

b) evidența privind transferurile de proprietate altele decât cele efectuate ca urmare a tranzacțiilor efectuate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare; Modificări (1)

c) evidențe privind numărul total al acțiunilor fiecărui emitent, suma reprezentând principalul în cazul emisiunii de obligațiuni sau numărul total al altor valori mobiliare emise și puse în circulație.

Art. 67. -

(1) Membrii depozitarului central au obligația de a transmite cu promptitudine toate informațiile solicitate de către depozitarul central, necesare pentru organizarea evidențelor prevăzute la art. 62, 63, 64 și 65 din prezentul regulament, precum și de a efectua raportările prevăzute la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004. Modificări (1)

(2) Depozitarul central are obligația să asigure membrilor posibilitatea tehnică de a transmite în format electronic informațiile menționate la alin. (1). Modificări (1)

Art. 68. -

Evidențele menționate în prezentul regulament se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 5 ani, în primul an într-un loc ușor accesibil, și într-un mod care să permită accesul în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la cererea C.N.V.M.

Art. 69. -

Depozitarul central va pune la dispoziția C.N.V.M., la cerere, toate evidențele și înregistrările prevăzute de prezentul regulament.

Secțiunea 4 Informații furnizate emitenților și investitorilor

Art. 70. -

(1) Depozitarul central trebuie să asigure accesul reprezentanților autorizați ai emitentului și ai investitorilor într-un spațiu special amenajat pentru relații cu publicul.

(2) Depozitarul central este obligat să pună la dispoziția reprezentanților emitentului, la cererea acestora, informații privind registrul emitentului respectiv, astfel:

a) pentru persoane fizice: numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, adresă, numărul valorilor mobiliare aflate în proprietate la o anumită dată;

b) pentru persoane juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI), sediul social și numărul valorilor mobiliare aflate în proprietate la o anumită dată;

c) pentru entități fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia și numărul valorilor mobiliare aflate în proprietate la o anumită dată.

Art. 71. -

(1) Modificările efectuate în conturile deținătorilor cu privire la datele de identificare ale unui investitor vor fi înregistrate de către depozitarul central sau de către membrii acestuia numai în baza unei cereri în scris din partea investitorului sau a reprezentantului, pe baza unor documente care să ateste modificările solicitate a fi înregistrate. Modificări (1)

(2) Depozitarul central sau membrul acestuia are dreptul să respingă orice cerere de înregistrare a unei modificări privind informațiile cuprinse în conturile investitorilor, în cazul în care operarea modificării ar constitui o încălcare a prevederilor legale. Modificări (1)

Art. 72. -

La cererea deținătorilor valorilor mobiliare sau a persoanelor mandatate de aceștia prin procură specială autentificată, depozitarul central va emite fie direct, fie indirect prin intermediari, conform procedurilor proprii, extrasul de cont care atestă proprietatea acestora, modificările aduse înregistrărilor în conturi și procentul deținut din totalul valorilor mobiliare de aceeași clasă emise de emitent.

Art. 73. -

Extrasul de cont trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) numărul contului investitorului;

b) date de identificare a investitorului: nume/denumire, codul numeric personal (CNP) pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini, în cazul unei persoane fizice, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoane juridice române sau un cod unic similar pentru persoane juridice străine ori datele de identificare ale reprezentantului legal, în cazul unei entități fără personalitate juridică;

c) data emiterii extrasului de cont;

d) date de identificare a emitentului valorilor mobiliare aflate în proprietatea investitorului: denumirea, sediul social, simbolul de tranzacționare și codul ISIN;

e) numărul și clasa de valori mobiliare înregistrate pe numele investitorului;

f) informații cu privire la orice restricții sau sarcini impuse valorilor mobiliare sau transferului acestora;

g) mențiunea expresă în cuprinsul extrasului din care să rezulte că extrasul de cont nu este o valoare mobiliară sau instrument negociabil, ci dovada faptului că, la data indicată, persoana al cărei nume se află pe extrasul de cont este deținătorul valorilor mobiliare la care se face referire în extras;

h) datele de identificare ale emitentului extrasului de cont, ștampila numele complet și semnătura persoanei care eliberează extrasul de cont.

Secțiunea 5 Ciclul de decontare

Art. 74. - Doctrină (1)

Ciclul de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, efectuate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare este de maximum 3 zile lucrătoare (momentul T+3) de la data efectuării tranzacției (momentul T).

Art. 75. -

Depozitarul central are obligația de a monitoriza frecvența și durata decontărilor eșuate, de a evalua riscurile asociate acestor decontări și de a dispune măsurile adecvate în scopul reducerii acestora.

Secțiunea 6 Finalitatea decontării și transferul dreptului de proprietate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 145. -

Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc la data decontării, în cadrul sistemului de compensare-decontare, pe baza principiului livrare contra plată.

Art. 168. -

(1) În înțelesul prezentului capitol:

a) participant este un intermediar autorizat, o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare. Conform regulilor de funcționare a sistemului, același participant poate să acționeze în calitate de contraparte centrală, de casă de compensare sau de agent de decontare ori să execute toate aceste sarcini, sau numai o parte din ele;

b) participant indirect este o instituție de credit care poate să transmită ordine de transfer în sistem, în temeiul unei relații contractuale cu o instituție participantă în sistem care execută ordine de transfer în cadrul acestuia.

(2) Dispozițiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participanților la sistemele de decontare și tuturor garanțiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare.

(3) Sistemul de compensare-decontare este un contract încheiat între 3 sau mai mulți participanți, fără a lua în considerare un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune și contracte standardizate pentru execuția ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participanți, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre, după caz.

Art. 169. -

(1) Ordinele de transfer sunt irevocabile, producând efecte juridice între participanți și sunt opozabile terților din momentul introducerii lor în sistemul de compensare-decontare, moment stabilit de regulile sistemului.

(2) Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant, cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate.

(3) Prin excepție, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate și sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvabilitate, aceste ordine de transfer și compensarea își produc efectele juridice și sunt opozabile terților, cu condiția ca agentul de decontare, contrapartea centrală sau casa de compensare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu au cunoscut și nu erau ținute să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvabilitate.

(4) Nici o normă juridică, regulă, dispoziție sau practică vizând anularea unor contracte și tranzacții încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate nu pot conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăților și transferurilor ulterioare, menționate la alin. (1) și (2).

Art. 170. -

(1) În înțelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvabilitate este momentul în care autoritatea competentă pronunță hotărârea de deschidere a procedurii respective.

(2) Autoritatea competentă care a pronunțat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvabilitate va comunica imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau poștă electronică, cu confirmare de primire.

Art. 171. -

(1) Procedurile de insolvabilitate nu au efect retroactiv cu privire la drepturile și obligațiile participanților, drepturile și obligațiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, emise înainte de momentul deschiderii procedurilor respective.

(2) După deschiderea procedurilor de insolvabilitate, agentul de decontare, în numele și pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, poate folosi:

a) fonduri și instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului;

b) garanții financiare destinate să îndeplinească obligațiile participantului în legătură cu participarea la sistem.

(3) Garanțiile financiare și depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare de către un participant împotriva căruia s-au declanșat procedurile de insolvabilitate nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului rămase după executarea obligațiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, vor putea fi folosite în cadrul procedurii.

(4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate împotriva unui participant, instrumentele financiare și/sau fondurile bănești deținute în numele și pe contul investitorilor săi nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor respectivului participant."

Art. 76. -

(1) Depozitarul central va emite proceduri în care se va specifica expres momentul introducerii ordinului de transfer în sistemul de compensare-decontare, conform art. 169 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, momentele la care livrarea valorilor mobiliare și a fondurilor bănești devin irevocabile și necondiționate, precum și momentul la care decontarea devine finală.

(2) Momentele menționate la alin. (1) sunt aplicabile tuturor participanților în cadrul sistemului de compensare decontare.

(3) Depozitarul central garantează finalitatea decontării din momentul introducerii ordinului de transfer în sistem.

(4) Sistemul de compensare decontare administrat de depozitarul central va fi astfel constituit încât să interzică revocarea unilaterală a unui ordin de transfer din momentul introducerii acestuia în sistem, chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant.

(5) CNVM va comunica depozitarului central și operatorului de piață și de sistem, hotărârile de deschidere a procedurii de insolvență, primite în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și art. 6 alin. (2), (3) și (4) din Legea 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare al operațiunilor cu instrumente financiare, cel mai târziu la deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare, moment începând cu care este interzisă introducerea în sistem a oricărui ordin în contul entității vizate.

Art. 77. -

În cazul operațiunilor transfrontaliere, orarul decontărilor trebuie adaptat la programul de funcționare al sistemului TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer), sistem administrat de Banca Centrală Europeană care permite decontarea transferurilor transfrontaliere în euro, în timp real.

Art. 78. -

În cadrul procedurii de compensare decontare pe care o va emite, depozitarul central trebuie să se asigure că perioada de timp dintre blocarea valorilor mobiliare și/sau a fondurilor bănești și momentul la care decontarea devine finală este redusă la maxim posibil.

Art. 79. - Reviste (1)

(1) În conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 297/2004, transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare are loc la data decontării tranzacției, în sistemul de compensare decontare administrat de către depozitarul central.

(2) Decontarea tranzacțiilor în cadrul sistemului depozitarului central se efectuează pe baza principiului "livrare-contra-plată", în conformitate cu care livrarea valorilor mobiliare se realizează dacă și numai dacă are loc și plata fondurilor bănești corespunzătoare (DVP).

(3) Înregistrarea transferului de proprietate se realizează prin debitarea/creditarea conturilor de valori mobiliare.

(4) Pentru conturile globale, intermediarii trebuie să debiteze/crediteze în evidențele proprii conturile de valori mobiliare ale investitorilor care au ordonat tranzacțiile, de îndată ce decontarea respectivelor tranzacții s-a finalizat. Doctrină (1)

Art. 80. - Doctrină (1)

Valorile mobiliare cumpărate pot fi înstrăinate începând cu momentul cumpărării lor, conform regulilor pieței pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare și regulilor depozitarului central.

Art. 81. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 79 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, ca efect al:

a) succesiunii;

b) ieșirii din indiviziune;

c) cesionării de către emitent a acțiunilor proprii către personal;

d) dobândirii de către emitent a propriilor acțiuni, în urma retragerii din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârile luate în adunarea generală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) fuziunii, divizării sau lichidării;

f) punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, investită cu formulă executorie;

g) privatizării;

h) cererii de transfer din numele unuia dintre soți în numele amândurora, ca deținători în comun ai valorilor mobiliare;

i) actelor cu titlu oneros sau gratuit încheiate între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, și/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiția ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul supravegherii și autorizării C.N.V.M., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1. nici una dintre părțile implicate într-o tranzacție de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacții, nu devine acționar semnificativ;

2. volumul cumulat al acestor tranzacții să nu depășească într-o perioadă de 12 luni 1% din numărul totalul al valorilor mobiliare de același tip și de aceeași clasă, puse în circulație de emitentul respectiv;

3. actul încheiat între părțile menționate să fie autentificat de un notar public.

j) altor transmisiuni de drepturi, potrivit legilor speciale sau reglementărilor în vigoare, cu aprobarea expresă a C.N.V.M.

(2) Transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare prevăzute la alin. (1) vor fi operate de către depozitarul central în termen de 3 zile de la formularea cererii și depunerea documentației complete cerute pentru fiecare caz în parte.

(3) În cazul efectuării transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al emitentului, depozitarul central are obligația informării imediate a C.N.V.M. și a pieței reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacționare, după caz.

(4) Depozitarul central va fi răspunzător în cazul în care va efectua transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare fără primirea unor instrucțiuni adecvate.

(5) Depozitarul central va raporta la C.N.V.M., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, cererile de transfer direct de proprietate asupra valorilor mobiliare pe care le consideră cu un caracter contradictoriu sau interpretabil, precum și contestațiile pe care le primesc cu privire la transferurile deja efectuate.

(6) Pentru situațiile care nu intră sub incidența alin. (1), inclusiv executarea contractelor de garanție reală mobiliară și executarea silită, având ca obiect valori mobiliare, transferul proprietății asupra valorilor mobiliare se va realiza doar prin vânzarea acestora pe piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare prin intermediul unui intermediar autorizat. Modificări (1)

Secțiunea 7 Administrarea riscurilor operaționale și de compensare-decontare

Art. 82. -

(1) Depozitarul central are obligația de a identifica, monitoriza, evalua și minimiza sursele de risc operațional asociate sistemului de depozitare, compensare și decontare.

(2) Depozitarul central va emite proceduri de administrare a riscurilor operaționale care vor stabili cel puțin următoarele:

a) modalități de revizuire, reînnoire și testare periodică a procedurilor de administrare a riscurilor operaționale;

b) precizări cu privire la asumarea responsabilității privind administrarea riscurilor operaționale;

c) asigurarea pregătirii profesionale a personalului angajat care are sarcina de a pune în aplicare procedurile depozitarului central;

d) obligativitatea auditării periodice a sistemului informatic;

e) obligativitatea elaborării unui plan de asigurare a continuității desfășurării activității de compensare decontare, precum și reluarea acesteia în cel mai scurt timp posibil, în cazul întreruperii.

(3) Rezultatele auditului menționat la alin. (2) lit. d) va fi pus la dispoziția C.N.V.M., la solicitarea acesteia.

(4) Planul menționat la alin. (2) lit e) va fi publicat pe site-ul depozitarului central și va fi testat în mod regulat, împreună cu participanții la sistem, în cazul unor modificări importante ale acestuia.

Art. 83. -

(1) În vederea administrării riscurilor asociate operațiunilor de compensare-decontare, depozitarul central va deschide și va menține un cont de marjă pentru fiecare participant în sistemul de compensare-decontare, conform procedurilor proprii.

(2) Marjele prevăzute la alin. (1) nu pot fi folosite în alt scop decât cel menționat.

Art. 84. -

(1) Marjele constituite în numele participanților nu aparțin activelor depozitarului central și nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor depozitarului central.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Art. 85. -

Depozitarul central trebuie să calculeze zilnic expunerile participanților și să solicite acestora constituirea sumelor necesare garantării decontării tranzacțiilor efectuate.

Art. 86. -

(1) Sistemul de conturi în marjă va funcționa cu respectarea următoarelor cerințe:

a) depunerea unei marje inițiale;

b) urmărirea menținerii unui nivel minim obligatoriu în contul în marjă;

c) luarea măsurilor necesare în situația în care marja nu mai corespunde nivelului minim solicitat.

(2) Marja inițială poate fi constituită prin depunerea activelor menționate la art. 2 alin. 2 lit. j) din prezentul regulament, după cum urmează:

a) până la 100% din marjă pentru activele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. j), pct. 1;

b) până la 50% din marjă pentru activele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. j), pct 2, 3 și 4.

Art. 87. -

Activele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. j) pct. 4 din prezentul regulament depuse în conturile de marjă vor fi evaluate conform procedurilor emise de către depozitarul central, la cel puțin 70% din valoarea de piață a acestora.

Art. 88. -

Depozitarul central are dreptul să solicite zilnic o depunere de marjă suplimentară atunci când activitatea unui participant prezintă un grad de risc ridicat.

Art. 89. -

Depozitarul central trebuie să revizuiască și să evalueze, cel puțin anual, metodologiile privind cerințele de marjă aplicate în scopul diminuării surselor de risc operațional asociate operațiunilor de compensare-decontare, prin adoptarea unei proceduri de simulare (backtesting) care va ține cont de perioadele de turbulență ale pieței reglementate și/sau sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 90. -

În vederea administrării riscurilor de compensare și decontare, în plus față de obligația constituirii și menținerii sistemului de marjă, depozitarul central poate stabili și alte mecanisme de control al riscurilor, inclusiv asigurarea infrastructurii necesare facilitării împrumuturilor de valori mobiliare pentru participanții din cadrul sistemului de compensare decontare.

Secțiunea 8 Politica de investiții a depozitarului central

Art. 91. - Doctrină (1)

Depozitarul central poartă răspunderea păstrării în siguranță a activelor depuse de participanți în conturile de marjă necesare garantării operațiunilor de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare.

Art. 92. -

(1) În cazul marjei constituită din fonduri bănești, depozitarul central trebuie să adopte o politică de investiții adecvată astfel încât să se asigure că investițiile efectuate nu-i vor compromite capacitatea de a folosi fondurile bănești pentru scopurile pentru care s-au constituit.

(2) Fondurile bănești trebuie să fie plasate în instrumente financiare pentru care riscurile de credit, de piață și de lichiditate sunt minime, astfel încât depozitarul central să poată valorifica într-un timp optim resursele financiare aflate la dispoziția sa.

Art. 93. -

(1) Investițiile în instrumente financiare ale depozitarului central se pot efectua exclusiv în:

a) valori mobiliare de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j) pct. 3 din prezentul regulament, indiferent de moneda în care sunt emise;

b) instrumente financiare, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. c), din Legea nr. 297/2004. Modificări (1)

(2) Depozitarul central poate investi resursele financiare aflate la dispoziția sa și resursele proprii în instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) în limitele de mai jos:

a) maximum 40% în valori mobiliare, menționate la alin. (1) lit. a), cu condiția ca acestea să aibă un grad mare de lichiditate;

b) maximum 80% în instrumentele financiare, menționate la alin. (1) lit. b).

(3) Deținerile de instrumente financiare prevăzute la alin. (1) lit. b) nu se vor reduce sub 60% din valoarea resurselor financiare aflate la dispoziția depozitarului central și resursele proprii ale acestuia.

(4) Depozitarul central nu poate investi în instrumente financiare derivate.

(5) În cazul depășirii limitelor prevăzute la alin. (2), depozitarul central are obligația reducerii plasamentului până la nivelul minim obligatoriu, în termen de maximum 10 zile. Operațiunea trebuie urmărită, confirmată și notificată C.N.V.M. de către consiliul de administrație și de auditorii financiari ai societății.

Art. 94. -

O parte din resursele proprii ale depozitarului central pot fi investite în echipamente de calcul și sisteme de compensare-decontare.

Secțiunea 9 Condiții de transparență

Art. 95. -

(1) Depozitarul central va pune la dispoziția membrilor cel puțin următoarele informații: Modificări (1)

a) statutul legal al depozitarului central;

b) cadrul legal care guvernează sistemul de compensare-decontare;

c) condițiile de acces pentru participanții în sistemul de compensare-decontare;

d) clasa și tipul valorilor mobiliare înregistrate la depozitarului central;

e) legea care guvernează relația contractuală stabilită între depozitarul central și participanții în sistem;

f) sediul social și/sau sediile secundare, după caz, unde se desfășoară activitățile specifice depozitarului central;

g) legea care guvernează drepturile de proprietate asupra valorilor mobiliare păstrate în sistem;

h) natura dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare păstrate în sistem;

i) regulile cu privire la momentul introducerii ordinului de transfer în sistemul de compensare decontare, momentul la care transferul devine irevocabil, finalitatea decontării, principiul livrare contra plată (DVP), precum și momentul la care are loc transferul de proprietate;

j) regulile cu privire la împrumutul de valori mobiliare și de utilizare a garanției financiare; Modificări (1)

k) reguli cu privire la decontările eșuate;

l) schemele de compensare ce protejează investitorii în cazul incapacității intermediarului de a-și îndeplini obligațiile (e.g. Fondul de compensare a investitorilor);

m) reguli cu privire la lichidarea valorilor mobiliare gajate sau transferate ca garanție. Modificări (1)

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1), precum și principalii indicatori și situațiile financiare cu privire la activitatea depozitarului central vor fi publicate pe site-ul depozitarului central, inclusiv într-o limbă de largă circulație internațională și vor fi actualizate în mod regulat.

(3) Depozitarul central trebuie să facă publice politicile de administrare a riscurilor practicate în cadrul sistemului de compensare decontare.

(4) Depozitarul central este responsabil de acuratețea informațiilor cu privire la sistemul de compensare decontare publicate pe site și are obligația de a le revizui cel puțin o dată pe an.

Secțiunea 10 Servicii de administrare a garanțiilor asupra valorilor mobiliare păstrate în sistem

Legea nr. 297/2004

"

Art. 151. -

(4) Constituirea de garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului.

(5) Garanția financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părțile nu stabilesc altfel prin contractul de garanție.

(6) Garanțiile menționate la alin. (4) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central

Art. 172. -

Executarea contractelor de garanție financiară încheiate de entități reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M."

Art. 96. - Modificări (2)

(1) În conformitate cu dispozițiile Titlului IV, Capitolul 2 din Legea 99/1999, garanțiile mobiliare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de garanție reală mobiliară se constituie prin indisponibilizarea acestora numai în conturile individuale prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a). Reviste (2), Doctrină (1)

(2) În cazul în care părțile sunt de acord cu privire la executarea contractului de garanție reală mobiliară, creditorul va vinde valorile mobiliare gajate, prin intermediul unui intermediar autorizat, pe o piață reglementată de instrumente financiare sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrate de un operator de piață, respectiv de un operator de sistem, autorizați de C.N.V.M., prin metoda "vânzare specială la ordin".

(3) În cazul executării silite a contractului de garanție reală mobiliară, creditorul, cu exercițiul organului de executare, va vinde valorile mobiliare gajate în favoarea sa, prin intermediul unui intermediar autorizat, pe o piață reglementată de instrumente financiare, respectiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrate de un operator de piață, respectiv un operator de sistem, autorizați de C.N.V.M., prin metoda prevăzută la alin. (2)

(4) În cazul executării silite în baza Codului de Procedură Civilă, organul de executare va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi, prin intermediul unui intermediar autorizat, pe o piață reglementată de instrumente financiare, respectiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrate de un operator de piață, respectiv un operator de sistem, autorizați de C.N.V.M., prin metoda prevăzută la alin. (2).

(5) În situația în care creanța nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi sau unui contract de garanție reală mobiliară, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanței, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul direct de proprietate în contul creditorului, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. j). Reviste (1)

Art. 97. - Modificări (1)

(1) În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară aprobată și modificată prin Legea nr. 222/2004, garanțiile financiare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractului de garanție financiară se constituie prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora numai în conturile individuale prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a). Modificări (1)

(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanției financiare, fiind suficient să se dovedească că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, ce fac obiectul contractului de garanție fără transfer de proprietate, sunt înregistrate în creditul contului menționat la alin. (1) sau constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Valorile mobiliare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate, vor fi puse la dispoziția beneficiarului care va obține controlul asupra acestora.

(4) Dacă părțile contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate stabilesc astfel, beneficiarul poate avea dreptul de a utiliza garanția financiară în condițiile prevăzute de contractul respectiv și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004, aprobată și modificată prin Legea nr. 222/2004.

(5) În baza art. 172 din Legea nr. 297/2004, la apariția unei cauze care determină executarea garanției, beneficiarul acesteia poate să execute garanția financiară pusă la dispoziție, prin vânzarea sau însușirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanție, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004, aprobată și modificată prin Legea nr. 222/2004.

(6) În cazul în care părțile au convenit asupra vânzării valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanție financiară, beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, prin intermediul unui intermediar autorizat, pe o piață reglementată de instrumente financiare sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață, respectiv de un operator de sistem, autorizați de C.N.V.M., prin metoda "vânzare specială la ordin". Modificări (1)

(7) Însușirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanție financiară este posibilă numai dacă părțile au stabilit în contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate această posibilitate de executare a garanției financiare și totodată au prevăzut o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare.

Secțiunea 11 Reglementările depozitarului central

Legea nr. 297/2004

"

Art. 149 -

(1) Reglementările privind organizarea și funcționarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora."

Art. 98. -

(1) Depozitarul central de valori mobiliare va emite regulamente și proceduri care să cuprindă cel puțin următoarele aspecte: Modificări (1)

a) criterii de admitere și de menținere a valorilor mobiliare în sistemul depozitarului central;

b) condiții și criterii de admitere și de menținere a membrilor în sistemul depozitarului central; Modificări (1)

c) drepturile și obligațiile membrilor admiși în sistem; Modificări (1)

d) modalitatea de înregistrare și depozitare a valorilor mobiliare în depozitarul central, precum și modalitățile de gestionare a conturilor de valori mobiliare sau a altor conturi în legătură cu acestea, inclusiv măsuri cu privire la blocarea în cont a respectivelor valori mobiliare;

e) eliberarea extrasului de cont;

f) alocarea numerelor de identificare pentru conturile de valori mobiliare deschise în sistemul depozitarului central;

g) modalitatea de îndeplinire a obligațiilor depozitarului față de deținătorii valorilor mobiliare, în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu emitentul; Modificări (1)

h) asigurarea concordanței între volumul emisiunii înregistrată la depozitarul central și numărul valorilor mobiliare;

i) proceduri de identificare și de monitorizare de către depozitarul central a salariaților membrilor și emitenților care au acces on-line cu baza de date a acestuia; Modificări (1)

j) organizarea și funcționarea sistemului de compensare decontare;

k) momentul la care decontarea devine finală, precum și momentele la care transferul valorilor mobiliare și a fondurilor bănești devin irevocabile și necondiționate;

l) reducerea la minimum posibil a perioadei de timp între blocarea valorilor mobiliare și/sau a fondurilor bănești și momentul la care decontarea devine finală;

m) constituirea sistemului de conturi în marjă;

n) proceduri aplicabile transferurilor directe;

o) administrarea garanțiilor referitoare la valorile mobiliare păstrate în sistem;

p) proceduri de administrare a riscurilor operaționale și alte măsuri de administrare a riscurilor inerente sistemului de compensare decontare și de reducere a decontărilor eșuate, inclusiv facilitarea împrumuturilor de valori mobiliare;

q) condițiile de desfășurare a operațiunilor transfrontaliere;

r) supravegherea participanților cu privire la activitățile de compensare decontare;

s) măsuri de sancționare a membrilor ce nu-și îndeplinesc obligațiile, precum și modalitățile de aplicare a acestora; Modificări (1)

t) proceduri de control intern.

(2) Regulamentele și procedurile prevăzute la alin. (1) vor fi aduse la cunoștința membrilor și vor fi publicate pe site-ul depozitarului central, cu cel puțin două săptămâni înainte de data intrării lor în vigoare. Modificări (1)

Secțiunea 12 Operațiuni transfrontaliere

Art. 99. -

Pentru buna desfășurare a operațiunilor transfrontaliere, depozitarul central va implementa procedurile internaționale de comunicare, standardele internaționale referitoare la transmiterea mesajelor, precum și procedurile de identificare a valorilor mobiliare și a contrapărții.

Art. 100. - Modificări (1)

Depozitarul central va emite proceduri privind operațiunile transfrontaliere și legăturile electronice stabilite cu alte entități din statele membre sau nemembre care vor conține mențiuni speciale cu privire la legea națională ce se va aplica fiecărei operațiuni de compensare-decontare transfrontaliere

Art. 101. - Modificări (1)

(1) Depozitarul central poate să încheie contracte cu entități similare din statele membre sau nemembre, în scopul emiterii unor proceduri comune de administrare centralizată a valorilor mobiliare emise de societăți emitente cu sediul în statele membre sau nemembre, păstrate în sistemele depozitarilor centrali.

(2) Depozitarul central poate să stabilească legături electronice cu alte entități care administrează sisteme de compensare decontare, cu condiția ca aceste legături să nu afecteze lungimea ciclului de decontare, iar decontarea să se realizeze, în continuare, pe baza principiului DVP, cu finalitatea decontării în cadrul aceleiași zile.

(3) Depozitarul are obligația de a evalua integritatea financiară și încrederea operațională a oricărui sistem de compensare decontare cu care intenționează să stabilească o legătură electronică.

Art. 102. -

Pentru administrarea centralizată a valorilor mobiliare emise de către societăți emitente cu sediul în statele membre sau nemembre, depozitarul central, acolo unde va fi necesar, va încheia contracte cu societatea respectivă pentru a reglementa emisiunea și retragerea acestor valori mobiliare, precum și procedurile recunoașterii drepturilor decurgând din deținerea acestora.

Art. 103. -

(1) Depozitarul central nu poate refuza accesul unui participant autorizat într-un stat membru în sistemul de compensare decontare administrat de acesta, cu excepția cazului în care consideră că va fi afectată desfășurarea ordonată și eficientă a activității sale.

(2) Persoanele juridice străine admise în sistem în calitate de participanți trebuie să fie înregistrate în Registrul C.N.V.M.

Art. 104. -

Depozitarul central va solicita C.N.V.M., în prealabil, acordul de principiu în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 101 și art. 102.

CAPITOLUL 4 Supravegherea depozitarului central

Legea nr. 297/2004

"

Art. 144. -

(1) Autorizarea și supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 și a societății ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Națională a României și cu alte autorități competente, după caz.

(2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaților societății ce administrează sistemul de compensare-decontare și participanților la sistemul de compensare-decontare să furnizeze informațiile necesare referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor.

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecții la sediul societății care administrează sistemul de compensare și decontare a tranzacțiilor.

Art. 153. -

(1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparența operațiunilor, buna desfășurare a activității și protecția investitorilor.

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.

Art. 154. -

C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informații și documente, poate organiza inspecții la sediul depozitarului central și poate cere să i se pună la dispoziție toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor și termenelor de transmitere a acestora.

Art. 155. -

(1) Valorile mobiliare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului acestuia și nu vor putea face obiectul nici unei pretenții din partea creditorilor depozitarului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Art. 156. -

În cadrul declanșării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M."

Art. 105. -

(1) Supravegherea depozitarului central cu privire la respectarea condițiilor impuse la acordarea autorizației, la desfășurarea ordonată și transparentă a operațiunilor de depozitare, registru, compensare și decontare a valorilor mobiliare, precum și cu privire la îndeplinirea cerințelor privind protecția investitorilor, se efectuează de către C.N.V.M. pe baza raportărilor, informațiilor și evidențelor prevăzute în prezentul regulament și/sau prin inspecții efectuate la sediul depozitarului central.

(2) Supravegherea sistemului de compensare decontare administrat de către depozitarul central se efectuează de către C.N.V.M. și B.N.R. în baza Protocolului pentru cooperare în domeniul supravegherii sistemului financiar și conform atribuțiilor specifice fiecărei instituții.

(3) Depozitarul central va transmite, la cererea B.N.R., rapoartele și informațiile necesare cu privire la activitatea de compensare decontare în vederea îndeplinirii de către B.N.R. a atribuțiilor de evaluare a riscului sistemic indus de sistemele de compensare decontare de importanță sistemică sau de importanță deosebită.

Art. 106. -

Depozitarul central va notifica de îndată C.N.V.M. cel puțin următoarele situații:

a) încălcarea regulamentelor și procedurilor depozitarului central de către membrii în sistem, precum și măsurile adoptate; Modificări (1)

b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice și ale sistemelor informatice;

c) planificarea activităților corespunzătoare obiectivelor depozitarului central;

d) contractele, alianțele sau cooperările;

e) orice eveniment relevant care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării sale.

Art. 107. -

(1) Depozitarul central are obligația de a transmite C.N.V.M. toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliului de administrație referitoare la activitatea de depozitare, registru, compensare și decontare a valorilor mobiliare, în termen de maximum 10 zile de la data la care a avut loc ședințele.

(2) La cererea C.N.V.M., depozitarul central va transmite procesele verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 108. -

Depozitarul central are obligația să transmită C.N.V.M, anual, în termen de maximum 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, un raport care trebuie să cuprindă:

a) situația financiară anuală cu toate anexele corespunzătoare;

b) raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa;

c) raportul de gestiune al administratorilor;

d) lista emitenților cu care a încheiat contract de depozitare;

e) lista membrilor admiși în sistem; Modificări (1)

f) structura acționarilor depozitarului central cu indicarea pentru fiecare acționar a numărului și tipului de acțiuni deținute, precum și a procentului de acțiuni cu drept de vot deținute;

g) raportul de activitate al depozitarului, întocmit de conducători și aprobat de consiliu de administrație.

Art. 109. -

(1) Raportul de activitate menționat la art. 108 lit. g) va fi întocmit și prezentat ținând cont de următoarele cerințe organizaționale:

a) separarea funcțiilor operaționale, de control și procedura de administrare a conflictelor de interese;

b) controlul operațiunilor, cu specificarea sarcinilor și responsabilităților, cu privire, în special, la monitorizarea și corectarea neregulilor;

c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute și măsurile luate pentru eliminarea acestora.

(2) Raportul menționat la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) organigrama și structura funcțională;

b) delegarea atribuțiilor;

c) structura sistemului de control intern;

d) măsurile luate pentru a asigura funcționarea ordonată a serviciilor de depozitare, registru și de compensare decontare, cu referire în special la mijloacele tehnice și respectarea reglementărilor, la păstrarea conturilor, înregistrarea transferurilor de proprietate, precum și măsurile luate în vederea combaterii spălării banilor;

e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operațională apărută;

f) principalele rezultate ale activității de control la toate nivelele structurii organizatorice.

(3) Raportul sintetic de activitate a depozitarului central va fi publicat pe site-ul propriu.

Art. 110. -

(1) Cel puțin o dată pe an depozitarul central are obligația să testeze structura tehnologică și programul pentru calculator care prezintă o importanță deosebită pentru furnizarea serviciilor de depozitare, registru, compensare și decontare, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum și la procedurile de recuperare în caz de dezastru. Testele vor fi realizate de către o terță parte sau de către departamentul specializat, cu condiția ca acesta din urmă să fie diferit și independent de departamentul de producție al structurii tehnologice și programului pentru calculator. Rezultatele acestor teste vor fi notificate C.N.V.M. și B.N.R., după caz, până cel târziu la 31 decembrie, împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către depozitarul central pentru a elimina disfuncționalitățile apărute.

(2) Orice problemă semnificativă cu privire la structura tehnologică sau programul pentru calculator trebuie raportată de îndată la C.N.V.M. și B.N.R., după caz. Măsurile stabilite de către depozitarul central vor fi comunicate C.N.V.M. și B.N.R., după caz, în maximum 2 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

Art. 111. -

(1) Depozitarul central are obligația de a transmite C.N.V.M, trimestrial, un raport cuprinzând următoarele informații:

a) evoluția principalilor indicatori economico-financiari, după structura bilanțului anual;

b) situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate;

c) cauzele care au determinat apariția unor modificări față de conținutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul.

(2) Raportările trimestriale se transmit C.N.V.M. în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru.

Art. 112. -

(1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, depozitarul central trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control și audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) În scopul exercitării atribuțiilor C.N.V.M. de supraveghere a activității depozitarului central, auditorii financiari ai depozitarului vor raporta C.N.V.M. orice fapt sau act în legătură cu activitatea depozitarului central în condițiile și cu respectarea termenilor prevăzuți la art. 260 din Legea nr. 297/2004. Informațiile cuprinse în raportul auditorului financiar cu privire la operațiunile de compensare decontare efectuate de depozitarul central vor fi transmise și B.N.R.

Art. 113. -

Depozitarul central va notifica de îndată C.N.V.M. și, după caz, B.N.R. cu privire la orice alianță sau cooperare care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării activității de depozitare, compensare și decontare.

Art. 114. -

(1) Depozitarul central va transmite C.N.V.M. contractele prevăzute la art. 101 și 102 în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea acestora și are obligația de a le aduce la cunoștința membrilor și investitorilor. Modificări (1)

(2) Depozitarul central va notifica C.N.V.M. și B.N.R. orice cerere privind admiterea participanților străini în sistemul de compensare decontare.

Art. 115. -

(1) La solicitarea C.N.V.M., depozitarul central va furniza informații cu privire la valorile mobiliare și membri admiși în sistemul de depozitare, compensare și decontare, precum și date și informații cu privire la ordinele de transfer între conturi, concordanța dintre numărul valori mobiliare înregistrate în conturi și numărul de valori mobiliare emise. Modificări (1)

(2) Datele și informațiile se pot obține prin:

a) fluxuri periodice de informații în formă electronică sau pe suport de hârtie, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către C.N.V.M.;

b) cereri punctuale referitoare la anumite informații.

Art. 116. -

Orice act sau fapt susceptibil a avea consecințe semnificative asupra transparenței, desfășurării ordonate a serviciilor de depozitare și protecției investitorilor, precum și asupra organizării și funcționării operațiunilor de compensare și decontare, trebuie notificate C.N.V.M. și după caz, B.N.R., în termen de 2 zile de la data la care a avut loc.

TITLUL III CASA DE COMPENSARE ȘI CONTRAPARTEA CENTRALĂ

"

Art. 157 -

(1) Operațiunile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizată de C.N.V.M., în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(2) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea pozițiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărți centrale și/sau ale unui posibil agent de decontare.

(3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizați și/sau pentru o contraparte centrală care participă la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzacțiile cu instrumente financiare sau, după caz, acordă credite respectivilor intermediari și/sau contrapărții centrale, în scopul decontării.

(4) Contrapartea centrală este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem și care acționează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce privește ordinele lor de transfer.

(5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acționează ca și contraparte centrală.

(6) Aceeași entitate poate fi autorizată să acționeze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât și pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.

Art. 159. -

(1) Casa de compensare și contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.

(2) C.N.V.M. reglementează înființarea și funcționarea casei de compensare și/sau contrapărții centrale, pentru a garanta siguranța tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și cu alte instrumente financiare decât cele derivate.

(3) Prevederile art. 148 și art. 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M."

CAPITOLUL 1 Proceduri de autorizare a casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 117. -

În vederea funcționării, casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Titlul IV, Capitolul 5 din Legea nr. 297/2004, precum și prevederile prezentului regulament.

Secțiunea 1 Autorizația de înființare și de funcționare a casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 118. -

(1) Dispozițiile art. 7, cu excepția lit. h) și art. 8, cu excepția alin (3) lit. b), cu privire la documentația necesară obținerii autorizației de înființare se aplică în mod corespunzător casei de compensare/ contrapărții centrale.

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu reglementările și procedurile emise de către casa de compensare/contrapartea centrală privind organizarea și funcționarea acestuia, în conformitate cu art. 162 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și cu art. 192 alin. (1) din prezentul regulament.

Art. 119. -

(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, casa de compensare/contrapartea centrală va transmite C.N.V.M. cererea reprezentantului legal însoțită de documentele menționate la art. 9 alin. (1) cu excepția lit. e).

(2) CNVM va decide cu privire la autorizația de funcționare a casei de compensare/contrapărții centrale în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii și a tuturor documentelor menționate la alin. (1).

Art. 120. -

Cererea de autorizare pentru funcționarea casei de compensare/contrapărții centrale poate fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă casa de compensare/contrapartea centrală își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) regulile și procedurile casei de compensare/contrapărții centrale nu cuprind cel puțin prevederile menționate la art. 192 alin. (1);

d) nu sunt respectate prevederile Legii nr. 297/2004 sau ale reglementărilor C.N.V.M.

Secțiunea 2 Retragerea autorizației de funcționare a casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 121. -

(1) C.N.V.M. poate să retragă autorizația unei case de compensare/contrapărții centrale, după caz:

a) la cererea acesteia;

b) dacă casa de compensare/contrapartea centrală nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării;

c) dacă casa de compensare/contrapartea centrală nu și-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizată pe o perioadă mai mare de 6 luni;

d) dacă autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false sau care au indus în eroare;

e) dacă casa de compensare/contrapartea centrală a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de către C.N.V.M.;

f) în caz de fuziune sau divizare.

(2) După retragerea autorizației, casa de compensare/contrapartea centrală are obligația să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată.

(3) În situația în care casa de compensare/contrapartea centrală nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. va solicita consiliului de administrație al acesteia să convoace adunarea generală a acționarilor care va avea în vedere modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată.

(4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acționarilor în vederea încadrării casei de compensare/contrapărții centrale în prevederile alin. (2).

Art. 122. -

Retragerea autorizației de funcționare a unei case de compensare/contrapărți centrale poate fi decisă de C.N.V.M. prin:

a) decizia de retragere a autorizației, dacă sunt îndeplinite cerințele menționate la art. 123;

b) prin ordonanță de sancționare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare.

Art. 123. -

(1) În vederea retragerii autorizației de funcționare a unei case de compensare/contraparte centrală, în condițiile art. 121 alin. (1) lit. a) aceasta va depune o cerere de renunțare la autorizare, motivată, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al casei de compensare/contrapartea centrală privind începerea procedurii de solicitare a retragerii autorizației;

b) dovada publicării anunțului casei de compensare/contrapărții centrale cu privire la încetarea activității publicat în 3 cotidiane de circulație națională în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar;

c) declarație pe propria răspundere a conducătorului casei de compensare/ contrapărții centrale, în original, și documente justificative din care să rezulte că au fost închise toate pozițiile membrilor compensatori și că nu au fost inițiate noi contracte după data adunării generale a acționarilor în care s-a hotărât retragerea autorizației;

d) dovada achitării datoriilor față de membrii compensatori, C.N.V.M. și alte entități implicate ale pieței de capital;

e) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact a persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății;

f) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității;

g) balanța de verificare aferentă lunii în curs;

h) orice alte documente și informații pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

(2) În cazul retragerii autorizației de funcționare ca urmare a unei fuziuni, documentele prevăzute la alin. (1) se vor completa cu proiectul de fuziune și dovada necontestării la Oficiul Registrului Comerțului a proiectului de fuziune.

Art. 124. -

(1) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizației casei de compensare/contrapărții centrale la data constatării îndeplinirii condițiilor necesare pentru asigurarea protecției investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentației complete conform prevederilor art. 123 alin. (1).

(2) În cazul retragerii autorizației prin ordonanța de sancționare C.N.V.M. va desemna un administrator provizoriu care va efectua numai acte de administrare în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizației, precum și supravegherea transferului operațiunilor către o altă societate autorizată să efectueze operațiunile specifice casei de compensare/contrapărții centrale și publicarea acestei situații.

Art. 125. -

Retragerea autorizației de funcționare sau inițierea procedurii de retragere nu exonerează casa de compensare/contrapartea centrală de executarea obligațiilor față de C.N.V.M. și entitățile pieței de capital, care au luat naștere anterior deciziei de retragere a autorizației.

CAPITOLUL 2 Condiții privind autorizarea casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 126. -

Casa de compensare și contrapartea centrală se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni emitentă de acțiuni nominative conform Legii nr. 31/1990, republicată.

Art. 127. -

Potrivit art. 157 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, prevederile prezentului titlu se aplică, în măsura compatibilității lor, și entității autorizate de C.N.V.M. să funcționeze în calitate de contraparte centrală pentru instrumente financiare, altele decât cele derivate.

Secțiunea 1 Capitalul social și obiectul de activitate

Art. 128. -

(1) Capitalul social minim al casei de compensare/contrapărții centrale, subscris și integral vărsat în numerar la momentul depunerii cererii de autorizare de înființare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 300 000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de B.N.R la data semnării actului constitutiv sau, după caz, la data depunerii cererii de autorizare de înființare, urmând să fie majorat, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, la echivalentul în lei a cel puțin 1 milion de euro.

(2) În cazul contrapărții centrale autorizate de către C.N.V.M. să efectueze operațiuni de garantare și compensare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, capitalul social minim trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 5 milioane euro.

Art. 129. -

(1) Obiectul de activitate al casei de compensare/contrapărții centrale constă în efectuarea următoarelor activități principale:

a) calcularea pozițiilor nete ale membrilor compensatori, ale unei posibile contrapărți centrale și/sau ale unui posibil agent de decontare, în conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;

b) asigurarea evidenței instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare;

c) operațiuni de înregistrare, garantare, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea;

d) reevaluarea pozițiilor deschise și reținerea sumelor aferente acestora în contul în marjă.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală poate efectua următoarele activități conexe în legătură cu obiectul principal de activitate:

a) dezvoltarea, promovarea și comercializarea de produse și servicii informatice și de comunicații specifice operațiunilor de înregistrare, garantare, compensare și decontare;

b) facilitarea comunicării dintre membrii compensatori și noncompensatori;

c) pregătirea și atestarea tehnico - operațională a personalului membrilor compensatori și noncompensatori în legătură cu activitatea casei de compensare/ contrapărții centrale;

d) alte activități autorizate de C.N.V.M.

Secțiunea 2 Acționarii casei de compensare/contrapărții centrale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 160.-

(1) Orice achiziție de acțiuni ale casei de compensare/contrapărții centrale, care va duce la o deținere ce ar atinge sau ar depăși 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă aprobării C.N.V.M.

(2) Prevederile art. 150 alin. (3) și (4) se vor aplica corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M."

Art. 130. - Modificări (1)

Poate dobândi calitatea de acționar al casei de compensare/contrapărții centrale orice persoană juridică, română sau străină, care respectă prevederile prezentului regulament.

Art. 131. -

(1) Actul constitutiv al casei de compensare/contrapărții centrale trebuie să conțină prevederi referitoare la procentele menționate în art. 160 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și dispoziții referitoare la aplicarea procedurii stabilite de art. 283 din Legea nr. 297/2004.

(2) Pentru calcularea limitelor participanților prevăzute la alin. (1) se vor lua în considerare elementele menționate la art. 15 alin. (2).

Art. 132. -

(1) Orice intenție de achiziție de acțiuni ale casei de compensare/contrapartea centrală care va conduce la o deținere ce ar atinge sau ar depăși 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot va fi notificată acesteia în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.

(2) Intenția de achiziție menționată la alin. (1) trebuie să fie supusă aprobării C.N.V.M., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea ei de către organul statutar al casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 133. -

Prevederile art. 16 alin. (3) și (4) aplică corespunzător și casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 134. -

Aprobarea intenției de achiziție a procentelor menționate la art. 132 alin. (1) va fi analizată de C.N.V.M. cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la art. 17 și 18.

Art. 135. -

(1) C.N.V.M. poate refuza aprobarea dobândirii de către o persoană a deținerilor menționate la art. 132 alin. (1), dacă apreciază că persoana, care ar ocupa o astfel de poziție, poate prejudicia funcționarea în bune condiții a casei de compensare/contrapărții centrale sau o bună supravegherea a acesteia.

(2) În cazul aprobării dobândirii participației, decizia C.N.V.M. va stabili și termenul în care trebuie să se realizeze dobândirea poziției respective.

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale casei de compensare/contrapărții centrale trebuie notificată C.N.V.M. în termen de 2 zile lucrătoare.

Secțiunea 3 Administrarea și conducerea casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 136. -

Administrarea și conducerea casei de compensare/contrapărții centrale trebuie să se desfășoare în condiții de transparență și eficiență în vederea asigurării protecției intereselor acționarilor și investitorilor.

Art. 137. -

(1) Administrarea casei de compensare/contrapărții centrale va fi încredințată unui consiliu de administrație, format din cel puțin 5 membri, persoane fizice. Modul de constituire, atribuțiile și responsabilități consiliului de administrație vor fi stabilite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, precum și ale prezentului regulament.

(2) Conducerea efectivă a casei de compensare/contrapărții centrale trebuie să fie asigurată de una sau mai multe persoane, denumite în continuare conducători. Conducătorii trebuie să fie angajați ai casei de compensare/contrapărții centrale cu contract individual de muncă și pot fi membri ai consiliului de administrație. Conducătorii sunt persoanele care potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale casei de compensare/contrapărții centrale, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea casei de compensare/contrapărții centrale. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul casei de compensare/contrapărții centrale sau a altor sedii secundare a acestora.

(3) În cazul în care consiliul de administrație numește mai mulți conducători, vor fi stabilite atribuții corespunzătoare fiecăruia.

Art. 138. -

Prevederile art. 22, 23 și 24 se aplică în mod corespunzător membrilor consiliului de administrație și conducătorilor casei de compensare/ contrapărții centrale.

Art. 139. -

(1) Atribuțiile consiliului de administrație al casei de compensare/contrapărții centrale vor fi stabilite prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, și vor cuprinde în plus față de acestea, cel puțin următoarele:

a) aprobă regulamentul intern de organizare și funcționare al casei de compensare/contrapărții centrale, regulile generale referitoare la angajarea și concedierea personalului, regimul drepturilor și obligațiilor, al atribuțiilor și competențelor salariaților, cu respectarea condițiilor de pregătire, studii și aptitudini;

b) aprobă reglementările și procedurile emise de către casa de compensare/contrapartea centrală privind organizarea și funcționarea acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament sau le supune aprobării adunării generale a acționarilor sau, în cazul în care nu i-a fost delegată această competență, conform actului constitutiv;

c) aprobă procedura de administrare a riscurilor operaționale emisă de către casa de compensare/contrapartea centrală, precum și orice modificare ulterioară a acesteia, fiind totodată responsabil de punerea în practică a acesteia;

d) aprobă încheierea de contracte de închiriere de spații și echipamente și a contractelor de prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al casei de compensare/contrapărții centrale;

e) aprobă încheierea unui contract de administrare a sistemelor tehnice și electronice utilizate de către casa de compensare/contrapartea centrală;

f) verifică îndeplinirea cerințelor de experiență și de integritate de către persoanele cu funcții de conducere sau de control din cadrul casei de compensare/contrapărții centrale;

g) numește, eliberează din funcție și stabilește remunerația conducătorilor casei de compensare/contrapărții centrale, aprobând atribuțiile acestora;

h) stabilește strategia de dezvoltare a casei de compensare/contrapărții centrale și o supune aprobării adunării generale;

i) prezintă spre aprobarea adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, darea de seamă privind activitatea casei de compensare/contrapărții centrale pe bază de bilanț, cont de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs;

j) soluționează contestațiile împotriva deciziilor conducătorului/conducătorilor;

k) înființează comisii speciale ale casei de compensare/contrapărții centrale și desemnează membrii titulari și supleanți ai acestora;

l) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al casei de compensare/contrapărții centrale;

m) dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație trebuie să asigure separarea activității de evaluare și administrare a riscului de garantare, compensare și decontare de activitățile și operațiunile curente, putând delega aceste atribuții unei comisii speciale.

Art. 140. -

Prevederile art. 26 din prezentul regulament referitoare la natura și întinderea interesului sau relațiilor materiale ale membrilor consiliului de administrație ai depozitarului central se aplică în mod corespunzător membrilor consiliului de administrație ai casei de compensare/ contrapărții centrale.

Art. 141. -

Conducătorii casei de compensare/contrapărții centrale au următoarele atribuții principale:

a) urmăresc respectarea regulilor și procedurilor casei de compensare/ contrapărții centrale de către membrii compensatori;

b) dispun măsurile necesare pentru respectarea de către membrii compensatori a regulilor și procedurilor casei de compensare/contrapărții centrale;

c) informează imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului;

d) reprezintă societatea ca persoană juridică, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice române și/sau străine; prin semnătura lor, conducătorii angajează patrimonial societatea ca persoană juridică;

e) angajează și eliberează din funcție personalul societății, stabilește atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul casei de compensare/contrapărții centrale și semnează în numele acesteia contractele individuale de muncă;

f) negociază, încheie, modifică și desface contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al casei de compensare/contrapărții centrale, în condițiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea consiliului de administrație;

g) semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la casa de compensare/contrapartea centrală, declarațiile, comunicatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și alte asemenea acte încheiate în numele casei de compensare/contrapărții centrale;

h) îndeplinește, după caz, cu aprobarea consiliului de administrație, toate operațiile și actele de conservare, administrare și dispoziție necesare aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății;

i) transmite C.N.V.M. și face publice informațiile privind structura acționariatului casei de compensare/contrapărții centrale;

j) supun autorizării/aprobării C.N.V.M. modificările în modul de organizare și funcționare a depozitarului central, în conformitate cu prevederile secțiunii 5 din prezentul capitol.

Secțiunea 4 Dotarea tehnică și resursele

Art. 142. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să dispună și să mențină pe parcursul desfășurării activității sale de resurse financiare suficiente pentru a face față unor situații de neîndeplinire a obligațiilor unor membrii compensatori.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să dețină lichidități suficiente în vederea efectuării la timp a plăților, pe termen scurt, precum și pentru acoperirea pierderilor ce rezultă din eventualele situații de neîndeplinire a obligațiilor membrilor compensatori.

(3) Pentru evaluarea resurselor financiare necesare, casa de compensare/contrapartea centrală va emite proceduri care vor lua în considerare cel puțin următoarele:

a) expunerile cele mai mari la risc față de neîndeplinirea obligațiilor membrilor compensatori în condiții de piață extreme, dar plauzibile, care ar putea produce pierderi, nefiind pe deplin acoperite de cerințele de constituire a marjelor prevăzute la Titlul III, Capitolul 3, Secțiunea 5 din prezentul regulament;

b) expunerile cele mai mari față de membri compensatori care se pot afla în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile;

c) situațiile în care doi sau mai mulți membri compensatori se află în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile în aceeași zi.

(4) Casa de compensare/contrapartea centrală va efectua lunar teste de verificare a resurselor disponibile în caz de neîndeplinire a obligațiilor membrilor compensatori. În condiții de volatilitate deosebită sau de lipsă de lichiditate sau când numărul sau concentrările pozițiilor membrilor compensatori cresc în mod semnificativ, testele de verificare vor fi efectuate săptămânal.

(5) Procedurile menționate la alin. (3) trebuie:

a) să conțină prevederi clare referitoare la acțiunile pe care le-ar întreprinde în situațiile în care resursele financiare ale casei de compensare/contrapărții centrale sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de lichidități sau pentru acoperirea expunerii sale față de un membru compensator care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile;

b) să stabilească, în mod expres, situațiile în care resursele financiare pot fi folosite, precum și interzicerea utilizării acestora în alte scopuri decât în situațiile prevăzute la Titlul III, Capitolul 3, Secțiunea 3;

c) să prevadă, în mod clar și transparent, metodele de determinare a contribuțiilor membrilor compensatori la resursele financiare ale casei de compensare/contrapărții centrale;

d) să conțină reguli care să permită refacerea resurselor financiare ulterior situațiilor prevăzute la Titlul III, Capitolul 3, Secțiunea 3.

Art. 143. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să identifice sursele de risc operațional care apar ca urmare a angajamentelor proprii sau ale membrilor compensatori și a factorilor externi și să emită proceduri clare și transparente în vederea diminuării acestora.

(2) Riscul operațional este generat de deficiențele în sistemele informaționale sau în controlul intern, de erorile umane, erorile de management sau de disfuncționalitățile apărute în urma unor calamități și care conduc la pierderi neașteptate.

(3) Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie revizuite periodic și după modificările aduse sistemelor tehnice sau informaționale.

(4) Sistemele informaționale trebuie să fie supuse periodic auditului.

Art. 144. -

(1) Sistemele tehnice folosite de către casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să fie echipate cu sisteme de siguranță și salvare corespunzătoare și să asigure îndeplinirea a cel puțin următoarelor funcții:

a) evaluarea și gestionarea riscului de compensare și decontare, în sensul reducerii acestuia;

b) păstrarea în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date;

c) înregistrarea instrumentelor financiare derivate pe fiecare membru compensator;

d) reevaluarea în timpul și la închiderea ședinței de tranzacționare a pozițiilor deschise;

e) comunicarea în timp real cu participanții pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare;

f) operarea în timp real a sumelor retrase sau a alimentărilor în conturile în marjă;

g) posibilitatea intervenirii în cazul necesității lichidării forțate a pozițiilor deschise pentru conturile în marjă care nu se încadrează în limitele impuse;

h) transmiterea electronică a situației contului în marjă pentru fiecare membru compensator.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să dispună de capacități de recuperare și refacere în urma pierderii de date, să se asigure împotriva calamităților naturale sau a oricărei alte situații deosebite.

Art. 145. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să stabilească planuri de asigurare a continuității desfășurării activității sale, care să permită recuperarea și reluarea operațiilor de bază într-o manieră și perioadă de timp care să dea posibilitatea acesteia să-și îndeplinească obligațiile la timp și să continue să monitorizeze riscurile membrilor compensatori.

(2) Planurile menționate la alin. (1) trebuie să fie revizuite în mod regulat și ajustate corespunzător în urma rezultatelor testărilor efectuate împreună cu membrii compensatori.

Art. 146. -

Spațiul destinat sediului social al casei de compensare/contrapărții centrale trebuie să asigure buna desfășurare a activității acestuia și va avea cel puțin următoarele caracteristici:

a) să fie exclusiv destinat activității specifice;

b) să aibă o suprafață care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare, desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu;

c) să asigure condițiile minime privind dotarea tehnică;

d) să asigure securitatea spațiului prin sisteme de alarmă antiefracție;

e) să fie dotat cu sistem de alarmă în caz de incendiu;

f) să aibă surse de energie electrică principală, precum și de rezervă;

g) să asigure securitatea spațiului conform reglementărilor în vigoare.

Secțiunea 5 Modificări în modul de organizare și funcționare al casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 147. -

(1) Orice modificare a condițiilor care au stat la baza acordării autorizației casei de compensare/contrapărții centrale trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(2) Următoarele modificări în modul de organizare și funcționare al casei de compensare/contrapărții centrale vor fi supuse autorizării/aprobării C.N.V.M., în prealabil intrării în vigoare sau înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului:

a) emiterea, modificarea și completarea reglementărilor și procedurilor emise de către casa de compensare/contrapartea centrală privind organizarea și funcționarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 192 alin. (1) din Titlul III, Capitolul 3, Secțiunea 10 din prezentul regulament;

b) majorarea/reducerea capitalului social;

c) modificarea obiectului de activitate;

d) modificarea structurii acționarilor în cazul atingerii sau depășirii a 10%, 20 %, 33% sau 50% din totalul capitalului social și al drepturilor de vot;

e) schimbarea conducătorilor;

f) schimbarea sediului social;

g) înființarea/desființarea sediilor secundare (sucursale);

h) schimbarea denumirii/emblemei.

(3) Prevederile art. 32 alin. (2) și (3), art. 34 și art. 35 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 148. -

C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor menționate la art. 147, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau altor dispoziții legale în vigoare.

Art. 149. -

Decizia de autorizare/aprobare a modificărilor aduse condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației și/sau decizia de validare a membrilor consiliului de administrație se eliberează pe baza unei cereri, însoțită de următoarele documente, după caz:

a) hotărârea organului statutar al casei de compensare/contrapărții centrale conform prevederilor actului constitutiv. În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu care urmează să se majoreze capitalul social și sursa/sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului social prevăzut la art. 128;

b) fundamentarea elaborării, modificării și/sau completării regulilor și procedurilor casei de compensare/contrapărții centrale, precum și proiectele reglementărilor supuse aprobării cu evidențierea, după caz, a modificărilor/completărilor efectuate, în cazul prevăzut la art. 147 alin. (2) lit. a);

c) actul adițional la actul constitutiv al casei de compensare/contrapărții centrale pentru modificările prevăzute la art. 147 alin. (2) lit. b), c), f), g) și h);

d) dovada vărsării capitalului social în cazul majorării capitalului social, respectiv fundamentarea necesității reducerii acestuia, raportul de evaluare efectuat conform legii, în cazul aportului în natură, actele care atestă proprietatea și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 147 alin. (2) lit. b);

e) contractele de cesiune, extrasele din registrul acționarilor, noua structură a acționariatului cu respectarea cerințelor de la art. 132, 133, 134 și art. 7 lit. e) în cazul modificărilor prevăzute la art. 147 alin. (2) lit. d);

f) documentele prevăzute la art. 7 lit. d), cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 138, pentru modificările prevăzute la art. 147 alin. (2) lit. e) cât și pentru modificările componenței consiliului de administrație;

g) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 lit. c), pentru modificările prevăzute la art. 147 alin. (2) lit. f) și g). Autorizarea de către C.N.V.M. a schimbării sediului social sau a înființării unui sediu secundar va avea loc după efectuarea unei inspecții la noul sediu;

h) regulamentul intern de organizare și funcționare a sucursalei, precum și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de la art. 34 alin. (2), pentru modificările prevăzute la art. 147 alin. (2) lit. g);

i) dovada achitării în contul C.N.V.M., după caz, a tarifului pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare și funcționare, validarea/ aprobarea membrilor consiliului de administrație/conducătorilor, aprobarea reglementărilor;

j) orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentației.

CAPITOLUL 3 Funcționarea casei de compensare/contrapărții centrale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 158. -

C.N.V. M va emite reglementări în conformitate cu legislația comunitară, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum și procedura pentru deținerea, colectarea garanțiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea și garantarea pozițiilor deținute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum și criteriile de administrare a fondurilor bănești ale casei de compensare și ale contrapărții centrale.

Art. 163. -

(1) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidențierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori.

(2) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerințele de interes public, să promoveze obiectivele deținătorilor și utilizatorilor și să permită un acces corect și deschis, pentru a facilita ieșirea ordonată din sistem a participanților care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice".

Art. 150. -

(1) Tranzacțiile cu instrumente financiare derivate executate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare se înregistrează, se garantează, se compensează și se decontează prin intermediul casei de compensare/contrapărții centrale în conformitate cu reglementările proprii aprobate, în prealabil, de C.N.V.M.

(2) În momentul executării tranzacției în sistem sau a înregistrării instrumentelor financiare derivate tranzacționate, casa de compensare/contrapartea centrală se va interpune între părțile tranzacției, devenind cumpărător pentru fiecare vânzător și respectiv vânzător pentru fiecare cumpărător.

Art. 151. -

În vederea derulării în condiții de siguranță a procesului de înregistrare, garantare, compensare și decontare a operațiunilor desfășurate cu instrumente financiare derivate, casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să organizeze și să evidențieze separat activitatea, delimitând responsabilitățile personalului implicat în operațiuni cu instrumente financiare derivate, precum și ale personalului responsabil cu gestionarea riscului și ale celui responsabil cu efectuarea plăților.

Art. 152. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să se organizeze astfel încât să asigure realizarea următoarelor operațiuni:

a) înregistrarea, în conturile în marjă, în numele membrilor compensatori, a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate/ sistemele alternative de tranzacționare;

b) păstrarea evidenței instrumentelor financiare derivate înregistrate, a pozițiilor deschise, pe active suport și scadențe, respectiv serii de opțiuni; evidența este ținută pentru fiecare membru compensator, pe contul propriu al acestuia, pe contul membrilor noncompensatori pentru care acesta asigură compensarea-decontarea și pe contul clienților respectivului membru compensator;

c) executarea zilnică a transferului primelor pentru contractele cu opțiuni înregistrate, prin creditarea, respectiv debitarea conturilor în marjă;

d) păstrarea evidenței contribuțiilor la fondul de garantare;

e) ajustarea în timpul ședinței a conturilor în marjă prin înregistrarea diferențelor favorabile sau nefavorabile rezultate din marcarea la piață;

f) supravegherea menținerii marjei pentru pozițiile deschise;

g) emiterea și transmiterea zilnică, pentru fiecare membru compensator, a unui raport privind instrumentele financiare derivate înregistrate, pozițiile deschise existente în numele său, suma în contul în marjă, disponibilul, profitul sau pierderea înregistrată, primele plătite și cele încasate, precum și comisioanele debitate din contul în marjă pentru operațiunile efectuate, în urma executării marcării la piață, după închiderea ședinței de tranzacționare dar înainte de deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare;

h) transmiterea după fiecare ședință de tranzacționare, dacă este cazul, a apelului în marjă membrilor compensatori și urmărirea actualizării contului în marjă;

i) urmărirea și asigurarea, la scadență, a exercitării opțiunilor și închiderea pozițiilor conform specificațiilor instrumentelor financiare derivate;

j) orice alte operațiuni specifice prevăzute în reglementările proprii.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală va păstra confidențialitatea asupra tuturor documentelor și informațiilor legate de activitatea acesteia și a membrilor compensatori.

Secțiunea 1 Dispoziții aplicabile membrilor compensatori și noncompensatori

Art. 153. -

(1) Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la casa de compensare/contrapartea centrală se face numai prin intermediul membrilor compensatori, prin preluarea automată a tranzacțiilor din sistem.

(2) Intermediarii care tranzacționează instrumente financiare derivate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare pot participa direct la sistemul de compensare - decontare ca membri compensatori generali, membri compensatori individuali sau indirect ca membri noncompensatori.

(3) Membrul compensator general este membrul care devine contrapartea casei de compensare/contrapărții centrale în procesul de compensare-decontare pentru tranzacțiile încheiate pe cont propriu, pe contul clienților săi, pe contul membrilor noncompensatori, precum și al clienților acestuia.

(4) Membrul compensator individual este membrul care devine contrapartea casei de compensare/contrapărții centrale în procesul de compensare-decontare pentru tranzacțiile încheiate pe cont propriu și pe contul clienților săi.

Art. 154. -

(1) Membrul compensator individual și membrul noncompensator au următoarele drepturi:

a) să refuze executarea ordinelor clientului care nu a constituit marja necesară;

b) să închidă forțat pozițiile deschise deținute de client, până la acoperirea necesarului de marjă, în cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract și contul în marjă nu se încadrează în limitele impuse;

c) să încaseze comisioane și tarife de la clienții care tranzacționează instrumente financiare derivate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare și cu care au încheiate contracte de intermediere.

(2) Membrul compensator general are drepturile prevăzute la alin. (1), precum și dreptul de a încasa comisioane și tarife de la membrii noncompensatori care tranzacționează instrumente financiare derivate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare și cu care a încheiat contracte de compensare-decontare.

Art. 155. -

Membrul compensator are următoarele obligații:

a) să înregistreze la casa de compensare/contrapartea centrală tranzacțiile cu instrumente financiare derivate încheiate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare;

b) să constituie și să mențină sumele cerute de casa de compensare/contrapartea centrală în conturile în marjă;

c) să constituie și să mențină sumele la fondul de garantare;

d) să nu permită unui membru noncompensator introducerea de noi ordine de tranzacționare dacă, în cazul executării acestora, ar trebui să fie generat un apel în marjă;

e) să efectueze cel puțin zilnic marcarea la piață pentru contul în marjă al fiecărui client, membru noncompensator, după caz, în conformitate cu reglementările casei de compensare/contrapărții centrale;

f) să emită apelul în marjă, dacă este cazul;

g) să acopere cu propriile fonduri debitele apărute pe seama membrilor noncompensatori cu care au contracte de compensare-decontare;

h) să urmărească și să asigure, la scadență, exercitarea opțiunilor și închiderea pozițiilor conform specificațiilor instrumentelor financiare derivate;

i) să înștiințeze de îndată piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare, casa de compensare/contrapartea centrală și, dacă este cazul, membrii noncompensatori cu care au încheiat contracte de compensare, despre declanșarea procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului.

Art. 156. -

În scopul realizării activității de garantare, compensare și decontare, un membru compensator asigură permanent sumele cerute de casa de compensare/contrapartea centrală pentru existența contului în marjă și a fondului de garantare.

Art. 157. -

Membrii compensatori generali pot compensa pentru membrii noncompensatori, în baza unui contract de compensare-decontare care trebuie să conțină cel puțin următoarele obligații ale membrului compensator față de cel pentru care compensează:

a) să onoreze la timp toate obligațiile financiare;

b) să transmită zilnic un raport către membrii noncompensatori pentru care compensează;

c) să asigure disponibilitățile în contul în marjă pentru pozițiile înregistrate în numele și/sau în contul celui pentru care compensează;

d) să păstreze confidențialitatea asupra tuturor documentelor și informațiilor legate de activitatea lor;

e) să completeze fondul de garantare, după caz, în termenul prevăzut de regulamentul casei de compensare/contrapartea centrală.

Art. 158. -

(1) Membrul noncompensator trebuie să semneze un contract de compensare decontare cu un singur membru compensator general, în conformitate cu modelul propus de casa de compensare/contrapartea centrală.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie agreat, în prealabil, de casa de compensare/contrapartea centrală în conformitate cu reglementările acesteia și nu poate să prevadă clauze mai puțin restrictive față de contractul de compensare decontare încheiat între casa de compensare și membrul compensator.

Secțiunea 2 Admiterea membrilor compensatori în sistemul de compensare-decontare

Art. 159. -

Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să solicite membrilor compensatori să dețină resurse financiare suficiente și să aibă capacitate operațională în vederea îndeplinirii obligațiilor care rezultă din participarea la sistemul de compensare-decontare administrat de aceasta.

Art. 160. -

(1) Cerințele privind admiterea membrilor compensatori la sistemul de compensare-decontare administrat de casa de compensare/contrapartea centrală vor fi stabilite prin proceduri, în baza unor criterii obiective care să permită un acces liber și nediscriminatoriu și vor conține cel puțin următoarele elemente:

a) cerințe minime de capital pentru membrii compensatori;

b) cerințe privind condițiile de calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de personalul membrilor compensatori desemnați în relația cu casa de compensare/contrapartea centrală;

c) cerințe privind monitorizarea continuă a respectării permanente a condițiilor impuse membrilor compensatori.

(2) Membrii compensatori vor încheia contracte cu casa de compensare/contrapartea centrală în vederea îndeplinirii obligațiilor de plată, precum și a cerințelor de marjă prevăzute la Secțiunea 5 și vor stabili reguli interne cu privire la politicile de administrare a riscului ce vor fi revizuite permanent de către consiliul de administrație.

Secțiunea 3 Proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor membrilor compensatori și/sau noncompensatori

Art. 161. -

(1) În vederea asigurării continuității desfășurării activității, casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să emită proceduri, clare și obiective, având ca scop cel puțin următoarele:

a) limitarea și reducerea pierderilor și presiunilor create de lipsa de lichidități;

b) definirea clară a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor membrilor compensatori și/sau noncompensatori și metodele de identificare la timp a acestora;

c) dezvoltarea unor planuri (metode) de avertizare a posibilității apariției situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor, precum și monitorizarea și impunerea de restricții membrilor compensatori și/sau noncompensatori;

d) facilitarea transferului sau închiderea forțată a pozițiilor membrului compensator și/sau noncompensator care se află în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile;

e) specificarea atribuțiilor cu privire la luarea de hotărâri pentru declararea situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor, în cazul în care acestea nu sunt identificare automat;

f) adoptarea de măsuri în cazurile în care se identifică situațiile de neîndeplinire a obligațiilor membrilor compensatori și/sau noncompensatori, cum ar fi:

1. modificările ce intervin în practicile normale de decontare;

2. tratamentul ce se va aplica conturilor clienților;

3. succesiunea acțiunilor ce se vor întreprinde;

4. informațiile care trebuie să fie obținute precum și obligațiile și responsabilitățile casei de compensare/contrapărții centrale și a membrilor compensatori;

5. existența de mecanisme, altele decât cele ale casei de compensare/contrapărții centrale, care pot fi utilizate în cazurile de neîndeplinire a obligațiilor unui membru compensator și/sau noncompensator, în vederea reducerii impactului asupra pieței.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală va face public cel puțin următoarele aspecte în legătură cu procedurile de neîndeplinire a obligațiilor:

a) circumstanțele în care procedura se va aplica;

b) cine va aplica respectiva procedură;

c) scopul acțiunilor întreprinse, inclusiv tratamentul aplicabil pozițiilor membrilor compensatori și clienților acestora;

d) mecanismele de evaluare a obligațiilor casei de compensare/contrapărții centrale față de membrii compensatori care și-au îndeplinit obligațiile;

e) mecanismele de evaluare a obligațiilor membrilor compensatori care nu și-au îndeplinit obligațiile față de clienții acestora.

Art. 162. -

Procedurile privind neîndeplinirea obligațiilor membrilor compensatori și/sau noncompensatori trebuie să stabilească și să delimiteze clar rolurile și responsabilitățile personalului angajat, cu privire la măsurile adoptate în cazurile de neîndeplinire a obligațiilor membrilor compensatori și/ sau noncompensatori, cum ar fi:

a) închiderea forțată a pozițiilor deschise sau utilizarea metodelor specifice de acoperire împotriva riscurilor;

b) închiderea forțată sau transferarea pozițiilor deschise și a activelor clienților membrului compensator;

c) lichidarea marjei și a altor active, cum ar fi contribuțiile la fondul de garantare;

d) utilizarea resurselor financiare, altele decât marja.

Art. 163. -

Casa de compensare/contrapartea centrală poate folosi orice resursă financiară pentru acoperirea pierderilor și a presiunilor create de lipsa de lichiditate ce rezultă din neîndeplinirea obligațiilor, utilizând în primul rând activele depuse în contul de marjă de membrul compensator și/sau noncompensator în cauză.

Secțiunea 4 Suspendarea și retragerea dreptului de acces la sistemul de compensare-decontare

Art. 164. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală poate suspenda/retrage membrilor compensatori sau membrilor noncompensatori accesul la sistemul de compensare-decontare, dacă:

a) C.N.V.M. notifică cu privire la suspendarea, retragerea sau anularea autorizației de funcționare a intermediarului/traderului;

b) piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare notifică cu privire la suspendarea de la tranzacționare a intermediarului/traderului;

c) sunt încălcate reglementările casei de compensare/contrapărții centrale privind constituirea marjelor;

d) sunt încălcate reglementările casei de compensare/contrapărții centrale privind participarea la fondul de garantare;

e) se constată înregistrarea în contul propriu al membrului compensator general a instrumentelor financiare derivate tranzacționate de membrul noncompensator cu care a încheiat contract de compensare-decontare în scopul reducerii expunerii membrului noncompensator;

f) suspendarea membrului noncompensator este solicitată de către membrul compensator general cu care a încheiat contract de compensare-decontare;

g) contractul dintre membrul compensator general și membru noncompensator a expirat.

(2) În cazul suspendării membrului compensator, casa de compensare/ contrapartea centrală va permite acestuia închiderea pozițiilor deschise în scopul reducerii expunerii sau suplimentarea disponibilităților constituite în contul în marjă.

(3) Casa de compensare/contrapartea centrală va notifica membrului compensator hotărârea suspendării în ziua adoptării acestei decizii.

(4) Casa de compensare/contrapartea centrală va notifica C.N.V.M. și pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare suspendarea membrului compensator în termen de 24 de ore de la luarea deciziei.

(5) Suspendarea nu va fi revocată până ce deficiențele pentru care aceasta a fost luată nu au fost remediate.

Art. 165. -

(1) Contractul de compensare-decontare, menționat la art. 2 alin. 2 lit. e), poate prevedea clauze de suspendare a membrului noncompensator până la maximum 30 de zile. Membrul noncompensator suspendat trebuie să continue alimentarea contului în marjă cu sumele datorate membrului compensator general.

(2) Suspendarea membrului noncompensator se face de către casa de compensare/ contrapartea centrală, la cererea și pe răspunderea exclusivă a membrului compensator general. Casei de compensare/contrapărții centrale nu îi este cerut și nici nu este îndreptățită să verifice oportunitatea unei astfel de cereri sau conformitatea cu clauzele contractuale prevăzute în contractul încheiat între membrul compensator general și membrul noncompensator.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) sau în cazul altor suspendări, membrul compensator general va răspunde în fața casei de compensare/contrapărții centrale pentru pozițiile deschise ale membrului noncompensator, va acoperi apelurile în marjă și/sau debitele înregistrate la data suspendării și va efectua închiderea pozițiilor deschise numai în scopul reducerii expunerii.

Secțiunea 5 Cerințe privind sistemul de conturi în marjă

Legea nr. 297/2004

"

Art. 161.-

(1) Contrapartea centrală va deschide și va deține un cont de marjă pentru fiecare membru compensator, în care va colecta marjele pentru pozițiile deschise. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158.

(2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparținând activelor casei de compensare/contrapărții centrale și nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor casei de compensare/contrapărții centrale.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărții centrale."

Art. 166. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să calculeze zilnic expunerile față de membrii compensatori, fiind responsabilă de acuratețea informațiilor cu privire la prețurile pieței și la pozițiile membrilor compensatori pe baza cărora își calculează expunerile. (Recomandarea 3 CPSS IOSCO)

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să solicite membrilor compensatori constituirea sumelor necesare garantării pozițiilor deschise în nume propriu și în numele membrilor noncompensatori cu care au încheiat contracte, pentru acoperirea eventualelor situații de neîndeplinire a obligațiilor lor viitoare ce survin în condiții normale de piață.

Art. 167. -

(1) Sistemul de conturi în marjă va funcționa pe baza depunerii unei marje inițiale la deschiderea unei noi poziții și urmărirea menținerii unui nivel minim obligatoriu în contul în marjă.

(2) Marja inițială poate fi constituită prin depunerea activelor menționate la art. 2 alin. 2 lit. j), după cum urmează:

a) până la 100% din marjă pentru activele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. j), pct. 1;

b) până la 50% din marjă pentru activele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. j), pct 2, 3 și 4.

(3) Marjele depuse inițial conform alin. (1) și (2) vor fi ajustate periodic și fiecare cont în marjă va fi debitat ori creditat cu diferența nefavorabilă din marcarea la piață, comisionul datorat instituțiilor pieței, sumele retrase din cont, respectiv cu diferența favorabilă rezultată în urma marcării la piață, precum și cu depunerile ulterioare.

(4) Debitele rezultate din marcarea la piață, pentru care s-a emis un apel în marjă, pot fi acoperite prin depunerea activelor menționate la art. 2 alin. 2 lit. j), pct. 1, 2, 3 și 4, cu respectarea procentelor menționate la alin. (2).

(5) Suma rezultată în urma operațiunilor prevăzute la alin. (4) nu trebuie să fie mai mică decât minimul acceptat de casa de compensare/contrapartea centrală sau membrul compensator general.

Art. 168. -

(1) În vederea evaluării pozițiilor deschise și calcularea marjei necesare garantării acestora, casa de compensare contrapartea centrală va utiliza metode bazate pe următoarele principii:

a) calcularea marjei se va face separat pentru pozițiile deschise în contul propriu și contul deschis în numele clienților;

b) calcularea marjei se va face ținând seama de factorii de risc identificați în baza unor analize statistice, precum și în baza analizei condițiilor de piață;

c) marja va fi corelată cu pierderea maximă potențială pentru portofoliul titularului de cont în marjă, calculată pe un interval predeterminat prevăzut de reglementările casei de compensare/contrapărții centrale;

d) calcularea marjei va ține seama de pierderea potențială ce s-ar înregistra de vânzătorul unei opțiuni în cazul în care aceasta ar fi exercitată.

(2) Calcularea marjelor se va face în funcție de următorii parametrii:

a) un istoric al volatilității prețurilor;

b) lichiditatea pieței;

c) durata de timp de la efectuarea apelului în marjă până la acoperirea acestuia.

(3) Dacă prețul de cotare nu reflectă corect condițiile de piață, casa de compensare/contrapartea centrală are dreptul să reevalueze prețul de cotare în conformitate cu metodele proprii de calcul.

Art. 169. -

Activele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. j pct. 4 din prezentul regulament depuse în conturile de marjă vor fi evaluate conform procedurilor emise de către casa de compensare/contrapartea centrală, la cel puțin 70% din valoarea de piață a acestora.

Art. 170. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală are dreptul să solicite membrilor compensatori să-și reducă expunerea proprie, precum și pe cea a membrilor noncompensatori.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală are dreptul să solicite zilnic o depunere de marjă suplimentară atunci când activitatea unui membru compensator prezintă un risc ridicat.

Art. 171. -

(1) În cazul în care marja nu mai corespunde nivelului minim solicitat, casa de compensare/contrapartea centrală va specifica în situația contului mărimea apelului în marjă.

(2) În cazul în care membrul compensator nu răspunde la apelul în marjă, conform prevederilor regulamentului de funcționare al casei de compensare/contrapărții centrale, dar nu mai târziu de 24 de ore de la închiderea ședinței de tranzacționare, prin suplimentarea marjei sau închiderea voluntară a poziției deschise până la intrarea contului în marjă în limitele impuse, casa de compensare/contrapartea centrală poate închide forțat pozițiile înregistrate în contul membrului compensator respectiv, până la acoperirea apelului în marjă.

(3) În înțelesul prevederilor alin. (2), închiderea forțată reprezintă închiderea pozițiilor deschise pentru care sumele constituite în contul în marjă nu se mai ridică la nivelul solicitat de casa de compensare/contrapartea centrală sau de membrul compensator.

(4) Deficitul de marjă nu poate fi acoperit cu fondurile bănești ori cu valorile mobiliare existente în conturile altor membri compensatori/noncompensatori, iar compensarea nu se poate realiza între conturile proprii ale membrului compensator și cele ale clienților acestuia.

Art. 172. -

Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să revizuiască și să evalueze, cel puțin anual, metodologiile privind cerințele de marjă aplicate în scopul acoperirii expunerii sale, prin adoptarea unei proceduri de simulare care va ține cont de perioadele cu volatilitate mare a pieței reglementate.

Art. 173. -

În vederea protejării împotriva eventualelor pierderi cauzate de neîndeplinirea obligațiilor de către membrii compensatori, în plus față de obligația constituirii marjelor, casa de compensare/contrapartea centrală poate stabili și alte mecanisme de control a riscurilor, inclusiv limitări de trazacționare sau a pozițiilor, astfel încât închiderea pozițiilor oricărui membru compensator, în condiții normale de piață, să nu afecteze activitatea sa sau pe cea a membrilor compensatori care și-au îndeplinit obligațiile.

Secțiunea 6 Constituirea, organizarea și funcționarea fondului de garantare

Art. 174. -

În vederea asigurării resurselor necesare bunei funcționări a mecanismului de compensare-decontare cu instrumente financiare derivate, casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să înființeze fondul de garantare ce va fi constituit din fonduri bănești, valori mobiliare definite la art. 2 alin (1) pct. 33 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și scrisori de garanție bancară în favoarea casei de compensare/contrapărții centrale, depuse de către fiecare membru compensator în scopul acoperirii debitelor înregistrate după lichidarea sumelor din contul în marjă.

Art. 175. -

Membrii compensatori definiți la art. 2 alin. (2), lit. l) din prezentul regulament, care efectuează operațiuni cu instrumente financiare derivate, sunt obligați să participe la constituirea resurselor financiare ale fondului de garantare.

Art. 176. -

Resursele financiare ale fondului de garantare se constituie din următoarele:

a) contribuția inițială a membrilor compensatori;

b) contribuții anuale ale membrilor compensatori;

c) împrumuturi pe termen scurt care să acopere exclusiv nevoi cu caracter temporar;

d) venituri din lichidarea creanțelor casei de compensare/contrapărții centrale;

e) venituri din investirea acestor fonduri.

Art. 177. -

(1) Contribuția inițială prevăzută la art. 176 lit. a) va fi stabilită prin reglementările casei de compensare/contrapărții centrale și se va calcula prin aplicarea unei cote procentuale de cel puțin 1% asupra capitalului inițial minim al unei societăți de servicii de investiții financiare, prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004.

(2) Contribuția anuală prevăzută la art. 176 lit. b) va fi stabilită prin reglementările casei de compensare/contrapărții centrale și va fi echivalentă cu procentul stabilit de către consiliul de administrație al casei de compensare/contrapărții centrale aplicat la valoarea maximă a expunerii totale zilnice pe o perioadă predeterminată.

(3) Expunerea totală zilnică se stabilește pe baza situației contului în marjă al fiecărui membru compensator.

(4) Plata contribuțiilor inițiale și anuale se va efectua în conformitate cu reglementările casei de compensare/contrapărții centrale, care vor conține inclusiv prevederi restrictive cu privire la situațiile în care acestea nu sunt constituite la nivelul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2).

(5) Membrii compensatori cărora li se retrage/suspendă dreptul de acces la casa de compensare/contrapartea centrală sunt obligați să plătească contribuția anuală corespunzătoare perioadei din an în care au operat.

Art. 178. -

(1) Consiliul de administrație al casei de compensare/contrapărții centrale poate majora contribuția anuală ce trebuie plătită de către un membru compensator, dacă acesta se angajează în operațiuni cu risc ridicat.

(2) Modificarea de către casa de compensare/contraparte centrală a nivelului contribuției anuale se aplică după maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea acesteia membrilor compensatori.

Art. 179. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 176 lit. c) numai atunci când utilizarea integrală a fondului de garantare nu este suficientă pentru a acoperi în întregime obligațiile sale efective.

(2) Deciziile de contractare a împrumuturilor se iau de către consiliul de administrație, pe baza documentației prezentate de conducătorul casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 180. -

Evidența depunerilor în contul fondurilor de garantare prevăzute la alin. (1) este ținută de casa de compensare/contrapartea centrală. Trimestrial se întocmesc rapoarte privind gestionarea fondurilor care vor fi înaintate, în copie, către C.N.V.M, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea.

Art. 181. -

(1) Ordinea de executare a fondului de garantare este:

a) contribuția individuală a membrului compensator;

b) contribuțiile celorlalți membri compensatori.

(2) Fondul de garantare reflectă răspunderea solidară a membrului compensator cu clienții săi și membrii noncompensatori pentru care compensează.

(3) Este interzisă actualizarea fondurilor de garantare cu sumele și valorile din conturile în marjă. Fondurile de garantare pot fi actualizate cu sume și valori constituite în nume și în cont propriu, cu condiția menținerii marjelor obligatorii.

Art. 182. -

Contribuțiile plătite de membrii compensatori la fondul de garantare se restituie în conformitate cu reglementările casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 183. -

În cazul lichidării judiciare sau dizolvării casei de compensare/contrapărții centrale, contribuțiile depuse de membrii compensatori se transferă unei alte case de compensare/contraparte centrală dispusă să preia obligațiile acesteia corespunzătoare activității de garantare, compensare și decontare sau se restituie acestora.

Secțiunea 7 Decontarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare derivate

Art. 184. -

Casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să emită proceduri privind decontarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare, stabilind cel puțin următoarele:

a) încheierea de contracte cu membrii compensatori pentru deschiderea conturilor în marjă și pentru efectuarea operațiunilor de decontare a fondurilor bănești;

b) stabilirea momentului finalității decontării tranzacțiilor în conturile deschise la casa de compensare/contrapartea centrală;

c) stabilirea obligațiilor pe care casa de compensare/contrapartea centrală și le asumă cu privire la livrările fizice de instrumente financiare în scopul identificării și administrării riscurilor rezultate din acestea, în cazul în care decontarea implică efectuarea livrării fizice;

d) identificarea și administrarea riscurilor de credit și de lichiditate la care este expusă casa de compensare/contrapartea centrală în procesele de livrare fizica a instrumentelor financiare, în cazul în care decontarea implică efectuarea livrării fizice;

e) decontarea instrumentelor financiare și a fondurilor bănești pe baza principiului livrare contra plată, în cazul în care decontarea implică efectuarea livrării fizice.

Art. 185. -

În scopul garantării disponibilităților bănești și a instrumentelor financiare derivate în cazul în care decontarea presupune livrări fizice, casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să dispună de facilități pentru:

a) plata către vânzător a instrumentelor financiare în cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de plată;

b) vânzarea instrumentelor financiare preluate drept garanție de la vânzător în situația menționată la lit. a);

c) împrumutul sau achiziționarea de instrumente financiare pentru a fi livrate cumpărătorului în cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligația de livrare a acestora.

Secțiunea 8 Activitatea de custodie și politica de investiții a casei de compensare/contrapărții centrale

Art. 186. -

Casa de compensare/contrapartea centrală poartă răspunderea păstrării în siguranță a activelor depuse de membrii compensatori în conturile de marjă necesare garantării pozițiilor deschise.

Art. 187. -

(1) În cazul activelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j) pct. 2 și 3 și 4 din prezentul regulament, depuse de membrii compensatori în conturile de marjă, casa de compensare/contrapartea centrală poate utiliza serviciile de custodie furnizate atât de depozitarul central, cât și de instituțiile de credit autorizate să desfășoare astfel de activități.

(2) În situația în care casa de compensare/contrapartea centrală utilizează serviciile de custodie furnizate de către o instituție de credit, aceasta trebuie:

a) să cunoască și să stabilească dacă practicile contabile ale custodelui, procedurile de păstrare în siguranță și de control intern protejează valorile mobiliare deținute în custodie împotriva insolvenței, neglijenței, fraudei, administrării ineficiente sau evidențelor necorespunzătoare ale acestuia;

b) să se asigure că valorile mobiliare deținute în custodie sunt protejate împotriva pretențiilor creditorilor custodelui;

c) să se asigure de existența unei separării efective a valorilor mobiliare ale clienților;

d) să monitorizeze permanent starea financiară a custodelui care trebuie să poată suporta pierderi rezultate din probleme operaționale sau activități care nu țin de custodie;

e) să se asigure că poate avea acces prompt la valorile mobiliare, astfel încât să minimalizeze riscul de pierdere sau de întârziere generat de imposibilitatea valorificării lor.

Art. 188. -

(1) În cazul marjei constituită din fonduri bănești, casa de compensare/contrapartea centrală trebuie să adopte o politică de investiții adecvată astfel încât să se asigure că investițiile efectuate nu-i vor compromite capacitatea de a folosi fondurile bănești pentru scopurile pentru care s-au constituit.

(2) Fondurile bănești trebuie să fie plasate în instrumente financiare pentru care riscurile de credit, de piață și de lichiditate sunt minime, astfel încât casa de compensare/contrapartea centrală să poată valorifica într-un timp optim resursele financiare aflate la dispoziția sa.

(3) Resursele financiare aflate la dispoziția casei de compensare/contrapărții centrale cuprind atât fondurile bănești constituite în conturile în marjă, cât și cele constituite în fondul de garantare.

Art. 189. -

(1) Investițiile în instrumente financiare ale unei case de compensare/contrapărți centrale se pot efectua exclusiv în:

a) valori mobiliare de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j) pct. 3 din prezentul regulament, indiferent de moneda în care sunt denominate;

b) instrumente financiare, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. c), din Legea nr. 297/2004.

(2) Casa de compensare/contrapartea centrală poate investi resursele financiare aflate la dispoziția sa și resursele proprii în instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) în limitele de mai jos:

a) maximum 40% în valori mobiliare, menționate la alin. (1) lit. a), cu condiția ca acestea să aibă un grad mare de lichiditate;

b) maximum 80% în instrumentele financiare, menționate la alin. (1) lit. b).

(3) Deținerile de instrumente financiare prevăzute la alin. (1) lit. b) nu se vor reduce sub 60% din valoarea resurselor financiare aflate la dispoziția casei de compensare/contrapărții centrale și resursele proprii ale acestora.

(4) Casa de compensare/contrapartea centrală nu poate investi în instrumente financiare derivate.

(5) În cazul depășirii limitelor prevăzute la alin. (2), casa de compensare/contrapartea centrală are obligația reducerii plasamentului până la nivelul minim obligatoriu, în termen de maximum 10 zile. Operațiunea trebuie urmărită, confirmată și notificată C.N.V.M. de către consiliul de administrație și de auditorii financiari ai societății.

Art. 190. -

O parte din resursele proprii ale casei de compensare/contrapărții centrale pot fi investite în echipamente de calcul și sisteme de compensare-decontare.

Secțiunea 9 Condiții de transparență

Legea nr. 297/2004

"

Art. 163

(3) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziția participanților suficiente informații pentru a identifica și a evalua corect riscurile și costurile asociate serviciilor casei de compensare și contrapărții centrale."

Art. 191. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală are obligația de a furniza membrilor compensatori și noncompensatori în timp util informații suficiente pentru a da posibilitatea acestora să-și evalueze riscurile și costurile generate de utilizarea serviciilor casei de compensare/contrapărții centrale.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) vor fi făcute publice pe site-ul casei de compensare/contrapărții centrale și prezentate atât în limba română cât și într-o limbă străină de largă circulație internațională și trebuie să facă referire cel puțin la următoarele aspecte:

a) cadrul legal aplicabil;

b) regulamentele și procedurile casei de compensare/contrapărții centrale;

c) riscurile și costurile, precum și metodele utilizate pentru reducerea acestora;

d) drepturile și obligațiile membrilor compensatori;

e) restricțiile și limitările în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor casei de compensare/contrapărții centrale față de membrii compensatori;

f) modul în care se realizează compensarea și decontarea tranzacțiilor;

g) etapele parcurse de casa de compensare/contrapartea centrală și/sau alte entități reglementate în situația neîndeplinirii obligațiilor de către membrii compensatori.

Secțiunea 10 Reglementările casei de compensare/contrapărții centrale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 162.-

(1) Reglementările casei de compensare/contrapărții centrale vor fi supuse aprobării C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) organizarea și funcționarea sistemului;

b) relațiile dintre casa de compensare/contrapartea centrală și membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare;

c) marjele/garanțiile financiare, metodologia de calcul și modalitatea de plată, inclusiv normele privind reevaluarea pozițiilor deschise, folosind prețurile curente ale pieței;

d) procedurile privind marcarea la piață;

e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu își îndeplinește obligațiile de a constitui marjele sau de a plăti orice altă sumă;

f) administrarea riscului de sistem.

(2) Competența privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) poate fi delegată consiliului de administrație"

Art. 192. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală va emite regulamente și proceduri care să cuprindă cel puțin următoarele aspecte:

a) politica de administrare a riscului operațional;

b) admiterea, suspendarea și retragerea membrilor compensatori în/din sistemul de compensare decontare;

c) clauzele minime ale contractului încheiat între membrii compensatori și membrii noncompensatori;

d) drepturile și obligațiile membrilor compensatori/noncompensatori;

e) supravegherea membrilor compensatori;

f) situațiile de neîndeplinire a obligațiilor membrilor compensatori/ noncompensatori;

g) identificarea și modalitatea de calcul a prețului de cotare, a numărului de poziții deschise supuse marcării la piață, nivelul obligatoriu al marjei constituite în scopul garantării pozițiilor deschise și al sumei disponibile în contul în marjă, precum și al fluctuațiilor zilnice maxime și minime de preț pentru fiecare instrument derivat;

h) descrierea modalității privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate, deschiderea și închiderea pozițiilor, emiterea apelurilor în marjă, transferul sumelor între conturile în marjă, verificarea sumelor existente în conturi, transferul datelor de la și către membrul compensator, precum și alimentarea și retragerea sumelor din conturile în marjă;

i) constituirea, organizarea și funcționarea fondului de garantare;

j) evaluarea resurselor financiare aflate la dispoziția casei de compensare/contrapărții;

k) înregistrarea, compensarea și decontarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare derivate, care să includă momentul la care decontarea devine finală;

l) activitatea de control intern;

m) condiții de desfășurare a operațiunilor transfrontaliere.

(2) Regulamentele și procedurile prevăzute la alin. (1) vor fi aduse la cunoștința membrilor compensatori/noncompensatori și vor fi publicate pe site-ul casei de compensare/contrapărții centrale, cu cel puțin două săptămâni înainte de data intrării lor în vigoare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul contrapărții centrale autorizate de către C.N.V.M. să efectueze operațiuni de garantare și compensare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate.

Secțiunea 11 Operațiuni transfrontaliere

Art. 193. -

Casa de compensare/contrapartea centrală poate stabili relații de colaborare și legături electronice cu alte case de compensare/contrapărți centrale din România sau din statele membre.

Art. 194. -

(1) Relațiile de colaborare și legăturile electronice dintre casele de compensare/contrapărțile centrale se vor stabili în baza unor contracte care trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

a) drepturile și obligațiile fiecărei părți;

b) tipul legăturilor electronice avute în vedere;

c) responsabilitățile care revin fiecărei părți față de membrii compensatori care utilizează respectiva legătură.

(2) Contractele menționate la alin. (1) se vor încheia după evaluarea de către casa de compensare/contrapartea centrală a riscurilor potențiale rezultate din stabilirea legăturilor electronice cu o altă casă de compensare/contraparte centrală.

(3) Casele de compensare/contrapărțile centrale vor solicita C.N.V.M., în prealabil, acordul de principiu în vederea încheierii unor contracte privind stabilirea de legături electronice cu alte case de compensare/contrapărți centrale.

(4) Casa de compensare/contrapartea centrală va transmite C.N.V.M. contractele prevăzute la alin. 3 în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea acestora și are obligația de a le aduce la cunoștința membrilor compensatori, noncompensatori și investitorilor.

Art. 195. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală, parte a unui contract prin care se asigură stabilirea unei legături electronice cu o altă casă de compensare/contraparte centrală, trebuie să-și îndeplinească la timp obligațiile atât față de cealaltă parte a contractului, cât și față de membrii compensatori ai acesteia din urmă care folosesc respectiva legătură electronică.

(2) Conectarea casei de compensare/contrapărții centrale la sistemul de compensare decontare al unei alte case de compensare/contraparte centrală nu o va exonera de răspunderea de a-și îndeplini la timp obligațiile față de proprii membrii compensatori care nu folosesc respectiva legătură electronică.

Art. 196. -

(1) Potențialele surse de risc operațional, de credit și de lichiditate la care sunt supuse două case de compensare/contrapărți centrale, părți ale contractului prin care se stabilește o legătură electronică, trebuie să fie monitorizate și gestionate permanent.

(2) Sistemele și mecanismele de comunicare între părțile contractante trebuie să fie astfel stabilite încât să se asigure securitatea operațională și să nu inducă riscuri operaționale dintr-un sistem în altul.

Art. 197. -

În vederea prevenirii riscului indus de aplicarea a două sisteme legislative diferite, contractul pe baza căruia se stabilește legătura electronică va cuprinde clauze cel puțin cu privire la următoarele aspecte:

a) novație sau altă modalitate de interpunere a contrapărții centrale;

b) compensare;

c) cerințele de marjă;

d) finalitatea decontării;

e) conflicte de legi.

CAPITOLUL 4 Supravegherea casei de compensare/contrapărții centrale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 164. -

Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să asigure desfășurarea activității în mod ordonat, transparența operațiunilor, precum și raportarea periodică și corectă.

Art. 165. -

C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale și va putea solicita acestora să comunice date, informații și documente, va putea organiza inspecții la sediul acestora și va putea cere să i se pună la dispoziție toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor și termenelor de transmitere a acestora.

Art. 166. -

C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare și contrapartea centrală.

Art. 167. -

Prevederile art. 156 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărții centrale autorizate de către C.N.V.M".

Art. 198. -

În conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. supraveghează desfășurarea ordonată și transparentă a serviciilor de garantare, compensare și decontare furnizate de casa de compensare/contrapartea centrală, precum și protecția investitorilor și poate organiza inspecții la sediul/sediile casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 199. -

Casa de compensare/contrapartea centrală va notifica de îndată C.N.V.M., fără a se limita la acestea, următoarele situații:

a) încălcarea regulamentelor și procedurilor casei de compensare/contrapărții centrale de către membrii compensatori, precum și a măsurilor adoptate;

b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice și ale sistemelor informatice;

c) planificarea activităților corespunzătoare obiectivelor casei de compensare/contrapărții centrale și planurile privind achiziția de acțiuni;

d) contractele, alianțele sau cooperările încheiate;

e) orice eveniment relevant care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării sale.

Art. 200. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală va transmite C.N.V.M. toate hotărârile adunărilor generale și ale consiliului de administrație referitoare la activitatea de garantare, compensare și decontare, în termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc ședințele.

(2) La cererea C.N.V.M., casa de compensare/contrapartea centrală va transmite procesele verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 201. -

Casa de compensare/contrapartea centrală are obligația să transmită C.N.V.M., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, un raport care trebuie să cuprindă:

a) situația financiară anuală cu toate anexele corespunzătoare;

b) raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa;

c) raportul de gestiune al administratorilor;

d) structura acționarilor casei de compensare/contrapărții centrale cu indicarea pentru fiecare acționar a numărului și tipului de acțiuni deținute, precum și a procentului de acțiuni cu drept de vot deținute;

e) lista membrilor compensatori generali și individuali;

f) raportul de activitate al casei de compensare/contrapărții centrale, întocmit de conducători și aprobat de consiliu de administrație.

Art. 202. -

(1) Casa de compensare/contrapartea centrală are obligația de a transmite C.N.V.M, trimestrial,. un raport cuprinzând următoarele informații:

a) evoluția principalilor indicatori economico-financiari, după structura bilanțului anual;

b) situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate;

c) cauzele care au determinat apariția unor modificări față de conținutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul;

d) situația privind gestionarea fondului de garantare conform art. 180 alin. (3).

(2) Raportările trimestriale se transmit C.N.V.M. în cel mult 45 zile de la sfârșitul fiecărui trimestru.

Art. 203. -

Prevederile art. 109, 110, 112, 113 și 116 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărții centrale, cu excepția celor referitoare la obligațiile față de B.N.R.

Art. 204. -

Persoanele juridice străine admise în sistem în calitate de membri compensatori trebuie să fie înregistrate în Registrul C.N.V.M. la secțiunea intermediari. Casa de compensare/contrapartea centrală va transmite C.N.V.M. orice cerere privind admiterea în sistem a membrilor compensatori, persoane juridice străine.

Art. 205. -

(1) La solicitarea C.N.V.M., casa de compensare/contrapartea centrală va transmite informații cu privire la instrumentele financiare înregistrate și membrii compensatori admiși în sistemul de garantare, compensare și decontare, precum și date și informații cu privire la ordinele de transfer între conturi.

(2) Datele și informațiile se pot obține prin:

c) fluxuri periodice de informații în formă electronică sau pe suport de hârtie, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către C.N.V.M.;

d) cereri punctuale referitoare la anumite informații.

TITLUL IV SANCȚIUNI

"

Art. 272. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi;

b) desfășurarea fără autorizație sau cu încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizație, a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M impun autorizarea;

c) nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită;

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;

e) nerespectarea obligațiilor de auditare a situațiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

Art. 273. -

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se sancționează cu:

a) avertisment;

b) amendă;

c) sancțiuni contravenționale complementare, aplicate după caz:

1. suspendarea autorizației;

2. retragerea autorizației;

3. interzicerea temporară a desfășurării unor activități și servicii ce cad sub incidența prezentei legi.

(2) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, cu excepția situațiilor care, prin difuzare publică, ar pune în pericol funcționarea în condiții normale a pieței sau ar aduce prejudicii deosebite părților implicate.

Art. 276. -

Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice;

b) între 5.000.000 lei și 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al președintelui C.N.V.M.;

c) între jumătate și totalitatea valorii tranzacției realizate cu săvârșirea faptelor prevăzute la art. 245-248 din titlul VII.

Art. 279. -

(1) Săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), și cu pedeapsa accesorie a interdicției prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenție de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacționare, de depozitare sau de compensare-decontare."

Art. 206. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004.

Art. 207. -

C.N.V.M. va anula orice autorizație obținută pe baza unor informații false sau eronate și poate interzice persoanelor răspunzătoare de furnizarea acestor informații exercitarea oricărei activități reglementate și supravegheate de C.N.V.M., pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani.

Art. 208. -

(1) Nerespectarea condițiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfășurării activității, precum și modificarea documentelor care au stat la baza acordării autorizației, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea și/sau modificarea autorizației de funcționare, se sancționează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare.

(2) În cazul în care se constată încălcarea sistematică, precum și în cazul unor încălcări grave de către depozitarul central/casa de compensare/ contrapartea centrală a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, C.N.V.M. va proceda la invalidarea membrilor consiliului de administrație și/sau la retragerea deciziei de aprobare a conducătorilor, urmând ca adunarea generală a acționarilor să fie convocată în cel mai scurt timp pentru alegerea unui nou consiliu de administrație sau, după caz, consiliul de administrație să numească și supună aprobării C.N.V.M. alți conducători.

Art. 209. -

Nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (3) și art. 147 alin. (2) privind notificarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului se sancționează, după caz, cu avertisment sau amendă aplicată conducătorilor depozitarului central și ai casei de compensare/contrapărții centrale.

Art. 210. - Doctrină (1)

Neîndeplinirea obligațiilor de raportare prevăzute la Titlul II, Capitolul 4 și Titlul III, Capitolul 4 se sancționează, după caz, cu:

a) avertisment, dacă depozitarul central/casa de compensare/contrapartea centrală se află la prima abatere în ultimii 2 ani;

b) amendă cuprinsă între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat, aplicată depozitarului central/casei de compensare/contrapărții centrale;

c) amendă aplicată conducătorului/conducătorilor depozitarului central/ casei de compensare/contrapărții centrale, conform atribuțiilor delegate de consiliul de administrație;

d) retragerea autorizației conducătorului/conducătorilor depozitarului central/casei de compensare/contrapărții centrale, conform atribuțiilor delegate de consiliul de administrație.

Art. 211. -

În cazul în care depozitarul central/casa de compensare/contrapartea centrală încalcă prevederile prezentului regulament și ale Legii nr. 297/2004 și nu au fost prevăzute sancțiuni exprese pentru acestea în prezentul regulament, C.N.V.M. poate aplica una dintre sancțiunile prevăzute la art. 273 din Legea nr. 297/2004.

Art. 212. -

Cuantumul amenzii aplicate persoanelor fizice cărora le sunt imputabile faptele prin care se încalcă prevederile prezentului regulament și ale Legii nr. 297/2004 nu va fi mai mare decât amenda aplicată persoanelor juridice în cadrul cărora își desfășoară activitatea.

Art. 213. - Doctrină (1)

Sancțiunile aplicate de către C.N.V.M. vor fi făcute publice, atât în Buletinul C.N.V.M., cât și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

TITLUL V DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Legea nr. 297/2004

"

Art. 281. -

(1)C.N.V. M va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi, perioadă care nu va depăși 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) Autorizațiile emise entităților reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își păstrează valabilitatea. Entitățile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin. (1), să depună modificări și/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizațiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi și al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M.

Art. 284. -

(1) Înființarea depozitarului central va avea loc în termenul prevăzut la art. 281 alin. (1).

(2) Entitățile care prestează servicii de registru sunt obligate să pună la dispoziția depozitarului central registrele societăților tranzacționate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare. Termenele și procedurile vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 124, art. 143, art. 146 și art. 157, până la împlinirea termenului stipulat la alin. (1), Bursa de Valori București poate să desfășoare activități de compensare, decontare, depozitare și registru, precum și orice alte activități auxiliare referitoare la valorile mobiliare și instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzacționare."

Art. 214. -

(1) În vederea respectării dispozițiilor Legii nr. 297/2004 și pentru încadrarea în prevederile prezentului regulament, acționarii menționați la art. 14 alin. (1) au obligația să solicite C.N.V.M. autorizația de înființare a depozitarului central, până cel târziu la data de 30.11.2005.

(2) În sensul prezentului regulament, S.C. Bursa de Valori București S.A. este asimilată operator de piață.

(3) Toate activele entităților care vor participa la înființarea depozitarului central vor fi reevaluate conform legislației în vigoare, dacă în ultimele 12 luni nu a avut loc o astfel de evaluare, înaintea adunării generale a acționarilor care va aproba nivelul capitalului social și participarea fiecărui acționar.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare autorizate și supravegheate de B.N.R. sau C.N.V.M.

Art. 215. -

(1) S.C. Casa Română de Compensație S.A. are obligația să notifice C.N.V.M., în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, intenția de reorganizare conform Legii nr. 297/2004 și a prezentului regulament, împreună cu planul de acțiune cuprinzând etapele și termenele de încadrare în prevederile prezentului regulament.

(2) În vederea respectării dispozițiilor Legii nr. 297/2004 și pentru încadrarea în prevederile prezentului regulament, S.C. Casa Română de Compensație S.A. are obligația să efectueze și să supună autorizării/aprobării/validării C.N.V.M., până cel târziu la data de 30.11.2005, modificările necesare pentru îndeplinirea condițiilor de autorizare și funcționare prevăzute la art. 118-120, precum și documentația actualizată aferentă regulamentelor și procedurilor prevăzute la art. 192 alin. (1) din prezentul regulament.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 130, persoanele fizice acționari ai S.C. Casa Română de Compensație S.A. la data intrării în vigoare a prezentului regulament își mențin această calitate.

(4) La data constatării îndeplinirii tuturor condițiilor de autorizare și funcționare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2006, C.N.V.M. va emite atestatul de înregistrare în Registrul C.N.V.M. a Casei Române de Compensație S.A.

Art. 216. -

Până la data aderării României la Uniunea Europeană, societățile de servicii de investiții financiare au obligația să mențină conturi individuale deschise la depozitarul central în conformitate cu art. 51 alin. (1) lit. a).

Art. 217. -

(1) În vederea încadrării în prevederile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, entitățile care prestează servicii de registru, respectiv societățile de registru, Societatea Națională de Compensare, Depozitare și Decontare pentru Valori Mobiliare și Bursa de Valori București, prin departamentul său specializat, vor pune la dispoziția depozitarului central în termen de maximum 60 de zile de la data obținerii autorizației de funcționare a acestuia, registrele consolidate ale emitenților de valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și cu care au încheiate contracte de prestări de servicii. Registrele consolidate vor conține informațiile prevăzute la art. 38 alin. (2).

(2) În termen de 30 de zile de la data obținerii autorizației de înființare a depozitarului central, în vederea efectuării operațiunilor de transfer a registrelor prevăzute la alin. (1), depozitarul central, în colaborare cu societățile de registru și operatorii de piață sau operatorii de sistem care administrează piețele reglementate, respectiv sistemele alternative de tranzacționare, vor stabili programul și condițiile de transfer al registrelor emitenților, precum și perioada de suspendare de la tranzacționare a valorilor mobiliare respective și va informa în acest sens C.N.V.M., intermediarii și emitenții.

(3) Registrele emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele reglementate sau tranzacționate în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, vor fi puse la dispoziția depozitarului central în baza unor rapoarte (procese verbale) de predare - primire încheiate între entitățile care prestează servicii de registru și depozitarul central. Raportul (procesul verbal) de predare - primire va cuprinde pentru fiecare emitent următoarele date și informații:

a) codul fiscal/codul unic de înregistrare și datele de identificare ale societății emitente;

b) capitalul social;

c) numărul total al valorilor mobiliare emise;

d) valoarea nominală;

e) numărul total de valori mobiliare, defalcat în numărul de valori mobiliare libere de sarcini și numărul de valori mobiliare restricționate;

f) structura actualizată a acționarilor fiecărui emitent;

g) bazele de date cuprinzând datele de identificare ale acționarilor, precum și deținerile acestora la data predării registrului, cu menționarea distinctă a deținerilor restricționate;

h) arhivele.

(4) Prin rapoartele (procesele verbale) de predare-primire, entitățile care prestează servicii de registru vor certifica integralitatea datelor și informațiilor puse la dispoziția depozitarului central, care va fi în continuare responsabil de integritatea și confidențialitatea datelor primite.

(5) Depozitarul central va transmite fiecărui emitent preluat în evidența sa o copie a raportului (procesului verbal) de predare-primire încheiat cu entitatea care prestează servicii de registru și va solicita încheierea contractelor prevăzute de art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.

(6) Depozitarul central va informa, în termen de o zi lucrătoare, C.N.V.M., operatorii de piață sau operatorii de sistem care administrează piețele reglementate, respectiv sistemele alternative de tranzacționare și intermediarii cu privire la încheierea operațiunilor de transfer a registrelor prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la data de la care pot fi reluate tranzacțiile cu valorile mobiliare care au făcut obiectul transferurilor la depozitarul central.

(7) Depozitarul central va notifica de îndată C.N.V.M. orice situație care ar conduce la nerespectarea prevederilor acestui articol.

Art. 218. -

Se interzice preluarea de către depozitarul central, în mod direct de la emitenți, a registrelor prevăzute la art. 217 alin. (1).

Art. 219. -

Reorganizarea judiciară și falimentul depozitarului central, casei de compensare/contrapărții centrale, participanților în sistemul depozitarului central și membrilor casei de compensare/contrapărții centrale este supusă prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și prevederilor speciale ale Titlului IX din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 220. -

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 221. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data acordării autorizației de funcționare a depozitarului central, respectiv a atestatului de înregistrare în Registrul C.N.V.M. a S.C. Casa Română de Compensație S.A., se abrogă:

a) Regulamentul nr. 7/1996 privind autorizarea și reglementarea organismelor de autoreglementare, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 18 din 7 iunie 1996 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 190 din 15 august 1996;

b) Regulament nr. 8/1996 privind autorizarea Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valorile Mobiliare aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 19 din 16 august 1996 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 202 din 29 august 1996;

c) Regulamentul nr. 12/1996 privind privind autorizarea și funcționarea societăților de compensare, decontare și depozitare pentru valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 23 din 10 septembrie 1996 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 276 din 6 noiembrie 1996;

d) Regulamentul nr. 13/17.09.1996 privind funcționarea unui registru independent autorizat, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 24 din 17 septembrie 1996 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 267bis din 29 octombrie 1996;

e) Instrucțiunea nr. 2/1996 privind cu privire la emiterea de acțiuni în forma dematerializată, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 2 din 16 ianuarie 1996 și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 25 ianuarie 1996;

f) Instrucțiunile nr. 9/19.09.1996 cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrelor acționarilor, aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 25 din 19 septembrie 1996 și publicate în Monitorul Oficial nr. 267 bis din 29 octombrie 1996;

g) Regulamentul nr. 1/1997 de modificare și completare a Regulamentului nr. 8/1996 privind autorizarea Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 1 din 29 ianuarie 1997 și publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 12 februarie 1997;

h) Regulamentul nr. 6/1997 pentru modificarea Regulamentului 8/1996, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 12 din 15 mai 1997 și publicat în Monitorul Oficial nr. 113 din 6 iunie 1997;

i) Regulamentul nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 16 din 3 iulie 1997 și publicat în Monitorul Oficial nr. 327 din 25 noiembrie 1997;

j) Regulamentul nr. 12/1997 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerințele, criteriile de înregistrare și procedurile de autorizare a societăților de registru independent privat, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 25 din 2 decembrie 1997 și publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 16 ianuarie 1998;

k) Instrucțiunile nr. 11/1997 privind obligația raportării la societățile de registru independent privat a listei clienților ale căror valori mobiliare sunt deținute în cont la depozitar, aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 23 din 18 noiembrie 1997 și publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 16 ianuarie 1998;

l) Regulamentul nr. 1/1998 de completare a Regulamentului nr. 14/1996 cu privire la desfășurarea activităților de compensare, depozitare și decontare de către terți, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 2 din 27 ianuarie 1998 și publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 19 martie 1998;

m) Regulamentul nr. 8/1999 de modificare și de completare a Regulamentului nr. 8/1996 privind autorizarea Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 16 din 9 septembrie 1999 și publicat în Monitorul Oficial nr. 534 din 2 noiembrie 1999;

n) Instrucțiunile nr. 1/12.01.1999 privind transferul registrelor acționarilor societăților comerciale între două registre independente, aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 1 din 12 ianuarie 1999 și publicate în Monitorul Oficial nr. 27 din 26 ianuarie 1999;

o) Regulamentul nr. 5/2000 privind decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare efectuate pe piețele reglementate, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 8 din 27 octombrie 2000 și publicat în Monitorul Oficial nr. 689 din 21 decembrie 2000;

p) Instrucțiunile nr. 1/16.02.2000 privind eliberarea de către societățile de registru independent a registrelor acționarilor societăților comerciale emitente de valori mobiliare, aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 1 din 16 februarie 2000 și publicate în Monitorul Oficial nr. 87 din 28 februarie 2000;

q) Regulamentul nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 104 din 3 decembrie 2002 și publicat în Monitorul Oficial nr. 948 din 24 decembrie 2002;

r) Regulamentul nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 8/1996 privind autorizarea Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 52 din 11 noiembrie 2004 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1069 din 17 noiembrie 2004;

s) Regulament nr. 11/2004 privind executarea contractelor de garanție reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele reglementate, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 55 din 17 noiembrie 2004 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1133 din 1 decembrie 2004;

t) Instrucțiunea nr. 4/2004 cu privire la unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii 297-2004 privind piața de capital, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 29 din 27 iulie 2004 și publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 6 august 2004;

u) Instrucțiunea nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 53 din 11 noiembrie 2004 și publicată în Monitorul Oficial nr. 1069 din 17 noiembrie 2004;

v) Instrucțiunea nr. 5/2005 privind preluarea ordinelor de vânzare a acțiunilor, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 10 din 17 martie 2005 și publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 24 martie 2005;

w) orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul ..............................................., cu domiciliul în ..........................., posesor al actului de identitate tip ...........1), seria ......... nr. .............., eliberat de ........................ la data de ............, valabil până la data de ............, CNP....................., în calitate de ............................2) al depozitarului central de valori mobiliare/casei de compensare/contrapărții centrale .........................3), declar prin prezenta că am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) dețineri individuale:

1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

2) Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație sau conducător.

3) Se completează denumirea depozitarului central de valori mobiliare/casei de compensare/contrapărții centrale.

Nr. crt. Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statutul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot (%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate:

Nr. crt. Persoana implicată Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statutul resident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/ drepturile de vot
(%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse:

Nr. crt. Persoana cu care se află în legături strânse Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statutul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societății/ drepturile de vot
(%)

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data ..................

Semnătura .............

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul ..............................................., cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip .......4), seria ....... nr. .............., eliberat de .................... la data de ..............., valabil până la data de ......., CNP .............................., în calitate de reprezentant legal al acționarului ..........5) care are o deținere de .....% din capitalul social și ......% din drepturile de vot ale ...................... .............................................................................6), declar prin prezenta că societatea al cărei reprezentant legal sunt mai are următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

4) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

5) Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acționar ce deține cel puțin 5% din drepturile de vot ale depozitarului central de valori mobiliare/casei de compensare/contrapărții centrale.

6) Se completează denumirea depozitarului central de valori mobiliare/casei de compensare/contrapărții centrale.

a) dețineri individuale:

Nr. crt. Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate:

Nr. crt. Persoana implicată Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/ drepturile de vot (%)

c) dețineri în legătură cu persoanele cu care se află în legături strânse:

Nr. crt. Persoana cu care se află în legături strânse Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societății/ drepturile de vot
(%)

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .........................

Semnătura ....................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
Despre contractul de ipotecă (III)
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Despre contractul de ipotecă (II)
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...