Guvernul României

Ordonanța nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Referințe (9), Reviste (7), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 09 aprilie 1998.

În vigoare de la 01 iulie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în condițiile prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Hrănirea personalului instituțiilor publice menționate la art. 1 se face, de regulă, în natură, în limita unor plafoane calorice diferențiate pe categorii, care constituie norme de hrană zilnice.

(2) Normele de hrană zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(3) Categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Hrănirea personalului se poate face și pe bază de alocație valorică, cu aprobarea miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la art. 1. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(5) Rezerviștii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleași drepturi de hrană ca și militarii activi.

Art. 3. - Referințe (1)

(1) Structura normelor de hrană care se aplică în două sau mai multe instituții publice prevăzute la art. 1 se stabilește, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naționale împreună cu celelalte instituții publice, în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului și în raport cu eforturile depuse în procesul de instruire și de îndeplinire a misiunilor, condițiile de mediu și alți factori specifici.

(2) Structura normelor de hrană specifice Direcției generale a penitenciarelor se stabilește de Ministerul Justiției. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Regulile de aplicare a normelor de hrană se stabilesc de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Hrănirea personalului fiecărei instituții publice prevăzute la art. 1 se face, de regulă, prin unitățile subordonate.

(2) Hrănirea personalului se poate face și prin reciprocitate între instituțiile publice menționate la art. 1, potrivit convențiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrană folosite.

(3) În cazurile în care hrănirea unor categorii de personal nu se poate asigura potrivit alin. (1) sau (2), aceasta se va realiza prin agenți economici, în limita plafonului caloric și a structurii normei de hrană la care au dreptul, decontându-se în plus adaosul comercial negociat.

(4) Cadrele militare, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care au dreptul la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care au dreptul. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabilește și se actualizează, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naționale împreună cu celelalte instituții publice, respectiv de Ministerul Justiției, în funcție de prețurile medii cu care se aprovizionează sortimentele de produse cuprinse în structura normelor de hrană.

(2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană se face trimestrial, pe baza evoluției efective a prețurilor la care se aprovizionează produsele agroalimentare, dacă rezultă diferențe de peste 5% față de trimestrul în care s-a stabilit ultima valoare.

Art. 6. -

(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa, în unitățile subordonate și în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare și de funcționare se suportă din creditele bugetare aprobate. Modificări (1)

(2) Regulile privind organizarea și funcționarea popotelor și bucătăriilor de unitate se aprobă de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice respective.

(3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonați.

(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre și bucătăriilor de unitate se asigură, în principal, prin depozitele unităților militare, la prețurile la care acestea au fost aprovizionate.

(5) În situațiile în care prin popotele pentru cadre și bucătăriile de unitate trebuie să se asigure hrănirea unor efective mai mari (participanți la convocări, aplicații, tabere de odihnă, activități de protocol și altele), se pot acorda avansuri din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la nivelul necesarului pentru activitățile ce se vor desfășura, urmând ca justificarea lor să se facă la terminarea activităților, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranță pentru consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare și achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.

Art. 7. -

Cadrele militare permanente, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care domiciliază în localități rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei și membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităților, în limita cantităților prevăzute de norme, contra cost, la prețul cu care au fost aprovizionate.

Art. 8. -

(1) Pentru asigurarea hrănirii efectivelor în situații neprevăzute, instituțiile publice menționate la art. 1 vor constitui din credite bugetare un stoc de siguranță din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile, peste cantitățile destinate nevoilor de consum lunare.

(2) În cazul unor unități sau subunități izolate, stocul de siguranță prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni.

(3) Aprovizionarea cu produse pentru iarnă - fasole uscată, zahăr, orez, ceai și furaje - se poate face în cantitățile necesare până la noua recoltă, fără a depăși nevoile de consum pentru un an.

Art. 9. -

(1) Normele de hrană pentru animalele și păsările prevăzute în statele de organizare, precum și normele de înzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului și servirii hranei preparate, sacrificării animalelor, precum și cele necesare dotării cu materiale specifice hrănirii efectivelor sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Structura acestor norme se aprobă de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice menționate la art. 1.

(3) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui stocuri de siguranță pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de înzestrare prevăzute la alin. (1), care nu vor depăși 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei și 10% la celelalte bunuri materiale.

Art. 10. -

(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa, în unitățile subordonate și în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza și vor funcționa potrivit normelor aprobate de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor respective.

(2) Pentru organizarea, dezvoltarea și funcționarea gospodăriilor agrozootehnice, instituțiile publice prevăzute la art. 1 prevăd și utilizează credite bugetare.

(3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor de hrană și pentru reluarea procesului de producție în cadrul gospodăriilor agrozootehnice. Până la 5% din cantitățile de produse realizate se pot consuma, gratuit, pentru îmbunătățirea hrănirii personalului peste prevederile normelor de hrană. În situația în care producția depășește nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost. Referințe (1)

Art. 11. -

(1) Pentru asigurarea aprovizionării militarilor în termen, elevilor și studenților militari cu unele produse alimentare și mărfuri de strictă necesitate, contra cost, unitățile militare din subordinea instituțiilor publice prevăzute la art. 1 pot înființa, în incinta acestora, puncte de desfacere.

(2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziție acestora sub formă de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziționate din aceste credite, se reportează în anul următor.

(3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcționării punctelor de desfacere și criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1.

(4) Produsele și mărfurile aprovizionate se vor desface la prețurile la care au fost achiziționate.

Art. 12. -

(1) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 și art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituțiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor și furajelor necesare, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

(2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) se pot utiliza și pentru achiziționarea materialelor, obiectelor de inventar și serviciilor necesare desfășurării activităților de producție în gospodăriile agrozootehnice.

(3) Sumele provenite din valorificarea ambalajelor produselor agroalimentare se pot utiliza de către instituțiile publice prevăzute la art. 1 și pentru reconstituirea creditelor aprobate cu această destinație.

Art. 13. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu luna iulie 1994.

(2) Decretul-lege nr. 101 din 21 martie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe se abrogă cu aceeași dată.

ANEXA Nr. 1

NORME DE HRANĂ
ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în timp de pace
Modificări (1)

I. Norme de hrană comune

Norma de hrană nr. 1 4.300 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 2 5.085 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 2 "A" 270 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 3 4.900 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 4 6.195 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 4 "A" 1.504 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 4 "B" 3.506 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 5 5.720 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 5 "A" 5.720 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 6 5.010 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 6 "A" 5.010 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 7 4.390 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 8 4.315 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 9 4.415 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 10 3.835 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 10 "A" 4.915 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 11 4.360 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 12 "A" 1.600 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 12 "B" 660 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 12 "C" 554 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 12 "D" 330-660 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 13 Normă pentru ţigări
Norma de hrană nr. 14 Normă pentru substituiri.
Modificări (1), Referințe (1)

II. Norme de hrană specifice Ministerului de Interne
și Ministerului Justiției - Direcția generală a penitenciarelor
Modificări (2)

Norma de hrană nr. 12 "C-1" 925 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 15 3.820 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 16 3.645 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 17 2.855 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 17 "A" 790 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 17 "B" 1.065 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 17 "C" 410 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 18 3.175 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 18 "A" 860 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 18 "B" 1.255 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 18 "C" 1.195 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 18 "D" 1.400 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 18 "E" 825 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 19 3.160 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 20 2.725 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 21 2.295 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 22 1.190 calorii om/zi
Norma de hrană nr. 23 1.650 calorii om/zi.

ANEXA Nr. 2

NORME DE HRANĂ
pentru animalele și păsările prevăzute în statele de organizare

Norma de hrană nr. 1 - pentru hrănirea cailor
Norma de hrană nr. 2 - pentru hrănirea câinilor
Norma de hrană nr. 3 - pentru hrănirea animalelor şi păsărilor de experienţe
Norma de hrană nr. 4 - pentru substituirea produselor folosite în hrănirea animalelor şi păsărilor.

ANEXA Nr. 3

NORME DE DOTARE
cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului și servirii hranei preparate și sacrificării animalelor

I. Norme de dotare comune

Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru bucătării
Norma nr. 2 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul hranei preparate
Norma nr. 3 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea, transportul, depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare
Norma nr. 4 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutării
Norma nr. 5 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere, aplicaţii, poligoane de tragere şi instrucţie sau în situaţii speciale
Norma nr. 6 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru laboratoare de cofetărie şi patiserie
Norma nr. 7 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul hrănirii, pentru dormitoare, săli de cursuri, cabinete şi cămine militare
Norma nr. 8 - de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentru tehnica de resort şi materiale diverse
Norma nr. 9 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru întreţinerea şi sacrificarea animalelor, păsărilor şi pentru prelucrarea produselor rezultate
Norma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid şi solid, necesar preparării hranei în condiţii speciale (aplicaţii, trageri, poligoane), când se folosesc bucătării rulante auto, cuptoare şi brutării de campanie.

II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne și Ministerului
Justiției - Direcția generală a penitenciarelor
Modificări (1)

Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul hranei de către personalul privat de libertate
Norma nr. 12 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar a bucătăriilor în care se prepară hrana pentru persoanele private de libertate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
24. Decizia nr. 21 din 19 octombrie 2015 în dosarul nr. 17/2015
2. Acțiune în diminuarea cuantumului obligației de întreținere întemeiată pe decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 21/2015 pronunțată în recurs în interesul legii
ÎCCJ a decis din nou în două recursuri în interesul legii
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil. Diurnă. Includerea în venituri nete. Pensie de întreținere
Considerații în legătură cu obligația legală de întreținere (II)
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației/L’obligation alimentaire - un droit de l’enfant. Des modalités de détermination et d’exécution de l’obligation
;
se încarcă...