Guvernul României

Ordonanța nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 01 septembrie 2005.

În vigoare de la 04 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operațiuni bugetare și contabile

SECȚIUNEA 1 Reglementări cu privire la utilizarea unor fonduri publice

Art. 1. - Modificări (1)

Sumele necesare continuării finanțării măsurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilității temporare a sumelor de cofinanțare asigurate prin tragerile din împrumuturile contractate de Ministerul Finanțelor Publice cu Banca Europeană de Investiții, se prevăd în bugetul de stat la poziția "Transferuri aferente Fondului național de preaderare", în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale".

Art. 2. -

Dobânda acumulată la disponibilitățile din contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, aflate în conturile Fondului național și ale agențiilor de implementare în cadrul programului PHARE, se utilizează începând cu memorandumurile de finanțare PHARE 2003 pentru finanțarea costurilor bancare ale transferurilor de fonduri de la agențiile de implementare către contractori/beneficiari, urmând ca dobânda netă rămasă la finalizarea memorandumului de finanțare să se constituie venit al bugetului de stat și care va fi utilizat de către Fondul național pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice la poziția "Transferuri aferente Fondului național de preaderare" - "Acțiuni generale".

Art. 3. -

Dobânda acumulată la disponibilitățile din contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, aflate în conturile Fondului național și ale agențiilor de implementare în cadrul programului ISPA, poate fi folosită pentru asigurarea cofinanțării naționale sau pentru finanțarea unor componente suplimentare ale măsurilor ISPA la finalizarea programului, cu acordul Comisiei Europene.

Art. 4. -

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, privind cheltuielile cu salariile, numărul de posturi și fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile și numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2005.

SECȚIUNEA a 2-a

Reglementări privind preluarea în evidențele contabile ale
Ministerului Finanțelor Publice a participațiilor statului
la unele instituții financiare internaționale

Art. 5. - Modificări (1)

Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Ministerului Finanțelor Publice din evidențele contabile ale Băncii Naționale a României, începând cu trimestrul III al anului 2005, a participațiilor statului la instituții financiare internaționale, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea instituțiilor financiare internaționale Nr. de acțiuni valută Suma în Valuta confirmată de organismele internaționale Echivalent RON (curs B.N.R. valabil la data de 1 iulie 2005)
1. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 9.600 USD 16.804.955,20 89.165.691,59
EUR 10.800.000,00
2. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) 4.011 USD 30.508.591,50 97.944.688,14
3. Corporația Financiară Internațională (CFI) 2.661 USD 2.661.000,00 7.953.995,10
4. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor (MIGA) 978 USD 2.008.836,00 6.004.611,69
TOTAL: USD 51.983.382,70 201.068.986,52
EUR 10.800.000,00

Art. 6. -

Din suma de 30.508.591,50 USD, reprezentând participația statului la BIRD, 27.457.732,35 USD reprezintă participația României în monedă națională. Menținerea valorii cotei de participare la capitalul BIRD în monedă națională se face prin procedura stabilită de instituțiile financiare internaționale.

Art. 7. -

Operațiunile prevăzute la art. 5 se evidențiază în situațiile financiare ale Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României, corespunzătoare lunii iulie 2005.

SECȚIUNEA a 3-a Scutiri de la plata taxelor, tarifelor și comisioanelor

Art. 8. -

Transferul acțiunilor deținute de stat către Fondul Proprietatea constituit potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și transferul acțiunilor de la Fondul Proprietatea către titularii titlurilor de despăgubire sau dobânditorii acestora, atât în registrul comerțului, cât și în registrul de evidențiere a acționarilor sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife ori comisioane.

SECȚIUNEA a 4-a Măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit
din zonele în care s-au produs calamități

Art. 9. -

(1) Din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, se poate asigura participarea, în mod excepțional, la reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2005 - inundații și/sau alunecări de teren, prin cofinanțarea unor acțiuni ale autorităților administrației publice locale.

(2) Localitățile, acțiunile și sumele ce se acordă potrivit prevederilor alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului este autorizat să opereze modificările corespunzătoare în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

SECȚIUNEA a 5-a Interpretarea unor dispoziții legale

Art. 10. -

În cadrul art. 1 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenii și expresiile următoare se interpretează după cum urmează:

a) în sensul art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piața internă;

b) în sensul art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinația produsului se referă la categoria de folosință și tipurile de utilizatori ai produsului în cauză, iar nu la localizarea utilizatorilor.

CAPITOLUL II Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) agenția de implementare este persoana juridică sau instituția publică responsabilă cu implementarea proiectului, desemnată în cadrul memorandumului de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, care va întocmi actul de control cu valoare de titlu de creanță."

2. Alineatele (3) și (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"

(3) Titlul de creanță este actul/documentul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, întocmit de agențiile de implementare în cadrul programelor PHARE și ISPA, precum și de Agenția SAPARD în cadrul programului SAPARD, după cum urmează:

a) actul/documentul de constatare și stabilire a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din sume de cofinanțare aferente, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, precum și a accesoriilor acestora și a costurilor bancare, care se emite de către agențiile de implementare în cadrul programelor PHARE și ISPA, precum și de Agenția SAPARD în cadrul programului SAPARD;

b) hotărârea judecătorească executorie, prin care se stabilește obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă;

c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constată și se individualizează creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă.

(4) Titlul de creanță constituie înștiințare de plată și va cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum și elemente specifice, acolo unde este necesar."

3. După alineatul (4) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Titlul de creanță se aduce la cunoștință debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, care reglementează comunicarea actului administrativ fiscal."

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Pentru recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă Agenția Națională de Administrare Fiscală și ceilalți creditori bugetari care administrează, potrivit legii, creanțele bugetului Comunității Europene și ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul organelor teritoriale subordonate, sunt abilitați să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora, cu excepția activităților de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;".

Art. III. -

La articolul 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazuri temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ministrului educației și cercetării, ministrului sănătății, respectiv a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ministrul finanțelor publice poate aproba achiziții de mobilier necesar desfășurării în bune condiții a activității instituțiilor publice din domeniul învățământului și sănătății, cu încadrare în bugetul aprobat pe anul 2005."

Art. IV. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 25 august 2005.

Nr. 53.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...