Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului din 22.12.2005

Modificări (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 ianuarie 2006 până la 16 august 2006, fiind înlocuit prin Normă metodologică 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, denumită în continuare ordonanță de urgență, oricare dintre părinții firești ai copilului, precum și persoana căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore, denumite în continuare persoane îndreptățite, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt cetățeni români sau, după caz, cetățeni străini ori apatrizi;

b) au domiciliul sau reședința în România, conform legii;

c) locuiesc împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulentul se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nașteri sau, după caz, pentru primii 3 copii încredințați în vederea adopției, adoptați sau aflați în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și pentru cei pentru care a fost instituită tutela. Jurisprudență

(2) Alocația de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultați în urma primelor 3 nașteri sau, după caz, pentru primii 3 copii încredințați în vederea adopției, adoptați sau aflați în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și pentru cei pentru care a fost instituită tutela.

(3) În înțelesul dispozițiilor alin. (1) și (2) prin naștere se înțelege aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii. Jurisprudență

(4) Situația copilului născut mort sau situația în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 nașteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de ordonanța de urgență.

Art. 3. - Jurisprudență

Drepturile prevăzute de ordonanța de urgență se acordă pentru primele 3 nașteri survenite după data de 1 ianuarie 2006 inclusiv, fără a se lua în considerare numărul de nașteri anterioare acestei date. Jurisprudență

CAPITOLUL II Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

Art. 4. -

(1) Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, prevăzute de ordonanța de urgență, se acordă persoanelor îndreptățite, dacă acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei nașterii copilului sau, după caz, de la data la care s-a realizat încredințarea în vederea adopției, s-a aprobat adopția ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

(3) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ și fracțiunile de lună în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum și cele în care solicitanții s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, considerate, în înțelesul ordonanței de urgență, lună întreagă.

(4) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral și numai din perioadele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, cu excepția lit. a), dacă persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații: Modificări (1)

a) și-a însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) a beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

c) a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

d) a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

e) a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru maternitate;

f) a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

g) a beneficiat de concedii medicale și de indemnizații de risc maternal;

h) a beneficiat de pensie de invaliditate;

i) a beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

j) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diplomă. În sensul dispozițiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe și ziua în care se sfârșește fiecare an universitar, în condițiile legii;

k) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

l) a realizat în sistemul public de pensii, până la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

m) a beneficiat de indemnizația lunară pentru creșterea copilului prevăzută de ordonanța de urgență.

(5) În situația în care nașterea se produce înainte de termen, perioada prevăzută la alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data nașterii copilului și data prezumată a nașterii, certificată de medicul de specialitate.

Art. 5. -

În sensul prevederilor art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență, veniturile din salarii, din activități independente și din activități agricole sunt cele reglementate de Codul fiscal la art. 55 alin. (1) și (2), art. 46 alin. (1)-(4) și la art. 71.

Art. 6. -

(1) Indemnizația lunară pentru creșterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum și de acte doveditoare care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.

(2) Actele doveditoare privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se prezintă în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, și sunt, după caz, următoarele:

a) certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006;

b) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

c) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească, pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

(3) Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, după caz, următoarele:

a) dovada eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat venituri cu caracter salarial;

b) dovada eliberată de administrația financiară, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente sau agricole ori care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (4), din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal;

c) adeverință eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate sau, după caz, alte dovezi din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate acordat în condițiile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;

d) adeverință eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență;

e) dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarația pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului.

(4) Actele doveditoare privind atestarea situațiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt, după caz, următoarele:

a) dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență;

b) dovada eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, pentru situațiile prevăzute la lit. b)-i); Modificări (1)

c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situațiile prevăzute la lit. c)-h) și l);

d) dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situațiile prevăzute la lit. i);

e) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, pentru situația prevăzută la lit. j);

f) livretul militar sau, după caz, adeverința ori certificatul eliberat de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective, pentru situația prevăzută la lit. k).

(5) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizației lunare sunt, după caz, următoarele:

a) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență nu beneficiază de indemnizație sau stimulent;

b) declarație pe propria răspundere a persoanei îndreptățite că se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c) certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;

d) adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;

e) alte documente din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului.

(6) Pentru cetățenii străini sau apatrizi, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu alte documente prevăzute la alin. (2).

(7) Persoanele beneficiare de indemnizație lunară pentru creșterea copilului trebuie să depună lunar la primăria de domiciliu sau, după caz, de reședință o adeverință de la angajator sau, după caz, declarație lunară pe propria răspundere că nu realizează venituri impozabile.

(8) Documentele prevăzute la alin. (7) se transmit de către primării direcțiilor județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, pe bază de borderou, în termen de 5 zile de la data depunerii de către beneficiar.

Art. 7. -

(1) Concediul pentru creșterea copilului se acordă, pe bază de cerere, de către angajatorul unde își desfășoară activitatea persoana îndreptățită.

(2) Pe durata concediului pentru creșterea copilului se acordă indemnizația lunară.

Art. 8. -

(1) În cazul în care persoana îndreptățită, beneficiară a concediului și indemnizației lunare pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii ori i se încredințează spre adopție, i se încuviințează adopția, i se dă în plasament unul sau mai mulți copii ori este numită tutore, concediul pentru creșterea copilului se prelungește corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Jurisprudență

(2) În situația prevăzută la alin. (1) se acordă o singură indemnizație. Jurisprudență

Art. 9. -

(1) Drepturile prevăzute de ordonanța de urgență pot fi solicitate de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori mandatarul acestora împuternicit prin procură specială.

(2) Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condițiile legii, să reprezinte persoana îndreptățită în cazul în care aceasta este lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile.

(3) Mandatarul este persoana împuternicită prin procură specială de către persoana îndreptățită, în vederea solicitării și primirii drepturilor prevăzute de aceasta.

(4) Procura specială prevăzută la alin. (3) este autentificată, după caz, de notarii publici de pe teritoriul României, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabilă 6 luni și trebuie să conțină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale persoanei îndreptățite;

b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;

c) obiectul mandatului (întocmirea dosarului pentru solicitarea și acordarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, deschiderea contului curent, încasarea drepturilor curente și restante, semnarea extrasului de cont);

d) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin persoanei îndreptățite, inclusiv pe cea de a anunța în termen direcției teritoriale orice schimbare intervenită în situația persoanei îndreptățite de natură să suspende sau să înceteze acordarea drepturilor, cu excepția celei prevăzute la art. 7 lit. c) din ordonanța de urgență.

CAPITOLUL III Stimulentul lunar

Art. 10. -

(1) Stimulentul prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă lunar persoanelor îndreptățite, în perioada în care acestea realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, sau se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (4).

(2) Pe perioada în care se acordă stimulentul, plata indemnizației de maternitate sau, după caz, a indemnizației lunare pentru creșterea copilului se suspendă.

Art. 11. -

(1) Stimulentul se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptățită, însoțită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că aceasta realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

(2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este însoțită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6, precum și de alte documente justificative.

(3) În cazul persoanelor beneficiare de indemnizația lunară pentru creșterea copilului, care solicită dreptul la stimulent, se iau în considerare și actele doveditoare depuse la solicitarea acesteia.

CAPITOLUL IV Alocația de stat pentru copii

Art. 12. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, beneficiază de alocația de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență.

(2) În situația copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată.

Art. 13. -

(1) Alocația de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, în original și în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum și de actele prevăzute la art. 6 alin. (2) și alte documente justificative, după caz, și semnată de persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia.

(2) Până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, alocația de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență se acordă de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile teritoriale.

(3) După împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, plata alocației de stat pentru copii se acordă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.

Art. 14. -

Alocația de stat pentru copii prevăzută la art. 12 alin. (1) se cumulează cu indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau, după caz, cu stimulentul, prevăzute la art. 4, respectiv la art. 10.

CAPITOLUL V Stabilirea și plata indemnizației lunare pentru creșterea
copilului, stimulentului și alocației de stat pentru copii

Art. 15. -

(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, însoțită de actele doveditoare, se depune, după caz, de una dintre persoanele îndreptățite, la primăria localității sau, după caz, la primăria sectorului municipiului București, în a cărei rază teritorială are domiciliul sau, după caz, reședința.

(2) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 de către persoanele îndreptățite să beneficieze de indemnizație lunară pentru creșterea copilului sau de stimulent.

(3) În situația persoanelor îndreptățite care solicită numai alocația de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, cererea se completează potrivit modelului prevăzut în normele de aplicare a Legii nr. 61/1993, republicată, aprobate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, însoțită de actele doveditoare prevăzute la art. 13 alin. (1).

(4) Cererile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate la plătitorii de drepturi prevăzuți de această lege și nesoluționate până la data de 31 decembrie inclusiv, se soluționează de direcțiile teritoriale, avându-se în vedere realizarea condițiilor de stagiu de cotizare de 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului.

Art. 16. -

(1) Primăriile transmit direcțiilor teritoriale, pe bază de borderou, până la data de 10 a fiecărei luni, cererile prevăzute la art. 15 alin. (2) și înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative.

(2) Primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită direcțiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6).

(3) Cererile prevăzute la art. 15 sunt certificate, prin semnătură și ștampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.

Art. 17. -

(1) Cererile prevăzute la art. 15 se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcția teritorială, prin decizie de aprobare sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, și se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 2a) și 2b).

(3) În cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi însoțită în mod obligatoriu de motivație.

(4) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, însoțită de actele doveditoare, sunt supuse confidențialității. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu și indemnizație lunară, stimulent sau alocație de stat pentru copii și al întocmirii unor situații statistice.

Art. 18. -

(1) Persoanele care au beneficiat de concediul de maternitate și plata indemnizației aferente în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 beneficiază de indemnizație lunară pentru creșterea copilului sau, după caz, de stimulent, începând cu ziua următoare celei în care încetează plata indemnizației de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

(2) Persoanele îndreptățite care nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea concediului de maternitate și plata indemnizației aferente în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 beneficiază de indemnizație lunară pentru creșterea copilului începând cu data nașterii copilului sau, după caz, cu data aprobării adopției, a instituirii tutelei, plasamentului ori încredințării în vederea adopției, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

(3) Persoanele îndreptățite care depun cererea peste termenele prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizație lunară pentru creșterea copilului sau de stimulent de la data depunerii cererii.

Art. 19. -

(1) Plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului și a alocației de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv.

(2) Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului și al stimulentului aferent fracțiunilor de lună se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

Art. 20. -

Plata drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se asigură lunar, prin mandat poștal, la domiciliul persoanei îndreptățite, al reprezentantului legal sau al mandatarului ori, la cererea acestora, în cont personal deschis la o unitate bancară.

Art. 21. -

Direcția teritorială solicită Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

Art. 22. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 11 și 12 din ordonanța de urgență, autoritățile competente au obligația de a transmite direcțiilor teritoriale, lunar/trimestrial, tabelul nominal cu persoanele aflate în situații de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, precum și data la care acestea s-au produs. Modificări (1)

(2) Autoritățile menționate la alin. (1) sunt următoarele:

a) primăria, pentru situațiile prevăzute la art. 11 lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanța de urgență; Modificări (1)

b) direcția generală de asistență socială și protecția copilului, pentru situațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) și f) din ordonanța de urgență;

c) inspectoratul județean de poliție, pentru situațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență.

Art. 23. -

(1) Plata drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se suspendă în condițiile prevăzute de art. 12 din aceasta.

(2) Reluarea plății drepturilor suspendate se face în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (5) și (6) și art. 13 din ordonanța de urgență.

Art. 24. -

În cazul în care, 3 luni consecutiv, se înregistrează mandate poștale returate, plata drepturilor prevăzute în ordonanța de urgență se suspendă, urmând ca direcția teritorială să verifice cauzele care au condus la această situație, prevederile art. 23 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 25. -

Suspendarea sau, după caz, încetarea ori reluarea plății drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se face prin decizie a directorului executiv și se comunică beneficiarului în termen de 15 zile. Modelul deciziei este prevăzut în anexele nr. 3a), 3b) și 3c).

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 26. -

(1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de indemnizația lunară pentru creșterea copilului, direcțiile teritoriale au obligația, lunar, să vireze, caselor județene de asigurări de sănătate contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și să transmită tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

(2) Direcțiile teritoriale transmit la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizație lunară pentru creșterea copilului.

Art. 27. -

Beneficiază de stimulent și persoanele care, la data de 1 ianuarie 2006, realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și care au fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. -

(1) Perioada în care se beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), direcțiile teritoriale au obligația de a depune lunar, în termenul stabilit de lege, la casa teritorială de pensii, Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în formatul stabilit de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) În vederea asigurării continuității plății indemnizațiilor pentru creșterea copilului stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii, plătitori ai acestui drept, depun la direcțiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizațiilor pentru creșterea copilului aflate în plată în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conțin cereri pentru care dreptul nu a fost încă stabilit.

(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) conțin, în principal, următoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu originalul:

a) cererea de acordare a drepturilor înregistrată la angajator;

b) certificatul de naștere al copilului și, după caz, livretul de familie;

c) buletinul (cartea) de identitate;

d) certificatul privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, după caz;

e) adeverință, eliberată de angajatori, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, situația deschiderii dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului și a duratei acordării acesteia. Modelul adeverinței este cel prevăzut în anexa nr. 4.

(3) În vederea întocmirii evidenței privind indemnizația pentru creșterea copilului, persoanele ale căror drepturi de indemnizație pentru creșterea copilului fac obiectul alin. (1), depun la primăria din raza de domiciliu numai cererea pentru acordarea, începând cu data de 1 ianuarie 2006, a indemnizației pentru creșterea copilului, reglementată de ordonanța de urgență, situație în care condițiile procedurale prevăzute de ordonanța de urgență se consideră a fi îndeplinite.

Art. 30. -

În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei poate emite precizări sau instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

Art. 31. -

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CERTIFICARE PRIMAR

L.S.

CERERE
ȘI
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea indemnizației pentru creșterea
copilului/stimulentului și alocației de stat pentru copii

Domnului director executiv

  I. Subsemnata(ul),
  Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Ap. |_|_|_|_| Sector |_|
  Mun/oraș |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  com.; sat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Județul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  E-mail __________________________________________________
  Actul de identitate1,2) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Eliberat de secția de poliție |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Vă rog să-mi aprobați acordarea*):
  - indemnizației pentru creșterea copilului |_|
  - alocației de stat pentru copii      |_|
  - stimulentului pentru creșterea copilului |_|
  Doresc să primesc aceste drepturi*):
  - la domiciliu prin mandat poștal |_|
  - în cont personal        |_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  deschis la banca ____________________________________________________________
  Având calitatea de*):
  - părinte natural                       |_|
  - părinte adoptiv                       |_|
  - persoană care are în încredințare copil în vederea adopției |_|
  - tutore                           |_|
  - persoană care în copilul plasament             |_|
  - persoană care are copilul în plasament în regim de urgență |_|
  Menționez că, în conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):
  - persoana îndreptățită            |_|
  - reprezentant legal al persoanei îndreptățite |_|
  - mandatar al persoanei îndreptățite      |_|

  II. Declar pe propria răspundere următoarele:
  A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:
  1. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  2. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  3. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  B. Referitor la copiii pe care îi am în întreținere:
  1. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  2. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  3. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  4. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  5. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  6. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  7. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
  Având calitatea de copil*):
  - Natural             |_|
  - Încredințat în vederea adopției |_|
  - Adoptat             |_|
  - Tutelat             |_|
  - Dat în plasament        |_|
  - Dat în plasament de urgență   |_|
  C. Referitor la situația înainte de solicitarea drepturilor*):
  - salariat/ă |_|
  Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  - beneficiar de indemnizație de șomaj             |_|
  - perioadă de stagiu de cotizare (concedieri colective)    |_|
  - concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă  |_|
  - concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor     |_|
  - concedii medicale pentru maternitate            |_|
  - concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav    |_|
  - concedii medicale de risc maternal             |_|
  - beneficiar de pensie de invaliditate            |_|
  - absolvent/ă cursurile de zi ale învățământului universitar |_|
  - militar în termen/termen redus               |_|
  - stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială |_|
  - beneficiar al indemnizației prevăzută de OUG nr. 148/2005  |_|
  D. Am beneficiat DA |_|/NU |_| de indemnizație de maternitate/indemnizație
pentru creșterea copilului începând cu data de .................................
  E. Declar că mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului, că acesta
locuiește împreună cu mine și că nu este încredințat sau dat în plasament unei
alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.
  Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în
declarații, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui
organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate
corespund realității.

   Data                        Semnătura solicitantului
_______________                     ________________________
 
  III. DECLARAȚIE A CELUILALT PĂRINTE (SOȚ/SOȚIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
  Subsemnata(ul),
  Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Ap. |_|_|_|_| Sector |_|
  Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Județul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  E-mail __________________________________________________
  Actul de identitate1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Eliberat de secția de poliție |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Declar următoarele*):
  |_| Beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului
  |_| Nu beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului
  Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în
declarații, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui
organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate
corespund realității.

  Data                              Semnătura
_____________                          _______________

1) În cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

- B.I.-buletin de identitate

- C.I.-carte de identitate

- C.I.P.-carte de identitate provizorie

2) Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

- C.I.-carte de identitate

- L.S.T.-legitimație de ședere temporară

- D.I.-document de identitate.

3) se vor specifica datele înscrise în certificatele de naștere ale copiilor

*) Se va marca cu "X" căsuța corespunzătoare

ANEXA Nr. 2a) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI FAMILIE

DECIZIE
nr. _____ din ________
privind aprobarea acordării indemnizației pentru creșterea
copilului/stimulentului lunar și alocației de stat pentru copii

Directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie a ................, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. ..............................

Având în vedere:

- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările ulterioare,

- art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ............,

- cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului înregistrată cu nr. ....................

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă, solidaritate socială și familie ............................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

D E C I D E

Art. 1. -

Se aprobă pentru dna/dnul ...................................... în calitate de titular a următoarelor drepturi:

a) indemnizație pentru creșterea copilului în cuantum de .......... lei (RON)

b) stimulent în cuantum de ................... lei (RON)

c) alocație de stat pentru copii în cuantum de ................... lei (RON).

Art. 2. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ..............................

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ......... ale fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcția de muncă, solidaritate socială și familie ............

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.....................

ANEXA Nr. 2b) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI FAMILIE

DECIZIE
nr. ______ din _______
privind respingerea acordării indemnizației pentru creșterea
copilului/stimulentului lunar și alocației de stat pentru copii

Directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie a ........................, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. ...........................

Având în vedere:

- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările ulterioare,

- art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ............,

- cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului înregistrată cu nr. ...................,

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă, solidaritate socială și familie ..............................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

D E C I D E

Art. 1. -

Se respinge pentru dna/dnul ............................. acordarea drepturilor de:

a) indemnizație pentru creșterea copilului

b) stimulent

c) alocație de stat pentru copii

Art. 2. -

Respingerea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

a) solicitantul nu locuiește împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și nu se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;

b) solicitantul nu a realizat în ultimul an anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și nici nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcția de muncă, solidaritate socială și familie .............................

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.....................

ANEXA Nr. 3a) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI FAMILIE

DECIZIE
nr. ______ din _______
privind suspendarea acordării indemnizației pentru creșterea
copilului/stimulentului lunar și alocației de stat pentru copii

Directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie a ........................, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. ................................

Având în vedere:

- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările ulterioare,

- art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 23 și 24 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ............,

- cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului înregistrată cu nr. ....................

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă, solidaritate socială și familie ...................................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

D E C I D E

Art. 1. -

Se suspendă pentru dna/dnul .................................... în calitate de titular, acordarea următoarelor drepturi:

a) indemnizație pentru creșterea copilului în cuantum de .......... lei (RON)

b) stimulent în cuantum de ....................... lei (RON)

c) alocație de stat pentru copii în cuantum de ................... lei (RON).

Art. 2. -

Suspendarea plății drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ...................................

Art. 3. -

Suspendarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) 3 luni consecutiv, s-au înregistrat mandate poștale returnate.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcția de muncă, solidaritate socială și familie .............................

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.....................

ANEXA Nr. 3b) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI FAMILIE

DECIZIE
nr. _______ din _______
privind încetarea acordării indemnizației pentru creșterea
copilului/stimulentului lunar și alocației de stat pentru copii

Directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie a ......................, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. ..................................

Având în vedere:

- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările ulterioare,

- art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ....................,

- cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului înregistrată cu nr. ....................

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă, solidaritate socială și familie ....................................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

D E C I D E

Art. 1. -

Încetează pentru dna/dnul .......................... în calitate de titular, acordarea următoarelor drepturi:

a) indemnizație pentru creșterea copilului în cuantum de .......... lei (RON)

b) stimulent în cuantum de ....................... lei (RON)

c) alocație de stat pentru copii în cuantum de ................... lei (RON).

Art. 2. -

Încetarea plății drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ............................................

Art. 3. -

Încetarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcția de muncă, solidaritate socială și familie .............................

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.....................

ANEXA Nr. 3c) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI FAMILIE

DECIZIE
nr. _______ din ________
privind reluarea acordării indemnizației pentru creșterea
copilului/stimulentului lunar și alocației de stat pentru copii

Directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie a ........................, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. .......................................

Având în vedere:

- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările ulterioare,

- art. 12 alin. (4)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului,

- art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ............,

- cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului înregistrată cu nr. ....................

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă, solidaritate socială și familie ..................................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

D E C I D E

Art. 1. -

Se aprobă pentru dna/dnul .................. în calitate de titular reluarea următoarelor drepturi:

a) indemnizație pentru creșterea copilului în cuantum de .......... lei (RON)

b) stimulent în cuantum de ....................... lei (RON)

c) alocație de stat pentru copii în cuantum de ................... lei (RON).

Art. 2. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ........................................

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ......... ale fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcția de muncă, solidaritate socială și familie .............................

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.....................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

DENUMIRE ANGAJATOR

Elemente de identificare

ADEVERINȚĂ
nr. ............/.................

Se adeverește prin prezenta că d-na/dl ...................................... CNP .......................... domiciliată/domiciliat în loc. ................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......, sector/județ ..............., angajat în unitatea noastră de la data de ...........................,

În perioada de la ......................... până la ....................... a beneficiat de indemnizație de maternitate/indemnizație pentru creșterea copilului.
La data de ............................... se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie*).
A depus cerere, înregistrată cu nr. .............../................ pentru acordarea .................................. începând cu data de ............**)
Stagiul de cotizare care a fost avut în vedere la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului este următorul:

- de la (lună/zi) ........................ până la (lună/zi) a avut calitatea de ...................... (ex: salariat cu contract individual de muncă cu normă întreagă);

- de la (lună/zi) ........................ până la (lună/zi) a avut calitatea de ...................... (ex: șomer);

- de la (lună/zi) ........................ până la (lună/zi) a avut calitatea de ................... (ex: salariat cu contract de muncă pe durată determinată, cu ½ normă).

- de la (lună/zi) ........................ până la (lună/zi) a avut calitatea de ........................ etc.

- Ultima zi/lună de plată a indemnizației de maternitate/pentru creșterea copilului a fost .......................................

- Indemnizație pentru creșterea copilului restantă, aferentă perioadei: de la (lună/zi) ................... până la (lună/zi) ................................

Subsemnatul ..................... având funcția de ................ declar că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale.

s.s. reprezentantul legal

*) se completează pentru situațiile în care persoanele se află în concediu de maternitate și nu s-a deschis încă dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului;

**) se completează pentru situațiile în care cererile nu au putut fi soluționate până la data de 31 decembrie 2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...