Comunitatea Europeană

Memorandumul de înțelegere între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006) din 05.12.2005 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Comisia Europeană, denumită în cele ce urmează Comisia, în numele Comunității Europene, pe de o parte, și Guvernul României, denumit în cele ce urmează România, pe de altă parte,

întrucât:

1. Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de asociere Uniunea Europeană - România din 18 februarie 2002 stabilește principiile generale de participare a României la programele comunitare, permițând Comisiei și autorităților competente din România să determine termenii și condițiile specifice, inclusiv contribuția financiară aferentă participării la fiecare program1);

2. Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006) a fost stabilit prin Decizia CE 1230/2003 a Parlamentului European și a Consiliului din data de 26 iunie 20032),

au convenit următoarele:

1) JO L 91, 6.04.2002.

2) JO L 176, 15.07.2003.

ARTICOLUL 1

România va participa la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), denumit în cele ce urmează Programul, în concordanță cu condițiile prevăzute în Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de asociere Uniunea Europeană - România din 18 februarie 2002 cu privire la condițiile și termenii generali de participare a României la programele comunitare și în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în anexele nr. I și II la prezentul memorandum de înțelegere.

ARTICOLUL 2

Prezentul memorandum de înțelegere se va aplica pe durata Programului, începând cu data de 1 ianuarie 2004. Totuși, în cazul în care Comunitatea Europeană hotărăște prelungirea duratei Programului fără modificări substanțiale în cadrul acestuia, prezentul memorandum de înțelegere se va extinde automat în mod corespunzător dacă niciuna dintre părți nu îl denunță.

Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezentul memorandum de înțelegere.

Prezentul memorandum de înțelegere poate fi modificat numai în scris prin consimțământul părților.

Prezentul memorandum de înțelegere intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Semnat la București la 5 decembrie 2005. Semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2005.
Pentru Guvernul României, Pentru Comisie, în numele Comunității Europene,
Codruț Ioan Șereș, Andris Piebalgs,
ministrul economiei și comerțului membru al Comisiei pentru Energie

ANEXA Nr. I

TERMENII ȘI CONDIȚIILE
de participare în cadrul Programului comunitar multianual de acțiune
în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006)

1. România va participa la activitățile Programului în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile și termenele limită astfel cum sunt prevăzute în Decizia CE/1230/2003 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2003.

2. Termenii și condițiile aplicabile propunerii, evaluării și selectării cererilor depuse de către instituțiile, organizațiile sau persoanele fizice eligibile din România vor fi aceleași cu cele aplicabile instituțiilor, organizațiilor sau persoanelor fizice eligibile din statele membre ale Uniunii Europene.

3. Pentru participarea la Program, România va plăti o contribuție financiară anuală la bugetul general al Uniunii Europene, conform modalităților prevăzute în anexa nr. II.

4. Contribuția financiară a României pentru participarea și implementarea Programului va fi adăugată la sumele anuale alocate în bugetul general al Uniunii Europene pentru îndeplinirea angajamentelor legate de obligațiile financiare rezultate din aplicarea diferitelor măsuri privind execuția, managementul și funcționarea Programului. O parte a acestei contribuții poate fi finanțată în cadrul ajutorului extern acordat de Comunitate, la solicitarea României.

5. Una dintre limbile oficiale ale Comunității va fi folosită în procedurile referitoare la cereri, contracte și rapoarte, precum și pentru alte aspecte administrative ale Programului.

6. Fără a se încălca responsabilitățile Comisiei și ale Curții Auditorilor ale Comunităților Europene referitoare la monitorizarea și evaluarea Programului, participarea României la Program va fi monitorizată permanent pe bază de parteneriat între Comisie și România. România va prezenta Comisiei rapoarte relevante și va participa la alte activități specifice organizate de Comunitate în contextul acestui Program.

ANEXA Nr. II

REGULILE
aplicabile contribuției financiare a României la Programul
comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei

"Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006)

1. Contribuția financiară ce urmează a fi plătită de România la bugetul general al Uniunii Europene pentru participarea la Program este calculată ca procent din bugetul anual al Programului și va fi următoarea:

- pentru anul 2004: 1.825.322 euro;

- pentru anul 2005: 1.710.160 euro;

- pentru anul 2006: 1.739.575 euro.

2. Contribuția României va acoperi cheltuielile legate de pregătirea, evaluarea fezabilității, elaborarea și execuția proiectelor de interes comun, precum și cele legate de elaborarea și implementarea de măsuri orizontale, așa cum se prevede în Program.

3. Cheltuielile de diurnă și transport ocazionate de deplasarea reprezentanților și experților din România în vederea participării ca observatori la lucrările comitetului menționat la art. 8 din Decizia CE/1230/2003 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 sau la alte întâlniri referitoare la implementarea Programului vor fi rambursate de Comisie pe aceeași bază și în concordanță cu aceleași proceduri în vigoare aplicabile reprezentanților statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica și managementului contribuției României.

5. După intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înțelegere și ulterior, la începutul fiecărui an financiar, Comisia va trimite României o cerere de plată corespunzând contribuției sale la costurile aferente prezentului memorandum de înțelegere.

6. Această contribuție va fi plătită în euro într-un cont bancar în euro al Comisiei.

7. România va plăti contribuția sa la costurile anuale, în concordanță cu cererea de plată, cel mai târziu în 3 luni de la data cererii. Orice întârziere a plății contribuției va duce la plata de către România a unei dobânzi penalizatoare, calculată la suma rămasă de plată după data scadenței. Rata dobânzii va fi rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor operațiuni de refinanțare în euro la data scadenței, majorată cu 3,5 puncte procentuale.

În cazul întârzierii plății contribuției de către România, Comisia poate, de asemenea, suspenda plățile către beneficiarii români. În cazul în care întârzierea efectuării plății poate periclita în mod semnificativ implementarea și managementul Programului, Comisia poate suspenda participarea României la Program în anul respectiv.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...