Parlamentul României

Legea nr. 62/2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se acceptă pozițiile comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene, după cum urmează:

a) Poziția comună a Consiliului UE 2004/137/PESC din 10 februarie 2004 privind impunerea unor măsuri restrictive împotriva Liberiei, abrogând Poziția comună 357/2001/PESC;

b) Poziția comună a Consiliului UE 2003/680/PESC din 29 septembrie 2003 amendând Poziția comună 829/2002/PESC privind furnizarea anumitor echipamente pentru Republica Democratică Congo;

c) Poziția comună a Consiliului UE 960/2002/PESC din 10 decembrie 2002 privind măsurile restrictive împotriva Somaliei;

d) Poziția comună a Consiliului UE 2004/423/PESC din 26 aprilie 2004 privind reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Birmaniei (Myanmar);

e) Poziția comună a Consiliului UE 2004/309/PESC din 2 aprilie 2004 care amendează Poziția comună 931/2001/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului și care actualizează Poziția comună 2003/906/PESC;

f) Poziția comună a Consiliului UE 2004/161/PESC din 19 februarie 2004 privind reînnoirea măsurilor restrictive contra Zimbabwe;

g) Poziția comună a Consiliului UE 2004/31/PESC din 9 ianuarie 2004 privind impunerea unui embargo de arme, muniții și echipament militar contra Sudanului;

h) Poziția comună a Consiliului UE 2004/133/PESC din 10 februarie 2004 cu privire la măsurile restrictive împotriva extremiștilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) și care abrogă Poziția comună 542/2001/PESC.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi devin obligatorii pentru orice persoană fizică sau juridică, instituții publice ori alte subiecte de drept din România pozițiile comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene, prevăzute la alin. (1).

(3) Textele acestor poziții comune sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Autoritățile publice și instituțiile menționate în anexa nr. 2 vor adopta, în funcție de domeniul de competență, măsurile necesare în vederea respectării și aplicării acestor poziții comune.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 martie 2005.

Nr. 62.

ANEXA Nr. 1

POZIȚIA COMUNĂ A CONSILIULUI UE 2004/137/PESC
din 10 februarie 2004
privind impunerea unor măsuri restrictive împotriva Liberiei,
abrogând Poziția Comună 357/2001/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene și în special articolul 15 al acestuia,

Ținând seama de faptul că:

(1) La 7 mai 2001 Consiliul a adoptat Poziția Comună 357/2001/PESC(1) prin care se impuneau măsuri restrictive Liberiei, în vederea implementării Rezoluția 1343 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU.

(2) Poziția Comună 357/2001/PESC a fost prelungită prin Poziția Comună a Consiliului 457/2002/PESC(2) care a fost amendată prin Pozițiile Comune ale Consiliului 365/2003/PESC(3), 666/2003/PESC(4) și 771/2003/PESC(5) în vederea implementării viitoarelor Rezoluții în materie ale Consiliului de Securitate al ONU.

(1) JO L 126, 8.5.2001, pag. 1. Poziția Comună modificată prin Poziția Comună 771/2003/PESC (JO L 278, 29.10.2003, pag. 50).

(2) OJ L 155, 14.6.2002, p. 62.

(3) OJ L 127, 20.5.2003, p. 49.

(4) OJ L 235, 23.9.2003, p. 28.

(5) OJ L 278, 29.10.2003, p. 50.

(3) La 22 decembrie 2003, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 1521 (2003), care a revizuit determinarea de a acționa, în baza Capitolului VII, a Consiliului de Securitate prin delimitarea măsurilor cuprinse în Rezoluția Consiliului de Securitate 1343 (2001) și în alte rezoluții în materie, și revizuind măsurile impuse împotriva Liberiei.

(4) Este nevoie de acțiuni din partea Comunității pentru implementarea anumitor măsuri,

A ADOPTAT ACEASTĂ POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

1.

(a) În baza condițiilor cuprinse în cadrul Rezoluției Consiliului de Securitate 1521 (2003), vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme și materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, echipament și vehicule militare, echipament paramilitar și părți componente ale celor menționate anterior, către Liberia de către statele membre sau de pe teritoriul statelor membre sau folosind vasele sub pavilionul lor sau avioane vor fi interzise, în cazul în care provin sau nu din teritoriile lor.

(b) Se va interzice, de asemenea:

- acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistență tehnică, servicii de brokeraj sau alte servicii legate de activitățile militare și de aprovizionarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de articole menționate la sub-paragraful (a), direct sau indirect către orice persoană, entitate sau organizație către sau pentru a fi utilizată în Liberia.

- acordarea de fonduri sau de asistență financiară pentru activitățile militare, inclusiv, credite, împrumuturi și credite de asigurare a exporturilor, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de articole menționate la sub-paragraful (a), direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organizație sau pentru a fi utilizată în Liberia.

2. Paragraful 1 nu se va aplica:

(a) armelor sau materialului conex, formării tehnice și asistenței destinate exclusiv susținerii sau uzului Misiunii ONU din Liberia;

(b) armelor sau materialului conex, formării tehnice și asistenței destinate exclusiv susținerii și uzului în cadrul unui program internațional de reformă și formare a forțelor armate și de poliție ale Liberiei, după cum a fost anterior aprobat de către Comitetul înființat în baza Paragrafului 21 al Rezoluției 1521 (2003) (Comitetul);

(c) echipamentului militar ne-letal destinat în exclusivitate utilizării în scop umanitar și de protecție, și legat de asistența tehnică, așa cum a fost aprobat de către Comitet;

(d) echipamentului de protecție, inclusiv jachetelor și căștilor militare, exportate temporar către Liberia de către personalul ONU, al UE al Comunității sau al statelor sale membre, reprezentanți ai media și asistenți umanitari și de dezvoltare și alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal.

3. Furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și materiale conexe acestora, la care face referire paragraful 2 (a), (b) și (c) nu vor face obiectul unei autorizații acordate de către autoritățile competente ale statelor membre. Statele membre vor lua în considerare livrările la care se face referire în paragraful 2 (a), (b) și (c), pe baza unei analize de la caz la caz, luând în considerare criteriile stabilite în Codul de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme. Statele membre vor solicita măsuri de siguranță suplimentare împotriva utilizării abuzive a autorizațiilor acordate în conformitate cu acest paragraf și vor reglementa repatrierea armelor și materialelor conexe furnizate.

4. În sensul prezentei Poziții Comune, termenul de "asistență tehnică" face referire la suportul tehnic necesar reparării, dezvoltării, producerii, asamblării, testării, întreținerii sau altor servicii tehnice, și poate lua forma instructajelor, consultării, pregătirii, transmiterii de cunoștințe sau abilități sau de servicii de consultanță; asistența tehnică include forme verbale de asistență.

ARTICOLUL 2

1. În conformitate cu condițiile reglementate prin UNSCR 1521 (2003), statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea în sau tranzitul pe teritoriul lor a persoanelor indicate de Comitet, care:

a. constituie o amenințare a procesului de pace în Liberia sau sunt angajate în activități destinate să submineze pacea și stabilitate în Liberia și în regiune, inclusiv acei membri ai Guvernului fostului președinte Charles Taylor, a soțiilor acestora și a membrilor fostelor forțe armate liberiene care mai au încă legături cu președintele Charles Taylor;

b. încalcă interdicția de a vinde, furniza sau transfera arme și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipament militar, echipament paramilitar și părți componente pentru cele sus-menționate sau încalcă interdicția referitoare la aprovizionarea, acordarea de asistență tehnică și utilizarea lor;

c. furnizează sprijin financiar sau militar grupurilor de rebeli înarmate din Liberia sau din statele din regiune sau sunt asociați cu astfel de entități.

2. Paragraful 1 nu va obliga statele membre să refuze intrarea pe teritoriul lor a propriilor naționali.

3. Măsurile din paragraful 1 vor continua să se aplice persoanelor desemnate deja în conformitate cu paragraful 7 (a) din UNSCR 1343 (2001), în timpul desemnării persoanelor de către Comitet.

4. Paragraful 1 nu se va aplica acolo unde Comitetul va stabili că o asemenea călătorie este justificată de măsuri umanitare, inclusiv obligații religioase, sau în cazul în care Comitetul stabilește că o asemenea excepție va contribui la îndeplinirea obiectivelor Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU pentru instaurarea păcii, stabilității și democrației în Liberia și a păcii durabile în regiune.

ARTICOLUL 3

Importul direct sau indirect al diamantelor neprelucrate din Liberia către Comunitate, originare sau nu din Liberia, este interzis în conformitate cu condițiile UNSCR 1521 (2003).

ARTICOLUL 4

Importul în Comunitate a materialelor lemnoase originare din Liberia este interzis în conformitate cu condițiile UNSCR 1521 (2003).

ARTICOLUL 5

Această Poziție Comună se va aplica până la 22 decembrie 2004, afară de cazul în care Consiliul decide altfel, în conformitate cu viitoarele rezoluții relevante ale Consiliului de Securitate ONU.

ARTICOLUL 6

Poziția Comună 2001/357/PESC este înlocuită.

ARTICOLUL 7

Prezenta Poziție Comună va produce efecte de la data adoptării.

Se va aplica de la la 22 decembrie 2003.

ARTICOLUL 8

Prezenta Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Convenită la Bruxelles, 10 februarie 2004.

Pentru Consiliu
Președinte

M.
McCREVY

Poziția Comună a Consiliului UE 2003/680/PESC
din 29 septembrie 2003
amendând Poziția Comună 829/2002/PESC privind furnizarea anumitor
echipamente pentru Republica Democratică Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul instituind Comunitatea Europeană, și în special articolul 15,

Întrucât:

(1) Urmare deciziei Statelor Membre din 7 aprilie 1993 de a impune Zairului (în prezent Republica Democratică Congo) un embargo asupra armelor și adoptării de către Consiliu la 11 martie 2002 a Poziției Comune 203/2002/PESC privind sprijinul Uniunii Europene pentru implementarea Acordului Lusaka de încetare a focului și pentru procesul de pace în Republica Democratică Congo, Consiliul a adoptat la 21 octombrie 2002 Poziția Comună 829/2002/PESC cu privire la furnizarea unui anumit tip de echipament pentru Republica Democratică Congo, permițând anumite excepții de la embargo-ul asupra armelor.

(2) La 28 iulie 2003, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1493 (2003) impunând un embargo asupra armelor și un embargo privind asistență, consultanță sau pregătire referitoare la activități militare împotriva tuturor grupurilor armate congoleze și străine care operau în regiunile din nordul și sudul Kivu și Ituri din Republica Democratică Congo și grupurilor care nu erau parte la Acordul general global cu privire la tranziție semnat la Pretoria la 17 decembrie 2002 și permițând anumite excepții. Pentru aceste excepții este necesară autorizație națională.

(3) Poziția Comună 2002/829/PESC trebuie amendată în vederea implementării Rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1493 (2003).

(4) Comunitatea este necesar să acționeze pentru a implementa anumite măsuri,

A ADOPTAT PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

Poziția Comună 2002/829/CFSP este amendată prin prezenta după cum urmează:

Articolul 1 va fi înlocuit cu următoarele:

Articolul 1

1.

(a) Furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul de arme și de orice alte materiale de orice tip în legătură cu acestea, inclusiv arme și muniție, vehicule militare și echipament, echipament paramilitar și piese de schimb pentru cele menționate anterior Republicii Democratice Congo de către cetățenii Statelor Membre sau de pe teritoriile Statelor Membre, sau folosindu-se de vase și nave sub pavilionul lor, sunt interzise indiferent dacă sunt de origine sau nu pe teritoriile lor.

(b) Acordarea directă sau indirectă oricărei persoane, entitate sau organ din Republica Democratică Congo de orice asistență (inclusiv finanțare și asistență financiară), consiliere sau pregătire referitoare la activități militare, incluzând mai ales asistență și pregătire tehnică referitoare la furnizarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea elementelor menționate la litera (a), de către cetățenii Statelor Membre sau din teritoriul Statelor Membre este interzisă.

2. Paragraful 1 nu se aplică:

(a) furnizării, vânzării sau transferului de arme și orice alte materiale referitoare la acestea sau acordării de asistență, consiliere sau pregătire, la care se face referire în paragraful 1, Misiunii Organizației Națiunilor Unite în Republica Democratică Congo și forțelor de poliție și armatei naționale congoleze integrate;

(b) furnizării, vânzării sau transferului de echipament militar care nu este letal utilizat exclusiv în scop umanitar sau de protecție, sau acordării de asistență și pregătire referitoare la asemenea echipament care nu este letal, cu condiția ca furnizarea sau acordarea să fie notificată anterior Secretarului General al ONU prin intermediul Reprezentantului său Special.

3. Furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și materiale referitoare la acestea sau acordarea de servicii, la care se face referire în paragraful 2, fac obiectul unei autorizații acordate de autoritățile competente ale Statelor Membre.

4. Statele Membre vor analiza furnizările de la paragraful 2 de la caz la caz, luând în considerare criteriile prevăzute în codul de conduită al Uniunii Europene cu privire la exportul de arme. Statele Membre vor solicita garanții adecvate împotriva utilizării necorespunzătoare a autorizațiilor acordate conform paragrafului 3 și, atunci când consideră necesar, vor stipula repatrierea armelor furnizate și a materialelor referitoare la acestea.

ARTICOLUL 2

Prezenta Poziție Comună produce efecte de la data adoptării.

ARTICOLUL 3

Prezenta Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Convenită la Bruxelles, 29 septembrie 2003.

Pentru Consiliu
Președinte

F.
FRATTINI

Poziția Comună a Consiliului UE 960/2002/PESC
din 10 decembrie 2002
privind măsurile restrictive împotriva Somaliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și în special articolul 15,

Întrucât:

(1) La 23 ianuarie 1992 Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 733 (1992), numită în continuare "UNSCR 733 (1992)", prin care s-a impus un embargo general și complet pentru toate livrările de arme și echipament militar către Somalia (numit în continuare "embargo privind armele").

(2) La 19 iunie 2001 Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1356 (2001), prin care se permit anumite excepții la acest embargo.

(3) La 22 iulie 2002 Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1425 (2002), prin care s-a extins embargoul privind armele și în privința oricărei expertize tehnice, financiare sau orice alt tip de asistență sau programe practice legate de activități militare.

(4) La 22 iulie 2002, Consiliul a reafirmat suportul său pentru rezoluțiile Autorității Interguvernamentale privind Dezvoltarea (AID) din 24 noiembrie 2000 și 11 ianuarie 2002, prin care se asigura un cadru general pentru procesul de reconciliere din Somalia, și a subliniat obiectivele Uniunii Europene referitoare la Somalia.

(5) La 15 octombrie 2002 la Eldoret, Kenia, a fost lansat Procesul de Pace și Reconciliere, urmat la 27 octombrie 2002 de o declarație de încetare a ostilităților și de adoptarea de către părțile somaleze a structurii și principiilor acestui proces, pas fundamental pentru asigurarea unei baze largi de consens, apreciate de către Uniunea Europeană.

(6) Este necesară acțiunea Comunității pentru implementarea anumitor măsuri,

A ADOPTAT PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

1. Livrarea de armament sau vânzarea către Somalia a acestuia sau a oricărui tip de material ce are legătură cu armamentul, inclusiv muniție, vehicule militare și echipament militar și paramilitar sau părți adiacente ale acestuia, de către naționali ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, vor fi interzise, chiar dacă nu sunt originare de pe teritoriul acestora.

2. Acordarea Somaliei, în mod direct sau indirect a unei expertize tehnice, financiare sau a oricărui alt tip de asistență sau programe practice legate de activități militare, inclusiv asistență tehnică și asistență legată de procurarea, producerea, menținerea sau utilizarea dispozitivelor descrise în paragraful 1, de către naționali ai statelor membre, va fi interzisă.

3. Paragrafele 1 și 2 nu se vor aplica cu privire la aprovizionarea cu echipament destinat în exclusivitate unor scopuri umanitare sau de protecție, sau în privința materialelor utilizate în programele de reconstrucție instituțională ale Uniunii, Comunității sau Statelor Membre, inclusiv în domeniul securității, programe dezvoltate în cadrul Procesului de pace și reconciliere, așa cum a fost aprobat de către Comitetul stabilit la paragraful 11 al "UNSCR 751 (1992)". Paragrafele 1 și 2 nu se vor aplica nici cu privire la îmbrăcămintea protectoare, inclusiv jachete și caschete militare, exportate temporar în Somalia de către personalul ONU, de reprezentanți media sau ai muncitorilor ce acordă ajutor umanitar sau ajută la reconstrucție, ai personalului adiacent, doar pentru uzul lor personal.

ARTICOLUL 2

Statele membre se vor informa reciproc și vor informa și Comisia în legătură cu măsurile luate în conformitate cu această poziție comună și își vor pune la dispoziție orice informație relevantă în legătură cu această poziție comună.

ARTICOLUL 3

Această poziție comună va intra în vigoare de la data adoptării.

ARTICOLUL 4

Această poziție comună va fi publicată în Jurnalul Oficial.

Convenită la Bruxelles, la 10 decembrie 2002.

Pentru Consiliu
Președinte

P.S.
MOLLER

POZIȚIA COMUNĂ A CONSILIULUI UE 2004/423/PESC
din 26 aprilie 2004
privind reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Birmaniei (Myanmar)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene și în special articolul 15 al acestuia,

Întrucât:

(1) La 28 octombrie 1996, Consiliul a adoptat Poziția Comună 635/1996/PESC privind Birmania (Myanmar)1), care a fost ulterior modificată prin Poziția Comună 297/2003/PESC privind Myanmar2), care a fost amendată de Decizia Consiliului 907/2003/PESC3) care expiră pe 29 aprilie 2004.

1) JO L 287, 8.11.1996, pag. 1, modificată prin Poziția Comună 831/2002/PESC (JO L 285, 23.10.2002, pag. 7).

2) JO L 106, 29.4.2003, p. 36.

3) JO L 340, 24.12.2003, p. 81.

(2) În contextul deteriorării în continuare a situației politice din Myanmar, demonstrată de eșecul autorităților militare de a intra în discuții substanțiale cu mișcarea democratică asupra unui proces care să conducă la reconciliere națională, respect pentru drepturile omului și democrație, continuarea menținerii în detenție a Daw Aung San Suu Kyi și a altor membri ai Ligii Naționale pentru Democrație, precum și de continuarea violărilor grave ale drepturilor omului, inclusiv eșecul de a acționa în sensul eradicării muncii forțate, în conformitate cu recomandările cuprinse în Raportul pe anul 2001 al Echipei la Nivel Înalt a Organizației Internaționale a Muncii, Consiliul a considerat necesar să extindă și să întărească în continuare măsurile luate conform Poziției Comune 297/2003/PESC împotriva regimului militar din Myanmar, a celor ce beneficiază cel mai mult de pe urma guvernării lor și a celor care subminează în mod constant procesul de reconciliere națională, respect pentru drepturile omului și democrație.

(3) În consecință, aria interdicției de viză și a sechestrului de bunuri trebuie să fie extinsă pentru a include și alți membri ai regimului militar, ai forțelor armate și de securitate, interesele economice ale regimului militar și alte persoane, grupuri ce desfășoară/sau entități asociate cu regimul militar care formulează, implementează sau beneficiază de pe urma politicilor care împiedică tranziția Myanmar-ului către democrație, precum și familiile și asociații lor.

(4) Implementarea interdicției de efectuare de vizite la nivel înalt, la nivel de directori politici și la un nivel superior, fără a prejudicia situațiile în care Uniunea Europeană decide că vizita va conduce la reconciliere națională, respectul drepturilor omului și democrației în Myanmar.

(5) În cazul în care există un progres substanțial al situației politice în Myanmar, nu numai că măsurile restrictive vor fi suspendate, dar va fi reluată gradual cooperarea cu Myanmar, după ce Consiliul va evalua dezvoltările din această țară.

(6) Este necesară acțiunea Comunității în vederea implementării anumitor măsuri,

A ADOPTAT ACEASTĂ POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

În sensul prezentei Poziții Comune, termenul de "asistență tehnică" face referire la suportul tehnic necesar reparării, dezvoltării, producerii, asamblării, testării, întreținerii sau altor servicii tehnice, și poate lua forma instructajelor, consultării, pregătirii, transmiterii de cunoștințe sau abilități sau de servicii de consultanță; asistența tehnică include forme verbale de asistență.

ARTICOLUL 2

Statele membre vor continua să interzică detașarea de personal militar la reprezentanțele diplomatice ale Myanmar-ului în statele membre și întreg personalul militar atașat la reprezentanțele diplomatice ale statelor membre în Myanmar va continua să rămână retras.

ARTICOLUL 3

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme și materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, echipament și vehicule militare, echipament paramilitar și părți componente ale celor menționate anterior, ca și echipament care poate fi utilizat pentru represiuni interne, către Myanmar de către statele membre sau de pe teritoriul statelor membre sau folosind vasele sub pavilionul lor sau avioane vor fi interzise, în cazul în care provin sau nu din teritoriile lor.

2. Se interzice:

(a) Acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistență tehnică, servicii de brokeraj sau alte servicii legate de activitățile militare și de aprovizionarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de arme și materialele conexe de orice tip, inclusiv de arme și muniții, vehicule și echipament militar, echipament paramilitar și părți componente ale acestuia, ca și de echipament care poate fi folosit pentru represiunea internă, direct sau indirect, împotriva oricărei persoane, entitate sau organizație sau pentru a fi utilizat în Myanmar.

(b) Acordarea de fonduri sau de asistență financiară pentru activitățile militare, inclusiv, în special, credite, împrumuturi și credite de asigurare a exporturilor, pentru orice vânzare, furnizare, transfer, sau export de armament și materiale conexe, ca și de echipament care ar putea fi utilizat pentru represiuni interne, direct sau indirect față de orice persoană, entitate sau organizație către sau pentru a fi utilizată în Myanmar.

ARTICOLUL 4

1. Articolul 3 nu se va aplica:

(a) Vânzării, furnizării, transferului sau exportului de material militar ne-letal sau de echipament care ar putea fi utilizat pentru represiunea internă, destinat doar utilizării în scopuri umanitare sau de protejare, sau pentru programe de consolidare instituțională ale ONU, UE și ale Comunității, sau de material destinat operațiunilor UE și ONU de gestionare a crizelor;

(b) Furnizarea de fonduri sau asistență financiară legată de asemenea echipamente;

(c) Furnizarea de asistență tehnică legată de aceste echipamente, cu condiția ca astfel de exporturi să fi fost aprobate în prealabil de către autoritatea competentă în domeniu.

2. Articolul 3 nu se va aplica în cazul echipamentului de protecție, inclusiv jachetelor și căștilor militare, exportate temporar către Myanmar de către personalul ONU, al UE al Comunității sau al statelor sale membre, reprezentanți ai media și asistenți umanitari și de dezvoltare și alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal.

ARTICOLUL 5

Programele de ajutor non-umanitare sau de dezvoltare vor fi suspendate. Pot fi făcute excepții pentru proiecte și programe ce trebuie să fie, pe cât posibil, definite în consultare cu grupuri democratice, inclusiv Liga Națională pentru Democrație, și desfășurate cu implicarea lor:

- în sprijinul drepturilor omului și democrației,

- în sprijinul reducerii sărăciei și, în special, pentru a răspunde nevoilor de bază ale celei mai sărace părți a populației,

- în contextul cooperării descentralizate, prin intermediul autorităților civile locale și organizațiilor non-guvernamentale,

- în sprijinul sănătății și educației de bază prin organizații non-guvernamentale.

ARTICOLUL 6

1. Statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea în, sau tranzitul prin teritorii a membrilor de rang înalt ai Consiliului de Stat pentru Pace și Dezvoltare (SPDC), a autorităților din Myanmar din sectorul turismului, membrilor de rang înalt din armată, guvern sau forțele de securitate care formulează, implementează sau beneficiază de pe urma politicilor care împiedică tranziția Myanmar-ului către democrație, precum și familiilor lor, ale căror nume sunt cele cuprinse în lista din Anexă.

2. Paragraful 1 nu va obliga un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a unui cetățean propriu.

3. Paragraful 1 nu va fi contrar cazurilor în care un stat membru este legat printr-o obligație de drept internațional, și anume:

(a) ca țară gazdă a unei organizații interguvernamentale internaționale;

(b) ca țară gazdă a unei conferințe internaționale convenită de/sau desfășurată sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite; sau

(c) în cadrul unui acord multilateral ce conferă privilegii și imunități.

Consiliul va fi informat în consecință în fiecare dintre aceste cazuri.

4. Paragraful 3 va fi considerat aplicabil și în cazul în care un stat membru este țara gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

5. Statele membre pot acorda exceptări de la măsurile impuse în paragraful 1 atunci când călătoria este justificabilă din motive de urgență umanitară sau din motive de participare la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, când este desfășurat un dialog politic ce promovează în mod direct democrația, drepturile omului și primatul statului de drept în Myanmar.

6. Un stat membru ce intenționează să acorde exceptări, în temeiul paragrafului 5, de la măsurile impuse, va notifica Consiliul în scris. Exceptarea va putea fi acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică în scris o obiecție, în termen de 48 de ore de la primirea notificării privind exceptarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, votând cu majoritate calificată, poate decide să acorde exceptarea propusă.

7. În cazul în care, acționând în virtutea prevederilor paragrafelor 3, 4, 5, și 6, un stat membru autorizează intrarea pe/sau tranzitul prin teritoriul său unor persoane cuprinse în lista din Anexă, autorizația va fi limitată la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate de aceasta.

ARTICOLUL 7

1. Toate fondurile și resursele economice aparținând membrilor Guvernului Myanmar și altor persoane fizice și juridice, entități sau organisme asociate cu cei enumerați în lista anexată, vor fi înghețate.

2. Nu vor fi disponibile nici fonduri, nici resurse economice, direct sau indirect către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entități sau organisme aparținând listei anexate.

3. Se pot face excepții pentru fondurile sau resursele economice care sunt:

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata produselor alimentare, închirieri sau ipotecări, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurări și taxe pentru utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății cheltuielilor profesionale rezonabile și rambursarea cheltuielilor asociate cu asigurarea serviciilor legale;

(c) destinate exclusiv pentru plata taxelor sau cheltuielilor ocazionate de depozitarea sau întreținerea fondurilor sau resurselor economice înghețate;

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare.

4. Paragraful 2 nu se va aplica adăugării la conturile înghețate a:

(a) dobânzilor sau altor câștiguri din aceste conturi, sau

(b) plăților cuvenite în baza unor contracte, înțelegeri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit subiectul măsurilor restrictive, cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să continue să facă subiectul paragrafului 1.

ARTICOLUL 8

Vizitele bilaterale la nivel înalt (miniștri și oficiali începând de la nivelul directorilor politici și mai sus) rămân suspendate. Consiliul poate, în circumstanțe excepționale, să permită exceptarea de la această regulă.

ARTICOLUL 9

Consiliul, acționând în urma unei propuneri a unui stat membru sau a Comisiei, va adopta modificările solicitate la lista conținută în Anexă, după caz.

ARTICOLUL 10

Această Poziție Comună se va aplica pe o perioadă de 12 luni. Va fi menținută sub o monitorizare permanentă. Va fi reînnoită sau amendată după cum se va considera necesar, dacă Consiliul apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse.

ARTICOLUL 11

Prezenta Poziție Comună va intra în vigoare la 30 aprilie 2004.

ARTICOLUL 12

Această Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Întocmit la Luxemburg, 26 aprilie 2004.

Pentru Consiliu
Președinte

B.
Cowen

ANEXĂ

Lista persoanelor care fac obiectul Articolului 9

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Senior General Than Shwe Președinte 02.02.1933 Kyaing Kyaing Thandar Shwe, Khin Pyone Shwe, Aye Aye Thit Shwe Thidar Htun, Nay Shwe Thway Aung (a)Pho La Pye, Pho La Lon
Vice-Senior General Maung Aye Vice-președinte 25.12.1937 Mya Mya San Nandar Aye
General Khin Nyunt Prim Ministru 11.10.1939 Khin Win Shwe (6.10.1940) Ye Naing Win, Zaw Naing Oo, Thin Le Le Win
Gen Thura Shwe Mann Șeful Statului Major, coordonator al Operațiunilor speciale (Armată, Marină și Aviație) Khin Lay Thet Toe Naing Mann (wife-Zay Zin Latt), Aung Thet Mann Ko Ko, Shwe Mann Ko Ko
Lt-Gen Soe Win Secretar 1 Than Than Nwe
Lt-Gen Thein Sein Secretar 2 Aghiotant General Khin Khin Win
Lt-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo General de intendență Khin Saw Hnin
Lt-Gen Kyaw Win Șeful Formării Forțelor Armate San San Yee
Lt-Gen Tin Aye Șeful artileriei, Comandantul UMEH Kyi Kyi Ohn
Lt-Gen Ye Myint Șeful Biroului de operațiuni speciale 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) Tin Lin Myint (25.1.1947) Theingi Ye Myint, Aung Zaw Ye Myint, Kay Khaing Ye Myint
Lt-Gen Aung Htwe Șeful Biroului de operațiuni speciale 2 (Kayah, Shan) Khin Hnin Wai
Lt-Gen Khin Maung Than Șeful Biroului de operațiuni speciale 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) Marlar Tint
Lt-Gen Maung Bo Șeful Biroului de operațiuni speciale 4 (Karen, Mon, Tenasserim) Khin Lay Myint

COMANDANȚI REGIONALI

Nume Comanda Data nașterii Soț Copii Nepoți
Maj-Gen Myint Swe Rangoon Khin Thet Htay
Maj-Gen Ye Myint Central- Mandalay Division Myat Ngwe
Maj-Gen Thar Aye North Western- Sagaing Division Wai Wai Khaing
Maj-Gen Maung Maung Swe North-Kachin State Tin Tin Nwe Ei Thet Thet Swe, Kaung Kyaw Swe
Maj-Gen Myint Hlaing North Eastern- Shan State (North) Khin Thant Sin
Maj-Gen Khin Zaw Triangle-Shan State (East) Khin Pyone Win Kyi Tha Khin Zaw, Su Khin Zaw
Maj-Gen Khin Maung Myint Eastern-Shan State (South) Win Win Nu
Maj-Gen Thura Myint Aung South Eastern- Mon State Than Than Nwe
Brig-Gen Ohn Myint Coastal- Tenasserim Division Nu Nu Swe
Maj-Gen Ko Ko South-Pegu Division Sat Nwan Khun Sum
Maj-Gen Soe Naing South Western- Irra- waddy Division Tin Tin Latt
Maj-Gen Maung Oo Western-Arakan State Nyunt Nyunt Oo

ADJUNCȚI AI COMANDANȚILOR REGIONALI

Nume Comanda Data nașterii Soț Copii Nepoți
Col Wai Lwin Rangoon Swe Swe Oo Wai Phyo, Lwin Yamin
Brig-Gen Nay Win Central Nan Aye Mya
Col Tin Maung Ohn North-Western
Brig-Gen San Tun Northern Tin Sein
Brig-Gen Hla Myint North-Eastern Su Su Hlaing
Brig-Gen Myint Swe Triangle Mya Mya Ohn Khin Mya Mya, Wut Hmone Swe (soț - Soe Thu)
Col. Win Myint Eastern
Brig-Gen Myo Hla South-Eastern Khin Hnin Aye
Col Hone Ngaing Coastal
Brig-Gen Thura Maung Ni Southern Nan Myint Sein
Brig-Gen Tint Swe South-Western Khin Thaung Ye Min (a) Ye Kyaw Swar Swe (soție - Su Mon Swe)
Col Tin Hlaing Western

MINIȘTRI

Nume Minister Data nașterii Soț Copii Nepoți
U Than Shwe Cabinetul primului ministru Yin Yin Mya
Maj-Gen Thein Swe Cabinetul primului ministru Mya Theingi
Maj-Gen Nyunt Tin Agricultură și irigații Khin Myo Oo Kyaw Myo Nyunt, Thu Thu Ei Han
Brig-Gen Pyi Sone Comerț Aye Pyay Wai Khin Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan
Maj-Gen Saw Tun Construcții Myint Myint Ko
Maj-Gen Htay Oo Cooperare Ni Ni Win
Maj-Gen Kyi Aung Cultură Khin Khin Lay
U Than Aung Educație Win Shwe
Maj-Gen Tin Htut Energie electrică Tin Tin Nyunt
Brig-Gen Lun Thi Energie Khin Mar Aye Mya Sein Aye, Zin Maung Lun (soție - Zar Chi Ko)
Maj-Gen Hla Tun Finanțe și venituri Khin Than Win
U Win Aung Afaceri externe San Yon Su Nyein Aye, Thaung Su Nyein (soție-Su Su Soe Nyunt)
Brig-Gen Thein Aung Silvicultură Khin Htay Myint
Prof. Dr. Kyaw Myint Sănătate Nilar Thaw
Col Tin Hlaing Afaceri interne Khin Hla Hla
Maj-Gen Sein Htwa Ministerul imigrației și populației și Ministerul Ajutorului Social, bunăstării și reorientării Khin Aye
U Aung Thaung Industrie 1 Khin Khin Yi Nay Aung, Pyi Aung
Maj-Gen Saw Lwin Industrie 2 Moe Moe Myint
Brig-Gen Kyaw Hsan Informații Kyi Kyi Win
U Tin Win Muncii Khin Nu May Khin Tin Win Nu
Brig-Gen Maung Animale vii și Myint Myint
Maung Thein Pescuit Aye
Brig-Gen Ohn Myint Minelor San San Maung Thet Naing Oo, Maung Min Thet O
U Soe Tha National Planificare Națională și Dezvoltare Economică Kyu Kyu Win Kyaw Myat Soe (soție - Wei Wei Lay)
Col Thein Nyunt Progresul zonelor de frontieră și a speciilor naționale și dezvoltare Kyin Khaing
Maj-Gen Aung Min Transport feroviar Wai Wai Thar
Brig-Gen Thura Myint Maung Afaceri Religioase Aung Kyaw Soe (soție - Su Su Sandi), Zin Myint Maung
U Thaung Știință și Tehnologie May Kyi Sein
Brig-Gen Thura Aye Myint Sport Aye Aye Nay Linn
Brig-Gen Thein Zaw Ministerul Telecomunicațiilor, Poștă și Telegraf și Ministerul Hotelurilor și Turismului Mu Mu Win
Maj-Gen Hla Myint Sw Transport San San Myint

MINIȘTRI ADJUNCȚI

Nume Minister Data nașterii Soț Copii Nepoți
Brig-Gen Khin Maung Agricultură și Irigații
U Ohn Myint Agricultură și Irigații Thet War
Brig-Gen Aung Tun Comerț
Brig-Gen Myint Thein Construcții Mya Than
Brig-Gen Soe Win Maung Cultură Myint Myint Wai
Brig-Gen Khin Maung Win Apărare
Maj-Gen Aung Hlaing Apărare Soe San
U Myo Nyunt Col Aung Myo Min Educație Educație
U Myo Myint Energie electrică
Brig-Gen Than Htay Energie
Col Hla Thein Swe Finanțe și Venituri
U Kyaw Thu Afaceri externe 15.08.1949 Lei Lei Kyi
U Khin Maung Win Afaceri externe Khin Swe Soe (Director General pentru cooperare) Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe
Brig-Gen Tin Naing Thein Silvicultură
Prof. Dr. Mya Oo Sănătate Tin Tin Mya Dr. Tun Tun Oo (26.7.1965), Dr. Mya Thuzar (23.9.1971), Mya Thidar (10.6.1973), Mya Nandar (29.5.1976)
Brig-Gen Phone Swe Afaceri interne
Brig-Gen Aye Myint Kyu Hoteluri și Turism Khin Swe Myint
U Maung Aung Imigrație și Populație
Brig-Gen Thein Tun Industrie 1
Brig-Gen Kyaw Win Industrie 1
Lt-Col Khin Maung Kyaw Industrie 2 Mi Mi Wai
Brig-Gen Aung Thein Informații Tin Tin Nwe
U Thein Sein Informații Khin Khin Wai Thein Aung Thaw (soție - Su Su Cho)
Brig-Gen Win Sein Muncă
U Aung Thein Animale vii și Pescuit
U Myint Thein Minerit Khin May San
Col Tin Ngwe Progresul zonelor de frontieră și a speciilor naționale și dezvoltare
Brig-Gen Than Tun Progresul zonelor de frontieră și a speciilor naționale și dezvoltare May Than Tun (25.06.1970) soț: Ye Htun Myat
Thura U Thaung Lwin Transport feroviar
Brig-Gen Thura Aung Ko Afaceri religioase Myint Myint Yee
U Nyi Hla Nge Știință și tehnologie
Dr. Chan Nyein Știință și tehnologie
Brig-Gen Kyaw Myint Bunăstare socială, reorientare Khin Aye
Brig-Gen Maung Maung Sport
U Pe Than Ministerul Transporturilor și Ministerul Transporturilor feroviare Cho Cho Tun
Col Nyan Tun Aung Transport

FOȘTI MEMBRI AI GUVERNULUI

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Vice Admiral Maung Maung Khin Prim-ministru adjunct 23.11.1929
Lt-Gen Tin Tun Prim-ministru adjunct 28.03.1930
Lt-Gen Tin Hla Prim-ministru adjunct și ministru pentru afaceri militare și general ofițer de intendență
U Ko Lay Ministru la cabinetul primului ministru Khin Khin San Min, Than Han, Khin Thida (soț: Zaw Htun Oo 2nd Secretary, fiu al Sec 2 Lt-Gen Tin Oo)
U Aung San Ministru al Cooperației
U Win Sein Ministru al Culturii 10.10.1940 Kyaukkyi
U Khin Maung Thein Ministru al Finanțelor și veniturilor Su Su Thein Daywar Thein (25.12.1960),
Thawdar Thein (06.03.1958),
Maung Maung Thein (23.10.1963),
Khin Yadana Thein (06.05.1968),
Marlar Thein (25.02.1965),
Hnwe Thida Thein (28.07.1966)
Maj-Gen Ket Sein Ministru al Sănătății Yin Yin Myint
U Saw Tun Ministru al Imigrației și Populației
Col Thaik Tun Ministru adjunct pentru silvicultură Nwe Nwe Kyi Myo Win Thaik, Khin Sandar Tun,
Khin Nge Nge Tun,
Khin Aye Shwe Zin Tun
Brig-Gen D O Abel Ministru la Cabinetul Președintelui SPDC Khin Thein Mu
U Pan Aung Ministru la cabinetul Primului ministru Nyunt Nyunt Lwin
Lt-Gen Tin Ngwe Ministru al Cooperației Khin Hla
Lt-Gen Min Thein Ministru la Cabinetul Președintelui SPDC Khin Than Myint
U Aung Khin Ministru al afacerilor religioase Yin Yin Nyunt
U Hset Maung Ministru adjunct la Cabinetul Președintelui SPDC May Khin Kyi Set Aung
U Tin Tun Ministru adjunct al energiei
Brig-Gen Than Tun Ministru adjunct pentru venituri și finanțe
U Soe Nyunt Ministru adjunct al culturii
U Kyaw Tin Ministru adjunct pentru progresul zonelor de frontieră și a speciilor naționale și dezvoltare
U Hlaing Win Ministru adjunct pentru bunăstare socială, asistență și restabilire
U Aung Phone Ministru al silviculturii 20.11.1939 Khin Sitt Aye (14.9.1943) Sitt Thwe Aung (10.7.1977) soție - Thin Zar Tun, Sitt Thaing Aung (13.11.1971

NUMIRI LEGATE DE INDUSTRIA TURISMULUI

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Lt-Col (Retd.) Khin Maung Latt Director General la Direcția Hoteluri și Turism Win Kyi Tun Min Latt (06.02.1969) Nyan Min Latt (29.4.1997), Shane Min Latt (10.5.2000)
Capt. (Retd.) Htay Aung Director Executiv la Myanmar Hotels and Tourism Services

OFIȚERI SUPERIORI DIN MINISTERUL APĂRĂRII

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Rear Admiral Soe Thein Comandant șef al flotei navale Khin Aye Kyi
Lt-Gen Myat Hein Comandant șef al flotei aeriene Htwe Htwe Nyunt
Capt Nyan Tun Șef de personal (Marină)
Brig-Gen Hla Shwe Adjutant adjunct General
Col Khin Soe Adjutant adjunct General
Maj-Gen Soe Maung Judecător Avocat General
Brig-Gen Thein Htaik Inspector General
Maj-Gen Saw Hla Ofițer de poliție militară Mareșal
Col Sein Lin Șef de artilerie
Șef al artileriei și armurilor
Brig-Gen Kyi Win Șef al artileriei și armurilor
Brig-Gen Than Sein Șeful Spitalului serviciilor de apărare Rosy Mya Than
Brig-Gen Win Hlaing Director de aprovizionare
Maj-Gen Khin Aung Myint Director pentru afaceri publice și bunăstare psihologică
Maj-Gen Moe Hein Comandant al Colegiului Național de Apărare
Brig-Gen Than Maung Director al miliției poporului și forțelor de frontieră
Brig-Gen Aung Myint Director pentru transmisiuni
Brig-Gen Than Htay Director pentru aprovizionare și transport
Brig-Gen Khin Maung Tint Director pentru siguranța operațiunilor de imprimare
Maj-Gen Hsan Hsint Numiri militare General 1951 Khin Ma Lay Okkar San Sint
Maj-Gen Win Myint Șef adjunct al forțelor armate Formare
Maj-Gen Aung Kyi Șef adjunct al forțelor armate Formare Thet Thet Swe
Brig-Gen Nyan Win Șef adjunct al forțelor armate Formare

MEMBRII BIROULUI ȘEFULUI SERVICIILOR DE INFORMAȚII MILITARE (OCMI)

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Maj-Gen Kyaw Win Șef adjunct al Serviciilor de Informații militare
Brig-Gen Myint Aung Zaw Administrație
Brig-Gen Hla Aung Pregătire
Brig-Gen Thein Swe Relații Internaționale Sonny Myat Swe (soție - Yamin Htin Aung)
Brig-Gen Kyaw Han Știință și tehnologie
Brig-Gen Than Tun Politici și contrainformații
Col Hla Min Adjunct
Col Tin Hla Adjunct
Brig-Gen Myint Zaw Siguranța frontierei și informații
Brig-Gen Kyaw Thein Naționalități etnice și grupuri de încetare a focului, stoparea traficului de droguri și informații navale și aeriene
Col San Pwint Șef adjunct al departamentului

OFIȚERI DE ARMATĂ CARE CONDUC ÎNCHISORI ȘI POLIȚIA

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Col Ba Myint Director General la Departamentul închisori. (Ministerul Afacerilor interne)

ASOCIAȚIA PENTRU SOLIDARITATEA SINDICALĂ ȘI DEZVOLTARE (USDA)

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Brig-Gen Aung Thein Lin Primar și Președinte la Yangon City Development Committee (Secretariat) Khin San Nwe Thidar Myo
Col Maung Par Vice primar la YCDC (membru CEC) Khin Nyunt Myaing Naing Win Par

PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE POLITICILE ECONOMICE GUVERNAMENTALE

Nume Afacere Data nașterii Soț Copii Nepoți
U Khin Shwe Zaykabar Co. 21.01.1952 San San Kywe Zay Zin Latt (24.03.1981) soț: Toe Naing Mann, Zay Thiha (01.01.1977)
U Aung Ko Win (a) Saya Kyaung Kanbawza Bank Nan Than Htwe
U Aik Tun Asia Wealth Bank and Olympic Co. 21.10.1948 Than Win (03.12.1948) Sandar Htun (23.08.1974), Aung Zaw Naing (01.09.1973), Mi Mi Khaing (17.06.1976)
U Tun Myint Naing (a) Steven Law Asia World Co Ng Seng Hong
U Htay Myint Yuzana Co. 06.02.1955 Aye Aye Maw (17.11.1957) Eve Eve Htay Myint (12.06.1977), Zay Chi Htay (17.02.1981)
U Tayza Htoo Trading Co. 18.07.1964 Thidar Zaw (24.02.1964) Pye Phyo Tayza (29.01.1987), Htoo Htet Tayza (24.01.1993), Htoo Htwe Tayza (14.09.1996)
U Kyaw Win Shwe Thanlwin Trading Co.
U Win Aung Dagon International 30.09.1953 Moe Mya Mya (28.08.1958), Yangon Ei Hnin Pwint (a) Christabelle Aung (22.02.1981), Thurane Aung (a) Christopher Aung (23.07.1982), Ei Hnin Khin (a) Christina Aung (18.12.1983)

ÎNTREPRINDERI DE STAT

Nume Funcție Data nașterii Soț Copii Nepoți
Col Myint Aung MD at Myawaddy Trading Co.
Col Myo Myint MD Bandoola Transportation Co.
Col (Retd) MD at Myanmar
Thant Zin Land and Development
Maj Hla Kyaw Director at Myawaddy Advertising Enterprises
Col Aung San MD at Hsinmin Cement Plant Construction Project
Col Ye Htut Myanmar Economic Corporation

POZIȚIA COMUNĂ A CONSILIULUI UE 2004/309/PESC
din 2 aprilie 2004
care amendează Poziția Comună 931/2001/PESC privind aplicarea
unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului și care
actualizează Poziția Comună 2003/906/PESC

Consiliul Uniunii Europene,

Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene și în special articolele 15 și 34 ale acestuia,

Întrucât:

(1) La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția Comună 931/2001/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului1).

(2) La 22 decembrie 2003, Consiliul a adoptat Poziția Comună 906/2003/PESC care modifică Poziția Comună 931/2001/PESC și abrogă Poziția Comună 651/2003/PESC.

(3) Poziția Comună 931/2001/PESC prevede o revizuire la intervale regulate.

(4) Este necesară actualizarea Anexei la Poziția Comună 931/2001/PESC și abrogarea Poziției Comune 906/2003/PESC.

(5) O listă a fost elaborată conform criteriilor prevăzute în Articolul 1(4) al Poziției Comune 931/2001/PESC.

1) JO L 344, 28.12.2001, pag. 93. Poziția Comună modificată prin Poziția Comună 906/2003/PESC (JO L 340, 24.12.2003, pag. 77).

A ADOPTAT ACEASTĂ POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

Lista persoanelor, grupurilor și entităților la care se aplică Poziția Comună 931/2001/PESC este inclusă în Anexa alăturată.

ARTICOLUL 2

Poziția Comună 906/2003/PESC este în acest fel abrogată.

ARTICOLUL 3

Prezenta Poziție Comună va produce efecte de la data adoptării sale.

ARTICOLUL 4

Această Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Întocmit la Bruxelles, 2 aprilie 2004.

Pentru Consiliu
Președinte

B.
Cowen

ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților
care fac obiectul Articolului 11)

1) Persoanele, grupurile și entitățile marcate cu * vor face doar obiectul Articolului 4.

I. PERSOANE

1. ABOU, Rabah Naami (cunoscut și ca Naami Hamza; cunoscut și ca Mihoubi Faycal; cunoscut și ca Fellah Ahmed; cunoscut și ca Dafri Remi Lahdi) născut 1.2.1966 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

2. ABOUD, Maisi (cunoscut și ca Elvețianul Abderrahmane) născut la 17.10.1964 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

3. *ALBERDI URANGA, Itziar (activist E.T.A.) născut la 7.10.1963 în Durango (Biscay), document de identitate Nr. 78.865.693

4. *ALBISU IRIARTE, Miguel (activist E.T.A.; membru al Gestoras Pro-amnistia) născut la 7.6.1961 în San Sebastian (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.954.596

5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (cunoscut și ca ABU OMRAN; cunoscut și ca AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) născut la 26.6.1967 în Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudită; cetățean saudit.

6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa, Arabia Saudită; cetățean saudit.

7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 în Tarut, Arabia Saudită; cetățean saudit.

8. *APAOLAZA SANCHO, Ivan (activist E.T.A.; membru al K. Madrid) născut la 10.11.1971 în Beasain (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 44.129.178.

9. ARIOUA, Azzedine născut la 20.11.1960 în Costantine (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

10. ARIOUA, Kamel (cunoscut și ca Lamine Kamel) născut la 18.8.1969 în Costantine (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

11. ASLI, Mohamed (cunoscut și ca Dahmane Mohamed) născut la 13.5.1975 în Ain Taya (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

12. ASLI, Rabah născut la 13.5.1975 în Ain Taya (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

13. *ARZALLUS TAPIA, Eusebio (Activist E.T.A.) născut la 8.11.1957 în Regil (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.927.207

14. ATWA, Ali (cunoscut și ca BOUSLIM, Ammar Mansour; cunoscut și ca SALIM, Hassan Rostom), Liban, născut în 1960 în Liban; cetățean libanez.

15. DARIB, Noureddine (cunoscut ca și Carreto; cunoscut și ca Zitoun Mourad) născut la 1.2.1972 în Algeria (Membru al-Takfir și al-Hijra).

16. DJABALI, Abderrahmane (cunoscut și ca Touil) născut la 1.6.1970 în Algeria (membru al-Takfir și al-Hijra).

17. *ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activist E.T.A.) născut la 20.12.1977 în Basauri (Bizcay), document de identitate Nr. 45.625.646.

18. *ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (Activist E.T.A.) născut la 10.1.1958 în Plencia (Bizcay), document de identitate Nr. 16.027.051.

19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (cunoscut și ca AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; cunoscut și ca EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) născut la 10.7.1965 sau 11.7.1965 în El Dibabiya, Arabia Saudită; cetățean saudit.

20. FAHAS, Sofiane Yacine născut la 10.9.1971 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

21. *GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activist E.T.A.), născut la 29.4.1967 în Guernica (Biscay), document de identitate Nr. 44.556.097.

22. *IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activist E.T.A.), născut la 25.4.1961 în Escoriaza (Navarra), document de identitate Nr. 16.255.819.

23. *IZTUETA BARANDICA, Enrique (activist E.T.A.) născut la 30.7.1955 în Santurce (Biscay), document de identitate Nr. 14.929.950

24. IZZ-AL-DIN, Hasan (cunoscut și ca GARBAYA, AHMED; cunoscut și ca SA-ID; cunoscut și ca SALWWAN, Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

25. LASSASSI, Saber (cunoscut și ca Mimiche) născut la 30.11.1970 în Constantine (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (cunoscut și ca ALI, Salem; cunoscut și ca BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; cunoscut și ca HENIN, Ashraf Refaat Nabith; cunoscut și ca WADOOD, Khalid Adbul) născut la 14.4.1965 sau 1.3.1964 în Pakistan, pașaport Nr. 488555

27. MOKTARI, Fateh (cunoscut și ca Ferdi Omar), născut la 26.12.1974 în Hussein Dey (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

28. *MORCILLO TORRES, Gracia (activist E.T.A.; membru Kas/Ekin), născut la 15.3.1967 în San Sebastian (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 72.439.052

29. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (cunoscut și ca MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ofițer superior de informații al HEZBOLLAH, născut la 7.12.1962 în Tayr Dibba, Liban, pașaport Nr. 432298 (Liban)

30. *NARVAEZ GONI, Juan Jesus (activist E.T.A.), născut la 23.2.1961 în Pamplona (Navarra), document de identitate Nr. 15.841.101

31. NOUARA, Farid, născut la 25.11.1973 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

32. *ORBE SEVILLANO, Zigor (activist E.T.A.; membru Jarrai/Haika/Segi), născut la 22.9.1975 în Basauri (Biscay), document de identitate Nr. 45.622.851

33. *PALACIOS ALDAY, Gorka (activist E.T.A.; membru K. Madrid), născut la 17.10.1974 în Baracaldo (Biscay), document de identitate Nr. 30.654.356

34. *PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki (activist E.T.A.; membru Jarrai/Haika/Segi) născut la 18.9.1964 în San Sebastian (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.976.521

35. *QUINTANA ZORROZUA, Asier (activist E.T.A.; membru K. Madrid), născut la 27.2.1968 în Bilbao (Biscay), document de identitate Nr. 30.609.430

36. RESSOUS, Hoari (cunoscut și ca Hallasa Farid), născut la 11.9.1968 în Alger (Algeria) (Membru al-Takfir și al-Hijra)

37. *RUBENACH ROIG, Juan Luis (activist E.T.A.; membru K. Madrid), născut la 18.9.1963 în Bilbao (Biscay), document de identitate Nr. 18.197.545

38. SEDKAOUI, Noureddine (cunoscut și ca Nounou), născut la 23.6.1963 în Alger (Algeria) (Membru al-Takfir și al-Hijra)

39. SELMANI, Abdelghani (cunoscut și ca Gano), născut la 14.6.1974 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

40. SENOUCI, Sofiane, născut la 15.4.1971 în Hussein Dey (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

41. SISON, Jose Maria (cunoscut și ca Armsio Liwanag, cunoscut și ca Joma, conducător NPA), născut la 8.2.1939 în Cabugao, Filipine

42. TINGUALI, Mohammed (cunoscut și ca Mouh di Kouba), născut la 21.4.1964 în Blida (Algeria) (membru al-Takfir și al-Hijra)

43. *URANGA ARTOLA, Kemen (activist E.T.A.; membru Herri Batasuna/E.H/Batasuna) născut la 25.5.1969 în Ondarroa (Biscay), document de identitate Nr. 30.627.290

44. *VALLEJO FRANCO, Inigo (activist E.T.A.), născut la 21.5.1976 în Bilbao (Biscay), document de identitate Nr. 29.036.694

45. *VILA MICHELENA, Fermin (activist E.T.A.; membru Kas/Ekin), născut la 12.3.1970 în Irun (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.254.214

II. GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1. Organizația Abu Nidal [engl. Abu Nidal Organisation (ANO)] - cunoscută ca și Consiliul Revoluționar Fatah (engl. Fatah Revolutionary Council), Brigăzile Revoluționare Arabe (engl. Arab Revolutionary Brigades), Septembrie Negru (engl. Black September) și Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști (engl. Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2. Brigada Martirilor Al-Aqsa (engl. Al-Aqsa Martyrs Brigade)

3. Al-Takfir și Al-Hijra

4. Aum Shinrikyo - cunoscută și ca AUM, cunoscută și ca Adevărul Suprem Aum (engl. Aum Supreme Truth), cunoscut și ca Aleph

5. Babbar Khalsa

6. *Continuitatea Armatei Republicane Irlandeze (engl. Continuity Irish Republican Army - CIRA)

7. *Țara Bascilor și Libertatea - Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E.T.A.). Următoarele organizații sunt parte a grupării teroriste E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistia, Askatasuna, Batasuna (cunoscut și ca Herri Batasuna, cunoscut și ca Euskal Herritarrok)

8. Gama'a al-Islamiyya (Grupul Isslamic/engl. Islamic Group) (cunoscut și ca Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9. Frontul luptătorilor din Marele Est Islamic (engl. Great Islamic Eastern Warriors Front - IBDA-C)

10. *Grupul pentru Rezistență Antifascistă 1 Octombrie (original Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/engl. Antifascist Resistance Groups First of October - G.R.A.P.O.)

11. Hamas (inclusiv Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

12. Fundația Pământului Sfânt pentru Asistență și Dezvoltare (engl. Holy Land Foundation for Relief and Development)

13. Federația Internațională a Tineretului Șiit (engl. International Sikh Youth Federation - ISYF)

14. Kahane Chai (Kach)

15. Partidul Muncitorilor din Kurdistan (engl. Kurdistan Workers' Party (PKK), cunoscut ca și KADEK, cunoscut și ca KONGRA-GEL)

16. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

17. *Forța Voluntarilor Loialiști (Loyalist Volunteer Force - LVF)

18. Organizația Mujahedin-e Khalq (MEK sau MKO) [mai puțin Consiliul Național pentru Rezistența Iranului, engl. National Council of Resistance of Iran' (NCRI)] cunoscută și ca Armata pentru Eliberare Națională din Iran (engl. The National Liberation Army of Iran - NLA, aripa militantă a MEK), Mujahedinii Poporului din Iran (engl. the People's Mujahidin of Iran - PMOI), Societatea Studenților Iranieni Musulmani (engl. Muslim Iranian Student's Society).

19. Armata de Eliberare Națională (engl. National Liberation Army, orig. Ejercito de Liberacion Nacional)

20. Armata Noilor Cetățeni (engl. New Peoples Army - NPA), Filipine, relaționată cu Sison Jose Maria C. (cunoscută și ca Armando Liwanag, cunoscută și ca Joma, care coordonează NPA)

21. *Orange Volunteers (OV)

22. Frontul pentru Eliberarea Palestinei (engl. Palestine Liberation Front - PLF)

23. Jihadul Islamic Palestinian (engl. Palestinian Islamic Jihad - PIJ)

24. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (engl. Popular Front for the Liberation of Palestine - PFLP)

25. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General (engl. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, cunoscut și ca PFLP-General Commși, cunoscut și ca PFLP-GC)

26. *Adevărata IRA (engl. Real IRA)

27. *Apărătorii Mâinii Roșii (engl. Red Hand Defenders - RHD)

28. Forțele Armate Revoluționare din Columbia (engl. Revolutionary Armed Forces of Colombia - FARC)

29. *Nucleele Revoluționare (engl. Revolutionary Nuclei/orig. Epanastatiki Pirines)

30. *Organizația Revoluționară 17 Noiembrie (engl. Revolutionary Organisation 17 November/orig. Dekati Evdomi Noemvri)

31. Partidul/Frontul/Armata de Eliberare a Poporului Revoluționar (engl. Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), cunoscut și ca Devrimci Sol (Stânga Revoluționară/engl. Revolutionary Left), Dev Sol.

32. *Lupta Populară Revoluționară - engl. Revolutionary Popular Struggle/ orig. Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

33. Calea Luminoasă - engl. Shining Path orig. Sendero Luminoso (SL)

34. Stichting Al Aqsa (cunoscut și ca Stichting Al Aqsa Nederland, cunoscut și ca Al Aqsa Nederland)

35. *Asociația pentru Apărarea Ulster-ului - engl. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

36. Forțele Unite de Auto-Apărare/Grupare din Columbia - engl. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC), orig. Autodefensas Unidas de Colombia

Poziția Comună a Consiliului UE 2004/161/PESC
din 19 februarie 2004
privind reînnoirea măsurilor restrictive contra Zimbabwe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene și în special articolul 15 al acestuia,

Ținând seama de faptul că:

(1) În conformitate cu Poziția Comună 145/2002/PESC1) Consiliul a impus un embargo pe aprovizionarea Zimbabwe cu arme și materialele, asistența și pregătirea tehnică conexe, precum și privind aprovizionarea cu echipament ce poate fi folosit pentru represiunile interne.

(2) În conformitate cu Poziția Comună 145/2002/PESC, Consiliul a impus o interdicție de călătorie și înghețarea fondurilor Guvernului Zimbabwean și a persoanelor care au o mare răspundere în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și libertății de opinie, asociere și adunare pașnică.

(3) Poziția Comună 145/2002/PESC a fost amendată prin Poziția Comună 600/2002/PESC2) prin extinderea acestor măsuri și altor persoane care sunt responsabile de asemenea violări.

(4) Lista persoanelor care fac subiectul măsurilor restrictive, anexată Poziției Comune 145/2002/PESC a fost actualizată și înlocuită prin Decizia Consiliului 754/2002/PESC (3).

(5) Poziția Comună 2002/145/PESC a fost amendată și extinsă prin Poziția Comună 2003/115/PESC3) urmare răsturnării Guvernului din Zimbabwe.

1) JO 50, 21.02.2002, p. 1.

2) JO 195, 24.07.2002, p. 1.

3) JO 247, 14.09.2002, p. 56.

(6) Urmare deteriorării continue a situației drepturilor omului în Zimbabwe, trebuie reînnoite măsurile restrictive adoptate de Uniunea Europeană pentru încă 12 luni.

(7) Obiectivul acestor măsuri restrictive este de a încuraja publicul țintă al acestora de a respinge politicile ce au drept consecință încălcarea drepturilor omului, a libertății de exprimare și a bunei guvernări.

(8) Lista persoanelor vizate de măsurile restrictive anexate Poziției Comune 2002/145/PESC, așa cum a fost amendată și completată, trebuie actualizată.

(9) Acțiunea Comunității este necesară în vederea implementării anumitor măsuri,

A ADOPTAT ACEASTĂ POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

În sensul prezentei Poziții Comune, termenul de "asistență tehnică" face referire la suportul tehnic necesar reparării, dezvoltării, producerii, asamblării, testării, întreținerii sau altor servicii tehnice, și poate lua forma instructajelor, consultării, pregătirii, transmiterii de cunoștințe sau abilități sau de servicii de consultanță; asistența tehnică include forme verbale de asistență.

ARTICOLUL 2

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme și material conex de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule militare și echipament, echipament paramilitar și părți componente ale celor sus-numite, către Sudan, de către naționalii statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau folosirea navelor sau avioanelor acestora, va fi interzisă, dacă va proveni sau nu de pe teritoriile lor.

2. Vor fi interzise:

(a) Acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistență tehnică, serviciile de brokeraj și alte servicii legate de activitățile militare și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de arme și materiale legate de acestea, de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipament militar, echipament paramilitar și părți componente pentru cele sus-menționate, direct sau indirect către orice persoană, entitate sau organizație, pentru Sudan sau pentru a fi utilizate în Sudan.

(b) Acordarea de asistență financiară sau finanțarea operațiunilor militare, inclusiv prin donații private, împrumuturi și exporturi de asigurări de credit, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de arme și materiale conexe, sau pentru orice acordare, vânzare, furnizare sau transfer de asistență tehnică pentru acestea, servicii de brokeraj și alte servicii, direct sau indirect oricărei persoane, entități sau organizații din Sudan sau pentru a fi folosite în Sudan.

ARTICOLUL 3

1. Articolul 2 nu se va aplica pentru:

(a) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament militar ne-letal sau de echipament care ar putea să fie utilizat în represiunea internă, destinat exclusiv scopurilor umanitare sau de protecție, sau programelor ONU, UE și ale Comunității, de consolidare a capacității instituționale, sau materialelor destinate operațiunilor UE și ONU de gestionare a crizelor;

(b) Acordarea de finanțare și asistență financiară legată de asemenea echipament;

(c) Acordarea de asistență tehnică pentru asemenea echipament;

cu condiția ca asemenea exporturi să fi fost aprobate anterior de către autoritatea competentă a statului membru respectiv.

2. Articolul 2 nu se va aplica în cazul echipamentului de protecție, inclusiv jachetelor și căștilor militare, exportate temporar către Sudan de către personalul ONU, al UE, al Comunității sau al statelor sale membre, reprezentanți ai media și asistenți umanitari și de dezvoltare și alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal.

ARTICOLUL 4

1. Statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea în sau tranzitul pe teritoriile lor a persoanelor menționate în lista din Anexă, care sunt angajate în activități ce afectează grav democrația, respectarea drepturilor omului și supremația dreptului în Zimbabwe.

2. Paragraful 1 nu va obliga statele membre să refuze intrarea pe teritoriul lor a propriilor naționali.

3. Paragraful 1 nu se va aplica în cazul în care un stat membru și-a asumat o obligație în dreptul internațional, și anume:

a. de a fi țara gazdă a unei organizații interguvernamentale internaționale;

b. de a fi țara gazdă a unei conferințe internaționale organizată sau sub auspiciile Națiunilor Unite;

c. în conformitate cu un acord multilateral conferind privilegii și imunități.

Consiliul va fi informat în fiecare din aceste cazuri.

4. Paragraful 3 se va aplica, de asemenea, în cazurile în care un stat membru este statul gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

5. Statele Membre pot acorda excepții de la măsurile impuse conform articolului 1(1) când călătoria este justificată prin rațiuni umanitare urgente sau rațiuni care țin de participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, când se poartă un dialog politic care promovează în mod direct democrația, drepturile omului și statul de drept în Zimbabwe.

6. Un Stat Membru care dorește să acorde excepțiile la care se face referire în paragraful 1 vor notifica în scris Consiliului. Excepția va fi considerată ca acordată dacă unul sau mai mulți dintre Membrii Consiliului nu vor obiecta în scris în termen de 48 de ore de la primirea notificării excepției propuse. În cazul în care unul sau mai mulți dintre Membrii Consiliului obiectează, Consiliul poate decide să autorizeze excepția propusă printr-o decizie luată cu majoritatea calificată.

7. În cazul în care, acționând în virtutea prevederilor paragrafelor 3, 4, 5, și 6, un stat membru autorizează intrarea pe/sau tranzitul prin teritoriul său unor persoane cuprinse în lista din Anexă, autorizația va fi limitată la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate de aceasta.

ARTICOLUL 5

1. Toate fondurile și resursele economice aparținând membrilor Guvernului Myanmar și altor persoane fizice și juridice, entități sau organisme asociate cu cei enumerați în lista anexată, vor fi înghețate.

2. Nu vor fi disponibile nici fonduri, nici resurse economice, direct sau indirect către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entități sau organisme aparținând listei anexate.

3. Se pot face excepții pentru fondurile sau resursele economice care sunt:

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata produselor alimentare, închirieri sau ipotecări, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurări și taxe pentru utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății cheltuielilor profesionale rezonabile și rambursarea cheltuielilor asociate cu asigurarea serviciilor legale;

(c) destinate exclusiv pentru plata taxelor sau cheltuielilor ocazionate de depozitarea sau întreținerea fondurilor sau resurselor economice înghețate;

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare.

4. Paragraful 2 nu se va aplica adăugării la conturile înghețate a:

(a) dobânzilor sau altor câștiguri din aceste conturi, sau

(b) plăților cuvenite în baza unor contracte, înțelegeri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit subiectul măsurilor restrictive, cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să continue să facă subiectul paragrafului 1.

ARTICOLUL 6

Consiliul, acționând în urma unei propuneri a unui stat membru sau a Comisiei, va adopta modificările solicitate la lista conținută în Anexă, după caz.

ARTICOLUL 7

Pentru a maximiza impactul măsurilor menționate anterior, Uniunea Europeană va încuraja țări terțe să adopte măsuri restrictive similare celor conținute în prezenta Poziție Comună.

ARTICOLUL 8

Prezenta Poziție Comună va produce efecte de la data adoptării.

Se va aplica de la la 21 februarie 2004.

ARTICOLUL 9

Această Poziție Comună se va aplica pe o perioadă de 12 luni. Va fi menținută sub o monitorizare permanentă. Va fi reînnoită sau amendată după cum se va considera necesar, dacă Consiliul apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse.

ARTICOLUL 10

Prezenta Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Convenită la Bruxelles, 19 februarie 2004.

Pentru Consiliu
Președinte

M.
McDOWELL

ANEXĂ

Lista persoanelor la care fac referire Articolele 4 și 5

1. Mugabe, Robert Gabriel, Președinte, născut la 21.2.1924

2. Buka (a.k.a. Bhuka), Flora, Ministru de Stat în cadrul Cabinetului Vice-președintelui (fost Ministru de Stat pentru programul de reformă funciară) născut la 25.2.1968.

3. Bonyongwe, Happyton, Director general al Organizației centrale de Informații, născut la 6.11.1960.

4. Chapfika, David, Ministru adjunct al Finanțelor și Dezvoltării Economice

5. Charamba, George, Secretar permanent al Departamentului pentru Informație și Publicitate, născut la 4.4.1963

6. Charumbira, Fortune Zefanaya, Ministru adjunct pentru Guvernarea locală, lucrări publice și locuințe, născut la 10.6.1962

7. Chigwedere, Aeneas Soko, Ministrul Educației, Sportului și Culturii, născut la 25.11.1939

8. Chihuri, Augustine, comisar de poliție, născut la 10.3.1953

9. Chikowore, Enos C. ZANU, Secretar al Biroului Politic pentru fondul funciar și reașezare, născut la 1936

10. Chinamasa, Patrick Anthony, Ministrul Justiției și al Afacerilor Juridice și Parlamentare, născut la 25.1.1947

11. Chindori-Chininga, Edward Takaruza, fost Ministru al Minelor și Dezvoltării Miniere, născut la 14.3.1955

12. Chipanga, Tongesai Shadreck, Ministrul adjunct al Afacerilor Interne

13. Chiwenga, Constantine, Comandantul Forțelor de Apărare din Zimbabwe, general, fost comandant al armatei, locotenent general, născut la 25.8.1956

14. Chiwewe, Willard, Secretar responsabil pentru Afaceri Speciale în cadrul cabinetului Președintelui (fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe), născut la 19.3.1949

15. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya, Ministrul Administrației Locale, Lucrărilor Publice și Locuințelor, născut la 1.8.1952

16. Dabengwa, Dumiso ZANU (PF) Politburo Senior Committee Member, born 1939

17. Goche, Nicholas Tasunungurwa, Ministru de Stat pentru Securitatea Națională în cadrul cabinetului Președintelui, fost Ministru al Securității, născut la 1.8.1946

18. Gula-Ndebele, Sobuza, Președinte al Comisiei de Supraveghere Electorală

19. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi, Ministru de Stat pentru Întreprinderi de Stat și Parastatale, fost Ministru Adjunct al Afacerilor Interne, născut la 8.3.1940

20. Hove, Richard ZANU, Secretar al Biroului Politic pentru Afaceri Economice, născut la 1935

21. Hungwe, Josaya (a.k.a. Josiah) Dunira, Guvernator al Provinciei Masvingo, născut la 7.11.1935

22. Kangai, Kumbirai ZANU, membru al Biroului Politic, născut la 17.2.1938

23. Karimanzira, David Ishemunyoro Godi ZANU, Secretar de Finanțe în cadrul Biroului Politic, născut la 25.5.1947

24. Kasukuwere, Saviour ZANU, Secretar adjunct pentru Tineret, în cadrul Biroului Politic, născut la 23.10.1970

25. Kuruneri, Christopher Tichaona, Ministrul Finanțelor și Dezvoltării Economice, fost Ministru Adjunct în Ministerul Finanțelor și Dezvoltării Economice, născut 4.4.1949

26. Langa, Andrew, Ministru adjunct al Transporturilor și Comunicațiilor

27. Lesabe, Thenjiwe V. ZANU, Secretar pentru problemele Femeilor, în cadrul Biroului Politic, născut în 1933

28. Machaya, Jason (cunoscut și ca Jaison) Max Kokerai, Ministru adjunct al Minelor și Dezvoltării Rurale, născut 13.6.1952

29. Made, Joseph Mtakwese, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fost ministru al Fondului Funciar, Agricultură și Reașezare Rurală, născut la 21.11.1954

30. Madzongwe, Edna (cunoscut și ca Edina) ZANU, Secretar adjunct pentru Producție și Fond Funciar în cadrul Biroului Politic, născut la 11.7.1943

31. Mahofa, Shuvai Ben, Ministru adjunct pentru Tineret și Crearea locurilor de Muncă, născut la 4.4.1941

32. Mahoso, Tafataona Chair, Comisia de Informare a Mediei

33. Makoni, Simbarashe ZANU, Secretar adjunct pentru Afaceri Economice în cadrul Biroului Politic, născut la 22.3.1950

34. Malinga, Joshua ZANU, Secretar Adjunct pentru persoanele cu handicap în cadrul Biroului Politic, născut la 28.4.1944

35. Mangwana, Paul Munyaradzi, Ministrul Serviciului Public, al Muncii și Bunăstării Sociale, fost Ministru de Stat pentru Întreprinderile statale și parastatale în cadrul Biroului Președintelui, născut la 10.8.1961

36. Mangwende, Witness Pasichigare Madunda, Guvernatorul Provinciei Harare, fost Ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, născut la 15.10.1946

37. Manyika, Elliot Tapfumanei, Ministru fără Portofoliu, fost Ministru al Tineretului și Creării Locurilor de Muncă, născut la 30.7.1955

38. Manyonda, Kenneth Vhundukai, Ministru adjunct al Industriei și Comerțului Internațional, născut la 10.8.1934

39. Marumahoko, Rueben, Ministru Adjunct al Energiei și Dezvoltării Energetice, născut la

40. Masawi, Ephrahim Sango, Guvernator al Provinciei Mashonaland Central

41. Masuku, Angeline Guvernator al Provinciei Matabeleland Sud, Secretar în cadrul Biroului Politic, născut la 14.10.1936

42. Mathema, Cain Guvernator al Provinciei Bulawayo

43. Mathuthu, T. ZANU, Secretar adjunct al Transporturilor și Bunăstării Sociale în cadrul Biroului Politic

44. Midzi, Amos Bernard (Mugenva), Ministru al Minelor și Dezvoltării Miniere, fost ministru al Energiei și Dezvoltării Energetice, născut la 4.7.1952

45. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo, Purtător de Cuvânt al Parlamentului, născut la 15.9.1946

46. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi, Ministru al Afacerilor Interne, fost Ministru adjunct al Administrației Locale, Lucrărilor Publice și Locuințelor, născut 15.11.1949

47. Moyo, Jonathan, Ministru de Stat pentru Informație și Publicitate în cadrul cabinetului Președintelui, născut la 12.1.1957

48. Moyo, July Gabarari, Ministrul Energiei și Dezvoltării Energetice, fost Ministru al Serviciilor Publice, Muncă și Bunăstare Socială, născut la 7.5.1950

49. Moyo, Simon Khaya ZANU, Secretar adjunct al Afacerilor Juridice în cadrul Biroului Politic, născut la 1945

50. Mpofu, Obert Moses, Guvernatorul Provinciei Matabeleland Nord, Secretar adjunct pentru Securitatea Națională în cadrul Biroului Politic, născut la 12.10.1951

51. Msika, Joseph W., Vice-președinte, născut la 6.12.1923

52. Msipa, Cephas George, Guvernatorul Provinciei Midlands, născut la 7.7.1931

53. Muchena, Olivia Nyembesi (cunoscut și ca Nyembezi), Ministru de Stat pentru Știință și Tehnologie în cadrul cabinetului Președintelui, fost Vice-președinte, născut la 18.8.1946

54. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange ZANU, Secretar pentru Egalitatea Sexelor și Cultură, născut la 14.12.1958

55. Mudede, Tobaiwa (Tonneth), Registrator General, născut la 22.12.1942

56. Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo, Ministrul Afacerilor Externe, născut la 17.12.1941

57. Mugabe, Grace soția lui Robert Gabriel Mugabe, născută la 23.7.1965

58. Mugabe, Sabina ZANU, membră a Comitetului de Conducere din cadrul Biroului Politic, născut la 14.10.1934

59. Mujuru, Joyce Teurai Ropa, Ministrul Apelor și Dezvoltării Infrastructurii, fost Ministru al Dezvoltării Rurale și al Apelor, născut la 15.4.1955

60. Mujuru, Solomon T.R. ZANU membru al Comitetului de Conducere din cadrul Biroului Politic, născut la 1.5.1949

61. Mumbengegwi, Samuel Creighton, Ministru al Industriei și Comerțului Internațional, fost Ministru al Educației și Tehnologiei, născut la 23.10.1942

62. Murerwa, Herbert Muchemwa, Ministrul Învățământului Superior și al Învățământului Terțiar, născut 31.7.1941

63. Mushohwe, Christopher Chindoti, Ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, fost Ministru Adjunct al Transporturilor și Comunicațiilor, născut 6.2.1954

64. Mutasa, Didymus Noel Edwin, Ministru pentru Afaceri Speciale în cadrul cabinetului Președintelui, responsabil pentru Programele Anti-Corupție și Anti-Monopol, născut la 27.7.1935

65. Mutinhiri, Ambros (cunoscut și ca Ambrose), Ministrul Tineretului și Creării Locurilor de Muncă, comandant de brigadă în retragere

66. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza, Ministru Adjunct pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, născut 27.5.1948

67. Muzenda, Tsitsi V. ZANU, Membru al Comitetului de Conducere din Biroul Politic, născut la 8.10.1922

68. Muzonzini, Elisha Brigadier, fost Director General al Organizației Centrale de Informații, născut la 24.6.1957

69. Ncube, Abedinico, Ministrul adjunct al Afacerilor Externe, născut la 13.10.1954

70. Ndlovu, Naison K. ZANU, Secretar pentru Producție și Muncă, născut la 22.10.1930

71. Ndlovu, Sikhanyiso ZANU Secretar pentru Comisariat, născut la 20.9.1949

72. Nhema, Francis, Ministrul pentru Mediu și Turism, născut la 17.4.1959

73. Nkomo, John Landa, Ministru pentru Afaceri Speciale în cadrul Cabinetului Președintelui

74. Nyambuya, Michael Reuben, locotenent general, Guvernatorul Provinciei Manicaland

75. Nyoni, Sithembiso Gile Glad, Ministrul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, fost Ministru de Stat pentru Sectorul Informal, născut la 20.9.1949

76. Parirenyatwa, David Pagwese, Ministrul Sănătății, fost Ministru Adjunct, născut la 2.8.1950

77. Pote, Selina M. ZANU, Secretar adjunct pentru Cultură

78. Rusere, Tinos, Ministru adjunct pentru Ape și Dezvoltarea Infrastructurii, născut la 10.5.1945

79. Sakupwanya, Stanley ZANU, Secretar adjunct pentru Sănătate în cadrul Biroului Politic

80. Samkange, Nelson Tapera Crispen, Guvernatorul Provinciei Mashonaland vest

81. Sekeramayi, Sydney (cunoscut și ca Sidney) Tigere, Ministrul Apărării, născut la 30.3.1944

82. Shamu, Webster, Ministrul de Stat pentru Politica de Implementare, născut la 6.6.1945

83. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa ZANU, Secretarul pentru Informații și Publicitate, născut la 29.9.1928

84. Shiri, Perence, mareșal al Aerului, născut la 1.11.1955

85. Shumba, Isaiah Masvayamwando, Ministru Adjunct pentru Educație, Sport și Cultură, născut la 3.1.1949

86. Sibanda, Jabulani Chair, Asociația Națională a Veteranilor de Război, născut la 31.12.1970

87. Sibanda, Misheck Julius Mpande, Secretarul cabinetului, succesorul Nr. 93 Charles Utete născut la 3.5.1949

88. Sibanda, Phillip Valerio (cunoscut și ca Valentine), comandant al Armatei Naționale născut la 25.8.1956

89. Sikosana, Absolom ZANU, Secretar pentru Tineret

90. Stamps, Timothy Health, Consilier în cadrul Cabinetului Președintelui, născut la 15.10.1936

91. Tawengwa, Solomon Chirume ZANU, Secretar adjunct pentru Finanțe în Biroul Politic, născut la 15.6.1940

92. Tungamirai, Josiah T., Ministru de Stat pentru naturalizare, mareșal în retragere, născut la 8.10.1948

93. Utete, Charles, Directorul Comitetului prezidențial de Reformă a Fondului Funciar, fost secretar de cabinet, născut la 30.10.1938

94. Zimonte, Paradzai, Directorul Penitenciarelor, născut la 4.3.1947

95. Zvinavashe, Vitalis, general în retragere, fost comandant al forțelor de apărare, născut la 27.9.1943

Poziția Comună a Consiliului UE 2004/31/PESC
din 9 ianuarie 2004
privind impunerea unui embargo de arme, muniții și echipament
militar contra Sudanului

Consiliul Uniunii Europene,

Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene și în special Articolul 15 al acestuia,

Întrucât:

(1) Prin Decizia 94/165/PESC1) din 15 martie 1994, Consiliul a impus un embargo de arme, muniții și echipament militar, inclusiv de transfer de tehnologie militară, contra Sudanului.

1) OJ L 75, 17.3.1994, p. 1.

(2) Având în vedere continuarea războiului civil în țară, Consiliul consideră că este necesar să se mențină embargoul de arme al UE împotriva Sudanului. Obiectivul Uniunii Europene este promovarea păcii durabile și reconcilierii în Sudan.

(3) Embargoul trebuie să permită exceptările umanitare de la actualul embargo de arme și să permită demararea operațiunilor de deminare în Sudan.

(4) Embargoul de arme trebuie consolidat pentru a acoperi, totodată, asistența și consultanța tehnică în domeniu și asistența financiară pentru furnizarea de arme și asistența tehnică conexă, dar ar trebui să permită ca anumite exceptări umanitare în ceea ce privește asemenea asistențe, inclusiv privind echipamentul și materialul pentru operațiunile de deminare, să fie autorizate de statele membre.

(5) Este adecvată consolidarea acestor măsuri într-un singur instrument și abrogarea Deciziei 94/165/PESC.

(6) Este necesară acțiunea Comunității pentru implementarea anumitor măsuri,

A ADOPTAT ACEASTĂ POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme și material conex de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule militare și echipament, echipament paramilitar și părți componente ale celor sus-numite, către Sudan, de către naționalii statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau folosirea navelor sau avioanelor acestora, va fi interzisă, dacă va proveni sau nu de pe teritoriile lor.

2. Vor fi de asemenea interzise:

(a) Acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistență tehnică, serviciile de brokeraj și alte servicii legate de activitățile militare și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de arme și materiale legate de acestea, de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipament militar, echipament paramilitar și părți componente pentru cele sus-menționate, direct sau indirect către orice persoană, entitate sau organizație, pentru Sudan sau pentru a fi utilizate în Sudan.

(b) Acordarea de asistență financiară sau finanțarea operațiunilor militare, inclusiv prin donații private, împrumuturi și exporturi de asigurări de credit, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de arme și materiale conexe, sau pentru orice acordare, vânzare, furnizare sau transfer de asistență tehnică pentru acestea, servicii de brokeraj și alte servicii, direct sau indirect oricărei persoane, entități sau organizații din Sudan sau pentru a fi folosite în Sudan.

ARTICOLUL 2

1. Articolul 1 nu se va aplica pentru:

(a) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament militar neletal, destinat scopurilor umanitare sau de protecție, sau programelor ONU, UE și ale Comunității, de consolidare a capacității instituționale, sau materialelor destinate operațiunilor UE și ONU de gestionare a crizelor;

(b) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament de deminare sau de materiale folosite în operațiunile de deminare;

(c) Acordarea de finanțare și asistență financiară legată de asemenea echipament;

(d) Acordarea de asistență tehnică pentru asemenea echipament;

cu condiția ca asemenea exporturi să fi fost aprobate anterior de către autoritatea competentă a statului membru respectiv.

2. Articolul 1 nu se va aplica în cazul echipamentului de protecție, inclusiv jachetelor și căștilor militare, exportate temporar către Sudan de către personalul ONU, al UE, al Comunității sau al statelor sale membre, reprezentanți ai media și asistenți umanitari și de dezvoltare și alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal.

3. Statele membre vor analiza livrările în baza acestui articol, caz după caz, luând în considerare, în totalitate, criteriile stabilite în cadrul Codului de conduită privind exportul de arme al UE, adoptat la 8 iunie 1998. Statele Membre vor trebui să adopte măsuri speciale de protecție împotriva utilizării abuzive a autorizărilor acordate în baza acestui articol, și, acolo unde este cazul, să ia măsurile necesare pentru repatrierea echipamentului.

ARTICOLUL 3

Pentru scopurile acestei Poziții Comune, termenul "asistență tehnică" se va referi la orice suport tehnic legat de reparații, dezvoltare, asamblare, fabricare, testare, menținere sau orice alte servicii tehnice, și poate lua forma instrucțiilor, consilierii, pregătirii, transmiterii de cunoștințe și aptitudini sau serviciilor de consultanță; asistența tehnică include formele verbale de asistență.

ARTICOLUL 4

Statele membre se vor informa reciproc imediat și vor informa Comisia asupra măsurilor luate în baza acestei Poziții Comune și își vor furniza informații relevante pe care le dețin în legătură cu această Poziție Comună.

ARTICOLUL 5

În scopul maximizării impactului măsurilor menționate anterior, Uniunea Europeană va încuraja statele ne-membre să adopte măsuri restrictive similare cu cele cuprinse în această Poziție Comună.

ARTICOLUL 6

Această Poziție Comună va fi revizuită la 12 luni de la adoptare și apoi la fiecare 12 luni. Va fi abrogată în cazul în care Consiliul apreciază că obiectivele sale au fost atinse.

ARTICOLUL 7

Decizia 94/165/PESC este abrogată prin prezenta.

ARTICOLUL 8

Această Poziție Comună va intra în vigoare la data adoptării.

ARTICOLUL 9

Această Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Întocmit la Bruxelles, 9 ianuarie 2004.

Pentru Consiliu
Președinte

B.
Cowen

Poziția Comună a Consiliului UE 2004/133/PESC
din 10 februarie 2004
cu privire la măsurile restrictive împotriva extremiștilor din
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)
și care abrogă Poziția Comună 542/2001/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul instituind Comunitatea Europeană, și în special la articolul 15,

Întrucât:

(1) Consiliul a subliniat în repetate rânduri angajamentul său pentru stabilizarea și normalizarea situației din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), pe baza aplicării complete a Acordului Cadru.

(2) Angajamentul Consiliului este demonstrat prin implicarea intensivă a Înaltului Reprezentant/Secretar General, prin numirea unor Reprezentanți Speciali ai UE succesivi, și prin desfășurarea operațiunilor "Concordia" și "Proxima".

(3) În ciuda unei îmbunătățiri de ansamblu a situației, anumite persoane continuă să promoveze sau să participe la acțiuni violente care sfidează principiile fundamentale ale Acordului Cadru referitoare la stabilitatea, integritatea teritorială și caracterul unitar și multietnic al FYROM și/sau să submineze și să împiedice aplicarea concretă a Acordului prin acte care nu se înscriu într-un proces democratic.

(4) De aceea este potrivit să implementăm măsuri vizate sub forma restricționării admisiei pe teritoriul Statelor Membre, care să le vizeze pe persoanele menționate, inclusiv pe cele care au reședința în afara FYROM.

(5) Aceste măsuri nu trebuie interpretate ca o limitare a libertății lor de opinie și exprimare.

(6) Poziția Comună a Consiliului 2001/542/CFSP din 16 iulie 2001 privind interdicția vizelor pentru extremiștii din FYROM trebuie abrogată,

A ADOPTAT PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

ARTICOLUL 1

1. Statele Membre vor lua măsurile necesare pentru a preveni intrarea sau tranzitarea teritoriilor lor de către persoanele enumerate în Anexă, care promovează în mod activ sau care participă la acțiuni violente extremiste sfidând principiile fundamentale din Acordul Cadru Ohrid referitoare la stabilitatea, integritatea teritorială și caracterul unitar și multietnic al FYROM și/sau care deliberat, subminează și împiedică, în mod repetat și ilegitim, aplicarea concretă a Acordului Cadru prin acte care nu se înscriu într-un proces democratic.

2. Paragraful 1 nu instituie pentru Statele Membre obligația de a refuza intrarea pe teritoriul lor cetățenilor proprii.

ARTICOLUL 2

1. Articolul 1(1) nu se aplică în cazurile în care un Stat Membru este ținut de o obligație de drept internațional, și anume:

(i) în calitate de țară gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(ii) în calitate de țară gazdă a unei conferințe internaționale organizată de, sau sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite; sau

(iii) conform unui tratat multilateral prevăzând privilegii și imunități.

Consiliul va fi informat corespunzător în fiecare dintre aceste cazuri.

2. Paragraful 1 nu va fi interpretat ca aplicându-se și în cazurile în care pe teritoriul unui Stat Membru își are sediul Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

ARTICOLUL 3

1. Statele Membre pot acorda excepții de la măsurile impuse conform articolului 1(1) când călătoria este justificată prin rațiuni umanitare urgente sau rațiuni care țin de participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, când se poartă un dialog politic care promovează în mod direct democrația, drepturile omului și statul de drept în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

2. Un Stat Membru care dorește să acorde excepțiile la care se face referire în paragraful 1 vor notifica în scris Consiliului. Excepția va fi considerată ca acordată dacă unul sau mai mulți dintre Membrii Consiliului nu vor obiecta în scris în termen de 48 de ore de la primirea notificării excepției propuse. În cazul în care unul sau mai mulți dintre Membrii Consiliului obiectează, Consiliul poate decide să autorizeze excepția propusă printr-o decizie luată cu majoritatea calificată.

ARTICOLUL 4

În cazurile în care un Stat Membru, conform articolelor 2 și 3, autorizează intrarea sau tranzitarea teritoriului său de către persoane enumerate în Anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost emisă și numai la persoanele la care se referă.

ARTICOLUL 5

Modificările listei prevăzute la Anexă se vor decide de către Consiliu, la propunerea unui Stat Membru sau a Comisiei. În cazul deciziilor referitoare la asemenea modificări, Consiliul va ține cont de criteriile stipulate în Articolul 1(1).

ARTICOLUL 6

Pentru a maximiza impactul măsurilor menționate anterior, Uniunea Europeană va încuraja țări terțe să adopte măsuri restrictive similare celor conținute în prezenta Poziție Comună.

ARTICOLUL 7

Prezenta Poziție Comună se aplică pe o perioadă de 12 luni. Va fi revizuită în mod constant. Va fi reînnoită sau amendată în mod corespunzător, dacă se apreciază de către Consiliu că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

ARTICOLUL 8

Poziția Comună 2001/542/CFSP este abrogată.

ARTICOLUL 9

Prezenta Poziție Comună va produce efecte de la data adoptării.

ARTICOLUL 10

Prezenta Poziție Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Convenită la Bruxelles, 10 februarie 2004.

Pentru Consiliu
Președinte

C.
McCREEVY

ANEXĂ

Lista persoanelor la care se face referire în Articolul 1

Nume ADILI Gafur
Pseudonim Valdet Vardari
Data nașterii 5.1.1959
Locul nașterii/de origine Kicevo (Harandjell)
Nume BAJRAMI Hamdi
Pseudonim Breza
Data nașterii 16.8.1981
Locul nașterii/de origine Brest (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
Nume BUTKA Spiro
Pseudonim Vigan Gradica
Data nașterii 29.5.1949
Locul nașterii/de origine Kosovo
Nume GEORGIEVSKI Goran
Pseudonim Mujo
Data nașterii 2.12.1969
Locul nașterii/de origine Kumanovo
Nume HYSENI Xhemail
Pseudonim Xhimi Shea
Data nașterii 15.8.1958
Locul nașterii/de origine Lipkovo (Lojane)
Nume JAKUPI Avdil
Pseudonim Cakalla
Data nașterii 20.4.1974
Locul nașterii/de origine Tanusevce
Nume REXHEPI Daut
Pseudonim Leka
Data nașterii 6.1.1966
Locul nașterii/de origine Poroj
Nume RUSHITI Sait
Pseudonim Valdet Vardari
Data nașterii 7.7.1966
Locul nașterii/de origine Tetovo
Nume SAMIU Izair
Pseudonim Baci
Data nașterii 23.7.1963
Locul nașterii/de origine Semsevo
Nume STOJKOV Goran
Data nașterii 25.2.1970
Locul nașterii/de origine Strumica
Nume SULEJMANI Fadil
Data nașterii 5.12.1940
Locul nașterii/de origine Tetovo (Bosovce)
Nume SULEJMANI Gyner
Data nașterii 3.3.1954
Țara de naștere/de origine Turcia

ANEXA Nr. 2

Autoritățile și instituțiile menționate la art. 2 din lege

1. Ministerul Afacerilor Externe

2. Ministerul Justiției

3. Ministerul Administrației și Internelor

4. Ministerul Apărării Naționale

5. Ministerul Finanțelor Publice

6. Serviciul Român de Informații

7. Banca Națională a României

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...