Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Prezenta lege reglementează sursele de finanțare, cuantumul și procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare. Jurisprudență

(2) Dispozițiile prezentului titlu sunt aplicabile și despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituției publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanțelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Jurisprudență

(3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura și se vor supune dispozițiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi se înființează organismul de plasament colectiv în valori mobiliare denumit Fondul "Proprietatea", conform prevederilor Capitolului II.

Art. 3. - Jurisprudență

În înțelesul prezentului titlu, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) titluri de despăgubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele și pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanță ale deținătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi și care urmează a fi exersate prin conversia în acțiuni emise de Fondul "Proprietatea"; "titlurile de despăgubire" nu pot fi vândute sau cumpărate înainte de conversia lor în acțiuni emise de Fondul "Proprietatea"; Modificări (1), Jurisprudență

b) Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinată realizării plății prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada de referință a actelor normative prevăzute la art. 1 alin. (1) și a celor aferente pretențiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată; Jurisprudență

c) entitatea învestită cu soluționarea notificării este, după caz, unitatea deținătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluționeze o notificare cu privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanțelor Publice, alte autorități publice centrale sau locale implicate); Jurisprudență

d) evaluator este persoana fizică sau juridică cu experiență semnificativă în domeniu, competentă în evaluare pe piața proprietăților imobiliare, care cunoaște, înțelege și poate pune în aplicare în mod corect acele metode și tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare, și care este membru al unei asociații naționale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publică având calitatea de evaluator independent; Jurisprudență

e) Standardele Internaționale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee); Jurisprudență

f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansată și derulată, în total sau în parte, până la data prezentei legi, de oricare dintre entitățile implicate în procesul de privatizare și destinată exclusiv persoanelor îndreptățite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat prin acțiuni sau titluri de valoare nominală, acordată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;

g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanțelor Publice până la data prezentei legi, neutilizat de către deținător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestora în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, și care se convertește de drept în titluri de despăgubire la data depunerii sale la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, după procedura prevăzută în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență

Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt următoarele:

a) acordarea unor despăgubiri juste și echitabile în raport cu practica jurisdicțională internă și internațională având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul român; Jurisprudență

b) neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic și caracteristici:

a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire se pot transmite numai prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile române; Modificări (1), Jurisprudență

b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite potrivit legii, titularii inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moștenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;

c) au o durată limitată de existență și circulație, respectiv până la conversia în acțiuni emise de Fondul "Proprietatea"; Modificări (1)

d) vor fi emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Jurisprudență

(2) În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, și convertite în titluri de despăgubire. Jurisprudență

CAPITOLUL II Fondul "Proprietatea" Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență

(1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va constitui, prin Hotărârea Guvernului României, Fondul "Proprietatea", organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înființat sub forma unei societăți de investiții financiare, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată. Modificări (2)

(2) Hotărârea Guvernului privind înființarea Fondului "Proprietatea" va conține în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcționării respectivei societăți comerciale, precum și actul constitutiv al acesteia. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

Fondul "Proprietatea" va funcționa sub forma unei societăți de investiții, deținută inițial în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoanele fizice despăgubite potrivit prezentei legi sau/și deținătoare de titluri de despăgubire, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

Până la finalizarea procedurilor de despăgubire, Ministerul Finanțelor Publice va reprezenta statul român ca acționar al Fondului "Proprietatea" și va exercita toate drepturile care decurg din această calitate.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) La constituire, capitalul social inițial al Fondului "Proprietatea" va fi format din următoarele active: Jurisprudență

a) acțiunile deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăți comerciale, conform anexei; Jurisprudență

b) acțiunile deținute de Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie la diverse societăți comerciale, conform anexei; Jurisprudență

c) acțiunile deținute de Ministerul Finanțelor Publice la diverse societăți comerciale, conform anexei;

d) acțiunile deținute de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului la diverse societăți comerciale, conform anexei;

e) acțiunile deținute de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației la diverse societăți comerciale, conform anexei; Jurisprudență

f) alte tipuri de active stabilite prin Hotărârea de Guvern de înființare a Fondului. Modificări (1)

(2) La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe măsura încasării: Jurisprudență

a) Sumele rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 Decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată la 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea cheltuielilor cuvenite agenților economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

b) Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată; Modificări (1), Referințe (1)

c) Sumele rezultate din vânzarea către investitorul strategic a 4% din acțiunile S.C. B.C.R. S.A.;

d) Sumele rezultate din tranzacționarea prin bursele din România sau străinătate a primelor 3% din acțiunile S.C. RomTelecom S.A. Modificări (1)

Art. 10. - Jurisprudență

Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire și pe parcursul existenței acestuia, dacă va fi cazul, corespunzător valorii estimate a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență

Până la constituirea Fondului "Proprietatea", entitățile menționate la art. 9 au obligația de a iniția procedurile legale necesare pentru inițierea, derularea și încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acțiuni de minim 5%, emise de societățile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu și care nu fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, precum și pentru admiterea acestora la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori București. Modificări (2)

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Până la desemnarea unei societăți de administrare, Fondul "Proprietatea" va fi administrat de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit hotărârii de Guvern de înființare a fondului. Modificări (1)

(2) Pentru desemnarea societății de administrare a fondului, Ministerul Finanțelor Publice va organiza, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, o licitație internațională. Caietul de sarcini al achiziției va fi aprobat prin hotărâre de guvern. Jurisprudență

(3) Capitalul social inițial al Fondului "Proprietatea", va fi împărțit în acțiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit către titularii titlurilor de despăgubire sau după caz, dobânditorilor ulteriori ai acestora, precum și către persoanele despăgubite prin decizii emise ulterior înființării fondului. Acțiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despăgubire, respectiv prin compensarea valorii despăgubirii, după un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. Modificări (2), Jurisprudență

(4) În termen de 30 de zile de la constituire, Fondul "Proprietatea" va iniția procedura legală necesară pentru admiterea acțiunilor acestuia la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori București, astfel încât dobânditorii acestora să poată dispune de acțiuni, prin vânzare, în orice moment, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a legislației aplicabile pieței de capital și a reglementărilor emise sau aprobate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Modificări (2), Jurisprudență

CAPITOLUL III Măsuri instituționale Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru analizarea și stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, care are, în principal, următoarele atribuții: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despăgubire; Jurisprudență

b) ia alte măsuri legale, necesare aplicării prezentei legi. Jurisprudență

(2) Comisia Centrală este formată din 7 membri și are următoarea componență: Modificări (1), Jurisprudență

a) președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

b) doi reprezentanți ai Cancelariei Primului-Ministru;

c) doi reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;

d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Justiției.

(3) Componența nominală a Comisiei Centrale se stabilește prin decizie a primului-ministru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Lucrările Comisiei Centrale sunt conduse de președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigură de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, din subordinea Cancelariei Primului Ministru. Jurisprudență

(6) Comisia Centrală are la dispoziția sa o listă de evaluatori autorizați. Condițiile de înscriere în listă se stabilesc de către Comisia Centrală prin decizie, și vor fi afișate pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Jurisprudență

(7) Comisia Centrală, va desemna în mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare. Jurisprudență

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Comisia Centrală funcționează pe baza prevederilor prezentei legi și a regulamentului propriu de organizare și funcționare. Regulamentul Comisiei Centrale se aprobă prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Centrală emite decizii sub semnătura președintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra în ședință în prezența a minim 5 membri și va decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Comisia Centrală funcționează până la emiterea tuturor titlurilor de plată a despăgubirilor. Jurisprudență

CAPITOLUL IV Măsuri anticorupție

Art. 15. -

În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:

a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea înlocuirii a cel puțin 4 dintre membrii desemnați o dată la 2 ani; Jurisprudență

b) mandatul președintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului;

c) înlocuirea membrilor Comisiei Centrale și, după caz, a președintelui acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, după prezentarea și aprobarea rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuțiilor acestora;

d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizație de ședință reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizația lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizație, indiferent de numărul ședințelor de lucru; Modificări (1), Jurisprudență

e) salariații care desfășoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea președintelui;

f) limitele minime și maxime ale pedepselor aplicabile infracțiunilor săvârșite în legătură cu activitățile prevăzute de prezenta lege, se majorează cu jumătate. Jurisprudență

CAPITOLUL V Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor Jurisprudență

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Deciziile/dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administrației publice centrale învestite cu soluționarea notificărilor și în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, însoțite, după caz, de situația juridică actuală a imobilului obiect al restituirii și întreaga documentație aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcții demolate depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe județe, conform eșalonării stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată care nu au fost soluționate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoțite de deciziile/dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administrației publice centrale conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situația juridică actuală a imobilului obiect al restituirii și de întreaga documentație aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcții demolate depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispozițiilor sau, după caz, a ordinelor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentațiilor depuse de către titularii deciziilor/dispozițiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală și care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență

(4) Pe baza situației juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) și (2) în privința verificării legalității respingerii cererii de restituire în natură. Jurisprudență

(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) și (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societății de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, și va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisie Centrale. Acest raport va conține cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(8) Dispozițiile alin. (1)-(2) și (7) se aplică în mod corespunzător și deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) și art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire. Jurisprudență

(9) În cazul prevăzut la alin. (8) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire pot fi individuale, caz în care se referă la o singură persoană despăgubită, sau cumulate, pe ședință de lucru, caz în care se referă la mai multe persoane despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

După constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" și la entitatea de depozitare și înregistrare a acțiunilor Fondului. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL VI Căi de atac în justiție Jurisprudență

Art. 19. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestația suspendă exercițiul dreptului de dispoziție asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestații se va face mențiune în evidențele ținute de entitatea care îndeplinește funcții de registru și depozitare pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(1) Competența de soluționare revine Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează instanței reședinței sale din țară sau, după caz, la instanța domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reședință în România și nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Hotărârea pronunțată de prima instanță poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale Jurisprudență

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabilește că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia. Jurisprudență

(2) Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată. Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență

(1) În cazul în care statul și persoanele îndreptățite au obligații reciproce de plată și, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri și, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, la cererea persoanei îndreptățite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cele două obligații reciproce de plată se vor compensa până la concurența celei mai mici dintre ele.

(3) Pentru a dispune măsura compensării, vor fi avute în vedere, referatul aprobat de conducătorul entității învestite cu soluționarea notificării, prin care se constată ca posibilă restituirea în natură a imobilului și decizia/dispoziția emisă de entitatea învestită cu soluționarea notificării, a cererii de retrocedare sau, după caz, ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale sau locale învestite cu soluționarea notificărilor, prin care s-au acordat sau, după caz, propus despăgubiri.

(4) Asupra măsurii compensării, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide numai după ce a fost urmată procedura prevăzută la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată care va conține cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de plată. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislației în vigoare, sau după caz, prin aplicarea indicelui de inflație, pentru situațiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare. Jurisprudență

(5) În situația de la alin. (4), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, stabilite potrivit alin. (4).

(6) Dispozițiile alin. (1)-(3) și alin. (5), se aplică în mod corespunzător și în cazul în care se invocă o creanță constatată printr-o decizie/ordin emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată potrivit alin. (4).

(8) În cazul în care suma reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit alin. (4) sau, după caz, cea consemnată/propusă în decizia/ordinul emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, după dispunerea compensării, se va înștiința entitatea învestită cu soluționarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului, despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptățită.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) În cazul în care, în decizia/dispoziția sau ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale ori după caz propunerea motivată a entității învestite cu soluționarea notificării, de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane și cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă individual potrivit cotei corespunzătoare.

(2) În cazul în care, în decizia/dispoziția sau ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entității învestite cu soluționarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fără a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă pe numele tuturor beneficiarilor.

(3) În cazul în care persoanele individualizate în decizia/dispoziția sau ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entității învestite cu soluționarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii prezintă un act autentic de partaj voluntar sau, după caz, o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecăruia, titlul de despăgubire se acordă individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.

Art. 24. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire vor fi reanalizate și, în situația în care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, restituirea în natură nu este posibilă dar se constată că notificanții sunt îndreptățiți la acordarea de despăgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoțit de situația juridică actuală a imobilului și de ordinul conținând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor. Jurisprudență

(2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Art. 25. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, notificările înregistrate la prefecturi și pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entităților învestite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu soluționarea acestora. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care, în urma reanalizării proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmează a se acorda ca despăgubire se constată că potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, restituirea în natură este posibilă, ori notificanții nu sunt îndreptățiți la acordarea de despăgubiri.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice ofertă de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, se consideră închisă.

(2) După închiderea ofertei, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acțiunilor, după care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acțiuni ori al titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverință/un certificat de acționar care va indica titularul acestora, numărul acțiunilor și datele de identificare a societății comerciale. Jurisprudență

(3) În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acțiunilor, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispozițiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost acordate/alocate acțiunile, fiind menționat distinct și emitentul acestora.

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător pentru orice altă ofertă de capital disponibil, închisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Nu fac obiectul prezentei legi acțiunile acordate/alocate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care, în urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite acțiuni într-un cuantum inferior celor prevăzute în deciziile/dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administrației publice centrale învestite cu soluționarea notificărilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va proceda la emiterea titlului de despăgubire, după parcurgerea procedurii prevăzute de prezenta lege, pentru diferența până la concurența sumelor stabilite de evaluatori sau societățile de evaluare desemnate.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispozițiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise, fiind menționat distinct și emitentul acestora.

(2) Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanților persoanelor îndreptățite înscrise în decizia/dispoziția de restituire în echivalent, se va face această mențiune.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi și nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările și completările ulterioare, se convertesc și prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în titlu de despăgubire. Jurisprudență

(2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi. Jurisprudență

(3) În situația în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parțial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările și completările ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor prin care se dispune convertirea acestora în titlu de plata a despăgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deținute de solicitant și nevalorificate. Jurisprudență

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (3), Comisia Specială pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide după primirea cererilor persoanelor îndreptățite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală nevalorificate. Jurisprudență

(5) Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor, după constituirea acesteia.

Art. 30. -

Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent și se depun la încetarea activității Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la Cancelaria Primului Ministru.

Art. 31. -

În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru și a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Comisia Centrală are sigiliu propriu și își va desfășura activitatea la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

(2) Fondurile necesare funcționării Comisiei Centrale și a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului Ministru.

(3) Onorariile evaluatorilor sau a societăților de evaluare se vor achita din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale. Jurisprudență

Art. 33. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă art. 30, și art. 34-40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, și art. 3 al Titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004. Jurisprudență

ANEXĂ Jurisprudență

Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea"

1. De la Ministerul Economiei și Comerțului și OPSPI se vor transfera următoarele participării:

1.1. -15% din CN Transelectrica București S.A.

1.2. -15% din SNTGN Transgaz S.A.

1.3. -10% din S.C. Petrom S.A.

1.4. -15% din SNGN Romgaz S.A.

1.5. -12% din S.C. DGN Distrigaz Sud S.A.

1.6. -12% din S.C. DGN Distrigaz Nord S.A.

1.7. -20% din S.C. Hidroelectrica S.A.

1.8. -20% din SN Nuclearelectrica S.A. Referințe (1), Jurisprudență

1.9. -12% din S.C. Electrica Moldova S.A.

1.10. -12% din S.C. Electrica Oltenia S.A.

1.11. -12% din S.C. Electrica Dobrogea S.A.

1.12. -12% din S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.

1.13. -12% din S.C. Electrica Muntenia Sud S.A. Jurisprudență

1.14. -12% din S.C. Electrica Banat S.A.

1.15. -12% din S.C. Electrica Transilvania Nord S.A.

1.16. -12% din S.C. Electrica Transilvania Sud S.A.

1.17. -15% din S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

1.18. -15% din S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

1.19. -15% din S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

1.20. -10% din S.C. Oil Terminal S.A.

1.21. -10% din S.C. Conpet S.A.

1.22. -100% din creanța deținută de statul român la Krivoirog

2. De la Ministerul Finanțelor Publice se vor transfera următoarele:

2.1. -20% din Compania Națională Loteria Română S.A.

2.2. -20% din Compania Națională Imprimeria Națională S.A.

2.3. -9,9% din S.C. CEC S.A.

2.4. -sumele obținute din valorificarea creanțelor externe deținute de statul român asupra următoarelor țări: Sudan, Siria, Mozambic, Libia, Republica Guineea, Republica Centrafricană, Congo, Nigeria, Somalia, Tanzania, Irak, Republica Democrată Congo, Republica Democrată Coreeană, Cuba, Republica Mongolia și Sudan Modificări (1)

3. De la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologia Informației se vor transfera următoarele participații:

3.1. -20% din S.C. Romtelecom S.A.

3.2. -25% din Compania Națională Poșta Română S.A.

4. De la Ministerul Transporturilor, Construcției și Turismului se vor transfera următoarele participații:

4.1. -20% din Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" S.A.

4.2. -20% din Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" S.A.

4.3. -20% din Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" S.A.

4.4. -20% din Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă" S.A.

4.5. -20% din Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

4.6. -20% din Societatea Națională "Aeroportul Internațional Constanța" S.A.

4.7. -20% din Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

4.8. -20% din Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" S.A. Constanța

4.9. -20% din Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați

4.10. -20% din Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu

5. De la Agenția de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera următoarele participații:

5.1. -37,808% din S.C. Electroconstrucția Elco Pitești S.A.

5.2. -70% din S.C. Bemo Beiuș S.A.

5.3. -18,249% din S.C. Diverprest Oradea S.A.

5.4. -1,682% din S.C. Fabrica de Scule Râșnov S.A.

5.5. -10,947% din S.C. Mecon Brașov S.A.

5.6. -79,052% din S.C. Nitrosere Făgăraș S.A.

5.7. -79,052% din S.C. Pensiunea Păstrăvărie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel) S.A.

5.8. -70% din S.C. Carom Asigurări București S.A.

5.9. -17,365% din S.C. Centrofarm București S.A.

5.10. -12,124% din S.C. FECNE București S.A.

5.11. -9,769% din S.C. Gerovital Cosmetics București S.A.

5.12. -6,519% din S.C. Laromet București S.A.

5.13. -68,322% din S.C. Prestări Servicii București S.A.

5.14. -78,972% din S.C. Primcom București S.A.

5.15. -70% din S.C. Procas București S.A.

5.16. -15,172% din S.C. Romatel București S.A.

5.17. -35,449% din S.C. Romconsuc București S.A.

5.18. -100% din S.C. Societatea de Strategie pentru Piața de Gros S.A.

5.19. -20% din Societatea Națională de Petrol și Gaze Petrogaz București S.A.

5.20. -42,795% din S.C. Telerom Proiect București S.A.

5.21. -30,652% din S.C. Tricodava București S.A.

5.22. -20% din S.C. World Trade Center CCIB București S.A.

5.23. -33,000% din S.C. Bat Service Buzău S.A.

5.24. -48,035% din S.C. Cerealcom Buzău S.A

5.25. -5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.

5.26. -45,374% din S.C. Autopilotaj (școala de șoferi amatori) Reșița S.A.

5.27. -5,963% din S.C. Bega Minerale Industriale (expl. min. Aghireș) Aghireșu S.A.

5.28. -11,364% din S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A.

5.29. -4,330% din S.C. Electroconstrucția Elco Cluj-Napoca S.A.

5.30. -39,999% din S.C. Turdapan Turda S.A.

5.31. -8,194% din S.C. Big Trade Constanța S.A.

5.32. -54,545% din S.C. Conex Cordial Constanța S.A.

5.33. -6,632% din S.C. Coral Mod Mangalia S.A.

5.34. -7,108% din S.C. Restaurant Cherhana Constanța S.A.

5.35. -2,684% din S.C. Șantierul Naval Constanța S.A.

5.36. -46,914% din S.C. Vitacom Sf. Gheorghe S.A.

5.37. -4,755% din S.C. Mechel Târgoviște S.A.

5.38. -21,599% din S.C. Mechim Titu S.A.

5.39. -6,144% din S.C. Oțelinox Târgoviște S.A.

5.40. -67,700% din S.C. Multiprestservice Craiova S.A.

5.41. -7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.

5.42. -5,560% din S.C. Semrom Oltenia Craiova S.A.

5.43. -37,675% din S.C. Alcom Galați S.A.

5.44. -5,144% din S.C. Cerealcom Giurgiu - Giurgiu S.A.

5.45. -10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.

5.46. -6,153% din S.C. Comixt Miercurea Ciuc S.A.

5.47. -59,998% din S.C. Astoria Deva S.A.

5.48. -95,148% din S.C. Comtom Tomești S.A.

5.49. -13,821% din S.C. Familial Restaurant Iași S.A.

5.50. -21,568% din S.C. Fortus Iași S.A.

5.51. -30,429% din S.C. Frigocarne Iași S.A.

5.52. -9,850% din S.C. Danubiana Popești Leordeni S.A.

5.53. -3% din S.C. Petrom Aviation București S.A.

5.54. -12,324% din S.C. Studiourile Media Pro Buftea S.A.

5.55. -37,389% din S.C. A Con Baia Mare S.A.

5.56. -39,599% din S.C. Comar Baia Mare S.A.

5.57. -9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.

5.58. -40,617% din S.C. Forsev Drobeta Turnu-Severin S.A.

5.59. -10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura-Văii Drobeta Turnu-Severin S.A.

5.60. -38,869% din S.C. Severnav Drobeta Turnu-Severin S.A.

5.61. -7,691% din S.C. Azomureș Târgu Mureș S.A.

5.62. -7,967% din S.C. Carbid-fox Târnăveni S.A.

5.63. -69,949% din S.C. Comsig Sighișoara S.A.

5.64. -8,744% din S.C. Grand Târgu Mureș S.A.

5.65. -17,489% din S.C. Salubriserv Târgu Mureș S.A.

5.66. -7,176% din S.C. Zamur Târgu Mureș S.A.

5.67. -15,996% din S.C. Commetex Piatra Neamț S.A.

5.68. -18,171% din S.C. Alro Slatina S.A.

5.69. -7,559% din S.C. Chimtex Balș S.A.

5.70. -1,690% din S.C. Ciocîrlia Ploiești S.A.

5.71. -15,429% din S.C. Palace Sinaia S.A.

5.72. -2,586% din S.C. Petrotel Lukoil Ploiești S.A.

5.73. -5,106% din S.C. Elcond Zalău S.A.

5.74. -20,029% din S.C. Antrepriza Construcții Barbu Satu Mare S.A.

5.75. -22,521% din S.C. Bentoflux Satu Mare S.A

5.76. -42,611% din S.C. Miorița Satu Mare S.A.

5.77. -6,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.

5.78. -39,999% din S.C. Transilvania - Corn S.A.

5.79. -7,622% din S.C. Cetatea Suceava S.A.

5.80. -71,896% din S.C. Alcom Timișoara S.A.

5.81. -2,804% din S.C. Bega Pam Timișoara S.A.

5.82. -15,620% din S.C. Remat Timiș Timișoara S.A.

5.83. -5,131% din S.C. Piese-auto Tulcea S.A.

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Tot astfel, măsurile reparatorii prin echivalent reglementate prin art. 10 alin. (1) și 8 coroborat cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, (nemodificată) pentru construcțiile demolate și terenurile ocupate (nerestituibile în natură), în măsura în care au fost stabilite sub imperiul legii vechi, urmează regimul de conversie al stabilirii și plății unor despăgubiri, în condițiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005, după procedurile administrative cuprinse în Capitolul V, pct. 16.1 și urm. din H.G. nr. 1095/20053. 
    3 M. Of. nr. 956 din 27 octombrie 2005.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Despăgubirile vor fi acordate în condițiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Dispozițiile Legii nr. 165/2013 au prevăzut procedura de urmat și competența de soluționare acererilor de restituire, fiind abrogate prin prevederile art. 50 lit. c),din actul normativ indicat, dispozițiile din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, astfel încât competența de soluționare, atât acererilor de anulare adeciziilor emise cu respectarea art. 33 și 34 din lege, precum și în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34 din lege, revine numai Secției civile atribunalului în acărui circumscripție se află sediul entității. [ Mai mult... ] 

.....
    Împrejurarea că, potrivit art. 13 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor funcționează ca un organism colegial, voturile membrilor săi fiind egale, nu poate fi invocată ca argument pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești în termenul legal. Conducătorul autorității publice avea obligația legală de aorganiza activitatea comisiei într-o asemenea manieră încât să asigure respectarea termenului de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă ahotărârii. Cu atât mai mult în cauza de față, în raport de termenul stabilit, recurenta nu are nicio justificare legală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Modificarea și completarea Legii nr 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
Modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991
Modificarea și completarea Legii nr 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991
Modificarea și completarea Legii nr 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr 18/1991 și ale Legii nr 169/1997
Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
Modificarea și completarea Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal
Modificarea Codului Penal
Circulația juridică a terenurilor
Renta viageră agricolă
Modificarea și completarea Legii nr 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare
Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare
Dispoziții tranzitorii
Modificarea și completarea Legii nr 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Modificarea și completarea Legii nr 304/2004 privind organizarea judiciară
Modificarea și completarea Legii nr 303/2004 privind statutul magistraților
Reviste:
11. Efectele noului regim al competenței consacrat de C. proc. civ. în materia contenciosului administrativ. Executarea în condițiile Legii nr. 554/2004 a unei hotărâri "civile"
Contestație în anulare. Invocarea omisiunii de a analiza unele dintre motivele de recurs. Analizarea recursului în limitele impuse de o hotărâre irevocabilă anterioară
Despăgubiri. Măsuri reparatorii. Titlu de despăgubire. ANRP. Calitate procesuală pasivă. Ordinea de soluționare a dosarelor. Legea nr. 247/2005
Imobil preluat abuziv de stat. Notificare. Dispoziție emisă în procedura Legii nr. 10/2001, atacată în instanță după apariția Legii nr. 247/2005. Măsuri reparatorii prin echivalent bănesc. Stabilirea cuantumului despăgubirilor de către instanța de judecată
Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Invocarea aceluiași titlu de proprietate față de toate părțile chemate în judecată. Unicitatea cauzei juridice. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului
22. Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016 în dosarul nr. 2481/1/2016
Codul Fiscal, inclus într-un Cod Economic. Cum se calculează și plătește impozitul pe venitul global?
Restituirea caselor naționalizate - o problemă în continuare actuală
Admitere recurs în intersul legii. Calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură și pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 27/2011 privind recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 28/2011
;
se încarcă...