Modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991 | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV Modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Jurisprudență

Art. I. - Jurisprudență

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește suprafețele preluate de cooperativele agricole de producție în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori."

2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producție de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producție sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."

3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, după încheierea integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziția celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploatații agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condițiile legii sau puse la dispoziție pentru obiective de interes social."

4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: Doctrină (1)

"

(21) În cazul înstrăinării construcțiilor, suprafețele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părți la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă."

5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Suprafața terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producție, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă."

6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri."

7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare și înaintează documentația comisiei județene sau prefectului pentru validare și, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."

8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Proprietarii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari și moștenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.

(22) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foștii proprietari iar aceștia dețineau la acel moment adeverințe de proprietate și aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiției pentru constatarea nulității absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."

9. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Primarul va afișa lunar suprafața constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum și suprafața rămasă în rezerva comisiei locale."

10. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: Jurisprudență

"

(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile."

11. Articolul 60 se abrogă.

12. La articolul 92, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I și clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a celor plantate cu vii și livezi, prin extinderea intravilanului localităților, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcției Agricole și de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

13. La articolul 92, alineatul (5) se abrogă.

14. Articolul 108 se abrogă.

15. Articolul 109 se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (2)

16. După articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101, 1102 și 1103 cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (2)

"

Art. 1101. -

Constituie contravenții la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte:

a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau județene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptățite, precum și eliberarea titlului de proprietate fără îndeplinirea condițiilor legale;

b) neafișarea datelor menționate în art. 27 alin. (41) de către primar în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii precedente;

c) afișarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realității.

Art. 1102. -

Contravențiile prevăzute la art. 1101 se sancționează astfel:

a) cea de la litera a) cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) cele de la literele b) și c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 1103. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 1101 și art. 1102 se fac de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și de către prefect sau împuterniciții acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale."

Art. II. -

Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligația ca în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să înainteze Agenției Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii protocoalelor de predare-primire cu această instituție privind terenurile care au fost preluate direct de la societățile comerciale din portofoliul Agenției Domeniilor Statului, precum și de la stațiunile de cercetare, institute și unități de învățământ.

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    2 Textul art. 23 din Legea nr. 18/1991 afost completat prin introducerea alin. (21), cu următorul cuprins: „În cazul înstrăinării construcțiilor, suprafețele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părți la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă” (Titlul IV, art. I pct. 4 din Legea nr. 247/2005). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Modificarea și completarea Legii nr 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
Modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991
Modificarea și completarea Legii nr 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991
Modificarea și completarea Legii nr 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr 18/1991 și ale Legii nr 169/1997
Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
Modificarea și completarea Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal
Modificarea Codului Penal
Circulația juridică a terenurilor
Renta viageră agricolă
Modificarea și completarea Legii nr 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare
Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare
Dispoziții tranzitorii
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...