Fondul "Proprietatea" | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv -
CAPITOLUL II
Fondul "Proprietatea" Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență

(1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va constitui, prin Hotărârea Guvernului României, Fondul "Proprietatea", organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înființat sub forma unei societăți de investiții financiare, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată. Modificări (1)

(2) Hotărârea Guvernului privind înființarea Fondului "Proprietatea" va conține în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcționării respectivei societăți comerciale, precum și actul constitutiv al acesteia. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (1)

Fondul "Proprietatea" va funcționa sub forma unei societăți de investiții, deținută inițial în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoanele fizice despăgubite potrivit prezentei legi sau/și deținătoare de titluri de despăgubire, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

Până la finalizarea procedurilor de despăgubire, Ministerul Finanțelor Publice va reprezenta statul român ca acționar al Fondului "Proprietatea" și va exercita toate drepturile care decurg din această calitate.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) La constituire, capitalul social inițial al Fondului "Proprietatea" va fi format din următoarele active: Jurisprudență

a) acțiunile deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăți comerciale, conform anexei; Jurisprudență

b) acțiunile deținute de Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie la diverse societăți comerciale, conform anexei; Jurisprudență

c) acțiunile deținute de Ministerul Finanțelor Publice la diverse societăți comerciale, conform anexei;

d) acțiunile deținute de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului la diverse societăți comerciale, conform anexei;

e) acțiunile deținute de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației la diverse societăți comerciale, conform anexei; Jurisprudență

f) alte tipuri de active stabilite prin Hotărârea de Guvern de înființare a Fondului. Modificări (1)

(2) La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe măsura încasării: Jurisprudență

a) Sumele rezultate din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 Decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată la 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea cheltuielilor cuvenite agenților economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

b) Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată; Modificări (1), Referințe (1)

c) Sumele rezultate din vânzarea către investitorul strategic a 4% din acțiunile S.C. B.C.R. S.A.;

d) Sumele rezultate din tranzacționarea prin bursele din România sau străinătate a primelor 3% din acțiunile S.C. RomTelecom S.A. Modificări (1)

Art. 10. - Jurisprudență

Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire și pe parcursul existenței acestuia, dacă va fi cazul, corespunzător valorii estimate a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență

Până la constituirea Fondului "Proprietatea", entitățile menționate la art. 9 au obligația de a iniția procedurile legale necesare pentru inițierea, derularea și încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acțiuni de minim 5%, emise de societățile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu și care nu fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, precum și pentru admiterea acestora la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori București. Modificări (2)

Art. 12. - Modificări (1), Librăria Indaco (1)

(1) Până la desemnarea unei societăți de administrare, Fondul "Proprietatea" va fi administrat de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit hotărârii de Guvern de înființare a fondului. Modificări (1)

(2) Pentru desemnarea societății de administrare a fondului, Ministerul Finanțelor Publice va organiza, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, o licitație internațională. Caietul de sarcini al achiziției va fi aprobat prin hotărâre de guvern. Jurisprudență

(3) Capitalul social inițial al Fondului "Proprietatea", va fi împărțit în acțiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit către titularii titlurilor de despăgubire sau după caz, dobânditorilor ulteriori ai acestora, precum și către persoanele despăgubite prin decizii emise ulterior înființării fondului. Acțiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despăgubire, respectiv prin compensarea valorii despăgubirii, după un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. Modificări (1), Jurisprudență

(4) În termen de 30 de zile de la constituire, Fondul "Proprietatea" va iniția procedura legală necesară pentru admiterea acțiunilor acestuia la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori București, astfel încât dobânditorii acestora să poată dispune de acțiuni, prin vânzare, în orice moment, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a legislației aplicabile pieței de capital și a reglementărilor emise sau aprobate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Dispoziții generale
Fondul "Proprietatea"
Măsuri instituționale
Măsuri anticorupție
Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor
Căi de atac în justiție
Dispoziții tranzitorii și finale
Definiție și caracteristici
Rentierul agricol
Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă
Referințe în cărți:
Legea fondului funciar nr. 18/1991 și legislație conexă
Legile restituirii proprietăților. 22 de acte normative și 260 de spețe
;
se încarcă...