Parlamentul României

Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2005 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Codul Fiscal 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepțiile prevăzute la art. 38."

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 11-16 cu următorul cuprins:

"

11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

«(3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleași termene scadente, proporțional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului.»

12. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrogă.

13. La alineatul (4) al articolului 21, după litera r) se introduce litera s) cu următorul cuprins:

«s) cheltuielile cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) și m).»

14. Alineatul (12) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

«(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenție amortizabile și care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în funcțiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenție, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligația să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează și se stabilesc dobânzi și penalități de întârziere de la data aplicării facilității respective, potrivit legii.»

15. Alineatul (5) al articolului 30 se abrogă.

16. La titlul II, capitolul IV se abrogă."

3. La articolul I punctul 2, articolul 41 va avea următorul cuprins:

"

Art. 41

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activități independente, definite conform art. 46;

b) venituri din salarii, definite conform art. 55;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 61;

d) venituri din investiții, definite conform art. 65;

e) venituri din pensii, definite conform art. 68;

f) venituri din activități agricole, definite conform art. 71;

g) venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 75;

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 771;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 78."

4. La articolul I punctul 2 articolul 42, literele a) și g) vor avea următorul cuprins:

"

a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

............................................................................................

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul titlurilor de valoare, precum și altele decât cele definite la cap. VIII1;".

5. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiții, din jocuri de noroc și din transferul proprietăților imobiliare."

6. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (4) litera d), punctul 3 va avea următorul cuprins:

"

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;".

7. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5), literele c) și j) vor avea următorul cuprins:

"

c) suma cheltuielilor cu indemnizația plătită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice;

............................................................................................

j) cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii pentru salariați și contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale, potrivit legii;"

8. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5), după litera m) se introduce litera n) cu următorul cuprins:

"

n) cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat."

9. La articolul I punctul 2 articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:

"

k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav și accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;"

10. La articolul I punctul 2 articolul 57, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii."

11. La articolul I punctul 2 articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referință de pe piețele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum și la depunerile la casele de ajutor reciproc;".

12. La articolul I punctul 2 articolul 66, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(1) Câștigul sau pierderea rezultat/rezultată din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiții și părțile sociale, reprezintă diferența pozitivă sau negativă dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente; în cazul tranzacțiilor cu acțiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, prețul de cumpărare la prima tranzacționare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzacțiilor cu acțiuni cumpărate la preț preferențial, în cadrul sistemului stock options plan, câștigul se determină ca diferență între prețul de vânzare și prețul de cumpărare preferențial, diminuat cu costurile aferente.

............................................................................................

(4) Determinarea câștigului sau a pierderii potrivit alin. (1) se efectuează la data încheierii tranzacției, pe baza contractului încheiat între părți, iar câștigul net se determină la sfârșitul anului fiscal asupra întregului portofoliu de astfel de titluri tranzacționate de un contribuabil în anul respectiv, ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului titlurilor de valoare, cu excepția celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă."

13. La articolul I punctul 2 articolul 66, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

"

(41) Determinarea câștigului potrivit alin. (2) și (3) se efectuează la data încheierii tranzacției, pe baza contractului încheiat între părți."

14. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, a căror scadență este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadenței se asimilează cu data constituirii. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situația sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plății dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plății dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile."

15. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) în cazul câștigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiții și părțile sociale, care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, obligația calculării și virării impozitului revine persoanei care deține și tranzacționează astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;".

16. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera a) se introduc literele a1)-a3) cu următorul cuprins:

"

a1) în cazul câștigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiții și părțile sociale, care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut;

a2) în cazul câștigului din transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut;

a3) în cazul câștigului din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz;".

17. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

"

c1) în cazul valorilor mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată conform legii, obligația virării impozitului revine persoanei care deține astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;".

18. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra câștigului net realizat din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 și înstrăinate începând cu data de 1 ianuarie 2006 într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câștigului net din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobândirii;".

19. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

"

e1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câștigului realizat din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract și orice alte operațiuni similare, începând cu data de 1 iunie 2005;".

20. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

"

g) impozitul calculat și reținut la sursă, potrivit lit. e1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, cu excepția prevederilor lit. c) și d);".

21. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Impozitul reținut conform alin. (1), (2) și lit. a2), a3) și f) ale alin. (3) reprezintă impozit final pe venit, pentru venitul prevăzut la alineatul respectiv; în cazul impozitului prevăzut la alin. (3) lit. a) și a1), acesta se regularizează la sfârșitul anului pe baza diferenței dintre impozitul datorat la nivelul anului și cel calculat și reținut lunar în cursul anului fiscal/anual, pe baze diferențiate, potrivit cotelor aplicabile, conform declarațiilor contribuabilului, în baza alin. (31) al art. 83."

22. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Pierderile înregistrate din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, orice alte operațiuni similare și cele rezultate din aplicarea prevederilor alin. (4) nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recuperează și constituie pierderi definitive ale contribuabilului."

23. La articolul I punctul 2, articolul 76 va avea următorul cuprins:

"

Art. 76

Stabilirea venitului net din premii și din jocuri de noroc

Venitul net este diferența dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc și suma reprezentând venit neimpozabil."

24. La articolul I punctul 2, articolul 77 va avea următorul cuprins:

"

Art. 77

Reținerea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc

(1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depășește cuantumul de 100 milioane lei și cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depășește cuantumul de 100 milioane lei.

(3) Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obținute din premii și din jocuri de noroc, în bani și/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de același organizator sau plătitor într-o singură zi.

(5) Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat și reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut."

25. La articolul I punctul 2, după articolul 77 se introduce capitolul VIII1 cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1)

CAPITOLUL VIII1 Venituri din transferul proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal

Art. 771

Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

(1) Sunt supuse impozitării veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor de orice fel și terenul aferent acestora, care se înstrăinează în termen de până la 3 ani inclusiv, de la data dobândirii, precum și veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fără construcții, dobândite după 1 ianuarie 1990.

(2) Venitul impozabil din transferul proprietăților imobiliare, cu excepțiile prevăzute la alin. (3), reprezintă diferența favorabilă dintre valoarea de înstrăinare a proprietăților imobiliare, terenuri și/sau construcții, și valoarea de bază a acestora.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul în natură la capitalul social al societăților comerciale, precum și veniturile realizate din înstrăinarea construcțiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fără construcții din intravilan și extravilan dobândite de contribuabil prin:

a) reconstituirea dreptului de proprietate;

b) moștenire sau donație între rude până la gradul al patrulea inclusiv;

c) schimb imobiliar.

(4) Valoarea de bază a bunurilor imobile prevăzute la alin. (1), în funcție de modalitatea de dobândire, se stabilește avându-se în vedere:

a) prețul de achiziție pentru bunurile imobile dobândite prin cumpărare, majorat cu 5%;

b) valoarea imobilului menționată în act, dacă acesta a fost dobândit prin donație, schimb, rentă viageră, dare în plată, adjudecare, contract de întreținere, hotărâre judecătorească etc., majorată cu 5%;

c) pentru construcțiile noi, costul acestora la data realizării, dovedit prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condițiile legii, la care se adaugă valoarea terenului aferent, stabilită în condițiile prezentei legi;

d) valoarea rezultată din expertizele utilizate de către camerele notarilor publici, la data dobândirii imobilelor a căror valoare de bază nu se poate stabili prin modalitățile prevăzute la lit. a)-c);

e) valoarea stabilită în funcție de modul de dobândire, în condițiile prevăzute la lit. a) și b), pentru terenurile situate în intravilan și extravilan, actualizată cu rata inflației pe economie din ultima lună pentru care există date oficiale comunicate de către Institutul Național de Statistică, dacă la data dobândirii nu erau întocmite expertize de către camerele notarilor publici. Pentru terenurile și construcțiile de orice fel, dobândite de contribuabili într-o modalitate din care nu rezultă valoarea la care acestea au fost dobândite, valoarea de bază este valoarea minimă stabilită în prima expertiză utilizată de camera notarilor publici în circumscripția căreia se află terenul;

f) prețul de achiziție pentru bunurile dobândite în condițiile prevăzute la lit. a) sau valoarea menționată pentru bunurile dobândite în condițiile prevăzute la lit. b), la care se adaugă costul lucrărilor și serviciilor de natură să crească valoarea imobilului, la data efectuării acestora, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condițiile legii.

(5) Expertizele întocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel puțin o dată pe an și avizate de Ministerul Finanțelor Publice, prin direcțiile teritoriale.

(6) Pierderea din transferul proprietății imobiliare reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Art. 772 Referințe în jurisprudență (1)

Stabilirea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

(1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 771.

(2) Notarii publici care autentifică actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obligația de a calcula, de a încasa și de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost autentificat actul.

(3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, contribuabilul are obligația de a declara venitul obținut, în maximum 5 zile de la data înstrăinării bunului, la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România declară venitul obținut la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat.

(4) Procedura de declarare, de calcul și de plată a impozitului se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 773 Referințe în jurisprudență (1)

Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare

Notarii publici au obligația să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declarație informativă privind transferurile de proprietăți imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacție:

a) părțile contractante;

b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;

c) impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;

d) taxele notariale aferente transferului."

26. La articolul I punctul 2 articolul 80, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și din activități agricole se reportează și se completează cu venituri obținute din aceeași sursă de venit din următorii 5 ani fiscali."

27. La articolul I punctul 2 articolul 80, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

"

(31) Pierderile provenind din străinătate se reportează și se compensează cu veniturile de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali."

28. La articolul I punctul 2 articolul 82, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost depusă o declarație privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declarația specială pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăților anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art. 43 alin. (1)."

29. La articolul I punctul 2 articolul 83, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

"

(31) Declarații speciale se completează și pentru câștigul net/pierderea generată de tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile primite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă."

30. La articolul I punctul 2 articolul 83 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) venituri din investiții, cu excepția celor prevăzute la alin. (31), precum și venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;".

31. La articolul I punctul 2 articolul 84, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii."

32. La articolul I punctul 2, denumirea marginală a articolului 90 și alineatul (1) vor avea următorul cuprins: Referințe în jurisprudență (1)

"

Art. 90

Venituri obținute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) și cele care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obținute din străinătate."

33. La articolul I punctul 2 articolul 91, alineatul (4) se abrogă.

34. La articolul I punctul 2, articolul 92 se abrogă.

35. La articolul I punctul 2, articolul 93 va avea următorul cuprins:

"

Art. 93

Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină și să vireze impozitul reținut la sursă și să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului curent, pentru anul expirat. Fac excepție de la obligația de depunere a acestei declarații plătitorii de venituri din salarii, pentru care obligațiile declarative sunt prevăzute la art. 59, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor."

36. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 6-39 cu următorul cuprins:

"

6. La articolul 109, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal înscriu opțiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului. Opțiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.»

7. La articolul 115 alineatul (1), literele k) și m) vor avea următorul cuprins:

«k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;

............................................................................................

m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depășește plafonul prevăzut la art. 69;».

8. La articolul 115 alineatul (1), litera n) se abrogă.

9. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) cota de impozit de 10% se aplică pentru dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit și alte instrumente de economisire la bănci și la alte instituții de credit autorizate și situate în România, constituite/achiziționate începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit și alte instrumente de economisire a căror scadență este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadenței este asimilată cu data constituirii;».

10. La articolul 116 alineatul (4), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

«a) pentru veniturile ce reprezintă remunerații primite de nerezidenți care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române, potrivit art. 57;

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.»

11. La articolul 117, litera a) va avea următorul cuprins:

«a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referință de pe piețele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum și la depunerile la casele de ajutor reciproc;».

12. La articolul 140 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții, cinematografe;».

13. La articolul 141 alineatul (1), literele k) și m) vor avea următorul cuprins:

«k) prestările de servicii culturale, precum și livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de instituții publice sau de organizații culturale nonprofit;

............................................................................................

m) activitățile specifice posturilor publice naționale de radio și de televiziune, cu excepția activităților de publicitate și altor activități de natură comercială.»

14. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrogă.

15. La articolul 141 alineatul (2), literele f) și j) se abrogă.

16. La articolul 142, litera g) se abrogă.

17. Articolul 154 va avea următorul cuprins:

«Art. 154

Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată

În înțelesul taxei pe valoarea adăugată, o asociere sau altă organizație care nu are personalitate juridică se consideră a fi o persoană impozabilă separată, pentru acele activități economice desfășurate de asociați sau parteneri în numele asociației ori organizației respective, cu excepția asociațiilor în participațiune constituite exclusiv din persoane impozabile române.»

18. La articolul 1601 alineatul (2), litera e) se abrogă.

19. La articolul 161, partea introductivă a alineatului (7) va avea următorul cuprins:

«(7) Referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-r) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepția cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitată de timp, a acestor prevederi și care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiția să nu depășească data de 31 decembrie 2006:».

20. La articolul 161 alineatul (7), după litera q) se introduce litera r) cu următorul cuprins:

«r) Ordonanța Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naționale pentru împrospătarea produselor și valorificarea celor disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 69/1995

21. La articolul 162, litera g) va avea următorul cuprins:

«g) uleiuri minerale și electricitate.»

22. La articolul 175 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

«e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul și propanul, pure din punct de vedere chimic;».

23. La articolul 175 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

«f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 și 2711 21 00;».

24. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

«Art. 176

Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza*) (echivalent euro/U.M.)
1. Bere din care: hl/1 grad Plato1) 0,74
1.1. Bere produsă de producătorii independenți cu o capacitate de producție anuală ce nu depășește 200 mii hl 0,43
2. Vinuri hl de produs 0,00
2.1. Vinuri liniștite
2.2. Vinuri spumoase 34,05
3. Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri hl de produs 0,00
3.1. liniștite
3.2. spumoase 34,05
4. Produse intermediare hl de produs 51,08
5. Alcool etilic hl alcool pur2) 465,35
Produse din tutun
6. Țigarete 1.000 țigarete 9,10 + 30%
7. Țigări și țigări de foi 1.000 bucăți 22,13
8. Tutun destinat fumatului, din care: kg 29,51
8.1. Tutun destinat rulării în țigarete kg 29,51
Uleiuri minerale
9. Benzine cu plumb tonă 480,00
1.000 litri 369,60
10. Benzine fără plumb tonă 425,06
1.000 litri 327,29
11. Motorine tonă 307,59
1.000 litri 259,91
12. Păcură 1.000 kg 6,81
13. Gaze petroliere lichefiate, din care: 1.000 kg 128,26
13.1. Utilizate drept carburant
13.2. Utilizate pentru încălzire 113,50
13.3. Utilizate în consum casnic3) 0,00
14. Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 și 2711 21 00) gigajoule 1,59
15. Petrol lampant (kerosen)4), din care:
15.1. Utilizat drept carburant tonă 469,89
1.000 litri 375,91
15.2. Utilizat pentru încălzire tonă 469,89
1.000 litri 375,91
16. Benzen, toluen, xileni și alte amestecuri de hidrocarburi aromatice tonă 469,89
Electricitate (codul NC 2716)
17. Electricitate utilizată în scop comercial MWh 0,14
18. Electricitate utilizată în scop necomercial MWh 0,30

*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2006, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la capitolul 10 "Impozitarea".

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conținută în 100 g de soluție măsurată la origine la temperatura de 20°C/4°C.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentrația de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.»

25. La articolul 177, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 177. -

(1) Pentru țigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică și acciza ad valorem, dar nu mai puțin de 19,92 euro/1.000 țigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică și acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plătește acciza minimă.»

26. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) La propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în funcție de evoluția accizei aferente țigaretelor din categoria de preț cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă țigaretelor din categoria de preț cea mai vândută.»

27. La articolul 187, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Face excepție de la prevederile alin. (1) deplasarea electricității în regim suspensiv de la plata accizelor.»

28. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) și k) se abrogă.

29. La articolul 201 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

«d) uleiurile minerale utilizate pentru producția de electricitate și pentru producția combinată de energie electrică și energie termică;».

30. La articolul 201 alineatul (1), literele j), k) și l) se abrogă.

31. La articolul 207 literele i), j) și k) se abrogă.

32. La articolul 207, literele m) și o) vor avea următorul cuprins:

«m) aparate pentru condiționat aer, cu codurile: NC 8415 10 10 și 8415 10 90;

............................................................................................

o) iahturi și bărci cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 și 8903 99.»

33. La articolul 208, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

«(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza (%)
1. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie, capră) 45
2. Articole din cristal1) 55
3. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor 25
4. Produse de parfumerie
4.1. Parfumuri, din care: 35
- ape de parfum 25
4.2. Ape de toaletă, din care: 15
- ape de colonie 10
5. Cuptoare cu microunde 20
6. Aparate pentru condiționat aer 20
7. Arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport 100
8. Iahturi și bărci cu sau fără motor pentru agrement
11.1. Iahturi 50
11.2. Bărci*) cu sau fără motor pentru agrement 30

*) Nu intră sub incidența accizelor bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 7 m și cu motor mai mic de 15 CP.

1) Prin cristal se înțelege sticlă având un conținut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

Nr. crt. Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme sau autoturisme de teren noi (%) Acciza pentru autoturisme sau autoturisme de teren rulate (%)
1. Autoturisme echipate cu motor cu benzină:
a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3 1 2,5
b) cu capacitate cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3 2,5 5,5
c) cu capacitate cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3 4 10
d) cu capacitate cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3 8 21
e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm3 11 32
2. Autoturisme echipate cu motor Diesel:
a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3 1 2,5
b) cu capacitate cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3 2,5 5,5
c) cu capacitate cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3 4 11
d) cu capacitate cilindrică între 2.501 și 3.200 cm3 8 21
e) cu capacitate cilindrică de peste 3.200 cm3 11 32»

34. La articolul 209, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Plătitori de accize sunt și persoanele fizice care introduc în țară autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv rulate, precum și iahturi și bărci cu sau fără motor pentru agrement.»

35. La articolul 244 se introduce denumirea marginală cu următorul cuprins:

«Întârzieri la plata accizelor»

36. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea următorul cuprins:

«2. clădirile care, potrivit legislației în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepția incintelor care sunt folosite pentru activități economice;».

37. La articolul 270, alineatul (11) va avea următorul cuprins: Referințe în jurisprudență (1)

«(11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităților agenților de publicitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte tipărituri, precum și prin radio, televiziune și Internet.»

38. La articolul 283 se introduce denumirea marginală cu următorul cuprins:

«Alte taxe locale»

39. La articolul 298, alineatul (2) se abrogă." Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

37. Articolul II va avea următorul cuprins:

"

Art. II. -

În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în țară în baza contractelor de leasing inițiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale și alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operațiunii de import."

38. După articolul II se introduce articolul II1 cu următorul cuprins:

"

Art. II1. -

Avansurilor încasate pentru livrările de animale vii li se aplică regimul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată, în vigoare la data încasării avansului."

39. Articolul III va avea următorul cuprins: Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

Art. III. -

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele excepții:

a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77;

b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) și (41) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a1), a2), a3), e), e1) și g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) și (5) ale art. 67; art. 771-773; alin. (31) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83;

c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit. c1) a alin. (3) al art. 67.

(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite până la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrăinării acestora.

(3) În perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor reține și vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câștigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite și înstrăinate în această perioadă, indiferent dacă sunt dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile sau mai mică de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzacții le este aplicabilă regula de calcul al câștigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investiții și din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozițiilor cap. V și VIII1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excepția câștigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se menține cota de 1% prevăzută la art. 67 alin. (3) lit. e). Referințe în jurisprudență (3)

(5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 și pentru veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu excepția veniturilor obținute din jocuri de noroc pentru care se menține cota de impozit de 20%." Referințe în jurisprudență (1)

40. După articolul III se introduc articolele IV-VI cu următorul cuprins:

"

Art. IV. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) art. XXXVII din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004;

b) alin. (2) al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare.

Art. V. -

În vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului de marcare, antrepozitarii autorizați vor utiliza pentru marcare numai banderole și timbre înseriate și numerotate. Termenul și procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum și regimul stocului de marcaje valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare."

Art. II. - Referințe în jurisprudență (2)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 1 iunie 2005.

Nr. 163.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 568/2005 privind admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 25 și pct. 39 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispozițiile art. 771 și art. 772 în Legea nr. 571/2003 și, respectiv, au fost modificate dispozițiile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2004
;
se încarcă...