Guvernul României

Hotărârea nr. 1866/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum și privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăți

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 51 alin. (2) și al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum și privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) După primirea ofertelor angajante, comisia de negociere verifică ofertele din punct de vedere al respectării instrucțiunilor comunicate potențialilor investitori și întocmește lista ofertanților care au depus oferte angajante conforme cu instrucțiunile și însoțite de toate documentele prevăzute la art. 35 din normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare, inclusiv garanția de participare. Valoarea garanției de participare va fi de 8.000.000 euro.

(2) Comisia de negociere evaluează, prin aplicarea grilei de punctaj, toate ofertele angajante depuse de ofertanții menționați în lista întocmită potrivit alin. (1) și încheie un proces-verbal în care menționează rezultatul evaluării ofertelor angajante.

(3) Comisia de negociere comunică rezultatul evaluării tuturor ofertanților ale căror oferte angajante au fost evaluate conform alin. (2) și definitivează cu ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit cel mai mare număr de puncte cadrul contractual de privatizare."

2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul în care ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj pentru oferta angajantă sau oferta angajantă îmbunătățită revocă oferta sau dacă, în urma negocierilor purtate cu "Electrica" - S.A., ofertantul selectat refuză semnarea contractului de privatizare în condițiile stabilite în ofertă, "Electrica" - S.A. va putea începe negocieri cu ofertantul care a întrunit numărul de puncte imediat următor punctajului ofertantului declarat inițial câștigător, în măsura în care atât oferta/anunțul de vânzare, cât și oferta de cumpărare sunt în termenul de valabilitate."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) După întocmirea listei potrivit art. 8 alin. (1) și realizarea evaluării potrivit art. 8 alin. (2) "Electrica" - S.A., cu aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, poate stabili ca selecția competitivă a potențialilor investitori să se desfășoare pe baza ofertelor angajante îmbunătățite. În acest caz "Electrica" - S.A. va solicita oferte angajante îmbunătățite numai investitorilor calificați.

(2) Vor fi considerați investitori calificați, conform prevederilor alin. (1), investitorii care, în urma evaluării prevăzute la art. 8 alin. (2), au obținut un punctaj minim de 75 de procente din punctajul primului clasat, numărul maxim al investitorilor calificați neputând fi mai mare de 5, cu excepția situației în care mai mulți investitori obțin un punctaj egal cu punctajul celui de-al cincilea investitor calificat, situație în care și acești investitori vor fi considerați investitori calificați. În cazul în care prin încadrarea în pragul de 75 de procente numărul investitorilor este mai mic de 5 investitori, "Electrica" S.A. are dreptul să reducă pragul de punctaj de la 75 de procente la 67,5 procente. În cazul în care mai mulți investitori obțin un punctaj egal cu punctajul celui de-al cincilea investitor calificat și acești investitori vor fi considerați investitori calificați.

(3) Comisia de negociere va negocia cu ofertanții calificați potrivit alin. (2) în vederea îmbunătățirii ofertelor acestora și întocmirii proiectului final al cadrului contractual de privatizare.

(4) După încheierea negocierilor, comisia de negociere întocmește proiectul final al cadrului contractual de privatizare, pe care îl comunică tuturor ofertanților cu care a avut loc negocierea, împreună cu instrucțiunile privind întocmirea ofertelor angajante îmbunătățite și cu criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj pentru evaluarea ofertelor angajante îmbunătățite, fără a fi obligatorie menționarea ponderii fiecărui criteriu, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii acestora.

(5) După primirea ofertelor angajante îmbunătățite, comisia de negociere evaluează, prin aplicarea grilei de punctaj, ofertele angajante îmbunătățite și încheie un proces-verbal în care menționează rezultatul evaluării ofertelor angajante îmbunătățite. Prețul pe acțiune oferit de un ofertant calificat prin oferta sa angajantă îmbunătățită nu va fi mai mic decât prețul pe acțiune pe care respectivul ofertant calificat l-a oferit prin oferta sa angajantă.

(6) Comisia de negociere comunică rezultatul evaluării tuturor ofertanților ale căror oferte angajante îmbunătățite au fost evaluate și definitivează cu ofertantul a cărui ofertă angajantă îmbunătățită a întrunit cel mai mare număr de puncte cadrul contractual de privatizare.

(7) În cazul în care nu este depusă nici o ofertă angajantă îmbunătățită, "Electrica" - S.A., cu aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, va putea definitiva cadrul contractual de privatizare cu ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit cel mai mare număr de puncte sau va putea revoca oferta sa în condițiile legii.

(8) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător."

4. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, va aproba regulile și procedurile de ofertare și selecție a ofertelor angajante sau a ofertelor angajante îmbunătățite, inclusiv criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj pentru evaluarea ofertelor angajante sau a ofertelor angajante îmbunătățite, după caz."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.866.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...