Banca Europeană de Investiții - BEI

Contractul de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații din 22.12.2005

Modificări (5), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

FI Nr. 23.371 (RO)

Serapis Nr. 2004 0500

România - Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații

CONTRACT DE FINANȚARE

între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul

de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații*)

*) Traducere.

Prezentul contract de finanțare este încheiat între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 București, România, reprezentat de domnul Sebastian Vlădescu, ministrul finanțelor publice, denumită în continuare Împrumutatul, ca prima parte, și Banca Europeană de Investiții, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murphy, director, și domnul Martin Vatter, director adjunct, denumită în continuare Banca, ca a doua parte.

Având în vedere că:

1. Consiliul Comunității Europene a decis să continue planul de acțiune în ceea ce privește asistența oferită de Comunitatea Europeană României în susținerea eforturilor pentru reforma politică și economică.

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții a luat cunoștință despre această decizie și a aprobat acordarea unui împrumut din resursele proprii ale Băncii pentru proiectele de investiții din România.

3. La 4-5 iunie 1997 Împrumutatul și Banca au semnat un acord-cadru (denumit în continuare Acord-cadru) privind cooperarea financiară, care este aplicabil prezentului contract de finanțare.

4. Împrumutatul a propus realizarea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care va fi coordonat de către reprezentantul Împrumutatului, respectiv Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (în acest context denumit Coordonator de Proiect) și care constă în execuția unui număr de componente, incluzând lucrări de reparații ale rețelei de drumuri din România, inclusiv pentru refacerea de poduri, podețe, viaducte, consolidarea terasamentelor, reconstrucția drumurilor și protecția malurilor (acestea fiind denumite în continuare Program), așa cum este definit mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A.1 la prezentul contract de finanțare (denumită în continuare descriere tehnică). Fiecare program va fi implementat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și/sau Administrația Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galați, ca agenții reprezentante ale Împrumutatului (fiecare agenție în acest context fiind denumită agenție de implementare și împreună denumite agenții de implementare).

5. Costul total al Proiectului estimat de Bancă este de 600.000.000 euro (șase sute milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevăzute și dobânda pe perioada construcției, dar excluzând taxe și impozite.

6. Costul Proiectului urmează să fie finanțat astfel:

- fonduri proprii ale Împrumutatului 101.380.000 euro
- împrumutul Băncii 300.000.000 euro
- alte fonduri 198.620.000 euro
Total: 600.000.000 euro

7. Împrumutatul a solicitat acordarea unui împrumut în valoare echivalentă cu 300.000.000 euro (trei sute milioane euro).

8. Conform art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca dobânda și toate celelalte plăți datorate Băncii și care apar ca urmare a activităților prevăzute în Acordul-cadru, precum și activele și veniturile Băncii legate de astfel de activități să fie scutite de impozite.

9. În conformitate cu art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat că pe întreaga perioadă a oricărei operațiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru Împrumutatul trebuie:

a) să asigure:

(i) că beneficiarii pot schimba în orice valută convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda națională a Împrumutatului necesare pentru plata tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile și garanțiile referitoare la orice proiect; și

(ii) că aceste sume se pot transfera liber, imediat și efectiv; și

b) să asigure:

(i) ca Banca să poată schimba în orice valută liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda națională a Împrumutatului, primite de Bancă cu titlu de plăți aferente unor împrumuturi și garanții sau oricare alte activități, și ca Banca să poată transfera liber, imediat și efectiv sumele astfel schimbate sau după cum va opta Banca;

(ii) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10. Convinsă fiind că prezenta operațiune corespunde sferei sale de activitate și că este în conformitate cu scopurile Acordului-cadru și ținând cont de aspectele menționate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în sumă echivalentă cu 300.000.000 euro (trei sute milioane euro).

11. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt utilizate cât de rațional este posibil în interesul Comunității Europene și, în consecință, termenii și condițiile operațiunilor sale de împrumut vor respecta politica Comunității Europene.

12. Executarea prezentului contract de finanțare (denumit în continuare contract) în numele Împrumutatului este autorizată în condițiile stabilite în anexa nr. I.

13. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, tabele și anexe sunt referiri făcute la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, tabele și anexe ale prezentului contract.

Termeni definiți în cadrul contractului: Articolul sau preambulul:
data limită acceptată 4.02.C
cererea de alocare 1.07
Împrumutat titlul paginii
contract preambul pct. 12
Curtea 11.02
Curtea auditorilor 6.07.A
notificarea pentru tragere 1.02.C
cererea de tragere 1.02.B
rata BEI de referință 4.02.B
mediu 6.05(v)a)
datorie externă 7.01
agenții de implementare preambul pct. 4
agenție de implementare preambul pct. 4
rambursare anticipată compensabilă 6.08
scrisoare de alocare 1.07
împrumut 2.01
zi lucrătoare luxemburgheză 1.02.C
data scadenței 4.01.B
tranșa notificată 1.05.B
zi de plată 5.01
PIMU 1.04.A
suma rambursării anticipate 4.02.A
data rambursării anticipate 4.02.A
notificare de rambursare anticipată 4.02.A
Proiect preambul pct. 4
Coordonator de Proiect preambul pct. 4
zi de lucru relevantă 5.01
data programată a tragerii 1.02.C
obiective preambul pct. 4
descriere tehnică preambul pct. 4
împrumut la termen 4.03.A (2)
tranșă 1.02.A
Termeni definiți în tabele:
EURIBOR tabelul B
LIBOR tabelul B
zi de lucru londoneză tabelul B
zi de lucru la New York tabelul B
bănci de referință tabelul B
perioadă de referință tabelul B
dată modificată tabelul B

Drept care s-a agreat prin prezentul contract după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Credit și trageri

1.01. Suma creditului

Prin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit (în cele ce urmează denumit credit), în sumă echivalentă cu 300.000.000 euro (trei sute milioane euro), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanțarea costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

1.02.A. Tranșe

Banca va acorda creditul în cel mult 20 de tranșe. Fiecare tranșă, dacă nu reprezintă soldul netras al creditului, va fi în valoare echivalentă cu cel puțin 15 milioane euro și nu va depăși echivalentul a 40 milioane euro. Tranșa solicitată de Coordonatorul de Proiect în numele Împrumutatului, în conformitate cu subparagraful 1.02.B, este denumită în continuare tranșă. Modificări (1)

1.02.B. Cereri de tragere

Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, va prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare cerere de tragere) în forma prezentată în tabelul C.1 pentru tragerea unei tranșe. Această cerere de tragere trebuie să ajungă la Bancă cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data la care se dorește a se face tragerea. Cu excepția situației când a fost făcută dovada, cererea de tragere trebuie însoțită de dovadă cu privire la autoritatea celor care semnează, împreună cu specimenele de semnături autorizate. Cererea de tragere va specifica: Modificări (3)

(i) suma și valuta în care se solicită ca tranșa să fie trasă; și

(ii) data la care se preferă a se face tragerea, care va fi o zi relevantă lucrătoare (așa cum este definită la paragraful 5.01), înțelegându-se că Banca poate elibera tranșa în termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere;

Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, poate, de asemenea, dacă dorește, să specifice în cererea de tragere următorul element, dacă este cazul, așa cum este indicat de Bancă fără angajament pentru tranșă de-a lungul întregii perioade, aceasta însemnând: Modificări (1)

(iii) rata fixă a dobânzii aplicabile.

Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02.C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02.C. Aviz de tragere Modificări (1)

Între zece (10) și cincisprezece (15) zile înainte de data tragerii fiecărei tranșe, Banca va remite Împrumutatului, dacă cererea este conformă cu subparagraful 1.02.B, o notificare (denumită în continuare aviz de tragere) care va specifica:

(i) valoarea și valuta tranșei;

(ii) rata fixă a dobânzii; și

(iii) data la care se prevede să se efectueze tragerea tranșei (denumită în continuare data programată a tragerii), tragerea fiind în orice caz conformă cu respectarea condițiilor din paragraful 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător, dacă există, din cererea de tragere, Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, într-un interval de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare primirii avizului de tragere, poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Bancă și, prin urmare, cererii și avizului de tragere nu li se va mai da curs.

În general, pentru scopurile prezentului contract, ziua lucrătoare luxemburgheză se referă la o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții în Luxemburg.

1.02.D. Contul tragerii Modificări (1)

Tragerea fiecărei tranșe va fi făcută în contul bancar numit și deschis în numele Împrumutatului, după cum Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, va notifica în scris Băncii în nu mai puțin de cincisprezece (15) zile înainte de data efectuării tragerii. Numai un singur cont poate fi specificat pentru fiecare astfel de tranșă.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare tranșă în valuta pentru care Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, și-a exprimat preferința. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD ori GBP sau orice altă valută tranzacționată la scară largă pe principalele piețe valutare. Modificări (1)

Pentru calcularea sumelor ce urmează să fie trase în alte valute decât euro și pentru a determina echivalentul în EUR, Banca va aplica cursul de schimb calculat și publicat de Banca Europeană Centrală din Frankfurt la o dată cuprinsă în perioada de cincisprezece (15) zile înainte de data tragerii, după cum va stabili Banca.

1.04. Condiții de tragere

1.04.A. Prima tranșă

Tragerea primei tranșe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiționată de primirea de către Bancă în data sau înainte cu șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de data programată a tragerii a următoarelor documente și dovezi în forma și conținutul acceptabile pentru Bancă:

(i) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea legală a prezentului contract de către Împrumutat și privind documentele relevante, în forma și conținutul acceptabile pentru Bancă;

(ii) toate aprobările necesare pentru controlul schimbului (dacă este cazul) să fi fost obținute astfel încât să permită Coordonatorului de Proiect, în numele Împrumutatului, să primească tragerile în condițiile prezentului contract și Împrumutatului să ramburseze împrumutul (așa cum este definit în paragraful 2.01) și să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări se extind și asupra deschiderii și menținerii conturilor în care Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, solicită Băncii să disponibilizeze creditul; Modificări (1)

(iii) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare în limba engleză, care să ateste că Împrumutatul a autorizat și a împuternicit Coordonatorul de Proiect în mod legal să solicite și să primească trageri în conformitate cu prezentul contract în numele Împrumutatului și pentru acesta;

(iv) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare, care să ateste înființarea legală a unei unități de implementare a Proiectului (UIP), având o structură și personal corespunzătoare, legal autorizate, pentru a realiza Proiectul și a acționa ca substituent al Băncii în perioada de implementare și rambursare a împrumutului;

(v) Banca să primească în limba engleză specimenele de semnături împuternicite pentru prezentul contract, respectiv împuterniciții Împrumutatului să devină părți la prezentul contract.

1.04.B. Toate tranșele

Tragerea fiecărei tranșe în conformitate cu paragraful 1.02, inclusiv prima tragere, vor fi condiționate de primirea de către Bancă, înainte cu șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de data programată a tragerii, a următoarelor documente în forma și conținutul acceptabile pentru Bancă:

(i) informații detaliate referitoare la programele de finanțare pentru toate tranșele în forma prezentată în tabelul E (inclusiv programe mai mari de 5.000.000 EUR);

(ii) declarație din partea Împrumutatului că nicio parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de evaluare a impactului, relevante asupra mediului, impuse în Uniunea Europeană și de legislația națională, unde este aplicabilă, și că Proiectul respectă procedurile de evaluare a impactului asupra mediului; în cele din urmă Împrumutatul trebuie să furnizeze unul dintre următoarele documente:

a) copie a declarației date de autoritățile competente relevante, prin care să fie confirmat faptul că evaluarea impactului asupra mediului nu este cerută; sau

b) în cazul în care evaluarea impactului asupra mediului este solicitată, o copie a declarației de aprobare date de autoritățile competente relevante împreună cu o copie a fișei nontehnice (de prezentare);

(iii) declarația Împrumutatului că nicio parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de atestare a conservării naturii impuse în Uniunea Europeană și de legislația națională, acolo unde este aplicabilă, o copie a atestării privind conservarea naturii în formatul prezentat în anexa nr. II, completată de autoritățile competente, prin care să fie confirmat că:

a) Proiectul sau o parte relevantă a acestuia nu va avea efect semnificativ asupra rezervațiilor naturale (formularul A); sau

b) din motive imperative datorate realizării Proiectului sau a unei părți importante a acestuia, potențialele efecte vor fi identificate și compensate sau vor fi luate măsuri de atenuare a acestora (formularul B);

(iv) evidența că sunt asigurate fonduri suficiente și că acestea sunt disponibile în vederea finalizării și implementării Proiectului; și

(v) certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în tabelul C.2.

1.04.C. Tranșe ulterioare

Tragerea fiecărei tranșe, în conformitate cu paragraful 1.02, ulterioare primei tranșe va fi condiționată de primirea de către Bancă, în forma și conținutul acceptabile pentru aceasta, la data sau înainte cu șapte (7) zile de data programată a tragerii, a următoarelor documente:

(i) copii legalizate de pe contractul sau contractele care a/au fost finanțat/finanțate din tranșele anterioare trase, contract sau contracte care a/au fost încheiat/încheiate în termeni acceptabili pentru Bancă; și

(ii) certificarea de către Coordonatorul de Proiect a faptului că s-au făcut cheltuieli pentru articolele ce vor fi finanțate de Bancă în conformitate cu descrierea tehnică (exceptând taxele și impozitele plătibile în România) pentru o sumă echivalentă cu toate tranșele anterioare trase, cu excepția ultimei trageri, o sumă echivalentă cu 5 milioane euro; și Modificări (1)

(iii) dovada că Împrumutatul se conformează prevederilor paragrafului 1.07, numai în cazul în care nu este altfel convenit în scris de către Bancă, în legătură cu toate tranșele anterioare.

Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.

1.05. Amânarea tragerii

1.05.A. Motive pentru amânare

Banca poate, la cererea Împrumutatului, să amâne integral sau parțial orice tranșă, până la o dată specificată de Împrumutat, care să nu depășească 6 luni de la data programată a tragerii. În acest caz, Împrumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform subparagrafului 1.05.B. Orice cerere de amânare va produce efecte pentru tranșă numai dacă aceasta este efectuată cu cel puțin șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data programată a tragerii.

Dacă oricare dintre condițiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu este îndeplinită la data specificată și la data programată a tragerii, tragerea va fi amânată cu nu mai puțin de șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de la data îndeplinirii tuturor cerințelor tragerii.

1.05.B. Despăgubire de amânare

Dacă se amână tragerea oricărei tranșe notificate (așa cum este menționat în subparagraful 1.05.B), la solicitarea Împrumutatului sau datorită vreunui motiv de neîndeplinire a condițiilor de tragere, Împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, o despăgubire calculată la suma a cărei tragere este anulată. Acest comision se acumulează din data programată a tragerii până la data de tragere efectivă sau, după caz, până la data anulării tranșei, la o rată egală cu R1 minus R2, unde:

- R1 înseamnă rata dobânzii care se va aplica periodic conform paragrafului 3.01 și avizul de tragere relevant, dacă tranșa a fost trasă la data programată a tragerii, și

- R2 înseamnă rata interbancară relevantă mai puțin 0,125% (12,5 puncte de bază), cu condiția ca, în scopul stabilirii ratei interbancare relevante conform acestui paragraf, perioadele relevante prevăzute în tabelul B să fie intervale succesive ale unei luni începând cu data programată a tragerii.

În plus, despăgubirea menționată mai sus:

(i) dacă amânarea depășește perioada de o lună, se va acumula la sfârșitul fiecărei luni;

(ii) va fi calculată folosindu-se convenția de numărare a zilelor care se aplică la R1;

(iii) în cazul în care R2 depășește R1, va fi egală cu zero; și

(iv) va fi plătită în conformitate cu paragraful 1.07.

În prezentul contract tranșă notificată înseamnă acea tranșă pentru care Banca a emis aviz de tragere.

În scopul prezentului contract, rata interbancară relevantă înseamnă:

(1) EURIBOR (așa cum este definit în tabelul B) în cazul tranșei denominate în EUR;

(2) LIBOR (așa cum este definit în tabelul B) în cazul tranșei denominate în GBP sau USD; și

(3) rata pe piața interbancară și definiția acesteia alese de către Bancă sunt comunicate separat Împrumutatului, în cazul în care tranșa este denominată în orice altă valută.

1.05.C. Anularea tragerii amânate cu șase (6) luni

Banca poate, după ce a anunțat Împrumutatul, să anuleze o tragere ce a fost amânată în conformitate cu subparagraful 1.05.A cu mai mult de șase (6) luni. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu paragraful 1.02.

1.06. Anularea și suspendarea creditului

1.06.A. Dreptul Împrumutatului de a anula creditul

Împrumutatul poate, cu înștiințarea Băncii, să anuleze integral sau parțial partea netrasă din credit, în orice moment și cu efect imediat. Totuși, notificarea nu va avea niciun efect asupra tranșei a cărei dată programată a tragerii este cuprinsă în intervalul de șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare datei notificării.

1.06.B. Dreptul Băncii de a anula sau de a suspenda creditul

Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să suspende integral sau în parte porțiunea netrasă din credit în orice moment și cu un efect imediat:

(i) În condițiile menționate în paragraful 10.01; și

(ii) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele piețe internaționale de capital, excepând cele referitoare la tranșa notificată.

Mai mult, în măsura în care Banca poate anula creditul în conformitate cu subparagraful 4.03.A, Banca îl poate și suspenda. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anularea pentru suma suspendată.

1.06.C. Despăgubirea pentru suspendarea sau anularea unei tranșe

1.06.C.(1) Suspendare

Dacă Banca suspendă o tranșă notificată în baza unei rambursări anticipate compensabile (așa cum este definit în subparagraful 4.03.C) sau în baza unui eveniment menționat în paragraful 10.01, dar nu în caz contrar, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile din subparagraful 1.05.B.

1.06.C.(2) Anulare

Dacă Împrumutatul anulează o tranșă notificată, acesta va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02.B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte din credit, alta decât o tranșă notificată, acesta nu va plăti nici o despăgubire.

Dacă Banca anulează o tranșă notificată în baza unei rambursări anticipate compensabile sau anulează o tragere în conformitate cu subparagraful 1.05.C, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02.B.

Dacă Banca anulează o tranșă notificată în baza evenimentelor menționate în paragraful 10.01, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu paragraful 10.03. Cu excepția celor menționate în acest subparagraf, nicio despăgubire nu va fi plătită în cazul anulării de către Bancă.

O despăgubire va fi calculată ca urmare a faptului că suma anulată trebuie considerată a fi fost trasă și rambursată la data programată a tragerii sau având în vedere că tragerea tranșei este amânată sau suspendată, la data transmiterii notificării de anulare.

1.06.D. Anularea după expirarea creditului

În orice moment după termenul limită pentru Împrumutat de transmitere a cererii de tragere în conformitate cu paragraful 1.02.B, Banca poate, după notificarea Împrumutatului, fără a avea nici o implicație pentru niciuna dintre părți, anula orice parte a creditului, exceptând o tragere notificată.

1.07. Alocare

Nu mai târziu de nouăzeci (90) de zile după tragerea fiecărei tranșe, Împrumutatul trebuie să înainteze Băncii detalii referitoare la Programul sau programele ce urmează să fie finanțate printr-o astfel de tranșă [după cum a fost identificat în prealabil potrivit subparagrafului 1.04.B. pct. (i)], în forma stabilită în:

(i) tabelul E, în cazul programelor cu un cost al Proiectului de până la 5.000.000 EUR; și

(ii) tabelul F, în cazul programelor cu un cost al Proiectului mai mare de 5.000.000 EUR,

în fiecare dintre cazuri, împreună cu o cerere de alocare pentru o parte din credit pentru astfel de Program sau programe (denumită în continuare cerere de alocare).

Banca va avea deplină putere de aprobare a cererii de alocare, astfel înaintată ca urmare a unei astfel de examinări a Programului sau programelor relevante după cum consideră necesar, și, în cazul aprobării, va emite o scrisoare de alocare (denumită scrisoare de alocare), informând Împrumutatul cu privire la forma Programului sau programelor înaintate și la suma în euro a creditului alocat pentru acestea.

1.08. Comisioanele datorate conform art. 1

Sumele datorate în conformitate cu paragrafele 1.05 și 1.06 vor fi plătite în aceeași valută cu a tranșei. Sumele vor fi plătite în șapte (7) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau în oricare altă perioadă specificată în notificarea de cerere a Băncii.

ARTICOLUL 2 Împrumutul

2.01. Suma Împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, așa cum au fost notificate de către Bancă cu ocazia tragerii unei tranșe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare a unei tranșe conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în valuta tranșei.

2.03. Valuta dobânzii și a altor obligații de plată

Dobânda și celelalte obligații de plată datorate conform art. 3, 4 și, după caz, 10 vor fi calculate și plătite pentru fiecare tranșă, în valuta tranșei.

Orice altă plată în conformitate cu paragraful 9.02 va fi efectuată în valuta specificată de Bancă, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Confirmarea de către Bancă

După tragerea fiecărei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului o situație rezumativă cuprinzând data tragerii, valuta și suma, perioada de rambursare și rata dobânzii acelei tranșe și pentru acea tranșă. Această confirmare va include un grafic de rambursare.

ARTICOLUL 3 Dobânda

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda la soldul nerambursat al fiecărei tranșe semestrial ca obligație restantă la data relevantă de plată specificată în avizul de tragere, începând cu prima dată de plată ulterioară datei de rambursare a tranșei.

Dobânda va fi calculată în baza paragrafului 5.02 la rata specificată în avizul de tragere, care va fi rata anuală a dobânzii determinată de Bancă în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu o rată fixă a dobânzii, denominate în valuta tranșei și acordate în aceiași termeni de rambursare a capitalului și de rambursare a dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele cu scadențe restante

Fără a se încălca prevederile art. 10 și ca excepție de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice sumă restantă plătibilă în condițiile prezentului contract, se va cumula dobânda de la data scadenței până la data plății efective, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 de puncte de bază) și va fi plătită în conformitate cu cerințele Băncii. Pentru a stabili rata interbancară relevantă pentru acest paragraf, perioadele relevante, așa cum sunt prezentate în tabelul B, vor fi perioadele succesive ale unei luni cu începere la data scadenței.

Totuși, dobânda se va aplica la rata anuală definită în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 de puncte de bază), dacă acea rată anuală depășește, pentru orice perioadă relevantă dată, rata specificată în paragraful precedent al acestui paragraf.

Dacă suma datorată este exprimată într-o altă valută decât cea a tranșei în cauză, se va aplica următoarea rată anuală, mai exact rata interbancară relevantă care este în general reținută de Bancă pentru tranzacții în acea valută plus 2% (200 de puncte de bază), calculate în conformitate cu normele de piață pentru o astfel de rată.

ARTICOLUL 4 Rambursarea

4.01. Rambursarea

4.01.A. În rate

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în tabelul D.

4.01.B. Definiția datei scadenței

Ultima dată de rambursare a tranșei, specificată în conformitate cu subparagraful 4.01.A, este denumită în continuare data scadenței.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

4.02.A. Opțiuni de rambursare

În conformitate cu subparagrafele 4.02.B și 4.02.D, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parțial, orice tranșă, împreună cu dobânda aferentă, pe baza unei comunicări scrise depuse cu o lună înainte (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată), în care se specifică suma ce urmează a fi rambursată anticipat (suma rambursării anticipate) și data propusă pentru rambursarea anticipată (denumită în continuare data rambursării anticipate), iar această dată va fi data de plată a tranșei.

4.02.B. Despăgubirea în cazul plății anticipate

Cu privire la fiecare sumă rambursată anticipat a tranșei, Împrumutatul va plăti Băncii la data de rambursare anticipată o compensație egală cu valoarea actuală (la data de rambursare anticipată) a diferenței în plus, dacă există, dintre:

(i) dobânda care ar fi fost acumulată ulterior la suma rambursată anticipat, în timpul perioadei dintre data rambursării și data scadenței, dacă aceasta nu ar fi fost rambursată anticipat, peste

(ii) dobânda care va fi acumulată în timpul acelei perioade, dacă ar fi calculată la rata BEI de referință (așa cum este definită mai jos), mai puțin 15 puncte de bază.

Această valoare actuală va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referință BEI, aplicată la fiecare dată a plății corespunzătoare.

În prezentul contract, rata BEI de referință înseamnă rata fixă a dobânzii în vigoare cu o lună înaintea datei rambursării anticipate, având aceeași perioadă de plată a dobânzii și același profil de rambursare cu data scadenței.

4.02.C. Mecanisme de rambursare anticipată

Banca va comunica Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data rambursării anticipate, suma rambursată anticipat, dobânda și compensația care va fi plătită conform subparagrafului 4.02.B sau, după caz, faptul că nu se datorează nici o compensație.

Nu mai târziu de data limită acceptată (definită mai jos), Împrumutatul va trebui să comunice Băncii fie că:

(i) confirmă cererea de rambursare anticipată în condițiile stabilite de Bancă;

sau

(ii) retrage notificarea de rambursare anticipată.

Dacă Împrumutatul confirmă, conform pct. (i), va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipată sau nu confirmă acest lucru în termenul stabilit, atunci nu poate fi efectuată rambursarea anticipată. Cu excepția cazurilor menționate mai sus, notificarea de rambursare anticipată va fi obligatorie și irevocabilă.

Împrumutatul trebuie să plătească, în afară de suma rambursată, dobânda aferentă și compensația, dacă este cazul.

În cazul acestui subparagraf, data limită acceptată în cazul unei notificări este:

(iii) ora 16,00, ora Luxemburgului în ziua transmiterii unei astfel de notificări sau, dacă notificarea este transmisă până la ora 12,00, într-o zi lucrătoare luxemburgheză;

(iv) ora 11,00 din ziua următoare care este o zi lucrătoare luxemburgheză, dacă notificarea a fost trimisă mai târziu de ora 12,00, ora Luxemburgului în oricare zi, sau dacă este transmisă în orice zi care nu este o zi lucrătoare luxemburgheză.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

4.03.A Motive pentru rambursarea anticipată

4.03.A.(1) Reducerea costului Proiectului

Dacă costul total al Proiectului ar trebui redus față de costul prezentat la pct. (5) din preambul la un nivel la care suma creditului depășește 75% din acest cost, Banca poate fi în măsură să reducă imediat, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul sau să ceară rambursarea împrumutului.

4.03.A.(2) Imparțialitate (Pari passu) cu privire la un împrumut la termen

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut sau orice altă datorie financiară ori credit, acordat inițial pe o perioadă mai mare de cinci (5) ani (denumit în continuare împrumut la termen) altul decât noul împrumut, având o perioadă de cel puțin egală cu perioada neexpirată a împrumutului rambursat, Banca poate, cu solicitarea Împrumutatului, anula creditul sau solicita rambursarea anticipată a unei părți din suma împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporție în care suma rambursată anticipat acoperă suma totală nerambursată a tuturor celorlalte împrumuturi.

Banca va înainta Împrumutatului cererea sa în termen de 30 de zile de la primirea notificării corespunzătoare conform paragrafului 8.02 pct. (i).

4.03.A.(3) Încălcarea anumitor convenții

Dacă Banca află că Împrumutatul și-a încălcat angajamentul luat în conformitate cu paragraful 6.08 sau 8.04 cu privire la acest proiect, poate, în consecință, notifica Împrumutatul. Dacă, în decurs de treizeci (30) de zile de la transmiterea notificării, Împrumutatul nu ia măsurile necesare de remediere într-o manieră acceptată de Bancă, Banca poate, cu notificarea ulterioară a Împrumutatului, anula creditul sau poate cere Împrumutatului ca într-o perioadă ulterioară de treizeci (30) de zile să ramburseze împrumutul sau o parte fracțională a acestuia.

4.03.B. Mecanisme de rambursare anticipată

Orice sumă cerută de Bancă în conformitate cu subparagraful 4.03.A, împreună cu orice dobândă cumulată și orice compensație datorată în conformitate cu subparagraful 4.03.C, va fi plătită la data indicată de Bancă, dată care nu va depăși treizeci (30) de zile de la data notificării sau cererii de către Bancă.

4.03.C. Despăgubirea în cazul plății anticipate

În cazul rambursării în baza unui eveniment prevăzut la paragraful 4.03.A, altul decât cel prevăzut la subparagrafele 4.03.A (1) și 4.03.A (2), (fiecare astfel eveniment va fi numit în continuare rambursare anticipată compensabilă), compensația, dacă este cazul, va fi determinată în conformitate cu subparagraful 4.02.B.

Dacă, în plus, în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.03.A, Împrumutatul rambursează o tranșă la o altă dată decât data de rambursare relevantă, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii echivalentă cu o sumă pe care Banca o va certifica ca fiind cerută pentru a compensa primirea fondurilor la o altă dată decât data de rambursare relevantă.

4.03.D. Utilizarea rambursării parțiale

Dacă Împrumutatul rambursează parțial o tranșă, sumei rambursabile anticipat i se va aplica pro rata sau, după cum dorește, în ordine inversă a scadenței pentru fiecare plată parțială.

Dacă Banca cere o rambursare parțială a Împrumutului, Împrumutatul, în conformitate cu cererea, poate, cu notificarea Băncii, transmite în cinci (5) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea cererii Băncii tranșele pe care dorește să le ramburseze și să își exprime opțiunea privind utilizarea acestor sume rambursate.

ARTICOLUL 5 Plăți

5.01. Definiția datei plății

În prezentul contract:

- zi de plată înseamnă fiecare 20 aprilie și 20 octombrie până la data scadentă, cu excepția cazului în care această dată nu este o zi lucrătoare relevantă, și reprezintă următoarea zi lucrătoare relevantă fără nici o modificare a dobânzii în conformitate cu prevederile paragrafului 3.01; și

- zi lucrătoare relevantă reprezintă:

(i) în cazul monedei euro, o zi în care este operațional sistemul de plată transferul express transeuropean automat pentru încheierea unei tranzacții brute în timp real; și

(ii) în cazul oricărei alte valute, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri curente în centrul financiar al țării respective în ceea ce privește moneda în cauză.

5.02. Convenția de numărare a zilelor

Orice sumă datorată ca dobândă, compensație sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului contract, și calculată pentru orice fracțiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

Sumele datorate, altele decât suma de bază sau dobânda, sunt plătibile în termen de șapte (7) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

Fiecare sumă plătită de Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în contul notificat de Bancă pentru Împrumutat. Banca poate indica contul nu mai târziu de cincisprezece (15) zile înaintea datei primei plăți efectuate de Împrumutat și va notifica în cazul schimbării contului cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de prima dată a plății pentru care se aplică schimbarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plății efectuate în conformitate cu art. 10.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care este primită de Bancă.

ARTICOLUL 6 Angajamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului și a altor fonduri disponibile Modificări (1)

Împrumutatul va folosi sumele împrumutului și alte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul exclusiv pentru executarea programelor pentru care s-au alocat fonduri conform paragrafului 1.07.

Împrumutatul se angajează să aloce anual suficiente fonduri bugetare și/sau alte resurse financiare pentru Proiect pentru a finaliza planul de finanțare a Proiectului, care nu poate fi acoperit de împrumut, și pentru a permite terminarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.02. Realizarea Proiectului

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va realiza Proiectul în conformitate cu descrierea tehnică, după cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, și îl va finaliza până la data specificată în aceasta.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată prezentată în pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obține finanțare pentru a acoperi depășirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită finalizarea Proiectului conform Descrierii tehnice.

6.04. Procedura de achiziție

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, se angajează să determine agențiile de implementare relevante să achiziționeze echipament, servicii de încredere și să comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat și satisfăcător pentru Bancă, prin licitație internațională deschisă sau prin alte proceduri de achiziție acceptabile care se conformează cu politica sa, astfel cum este prezentată în ghidul său de achiziții în vigoare la data prezentului contract.

6.05. Angajamente pentru asigurarea continuității Proiectului

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul se va angaja sau, prin Coordonatorul de Proiect, va determina agențiile de implementare:

(i) întreținere: să întrețină, să repare și să supună reparațiilor capitale și renovării toate proprietățile ce fac parte din acest proiect, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în stare de bună funcționare, după cum se solicită;

(ii) activele Proiectului: în cazul în care Banca nu va fi consimțit altfel în scris, să rețină dreptul la bunuri și posesia bunurilor care fac parte din Proiect sau, în mod corespunzător, să înlocuiască și să reînnoiască aceste active și să mențină Proiectul în stare de funcționare permanentă, potrivit scopului inițial; Banca își poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusă ar aduce prejudicii intereselor Băncii în calitatea sa de Împrumutător către Împrumutat sau ar face ca Proiectul să nu fie eligibil pentru Bancă conform statutului său, în conformitate cu art. 267 din Tratatul de la Roma;

(iii) asigurare: să asigure toate lucrările și proprietățile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

(iv) drepturi și autorizații: să mențină în vigoare toate drepturile de folosință și toate autorizațiile necesare pentru executarea și funcționarea Proiectului; și

(v) acorduri privind mediul:

a) mediu: să implementeze și să execute Proiectul în conformitate cu legile Uniunii Europene și ale României, precum și în conformitate cu tratatele internaționale al căror obiectiv principal îl constituie păstrarea, protejarea și îmbunătățirea mediului; scop pentru care "mediu" reprezintă următoarele, în măsura în care acestea afectează binele oamenilor: a) fauna și flora; b) solul, apa, aerul, clima și peisajul; și c) moștenirea culturală și mediul construit; și

b) legi UE: în general să implementeze și să execute Proiectul în conformitate cu principiile legii Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului și Proiectului, în măsura în care principiile legii Uniunii Europene sunt implementate în legea sau practicile din România;

(vi) monitorizare: să mențină politicile și procedurile pentru a facilita monitorizarea și evaluarea Proiectului.

6.06. Auditul conturilor

Împrumutatul se angajează, prin Coordonatorul de Proiect, să efectueze anual auditul conturilor, al bugetului și al situațiilor financiare ale agențiilor de implementare, în conformitate cu Standardele de contabilitate internaționale.

6.07. Documente și acces

6.07.A. Audit

Împrumutatul acceptă că Banca poate fi obligată să divulge Curții de Auditori a Comunităților Europene (denumită în continuare Curtea de Auditori) acele documente referitoare la Împrumutat, Coordonatorul de Proiect și agențiile de implementare, după cum sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii date de Curtea de Auditori în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

6.07.B. Acces la informații

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va permite sau va determina agențiile de implementare (după caz) să permită persoanelor desemnate de Bancă, persoane care pot fi însoțite de reprezentanții Curții de Auditori, să viziteze șantierele, instalațiile și lucrările care fac parte din Proiect și să efectueze astfel de verificări după cum doresc. În acest scop Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, le va pune la dispoziție sau se va asigura că le-a fost pusă la dispoziție întreaga asistență necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanții Curții de Auditori pot solicita Împrumutatului, prin Coordonatorul de Proiect, sau agențiilor de implementare să furnizeze documentele care se află sub incidența precedentului subparagraf 6.07.A.

6.08. Angajament de integritate

Împrumutatul garantează și se angajează că nu a comis și că nicio persoană după cunoștința lui nu a comis niciunul dintre următoarele acte și că nu le va comite și că nicio persoană nu va comite, cu consimțământul acestuia sau cu înștiințarea sa prealabilă, următoarele:

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricăror avantaje necuvenite pentru a influența activitatea unei persoane deținând un serviciu sau o funcție publică ori a unui director sau angajat al unei autorități publice ori a unei instituții publice sau a directorului ori unui oficial al unei organizații publice internaționale în legătură cu oricare procedură de achiziție sau în virtutea executării unui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau

(ii) orice act care influențează necorespunzător sau intenționează să influențeze necorespunzător procesul de achiziție ori de implementare a Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înțelegerea secretă dintre ofertanți.

Împrumutatul se angajează să comunice Băncii dacă ia cunoștință de vreun eveniment sau informație privind comiterea unei astfel de acțiuni.

ARTICOLUL 7 Garanții

7.01. Imparțialitate (Pari passu)

Atât timp cât orice parte a împrumutului este în vigoare, Împrumutatul va asigura creditului toate drepturile de plată fără imparțialitate față de alte obligații prezente sau viitoare, ce afectează datoriile externe ale Împrumutatului.

În particular, dacă Banca face o cerere în condițiile menționate la paragraful 10.01 sau dacă un eveniment ori potențial eveniment de neîndeplinire în cazul oricărui instrument nesubordonat al datoriei externe al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agențiile subordonate ale Împrumutatului s-a produs și continuă să se producă, Împrumutatul nu trebuie să efectueze (sau să autorizeze) plăți în sensul altui astfel de instrument al datoriei externe (fie că sunt programate cu regularitate sau altfel) fără a efectua plata simultan ori a depune într-un cont indicat pentru plată contravaloarea sumei pentru următoarea plată, o sumă egală păstrând aceeași proporție dintre plata datoriei externe rămase de efectuat și totalul datoriei externe rămase de efectuat pentru acel instrument al datoriei externe.

Din acest motiv, orice plată a unui instrument de datorie externă efectuată din sumele articolului unui alt instrument, pentru care au subscris aceleași persoane ca cele care au avut reclamații în cadrul instrumentului de plată, va fi respinsă.

În prezentul contract, Instrumentul datoriei externe înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice chitanță sau extras de cont, evidențiat sau constituit ca obligație de plată a unui împrumut, depozit, avans sau extindere similară de credit (incluzând fără a limita orice extindere de credit în cadrul unui acord de refinanțare sau reprogramare); (ii) o obligație evidențiată printr-un bon de tezaur, termen de plată sau un înscris similar evidențiind o obligație; și (iii) o garanție a unei obligații survenite în cadrul unui instrument al datoriei externe al unui alt subiect, cu condiția ca în fiecare caz o astfel de obligație să fie guvernată de o altă lege decât legea Împrumutatului.

7.02. Garanții

Dacă Împrumutatul acordă unei terțe părți orice garanție asupra oricăruia dintre activele sale în scopul funcționării oricărui instrument al datoriei externe sau orice preferință ori prioritate în sensul celor menționate, dacă Banca va solicita astfel, Împrumutatul va furniza Băncii (dacă aceasta va solicita) o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor ori va garanta Băncii o preferință sau o prioritate echivalentă.

Împrumutatul declară că nu există în prezent nicio astfel de preferință sau prioritate.

ARTICOLUL 8 Informații și vizite

8.01. Informații privind Proiectul

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va determina agențiile de implementare relevante (după caz):

(i) să asigure că înregistrările sale prezintă toate operațiile legate de finanțarea și realizarea Proiectului;

(ii) să transmită Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

a) până la 30 iunie 2006 și ulterior semestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, după cum se prevede în tabelul A.2;

b) după 15 luni de la încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului, după cum se prevede în tabelul A.2; și

c) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea și executarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil;

(iii) să supună spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de execuție, planurile de finanțare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu dezvăluirile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract; și

(iv) să informeze în general Banca despre orice fapt sau eveniment de care are cunoștință și care poate prejudicia ori afecta în mod substanțial condițiile executării sau derulării Proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze Banca:

(i) imediat, despre orice decizie luată de el din orice motiv sau în legătură cu orice situație care îl obligă ori privind orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut la termen;

(ii) imediat, despre orice intenție din partea sa de a acorda orice garanție pentru oricare dintre activele sale în favoarea unei terțe părți în vederea realizării oricărei obligații externe, preferințe sau priorități cu privire la acestea; și

(iii) în general, despre orice fapt sau situație care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului în conformitate cu prevederile prezentului contract sau care ar prejudicia ori ar afecta substanțial condițiile de executare și derulare a Proiectului.

8.03. Informații privind agențiile de implementare

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va informa Banca:

(i) imediat, în legătură cu orice modificare a documentelor de bază ale agențiilor de implementare și despre orice schimbare survenită în statutul său legal și în mandatele acestora; și

(ii) în general, cu privire la orice situație sau eveniment privind agențiile de implementare, care ar putea împiedica îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile Împrumutatului prevăzute în prezentul contract.

8.04. Verificări și informații

În plus, Împrumutatul:

(i) va lua orice măsură solicitată în mod rezonabil de Bancă pentru a verifica și/sau a finaliza orice act presupus sau suspectat a fi de natura celor descrise la paragraful 6.08;

(ii) va informa Banca despre măsurile de recuperare a despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru orice pagubă rezultând din aceste acțiuni; și

(iii) va facilita orice verificare pe care Banca ar putea să o facă în legătură cu o asemenea acțiune.

ARTICOLUL 9 Speze și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta și aferent acordării oricărei garanții pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice asemenea deducere, aceasta va duce la majorarea sumei de plată către Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele și cheltuielile, inclusiv costurile profesionale, bancare, de schimb valutar, ocazionate de pregătirea și implementarea prezentului contract sau a oricărui alt document având legătură cu prezentul contract, inclusiv orice amendament prevăzut în acesta, dar și de crearea, realizarea și acordarea oricărei garanții pentru împrumut.

ARTICOLUL 10 Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia împreună cu dobânda acumulată pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă, în conformitate cu cerințele următoare:

10.01.A. Cerere imediată

Banca poate face o asemenea cerere imediată:

(i) dacă vreo informație sau vreun document important remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului în legătură cu negocierea prezentului contract ori în timpul cât acesta este în vigoare se dovedește a fi fost incorect sub orice aspect important;

(ii) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenței orice parte din împrumut, nu plătește dobânda la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul contract;

(iii) dacă, din cauza unei neîndepliniri a obligațiilor, Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de (cinci) 5 ani;

(iv) dacă survine un eveniment sau o situație care poate periclita îndeplinirea obligațiilor de plată ce decurg din împrumut sau să afecteze negativ orice garanție acordată pentru acesta;

(v) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, la care se face referire în pct. 8 și 9 din preambul, încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau

(vi) dacă Împrumutatul nu își îndeplinește orice obligație ce decurge din oricare alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene.

10.01.B. Cerere ulterioară notificării de remediere

Banca poate, de asemenea, face o astfel de solicitare, la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notificare remisă de Bancă Împrumutatului, fără ca aspectul să fie remediat în mod satisfăcător pentru Bancă:

(i) dacă Împrumutatul nu îndeplinește vreo obligație substanțială care decurge din prezentul contract, alta decât oricare dintre cele menționate la subparagraful 10.01.A; sau

(ii) dacă vreun fapt prevăzut în preambul se modifică substanțial sau se dovedește a fi eronat și dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau executarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

În cazul cererii conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii suma cerută, împreună cu o sumă calculată conform prevederilor subparagrafului 4.02.B, după cum se aplică sumei care a devenit scadentă și plătibilă. Această sumă se va cumula de la data scadenței specificată în notificarea de cerere a Băncii și va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la data astfel specificată.

Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest articol vor fi plătibile la data plății anticipate specificate în solicitarea Băncii.

10.04. Nederogări

Nicio omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform acestui articol 10, nu va fi considerată o renunțare la acel drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform paragrafului 10.01 vor fi destinate, în această ordine, în primul rând plății daunelor, comisioanelor și dobânzii și în al doilea rând, reducerii ratelor nerambursate, în ordinea inversă a scadenței. Ele vor fi utilizate între tranșe conform deciziei Băncii.

ARTICOLUL 11 Legi și jurisdicție

11.01. Legea de guvernare

Prezentul contract este guvernat de legile Luxemburgului.

11.02. Jurisdicție

Toate disputele referitoare la prezentul contract vor fi transmise Curții de Justiție a Comunităților Europene (Curtea).

Părțile contractante renunță la imunitatea rezultată din dreptul de a obiecta cu privire la jurisdicția Curții.

Decizia Curții dată conform paragrafului 11.02 va fi concludentă și obligatorie către părți, fără restricții sau rețineri. În acest fel Împrumutatul renunță la orice imunitate și va executa orice astfel de decizie.

11.03. Evidența sumelor plătite

În orice acțiune legală rezultată în afara prezentului contract certificarea dată de Bancă pentru orice plată efectuată în cadrul acestuia va fi evidența legitimă pentru orice plată.

ARTICOLUL 12 Clauze finale

12.01. Notificări pentru fiecare parte

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1 de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigii în curs sau în declanșare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul alege domiciliul:

Pentru Bancă: 1. 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg

Pentru Împrumutat: 1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-050741 București, România

2. Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.

Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte părți, să își schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresele prevăzute la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbate numai cu altă adresă în cadrul Uniunii Europene.

Cu excepția cazului în care Împrumutatul specifică în scris altfel către Bancă, Împrumutatul va face ca domnul Ștefan Petrescu, director general, Ministerul Finanțelor Publice, să fie responsabil pentru contactul cu Banca în sensul paragrafelor 6.08 și 8.04.

12.02. Forma notificării

Notificări și alte comunicări, pentru care sunt menționate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare cu confirmare, telegramă, telex sau alte mijloace de comunicare care fac posibilă dovada primirii de către destinatar.

Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

Notificări emise de către Împrumutat în conformitate cu oricare prevedere din prezentul contract vor fi, atunci când sunt solicitate de Bancă, transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare cu privire la autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificare în numele Împrumutatului, precum și specimenele de semnătură autentificate ale acelei sau acelor persoane.

12.03. Preambul, tabele și anexe

Tabelele și următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

Tabelul A: Descriere tehnică și Informații cu privire la obligații

Tabelul B: Definiții EURIBOR și LIBOR

Tabelul C1: Formular de cerere de tragere (subparagraful 1.02.B)

Tabelul C2: Formular de certificat de la Împrumutat (paragraful 1.04)

Tabelul D: Grafic de rambursare

Tabelul E: Formular de cerere de alocare (programe până la 5.000.000 EUR)

Tabelul F: Formular de cerere de alocare (programe mai mari de 5.000.000 EUR)

Următoarele anexe sunt atașate:

Anexa nr. I: Semnături autorizate ale Împrumutatului

Anexa nr. II: Formular de atestare a protejării naturii

Ca urmare, părțile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în original în limba engleză, fiecare pagină fiind inițializată în numele Băncii de domnul John Mcllwaine, consilier juridic, și în numele Împrumutatului de domnul Ștefan Petrescu, director general, Ministerul Finanțelor Publice.

Semnat pentru și în numele României, Semnat pentru și în numele
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Băncii Europene de Investiții,
Cormac Murphy Martin Vatter

București, 22 decembrie 2005.

Luxemburg, 27 decembrie 2005.

TABELUL A

A.1. Descriere tehnică

Descriere

Proiectul constă în refacerea rețelei de drumuri naționale, asociate cu terasamente și lucrări civile și căi navigabile distruse de inundațiile din anii 2004 și 2005, care au afectat mai mult sau mai puțin toată țara, și include lucrări de prevenire a unor evenimente similare.

Eligibilitate

Criteriile pentru includerea programelor în execuție sunt:

toate programele vor fi implementate de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin intermediul agențiilor de implementare;
programele se referă la repararea/reconstrucția lucrărilor civile avariate de inundațiile din anii 2004 și 2005 sau trebuie să servească prevenirii unor inundații similare;
toate programele vor fi realizate la standarde care să minimalizeze riscul repetării distrugerilor;
procedurile și controlul achizițiilor și mediului trebuie să satisfacă cerințele Băncii.

Calendar

Proiectul va fi finalizat la data de 31 decembrie 2009. Modificări (4)

A.2. Informații cu privire la obligațiile cuprinse în paragraful 8.01 (i)

1. Transmiterea informațiilor: desemnarea persoanelor responsabile

Informația de mai jos va fi transmisă Băncii prin responsabilitatea:

Compania Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Persoana de contact Liliana Barna
Funcția director general
Departamentul Direcția generală pentru afaceri externe
Adresa bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Telefon 0040213196147
Fax 0040213196178
Email news14@mt.ro/dgrfes@mt.ro

Persoana/persoanele de contact mai sus menționată/menționate este/sunt responsabilă/responsabile de la început.

Împrumutatul va informa Banca imediat în cazul oricărei schimbări.

2. Informații cu privire la stadiul Proiectului

Rapoartele semestriale cu privire la stadiul Proiectului trebuie să includă sumele de alocat, formularul cu stadiul proiectelor și cu orice probleme și soluții apărute să fie agreat cu Banca.

3. Informații la fiecare cerere de alocare

Împrumutatul trebuie să transmită Băncii următoarele informații:

Informații similiare celor din tabelul E sau F.

4. Informații la terminarea lucrărilor și a primului an de execuție

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații cu privire la finalizarea Proiectului și exploatarea inițială după finalizare, așa cum este indicat mai jos:

Documente/Informații Data transmiterii către Bancă
Raportul de finalizare a Proiectului, inclusiv: La 15 luni după terminarea programelor
- scurtă descriere a caracteristicilor tehnice ale Proiectului finalizat, explicând motivele schimbărilor semnificative;
- costul final al Proiectului, explicând motivele creșterilor față de bugetul inițial;
- numărul locurilor de muncă create de Proiect în timpul implementării;
- descrierea problemelor majore de impact asupra mediului;
- modificarea procedeelor de achiziții;
- modificarea Proiectului și comentarii;
- probleme semnificative apărute sau riscuri ce pot afecta exploatarea Proiectului;
- acțiuni legale referitoare la Proiect, care pot continua; Limba în care se raportează - engleza
- tabel cuprinzând lista proiectelor, costurile și datele de finalizare;
- harta de prezentare a intervențiilor finanțate în cadrul Proiectului

TABELUL B

Definițiile EURIBOR și LIBOR

A. EURIBOR

EURIBOR Semnifică:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi care corespund în cea mai mare măsură cu durata perioadei; și

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai puțin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă de o lună

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numește perioadă reprezentativă),

după cum s-a publicat la ora 11,00, ora Bruxelles-ului, sau la o altă oră acceptată de Bancă în ziua (ziua repunerii) ce cade cu două zile lucrătoare relevante înaintea primei zile a perioadei relevante, la pagina Reuters EURIBOR 01 sau în paginile următoare ori, în lipsa acestora, în orice alte publicații alese în acest scop de Bancă.

Dacă această rată nu este publicată, Banca va solicita birourilor din zona euro din cadrul a patru bănci importante ce activează în zona euro, alese de Bancă, să coteze rata la care depozitele în euro într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ele, astfel ca la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în ziua repunerii către băncile principale din piața interbancară a zonei euro pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel puțin două cotații, rata pentru acea zi a repunerii va fi media aritmetică a cotațiilor.

Dacă sunt prevăzute mai puțin de două cotații după cum se solicită, rata pentru acea zi a repunerii va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile importante din zona euro, alese de Bancă, la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în ziua ce cade cu două zile lucrătoare relevante după ziua repunerii, pentru împrumuturi în euro într-o sumă comparabilă cu cea a băncilor europene conducătoare pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

B. LIBOR USD

Sensurile LIBOR în cazul monedei USD:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi care corespund în cea mai mare măsură cu durata perioadei; și

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai puțin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în moneda USD pentru o perioadă de o lună

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numește perioadă reprezentativă),

după cum a fost stabilită de Asociația Bancherilor Britanici și transmisă de furnizorii de știri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptată de Bancă în ziua (ziua repunerii) care cade cu două zile de lucru londoneze înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rată nu este astfel transmisă de către furnizorii de știri financiare acceptați de Bancă, aceasta va solicita principalelor birouri din Londra din cadrul a patru bănci importante pe piața interbancară a Londrei, alese de Bancă, să coteze rata la care depozitele în moneda USD într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ele la ora 11,00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în ziua repunerii, către principalele bănci pe piața interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel puțin două asemenea cotații, rata va fi media aritmetică a cotațiilor prevăzute.

Dacă sunt furnizate mai puțin de două cotații după cum s-a cerut, Banca va solicita principalelor birouri a patru bănci importante de pe piața interbancară din New York, selectate de Bancă, să coteze rata la care depozitele în USD într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ele la ora 11,00 a.m. aproximativ, ora New York-ului, în data care cade cu două zile lucrătoare newyorkeze după ziua repunerii, către principalele bănci pe piața europeană, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel puțin două asemenea cotații, rata va fi media aritmetică a cotațiilor prevăzute.

C. LIBOR GBP

Sensurile LIBOR cu privire la moneda GBP:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi care corespund în cea mai mare măsură cu durata perioadei; și

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai puțin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în moneda GBP pentru o perioadă de o lună

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numește perioada reprezentativă),

după cum a fost stabilită de Asociația Bancherilor Britanici și transmisă de furnizorii de știri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptată de Bancă în ziua (ziua repunerii) care cade cu două zile lucrătoare londoneze înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă această rată nu este transmisă de niciun furnizor de știri financiare acceptat de Bancă, aceasta va solicita principalelor birouri ale Londrei din cadrul a patru bănci importante de pe piața interbancară a Londrei, alese de Bancă (bănci de referință), să coteze rata la care depozitele de monedă GBP în sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre acestea la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în ziua repunerii, către principalele bănci pe piața interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă cel puțin două asemenea cotații sunt furnizate, rata va fi media aritmetică a acestor cotații.

Dacă sunt furnizate mai puțin de două cotații după cum este cerut, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în ziua repunerii de principalele bănci din Londra (alese de Bancă) pentru împrumuturi în moneda GBP în sumă comparabilă către băncile europene conducătoare, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

D. General

Pentru scopurile definițiilor menționate anterior:

(i) Ziua lucrătoare londoneză semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacții obișnuite în Londra, iar ziua lucrătoare newyorkeză semnifică ziua în care băncile sunt deschise pentru tranzacții obișnuite în New York.

(ii) Toate procentele ce rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în acest tabel vor fi completate, dacă este necesar, cu până la o mie-miime la procent, cu jumătățile întregite.

(iii) Banca îl va informa fără întârziere pe Împrumutat despre cotațiile primite de aceasta.

(iv) Dacă oricare dintre prevederile anterior menționate devin neconforme cu prevederile adoptate sub egida FBE EURIBOR și ACI EURIBOR cu privire la EURIBOR EURIBOR sau la Asociația Bancherilor Britanici, cu privire la LIBOR, Banca poate notifica Împrumutatului să amendeze prevederile pentru a le pune în acord cu celelalte asemenea prevederi.

TABELUL C

C.1 Formular de cerere de tragere (subparagraful 1.02B)

Cerere de tragere Tranșa nr.: Data:
Vă rugăm să realizați următoarea tragere:
Numele împrumutului România - Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații Rezervat pentru BEI
EUR 300.000.000
Valoarea creditului: 300.000.000 EUR
Tragerea la data:
Data semnării:
Numărul de referință: Soldul tragerilor:
Numărul tragerii:
Data finală de tragere 30 noiembrie 2008
Data de tragere propusă:
Cererea totală
(valuta contractului):
Numărul maxim de trageri: 20
Tragerea se va face astfel: Valoarea minimă a tragerii: 15.000.000 EUR
Moneda (paragraful 1.03) Alocarea totală până la data:
Suma
Condiții precedente:
Contul ce trebuie creditat:
Numărul contului:
Numele și adresa Băncii:
Vă rugăm transmiteți informații relevante pentru următoarea cerere:
Persoana autorizată și semnătura

C.2 Formular de certificat emis de beneficiar

Către: Banca Europeană de Investiții

Din partea:

[Data]

Stimați domni,

Subiect: Contract de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții nr. din data [...] (denumit în continuare Contract de finanțare) nr. ref. [...]

Termenii definiți în Contractul de finanțare au același înțeles și în această scrisoare.

Pentru scopurile paragrafului 1.04 din Contractul de finanțare vă certificăm prin prezenta după cum urmează:

(i) nu a existat nicio schimbare substanțială cu privire la niciun aspect al Proiectului asupra căreia Împrumutatul să fie obligat să raporteze în conformitate cu paragraful 8.01, cu excepția celor comunicate anterior de către Împrumutat;

(ii) nicio garanție de tipul celei specificate în paragraful 7.02 nu a fost creată sau nu este în vigoare; și

(iii) niciun eveniment prevăzut în paragraful 10.01 nu a avut loc.

Cu stimă,
Al dumneavoastră,
pentru și împuternicit al .....................

TABELUL D*)

*) Tabelul pentru rambursare D este reprodus în facsimil.

România - Proiectul de reconstrucție a
drumurilor afectate de inundații

Tabel

data plății Sumele ce trebuie plătite
exprimate ca procent din împrumut
1. 20 Aprilie 2012 2,63%
2. 20 Octombrie 2012 2,63%
3. 20 Aprilie 2013 2,63%
4. 20 Octombrie 2013 2,63%
5. 20 Aprilie 2014 2,63%
6. 20 Octombrie 2014 2,63%
7. 20 Aprilie 2015 2,63%
8. 20 Octombrie 2015 2,63%
9. 20 Aprilie 2016 2,63%
10. 20 Octombrie 2016 2,63%
11. 20 Aprilie 2017 2,63%
12. 20 Octombrie 2017 2,63%
13. 20 Aprilie 2018 2,63%
14. 20 Octombrie 2018 2,63%
15. 20 Aprilie 2019 2,63%
16. 20 Octombrie 2019 2,63%
17. 20 Aprilie 2020 2,63%
18. 20 Octombrie 2020 2,63%
19. 20 Aprilie 2021 2,63%
20. 20 Octombrie 2021 2,63%
21. 20 Aprilie 2022 2,63%
22. 20 Octombrie 2022 2,63%
23. 20 Aprilie 2023 2,63%
24. 20 Octombrie 2023 2,63%
25. 20 Aprilie 2024 2,63%
26. 20 Octombrie 2024 2,63%
27. 20 Aprilie 2025 2,63%
28. 20 Octombrie 2025 2,63%
29. 20 Aprilie 2026 2,63%
30. 20 Octombrie 2026 2,63%
31. 20 Aprilie 2027 2,63%
32. 20 Octombrie 2027 2,63%
33. 20 Aprilie 2028 2,63%
34. 20 Octombrie 2028 2,63%
35. 20 Aprilie 2029 2,63%
36. 20 Octombrie 2029 2,63%
37. 20 Aprilie 2030 2,63%
38. 20 Octombrie 2030 2,63%
TOTAL 100%

TABELUL E*)

*) Tabelul E este reprodus în facsimil.

Proiect: România Reconstrucția drumurilor afectate de inundații

Inițiator: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Omolog: a se completa

Cod de identi- ficare Descrierea Proiectului Sectorul Zona/ locali- tatea Infor- mații referi- toare la proiect Conformitatea cu mediul Proceduri de achiziție Faza de imple- mentare5) Date privind începerea și finalizarea lucrărilor Fonduri BEI6) Cost total7) Alte contri- buții8) Procent de finan- țare UE
cu legis- lația1) EIA/ SEA2) Rezervații naturale3) I, N, D, E4) începere fina- lizare plani- ficate efective plani- ficat efectiv
obiectivul 1
obiectivul 2
obiectivul 3
...
TOTAL:

1) DA sau NU: se completează căzut în care proiectul necesită EIA sau este localizat într-o zonă naturală protejată;

2) DA sau NU: se completează cazul în care proiectul necesită Studiu de Impact sau o Strategiei a mediului; Directiva EIA 85/337/EEC, 97/11/EC, 2003/35/EC (vezi transpunerea legii la nivel național și regional) și Directiva SEA: 2001/42/EC prezintă detalii;

3) DA sau NU: se va completa cu DA dacă proiectul este localizat într-o zonă de rezervație naturală (prezentă sau planificată) sau într-o zonă cu restricții specifice mediului;

4) I - reguli de achiziții internaționale; N - achiziții naționale; D - atribuire directă, negociere directă; E - proceduri de urgență;

5) Se va defini statutul implementării: proiect preliminar, proiect definitiv, execuție;

6) În cazul în care lista prezentată este folosită pentru o cerere de tragere această coloană se referă la valoarea preliminară din obiectiv; în cazul în care tabelul este folosit pentru raportările anuale sau finale se va indica valoarea exactă de la BEI pentru obiectiv sau pentru proiectul modificat (valoarea exactă este determinată când obiectivul este complet);

7) Costul total care include toate sursele de finanțare (contribuții private, contribuțiile altor bănci, fonduri europene) așa cum este definit în Descrierea Tehnică atașată contractului sau agreată printr-o scrisoare de alocare din cadrul împrumutului;

8) Contribuția C.E. va menționa, dacă este cazul, procentul care a fost finanțat de BEI prin alte linii de credit (cum ar fi Programe Operaționale).

NOTĂ: În cazul în care costul proiectului este mai mare de 5 MEUR vezi anexa F.

TABELUL F

România - Proiect privind reconstrucția drumurilor afectate de inundații

Agenția de implementare: ......................................................................
Cerere de alocare
pentru obiective cu un cost al investiției mai mare de 5 m EUR.
1. Informații generale
1.1. Numele/Numărul obiectivului
...............................................................................................
1.2. Locația obiectivului:
1.2.1. Zona (județul):
...............................................................................................
1.2.2. Localitatea (orașul, comuna):
...............................................................................................
(harta atașată cu locația obiectivului)
1.3. Detalii privind responsabilul serviciului: ...............................................................................................
1.3.1. Numele și adresa persoanei de contact: ............................................................................................... ...............................................................................................
Adresa: ............................................................................................... ...............................................................................................
1.3.2. Telefon/Nr. de fax al persoanei/persoanelor responsabile pentru implementarea obiectivului: ............................................................................................... ...............................................................................................
2. Scopul investiției
2.1. Scopul principal/imediat: ...............................................................................................
2.2. Scop/scopuri secundar/secundare: ............................................................................................... ...............................................................................................
3. Caracteristici tehnice principale ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... (Descrierea tehnică pentru reconstrucția obiectivelor cu o investiție >5 m EUR ar trebui să fie bazată pe un scurt rezumat al unui studiu de fezabilitate)
4. Justificarea obiectivului
4.1. Beneficiari/grup-țintă al obiectivului:
............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
4.2. Impacturi economice și de mediu:
............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
4.2.1. Impactul economic asupra regiunii:
............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
(efecte asupra regiunii în caz de omisiune a măsurilor de reconstrucție)
4.2.2. Impact de mediu: include rezumatul nontehnic pentru proiecte în care este solicitat EIA, Formular A/B și descriere a atenuărilor .......................................................
...............................................................................................
(efecte în caz de omisiune a măsurilor de reconstrucție)
4.2.3. Date privind angajarea de personal:
...............................................................................................
Numărul de posturi temporare în perioada implementării (dacă este cazul): ...............................................................................................
Numărul de posturi permanente create (dacă este cazul): ...............................................................................................
5. Achiziții
5.1. Tipul achiziției:
............................................................................................... ...............................................................................................
(licitație internațională = 1; licitație națională = 2; atribuire directă = 3; procedură de urgență = 4)
5.2. Data de înaintare către Bancă pentru publicare în Jurnalul Oficial al CE: ...............................................................................................
6. Grafic
Începere Finalizare
Lună An Lună An
Perioada de implementare a obiectivului: ......................................................
7. Investiție totală
7.1. Studii/servicii de inginerie: ............................................................
7.2. Teren: ...................................................................................
7.3. Lucrări civile: ..........................................................................
7.4. Echipament: ..............................................................................
7.5. Contingențe tehnice (%): .................................................................
7.6. Contingențe de preț (%): .................................................................
7.7. Dobânda pe parcursul construcției (%): ...................................................
TOTAL: ........................................................................................
(valută/cost)
8. Cheltuiala anuală și surse de finanțare
% 2004 2005 2006 2007 Total
Buget național ..... ..... ..... ..... ..... .....
Buget local ..... ..... ..... ..... ..... .....
Împrumut BEI ..... ..... ..... ..... ..... .....
Altele (specificați în particular fonduri CE și Consiliul Europei) ............................
TOTAL: ...............................................
(valută/cost

ANEXA Nr. I

Semnăturile autorizate ale Împrumutatului

ANEXA Nr. II

România - Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații

Formular de declarație a autorității responsabile cu monitorizarea
zonelor cu importanță în conservarea naturii

PARTEA I - Formular A

  Formular A - Nici un risc cu efect semnificativ

        DECLARAȚIA AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA ZONELOR CU
               IMPORTANȚĂ ÎN CONSERVAREA NATURII1)

  Autoritatea responsabilă ...................................................................
  În urma examinării2) aplicației ............................................................
  ...........................................................................................,
                       (titlul)
  care este situat la ...................................., declară că (vă rugăm bifați căsuța
corespunzătoare)
  [] Acest proiect nu este susceptibil de a avea efecte semnificative asupra unei zone cu
importanță în conservarea naturii, din următoarele motive:
  ............................................................................................
  Prin urmare, nu a fost considerată necesară o evaluare așa cum prevede art. 6 (3) din
Directiva 92/43/CEE.
  [] Ca urmare a unei evaluări potrivite, în conformitate cu art. 6 (3) din Directiva
92/43/CEE, s-a constatat că Proiectul nu va avea efecte negative semnificative asupra unei
locații cu importanță în conservarea naturii.
  Se atașează o hartă la scara de 1:100.000 (sau la o scară cât mai asemănătoare),
indicându-se locația Proiectului, precum și locația cu importanță în conservarea naturii.

       Semnat ..................            Data ..................

        (Autoritatea responsabilă cu monitorizarea zonelor cu importanță
                 pentru conservarea naturii)

  Ștampilă oficială:

Partea II - Formularul B

Formular B - Riscul unui efect semnificativ INFORMAȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA ZONELOR CU IMPORTANȚĂ ÎN CONSERVAREA NATURII3) Autoritatea responsabilă ................................................................... În urma examinării4) aplicației ............................................................ ............................................................................................ (titlul) care este situat la ......................................................................., furnizează următoarele informații .......................................................... ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Țara: │ │ Autoritatea națională competentă: │ │ Adresa: │ │ Persoana de contact: │ │ Telefon, fax, e-mail: │ │ Data: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Proiect │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Numele zonei afectate: │ │Această zonă este (bifați căsuța): │ │[] o zonă identificată de către autoritatea națională competentă ca fiind încadrată în │ │conformitate cu art. 4 (1) și (2) în Directiva cu privire la păsări (79/409/CEE) (zona │ │specială protejată echivalentă cu "Natura 2000"); │ │[] o zonă identificată de către autoritatea națională competentă ca fiind încadrată în │ │conformitate cu art. 4 (1) în Directiva cu privire la habitate (92/43/CEE) (zona specială │ │protejată echivalentă cu "Natura 2000"); │ │Pentru statele membre ale Comunității Europene numai, este această zonă o prioritate din │ │punct de vedere al habitatului sau speciilorș │ │ [] da [] nu │ │[] o zonă înscrisă în ultimul inventar al zonelor importante cu păsări (IBA 2000) sau (dacă │ │este disponibil) există un echivalent științific mai detaliat al inventarului aprobat de │ │către autoritățile naționale; │ │[] un teren mlăștinos de importanță internațională proiectat în conformitate cu Convenția │ │Ramsar și încadrat și această protecție; │ │[] o zonă pentru care se aplică prevederile Convenției de la Berna cu privire la conservarea │ │vieții sălbatice din Europa și a habitatelor naturale (art. 4) și, în particular, o zonă ce │ │întrunește criteriile rețelei "Smarald"; │ │[] zone protejate în conformitate cu legislația de protejare a naturii. │ │Rezumat al acestui proiect ce poate avea impact asupra locației: │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Efecte negative │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Rezumat al acestor impacturi care pot avea efecte negative asupra zonei: │ │N.B.: acest rezumat ar trebui să se concentreze asupra efectelor negative ce pot influența │ │valorile de conservare a zonei (habitaturi și specii), să includă hărți adecvate și să │ │descrie măsurile de atenuare deja luate. │ │3. Soluții alternative │ │Rezumatul acestor soluții alternative studiate: │ │Motive pentru care autoritățile naționale competente au decis că nu există soluții │ │alternative: │ │4. Motive imperative │ │Motive pentru care trebuie totuși îndeplinit acest proiect: │ │[] motive imperative pentru care nu s-a ținut seama de interesul public, inclusiv cele de │ │natură socială sau economică (în lipsa habitatelor/speciilor prioritare) │ │[] sănătatea omului │ │[] siguranța publică │ │[] consecințe benefice ale importanței acordate mediului │ │[] alte motive imperative pentru care nu s-a ținut seama de interesul5) public │ │Scurtă descriere a motivelor: │ │5. Măsuri compensatorii │ │Măsurile compensatorii prevăzute și grafic: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1) Aceasta include zonele protejate ca fiind parte din rețeaua "Natura 2000" (inclusiv rezervații naturale), zonele potențiale care pot face parte din "Natura 2000", locații Ramsar, zona internațională a păsărilor, locații din rețeaua "Smarald" sau altele relevante.

2) Luându-se în considerare cerințele art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE cu privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei și florei sălbatice.

3) Aceasta include zonele protejate ca făcând parte din rețeaua "Natura 2000" (inclusiv rezervații naturale), locații potențiale care pot face parte din "Natura 2000", locații Ramsar, zona internațională a păsărilor, locații din rețeaua "Smarald" sau altele relevante.

4) Luându-se în considerare cerințele art. 6 (4) din Directiva 92/43/CEE cu privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei și florei sălbatice.

5) Dacă proiectul este în UE, trebuie obținută opinia Comisiei [vezi art. 6 (4).2 din Directiva cu privire la Habitate].

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...