Banca Europeană de Investiții - BEI

Contractul de finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) din 22.12.2005

Modificări (3), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 23.370 (RO)

România - Proiect Autostrada Cernavodă - Constanța

TEN

CONTRACT DE FINANȚARE

între România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională

de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR)

București, 22 decembrie 2005

Luxemburg, 27 decembrie 2005

ACEST CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE:

România reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice cu sediul în str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5 RO - 70060 București, România reprezentat de Dl. Sebastian Tudor Gheorghe Vlădescu, Ministrul Finanțelor Publice,în continuare denumită "ÎMPRUMUTATUL"ca primă parte,Banca Europeană de Investiții cu sediul central în Bd-ul Konrad Adenauer, nr. 100, L-2950, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de Dl. Cormac Murphy, Director și Dl. Martin Vatter, Director adjunct în continuare denumită "BANCA"ca a doua parte, și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, S.A. cu sediul în Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, București, România, reprezentată de Dl. Aurel Băluț, Director General în continuare denumită "CNADNR"ca a treia parte.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

1. Consiliul Comunității Europene a decis să continue planul de acțiune în ce privește asistența oferită de către Comunitatea Europeană României în susținerea eforturilor pentru reforma politică și economică.

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții a luat la cunoștință cu privire la această decizie și a aprobat acordarea unui împrumut din resursele proprii ale Băncii pentru proiectele de investiții din România.

3. În 4/5 Iunie 1997, un acord cadru (numit în continuare "Acord Cadru") privind co-operarea financiară amintită, a fost semnat de către Împrumutat și Bancă, și este aplicabil prezentului contract.

4. Împrumutatul a propus realizarea unui proiect (numit în continuare "Proiectul") care urmează a fi implementat de CNADNR și care constă în construcția unui tronson de autostradă în lungime de 52,1 km între orașele Cernavodă și Constanța și a unei variante de ocolire în lungime de 22,2 km la vest de orașul Constanța, după cum se arată mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în Anexa A la prezenta (denumită în continuare "Descriere Tehnică")

5. Costul total al Proiectului estimat de către Bancă este de 680.000.000 EUR (șase sute optzeci de milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevăzute, dobânda pe perioada construcției, taxe și impozite.

6. Costul Proiectului urmează să fie finanțat astfel:

Fonduri proprii ale Împrumutatului EUR 330.000.000
Împrumutul Băncii EUR 250.000.000
Împrumut BERD (pentru finanțarea variantei de Ocolire Constanța și poduri importante care fac parte din Proiect; "Împrumutul BERD") EUR 100.000.000
Total: EUR 680.000.000

7. Împrumutatul a solicitat în consecință Băncii acordarea unui împrumut în valoare echivalentă a 250.000.000 EUR (două sute cincizeci milioane euro).

8. Conform Articolului 3 al Acordului Cadru, Împrumutatul s-a angajat ca dobânda și toate celelalte plăți datorate Băncii și care apar ca urmare a activității prevăzute în Acordul Cadru, ca și activele și veniturile Băncii legate de astfel de activități, să fie scutite de impozite.

9. În conformitate cu Articolul 4 al Acordului Cadru, Împrumutatul s-a angajat ca pe întreaga perioadă a oricărei operațiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul Cadru, Împrumutatul trebuie să:

a) asigure:

(i) că beneficiarii pot schimba în orice valută pe deplin convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda națională a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile și garanțiile referitoare la orice proiect; și,

(ii) ca astfel de sume să se poată transfera liber, imediat și efectiv; și

b) asigure:

(i) că Banca poate schimba în orice valută liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează sumele în moneda națională a Împrumutatului, primite de Bancă cu titlu de plăți aferente unor împrumuturi și garanții sau oricare altă activitate și că Banca poate transfera liber, imediat și efectiv sumele astfel schimbate; sau după cum va opta Banca;

(ii) că aceasta poate dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10. Convinsă fiind că prezenta operațiune corespunde sferei sale de activitate și că este în conformitate cu scopurile Acordului Cadru, și ținând cont de aspectele menționate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în sumă echivalentă a 250.000.000 EUR (două sute cincizeci milioane euro).

11. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt utilizate pe cât posibil de rațional în interesele Comunității Europene și, în consecință, termenii și condițiile operațiunilor sale de împrumut vor respecta politica Comunității Europene.

12. Semnarea acestui Contract (numit în continuare "Contract") în numele Împrumutatului este autorizată legal în condițiile stabilite în Anexa I, iar semnarea acestui contract în numele CNADNR este autorizată legal, potrivit condițiilor stabilite în Anexa II.

13. Referirile din prezentul document la "Articole", "Preambul", "Paragrafe", "Sub-paragrafe", "Aliniate", "Tabele" și "Anexe" sunt referiri făcute pentru fiecare din articole, preambul, paragrafe, sub-paragrafe, aliniate, tabele și anexe ale prezentului Contract.

Termeni definiți în cadrul Contractului Articol sau Preambul
Data limită acceptată 4.02.C
Banca Titlul Paginii
Împrumutat Titlul Paginii
Contract Preambul 12
Curtea 11.02
Curtea Auditorilor 6.08.A
Credit 1.01
Aviz de tragere 1.02.C
Cererea de tragere 1.02.B
Împrumut BERD Preambul 6
Rata BEI de referință 4.02.B
Mediu 6.05. (v)(a)
Instrumentul datoriei externe 7.01
Acord Cadru Preambul 3
IEMC 6.07
Rambursare Anticipată Compensabilă 4.03.C
Împrumut 2.01
Zi bancară în Luxemburg 1.02.C
Data Scadenței 4.01.B
CNADNR Titlul paginii
Tranșa notificată 1.05.B
Zi de Plată 5.01
PIMU 1.04.A
Suma rambursării anticipate 4.02.A
Data rambursării anticipate 4.02.A
Notificare de rambursare anticipată 4.02.A
Proiect Preambul 4
Zi de lucru relevantă 5.01
Data programată a tragerii 1.02.C
Descriere tehnică Preambul 4
Împrumut la Termen 4.03.A. (2)
Tranșa 1.02.A
Termeni definiți în Anexe
EURIBOR Anexa B
LIBOR Anexa B
Zi bancară în Londra Anexa B
Zi bancară în New York Anexa B
Bănci de referință Anexa B
Perioada de referință Anexa B
Data repunerii Anexa B

DREPT PENTRU CARE s-a agreat prin prezentul Contract după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Credit și Trageri

1.01. Suma Creditului

Prin prezentul Contract, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (în cele ce urmează numit "Credit"), în sumă echivalentă a 250.000.000 EUR (două sute cincizeci milioane EURO), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanțarea costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

1.02.A. Tranșe Modificări (1)

Banca va acorda creditul în cel mult 16 tranșe. Fiecare Tranșă, dacă nu reprezintă soldul netras al Creditului, va fi în valoare echivalentă cu cel puțin 15 milioane EUR și nu va depăși echivalentul a 40 milioane EUR. Tranșa solicitată de CNADNR în numele Împrumutatului, în conformitate cu Sub-paragraf 1.02.B este numită în continuare "Tranșa". Modificări (1)

1.02.B. Cerințe de tragere

Periodic, până la 30 Noiembrie 2008, CNADNR, în numele Împrumutatului, poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare "Cerere de Tragere") în forma prezentată în Anexa C.1 pentru tragerea unei tranșe. Această cerere trebuie să ajungă la Bancă cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data la care se dorește a se face tragerea. Cu excepția cazului în care s-a făcut dovada, Cererea de Tragere trebuie însoțită de dovada autorizării celor care semnează, împreună cu specimente de semnături autorizate. Cererea de Tragere va specifica: Modificări (3)

(i) suma și valuta în care se solicită să fie trasă Tranșa; și

(ii) data la care se preferă a se face tragerea, dată care va fi o zi relevantă lucrătoare (așa cum este definit în Articolul 5.01.) înțelegându-se că Banca poate elibera Tranșa în termen de maximum patru luni calendaristice de la data Cererii de Tragere;

CNADNR în numele Împrumutatului poate de asemenea dacă dorește să specifice în Cererea de Tragere următorul element, dacă este cazul, așa cum este indicat de Bancă fără angajament pentru Tranșă de-a lungul întregii perioade. Modificări (1)

(iii) rata fixă a dobânzii.

Sub rezerva prevederilor Sub-paragrafului 1.02.C., fiecare Cerere de Tragere este irevocabilă.

1.02.C. Aviz de Tragere Modificări (1)

Cu 10 până la 15 zile înainte de data tragerii fiecărei Tranșe, Banca va remite Împrumutatului și CNADNR, dacă Cererea este conformă cu Subparagraful 1.02.B, o notificare (denumită în continuare "Aviz de Tragere") care va specifica:

(i) valoarea și valuta Tranșei;

(ii) rata fixă a dobânzii; și

(iii) data la care se prevede a se efectua Tragerea Tranșei (numită în continuare "Data Programată a Tragerii"), cu respectarea condițiilor Articolului 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din Cererea de Tragere, CNADNR, în numele Împrumutatului, într-un interval de trei zile lucrătoare luxemburgheze ulterior primirii Avizului de Tragere, poate revoca Cererea de Tragere, printr-o notificare către Bancă și, prin urmare, Cererea și Avizul de Tragere nu vor mai fi valabile.

În general, în scopul acestui Contract, "Ziua Lucrătoare luxemburgheză" se referă la o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții în Luxemburg.

1.02.D. Contul Tragerii Modificări (1)

Tragerea fiecărei Tranșe va fi efectuată în contul bancar în numele și pentru CNADNR în numele Împrumutatului, așa cum CNADNR va înștiința Banca în scris cu nu mai puțin de cincisprezece zile înainte de data efectuării tragerii. Numai un singur cont poate fi specificat pentru fiecare astfel de Tranșă.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare Tranșă în valuta pentru care CNADNR, în numele Împrumutatului, și-a exprimat preferința. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD sau GBP sau orice altă valută tranzacționată la scară largă pe principalele piețe valutare. Modificări (1)

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decât EURO și pentru a determina echivalentul în EUR, Banca va aplica cursul de schimb calculat și publicat de Banca Europeană Centrală din Frankfurt, la o dată cuprinsă în perioada de cincisprezece zile înainte de data tragerii, după cum va stabili Banca.

1.04. Condiții de tragere

1.04.A. Prima Tranșă

Tragerea primei Tranșe, în conformitate cu Articolul 1.02, va fi condiționată de primirea de către Bancă la data sau înainte cu 7 (șapte) zile lucrătoare luxemburgeheze de Data Programată de Tragere a următoarelor documente și dovezi acceptabile Băncii în formă și conținut:

(i) Consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea în mod corespunzător a acestui Contract de către Împrumutat și privind documentația relevantă;

(ii) Consilierul juridic al CNADNR să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea în mod corespunzător a prezentului Contract de către CNADNR și privind documentația relevantă;

(iii) dovada atestând faptul că toate aprobările necesare pentru controlul schimbului (dacă este cazul) să fi fost obținute astfel încât să permită CNADNR să primească tragerile în condițiile prezentului Contract, și Împrumutatului să ramburseze Împrumutul (așa cum este definit în art. 2.01) și să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate conform prezentului Contract; astfel de aprobări se extind și asupra deschiderii și menținerii conturilor în care CNADNR, în numele Împrumutatului, solicită Băncii să disponibilizeze Creditul; Modificări (1)

(iv) dovada, în limba engleză, atestând faptul că Împrumutatul a autorizat și a împuternicit CNADNR în mod legal să solicite și să primească trageri în conformitate cu prezentul document în numele Împrumutatului și pentru acesta;

(v) dovada atestând faptul că CNADNR a înființat legal o unitate de implementare a proiectului (UIP) adecvată ca structură și personal, în scopul realizării Proiectului și al acționării ca omolog al Băncii în perioada de implementare și tragere a Împrumutului;

(vi) dovada atestând faptul că au fost angajați consultanții, conform Paragrafului 6.07;

(vii) dovada, în limba engleză, atestând împuternicirile semnatarilor de a semna acest Contract în numele Împrumutatului și al CNADNR, precum și o copie după o decizie satisfăcătoare care să autorizeze CNADNR să încheie acest Contract;

(viii) dovada din partea CNADNR prin care să se ateste că o strategie adecvată pentru operare și întreținere, satisfăcătoare Băncii, inclusiv alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea întreținerii sau structurii drumurilor la standarde internaționale, a fost aprobată și este operațională în ce privește acest Proiect;

(ix) un studiu de fezabilitate final pentru acest proiect legal aprobat de către CNADNR;

(x) o copie a Acordului de Împrumut semnat cu BERD;

(xi) o declarație din partea Împrumutatului atestând că nici o parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de evaluare a impactului asupra mediului stabilite de legislația Uniunii Europene și de legislația națională, când este cazul, că parte din Proiect este conformă cu procedurile de evaluare a impactului asupra mediului; în cea de a doua situație, Împrumutatul va pune la dispoziție, după caz, fie:

(a) o copie a declarației date de autoritatea competentă prin care se confirmă faptul că nu este cerută evaluarea impactului asupra mediului;

sau

(b) în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului, o copie a declarației de aprobare a autorității competente împreună cu o copie a fișei de prezentare (non-tehnică); și

(xii) o declarație din partea Împrumutatului atestând că orice parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de atestare a conservării naturii impuse în Uniunea Europeană și legislația națională sau, acolo unde este cazul, o copie a atestării privind conservarea naturii în formularul prezentat in Anexa III, completată de autoritățile competente prin care să fie confirmat, fie:

(a) că, Proiectul sau o parte relevantă din Proiect nu va avea efect semnificativ asupra rezervațiilor naturale (Formular A);

sau

(b) că, din motive imperative datorate realizării Proiectului sau a unei părți importante a acestuia, potențialele sale efecte au fost identificate și au fost luate măsuri de atenuare a acestora (Formular B);

1.04.B. Toate Tranșele

Tragerea fiecărei tranșe în conformitate cu Articolul 1.02., inclusiv prima Tragere, va fi condiționată de primirea de către Bancă, înainte cu 7 zile lucrătoare luxemburgheze de Data de Tragere Programată, a următoarelor documente acceptabile Băncii în formă și conținut:

(i) dovada că sunt asigurate fonduri suficiente și că acestea sunt disponibile în vederea finalizării și implementării Proiectului; și

(ii) un certificat din partea Împrumutatului de forma Anexei C.2.

1.04.C. Tranșe Ulterioare

Tragerea fiecărei Tranșe în conformitate cu articolul 1.02. ulterioară primei Tranșe va fi condiționată de primirea de către Bancă, la data sau înainte cu șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de la Data Programată de Tragere, a următoarelor documente:

(i) copii fidele legalizate ale unui contract sau contracte care au fost finanțate din Tranșele anterioare trase, contract sau contracte care au fost încheiate în termeni acceptabili Băncii; și

(ii) o declarație, din partea CNADNR referitoare la faptul că s-au efectuat cheltuieli pentru articolele ce vor fi finanțate de Bancă în conformitate cu Descrierea Tehnică (exceptând taxele și impozitele plătibile în România) pentru o sumă echivalentă cu toate Tranșele anterioare trase, cu excepția ultimei trageri, o sumă echivalentă cu 5 milioane EURO. Modificări (1)

Pentru calcularea echivalentului în EURO al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în Paragraful 1.03.

1.05. Amânarea Tragerii

1.05.A. Motive pentru amânare Modificări (1)

Banca poate, la cererea Împrumutatului sau a CNADNR în numele Împrumutatului, să amâne integral sau parțial orice Tranșă, până la o dată specificată de Împrumutat sau CNADNR care să nu depășească 6 luni de la Data Programată a Tragerii. În acest caz, Împrumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform Articolului 1.05.B de mai jos. Orice cerere de amânare va fi valabilă numai dacă este făcută cu cel puțin șapte zile lucrătoare luxemburgheze înainte de Data Programată a Tragerii.

Dacă oricare dintre condițiile la care se face referire în articolul 1.04. nu este îndeplinită la data specificată și la Data Programată a Tragerii, tragerea va fi amânată până la o dată convenită de Bancă și Împrumutat sau CNADNR în numele Împrumutatului, cu cel puțin șapte zile (7) lucrătoare luxemburgheze următoare îndeplinirii tuturor cerințelor tragerii.

1.05.B. Despăgubire de amânare

Dacă tragerea vreunei Tranșe notificate (după cum este definită mai jos în acest Articol 1.05.B) este amânată, fie la solicitarea Împrumutatului fie a CNADNR în numele Împrumutatului sau pe motiv de neîndeplinire a condițiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti o despăgubire calculată la suma a cărei trageri a fost amânată. Această despăgubire se acumulează de la data programată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, după caz, până la data anulării Tranșei la o rată egală cu R1 minus R2, unde: Modificări (1)

"R1" înseamnă rata dobânzii care s-ar fi aplicat periodic în conformitate cu paragraful 3.01 și Avizul de Tragere pentru aceasta, dacă Tranșa fusese trasă la data programată de tragere.

și

"R2" înseamnă Rata Interbancară Relevantă (după cum va fi numită în continuare) mai puțin 0,125% (12,5 puncte de bază); cu condiția ca, în scopul stabilirii Ratei Interbancare Relevante conform acestui Articol 1.05, perioadele relevante prevăzute în Anexa B să fie intervale succesive ale unei luni începând cu Data Programată a Tragerii.

În plus, despăgubirea menționată mai sus:

(i) dacă amânarea depășește perioada de o lună, se va acumula la sfârșitul fiecărei luni;

(ii) va fi calculată folosind convenția de numărare a zilelor care se aplică la R1;

(iii) în cazul în care R2 depășește R1 va fi egală cu zero; și

(iv) va fi plătită în conformitate cu articolul 1.07.

În acest Contract "Tranșa Notificată" înseamnă acea Tranșă pentru care Banca a emis Aviz de Tragere.

În scopul acestui contract "Rata Interbancară Relevantă" înseamnă:

(1) EURIBOR (așa cum este definit în Anexa B) în cazul Tranșei denominate în EUR;

(2) LIBOR (așa cum este definit în Anexa B) în cazul Tranșei denominate în GBR sau USD; și

(3) piața interbancară și definiția acesteia alese de către Bancă sunt comunicate separat Împrumutatului, în cazul în care Tranșa este denominată în orice altă valută.

1.05.C. Anularea tragerii amânate cu șase luni. Modificări (1)

Banca poate, după ce a anunțat Împrumutatul sau CNADNR în numele Împrumutatului, să anuleze o tragere ce a fost amânată în conformitate cu Articolul 1.05.A. mai mult de șase luni. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu Articolul 1.02.

1.06. Anularea și suspendarea Creditului

1.06.A. Dreptul de anulare al Împrumutatului

Împrumutatul poate, în orice moment, cu înștiințarea Băncii să anuleze integral sau parțial, și cu efect imediat, partea netrasă din Credit. Totuși, notificarea nu va avea nici un efect asupra Tranșei a cărei Dată Programată de Tragere este cuprinsă în intervalul de șapte zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare datei notificării.

1.06.B. Dreptul Băncii de a anula sau suspenda creditul

Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să suspende/sau să anuleze integral sau în parte porțiunea netrasă din Credit în orice moment și cu efect imediat:

(i) în condițiile producerii unui eveniment menționat în paragraful art. 10.01;

și

(ii) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele piețe, mai puțin, pentru Tranșa Notificată.

Mai mult, în măsura în care Banca poate anula Creditul în conformitate cu Articolul 4.03.A, Banca îl poate de asemenea suspenda. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anulează suma suspendată.

1.06.C. Despăgubirea pentru suspendarea sau anularea unei Tranșe

1.06.C.

(1) Suspendare

Dacă Banca suspendă o Tranșă Notificată fie în baza unei rambursări anticipate compensabile (așa cum este definit în Articolul 4.03.C) fie în baza unui eveniment menționat în Articolul 10.01 și nu altfel, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile Articolului 1.05.B.

1.06.C.

(2) Anulare

Dacă Împrumutatul anulează o Tranșă Notificată, acesta va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile Articolului 4.02.B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte din Credit alta decât o Tranșă Notificată, acesta nu va plăti nici o despăgubire.

Dacă Banca anulează o Tranșă Notificată în baza unei rambursări anticipate compensabile sau anulează o tragere în conformitate cu Articolul 1.05.C, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile Articolului 4.02.B.

Dacă Banca anulează o Tranșă Notificată în baza unui eveniment menționat în Articolul 10.01, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu Articolul 10.03. Cu excepția celor menționate în acest Articol 1.06.C (2), nici o despăgubire nu va fi plătită în cazul anulării de către Bancă.

O despăgubire va fi calculată ca urmare a faptului că suma anulată trebuie considerată că a fost trasă și rambursată la Data Programată a Tragerii sau în măsura în care tragerea Tranșei este amânată sau suspendată, la data transmiterii notificării de anulare.

1.06.D. Anularea după expirarea Creditului Modificări (1)

În orice moment după termenul limită pentru Împrumutat de a transmite Cererea de Tragere în conformitate cu articolul 1.02.B, Banca, după notificarea Împrumutatului sau a CNADNR, fără a avea nici o implicație pentru nici una dintre părți, poate anula orice parte a Creditului alta decât o Tragere Notificată.

1.07. Sumele datorate conform Articolului 1

Sumele datorate în conformitate cu Articolele 1.05 și 1.06 vor fi plătite în valuta Tranșei respective. Ele vor fi plătite în șapte zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii sau în oricare altă perioadă specificată în notificarea de solicitare a Băncii.

ARTICOLUL 2 Împrumutul

2.01. Suma Împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare "Împrumutul") va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Bancă în valutele disponibilizării, așa cum au fost notificate de către Bancă cu ocazia tragerii fiecărei Tranșe.

2.02. Valuta rambursărilor

Fiecare rambursare a unei Tranșe conform Articolului 4 sau, după caz, Articolului 10, va fi efectuată în valuta Tranșei.

2.03. Valuta dobânzii și a altor obligații de plată

Dobânda și celelalte obligații de plată datorate de către Împrumutat conform Articolelor 3, 4 și după caz, 10, vor fi calculate și plătibile pentru fiecare Tranșă, în valuta Tranșei.

Orice plată în conformitate cu Articolul 9.02, va fi efectuată în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Confirmarea de către Bancă Modificări (1)

După tragerea fiecărei Tranșe, Banca va transmite Împrumutatului și CNADNR, o situație rezumativă cuprinzând data tragerii, valuta și suma, perioada de rambursare și rata dobânzii acelei Tranșe și pentru acea Tranșă. Această confirmare va include un grafic de rambursare (amortizare).

ARTICOLUL 3 Dobânda

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobândă la soldul nerambursat al fiecărei Tranșe semestrial în arierate la Datele Relevante de Plată, după cum se specifică în Avizul de Tragere, începând cu prima Dată de Plată ulterioară datei de rambursare a Tranșei.

Dobânda va fi calculată în baza Articolului 5.02 la rata specificată în Avizul de Tragere, care rată va fi rata anuală a dobânzii determinată de Bancă în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu o rată fixă a dobânzii, denominate în valuta Tranșei și acordate în aceiași termeni de rambursare a capitalului și de rambursare a dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele restante la scadență

Fără prejudicierea prevederilor Articolului 10 și, ca excepție de la prevederile Articolului 3.01, pentru orice sumă restantă plătibilă în condițiile acestui Contract, se va acumula dobânda de la data scadenței până la data plății efective, la o rată anuală egală cu Rata interbancară Relevantă plus 2% (200 puncte de bază) și va fi plătibilă în conformitate cu cerințele Băncii. Pentru a stabili rata Interbancară Relevantă pentru acest Articol 3.02, perioadele relevante așa cum sunt prezentate în Anexa B vor fi perioadele succesive ale unei luni cu începere la data scadenței.

În orice caz, dobânda se va aplica la rata anuală care este suma ratei definită în Articolul 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază) dacă această rată anuală depășește, pentru orice perioadă relevantă, rata specificată în paragraful precedent al acestui Articol 3.02.

Dacă suma datorată este exprimată într-o altă valută decât cea a Tranșei în cauză, se va aplica următoarea rată anuală, mai exact Rata Interbancară Relevantă care este în general reținută de către Bancă pentru tranzacții în acea valută plus 2% (200 puncte de bază), calculate în conformitate cu normele de piață pentru o astfel de rată.

ARTICOLUL 4 Rambursarea

4.01. Rambursarea

4.01.A. În rate

Împrumutatul va rambursa Împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în Anexa D la Contract.

4.01.B. Definiția Datei Scadenței

Ultima dată de rambursare a unei Tranșe specificată în conformitate cu Articolul 4.01.A este numită în continuare Data Scadenței.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

4.02.A. Opțiunea rambursării

În conformitate cu Articolul 4.02.B și 4.03.D, Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parțial orice Tranșă împreună cu dobânda aferentă acumulată, pe baza unei comunicări scrise depusă cu o lună înainte (denumită în continuare "Notificare de Rambursare Anticipată") în care se specifică suma care urmează a fi rambursată anticipat ("Suma rambursării anticipate") și data propusă de Împrumutat pentru rambursarea anticipată (denumită în continuare "Data rambursării anticipate"), care dată va fi Data de Plată a Tranșei.

4.02.B. Despăgubirea în cazul plății anticipate

Cu privire la fiecare Sumă Rambursată Anticipat a unei Tranșe, Împrumutatul va plăti Băncii la data de Rambursare Anticipată o compensație egală cu valoarea actuală (la data de Rambursare Anticipată) a diferenței în plus, dacă există, dintre:

(a) dobânda care ar fi fost acumulată ulterior la Suma Rambursată Anticipat, în timpul perioadei dintre Data Rambursării și Data Scadenței dacă aceasta nu ar fi fost rambursată anticipat, peste

(b) dobânda care va fi acumulată în timpul acelei perioade, dacă ar fi calculată la Rata BEI de Referință (așa cum este definită mai jos), mai puțin 15 puncte de bază.

Această valoare actuală va fi calculată la o rată de discount egală cu rata de referință BEI, aplicată la fiecare Dată a Plății corespunzătoare.

În acest Contract, "Rata BEI de Referință" înseamnă rata fixă a dobânzii în vigoare, cu o lună înaintea Datei Rambursării Anticipate, având aceeași perioadă de plată a dobânzii și același profil de rambursare la Data Scadenței.

4.02.C. Mecanisme de rambursare anticipată

Banca va comunica Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data Rambursării Anticipate Suma Rambursată Anticipat, dobânda aferentă și compensația plătibilă conform Articolului 4.02.B sau, după caz, faptul că nu se datorează nici o compensație.

Nu mai târziu de Data limită Acceptată (definită mai jos), Împrumutatul va trebui să comunice Băncii fie că (acesta):

i) confirmă Cererea de Rambursare Anticipată în condițiile stabilite de Bancă; sau

ii) retrage Notificarea de Rambursare Anticipată.

Dacă Împrumutatul confirmă conform literei (i), el va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage Notificarea de Rambursare Anticipată sau nu confirmă acest lucru în termenul stabilit, atunci nu poate fi efectuată rambursarea anticipată. Cu excepția cazurilor menționate mai sus, Notificarea de Rambursare Anticipată va fi obligatorie și irevocabilă.

Împrumutatul trebuie să plătească în afară de suma rambursată, dobânda aferentă și compensația, dacă este cazul.

În cazul acestui Articol 4.02.C, "Data Limită Acceptată" în cazul unei notificări, este:

(iii) ora 16.00, ora Luxemburgului în ziua transmiterii unei astfel de notificări, sau dacă notificarea este transmisă până la ora 12, într-o zi lucrătoare luxemburgheză.

(iv) ora 11.00 din ziua următoare care este o zi lucrătoare luxemburgheză, dacă notificarea a fost trimisă mai târziu de ora 12.00, ora Luxemburgului în oricare zi sau dacă este transmisă în orice zi care nu este o zi lucrătoare luxemburgheză.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

4.03.A. Motive pentru rambursarea anticipată

4.03.A.(1) Reducerea costului Proiectului

Dacă costul total al Proiectului ar trebui redus față de costul prezentat în Preambulul (5) la un nivel la care suma Creditului depășește 75% din acest cost, Banca poate fi în măsură a reduce imediat, cu notificarea Împrumutatului, a anula Creditul sau a cere rambursarea Împrumutului.

4.03.A.(2) Imparțialitate (Pari passu) cu privire la un Împrumut la Termen

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut sau orice altă datorie financiară sau credit, acordat inițial pe o perioadă mai mare de cinci ani (numit în continuare Împrumut la Termen) altul decât noul Împrumut având o perioadă cel puțin egală cu perioada neexpirată a Împrumutului rambursat, Banca, la solicitarea Împrumutatului, poate anula Creditul sau poate solicita rambursarea anticipată a unei părți din suma Împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporție în care suma rambursată anticipat acoperă suma totală nerambursată a tuturor celorlalte împrumuturi.

Banca va înainta Împrumutatului cererea sa în termen de 30 de zile de la primirea notificării corespunzătoare conform Articolului 8.02.(i).

4.03.A.(3) Încălcarea anumitor convenții

Dacă Banca realizează că Împrumutatul și-a încălcat angajamentul luat în conformitate cu Articolul 6.09 și 8.04 cu privire la acest Proiect, poate notifica Împrumutatul în consecință. Dacă în decursul a treizeci de zile de la transmiterea notificării, Împrumutatul nu ia măsurile necesare de remediere într-o manieră acceptată de către Bancă, Banca prin notificarea ulterioară a Împrumutatului, poate anula Creditul sau poate cere Împrumutatului ca într-o perioadă ulterioară de treizeci de zile să ramburseze Împrumutul sau o parte din acesta.

4.03.B. Mecanisme de rambursare anticipată

Orice sumă cerută de Bancă în conformitate cu Articolul 4.03.A, împreună cu orice dobândă acumulată și orice compensație datorată în conformitate cu Articolul 4.02.B sau 4.03.C, va fi plătită la data indicată de Bancă, dată care nu va depăși 30 de zile de la data Notificării sau Cererii de către Bancă.

4.03.C. Despăgubirea în cazul plății anticipate

În cazul rambursării în baza unui eveniment prevăzut în Articolul 4.03.A, altul decât cel prevăzut în Paragraful 4.03.A (1) și 4.03.A (2), (fiecare astfel de eveniment la care se face referire se va numi în continuare "Rambursare Anticipată Compensabilă"), compensația, dacă este cazul, va fi determinată în conformitate cu articolul 4.02.B.

Dacă, în plus, în conformitate cu prevederile Articolului 4.03.A Împrumutatul rambursează o Tranșă la o dată, alta decât Data de Rambursare relevantă, Împrumutatul va plăti Băncii o despăgubire echivalentă cu o sumă pe care Banca o va certifica ca fiind cerută pentru a compensa Banca pentru primirea fondurilor la o altă dată decât Data de Rambursare relevantă.

4.03.D. Utilizarea rambursării parțiale

Dacă Împrumutatul rambursează parțial o Tranșă, Sumei Rambursabile Anticipat i se va aplica pro rata sau, la latitudinea Împrumutatului, în ordine inversă a scadenței pentru fiecare plată parțială.

Dacă Banca cere o rambursare parțială a Împrumutului, Împrumutatul, în conformitate cu cererea, poate, cu notificarea Băncii, transmite în cinci zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea cererii Băncii, Tranșele pe care dorește să le ramburseze și să își exprime opțiunea privind utilizarea acestor sume rambursate.

ARTICOLUL 5 Plăți

5.01. Definiția Datei Plății

În acest Contract:

(i) "Zi de Plată" înseamnă fiecare 20 aprilie și 20 octombrie, până la Data Scadentă, cu excepția cazului în care această dată nu este o zi lucrătoare relevantă, și reprezintă următoarea zi lucrătoare relevantă, fără nici o modificare a dobânzii în conformitate cu Articolul 3.01.

"Zi Lucrătoare Relevantă" reprezintă

(ii) în cazul monedei EURO, o zi în care este operațional sistemul de plată Transferul Express Trans-European Automat pentru încheierea unei Tranzacții Brute în Timp Real; și

(iii) în cazul oricărei alte valute alta decât EURO, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri în centrul financiar al țării respective în ce privește moneda în cauză.

5.02. Convenția de numărare a zilelor

Orice sumă datorată ca dobândă, compensație sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului Contract și calculată pentru orice fracțiune din an, va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 zile.

5.03. Data și locul plății Modificări (1)

Toate sumele datorate, altele decât dobânda, despăgubirea și suma de bază, sunt plătibile în termen de șapte zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

Fiecare sumă plătibilă de Împrumutat în conformitate cu acest Contract va fi plătită în contul notificat de Bancă către Împrumutat și CNADNR. Banca va indica contul nu mai târziu de cincisprezece zile înaintea datei primei plăți efectuate de Împrumutat și va notifica în cazul schimbării contului cu cel puțin cincisprezece zile înainte de prima dată a plății pentru care se aplică schimbarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plății efectuate în conformitate cu Articolul 10.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care este primită de Bancă.

ARTICOLUL 6 Angajamente speciale

6.01. Utilizarea Împrumutului și a altor fonduri Modificări (1)

CNADNR în numele Împrumutatului va folosi sumele Împrumutului și alte fonduri menționate în planul de finanțare descris în Preambul exclusiv pentru executarea Proiectului.

Împrumutatul se angajează să aloce anual suficiente fonduri bugetare și/sau alte resurse financiare pentru Proiect pentru a finaliza planul de finanțare a Proiectului care nu poate fi acoperit de Împrumut, și pentru a permite terminarea Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnică.

6.02. Finalizarea Proiectului

CNADNR în numele Împrumutatului se angajează să realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnică, după cum poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, și să-l finalizeze până la data specificată în aceasta.

6.03. Majorarea costului Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată prezentată în Preambul (5), Împrumutatul și/sau CNADNR va obține finanțare pentru a acoperi depășirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită CNADNR să finalizeze Proiectul conform Descrierii Tehnice.

6.04. Procedura de licitație

CNADNR se va angaja să achiziționeze bunuri și servicii și să comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat și satisfăcător pentru Bancă, prin licitație internațională deschisă reprezentanților din toate țările, în conformitate cu politica descrisă în Ghidul de Licitații al Băncii în vigoare la data acestui Contract.

6.05. Angajamente luate în sensul administrării Proiectului

Atâta timp cât Împrumutul este nerambursat, CNADNR va:

(i) Întreținere: întreține, repară, supune reparațiilor capitale și renovării, toate proprietățile ce fac parte din acest Proiect după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în stare de bună funcționare.

(ii) Activele Proiectului: în cazul în care Banca nu va fi consimțit altfel în scris, va reține dreptul la bunuri și posesia bunurilor care fac parte din Proiect sau, în mod corespunzător, va înlocui sau va înnoi aceste bunuri și va menține Proiectul în stare de derulare permanentă potrivit scopului inițial. Banca își poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusă ar aduce prejudicii intereselor Băncii în calitatea sa de Împrumutător către Împrumutat sau ar face ca Proiectul să nu fie eligibil pentru Bancă conform Statutului sau în conformitate cu Articolul 267 din Tratatul de la Roma.

(iii) Asigurare: asigură în mod adecvat toate lucrările și proprietățile care fac obiectul Proiectului, în conformitate cu practica pentru lucrări similare de interes public.

(iv) Drepturi și Autorizații: va menține în vigoare toate drepturile de folosință și toate autorizațiile necesare pentru executarea și funcționarea Proiectului; și

(v) Acorduri privind mediul înconjurător

(a) Mediu: va implementa și administra Proiectul în conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene și ale României, precum și în conformitate cu tratate internaționale, ale căror obiectiv principal îl constituie păstrarea, protejarea și îmbunătățirea Mediului; în acest scop "Mediu", în măsura în care afectează starea de bine a oamenilor reprezintă următoarele: (a) fauna și flora; (b) pământul, apa, aerul, clima și peisajul; și (c) moștenirea culturală și mediul construit; și

(b) Legi UE: în general va implementa și administra Proiectul în conformitate cu principiile legii Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului și Proiectului, în măsura în care principiile legii Uniunii Europene sunt implementate în cadrul legii sau practicii din România.

6.06. Auditarea Conturilor

Împrumutatul și CNADNR se angajează să efectueze anual auditul conturilor, al bugetului și al situațiilor financiare ale CNADNR, în conformitate cu Standardele de Contabilitate Internaționale.

6.07. Servicii de Consultanță

CNADNR se angajează că va angaja prin proceduri de selectare satisfăcătoare pentru Bancă, un consultant internațional în inginerie și management (CIIM), a cărui calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători Băncii. CIIM va asigura Asistența Tehnică pentru unitatea de implementare și management și CNADNR și va fi de asemenea responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente și a studiului de impact asupra mediului, precum și de pregătire a licitației pentru detalii de execuție și supervizare a implementării Proiectului.

6.08. Documente și Acces la Informații

6.08.A. Audit

Împrumutatul și CNADNR admit că Banca poate fi obligată să divulge Curții de Auditori a Comunităților Europene (denumită în continuare "Curtea de Auditori"), acele documente privind Împrumutatul, CNADNR și Proiectul ce sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curții de Auditori în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

6.08.B. Acces la informații

Împrumutatul și CNADNR vor permite persoanelor desemnate de Bancă, persoane care pot fi însoțite de reprezentanții Curții de Auditori, să viziteze șantierele, instalațiile și lucrările care fac parte din Proiect și să efectueze controale după cum doresc. În acest scop, Împrumutatul și CNADNR le va pune la dispoziție sau se vor asigura că le-a fost pusă la dispoziție, întreaga asistență necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanții Curții de Auditori vor solicita Împrumutatului sau CNADNR să furnizeze documentele care se află sub incidența precedentului Articol 6.08.A.

6.09. Angajament de Integritate

Împrumutatul și CNADNR garantează și se angajează că nu au comis, și nici o persoană, după cunoștința lor, nu a comis nici unul din următoarele acte și că nu le va comite, și nici o persoană nu va comite, cu consimțământul acestuia sau cu înștiințarea sa prealabilă, vreun act de acest fel, cum ar fi:

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricăror avantaje necuvenite pentru a influența activitatea unei persoane deținând un serviciu sau o funcție publică sau a unui director sau angajat al unei autorități publice sau a unei instituții publice sau a directorului sau a unui oficial al unei organizații publice internaționale în legătură cu oricare procedură de achiziție sau în virtutea executării unui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului prezentate în Descrierea Tehnică; sau

(ii) orice act care influențează necorespunzător sau intenționează să influențeze necorespunzător procesul de achiziție sau implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înțelegerea secretă între ofertanți.

Împrumutatul și CNADNR se angajează să comunice Băncii dacă iau cunoștință de vreun eveniment sau informație privind comiterea unei astfel de acțiuni.

ARTICOLUL 7 Garanții

7.01. Imparțialitate (Pari passu)

Atâta timp cât orice parte a Împrumutului este în vigoare, Împrumutatul se va asigura că acest Credit aliniază și va alinia, nu mai puțin decât imparțialitatea cu privire la un împrumut achitat la termen (Pari passu) față de alte obligații prezente sau viitoare în sensul achitării tuturor obligațiilor negarantate prezente și viitoare, în conformitate cu orice instrument al datoriei externe a Împrumutatului.

În particular, dacă Banca face o cerere în condițiile menționate la articolul 10.01, sau dacă un eveniment sau potențial eveniment de neîndeplinire în cazul oricărui instrument nesubordonat al datoriei externe al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agențiile subordonate ale Împrumutatului s-a produs și continuă să se producă, Împrumutatul nu trebuie să efectueze (sau să autorizeze) plăți în sensul altui astfel de instrument al datoriei externe (fie că sunt programate cu regularitate sau altfel) fără a efectua plata simultan sau a depune într-un cont indicat pentru plată, contravaloarea sumei pentru următoarea plată, o sumă egală, păstrând aceeași proporție dintre plata datoriei externe rămase de efectuat și totalul datoriei externe rămase de efectuat pentru acel instrument al datoriei externe.

Din acest motiv, orice plată a unui instrument de datorie externă efectuată din sumele articolului unui alt instrument, pentru care au subscris aceleași persoane cu cele care au avut reclamații în cadrul instrumentului de plată, va fi respinsă.

În acest Contract, "Instrumentul datoriei externe" înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice chitanță sau extras de cont, evidențiată sau constituită ca obligație de plată a unui împrumut, depozit, avans sau extindere similară de credit (incluzând fără a limita orice extindere de credit în cadrul unui acord de refinanțare sau reprogramare), (ii) o obligație evidențiată printr-un bon de tezaur, termen de plată sau un înscris similar evidențiind o obligație și (iii) o garanție a unei obligații survenite în cadrul unui instrument al datoriei externe al unui alt subiect cu condiția ca în fiecare caz, o astfel de obligație să fie guvernată de o altă lege decât legea Împrumutatului.

7.02. Garanții

Dacă Împrumutatul acordă unei terțe părți orice garanție asupra oricăruia din activele sale în scopul funcționării oricărui instrument al datoriei externe sau orice preferință sau prioritate în sensul celor menționate, dacă Banca va solicita astfel, Împrumutatul va furniza Băncii (dacă aceasta va solicita) o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor sau va garanta Băncii o preferință sau o prioritate echivalentă.

Împrumutatul declară că nu există în prezent nici o astfel de preferință sau prioritate.

ARTICOLUL 8 Informații privind Proiectul

8.01. Informații privind Proiectul

CNADNR:

i) se va asigura că registrele sale prezintă toate operațiile legate de finanțarea și realizarea Proiectului;

ii) va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

a) până la 30 iunie 2006 și ulterior trimestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului după cum se prevede în Anexa A.2 și care va fi pregătit de consultanții menționați în Paragraful 6.07;

b) la șase luni de la încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului după cum se prevede în Anexa A.2; și

c) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea, și derularea Proiectului după cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind redactate și aprobate de consultanții menționați în Paragraful 6.07;

iii) va supune spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de execuție, planuri de finanțare sau programul de cheltuieli al Proiectului, în legătură cu informațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea acestui Contract; și

iv) va informa în mod general Banca despre orice fapt sau eveniment de care are cunoștință, și care poate prejudicia sau afecta în mod substanțial condițiile executării sau derulării Proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze Banca:

i) imediat despre orice decizie luată de el din orice motiv sau în legătură cu orice situație care îl obligă sau privind orice cerere care i s-a făcut, de a rambursa anticipat orice împrumut la Termen;

ii) imediat despre orice intenție din partea sa de a acorda orice garanție pentru oricare din activele sale în favoarea unei terțe părți în vederea realizării oricărei obligații externe, preferințe sau priorități cu privire la acestea; și

iii) în general, orice fapt sau situație care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului în conformitate cu prevederile acestui Contract sau care ar prejudicia sau afecta substanțial condițiile de executare și derulare a Proiectului.

8.03. Informații privind CNADNR

CNADNR:

i) va furniza Băncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o lună de la publicarea lor, raportul sau anual, bilanțul, contul de profit și pierderi, raportul de audit realizate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate conform Articolului 6.06; și

ii) va informa Banca:

a) imediat, în legătură cu orice modificare adusă documentelor sale de bază și despre orice schimbare survenită în statutul său legal și în împuternicirile sale; sau

b) în general, cu privire la orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în acest Contract.

8.04. Verificare și Informare

În plus, Împrumutatul:

i) va lua orice măsură solicitată în mod rezonabil de Bancă pentru a verifica și/sau finaliza orice act presupus sau suspectat a fi de natura celor descrise la Articolul 6.09;

ii) va informa Banca despre măsurile de recuperare a despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru orice pagubă rezultând din aceste acțiuni; și

iii) va facilita orice verificare pe care Banca ar putea să o facă în legătură cu o asemenea acțiune.

ARTICOLUL 9 Speze și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării acestui Contract sau a oricărui document legat de acesta, și aferent acordării oricărei garanții pentru Împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului Contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice asemenea deducere, aceasta va duce la majorarea sumei de plată către Bancă astfel încât după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele și cheltuielile, inclusiv costuri profesionale, bancare, de schimb valutar, ocazionate de pregătirea și implementarea acestui Contract sau a oricărui alt document având legătură cu prezentul Contract, inclusiv orice amendament prevăzut în acesta, dar și de crearea, realizarea și acordarea oricărei garanții pentru Împrumut.

ARTICOLUL 10 Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa Împrumutul sau orice parte a acestuia împreună cu dobânda acumulată pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă în conformitate cu prevederile următoare:

10.01.A. Cerere Imediată

Banca poate face o asemenea cerere imediat:

(i) dacă vreo informație sau document important remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului sau al CNADNR în legătură cu negocierea acestui Contract sau în timpul cât acesta este în vigoare, se dovedește a fi fost incorectă sub orice aspect important;

(ii) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenței orice parte din Împrumut, nu plătește dobânda la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul Contract;

(iii) dacă, în urma unei neîndepliniri a obligațiilor, Împrumutatului sau CNADNR i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 ani; Modificări (1)

(iv) dacă survine un eveniment sau o situație care poate periclita îndeplinirea obligațiilor de plată care decurg din Împrumut sau poate afecta negativ orice garanție acordată pentru acesta;

(v) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat la care se face referire în paragrafele nouă și zece din Preambul încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

(vi) dacă Împrumutatul sau CNADNR nu-și îndeplinesc vreo obligație care decurge din oricare alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene sau împrumut BERD; Modificări (1)

(vii) dacă un creditor ipotecar intră în posesia oricărei părți din activele CNADNR, sau dacă un perceptor, un lichidator sau un administrator este numit pentru orice parte a acestor active; sau

(viii) dacă orice sechestru, executare, confiscare sau alt proces este inițiat sau aplicat asupra proprietății CNADNR.

10.01.B. Cerere după notificarea de remediere

Banca poate de asemenea solicita, la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca aspectul să fie remediat în mod satisfăcător pentru Bancă:

(i) dacă Împrumutatul sau CNADNR nu îndeplinește vreo obligație care decurge din acest Contract, alta decât oricare din cele menționate în Articolul 10.01.A; sau

(ii) dacă vreun fapt important prevăzut în Preambul se modifică substanțial sau se dovedește a fi eronat și dacă modificarea, fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau derularea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursare anticipată a Împrumutului.

10.03. Daune

În cazul cererii conform Articolului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii suma cerută împreună cu o sumă calculată conform prevederilor Articolului 4.02.B aplicată sumei care a devenit scadentă și plătibilă. Această sumă se va acumula de la data scadenței specificată în notificarea de cerere a Băncii și va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la data astfel specificată.

Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest Articol 10.03 vor fi plătibile la data plății anticipate specificate în solicitarea Băncii.

10.04. Nederogări

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform acestui Articol 10, nu va fi considerată ca o renunțare la acest drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform Articolului 10.01 vor fi destinate, în primul rând plății cheltuielilor, dobânzii și daunelor și în al doilea rând reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenței. Banca poate utiliza sumele primite între Tranșe, conform opțiunii sale.

ARTICOLUL 11 Legi și jurisdicție

11.01. Legea de guvernare

Acest Contract este guvernat de legea Luxemburgului.

11.02. Jurisdicție

Toate litigiile referitoare la acest Contract vor fi transmise Curții de justiție a Comunităților Europene ("Curtea").

Părțile la Contractul de față renunță la orice imunitate de sau drept de a obiecta cu față de jurisdicția Curții.

O decizie a Curții, emisă în conformitate cu prezentul Articol 11.02 va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricție sau rezervă. Împrumutatul renunță la orice imunitate și poate beneficia de executarea unei astfel de decizii.

11.03. Dovada sumelor plătite

În orice acțiune juridică care decurge din prezentul Contract, certificarea de către Bancă a oricărei sume datorată Băncii, potrivit acestui Contract, va constitui dovada legitimă pentru orice plată.

ARTICOLUL 12 Clauze finale

12.01. Notificări pentru fiecare parte

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul Contract vor fi trimise la adresele menționate la punctul 1) de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și CNADNR în legătură cu litigii fie în așteptare fie în declanșare, care vor fi trimise la adresele specificate la punctul 2) de mai jos, unde Împrumutatul și CNADNR aleg domiciliul în acest scop:

pentru Bancă 1) 100 Bulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
pentru Împrumutat 1) Str. Apolodor, Sector 5
RO-050741 București
România
2) Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene,
107, rue Gabrielle,
B-1180 Bruxelles;
Pentru CNADNR 1) Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
RO-77113 București
România
2) Misiunea României pe lângă Comunitățile Europene,
107, rue Gabrielle,
B-1180 Bruxelles;

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părți, să își schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresele de la punctul 2) de mai sus să poată fi schimbate numai cu altă adresă din cuprinsul Uniunii Europene.

Cu excepția cazului în care Împrumutatul va specifica altfel în scris către Bancă, Împrumutatul va determina Directorul General al CNADNR să fie responsabil pentru contactele cu Banca pentru scopurile Articolelor 6.09 și 8.04.

12.02. Forma notificării

Notificările și alte comunicări pentru care sunt stabilite perioade fixe în cadrul acestui Contract sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau prin alte mijloace de transmitere care permit dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis; va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

Notificări emise de către Împrumutat în conformitate cu orice prevedere a acestui Contract vor fi, atunci când sunt solicitate de către Bancă, transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare referitoare la autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze acea notificare în numele Împrumutatului precum și specimenul de semnătură autentificat al acelei sau ale acelor persoane.

12.03. Preambul, Tabele și Anexe

Preambulul și următoarele Anexe fac parte din acest Contract:

Anexa A Descriere Tehnică și Responsabilități de informare
Anexa B Definițiile pentru EURIBOR și LIBOR
Anexa C.1 Formular de Cerere de Tragere (Articolul 1.02.B)
Anexa C.2 Formular de certificare din partea Împrumutatului (Articolul 1.04)
Anexa D Grafic de Amortizare

Următoarele Anexe sunt atașate la prezentul document:

- Anexa I Împuternicirea de semnare pentru Împrumutat
- Anexa II Împuternicirea de semnare pentru CNADNR
- Anexa III Formular privind Atestarea Conservării Naturii

CA URMARE, părțile la prezentul Contract au convenit ca acesta să fie semnat în original în limba engleză, fiecare pagină fiind inițializată în numele Împrumutatului de Dl. Ștefan Petrescu, Director General, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Băncii de Dl. John Mcllwaine, Consilier Juridic și în numele CNADNR de Dl. Aurel Băluț, Director General.

Semnat pentru și în numele Semnat pentru și în numele
ROMÂNIEI BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII
S.T.G. Vlădescu W. Roth

Semnat pentru și în numele
COMPANIEI NAȚIONALE DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI
NAȚIONALE DIN ROMÂNIA SA (CNADNR)

Dl. Aurel Băluț
Director General

Astăzi, 22 decembrie 2005 la București

Astăzi, 27 decembrie 2005 la Luxemburg

ANEXA A

A.1. Descriere Tehnică

Proiectul constă în construirea unei autostrăzi în lungime de 52.1 km (2x2) pe coridorul IV Pan-European și a unei viitoare rețele TEN între orașele Cernavodă și portul de la Marea Neagră al orașului Constanța precum și a variantei de ocolire a municipiului Constanța cu profil de autostradă în lungime de 22.2 km (2x2).

Descriere:

Proiectul include următoarele componente:

(i) Construirea unui nou tronson de autostradă cu 2x2 benzi standard și platformă cu o lățime de 26 m pentru tronsonul Cernavodă-Constanța în lungime de 52.1 km (intersectând Varianta de Ocolire în partea de sud a orașului Constanța). Aliniamentul orizontal va fi proiectat pentru o viteză proiectată de 140 km/h.

(ii) Construirea unei noi variante de ocolire a orașului Constanța în lungime de 22.2 km cu 2x2 benzi standard și platforma cu o lățime de 26 m care intersectează orașul Ovidiu și traversează Canalul Dunării la nord de Constanța și la sud de Portul Constanța. Aliniamentul orizontal va fi proiectat pentru o viteză proiectată de 140 km/h.

Autostrada Cernavodă-Constanța va cuprinde 15 poduri și viaducte, 6 pasaje superioare și inferioare și 1 nod rutier separat (DC 222 în Vestul orașului Medgidia). Lungimea totală a structurilor este de aproximativ 3,300 m. Un pod în lungime de 373.2 m va traversa Canalul Dunăre Marea Neagră. Un centru de întreținere este prevăzut la Medgidia în partea de nord a autostrăzii Cernavodă-Constanța cu aproximație la km 170+700.

Varianta de ocolire a orașului Constanța va cuprinde 8 poduri, 13 pasaje superioare și 5 noduri rutiere separate (DN 2A la Ovidiu, drum local la Poiana, DN 3 la Valul lui Traian, A2 și DN 39 la Agigea). Lungimea totală a structurilor este de aproximativ 1500 m.

Proiectul include (i) servicii de consultanță pentru asistență tehnică pentru CNADNR în direcția susținerii Unității de Implementare a Proiectului și asistență tehnică (întocmirea de studii de prefezabilitate/fezabilitate pentru reabilitarea drumurilor, construcția variantelor de ocolire și implementarea unei viitoare autostrăzi pe Coridorul IV), și (ii) asistență tehnică pentru elaborarea proiectului tehnic și a documentației de licitație pentru sectorul de autostradă Timișoara-Lugoj.

Calendar Modificări (2)

Data de finalizare a Proiectului este 31 Decembrie 2010

A.2. Responsabilități cu privire la informare în
conformitate cu Articolul 8.01 (i)

1. Transmiterea informațiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informația de mai jos trebuie transmisă la Bancă și este considerată a fi responsabilitatea:

Companiei Compania Națională de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din România
Persoana de Contact Dl. Aurel Băluț
Funcție Director General
Funcție/Departament
Adresa Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38
Sector 1 București 17713
România
Telefon 0040 21 223 26 06
Fax 0040 21 312 09 84
E-mail dirgen@andnet.ro

Persoana de contact mai sus menționată este persoana de contact responsabilă în acest moment.

Împrumutatul va informa imediat BEI în cazul unei schimbări.

2. Informații cu privire la implementarea Proiectului

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații referitoare la progresul Proiectului pe durata implementării și cel târziu la data indicată mai jos.

Document/informație Termen
limită
Frecvența
raportării
Raport de Progres al Proiectului 30.06.2006 Trimestrial
- Un rezumat actualizat cu privire la descrierea tehnică explicând motivele pentru schimbările semnificative înregistrate față de scopul inițial
- Actualizare a datei de finalizare pentru fiecare componentă importantă din cadrul Proiectului, explicând motivele pentru o posibilă întârziere
- Actualizare a costului Proiectului, explicând motivele pentru o posibilă creștere a costului față de costul prevăzut inițial;
- O descriere a oricăror probleme importante care au impact asupra mediului;
- Actualizare a procedurilor de achiziții;
- Actualizare a cerințelor Proiectului sau a utilizării și comentarii
- Orice problemă semnificativă care a apărut și orice risc semnificativ care poate afecta operarea Proiectului;
- Orice acțiune juridică cu privire la Proiect care poate fi în derulare;

3. Informații la sfârșitul lucrărilor și al primului an de operare

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații referitoare la finalizarea Proiectului și la operarea inițială cel târziu la data limită indicată mai jos.

Document/informații Data transmiterii
la Bancă
Rapot Final al Proiectului 31.03.2012
- Un rezumat actualizat cu caracteristicile tehnice ale Proiectului la finalizare, explicând motivele în cazul oricărei modificări semnificative;
- Data de finalizare pentru fiecare componentă importantă a Proiectului, explicând motivele unei posibile întârzieri;
- Costul final al Proiectului, explicând motivele pentru orice posibile creșteri ale costului față de costul inițial bugetat;
- Numărul de noi locuri de muncă noi create de acest Proiect: atât locuri de muncă create în timpul implementării cât și locuri de muncă permanente;
- O descriere cu privire la oricare aspect major care poate afecta Mediul;
- Actualizare a procedurilor de achiziții;
- Actualizare a cerințelor Proiectului sau a utilizării și comentarii;
- Orice problemă semnificativă care a apărut și orice risc semnificativ care poate afecta operarea Proiectului;
- Orice acțiune juridică cu privire la Proiect care poate fi în desfășurare;
Limba în care se raportează Engleza

Modificări (1)

ANEXA B

Definițiile EURIBOR și LIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" semnifică:

a) cu privire la orice perioadă relevantă, inclusiv o Perioadă de Referință VSFR sau FSFR sau orice altă perioadă de timp de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă constând în numărul total de luni ce corespund în mare măsură cu durata perioadei; și

b) cu privire la o perioadă relevantă de mai puțin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă de o lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numește "Perioada Reprezentativă")

după cum s-a publicat la ora 11.00 ora Bruxelles sau la o altă oră acceptată de Bancă în ziua (Data de repunere) care cade în cele două Zile Lucrătoare Relevante înaintea primei zile a perioadei relevante, la pagina Reuters EURIBOR 01 sau în paginile următoare sau, în lipsa acestora, în orice alte publicații alese în acest scop de Bancă.

Dacă această rată nu este astfel publicată, Banca va solicita birourilor din zona euro din cadrul a patru bănci importante ce activează în zona euro, alese de Bancă, să coteze rata la care acestea oferă depozite în EURO într-o sumă comparabilă celei propuse în jurul orei 11 aproximativ, ora Bruxelles, în Data Repunerii, băncilor principale din piața interbancară a zonei euro pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel puțin două cotații, rata pentru acea Dată a Repunerii, va fi media aritmetică a cotațiilor.

Dacă sunt prevăzute mai puțin de două cotații după cum se solicită, rata pentru acea Dată a Repunerii va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile importante din zona euro, alese de Bancă, la ora 11.00 aproximativ, ora Bruxelles, în ziua ce cade în cele două Zile Lucrătoare Relevante după Data Repunerii, pentru împrumuturi în EURO într-o sumă comparabilă către Băncile Europene conducătoare pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

B. LIBOR USD

Sensurile "LIBOR" în cazul monedei USD:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, inclusiv o Perioadă de Referință VSFR sau FSFR ori orice altă perioadă de timp de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă însumând numărul total de luni ce corespunde în mare măsură cu durata perioadei, și

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai puțin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în moneda USD pentru o perioadă de o lună,

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numește "Perioada Reprezentativă")

după cum a fost stabilită de Asociația Bancherilor Britanici și transmisă de furnizorii de știri financiare la ora 11.00 a Londrei sau la o altă oră acceptată de Bancă în ziua (Data Repunerii) care cade în cele două Zile Lucrătoare ale Londrei înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rată nu este astfel transmisă de către furnizorii de știri financiare acceptați de Bancă, Banca va solicita principalelor birouri din Londra din cadrul a patru bănci importante pe piața interbancară a Londrei, alese de Bancă să coteze rata la care depozitele în moneda USD într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ei la ora 11.00 aproximativ, ora Londrei, în Data Repunerii, către principalele bănci pe piața interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel puțin două asemenea cotații, rata va fi media aritmetică a cotațiilor prevăzute.

Dacă sunt furnizate mai puțin de două cotații, după cum s-a cerut, Banca va solicita principalelor birouri din New York din cadrul a patru Bănci importante pe piața interbancară a New York-ului, alese de Bancă, să coteze rata la care depozitele în moneda USD, într-o sumă comparabilă, sunt propuse de fiecare dintre aceștia la ora 11.00 aproximativ, ora New York-ului în ziua ce cade în cele două Zile Lucrătoare ale New York-ului după Data Repunerii, către principalele bănci pe piața Europeană pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel puțin două asemenea cotații, rata va fi media aritmetică a cotațiilor prevăzute.

C. LIBOR GBP

Sensurile "LIBOR" cu privire la moneda GBP:

a) cu privire la orice perioadă relevantă, inclusiv o Perioadă de Referință VSFR sau FSFR ori orice altă perioadă de timp de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă egală cu numărul total de luni ce corespunde în mare măsură cu durata perioadei: și

b) cu privire la o perioadă de mai puțin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în moneda GBP pentru perioada unei luni,

(perioada pentru care se ia în calcul rata se numește în acest context "Perioada Reprezentativă"),

după cum s-a stabilit de Asociația Bancherilor Britanici și transmis de furnizorii de știri financiare la ora 11.00, ora Londrei sau la o altă oră acceptată de Bancă în ziua (Data Repunerii) în care perioada relevantă începe sau, dacă acea zi nu este o Zi bancară în Londra, în ziua următoare care este o Zi bancară în Londra.

Dacă această rată nu este transmisă de nici un furnizor de știri financiare acceptat de Bancă, Banca va solicita principalelor birouri ale Londrei din cadrul a patru bănci importante de pe piața interbancară a Londrei, alese de Bancă ("Băncile de Referință"), să coteze rata la care depozitele de monedă GBP în suma comparabilă sunt propuse de fiecare dintre aceștia la ora 11.00 aproximativ, ora Londrei, la Data Repunerii, către principalele bănci pe piața interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă cel puțin două asemenea cotații sunt furnizate, rata va fi media aritmetică a acestor cotații.

Dacă sunt furnizate mai puțin de două cotații după cum este cerut, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate la ora 11.00 aproximativ, ora Londrei, la Data Repunerii de principalele bănci din Londra (alese de Bancă) pentru împrumuturi în moneda GBP în suma comparabilă către Băncile Europene conducătoare, pentru o o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

D. General

Pentru scopurile definițiilor menționate anterior:

(i) "Ziua bancară în Londra" semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacții obișnuite în Londra iar "Ziua bancară în New York" semnifică ziua în care băncile sunt deschise pentru tranzacții obișnuite în New York.

(ii) Toate procentele ce rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în această Anexă vor fi rotunjite, dacă este necesar, până la cea mai apropiată sută - mie de procent, în plus.

(iii) Banca îl va informa fără întârziere pe Împrumutat de cotațiile primite de aceasta.

(iv) Dacă oricare dintre prevederile anterior menționate devin neconforme cu prevederile adoptate sub egida FBE EURIBOR și ACI EURIBOR cu privire la EURIBOR sau la Asociația Bancherilor Britanici, cu privire la LIBOR, Banca poate notifica Împrumutatului să amendeze prevederea de a o pune în acord cu celelalte asemenea prevederi.

ANEXA C Referințe (1)

C.1. Formular de cerere de tragere (Articolul 1.02.B)

Cerere de tragere Tranșa nr: Data: .....................
Vă rugăm să realizați următoarea tragere:
Nume Împrumut: România -
Proiect
Autostrada
Cernavodă -
Constanța -
TEN
Rezervat pentru BEI
Data semnării: Valoarea creditului: EUR 250.000.000
Numărul de referință: Tragerea la data:
Numărul tragerii: Balanța tragerilor:
Data propusă pentru tragere: Data finală de tragere:
Cererea totală (valuta contractului): Numărul maxim de trageri: <//>
Valoarea minimă a tragerii: <//>
Tragerea se va face astfel: Total alocații până la data:
Valuta (Art. 1.03) Condiții precedente:
Suma
Contul care trebuie creditat:
Nr. cont:
Numele și adresa Băncii:
Vă rugăm transmiteți informații relevante pentru următoarea cerere:
Persoana autorizată și semnătura

C.2. Formular de Certificat Emis de Beneficiar

Către: Banca Europeană de Investiții

Din partea:

[Data]

Stimați Domni,

Subiect: Contract de Finanțare încheiat între Banca Europeană de Investiții, România și CNADNR din data [.................] (numit în continuare "Contract de Finanțare") nr. ref. [............].

Termenii definiți în Contractul de Finanțare au același înțeles și în această scrisoare.

Pentru scopurile Articolului 1.04 din Contractul de Finanțare vă certificăm prin prezenta după cum urmează:

(i) nici o garanție de tipul celei specificate în Articolul 7.02 nu a fost creată sau nu este în vigoare

(ii) nu a existat nici o schimbare substanțială cu privire la nici un aspect al Proiectului asupra căreia Împrumutatul să fie obligat să raporteze în conformitate cu Articolul 8.01, cu excepția celor comunicate anterior de către Împrumut, și

(iii) nici un eveniment prevăzut în Articolul 10.01 nu a avut loc.

Cu stimă,
pentru și în numele

ANEXA D Modificări (1)

ROMÂNIA - PROIECTUL AUTOSTRADĂ CERNAVODĂ - CONSTANȚA - TEN
GRAFIC DE AMORTIZARE

Data scadenței ratei de rambursare Sume ce urmează a fi rambursate exprimate ca procent din împrumut
1. 20 aprilie 2012 2,63%
2. 20 octombrie 2012 2,63%
3. 20 aprilie 2013 2,63%
4. 20 octombrie 2013 2,63%
5. 20 aprilie 2014 2,63%
6. 20 noiembrie 2014 2,63%
7. 20 aprilie 2015 2,63%
8. 20 octombrie 2015 2,63%
9. 20 aprilie 2016 2,63%
10. 20 octombrie 2016 2,63%
11. 20 aprilie 2017 2,63%
12. 20 octombrie 2017 2,63%
13. 20 aprilie 2018 2,63%
14. 20 octombrie 2018 2,63%
15. 20 aprilie 2019 2,63%
16. 20 octombrie 2019 2,63%
17. 20 aprilie 2020 2,63%
18. 20 octombrie 2020 2,63%
19. 20 aprilie 2021 2,63%
20. 20 octombrie 2021 2,63%
21. 20 aprilie 2022 2,63%
22. 20 octombrie 2022 2,63%
23. 20 aprilie 2023 2,63%
24. 20 octombrie 2023 2,63%
25. 20 aprilie 2024 2,63%
26. 20 octombrie 2024 2,63%
27. 20 aprilie 2025 2,63%
28. 20 octombrie 2025 2,63%
29. 20 aprilie 2026 2,63%
30. 20 octombrie 2026 2,63%
31. 20 aprilie 2027 2,63%
32. 20 octombrie 2027 2,63%
33. 20 aprilie 2028 2,63%
34. 20 octombrie 2028 2,63%
35. 20 aprilie 2029 2,63%
36. 20 octombrie 2029 2,63%
37. 20 aprilie 2030 2,63%
38. 20 octombrie 2030 2,69%
Total 100%

ANEXA Nr. I

Împuternicirea de semnare a Împrumutatului

ANEXA Nr. II

Împuternicirea de semnare a CNADNR

ANEXA Nr. III

ROMÂNIA - PROIECT AUTOSTRADĂ CERNAVODĂ - CONSTANȚA TEN

Formular de Declarație a Autorității Responsabile cu Administrarea
Zonelor cu Importanță în Conservarea Naturii

PARTEA I - Formular A

Formular A - Nici un risc cu efect semnificativ

DECLARAȚIA AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU ADMINISTRAREA ZONELOR CU
IMPORTANȚĂ ÎN CONSERVAREA NATURII1)

Autoritatea

Responsabilă ................................................................

În urma examinării2) aplicației de proiect ..................................

(titlul) ....................................................................

care este situat la .........................................................

declară că (vă rugăm bifați căsuța corespunzătoare)

[] Acest proiect nu este susceptibil de a avea efecte semnificative asupra unei zone cu importanță în conservarea naturii din următoarele motive:

.............................................................................

Din aceste motive nu a fost considerată necesară o evaluare așa cum prevede Articolul 6 (3) din Directiva 92/43/EEC

[] Ca urmare a unei evaluări corespunzătoare, în conformitate cu Articolul 6 (3) din Directiva 92/43/EEC, s-a constatat că Proiectul nu va avea efecte negative semnificative asupra unei locații cu importanță în conservarea naturii1).

Se atașează o hartă la scara de 1:100.000 (sau la o scară cât mai asemănătoare posibil) indicând locația Proiectului precum și locația cu importanță1) în conservarea naturii respectivă dacă e cazul.

Semnat ...................... Data ......................
(Autoritatea responsabilă cu administrarea locațiilor
cu importanță în conservarea naturii)
Ștampilă oficială

1) Aceasta include zonele protejate ca făcând parte din rețeaua Natura 2000 (inclusiv Rezervații Naturale), zonele potențiale care pot face parte din Natura 2000, locații Ramsar, Zonele Internaționale ale Păsărilor, locații din rețeaua Smarald, sau altele la fel de relevante.

2) Luând în considerare cerințele Art. 6 (3) din Directiva 92/43/EEC cu privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei și florei sălbatice.

PARTEA II - Formularul B

Formularul B - Riscul unui efect semnificativ

INFORMAȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU ADMINISTRAREA
ZONELOR CU IMPORTANȚĂ ÎN CONSERVAREA NATURII3)

Autoritatea

Responsabilă ................................................................

În urma examinării4) aplicației de proiect ..................................

(titlul) ....................................................................

care este situat la .........................................................

furnizează următoarele informații ...........................................

Țara:
Autoritatea Națională Competentă:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel., fax, e-mail:
Data:
1. PROIECT
Numele zonei afectate:
Acesta zonă este (va rugăm bifați căsuța corespunzătoare):
[] o zonă identificată de către autoritatea națională competentă ca fiind încadrată în conformitate cu Art. 4 (1) și (2) din Directiva cu privire la directiva Păsări (74/409/EEC) (Zona specială protejată echivalentă cu Natura 2000)
[] o zonă identificată de către autoritatea națională competentă ca fiind încadrată în conformitate cu Art. 4 (1) din Directiva cu privire la directiva Habitate (92/43/EEC) (Zona specială protejată echivalentă cu Natura 2000)
[] este această zonă considerată o prioritate din punct de vedere al habitatului sau speciilor numai pentru Statele Membre ale Uniunii Europeneș
[] da [] nu
[] o zonă înscrisă în ultimul inventar al Zonelor Importante cu Păsări (IBA 2000) sau (dacă este disponibil) există un echivalent științific mai detaliat al inventarului aprobat de către autoritățile naționale

3) Aceasta include zonele protejate ca fiind parte din rețeaua Natura 2000 (inclusiv Rezervații Naturale), locații potențiale care pot face parte din Natura 2000, locații Ramsar, Zona Internațională a Păsărilor, locații din rețeaua Smarald, sau altele la fel de relevante

4) luând în considerare cerințele Art. 6 (4) din Directiva 92/43/EEC cu privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei și florei sălbatice.

[] un teren mlăștinos de importanță internațională proiectat în conformitate cu Convenția Ramsar și încadrat în această protecție

[] o zonă pentru care se aplică prevederile convenției Bern cu privire la conservarea Vieții sălbatice din Europa și a Habitatelor Naturale (Art. 4), în particular o zonă ce întrunește criteriile rețelei Smarald

[] zone protejate în conformitate cu legislația de protejare a naturii

2. EFECTE NEGATIVE

Rezumat al acestor impacte care pot avea efecte negative asupra zonei:

N.B. : acest rezumat ar trebui să se concentreze asupra efectului negative preconizat asupra valorii de conservare a zonei (habitaturi și specii), și să includă hărți adecvate și să descrie măsurile de atenuare deja luate.

3. SOLUȚII ALTERNATIVE

Rezumatul acestor soluții alternative studiate:

Motive pentru care autoritățile naționale competente au decis că nu există soluții alternative

4. MOTIVE IMPERATIVE

Motive pentru care trebuie totuși realizat acest Proiect:

[] Motive imperative pentru care nu s-a ținut seama de interesul public, inclusiv cele de natură socială sau economică (în lipsa habitatelor/speciilor prioritare)

[] sănătatea omului

[] siguranța publică

[] consecințe benefice ale importanței acordate mediului

1. [] alte motive imperative pentru care nu s-a ținut seama de interesul public5).

5. MĂSURI COMPENSATORII

Măsuri compensatorii prevăzute și grafic:

5) Dacă proiectul este în UE, trebuie obținut avizul Comisiei (vezi Art. 6 (4).2 din Directiva cu privire la Habitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...