Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei - BDCE

Acordul cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei din 22.11.2005 *)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

F/P 1480 Add1 (2005)

România, prin Ministerul Finanțelor Publice, București, România (denumită în continuare Împrumutat), pe de o parte,și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizație internațională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,având în vedere solicitarea transmisă de Guvernul României prin două scrisori datate 5 martie și 13 martie 2004 și printr-o scrisoare primită de BDCE în data de 28 februarie 2005,luând în considerare Rezoluția Consiliului de administrație al BDCE 1424 (1997), a patra ediție revizuită,având în vedere cel de-al treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii și imunități al Consiliului Europei,ținând cont de articolele Normelor de împrumut ale BDCE din 6 octombrie 1970,au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Condiții generale

Acest împrumut este acordat în cadrul condițiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE și în cadrul condițiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare Acordul), prin anexele acestuia și scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

ARTICOLUL 2 Proiectul

BDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanțarea parțială a F/P 1480 (2004), aprobat de către Consiliul de administrație al BDCE la 25-26 mai 2004 și ulterior modificat la 17 iunie 2005 (F/P 1480 Add1), referitor la înființarea a aproximativ 20 de centre care pot oferi adăpost pentru zi și noapte pentru 300 de copii și instruirea a aproximativ 150 de asistenți sociali în activități specifice, în special în domeniul prevenirii și eliminării dependenței de droguri.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanțarea proiectului individual descris în anexa nr. 1 (denumit în continuare Proiectul) și de a realiza acest Proiect, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC), în condițiile care sunt detaliate în anexa nr. 1.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 3 Împrumutul

3.1. Condiții financiare Modificări (1)

Valoarea împrumutului acordat este de 3.300.000 EUR (trei milioane trei sute de mii euro).

În conformitate cu prevederile anexei nr. 1, împrumutul va fi disponibilizat în tranșe.

Fiecare tranșă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăși 15 ani, incluzând o perioadă de grație de 5 ani.

Pentru fiecare tranșă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare și conturile de remitere ale fiecărei părți vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Împrumutat și BDCE.

O scrisoare suplimentară la Acord, precizând condițiile pentru fiecare tranșă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2.

Ca urmare a aprobării F/P 1480 Add1 de către Consiliul de administrație al BDCE pe data de 17 iunie 2005, la condițiile de împrumut BDCE se va aplica o subvenționare a ratei dobânzii din contul selectiv fiduciar, ce nu va depăși suma de 264.000 euro, echivalentul a 100 p.b. calculate pe baza unui împrumut de 10 ani, cu o perioadă de grație de 5 ani. Cu toate acestea, rata dobânzii, după scăderea subvenției de rată a dobânzii, nu poate niciodată să scadă sub zero.

3.2. Trageri și comisioane de neefectuare a tragerilor

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe tranșe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului.

Prima tragere trebuie să aibă loc în cel mult 18 luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add (2005).

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declarațiilor Împrumutatului, referitoare la stadiul implementării (și la previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).

BDCE va percepe Împrumutatului un comision de neefectuare a tragerilor de 0,50% (pe an, plătibil în rate trimestriale la sfârșitul trimestrului), aplicat la diferența dintre sumele care trebuiau să fie trase (conform plafoanelor valorice minime stabilite mai jos) și sumele disponibilizate efectiv. Plafoanele valorice menționate sunt următoarele:

(i) dacă tragerile efectuate în termen de 18 luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai puțin de 20% din totalul sumei aprobate a împrumutului;

(ii) dacă tragerile efectuate în termen de 24 de luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai puțin de 30% din totalul sumei aprobate a împrumutului;

(iii) dacă tragerile efectuate în termen de 36 de luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai puțin de 50% din totalul sumei aprobate a împrumutului.

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării tranșelor împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE, înaintea efectuării fiecărei trageri, angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3) pentru fiecare tranșă.

Angajamentul de plată este întocmit și plătibil în valuta în care tranșa a fost disponibilizată.

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile BDCE în euro, în contul BDCE nr. 92 87 384, deschis la Deutsche Bank, Frankfurt, prin notificare telex, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plății, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăți.

3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Convenției privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenția privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenție prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcționează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiția ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

ARTICOLUL 4 Monitorizarea împrumutului și Proiectului

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare tranșă trebuie să fie utilizate de Împrumutat, prin ANPDC, pentru finanțarea Proiectului, în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului, Împrumutatul desemnează ANPDC ca agenție de implementare.

Împrumutatul, prin ANPDC, va depune toate eforturile și diligențele și va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale și manageriale, precum și cele referitoare la protecția mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

În mod special, se va asigura, înaintea implementării Proiectului, că toată finanțarea, drepturile de proprietate asupra terenului și asupra proprietăților imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile și că toate activele și instalațiile sunt permanent asigurate și întreținute.

În cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

În plus, Împrumutatul, prin ANPDC, se va asigura că:

- Proiectul corespunde prevederilor convențiilor Consiliului Europei în materie;

- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit convențiilor internaționale în materie;

- finanțarea parțială acordată de BDCE nu depășește 69% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda și comisioanele financiare, așa cum este definit în anexa nr. 1.

4.1.3. Achiziții

Înaintea lansării primei licitații pentru lucrări și echipament, lista subproiectelor deja identificate va fi comunicată BDCE în forma prevăzută în anexa nr. 5; subproiectele rămase vor fi comunicate BDCE în forma prevăzută în anexa nr. 5, pe măsură ce sunt identificate pe parcursul implementării Proiectului.

BDCE va permite ca toate achizițiile de lucrări, bunuri și servicii care sunt finanțate în cadrul Proiectului din sumele împrumutului BDCE să fie achiziționate în conformitate cu Liniile directoare ale Băncii Mondiale, pentru achiziții, revizuite în 2004, utilizând documentul de licitație standard al Băncii Mondiale (din mai 2004) și Liniile directoare ale Băncii Mondiale pentru selecția și angajarea consultanților, revizuite în 2004. Împrumutatul va aplica plafoanele de achiziții ale BDCE, așa cum sunt definite în anexa nr. 4.

BDCE nu va emite "fără comentarii" pentru aranjamentele de achiziții propuse de Împrumutat, inclusiv privind gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar își va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a aranjamentelor de achiziții propuse de Împrumutat, inclusiv în ceea ce privește gruparea contractelor, procedurile aplicabile și graficul procesului de achiziții, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu Liniile directoare ale Băncii Mondiale și cu programul de implementare și graficul de tragere propuse.

Împrumutatul va informa prompt BDCE despre orice întârziere sau orice modificare a graficului procesului de achiziții, care ar putea afecta semnificativ implementarea la timp și cu succes a contractelor Proiectului, și va conveni cu BDCE măsurile de remediere.

În oricare dintre situații, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului și, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea și administrarea contractelor în cadrul Proiectului îi revin Împrumutatului.

Nicio preferință națională nu poate fi aplicată, în cadrul contractelor LCI, fără aprobarea prealabilă din partea BDCE.

4.2. Raportările Împrumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea împrumutului până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin ANPDC, va transmite BDCE un raport ce va respecta substanțial forma prevăzută în anexa nr. 6, care detaliază:

- situația utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul va prezenta un raport final, conținând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale și privind mediul înconjurător.

4.3. Furnizarea de informații către BDCE

Împrumutatul, prin ANPDC, va ține evidențe contabile privind Proiectul, în conformitate cu standardele internaționale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului, vor înregistra toate operațiunile efectuate și vor identifica activele și serviciile finanțate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin ANPDC, se angajează să primească orice misiune de informare efectuată de către salariații BDCE sau de consultanți externi angajați de BDCE și să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la fața locului un audit al contabilității Proiectului, realizat de unul sau mai mulți consultanți la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadență de către Împrumutat a oricărei obligații asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei informații solicitate de BDCE și să furnizeze orice documentație pe care BDCE o poate considera necesară și o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a Acordului, în special în ceea ce privește monitorizarea Proiectului și utilizarea împrumutului.

Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislației sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect și, în sens general, despre orice eveniment care poate influența îndeplinirea obligațiilor sale asumate în cadrul Acordului. Orice modificare a legislației sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE și poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 5 Încetarea obligațiilor Împrumutatului

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de orice obligație, după cum este definită în clauza 3.1 de mai sus.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut, toate dobânzile și alte costuri care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 și 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligațiile sale față de BDCE, cu excepția celor stipulate în art. 4.

ARTICOLUL 6 Dobânda pentru întârziere

Fără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul Acordului și al Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă Împrumutatul nu plătește întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform Acordului, cel mai târziu la data scadenței specificate, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată și neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valută plății întârziate la data scadenței (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an calculată de la data scadenței acestei sume până la data efectuării plății.

Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

ARTICOLUL 7 Costuri asociate

Toate impozitele și taxele de orice fel, datorate și plătite, și toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea Acordului, în totalitate ori parțial, fie din garantarea sau refinanțarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare și extrajudiciare care decurg din acest împrumut vor fi suportate de către Împrumutat.

Totuși, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj cuprinse în cap. 4 menționat.

ARTICOLUL 8 Garanții

Împrumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut și nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terțe părți un regim preferențial, un drept preferențial de plată, o garanție colaterală sau o garanție de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terți (denumită în continuare garanție).

Dacă o astfel de garanție a fost totuși acordată unei terțe părți, Împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanție identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat să o facă, să ofere o garanție echivalentă și să stipuleze formarea unei astfel de garanții în favoarea BDCE.

Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum este specificat în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE, și poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 9 Reprezentări și certificări

Împrumutatul prezintă și certifică faptul că:

- autoritățile sale competente l-au autorizat să încheie Acordul și au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii și alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea și semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii și altor texte aplicabile acestuia și că toate permisele, licențele și autorizațiile necesare acestuia au fost obținute și vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările și certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE și să fie furnizate toate documentele justificative.

ARTICOLUL 10 Relații cu terții

Împrumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca niciun fapt referitor la relațiile sale cu terțe părți, în vederea evitării îndeplinirii totale sau parțiale a obligațiilor sale rezultate din Acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat și terțe părți, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE datorită oricărei dispute, și în special toate costurile juridice sau de judecată, vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.

ARTICOLUL 11 Interpretarea Acordului

Împrumutatul declară că a luat cunoștință de Normele de împrumut ale BDCE, care sunt considerate parte integrantă a Acordului, și că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradicție între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE și orice prevedere a Acordului, vor prevala prevederile Acordului.

Titlurile paragrafelor, secțiunilor și capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nicio situație nu se va presupune că BDCE a renunțat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord.

ARTICOLUL 12 Legea aplicabilă

Acordul și garanțiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în art. 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii și imunități al Consiliului Europei, din data de 2 septembrie 1949, și, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză.

Diferendele dintre părți privind Acordul vor face obiectul arbitrajului, în condițiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 13 Executarea unei hotărâri de arbitraj

Părțile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, nicio imunitate sau legislație în fața oricărei autorități jurisdicționale ori a altei autorități, fie ea națională sau internațională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condițiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 14 Notificări

Orice notificări sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul Acordului către BDCE ori Împrumutat vor fi în scris și vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par avion sau prin fax de către o parte celeilalte părți, la acea adresă a părții specificată mai jos.

Pentru Împrumutat:

România, prin Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, București, România

În atenția: ministrului finanțelor publice, secretarului de stat și/sau directorului general al Direcției generale a finanțelor publice externe

Fax: +4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber, 75 116 Paris

În atenția: guvernatorului

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL 15 Intrarea în vigoare

Acordul va intra în vigoare după semnarea de către BDCE și Împrumutat și aprobarea lui de Guvernul României.

ARTICOLUL 16 Exemplarele Acordului

Acordul este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părțile contractante.

București, 22 noiembrie 2005.

Pentru România,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

Paris, 5 decembrie 2005.

K.J.
Pentru BDCE,
Ners,
viceguvernator

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Descrierea Proiectului

F/P 1480 Add1 (2005)
Împrumutat România
Aprobat de Consiliul de Administrație 25 - 26 mai 2004 CA/PV/231/2004 17 iunie 2005 CA/PV/237/2005
Suma aprobată 3.300.000 EUR
Domenii de intervenție: Sănătate/Educație și instruire profesională
Lucrările planificate: Proiectul va permite înființarea a aproximativ 20 de centre care pot oferi adăpost de zi și noapte pentru circa 300 de copii și instruirea a circa 150 asistenți sociali în activități specifice, în special în domeniul prevenirii și eliminării dependenței de droguri.
Localizare: Proiectul se va adresa problemelor copiilor străzii acolo unde aceasta este foarte acută, cum ar fi: București, Constanța, Timișoara, Arad, Cluj, Sibiu, Petroșani, Craiova, Galați, Oradea și Brașov, etc.
Costul total al proiectului: 4.782.000 EUR
Costul distribuit pe Pregătirea și elaborarea subproiectelor: 250.000 - 5%
articole: Elaborarea studiilor de fezabilitate: 250.000 - 5%
Cumpărarea de teren sau clădiri: 480.000 - 10%
Lucrări civile, bunuri și servicii: 3.185.000 - 67%
Măsuri pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității: 322.000 - 7%
Monitorizarea și administrarea proiectului: 295.000 - 6%
_________ ____
4.782.000 100%
Planul de finanțare: 3.300.000 EUR; BDCE 69%
477.000 EUR România prin ANPDC 10%
885.000 EUR Autorități locale 18%
120.000 EUR Alți donatori 3%
Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării: 0%
Graficul lucrărilor: 2005 - 2008
Condiții specifice: Condiții anterioare primei trageri:
- ANPDC va confirma lista și responsabilitățile personalului care va forma Unitatea de Management a Proiectului;,
- se va transmite BDCE o listă a Consiliilor județene care vor forma partea proiectului, precum și populația țintă estimativă a acestora;
Condiții anterioare celei de a doua trageri:
- se vor detalia liniile directoare principale referitoare la cursurile de pregătire privind tratarea consumatorilor de droguri care vor fi efectuate în cadrul acestui proiect, precum și numărul persoanelor care vor fi instruite;
- se va transmite BDCE o listă a potențialelor ONG-uri care vor participa la proiect și contribuțiile acestora în cadrul proiectului;
Alte condiții:
- Înaintea lansării primei licitații pentru lucrări și echipament, lista subproiectelor deja identificate va fi comunicată BDCE în forma prevăzută în Anexa 5: subproiectele rămase vor fi comunicate BDCE în forma prevăzută în Anexa 5 pe măsură ce sunt identificate pe parcursul implementării proiectului
Criterii de eligibilitate: (pe domenii de intervenție): Proiectul intră sub incidența criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezoluția 1424 (1997) a 4 revizuire, și deci contribuie la coeziunea socială în țară.
Efecte sociale (pe domenii de intervenție): Proiectul sprijină Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor (ANPDC) prin crearea la nivelul autorităților locale (municipiu sau județ) de subproiecte descentralizate la nivelul comunității. Se estimează ca numărul total al beneficiarilor, în primii trei ani de funcționare să fie de 3000.

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

F/P 1480 ADD1 - tranșa [număr]

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

La Acordul Cadru din data [data]

între

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI (numită în continuare "BDCE")șiROMÂNIA(numită în continuare "Împrumutat")

Prezenta Scrisoare Suplimentară și Acordul Cadru de Împrumut stabilesc termenii și condițiile convenite pentru tranșa [număr] așa cum este specificat în articolul [număr] din Acordul Cadru menționat.

Suma împrumutului: EURO [suma]
Maturitate: perioada totală de acordare 15 ani cu 5 ani perioada de grație
Rata variabilă a dobânzii: EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (inclusiv o subvenție a ratei dobânzii din Contul Selectiv Fiduciar, așa cum este definit în Articolul 3 din Acordul Cadru de Împrumut1) (Telerate [referință] sau Reuters [referință])
Plata dobânzii: Bi-anual,
Numitorul fracției: actual/360 zile, Convenția privind Ziua Lucrătoare Următoare Modificată
Zi Lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul de Transfer Rapid Automat Trans-European cu privire la decontările brute în timp real, (TARGET) funcționează,
Data de disponibilizare [data]
Instrucțiuni de plată: Numărul contului [număr] al [nume Bancă și oraș], CODUL SWIFT: [cifrul] prin [nume banca corespondenta și oraș], CODUL SWIFT [cifrul]

1) Articolul 3 din Acordul Cadru de Împrumut: "Rata dobânzii după scăderea subvenției acordate ratei dobânzii nu va scădea, în nici o situație, sub zero"

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de [număr] luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu 2 zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna] a fiecărui an și pentru prima dată la [data]. [se listează datele de plată și ratele de capital datorate pentru fiecare dată]

Toate plățile vor fi efectuate în contul BDCE conform instrucțiunilor de plată descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul înțelegerii "Convenția privind Ziua Lucrătoare Următoare Modificată", a cărei definiție se găsește în art. 3.5 al Acordului Cadru de Împrumut, semnat între Împrumutat și BDCE la [data].

În vederea mobilizării tranșei împrumutului, Împrumutatul va trimite, în timp util, BDCE, un Angajament de Plată corespunzător acestei tranșe. [Anexa 3]

[Orașul, data] [Orașul, data]
Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Pentru România

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

F/P 1480 ADD1 - tranșa [număr]

ANGAJAMENT DE PLATĂ

[VALUTA] [SUMA] [DATA]
Pentru VALOAREA PRIMITĂ, subsemnatul:
prin acest Angajament de plată promite să plătească Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia, suma împrumutată de:
[SUMA în litere] [VALUTA în litere]
în ratele, și la o dobândă astfel cum este specificat mai jos
Rate de capital Dobânda
[Data]: [Valuta] [Suma] [se inserează dobânda specificată
[Data]: [Valuta] [Suma] în Scrisoarea Suplimentară]
[Data]: [Valuta] [Suma]
[Data]: [Valuta] [Suma]
.....//.....

Plățile de mai sus vor fi făcute la:

[BANCA CORESPONDENTĂ A BDCE ȘI CONTUL DE REFERINȚĂ]în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nici o deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, impozite sau alte costuri, prezente sau viitoare, datorate sau percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către sau în cadrul României, sau a oricărei alte subdiviziuni politice sau fiscale a acesteia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [Data disponibilizării].

În cazul neefectuării plății prompte și în totalitate, a oricărei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut și dobânda aferentă conform acestuia până la data plății vor deveni imediat scadente și vor fi plătite la opțiunea și la cererea deținătorului acestuia.

Neexercitarea de către deținătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta, nu va constitui în nici un caz o renunțare la nici unul din drepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstanță.

PENTRU ROMÂNIA

Pentru garantarea plății tuturor sumelor datorate în cadrul acestui Angajament de Plată (fie rate de capital fie dobândă)

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Plafoane de achiziții

Achiziții de bunuri, lucrări, servicii și selecția consultanților
Categorie Valoarea contractului (000 EUR) Metoda de achiziție
Bunuri mai mare de 200 LCI (licitație competitivă internațională)
între 80 și 200 LCN (licitație competitivă națională)
mai mică de 80 Cumpărare pe baza a trei cotații
Lucrări mai mare de 5.000 LCI
între 250 și 5000 LCN
mai mică de 250 Cumpărare pe baza a trei cotații
Consultanți mai mare de 200 pentru firme Selecția pe baza calității și a costului
între 50 și 200 pentru firme Selecția pe baza calității
mai mic de 50 pentru firme Selecția pe baza costului minim
mai mică de 50 pentru consultanți individuali pe baza Calificării

ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

Pagina de identificare
Sinteza studiului de fezabilitate

Titlul Subproiect:

Localizare:

Beneficiari (capacitate maximă)

Matrice operațională

1. Descrierea stadiului existent

2. Descrierea stadiului propus

3. Personal și instruire

4. Graficul proiectului

5. Descrierea bunurilor și proiectului (descrierea și cuantificarea bunurilor, echipamentelor și consumabilelor, numărul și scopul vehiculelor)

6. Cost și analiza financiară

Tabelul 1 - Defalcarea costurilor
Descrierea BDCE GR Alți donatori Total (excluzând taxe) TVA Alte taxe Total (inclusiv taxe)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Pregătirea și elaborarea subproiectelor
Valoarea terenului și a clădirilor
Studii de fezabilitate, proiect tehnic, proces de licitație, avize autorizații, documentații, asistență tehnică taxe și alte comisioane
Lucrări civile, Lucrări de construcții, furnizări echipamente tehnice și instalații, lucrări de exterior, conectare la rețea de utilități
Achiziții de bunuri
Total

ANEXA Nr. 6*)

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

RAPOARTE PRIVIND STADIUL PROIECTULUI

COSTURI
CHELTUIELI EFECTUATE
ÎN EUR (toate taxele excluse)

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: .............
DESCRIERE CHELTUIELI EFECTUATE Comentarii
Nr. Subproiect Localizare PERIOADA 1 ȘASE LUNI PERIOADA 2 ȘASE LUNI PERIOADA 3 ȘASE LUNI PERIOADA 4 ȘASE LUNI TOTAL
TOTAL CHELTUIELI

- Tabelul 1 -

Data: ..............
DESCRIERE CHELTUIELI VIITOARE (A) CHELTUIELI EFECTUATE (B) COST TOTAL (C) = (A)+(B) % CHELTUIT (D) = (B)/(C) COMENTARII
Nr. Subproiect Localizare PERIOADA 5 ȘASE LUNI PERIOADA 6 ȘASE LUNI PERIOADA 7 ȘASE LUNI PERIOADA 8 ȘASE LUNI TOTAL
TOTAL CHELTUIELI

- Tabelul 2 -

EVALUARE ACHIZIȚII

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..............
CATEGORIE CHELTUIELI METODA DE ACHIZIȚIE COST TOTAL
LCI LCN Altele NB
1. Lucrări
finanțate de BDCE
2. Bunuri
finanțate de BDCE
3. Servicii
finanțate de BDCE
4. Diverse
finanțate de BDCE
TOTAL

- Tabelul 3 -

Acronime

LCI: Licitație Competitivă Internațională

LCN: Licitație Competitivă Națională

NB: Nefinanțat de Bancă

EVALUARE CONTRACT

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ...............
Descriere contract Număr contract Data contract Încredințat Metoda de achiziție COST Preț fix d/n Plătit Perioada de implementare Dată de Recepție a Lucrării Modificări Comentarii
Valuta Valoarea Începere Finalizare

- Tabelul 4 -

SURSE FINANCIARE
ÎN EUR (toate taxele excluse)

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..................
DESCRIERE FINANȚARE PRIMITĂ FINANȚARE PRIMITĂ COMENTARII
BDCE GR AUTORITĂȚI LOCALE ALȚI DONATORI TOTAL % BDCE GR AUTORITĂȚI LOCALE ALȚI DONATORI TOTAL %
A. Pregătirea și elaborarea subproiectelor:
Evaluarea populației țintă
Pregătirea și elaborarea subproiectelor
Campanie de Conștientizare a Publicului
B. Întocmirea studiilor de fezabilitate:
Identificarea locațiilor, evaluarea costurilor și capacităților pentru servicii (inclusiv personal)
Studii geo, obținerea certificatelor de urbanism
C. Achiziționarea de terenuri sau clădiri
D. Lucrări civile, bunuri și servicii:
Elaborarea specificațiilor tehnice și obținerea autorizațiilor
Licitații pentru lucrări civile, bunuri și servicii
Executare lucrări civile
Achiziționare bunuri (se va furniza o listă separată)
E. Măsuri pe termen lung pentru sustenabilitatea proiectului:
Instruirea Personalului în tratarea abuzului de droguri
Integrarea subproiectelor în Rețeaua Națională
F. Administrarea și monitorizarea proiectului - UMP (comisioane, chiria birourilor, instruire, procurare echipamente, transport și cazare, asigurări, costuri de operare a birourilor)
TOTAL

- Tabelul 5 A -

SURSE FINANCIARE
ÎN EUR (toate taxele excluse)

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..................
DESCRIERE FINANȚARE PRIMITĂ FINANȚARE DE PRIMIT COMENTARII
BDCE GR AUTORITĂȚI LOCALE ALȚI DONATORI TOTAL % BDCE GR AUTORITĂȚI LOCALE ALȚI DONATORI TOTAL %
Nr. Subproiect Localizare
TOTAL

- Tabelul 5 B -

GRAFICUL DE ACTIVITATE
DIAGRAMA

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..................
DESCRIERE 2004 2005 2006 2007 % PROGRES COMENTARII
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Înființarea UIP (selectarea personalului, instruirea, găsirea locației) Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Întocmirea Documentelor tehnice ale Proiectului (planificarea activităților și achizițiilor, manualul de implementare a Proiectului, modele de documente de activitate pentru servicii, lansare atelier de lucru) Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Pregătire pentru selectarea subproiectelor ce vor fi finanțate (evaluarea situației, pregătirea echipelor locale, identificarea posibilelor locații pentru subproiecte) - 3 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Elaborarea subproiectelor de autoritățile locale - 2 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Selectarea subproiectelor ce vor fi finanțate, inclusiv vizite la fața locului și clarificări - 2 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru subproiecte - 3 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Aprobarea studiilor de fezabilitate - 1 lună Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Achiziționarea terenului (unde este necesar) pentru subproiecte - 1 lună Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Elaborarea proiectului tehnic detaliat pentru fiecare subproiect și obținerea autorizațiilor - 3 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Licitație pentru lucrările civile aferente proiectelor, încredințarea contractelor și începerea executării lucrărilor civile - 3 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Executarea lucrărilor civile - 12 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Selectarea și instruirea personalului, organizarea serviciilor - 3 luni, pe parcursul executării lucrărilor civile Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Începerea selectări beneficiarilor - 1 lună, pe parcursul executării lucrărilor civile Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Licitație pentru bunuri, încredințarea contractelor și livrarea bunurilor - 3 luni, pe parcursul executării lucrărilor civile Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Calificarea subproiectelor - 1 lună Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Integrarea subproiectelor într-o rețea națională - 3 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Monitorizarea funcționării subproiectelor - 9 luni Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate

- Tabelul 6 A -

GRAFICUL DE ACTIVITATE PE SUBPROIECTE
DIAGRAMA

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..................
DESCRIERE 2004 2005 2006 2007 % PROGRES COMENTARII
Nr. Subproiect Localizare 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate
Graficul Inițial
Graficul Revizuit
Lucrări finalizate

- Tabelul 6 B -

MONITORIZAREA OBIECTIVELOR DE MANAGEMENT

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..................
DESCRIERE DE EFECTUAT IMPLEMENTAT
Consiliul județean și Autoritățile locale Anchete Sociale Orientate spre evaluarea populației țintă, vor include toate tipurile de acțiuni sociale directe pentru identificarea potențialilor beneficiari și a statutului lor legal, precum și a contextului familial al acestora. Autoritățile locale vor efectua anchetele sociale.
Criterii de selecție Criteriile de Selecție aplicate vor fi stabilite de autoritățile Locale, deși ANPDC va da "fără obiecții" la aceste criterii.
Conștientizarea Publicului În Direcțiile Județene va fi concentrată o promovare la scară mică; aceasta va consta din materiale tipărite, precum pliante și broșuri. În acest scop Direcția Județeană va angaja o firmă de tipărire.
Unitatea de Management al proiectului Numărul angajaților și Descrierea acestora Manager de Proiect (Pe tot ciclul proiectului) Responsabil cu managementul general al proiectului, organizarea graficului de activități și repartizarea acestor activități între membrii echipei. Acesta va fi responsabil și de relația cu BDCE, alte Ministere și autorități locale implicate.
Specialist în Bunăstarea Copilului (Pe tot ciclul proiectului) Responsabil de supervizarea pregătirii și implementării subproiectelor, din punct de vedere social, inclusiv structura personalului, selectarea personalului, instruirea și funcționarea serviciilor. După ce subproiectele devin total operaționale această poziție va presupune și activități de monitorizare.
Specialist în achiziții (Parte a ciclului proiectului) Responsabil de pregătirea și implementarea planurilor de Achiziții, a documentelor standard de licitație, a procedurilor de licitație, obținerea de "Fără obiecții" (când este necesar) și managementul contractelor. Acest specialist poate fi înlocuit în etapa finală a Proiectului cu un specialist în monitorizare. Specialistul în achiziții va mai monitoriza și procesul de achiziții pentru alte activități desfășurate de autoritățile locale.
Specialist în monitorizare (Pe tot ciclul proiectului) Însărcinat cu proiectarea sistemului de Monitorizare cerut de proiect, precum și cu vizitele de monitorizare la locul serviciilor. El/ea va mai deține responsabilități în adunarea de date de la alte Ministere și va superviza elaborarea procedurilor de monitorizare la nivel local.
Specialist Lucrări Civile Parte a ciclului proiectului) Însărcinat cu supervizarea proiectului tehnic și a valorii estimate a lucrărilor. Va mai avea responsabilități și în ceea ce privește verificarea statutului legal și a documentelor pentru teren și va efectua vizite periodice pentru a examina calitatea lucrărilor și a evalua lucrările sau situațiile neprevăzute.
Specialist Financiar (Pe tot ciclul proiectului) Însărcinat cu întocmirea graficului și procedurilor de trageri, monitorizarea financiară a proiectului și activități de raportare a aspectelor financiare. Aceasta implică estimarea sumelor și programarea disponibilității fondurilor din diferite surse financiare (buget de stat, bugete locale, alți donatori).
Specialist în Droguri (Pe tot ciclul proiectului) Însărcinat cu pregătirea și executarea activităților legate de dependența de droguri a copiilor, inclusiv instruire, proceduri și monitorizare.

- Tabelul 7 A -

OBIECTIVE FIZICE ȘI SOCIALE PE SUBPROIECTE

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii Data: ..................
DESCRIERE OBIECTIVE URMĂRITE OBIECTIVE REALIZATE MODIFICĂRI COMENTARII
Centru Beneficiari Personal Centru Beneficiari Personal
Nr. Subproiect Localizare Servicii Suprafața Capacitate max. Specializat Altele Instruire Suprafața Capacitate max. Specializat Altele Instruire
m2 Număr Număr Număr D/N m2 Număr Număr Număr D/N

- Tabelul 7 B -

EVALUAREA FINALĂ A OBIECTIVELOR PROGRAMULUI

ȚARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1480 (2004) - Inițiativa Copiii Străzii
OBIECTIVE URMĂRITE OBIECTIVE REALIZATE
a) Asigurarea unui adăpost sigur pentru copiii străzii.
b) Integrarea serviciilor locale existente cu noile servicii de Protecția Copilului.
c) Adoptarea de măsuri preventive efective pentru a evita abandonarea copiilor în viitor.
d) Reducerea factorilor de risc pentru copii vulnerabili și familiile acestora.
e) O mai bună înțelegere a fenomenului dependenței de droguri la copiii străzii și măsuri integrate de combatere a acestui fenomen. Ridicarea nivelului personalului profesionist ce va dobândi cunoștințele și experiența necesare pentru a lucra cu aceste grupuri vulnerabile.
f) Sporirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la utilizarea drogurilor în România și consecințele sale.
g) Reducerea numărului de copiii ce își părăsesc familiile și rămân pe străzi.
h) Reintegrarea unui număr cât mai mare de copii ai străzii în societate.
i) Date privind reacțiile și strategii comune între toate instituțiile implicate în proiect.
j) Dezvoltarea unei Rețele Naționale de Informații care să lege toate Direcțiile Județene, în vederea unei identificări mai precise și mai rapide a copiilor străzii.
k) Sporirea capacității nivelurilor locale ce lucrează pentru protecția copilului. Instituirea unor mecanisme de cooperare între acestea.
l) Strângerea legăturilor între autoritățile centrale și autoritățile locale, Ministere Publice, ONG-uri și Societatea Civilă, în vederea adoptării unor strategii comune pentru acțiuni de Bunăstare a Copilului și integrarea capacităților și serviciilor lor într-o politică comună de protecție a copilului.

- Tabelul 7 C -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...