Art 3 Dispoziții generale | Lege 227/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. ADAMS - sistem de administrare și management anti-doping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea și raportarea de date destinate să ajute beneficiarii și Agenția Mondială Anti-Doping în operațiunile anti-doping, în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. administrarea - punerea la dispoziție, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la utilizarea de către o altă persoană a unei substanțe interzise și/sau metode interzise;

3. ajutor substanțial - sprijin efectiv acordat de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informații printr-o declarație scrisă și administrarea de probe, inclusiv prin depunerea de mărturii și furnizarea de informații concludente pentru descoperirea unui caz și stabilirea unei încălcări de către alt sportiv sau persoană din cadrul personalului asistent al sportivului;

4. audiere provizorie - audiere sumară ce are loc înaintea audierii prevăzute la art. 47, verbală sau scrisă, în cadrul căreia sportivului i se aduc la cunoștință rezultatul constatat, reglementările anti-doping încălcate, drepturile de care beneficiază și obligațiile care îi revin;

5. comitet național olimpic - organizație recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic;

6. competiție - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară;

7. consecințe financiare - sancțiunea de natură financiară impusă ca urmare a unei încălcări a reglementărilor anti-doping sau dispusă de Curtea de Arbitraj Sportiv, pentru a recupera costurile asociate acesteia;

8. control doping - procesul care include furnizarea de informații privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, prelevarea și mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri și apeluri;

9. control doping fără aviz prealabil - un control doping care se desfășoară fără vreo atenționare prealabilă a sportivului și în care sportivul este însoțit în permanență, începând din momentul anunțării și până la prelevarea probei biologice;

10. Convenția UNESCO - Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele părți la Convenție și de Conferința părților la Convenția internațională împotriva dopajului în sport;

11. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obținute în cadrul unei anumite competiții sau manifestări sportive, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii;

12. deținere - posesia sau controlul exclusiv asupra substanței sau metodei interzise;

13. falsificarea - modificarea cu un scop incorect printr-o acțiune incorectă, obstrucționarea, inducerea în eroare sau orice comportament fraudulos, în scopul de a modifica rezultatele testării doping sau de a împiedica desfășurarea procedurilor obișnuite de testare doping, precum și oferirea de informații false Agenției;

14. informarea publică sau raportarea - publicarea de informații cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping, în conformitate cu art. 55;

15. în competiție - perioada care începe cu 12 ore înainte de o competiție la care sportivul este programat să participe, până la finalul competiției și al procesului de prelevare a probelor legat de acea competiție, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel în reglementările unei federații internaționale sau ale unei alte organizații naționale anti-doping;

16. în afara competiției - orice testare doping care nu este realizată în competiție;

17. lipsa vinovăției sau neglijenței - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a știut sau nu a suspectat și nici nu ar fi avut posibilitatea să știe ori să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanțe ori metode interzise sau că într-un alt mod a încălcat o reglementare anti-doping;

18. lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că vinovăția sau neglijența de care a dat dovadă nu a fost semnificativă în ceea ce privește încălcarea reglementărilor anti-doping, atunci când se analizează împrejurările și se iau în calcul criteriile stabilite pentru acestea;

19. Listă interzisă - lista care denumește substanțele și metodele interzise;

20. locul unei manifestări sportive - loc stabilit de organismul decizional al unui eveniment;

21. lot de testare înregistrat - eșantionul format din sportivi de elită, stabilit separat de către fiecare federație internațională și organizație națională anti-doping, sportivi care sunt supuși testării doping în și în afara competiției, ca parte a planului de distribuire a testărilor aparținând organizației sau federației internaționale respective și care au obligația să furnizeze informații de localizare în conformitate cu prevederile Codului și ale Standardului internațional pentru testare și investigații;

22. manifestare sportivă - serie de competiții individuale organizate împreună de către un singur organism decizional;

23. manifestare sportivă internațională - manifestare sportivă în cadrul căreia Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, o federație internațională, o organizație care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizație sportivă internațională răspund de manifestarea sportivă sau numesc oficiali pentru aceasta;

24. manifestare sportivă națională - manifestare sportivă ce implică participarea sportivilor de nivel național și internațional, care nu este o manifestare sportivă internațională;

25. marker - un compus, grup de compuși sau parametri biologici, care indică utilizarea de substanțe sau metode interzise;

26. metabolit - orice substanță produsă în organism în urma unui proces de metabolizare, biodegradare;

27. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;

28. ofițer de control doping - persoană atestată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și care are, pe baza delegației emise de Agenția Națională Anti-Doping, responsabilitatea gestionării la fața locului a ședinței de prelevare a probei;

29. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - ofițer de control doping autorizat care are și calificare medicală pentru efectuarea puncției venoase, obținută potrivit prevederilor legale;

30. organizator de manifestări sportive majore - asociațiile continentale ale comitetelor naționale olimpice și alte organizații internaționale sportive multidisciplinare, care funcționează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaționale;

31. organizație anti-doping - semnatar responsabil cu adoptarea de reguli pentru inițierea, implementarea sau aplicarea oricărei părți din procesul de control doping, ce poate include Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, alte organizații care organizează evenimente sportive majore ce efectuează testarea în cadrul acestor evenimente sportive, Agenția Mondială Anti-Doping, federațiile internaționale și organizațiile naționale anti-doping;

32. organizație națională anti-doping - entitate desemnată de fiecare țară, având autoritatea și responsabilitatea principală la nivel național de a adopta și implementa reglementările anti-doping, de a efectua activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor și procedura de audiere;

33. organizație regională anti-doping - entitate la nivel regional, desemnată de țările membre să coordoneze și să gestioneze domenii delegate din programele naționale anti-doping ale acestora, care pot include adoptarea și implementarea de reglementări anti-doping, planificarea și prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, examinarea scutirilor pentru uz terapeutic, desfășurarea audierilor și coordonarea programelor educative la nivel regional;

34. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;

35. pașaportul biologic al sportivului - programul și metodele prin care se colectează și se consemnează informații, în conformitate cu standardele internaționale ale Agenției Mondiale Anti-Doping;

36. perioada manifestării sportive - timpul dintre începutul și sfârșitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care coordonează manifestarea;

37. persoană - persoană fizică sau juridică și orice altă entitate;

38. personal asistent al sportivului - orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistență sportivului care participă sau se pregătește să participe la competiții sportive;

39. posesia - situația în care persoana are control exclusiv sau intenționează să exercite controlul asupra substanței și/sau metodei interzise; cumpărarea, inclusiv prin mijloace electronice sau orice alte mijloace, a unei substanțe și/sau metode interzise, de către o persoană, constituie posesie;

40. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;

41. produs contaminat - produs care conține o substanță interzisă și care nu este menționată pe eticheta produsului;

42. programul observatorilor independenți - echipă de observatori, aflată sub supravegherea Agenției Mondiale Anti-Doping, care observă și oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping la anumite manifestări sportive și raportează observațiile sale;

43. rezultat atipic - un raport de la un laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agenția Mondială Anti-Doping, care necesită investigații ulterioare potrivit prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare, înainte de a se stabili existența unui rezultat pozitiv;

44. rezultat pozitiv - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică, într-o probă biologică, prezența unei substanțe interzise, a metaboliților ori a markerilor săi, inclusiv însemnate cantități de substanțe endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise;

45. rezultat pozitiv în pașaportul biologic - raport elaborat pe baza procedurii prevăzute în Documentul tehnic sau în Instrucțiunile tehnice, care relevă faptul că rezultatele analitice examinate sunt atipice în raport cu o stare fiziologică normală sau cu o patologie cunoscută și sunt comparabile cu utilizarea unei substanțe și/sau metode interzise;

46. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizării în scopuri terapeutice a unei substanțe și/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afecțiune dovedită medical;

47. semnatari - entități semnatare ale Codului, ce se conformează prevederilor acestuia;

48. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfășurării unei competiții;

49. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;

50. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internațional, definit ca atare de fiecare federație internațională, sau orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel național, legitimată la un club sportiv afiliat la o federație sportivă națională, și orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la nivel inferior. Prezenta definiție cuprinde și practicanții de sport la nivel recreativ, fără ca aceștia să aibă obligația de a furniza informații privind localizarea lor și de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);

51. sportiv de nivel național - sportiv care concurează într-o disciplină sportivă la nivel național, conform definiției elaborate de fiecare organizație națională anti-doping, cu respectarea Standardului internațional pentru testare și investigații;

52. sportiv de nivel internațional - sportiv care concurează la nivel internațional într-o disciplină sportivă, definit ca atare de fiecare federație internațională, cu respectarea Standardului internațional pentru testare și investigații;

53. standard internațional - un standard adoptat de către Agenția Mondială Anti-Doping, ce conține și detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozițiilor Codului;

54. stricta responsabilitate - regula conform căreia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) și b), pentru a stabili încălcarea unei reglementări anti-doping, nu este necesar ca organizația anti-doping să demonstreze intenția, vinovăția, neglijența sau utilizarea cu bună știință a unei substanțe și/sau metode interzise de către sportiv;

55. substanță interzisă - orice substanță calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;

56. substanțe specifice - toate substanțele interzise, cu excepția substanțelor din clasele agenților anabolizanți, a hormonilor și anumitor stimulente și hormoni antagoniști și modulatori, precum și a metodelor interzise, identificate ca atare în Lista interzisă, standard internațional al Agenției Mondiale Anti-Doping;

57. suspendarea - oprirea sportivului sau a unei persoane din personalul asistent al acestuia, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea în cadrul oricărei competiții, exercitarea unei activități în legătură cu activitatea sportivă, precum și suspendarea finanțării conform art. 61 alin. (9);

58. suspendare provizorie - oprirea temporară a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) de la participarea în cadrul oricărei competiții până la luarea deciziei finale;

59. tentativă - angajare comportamentală deliberată, care constituie un pas important în desfășurarea unei acțiuni, cu scopul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2);

60. terapeutic - tratamentul unei stări medicale cu agenți sau metode curative sau care ajută la vindecare;

61. testări-țintă - selecționarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute în Standardul internațional pentru testare și investigații;

62. testare doping - parte a procesului de desfășurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe biologice, mânuirea lor și transportul de probe biologice la laborator;

63. trafic - vânzarea, oferirea, transportarea, trimiterea, aducerea sau distribuirea ori posesia, în unul din scopurile aici prevăzute, către un terț, a unei substanțe și/sau metode interzise, prin orice mijloace, de către un sportiv, personal asistent al sportivului sau de orice altă persoană aflată sub jurisdicția unei organizații anti-doping;

64. utilizare de substanțe sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanțe sau metode interzise;

65. vinovăția - orice încălcare a unei îndatoriri sau orice lipsă de atenție cuvenită în conformitate cu o situație anume.

Acesta este un fragment din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 227/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Agenția Națională Anti-Doping
Art 5 Agenția Națională Anti-Doping
Art 6 Agenția Națională Anti-Doping
Art 7 Agenția Națională Anti-Doping
Art 8 Agenția Națională Anti-Doping
Art 9 Agenția Națională Anti-Doping
Art 10 Agenția Națională Anti-Doping
Art 11 Agenția Națională Anti-Doping
Art 12 Agenția Națională Anti-Doping
Art 13 Agenția Națională Anti-Doping
;
se încarcă...