Act Internațional

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 și la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 2 octombrie 1979*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

ARTICOLUL 1 Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificări
internaționale; definiție și limbi internaționale ale clasificării

(1) Țările la care se aplică prezentul aranjament sunt constituite ca uniune specială și adoptă o clasificare comună a produselor și serviciilor, în vederea înregistrării mărcilor, denumită în cele ce urmează clasificare.

(2) Clasificarea cuprinde:

(i) o listă a claselor, însoțită, dacă este cazul, de note explicative;

(ii) o listă alfabetică a produselor și serviciilor, denumită în cele ce urmează lista alfabetică, cu indicarea clasei în care este încadrat fiecare produs sau serviciu.

(3) Clasificarea este alcătuită din:

(i) clasificarea care a fost publicată în anul 1971 de Biroul Internațional al Proprietății Intelectuale, denumit în cele ce urmează Birou internațional, menționat în Convenția privind instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, stabilindu-se, cu toate acestea, ca notele explicative din lista claselor care apar în această publicație să se considere provizorii, având rolul de recomandări, până când se stabilesc note explicative ale listei claselor de către Comitetul de experți menționat la art. 3;

(ii) modificările și completările care au intrat în vigoare, conform art. 4 (1) al Aranjamentului de la Nisa din 15 iunie 1957 și Actului de la Stockholm din 14 iulie 1967 al acestui aranjament, înaintea intrării în vigoare a prezentului aranjament;

(iii) schimbările aduse, în cele ce urmează, în baza art. 3 al prezentului aranjament și care intră în vigoare conform art. 4 (1) al acestuia.

(4) Clasificarea se întocmește în limbile franceză și engleză, cele două texte având aceeași autenticitate.

(5)

a) Clasificarea menționată la alin. (3) (i), cât și completările menționate la alin. (3) (ii) care au intrat în vigoare înaintea datei la care prezentul aranjament este deschis semnării sunt incluse într-un exemplar autentic, în limba franceză, depus la directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, denumite în cele ce urmează director general și Organizație. Modificările și completările menționate la alin. (3) (ii), care intră în vigoare după data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt, de asemenea, depuse într-un exemplar autentic, în limba franceză, la directorul general.

b) Versiunea în limba engleză a textelor menționate la lit. a) se stabilește de către Comitetul de experți menționat la art. 3, la scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului aranjament. Exemplarul său autentic se depune la directorul general.

c) Schimbările menționate la alin. (3) (iii) se depun într-un exemplar autentic, în limbile franceză și engleză, la directorul general.

(6) Directorul general stabilește, după consultarea guvernelor interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie recurgând la orice altă modalitate care n-ar avea nici o repercusiune financiară asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizație, texte oficiale ale clasificării în limbile germană, arabă, spaniolă, italiană, portugheză, rusă și în celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea menționată la art. 5.

(7) Lista alfabetică menționează, în ceea ce privește fiecare indicație de produs sau serviciu, un număr de ordine pentru limba în care a fost întocmită, cu:

(i) dacă este vorba de lista alfabetică întocmită în limba engleză, numărul de ordine pe care aceeași indicație îl are în lista alfabetică întocmită în limba franceză și viceversa;

(ii) dacă este vorba de o listă alfabetică întocmită conform alin. (6), numărul de ordine pe care aceeași indicație îl are în lista alfabetică întocmită în limba franceză sau în lista alfabetică întocmită în limba engleză.

ARTICOLUL 2 Sfera juridică și aplicarea clasificării

(1) Sub rezerva obligațiilor impuse de prezentul aranjament, sfera clasificării este aceea care i-a fost atribuită de fiecare țară a Uniunii speciale. În mod special, clasificarea nu leagă țările Uniunii speciale nici în ceea ce privește aprecierea întinderii protecției mărcii, nici în ceea ce privește recunoașterea mărcilor de serviciu.

(2) Fiecare dintre țările Uniunii speciale își rezervă dreptul de a aplica clasificarea ca sistem principal sau sistem auxiliar.

(3) Administrațiile competente ale țărilor Uniunii speciale vor indica, în titlurile și publicațiile oficiale ale înregistrărilor mărcilor, numerele claselor clasificărilor cărora le aparțin produsele sau serviciile pentru care se înregistrează marca.

(4) Faptul că o denumire figurează în lista alfabetică nu afectează cu nimic drepturile care ar putea exista privitor la această denumire.

ARTICOLUL 3 Comitetul de experți

(1) S-a instituit un comitet de experți, în cadrul căruia este reprezentată fiecare dintre țările Uniunii speciale.

(2)

a) Directorul general are posibilitatea și, la cererea Comitetului de experți, trebuie să invite țările din afara Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizației sau părți la Convenția de la Paris privind protecția proprietății intelectuale, să fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experți.

b) Directorul general invită organizațiile interguvernamentale specializate în domeniul mărcilor, dintre care cel puțin una dintre țările membre este o țară a Uniunii speciale, să fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experți.

c) Directorul general poate și, la cererea Comitetului de experți, trebuie să invite reprezentanți ai altor organizații interguvernamentale și organizații internaționale neguvernamentale să participe la discuțiile care îi interesează.

(3) Comitetul de experți:

(i) hotărăște schimbările ce se aduc clasificării;

(ii) adresează țărilor Uniunii speciale recomandări, cu scopul de a facilita utilizarea clasificării și de a promova aplicarea uniformă;

(iii) ia orice alte măsuri care, fără a avea repercusiuni financiare asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizație, sunt de natură să faciliteze aplicarea clasificării de către țările în curs de dezvoltare;

(iv) este abilitat să instituie subcomitete și grupe de lucru.

(4) Comitetul de experți adoptă regulamentul său interior. Acest regulament conferă organizațiilor interguvernamentale menționate la alin. (2) b), care pot aduce o contribuție substanțială dezvoltării clasificării, posibilitatea de a lua parte la reuniunile subcomitetelor și grupelor de lucru ale Comitetului de experți.

(5) Propunerile de schimbări ce se aduc clasificării pot fi făcute de către administrația competentă a oricărei țări a Uniunii speciale, de către Biroul internațional, de organizațiile interguvernamentale reprezentate la Comitetul de experți în baza alin. (2)b) și de către oricare țară sau organizație invitată în mod special de Comitetul de experți să formuleze astfel de propuneri. Propunerile se comunică Biroului internațional, care le prezintă membrilor Comitetului de experți și observatorilor cel mai târziu la două luni înaintea sesiunii Comitetului de experți în cursul căreia vor fi examinate.

(6) Fiecare țară a Uniunii speciale dispune de un vot.

(7)

a) Sub rezerva prevederilor lit. b), Comitetul de experți ia hotărârile cu majoritatea simplă a țărilor Uniunii speciale reprezentate care votează.

b) Hotărârile referitoare la adoptarea modificărilor ce se aduc clasificării sunt luate cu majoritatea a patru cincimi din numărul țărilor Uniunii speciale reprezentate care votează. Prin modificare, trebuie să se înțeleagă orice transfer de produse sau de servicii dintr-o clasă în alta sau constituirea unei noi clase.

c) Regulamentul interior menționat la alin. (4) prevede că, în afară de cazuri speciale, modificările clasificării se adoptă la închiderea de perioade determinate; Comitetul de experți fixează durata fiecărei perioade.

(8) Abținerea nu se consideră vot.

ARTICOLUL 4 Notificarea, intrarea în vigoare și publicarea schimbărilor

(1) Schimbările hotărâte de Comitetul de experți, cât și recomandările Comitetului de experți se notifică administrațiilor competente ale țărilor Uniunii speciale de către Biroul internațional. Modificările intră în vigoare la 6 luni de la data trimiterii notificării. Orice altă schimbare intră în vigoare la data pe care o stabilește Comitetul de experți în momentul în care se adoptă schimbarea.

(2) Biroul internațional include în clasificare schimbările intrate în vigoare. Aceste schimbări fac obiectul opiniilor publicate în periodicele stabilite de către Adunarea menționată la art. 5.

ARTICOLUL 5 Adunarea Uniunii speciale

(1)

a) Uniunea specială are o adunare compusă din țările care au ratificat prezentul aranjament sau care au aderat la el.

b) Guvernul fiecărei țări este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanți, de consilieri și de experți.

c) Cheltuielile fiecărei delegații sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.

(2)

a) Sub rezerva dispozițiilor art. 3 și 4, Adunarea:

(i) se ocupă de toate problemele privind menținerea și dezvoltarea Uniunii speciale și aplicarea prezentului aranjament;

(ii) dă indicații Biroului internațional privind pregătirea conferințelor de revizuire, ținând seama, într-un mod adecvat, de observațiile țărilor Uniunii speciale care nu au ratificat prezentul aranjament sau care nu au aderat la el;

(iii) examinează și aprobă rapoartele și activitățile directorului general al Organizației, denumit în cele ce urmează director general, referitoare la Uniunea specială și îi dă toate indicațiile utile privind problemele ce țin de competența Uniunii speciale;

(iv) hotărăște programul, adoptă bugetul bienal al Uniunii speciale și aprobă conturile de lichidare;

(v) adoptă regulamentul financiar al Uniunii speciale;

(vi) înființează, în afara Comitetului de experți menționat la art. 3, celelalte comitete de experți și grupele de lucru pe care le consideră utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;

(vii) decide care sunt țările ce nu sunt membre ale Uniunii speciale și care sunt organizațiile interguvernamentale ce pot fi admise la reuniunile sale în calitate de observatori;

(viii) adoptă modificările art. 5-8;

(ix) întreprinde orice altă acțiune adecvată în vederea atingerii obiectivelor Uniunii speciale;

(x) se achită de orice alte sarcini pe care le implică prezentul aranjament.

b) Adunarea hotărăște asupra problemelor care interesează și alte uniuni administrate de către Organizație, consultând Comitetul de coordonare al Organizației.

(3)

a) Fiecare țară membră a Adunării dispune de un vot.

b) Majoritatea țărilor membre ale Adunării constituie cvorumul.

c) În pofida dispozițiilor lit. b), dacă, în cadrul unei sesiuni, numărul țărilor reprezentate este inferior majorității dar egal sau superior treimii țărilor membre ale Adunării, aceasta poate lua decizii; cu toate acestea, hotărârile Adunării, cu excepția acelora care privesc procedura sa, nu devin executorii decât atunci când sunt îndeplinite condițiile enunțate mai jos. Biroul internațional comunică respectivele decizii țărilor membre ale Adunării care nu erau reprezentate, invitându-le să-și exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data comunicării respective, votul sau abținerea. Dacă, la încheierea acestui termen, numărul țărilor care și-au exprimat astfel votul sau abținerea este cel puțin egal cu numărul țărilor a căror lipsă a împiedicat constituirea cvorumului în timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiția ca, în același timp, majoritatea necesară să rămână întrunită.

d) Sub rezerva dispozițiilor art. 8 (2), hotărârile Adunării se iau cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor exprimate.

e) Abținerea nu se consideră vot.

f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singură țară și nu poate vota decât în numele acesteia.

g) Țările Uniunii speciale care nu sunt membre ale Adunării sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori.

(4)

a) Adunarea se reunește o dată la 2 ani în sesiune ordinară la convocarea directorului general și, în afară de cazuri excepționale, în timpul aceleiași perioade și în același loc ca și Adunarea generală a Organizației.

b) Adunarea se reunește în sesiune extraordinară la convocarea adresată de directorul general, la cererea unei pătrimi din numărul țărilor membre ale Adunării.

c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este întocmită de directorul general.

(5) Adunarea adoptă regulamentul său interior.

ARTICOLUL 6 Biroul internațional

(1)

a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de către Biroul internațional.

b) În mod special, Biroul internațional pregătește reuniunile și asigură secretariatul Adunării, al Comitetului de experți, al tuturor celorlalte comitete de experți și al tuturor grupelor de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experți le poate institui.

c) Directorul general are cea mai înaltă funcție din Uniunea specială și o reprezintă.

(2) Directorul general și orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experți și ale oricărui alt comitet de experți sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experți le poate institui. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al acestor organe.

(3)

a) Biroul internațional, conform directivelor Adunării, pregătește conferințele de revizuire ale dispozițiilor aranjamentului, altele decât cele ale art. 5-8.

b) Biroul internațional poate consulta organizații interguvernamentale și internaționale neguvernamentale privind pregătirea conferințelor de revizuire.

c) Directorul general și persoanele desemnate de acesta iau parte, fără drept de vot, la deliberări în cadrul acestor conferințe.

(4) Biroul internațional execută orice alte sarcini care îi sunt atribuite.

ARTICOLUL 7 Finanțele

(1)

a) Uniunea specială are un buget.

b) Bugetul Uniunii speciale include încasările și cheltuielile proprii acesteia, contribuția sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor, cât și, dacă este cazul, suma pusă la dispoziție bugetului Conferinței Organizației.

c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în exclusivitate Uniunii speciale, ci și uneia sau mai multor alte uniuni administrate de Organizație. Partea Uniunii speciale în cadrul acestor cheltuieli comune este proporțională cu interesul pe care aceste cheltuieli le reprezintă pentru ea.

(2) Bugetul Uniunii speciale se stabilește ținând seama de cerințele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizație.

(3) Bugetul Uniunii speciale este finanțat din următoarele surse:

(i) contribuțiile țărilor Uniunii speciale;

(ii) taxele și sumele datorate pentru serviciile oferite de către Biroul internațional în numele Uniunii speciale;

(iii) produsul vânzării publicațiilor Biroului internațional privind Uniunea specială și drepturile aferente acestor publicații;

(iv) donații, dispoziții testamentare și subvenții;

(v) chirii, dobânzi și alte diverse venituri.

(4)

a) Pentru a-și stabili partea de contribuție în sensul prevederilor alin. (3) (i), fiecare țară a Uniunii speciale aparține clasei în care a fost încadrată la Uniunea de la Paris privind protecția proprietății industriale și își plătește contribuțiile anuale pe baza numărului de unități determinat pentru respectiva clasă în respectiva uniune.

b) Contribuția anuală a fiecărei țări a Uniunii speciale constă dintr-un cuantum al cărui raport la suma totală a contribuțiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a tuturor țărilor este același cu raportul dintre numărul unităților clasei în cadrul căreia este încadrată și numărul total al unităților din ansamblul țărilor.

c) Contribuțiile se plătesc la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

d) O țară care a întârziat să își plătească contribuțiile nu își poate exercita dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii speciale, dacă cuantumul restanței sale este egal sau mai mare decât acela al contribuțiilor pe care le datorează pentru cei 2 ani încheiați. Cu toate acestea, o asemenea țară poate fi autorizată să își păstreze exercitarea dreptului său de vot în cadrul respectivului organ atât timp cât acesta din urmă apreciază că întârzierea este cauzată de împrejurări deosebite și inevitabile.

e) În cazul în care bugetul nu se adoptă înaintea începerii unui nou exercițiu financiar, bugetul anului precedent este reînnoit conform modalităților prevăzute de regulamentul financiar.

(5) Cuantumul taxelor și sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul internațional în numele Uniunii speciale se stabilește de directorul general, care raportează Adunării.

(6)

a) Uniunea specială are un fond de rulment alcătuit dintr-un vărsământ unic efectuat de fiecare țară a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăște majorarea sa.

b) Cuantumul vărsământului inițial al fiecărei țări la fondul menționat sau cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporțional cu contribuția respectivei țări pentru anul în cursul căruia se constituie fondul sau se hotărăște majorarea sa.

c) Proporția și modalitățile de vărsământ se hotărăsc de Adunare, la propunerea directorului general și după avizul Comitetului de coordonare al Organizației.

(7)

a) Acordul de sediu încheiat cu țara pe teritoriul căreia își are sediul Organizația prevede ca, dacă fondul de rulment nu este suficient, țara respectivă să acorde sume în avans. Cuantumul acestor sume în avans și condițiile în care sunt acordate fac obiectul, în fiecare situație, unor acorduri separate între țara în cauză și Organizație.

b) Țara menționată la lit. a) și Organizația au, fiecare, dreptul de a denunța angajamentul de a acorda sume în avans, printr-o notificare scrisă. Denunțarea produce efect la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia a fost notificată.

(8) Verificarea conturilor se asigură, conform modalităților prevăzute de regulamentul financiar, de către una sau mai multe țări ale Uniunii speciale sau de către controlori externi, care sunt, cu consimțământul acestora, desemnați de Adunare.

ARTICOLUL 8 Modificarea art. 5-8

(1) Propunerile de modificare a art. 5-7 și a prezentului articol pot fi prezentate de către orice țară membră a Adunării sau de către directorul general. Aceste propuneri se comunică de către directorul general țărilor membre ale Adunării cu cel puțin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării.

(2) Orice modificare a articolelor menționate la alin. (1) se adoptă de către Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 5 și a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate.

(3) Orice modificare a articolelor menționate la alin. (1) intră în vigoare la o lună după primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituționale respective, din partea a trei pătrimi din numărul țărilor care erau membre ale Adunării în momentul în care modificarea a fost adoptată. Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptată, leagă toate țările care sunt membre ale Adunării în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin membre ale Adunării la o dată ulterioară; cu toate acestea, orice modificare care mărește obligațiile financiare ale țărilor Uniunii speciale nu le leagă decât pe acelea dintre ele care și-au notificat acceptarea privind respectiva modificare.

ARTICOLUL 9 Ratificarea și aderarea; intrarea în vigoare

(1) Fiecare dintre țările Uniunii speciale care a semnat prezentul aranjament îl poate ratifica și, dacă nu l-a semnat, poate să adere la el.

(2) Orice țară din afara Uniunii speciale, parte la Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, poate adera la prezentul aranjament și poate deveni, ca urmare a acestui fapt, țară a Uniunii speciale.

(3) Instrumentele de ratificare și de aderare se depun la directorul general.

(4)

a) Prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni după ce următoarele două condiții au fost îndeplinite:

(i) șase sau mai multe țări și-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare;

(ii) cel puțin trei dintre aceste țări sunt țări care, la data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt țări ale Uniunii speciale.

b) Intrarea în vigoare menționată la lit. a) este efectivă în privința țărilor care, cu cel puțin 3 luni înaintea respectivei intrări în vigoare, au depus instrumente de ratificare sau de aderare.

c) În privința oricărei țări neincluse la lit. b), prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea sa a fost notificată de către directorul general, cu condiția ca o dată ulterioară să nu fi fost menționată în instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest ultim caz, prezentul aranjament intră în vigoare, în ceea ce privește respectiva țară, la data astfel indicată.

(5) Ratificarea sau aderarea atrage, în mod legal, aderarea la toate clauzele și accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.

(6) După intrarea în vigoare a prezentului aranjament, nici o țară nu poate ratifica un act anterior prezentului aranjament sau nu poate adera la el.

ARTICOLUL 10 Durata

Prezentul aranjament are aceeași durată ca și Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale.

ARTICOLUL 11 Revizuirea

(1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferințe ale țărilor Uniunii speciale.

(2) Convocarea conferințelor de revizuire se hotărăște de către Adunare.

(3) Art. 5-8 pot fi modificate fie printr-o conferință de revizuire, fie conform prevederilor art. 8.

ARTICOLUL 12 Denunțarea

(1) Orice țară poate denunța prezentul aranjament printr-o notificare adresată directorului general. Această denunțare atrage și denunțarea prezentului aranjament sau a actelor anterioare acestuia pe care țara care denunță prezentul aranjament le-a ratificat sau la care a aderat și nu produce efect decât în privința țării care a cerut-o, aranjamentul rămânând executoriu și în vigoare față de celelalte țări ale Uniunii speciale.

(2) Denunțarea produce efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.

(3) Posibilitatea de denunțare prevăzută de prezentul articol nu poate fi exercitată de o țară înaintea încheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit țară a Uniunii speciale.

ARTICOLUL 13 Trimiterea la art. 24 al Convenției de la Paris

Dispozițiile art. 24 al Actului de la Stockholm din 1967 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale se aplică prezentului aranjament; cu toate acestea, dacă dispozițiile respective se vor modifica, ultimul amendament valabil se aplică prezentului aranjament în ceea ce privește țările Uniunii speciale care sunt legate prin respectivul amendament.

ARTICOLUL 14 Semnare; limbi oficiale; funcții de depozitar; notificări

(1)

a) Prezentul aranjament se semnează într-un singur exemplar autentic în limbile franceză și engleză, cele două texte având aceeași autenticitate, și se depune la directorul general.

b) Directorul general stabilește texte oficiale ale prezentului aranjament după consultarea guvernelor interesate și în cele două luni de la semnarea acestuia, în celelalte două limbi, spaniolă și rusă, în care, pe lângă limbile menționate la lit. a), au fost semnate textele conforme Convenției privind instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

c) Directorul general stabilește texte oficiale ale prezentului aranjament după consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, arabă, italiană și portugheză și în celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica.

(2) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării până la data de 31 decembrie 1977.

(3)

a) Directorul general atestă și transmite două copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor tuturor țărilor Uniunii speciale și, la cerere, guvernului oricărei alte țări.

b) Directorul general atestă și transmite două copii de pe orice modificări ale prezentului aranjament guvernelor tuturor țărilor Uniunii speciale și, la cerere, guvernului oricărei alte țări.

(4) Directorul general dispune înregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizației Națiunilor Unite.

(5) Directorul general notifică guvernelor tuturor țărilor care sunt parte la Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale:

(i) semnăturile depuse conform prevederilor alin. (1);

(ii) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 9 (3);

(iii) data intrării în vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 9 (4) a);

(iv) acceptările modificărilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 8 (3);

(v) datele la care respectivele modificări intră în vigoare;

(vi) denunțările primite conform prevederilor art. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...