Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 1978 până la 07 august 1990, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 15/1990.
Formă aplicabilă de la 27 ianuarie 1982 până la 07 august 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Infaptuirea Programului de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism impune perfectionarea continua a formelor si metodelor de organizare si conducere a societatii, de participare a maselor largi de oameni ai muncii la adoptarea deciziilor la toate nivelurile vietii sociale si de stat.

Corespunzator dezvoltarii multilaterale a economiei nationale, a intregii vieti economice si sociale, Partidul Comunist Roman a actionat cu consecventa pentru instituirea unui sistem cuprinzator de organe de conducere colectiva, folosirea unor forme de participare a tuturor oamenilor muncii la conducerea si gestiunea unitatilor, aplicarea celor mai noi cuceriri ale stiintei organizarii si conducerii, ridicarea pe o treapta calitativ superioara a conducerii unitatilor socialiste.

Pe bata amplului program de masuri stabilit de Partidul Comunist Roman se asigura participarea clasei muncitoare, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fara deosebire de nationalitate, la activitatea de conducere in domeniul economic, politic si social, perfectionarea necontenita a activitatii organelor de conducere colectiva, a tuturor organelor centrale si locale de stat.

Masurile adoptate pentru ridicarea pe un plan superior a autoconducerii muncitoresti si intarirea autogestiunii economico-financiare asigura cresterea rolului colectivelor de oameni ai muncii in conducerea intregii vieti economice si sociale, pun de acord mecanismul economico-financiar cu cadrul organizatoric democratic creat pentru a asigura unitatilor economice si organelor de conducere colectiva pirghii si mijloace economico-financiare de exercitare efectiva a drepturilor si raspunderilor conferite de lege si pentru gospodarirea cu maximum de eficienta a partii din avutia nationala incredintata de societate spre administrare.

Toate aceste masuri contribuie la accelerarea dezvoltarii productiei pe baza tehnicii moderne, imbunatatirea continua a calitatii produselor, realizarea unei inalte eficiente si cresterea rentabilitatii, ridicarea calitativa a intregii vieti economice. Se creeaza astfel conditii pentru cresterea contributiei fiecarei intreprinderi la dezvoltarea generala a societatii noastre socialiste si, totodata, pentru cointeresarea mai directa a colectivelor de oameni ai muncii in indeplinirea prevederilor de plan, in dezvoltarea economica a fiecarei intreprinderi, care sa se reflecte in sporirea veniturilor celor ce muncesc, potrivit programului de ridicare a nivelului de trai stabilit de partid si de stat.

In mod deosebit, cresc rolul activitatii de planificare si a celei financiare in indeplinirea programelor de dezvoltare in ritmuri inalte a fortelor de productie, precum si initiativa si raspunderea intreprinderilor si centralelor in planificarea si conducerea propriei activitati.

Imbinarea armonioasa a autonomiei fiecarei intreprinderi, prin largirea competentei si atributiilor ce ii revin, cu conducerea unitara a intregii vieti economice si sociale pe baza centralismului democratic asigura valorificarea deplina a avantajelor orinduirii socialiste, accelerarea progresului patriei noastre, dezvoltarea democratiei socialiste.

Perfectionarea sistemului de organizare si conducere a economiei se realizeaza in conditiile concentrarii productiei in mari unitati economice, ale profilarii si specializarii unitatilor de productie, ale folosirii cit mai depline si introducerii rapide in productie a rezultatelor cercetarilor stiintifice.

Intreprinderea, ca unitate de baza a economiei nationale, isi desfasoara activitatea pe baza de plan si are rolul de a gospodari cu maximum de eficienta mijloacele materiale si banesti, asigurind indeplinirea ritmica si integrala a sarcinilor stabilite prin plan, realizarea unor produse de calitate superioara in conditii de eficienta economica sporita.

Activitatea de planificare porneste de la unitatile de baza economice si teritorial-administrative. Planurile se elaboreaza avind la baza contractele economice care sa asigure certitudinea aprovizionarii si desfacerii. Conducerea activitatii financiare se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli ale intreprinderii. Intarirea autogestiunii economico-financiare impune tuturor intreprinderilor obligatia de a-si acoperi cheltuielile de productie si circulatie, de a obtine beneficii din care sa-si asigure propria dezvoltare si de a contribui la dezvoltarea generala a societatii, de a crea resursele pentru participarea oamenilor muncii la beneficii si pentru acoperirea cheltuielilor necesare satisfacerii unor nevoi social-culturale ale acestora in cadrul programului de crestere a nivelului de trai.

Centrala industriala, ca mare unitate economica autonoma, se constituie prin gruparea unor intreprinderi si a altor unitati potrivit criteriului omogenitatii produselor sau al tehnologiilor de fabricatie, al cooperarii in productie, al integrarii fabricatiei unor produse finite sau al amplasarii teritoriale a unitatilor componente. Prin masurile de perfectionare a conducerii si planificarii economico-sociale se asigura centralelor, in calitatea lor de titulare de plan, posibilitati sporite pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice si introducerea progresului tehnic, profilarea si specializarea productiei, dezvoltarea relatiilor de cooperare economica internationala si comert exterior, utilizarea eficienta a fondurilor fixe si mijloacelor circulante, reducerea cheltuielilor de productie si cresterea rentabilitatii productiei pe ansamblu si pe fiecare intreprindere subordonata.

In cadrul vastului program de imbunatatire a laturilor calitative ale activitatii economice, intreprinderile, centralele industriale si celelalte unitati economice trebuie sa-si concentreze eforturile pentru ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, dezvoltarea mai rapida a bazei de materii prime interne, gospodarirea rationala a combustibililor si energiei, cresterea mai accentuata a productivitatii muncii, sporirea rapida a eficientei fondurilor fixe, cresterea gradului de valorificare a materiilor prime si materialelor si reducerea mai accentuata a cheltuielilor de productie.

Pornind de la necesitatea perfectionarii continue a relatiilor socialiste de productie, de la calitatea oamenilor muncii de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si beneficiari ai tuturor bunurilor materiale si spirituale ale societatii, corespunzator largirii si ridicarii pe o treapta superioara a democratiei socialiste, oamenii muncii poarta intreaga raspundere pentru conducerea directa si efectiva a fiecarei unitati economice, pentru gospodarirea eficienta a bunurilor ce le sint incredintate spre administrare, avind indatorirea de a se preocupa necontenit de bunul mers al unitatii din care fac parte. Prin insusi continutul ei, proprietatea socialista impune integrarea organica a maselor in activitatea de organizare si conducere a productiei, intarirea disciplinei si responsabilitatii sociale a fiecarui cetatean pentru indeplinirea sarcinilor incredintate, participarea directa a celor ce muncesc la luarea deciziilor, exercitarea unui control exigent de catre oamenii muncii asupra modului in care se indeplinesc hotaririle adoptate.

Institutionalizarea adunarilor generale ale oamenilor muncii, organizarea de consilii ale oamenilor muncii la toate intreprinderile si celelalte unitati socialiste de stat, acordarea de atributii sporite tuturor acestor organe de conducere colectiva, largirea competentei lor si cresterea ponderii muncitorilor si maistrilor care lucreaza nemijlocit in productie in consiliile oamenilor muncii, au creat cadrul organizatoric de participare efectiva a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la procesul de elaborare si adoptare a deciziilor la conducerea nemijlocita a unitatilor, a intregii societati, de manifestare deplina a democratiei socialiste si de exercitare a autoconducerii muncitoresti.

Desemnarea secretarului organizatiei de partid in functia de presedinte al consiliului oamenilor muncii, iar a directorului ca presedinte al biroului executiv, asigura ridicarea rolului consiliilor oamenilor muncii, sporirea raspunderii organizatiei de partid in buna desfasurare a activitatii intreprinderii, precum si precizarea mai clara a atributiilor si sarcinilor biroului executiv si directorului, in realizarea in viata a hotaririlor adunarilor generale si consiliilor oamenilor muncii.

Prin reglementarea formelor de conducere colectiva, expresie a democratismului consecvent al orinduirii noastre, la toate unitatile socialiste de stat - ministere, alte organe centrale de stat, organe locale ale administratiei de stat, unitati economice si institutii - conducerea colectiva reprezinta un principiu general al intregului cadru institutional al statului nostru socialist.

Pentru perfectionarea in continuare a relatiilor de productie, imbunatatirea organizarii consiliilor oamenilor muncii si a altor organe de conducere colectiva, largirea cadrului de participare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, la conducerea unitatilor si la dezvoltarea autoconducerii muncitoresti,

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege:

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea intreprinderii

Art. 1. -

Intreprinderea de stat este unitatea de baza in care se desfasoara activitatea economico-sociala si in care oamenii muncii, pe baza principiului autoconducerii muncitoresti, isi exercita direct prerogativele ce decurg din calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de productie (bunuri ale intregului popor), producatori si benefiaciari ai bunurilor materiale.

Potrivit principiilor democratiei muncitoresti, fiecare om al muncii, incadrindu-se in colectivul unei intreprinderi socialiste de stat, participa nemijlocit la conducerea intreprinderii si la administrarea patrimoniului incredintat acesteia, are dreptul si obligatia de a contribui activ la perfectionarea activitatii intreprinderii, de a se pronunta asupra tuturor problemelor referitoare la buna desfasurare a intregii activitati economice si sociale din unitate si se angajeaza, totodata, fata de intreaga societate sa depuna toate eforturile pentru a asigura utilizarea eficienta si dezvoltarea continua a avutului obstesc, sa-si puna intreaga capacitate si putere de munca si creatie in slujba intereselor generale, sa contribuie la cresterea eficientei economice, ridicarea pe o treapta calitativ superioara a intregii activitati, conditie de baza pentru imbunatatirea continua a nivelului de trai material si spiritual al tuturor celor ce muncesc.

Intreprinderea are ca obiect de activitate, in functie de specific, producerea de bunuri, efecutarea de lucrari sau prestarea de servicii, aprovizionarea si desfacerea produselor.

Art. 2. -

Intreprinderile se organizeaza si functioneaza pe baza principiului autoconducerii muncitoresti si al autogestiunii economico-financiare. Ridicarea pe o treapta superioara a autoconducerii muncitoresti si intarirea autogestiunii economico-financiare asigura cresterea rolului colectivelor de oameni ai muncii in conducerea vietii economice si sociale si sporeste raspunderea fiecaruia pentru indeplinirea exemplara a sarcinilor, gospodarirea cu eficienta maxima a bunurilor incredintate unitatii spre administrare, dezvoltarea initiativei creatoare si promovarea unui spirit combativ, revolutionar si intransigent in intreaga activitate.

Organizarea activitatii economice se intemeiaza, totodata, pe principiul centralismului democratic, care imbina in mod organic conducerea unitara a economiei cu autonomia functionala a fiecarei unitati. Intreprinderea isi desfasoara activitatea potrivit legilor in vigoare, pe baza de plan, care este parte integranta a planului national unic de dezvoltare economico-sociala, avind totodata largi atributii in domeniul planificarii, cercetarii stiintifice si ingineriei tehnologice, proiectarii, investitiilor, aprovizionarii si desfacerii produselor, in pregatirea personalului muncitor, in organizarea productiei si a muncii, precum si autonomie in gospodarirea fondurilor. Intreprinderea este titulara de plan si raspunde fata de organul caruia ii este subordonata de indeplinirea planului, a tuturor indicatorilor tehnici, economici si financiari.

Art. 3. -

Activitatea financiara a intreprinderii se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli. Intarirea autogestiunii economico-financiare impune intreprinderilor obligatia de a-si acoperi cheltuielile de productie si de circulatie, de a obtine beneficii din care sa restituie fondurile primite de la societate, sa-si asigure propria dezvoltare, sa contribuie la dezvoltarea generala a societatii, sa creeze resursele pentru participarea oamenilor muncii la beneficii, precum si pentru acoperirea cheltuielilor necesare satisfacerii unor nevoi social-culturale in cadrul programului general de crestere a nivelului de trai al oamenilor muncii stabilit de partid si de stat.

Intreprinderile sint obligate sa desfasoare o activitate rentabila, cu eficienta sporita, sa asigure participarea oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor.

Intreprinderile au personalitate juridica, pe care o dobindesc la data inregistrarii lor la Ministerul Finantelor sau, in cazul celor de subordonare locala, la organele financiare judetene sau al municipiului Bucuresti.

Intreprinderile au plan propriu corespunzator activitatii pe care o desfasoara, parte integranta a planului national unic de dezvoltare economico-sociala, incheie bilant, au cont la banca, beneficiaza de credite bancare, au relatii economice, financiare si juridice cu alte unitati, utilizeaza formele de cointeresare materiala prevazute de lege, exercita controlul asupra tuturor activitatilor pe care le desfasoara.

Fabricile, uzinele, exploatarile, minele, grupurile de santiere si alte unitati similare fara personalitate juridica au autonomie economico-financiara in cadrul intreprinderii din care fac parte, in care scop au plan propriu si buget de venituri si cheltuieli. Relatiile cu bugetul de stat se realizeaza prin intreprinderea de care apartin.

Art. 4. -

Intreprinderile de interes republican se infiinteaza prin decret al Consiliului de Stat, iar intreprinderile de interes local, prin hotariri ale consiliilor populare. Prin actul de infiintare se stabilesc denumirea, sediul si obiectul de activitate.

Intreprinderile sint subordonate direct centralelor industriale sau unitatilor asimilate acestora, ministerelor, altor organe centrale de stat, consiliilor populare, potrivit actului de infiintare.

Desfiintarea intreprinderilor, reorganizarea lor, modificarea denumirii, sediului sau obiectului de activitate se fac de catre organele care au in competenta infiintarea lor.

Organizarea intreprinderilor se face pe baza normelor unitare de structura stabilite prin lege; structura organizatorica a intreprinderii cuprinde compartimente de productie, de conceptie, precum si compartimente functionale.

Combinatele si intreprinderile mari pot avea in structura lor sectii sau centre de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica care executa lucrari de introducere a progresului tehnic pentru combinatul sau intreprinderea respectiva.

Pe linga intreprinderi se pot infiinta sectii sau ateliere pentru productia de bunuri de larg consum in scopul valorificarii complete a materiilor si materialelor refolosibile rezultate din procesul de productie.

Pe linga intreprinderi pot functiona, de asemenea, unitati cu caracter social-cultural.

Art. 5. -

Fondurile fixe si mijloacele circulante necesare desfasurarii activitatii intreprinderii se constituie, pe baza principiului autofinantarii, in conditiile legii.

Fondurile fixe nu pot fi instrainate, ipotecate sau gajate si nu pot fi urmarite in temeiul nici unui titlu si pe nici o cale.

Fondurile fixe devenite disponibile, aflate in stare de functionare ori uzate, se transfera, se valorifica, sau se scot din functiune, dupa caz, potrivit legii.

Materiile prime, materialele, combustibilii si alte asemenea bunuri destinate procesului de productie, in masura in care depasesc nevoile unitatilor detinatoare, pot fi transmise cu plata, in conditiile legii.

Produsele finite se valorifica pe baza de contracte economice sau in alte conditii prevazute de lege.

Pentru realizarea de creante, pot fi urmarite numai mijloacele banesti ale intreprinderilor.

Art. 6. -

Intreprinderile au relatii bugetare directe. Ele efectueaza varsaminte reprezentind prelevari pentru societate din valoarea productiei nete, impozitul pe circulatia marfurilor, o parte din beneficii in conditiile stabilite de lege si alte venituri cuvenite bugetului de stat.

La intreprinderile din ramura energiei electrice si termice varsamintele la bugetul de stat se efectueaza prin centralele industriale, iar la unitatile de posta si telecomunicatii, prin organul ierarhic superior, potrivit legii.

Art. 7. -

Intreprinderea constituie la dispozitia sa si utilizeaza, in conditiile legii, urmatoarele fonduri:

a) fondul de dezvoltare economica;

b) fondul mijloacelor circulante;

c) fondul pentru constructii de locuinte si alte investitii cu caracter social;

d) fondul pentru actiuni sociale;

e) fondul pentru participarea oamenilor muncii la beneficii;

f) fondul pentru cercetare siintifica, dezvoltare tehnologica si introducerea progresului tehnic;

g) fondul pentru protectia muncii;

h) alte fonduri prevazute de dispozitiile legale.

Art. 8. -

Beneficiile realizate in cadrul planului se repartizeaza, in conditiile stabilite de lege, pentru restituirea fondurilor primite de la societate, pentru constituirea fondurilor proprii si pentru varsamintele la bugetul de stat.

Beneficiile realizate peste plan se repartizeaza, potrivit legii, pentru fondul propriu de dezvoltare economica, fondul pentru constructii de locuinte si alte investitii cu caracter social, suplimentarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, varsaminte la bugetul de stat.

Art. 9. -

Intreprinderea beneficiaza, in conditiile prevazute de lege, si de fonduri repartizate de catre organul caruia ii este subordonata.

Art. 10. -

In domeniul planificarii, executarii si controlului indeplinirii sarcinilor de plan, intreprinderea are urmatoarele atributii principale:

A. In elaborarea si fundamentarea sarcinilor de plan

a) elaboreaza planurile cincinale si anuale pentru intreaga activitate, urmarind incadrarea, in nivelurile orientative si in normativele da plan primite de la centrala sau de la organul caruia ii este subordonata. In elaborarea planurilor, intreprinderile asigura:

- studierea si cunoasterea temeinica a pietei interne si externe, contractarea din timp a intregii productii, astfel incit activitatea economica sa serveasca nevoilor concrete ale economiei;

- valorificarea maxima a potentialului productiv prin utilizarea integrala a capacitatilor de productie; aplicarea rezultatelor cercetarii stiintifice in scopul modernizarii productiei si promovarii progresului tehnic; valorificarea superioara a materiilor prime si materialelor, combustibililor si energiei; imbunatatirea utilizarii fondurilor fixe si a altor fonduri de productie;

- folosirea rationala a fortei de munca;

- largirea profilului de fabricatie pentru a se adapta permanent la cerintele consumului intern si exportului;

- crearea resurselor financiare necesare;

b) elaboreaza, direct sau impreuna cu institutele de profil, studii si prognoze privind dezvoltarea in perspectiva a intreprinderii;

c) elaboreaza programe speciale pentru valorificarea superioara a resurselor, utilizarea rationala a capacitatilor de productie, sporirea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de productie si de circulatie, cresterea eficientei fondurilor productive;

d) conlucreaza cu unitatile furnizoare si beneficiare, cu organele locale, asigurind permanent corelarea prevederilor cu sarcinile ce revin centralei sau organelor in subordinea carora se afla si cu cerintele planului in profil teritorial;

e) stabileste pe subunitati, sectii si ateliere sarcinile ce le revin acestora si definitiveaza masurile necesare pentru realizarea lor.

B. In executia planului

a) asigura indeplinirea ritmica si integrala a indicatorilor de plan si raporteaza periodic organului caruia ii este subordonata asupra modului de realizare a acestora;

b) organizeaza evidenta capacitatilor de productie si ia masuri pentru utilizarea optima a acestora;

c) urmareste realizarea programelor speciale in scopul utilizarii eficiente a resurselor de care dispune;

d) ia masuri ca planul sa fie depasit la produsele cu desfacere asigurata pentru export si intern;

e) indeplineste, de asemenea, si alte atributii prevazute de lege, in acest domeniu.

Art. 11. -

In domeniul cercetarii si dezvoltarii, intreprinderea are urmatoarele atributii principale:

A. Cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica
si introducerea progresului tehnic

a) elaboreaza, impreuna cu institutele de cercetare si proiectare de profil, planuri proprii cincinale si anuale de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si introducerea progresului tehnic si asigura devansul necesar pentru realizarea acestor lucrari; face propuneri de obiective de cercetare stiintifica, proiectare si inginerie tehnologica pentru a fi cuprinse in planul national unic de dezvoltare economico-sociala;

b) elaboreaza studii, documentatii si proiecte si efectueaza cercetari, pentru realizarea de produse noi si modernizarea celor existente, dezvoltarea si modernizarea utilajelor si instalatiilor, reutilari, extinderi de capacitati de productie, perfectionarea proceselor de productie, introducerea de metode si procedee tehnologice noi, cresterea gradului de valorificare a materiilor prime si materialelor, dezvoltarea mai rapida a bazei de materii prime interne, introducerea in fabricatie a unor materiale noi si inlocuirea materialelor deficitare;

c) aplica in productie si urmareste rezultatul valorificarii studiilor si cercetarilor stiintifice incheiate, a celor primite de la organul ierarhic superior, precum si a celor care intra in profilul sau si au fost realizate in alte unitati;

d) organizeaza activitatea de cercetare uzinala si introducerea progresului tehnic si colaboreaza cu unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, precum si cu institutiile de invatamint superior, pentru realizarea obiectivelor de cercetare stiintifica inscrise in plan; incheie contracte pentru obiectivele de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de introducere a progresului tehnic pe intreaga perioada de realizare, de la initierea lucrarilor si pina la introducerea rezultatelor in productie;

e) elaboreaza documentatia de pregatire a fabricatiei, elaboreaza norme de consum pentru materii prime, materiale, combustibili, energie, precum si norme de consum de manopera pe produs;

f) organizeaza si asigura desfasurarea activitatii de inventii si inovatii; asigura inregistrarea si protectia solutiilor tehnice brevetabile realizate in cadrul unitatii si ia masuri pentru experimentarea si aplicarea acestora, elaboreaza proiecte de standarde, norme tehnice, prospecte si instructiuni de folosire pentru produsele care intra in nomenclatura sa;

g) asigura informarea, documentarea si propaganda tehnico-stiintifica;

h) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite de lege privind cercetarea stiintifica si ingineria tehnologica, proiectarea si introducerea progresului tehnic.

B. Investitii si constructii

a) elaboreaza planurile de investitii, de finantare si creditare a acestora;

b) asigura din timp, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice necesare planificarii si realizarii investitiilor;

c) aproba, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru investitii;

d) incheie contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii, asigura amplasamentele, finantarea lucrarilor si realizarea acestora conform graficelor; organizeaza executarea de lucrari in regie proprie;

e) incheie contracte si intocmeste, in colaborare cu furnizorii, grafice pentru livrarea utilajelor, corelate cu graficele de esalonare a investitiilor si cu termenele de punere in functiune a capacitatilor; urmareste respectarea termenelor de livrare;

f) asigura realizarea resurselor proprii destinate finantarii investitiilor;

g) urmareste realizarea obiectivelor de investitii si raspunde de punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie; aproba receptia investitiilor la care documentatia tehnico-economica intra in competenta sa de aprobare;

h) nominalizeaza utilajele care nu au fost specificate de organul ierarhic superior si care urmeaza sa se achizitioneze in cadrul fondurilor de investitii prevazute in plan;

i) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite prin lege in acest domeniu de activitate.

C. Organizarea conducerii, productiei si a muncii

a) asigura organizarea pe baze stiintifice a activitatii de conducere si de productie; efectueaza studii privind perfectionarea structurii organizatorice, rationalizarea sistemului informational si introducerea metodelor moderne de calcul, elaborarea si perfectionarea regulamentelor de organizare si functionare, stabilirea de atributii si raspunderi precise pentru toate domeniile de activitate;

b) ia masuri pentru aplicarea celor mai moderne si eficiente metode de organizare, programare si urmarire, optimizare a fluxurilor de fabricatie, perfectionare a proceselor de munca, intretinerea, reparatiile, transportul uzinal si asigura extinderea si generalizarea acestora;

c) asigura imbunatatirea continua a organizarii si normarii muncii si elaboreaza normative si norme de munca specifice domeniului sau de activitate; elaboreaza planul de normare a muncii si ia masuri pentru indeplinirea lui; asigura aplicarea normelor de munca cu fundamentare stiintifica la toate categoriile de personal;

d) asigura organizarea rationala a tuturor locurilor de munca, precum si organizarea judicioasa a muncii in schimburi

e) asigura aplicarea studiilor si proiectelor de organizare proprii si a celor transmise de centrala sau minister pentru extindere si generalizare;

f) asigura ca in proiectele noilor obiective de investitii sa fie cuprinse si proiectele de organizare.

Art. 12. -

In domeniul productiei, intreprinderea are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza si asigura indeplinirea planului de productie in conditii de eficienta ridicata;

b) asigura incadrarea in consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili si energie; ia masuri de valorificare superioara a materiilor prime si materialelor;

c) asigura realizarea ritmica a productiei si esalonarea livrarii acesteia in corelare cu termenele contractuale; asigura piesele de schimb, in structura si cantitatile necesare, pentru utilajele executate;

d) asigura realizarea sarcinilor de cooperare in productie cu alte intreprinderi;

e) stabileste masuri pentru realizarea de produse de calitate superioara, organizeaza controlul tehnic al calitatii pe fazele procesului de productie, raspunde de fabricarea si livrarea produselor la parametrii calitativi prevazuti in standarde de stat, norme tehnice sau alte documentatii tehnice si in contractele incheiate;

f) stabileste lucrarile de mica mecanizare, asigura documentatiile si realizarea lor;

g) asigura reducerea consumurilor specifice, optimizarea stocurilor de valori materiale, eliminarea cheltuielilor neeconomicoase din activitatea proprie si cresterea rentabilitatii produselor;

h) asigura functionarea, folosirea rationala, intretinerea, repararea si modernizarea mijloacelor fixe;

i) asigura incarcarea optima a capacitatilor de productie, folosirea intensiva a masinilor, utilajelor si instalatiilor; asigura atingerea parametrilor proiectati la noile capacitati de productie puse in functiune; ia masuri pentru realizarea unei productii superioare la 1.000 lei fonduri fixe;

j) asigura alimentarea cu combustibili, energie electrica, energie termica, apa si alte utilitati pentru necesitatile intreprinderii; ia masuri pentru folosirea rationala a instalatiilor termoenergetice, modernizarea proceselor tehnologice la instalatiile mari consumatoare de combustibili si energie; asigura aplicarea masurilor pentru reducerea continua a consumurilor energetice si pentru economisirea combustibililor si energiei; intocmeste bilanturi energetice si ia masuri pentru utilizarea rationala a resurselor energetice;

k) asigura aplicarea normelor de protectie si igiena muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a celor de paza a bunurilor, precum si a altor masuri suplimentare necesare in raport cu conditiile specifice din unitate; intocmeste programul lucrarilor de protectia muncii si asigura indeplinirea lui; asigura aplicarea masurilor pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator;

l) propune norme de tehnica securitatii muncii, normative de echipament pentru protectie si uzura specifice activitatii proprii cind acestea nu sint prevazute in normativele republicane si departamentale;

m) indeplineste si alte atributii stabilite de lege in acest domeniu.

Art. 13. -

In domeniul comercial, intreprinderea are urmatoarele atributii principale:

A. Aprovizionarea tehnico-materiala

a) elaboreaza si fundamenteaza, corespunzator productiei contractate si sarcinilor de plan, programul de aprovizionare tehnico-materiala, care cuprinde necesarul din tara si din import si termenele de livrare, cu respectarea normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate pentru materii prime si materiale, combustibili si energie, precum si folosirea cu maxima eficienta a tuturor resurselor materiale;

b) raspunde de asigurarea bazei materiale necesare realizarii in bune conditii a sarcinilor de plan; incheie contracte economice de lunga durata, anuale sau pentru perioade mai scurte si raspunde de realizarea integrala a acestora, asigurind aprovizionarea tehnico-materiala la termenele necesare realizarii ritmice a productiei;

c) elaboreaza propuneri de norme de stoc pentru materii prime, materiale, combustibili si piese de schimb; ia masuri pentru preintimpinarea formarii de stocuri supranormative si de valorificare operativa a celor disponibile;

d) efectueaza receptia materiilor prime, materialelor, pieselor, semifabricatelor si subansamblelor; asigura depozitarea si conservarea in conditii corespunzatoare a acestora.

B. Desfacere

a) incheie contracte economice pe intreaga perioada de 5 ani, pentru productia prevazuta in planul cincinal privind consumul intern, in conformitate cu destinatiile din balantele materiale pe produse, astfel ca in momentul aprobarii planului sa existe intocmite contracte ferme pentru intregul consum intern; de asemenea, incheie contracte pe termen lung pentru produsele din profilul sau de fabricatie, pe durate mai mari de 5 ani, pe baza orientarilor si prognozelor de dezvoltare in perspectiva, a acordurilor de colaborare cu alte tari, indeosebi pentru livrarile ce se efectueaza in cadrul actiunilor de cooperare internationala pentru masini, instalatii si utilaje cu ciclu lung de fabricatie;

b) adapteaza si detaliaza, daca este necesar, prin planurile anuale, prevederile din contractele incheiate pe perioade de pina la 5 ani; raspunde de livrarea produselor la termenele si in conditiile prevazute in contractele economice;

c) participa la prospectarea pietei interne in scopul cunoasterii necesitatilor de consum; asigura reclama si prezentarea produselor; participa la expozitii, demonstratii practice si tirguri in tara si strainatate; elaboreaza si difuzeaza cataloage comerciale;

d) exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, in calitate de coordonator de balante;

e) ia masuri pentru introducerea in fabricatie numai a produselor care au asigurata desfacerea prin contracte sau comenzi ferme; totodata, intreprinderile producatoare sint obligate sa contracteze, in raport de capacitatea de productie si profilul de fabricatie, toate produsele solicitate de unitatile beneficiare;

f) organizeaza urmarirea in exploatare a instalatiilor si a utilajelor livrate, precum si activitatea de "service" potrivit clauzelor contractuale, in tara si strainatate;

g) asigura rezolvarea reclamatiilor referitoare la calitatea si cantitatea productiei, ambalaje, termene de livrare sau alte conditii prevazute in contractele economice;

h) aproba planurile de transport cu mijloace proprii; urmareste si raspunde de utilizarea corespunzatoare a mijloacelor din dotare si ia masuri pentru optimizarea transporturilor.

C. Comert exterior si cooperare economica internationala

a) elaboreaza si raspunde de indeplinirea planului de comert exterior si cooperare economica internationala si a balantei comerciale a activitatii proprii;

b) ia masuri ca in momentul aprobarii planurilor productia de export si importurile necesare sa fie fundamentate pe contracte ferme, contracte-cadru, comenzi sau conventii, care sa asigure certitudinea aprovizionarii si desfacerii;

c) actioneaza pentru asigurarea necesarului de comenzi si contracte pe perioade cit mai lungi, intrarea in raporturi de cooperare cu intreprinderi si firme din alte tari si asigura adaptarea operativa a productiei la cererile pietei externe;

d) raspunde de organizarea corespunzatoare a productiei destinate exportului, de realizarea si livrarea fondului de marfa destinat exportului, in conformitate cu termenele si clauzele contractuale; ia masuri pentru introducerea in fabricatie pentru export a produselor care asigura o valorificare superioara a materiilor prime, pentru reinnoirea continua a produselor destinate exportului, asigurind, totodata, un nivel tehnic si calitativ competitiv si costuri de productie cit mai reduse;

e) participa, impreuna cu intreprinderile specialitate de comert exterior, la prospectarea pietei externe, la negocierea si incheierea contractelor ferme, contractelor-cadru, comenzilor sau conventiilor pentru productia de export;

f) participa la cooperarea in productie cu firme si organizatii din strainatate, direct - daca sint autorizate in acest scop -, sau prin intreprinderi specializate de comert exterior; poate initia, trata si incheia, in limita competentelor ce-i revin, actiuni de cooperare, inclusiv participarea la infiintarea de societati mixte;

g) urmareste permanent cresterea eficientei financiar-valutare a operatiunilor de comert exterior;

h) rezolva reclamatiile referitoare la calitatea si cantitatea productiei, ambalaje, termene de livrare sau alte conditii prevazute in contractele economice externe;

i) indeplineste si alte atributii stabilite prin lege privind contractele economice, activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica si alte reglementari legale din acest domeniu.

Art. 14. -

In domeniul financiar-contabil, intreprinderea indeplineste urmatoarele atributii principale:

A. Intocmirea si executia bugetului de venituri si cheltuieli

a) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, instrument de baza al conducerii si planificarii financiare si al asigurarii echilibrului financiar. In elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli, intreprinderile sint obligate sa-si acopere cheltuielile de productie si de circulatie, sa obtina beneficii din care sa restituie fondurile primite de la societate, sa-si asigure dezvoltarea proprie, sa contribuie la dezvoltarea generala a societatii, sa creeze resursele pentru participarea oamenilor muncii la beneficii si pentru acoperirea cheltuielilor necesare satisfacerii unor nevoi social-culturale;

b) cuprinde in bugetul de venituri si cheltuieli, in functie de specificul activitatii:

- veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare privind productia, prestarile de servicii, circulatia marfurilor si alte activitati de baza sau auxiliare; incasarile din activitatea de comert exterior;

- fondurile proprii ale intreprinderii prevazute la art. 7;

- creditele bancare;

- varsamintele la bugetul de stat;

- alte venituri, resurse si cheltuieli;

c) elaboreaza propuneri pentru planul de credite si de casa;

d) efectueaza studii si analize in vederea cresterii eficientei fondurilor fixe, sporirii acumularilor banesti si accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;

e) stabileste nivelul maxim al stocurilor de materii prime, materiale, produse, marfuri si alte elemente ale mijloacelor circulante, cu respectarea nivelurilor orientative aprobate de centrala sau de ministere si alte organe centrale sau locale de stat;

f) ia masuri pentru executarea intocmai a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si pentru efectuarea la termen si in cuantumul stabilit a varsamintelor cuvenite bugetului de stat sau organului ierarhic superior, dupa caz;

g) asigura crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de productie si de circulatie, desfasurarea normala a activitatii economice, constituirea fondurilor proprii, rambursarea creditelor bancare, precum si mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli.

B. Alte atributii

a) organizeaza si exercita controlul financiar preventiv si controlul gestionar de fond asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti;

b) organizeaza si conduce contabilitatea, intocmeste bilantul contabil si situatia principalilor indicatori economico-financiari;

c) stabileste, cu acordul beneficiarului, preturi si tarife la produsele si serviciile pentru care are aceasta competenta, precum si adaosuri si bonificatii, in conditiile legii;

d) urmareste situatia stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru incadrarea in nivelul maxim stabilit;

e) face inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul unitatii si ia masuri corespunzatoare, potrivit legii;

f) stabileste sau propune, dupa caz, trecerea pe seama cheltuielilor de productie sau de circulatie a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere peste normele legale, in cazurile in care lipsurile nu se datoresc culpei unor persoane fizice, precum si scaderea din gestiune a altor pagube, in conditiile prevazute de dispozitiile legale;

g) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite prin lege in domeniul finantelor, al preturilor si tarifelor, al controlului financiar si evidentei contabile.

Art. 15. -

In domeniul activitatilor de personal, intreprinderea are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza orientarea profesionala, selectionarea, incadrarea in munca si promovarea personalului, potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca; asigura evidenta cadrelor; ia masuri pentru aplicarea unor criterii obiective de apreciere anuala a personalului muncitor si de repartizare si utilizare judicioasa a acestuia;

b) stabileste necesarul de cadre in perspectiva, pe meserii si specialitati;

c) intocmeste planul propriu de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca pe meserii si specialitati si ia masuri de realizare a acestuia; organizeaza pregatirea personalului prin cursuri de calificare, scoli profesionale, practica la locul de munca, scoli de maistri si altele, pe baza planului de scolarizare si in limita fondurilor alocate prin plan; in colaborare cu institutiile de invatamint organizeaza si urmareste practica in productie a elevilor si studentilor si stagiul de practicant al absolventilor de liceu; asigura pregatirea din timp a cadrelor necesare la noile obiective de investitii;

d) organizeaza perfectionarea pregatirii personalului muncitor prin instruire la locul de munca, cursuri organizate in unitate, studiu individual, stagii de practica sau prin alte forme ce se desfasoara in cadrul sau in afara unitatii;

e) asigura baza materiala a unitatilor scolare, dotarea laboratoarelor, atelierelor si locurilor de munca pentru practica elevilor, precum si cadrele de specialitate necesare;

f) asigura aplicarea prevederilor legale privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii si aplica formele de stimulare materiala a personalului muncitor, stabilite de lege, care sa asigure o corelare cit mai strinsa a retributiei cu rezultatele obtinute;

g) ia masuri pentru organizarea activitatii de aparare a secretului de stat;

h) ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru folosirea rationala a fortei de munca; asigura respectarea disciplinei muncii si folosirea integrala a timpului de lucru;

i) asigura infaptuirea sarcinilor ce ii revin, potrivit legii, pentru infiintarea de cantine, crese, gradinite, grupuri sociale pentru crearea conditiilor de cazare, rezolvarea problemelor de asistenta medicala, spatiu locativ, precum si baza materiala necesara actiunilor cultural-sportive;

j) asigura intocmirea dosarului de pensie pentru personalul muncitor al intreprinderii, precum si evidenta corecta a tuturor datelor necesare la stabilirea pensiei;

k) asigura luarea tuturor masurilor necesare pentru reeducarea prin munca a persoanelor care au comis abateri si incalcari de la normele de convietuire sociala si legile tarii;

l) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite de lege cu privire la incadrarea si promovarea in munca, invatamint, retribuire, perfectionarea pregatirii personalului muncitor si alte reglementari in aceste domenii.

Art. 16. -

Intreprinderile din subordinea centralelor exercita in intregime atributiile din domeniul de productie, precum si atributiile corespunzatoare celorlalte domenii, care nu se justifica din punct de vedere economic sa se realizeze in mod centralizat. Atributiile privind cercetarea stiintifica si ingineria tehnologica, investitiile, pregatirea si perfectionarea pregatirii cadrelor se exercita, de regula, centralizat in folosul intreprinderilor, de catre centrala careia ii sint subordonate.

Intreprinderile din sectoarele de circulatia marfurilor si prestari de servicii exercita atributiile cuprinse la capitolul D al prezentei legi, adaptate la specificul lor de activitate.

CAPITOLUL II Organizarea si functionarea centralelor

Art. 17. -

Centrala este o unitate economica autonoma de productie, constructii, circulatia marfurilor, transporturi si alte prestari de servicii. Centrala cuprinde intreprinderi subordonate si unitati componente cum sint: fabrici, uzine, exploatari, grupuri de santiere sau santiere de constructii-montaj, autobaze, sectii, ateliere, sectoare si altele similare; ea poate avea, de asemenea, in componenta sa unitati de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, proiectare, comert exterior, aprovizionare, desfacere, prelucrare automata a datelor, pregatire si perfectionare a cadrelor, prestari de servicii sau alte unitati necesare indeplinirii sarcinilor ce ii revin.

Centrala asigura conducerea, indrumarea si controlul activitatii intreprinderilor subordonate si a unitatilor componente.

Centrala se constituie, de regula, pe structura unei intreprinderi mari si reprezentative. Gruparea intreprinderilor subordonate si unitatilor componente in cadrul centralei se face, in principal, pe baza criteriului omogenitatii produselor sau al tehnologiilor de fabricatie, al cooperarii in productie, al integrarii fabricatiei unor produse finite sau al amplasarii teritoriale a unitatilor care intra in componenta centralei.

Art. 18. -

Centralele industriale, regionalele de cai ferate, grupurile de intreprinderi sau alte unitati asimilate acestora, denumite in prezenta lege centrale, se organizeaza si functioneaza pe principiul autogestiunii economico-financiare.

Art. 19. -

Centralele au personalitate juridica, pe care o dobindesc la data inregistrarii lor la Ministerul Finantelor sau, in cazul celor de subordonare locala, la organele financiare judetene si al municipiului Bucuresti.

Centralele sint titulare de plan - parte integranta a planului national unic de dezvoltare economico-sociala. Ele incheie bilant, au cont la banca, beneficiaza de credite bancare, au relatii economice, financiare si juridice cu alte unitati, precum si cu beneficiarii si furnizorii straini.

Art. 20. -

Centralele se infiinteaza, se reorganizeaza - prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau partiala - sau se desfiinteaza prin decret al Consiliului de Stat.

Centralele sint subordonate, dupa caz, ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat sau consiliilor populare judetone si al municipiului Bucuresti.

Prin actul de infiintare al centralei se stabilesc denumirea, sediul si obiectul de activitate.

Art. 21. -

Fondurile fixe si mijloacele circulante necesare desfasurarii activitatii centralei se constituie pe baza principiului autofinantarii, in conditiile legii.

Art. 22. -

Centralele au relatii bugetare directe pentru activitatea proprie, pentru investitiile privind unitatile economice noi si dezvoltarile mai importante la unitatile in functiune, precum si pentru alte activitati prevazute de lege.

Art. 23. -

Centrala constituie la dispozitia sa si utilizeaza, in conditiile legii, urmatoarele fonduri:

a) fondul pentru finantarea investitiilor la intreprinderile noi, inclusiv pentru constructii de locuinte si alte investitii cu caracter social pentru aceste intreprinderi, precum si pentru finantarea dezvoltarilor importante la intreprinderile subordonate care sint in functiune, stabilite distinct in planul national unic. Acest fond se constituie din partea de amortizare a fondurilor fixe preluata de la intreprinderi, alte resurse prevazute de lege, precum si din alocatii de la bugetul de stat;

b) fondul pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si introducerea progresului tehnic;

c) fondul de rezerva pentru mijloacele circulante, constituit prin preluarea unei cote de 0,5 la suta din fondurile mijloacelor circulante constituite anual de intreprinderile subordonate;

d) fondul de rezerva, in cadrul fondurilor valutare, alocate, pentru satisfacerea unor nevoi urgente de import;

e) alte fonduri, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 24. -

Prevederile art. 7 si 8 referitoare la fondurile proprii, precum si la beneficiile planificate si cele realizate peste plan, se aplica, in mod corespunzator, si centralelor industriale si unitatilor asimilate acestora, atit pentru activitatea proprie, cit si pentru cea a intreprinderilor subordonate.

Art. 25. -

Centrala poate acorda premii si alte stimulente personalului muncitor, in conditiile prevazute de lege.

Art. 26. -

Uzinele, fabricile, exploatarile si alte unitati similare, cu activitate complexa si conditii specifice de productie, situate in alte localitati sau pe alte amplasamente decit centrala sau intreprinderea de care apartin, se pot organiza, in cazuri temeinic justificate, ca unitati cu personalitate juridica, potrivit normelor legale privind organizarea si functionarea intreprinderilor.

Unitatile prevazute la alineatul precedent se organizeaza prin decret al Consiliului de Stat, au in conducere un director, un inginer sef si un contabil sef si isi mentin compartimentele din structura functionala, existente la data organizarii.

Directorul, inginerul sef si contabilul sef vor primi retributiile tarifare si indemnizatiile de conducere stabilite de lege pentru unitatile corespunzatoare fara personalitate juridica.

Art. 27. -

In domeniul planificarii si controlului indeplinirii sarcinilor de plan, centrala, in calitate de titular de plan, poarta intreaga raspundere pentru elaborarea planului in domeniul ei de activitate si pentru indeplinirea sarcinilor de plan pe ansamblul centralei si de fiecare unitate subordonata si are urmatoarele atributii principale:

A. In elaborarea si fundamentarea sarciniLor de plan

a) elaboreaza planurile cincinale si anuale proprii, pe baza propunerilor intreprinderilor subordonate si unitatilor componente, urmarind incadrarea in nivelurile orientative si normativele de plan primite de la Comitetul de Stat al Planificarii. La stabilirea sarcinilor si a mijloacelor de realizare a acestora, centrala va urmari in mod deosebit:

- incheierea la timp a contractelor de aprovizionare si desfacere, astfel incit, in momentul aprobarii, planurile sa fie acoperite practic integral cu contracte cu beneficiarii si furnizorii interni, iar pentru export si import sa aiba la baza un volum cit mai mare de contracte ferme, contracte-cadru, comenzi sau conventii care sa asigure certitudinea aprovizionarii si desfacerii;

- folosirea intensiva a intregului potential productiv al intreprinderilor subordonate si unitatilor componente;

- dezvoltarea optima a capacitatilor de productie, modernizarea si dezvoltarea unitatilor existente;

- specializarea si profilarea productiei, stabilirea programelor de cooperare intre unitatile centralei, precum si cu alte centrale;

- asimilarea de produse noi si reproiectate, introducerea tehnologiilor avansate, valorificarea si generalizarea rezultatelor cercetarilor stiintifice proprii si ale altor unitati de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica;

- gospodarirea cu maximum de eficienta a fondurilor materiale si banesti, asigurarea unui regim strict de economii si intarirea disciplinei de plan in toate unitatile;

- folosirea eficienta a fortei de munca in concordanta cu normativele de crestere a productivitatii muncii fizice si valorice, urmarind incadrarea in normativele de personal;

b) elaboreaza impreuna cu ministerele sau organele centrale de resort nivelurile orientative si normativele de plan si le stabileste pentru fiecare intreprindere din subordine; dupa aprobarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala desfasoara sarcinile de plan pe unitatile subordonate si stabileste masuri de indeplinire a acestora;

c) elaboreaza programe speciale pe produse, grupe de produse, subramuri, activitati sau probleme de sinteza, pe judete sau localitati; in aceste programe se cuprind caile si masurile concrete pentru asigurarea bazei materiale si valorificarea superioara a resurselor, utilizarea rationala a capacitatilor de productie, introducerea progresului tehnic, formarea si perfectionarea pregatirii cadrelor, sporirea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de productie, cresterea eficientei fondurilor productive si alte elemente care definesc laturile calitative si cantitative ale intregii activitati economice;

d) elaboreaza studii si prognoze privind dezvoltarea in perspectiva, a activitati centralei, cit si pe principalele produse;

e) constituie o rezerva de plan la fondul de retribuire de pina la 1,5 la suta din fondul de retribuire total aprobat pe centrala; pentru activitatile sezoniere si de constructii-montaj rezerva poate fi de pina la 2 la suta din fondul de retribuire aprobat trimestrial. In mod corespunzator se constituie rezerva de plan si la numarul de personal;

f) colaboreaza cu intreprinderile subordonate, cu alte centrale, cu ministerele coordonatoare si, cu organele locale la elaborarea si fundamentarea sarcinilor de plan.

B. In executia planului

a) urmareste realizarea ritmica si integrala a planului pe ansamblul centralei si pe fiecare intreprindere subordonata; ia masuri pentru cresterea disciplinei de plan si pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar pe parcursul executarii planului;

b) urmareste aplicarea si realizarea programelor speciale; ia masuri de reactualizare a acestora in concordanta cu necesitatile suplimentare de crestere a productiei si eficientei economice;

c) foloseste rezerva de plan la fondul de retribuire si numarul de personal pentru solutionarea unor probleme care apar la intreprinderile subordonate in procesul realizarii planului;

d) organizeaza evidenta capacitatilor de productie pe centrala, intreprinderi subordonate si unitati componente; ia masuri pentru cresterea gradului de utilizare a acestora, in vederea realizarii sarcinilor fizice de productie aprobate prin plan si adaptarii in executie la cerintele suplimentare ale pietii la export si intern;

e) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite prin lege cu privire la dezvoltarea economico-sociala planificata a tarii.

Art. 28. -

In domeniul cercetarii si dezvoltarii, centrala are urmatoarele atributii principale:

A. Cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica
si introducerea progresului tehnic

a) elaboreaza, impreuna cu institutele centrale de cerecetare, planuri proprii cincinale si anuale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si introducere a progresului tehnic, asigurind devansul necesar pentru realizarea acestor lucrari care trebuie sa stea la baza orientarii centralei si intreprinderilor spre realizarea de produse noi de inalta tehnicitate si calitate, competitive din punct de vedere tehnic si economic cu produsele similare de pe piata externa; faca propuneri de obiective de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si introducere a progresului tehnic pentru a fi cuprinse in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, asigura realizarea planului aprobat;

b) elaboreaza, impreuna cu institutele centrale de cercetare, studii si prognoze pentru dezvoltarea centralei in ansamblu, a intreprinderilor subordonate si unitatilor componente, in vederea profilarii si specializarii acestora, a concentrarii productiei si tipizarii produselor si subansamblelor; avizeaza studiile privind directiile de dezvoltare, profilul intreprinderilor subordonate si unitatilor componente, elaborate de acestea;

c) asigura cooperarea tehnico-stiintifica cu unitati din strainatate si incheie conventii cu acestea, in limita competentelor stabilite;

d) organizeaza si indruma activitatea de proiectare, ia masuri pentru utilizarea proiectelor tip, directive si refolosibile;

e) organizeaza si asigura activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica atit pentru nevoile proprii, cit si pentru alte unitati, pentru produse si produse tehnologice noi: incheie contracte cu unitatile de specialitate pentru obiectivele de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de introducere a progresului tehnic pe intreaga perioada de realizare, cuprinsa intre momentul initierii lucrarilor si cel al introducerii rezultatelor in productie; asigura, impreuna cu institutele de profil, asistenta tehnica la noile obiective de investitii;

f) intocmeste studiul comparativ de oferte pentru importuri complexe si propune obtiunea sa;

g) elaboreaza sau, dupa caz, organizeaza elaborarea de studii pentru asimilarea produselor noi din profilul centralei, precum si pentru modernizarea si ridicarea nivelului tehnic-calitativ al produselor; ia masuri pentru punerea in fabricatie a produselor noi asimilate;

h) organizeaza elaborarea de studii privind perfectionarea tehnologiilor, concomitent cu imbunatatirea conditiilor de munca, pentru introducerea in fabricatie a unor materiale noi de calitate superioara si cu eficienta sporita, inlocuirea de materiale deficitare sau din import; asigura introducerea si extinderea procedeelor tehnologice noi si de mare productivitate; ia masuri pentru extinderea mecanizarii si automatizarii productiei, modernizarea utilajelor si instalatiilor, introducerea mijloacelor mecanizate si automatizate de calcul;

i) prezinta propuneri ministerului pentru achizitionarea licentelor;

j) stabileste planul tematic de inventii si inovatii; asigura masurile necesare pentru identificarea si protectia solutiilor tehnice brevetabile realizate in cadrul intreprinderilor subordonate si al unitatilor componente; ia masuri si asigura experimentarea, aplicarea si generalizarea inventiilor si inovatiilor; face propuneri pentru brevetarea si valorificarea in strainatate a inventiilor;

k) asigura informarea, documentarea si propaganda tehnico-stiintifica;

l) stabileste, impreuna cu institutele centrale de cercetare, masuri pentru dezvoltarea bazei materiale a unitatilor proprii de proiectare, cercetare stiintifica si inginerie tehnologica; asigura experimentarea, omologarea si aplicarea rapida in productie a rezultatelor cercetarilor stiintifice;

m) elaboreaza normele si normativele de consum, care se aproba prin planul national unic si departamental, pentru materii prime, materiale, combustibili, energie; stabileste asemenea norme si normative pentru alte materii prime si materiale in vederea fundamentarii tehnico-economice a consumului productiv;

n) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite prin lege in domeniul cercetarii stiintifice si ingineriei tehnologice, proiectarii si introducerii progresului tehnic.

B. Investitii si constructii

a) elaboreaza planurile de investitii pe centrala, pe baza studiilor proprii, a propunerilor intreprinderilor subordonate, institutelor si ale unitatilor componente; elaboreaza, pe baza propunerilor acestora, planul de finantare si creditare a investitiilor;

b) asigura elaborarea, impreuna cu institutele centrale de cercetare, prin organizatii de proiectare proprii sau prin terti, a documentatiilor tehnico-economice necesare pentru planificarea si realizarea investitiilor; urmareste ca productia noilor obiective de investitii sa se realizeze, in principal, cu materii prime, materiale si utilaje din tara; face propuneri pentru amplasarea unitatilor de productie, avind in vedere existenta fortei de munca, reducerea transporturilor, folosirea utilitatilor din zona; intocmeste studiul comparativ de oferte privind importurile complexe si propune optiunea centralei;

c) aproba, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru investitii;

d) incheie contracte de antrepriza cu unitatile de constructii pentru executarea lucrarilor de investitii sau poate sa imputerniceasca unitatile componente sa incheie aceste contracte; organizeaza, acolo unde se justifica economic, executarea de lucrari in regie proprie;

e) stabileste, in colaborare cu furnizorii, grafice pentru livrarea utilajelor si instalatiilor, corelind termenele de livrare a acestora cu graficele de esalonare a investitiilor si termenele de punere in functiune a capacitatilor de productie;

f) urmareste realizarea resurselor destinate finantarii investitiilor, in care scop ia masuri pentru constituirea, potrivit planului, a fondurilor ce se obtin pe seama beneficiilor realizate si a altor surse;

g) repartizeaza, cu respectarea ordinii prevazute de lege, fondurile de investitii de care poate dispune;

h) organizeaza receptia lucrarilor de investitii; aproba receptia obiectivelor de investitii la care documentatia tehnico-economica intra in competenta sa de aprobare;

i) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite de lege in domeniul investitiilor.

C. Organizarea conducerii, productiei si a muncii

a) asigura organizarea si desfasurarea pe baze stiintifice a activitatii de conducere in centrala si unitatile subordonate; ia masuri pentru aplicarea metodelor moderne de conducere, dezvoltarea conducerii colective, fundamentarea deciziilor folosind tehnica electronica de calcul; asigura aplicarea normelor unitare de structura, perfectionarea continua a sistemului informational potrivit cu atributiile si raspunderile ce revin fiecarei trepte organizatorice, urmarind apropierea factorilor de decizie de procesul de productie;

b) ia masuri pentru organizarea pe baza stiintifica a productiei in scopul folosirii rationale a capacitatilor de productie, aplicarii de forme si metode moderne de organizare si programare a productiei in vederea optimizarii proceselor de productie, utilizarii de sisteme rationale pentru miscarea materiilor prime, materialelor si produselor; asigura aplicarea metodelor moderne de organizare a activitatilor de intretinere, reparatii, transport uzinal, incarcari-descarcari si alte activitati indirect productive;

c) asigura imbunatatirea continua a organizarii si normarii muncii, folosirea unor forme adecvate de diviziune si cooperare in munca, rationalizarea muncii de birou, organizarea rationala a locurilor de munca, organizarea muncii in schimburi; elaboreaza normative si norme de munca unificate specifice domeniului sau de activitate, cu acordul uniunii sindicatelor de ramura;

d) elaboreaza, pe baza propunerilor intreprinderilor subordonate, a unitatilor componente si a analizelor proprii, planul de normare tehnica a muncii si ia masuri pentru indeplinirea lui; asigura aplicarea normelor de munca fundamentate stiintific la toate activitatile si categoriile de personal; controleaza modul de aplicare a normelor de munca;

e) urmareste valorificarea studiilor proprii, a celor elaborate de intreprinderile subordonate si unitatile componente, prin aplicarea, extinderea si generalizarea lor; elaboreaza, pe baza acestora, calcule sintetice privind posibilitatile cresterii productiei, sporirii productivitatii muncii si realizarii de beneficii peste plan;

f) acorda asistenta de specialitate intreprinderilor subordonate si unitarilor componente, in probleme specifice organizarii conducerii, productiei si muncii;

g) asigura ca in proiectele noilor investitii sa fie cuprinse si proiectele de organizare.

Art. 29. -

In domeniul productiei, centrala are urmatoarele atributii principale:

a) asigura realizarea ritmica a planului de productie de catre unitatile componente in conditii de eficienta economica ridicata;

b) elaboreaza documentatia de pregatire tehnologica a productiei pentru procese tehnologice tipizate, precum si programele de fabricatie pentru intreprinderile subordonate si unitatile componente pentru care aceste activitati se executa centralizat;

c) asigura reducerea continua a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili si energia; verifica bilanturile energetice si urmareste aplicarea masurilor de economisire a carburantilor si energiei rezultate din acestea;

d) organizeaza si urmareste aplicarea metodelor moderne de pregatire-programare-lansare si urmarire a productiei in vederea utilizarii rationale a capacitatilor de productie si a fortei de munca;

e) stabileste planul da cooperare in productie pentru intreprinderile subordonate si unitatile componente; urmareste si ia masuri pentru indeplinirea integrala a acestuia; asigura cooperarea fara productie cu alte centrale;

f) organizeaza si controleaza activitatea de exploatare, intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor, a aparatelor de masura si control, de productie a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor, precum si a pieselor de schimb pentru utilajele proprii, activitatea de metrologie, precum si alte activitati de productie auxiliara sau de prestatii prin care sa asigure deservirea intreprinderilor subordonate si unitatilor componente; planifica reparatiile capitale ale mijlocelor fixe si asigura mentinerea lor in functie pe toata durata de serviciu;

g) organizeaza si indruma desfasurarea activitatii de control tehnic de calitate;

h) stabileste masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, tinind seama de conditiile specifice din unitati; asigura aplicarea masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, combaterea poluarii mediului inconjurator, pentru epurarea si protectia calitatii apelor;

i) asigura utilizarea integrala si cu maximun de eficienta a capacitatilor de productie, atingerea in termenele planificate a parametrilor proiectati la noile capacitati de productie; ia masuri pentru realizarea unei productii superioare la 1.000 lei fonduri fixe;

j) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite prin lege in domeniul productiei, al folosirii mijloacelor fixe, al calitatii produselor si altor activitati similare.

Art. 30. -

In domeniul comercial, centrala are urmatoarele atributii principale:

A. Aprovizionarea tehnico-materiala

a) asigura elaborarea programelor de aprovizionare tehnico-materiala care cuprind necesarul din tara si din import, furnizorii si termenele de livrare, cu respectarea normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate si folosirea cu maxima eficienta a tuturor resurselor materiale; elaboreaza programele de aprovizionare tehnico-materiala pentru desfasurarea activitatii intreprinderilor care nu sint in functiune in perioada de elaborare a planului;

b) asigura, potrivit destinatiilor din balante; baza materiala necesara pentru desfasurarea ritmica a procesului de productie la unitatile subordonate; sprijina si urmareste incheierea de catre intreprinderile subordonate a contractelor de aprovizionare tehnico-materiala pe intreaga perioada de 5 ani, precum si pe alte durate prevazute de lege; urmareste stabilirea de relatii contractuale, de regula, cu furnizorii traditionali, cu respectarea indicatorilor de optimizare a transporturilor si calculelor de zonare a aprovizionarii;

c) contracteaza cu intreprinderile furnizoare materiile prime, materialele, combustibilii si energia necesare pentru desfasurarea activitatii unitatilor noi nepuse in functiune in perioada de elaborare a planului, precum si pentru produsele a caror aprovizionare se asigura de catre centrala;

d) asigura dimensionarea corespunzatoare a stocurilor, luind masuri pentru stabilirea normelor de stoc pentru materii prime, materiale si combustibili; ia masuri pentru preintimpinarea formarii de stocuri supranormative si pentru lichidarea celor existente; aproba normele de stoc care sint in competenta sa; asigura redistribuirea intre intreprinderile subordonate, unitatile componente, precum si la alte unitati, a stocurilor supranormative si a celor disponibile pentru reintroducerea lor in circuitul economic;

e) urmareste modul in care intreprinderile subordonate si unitatile componente incheie contractele si realizeaza aprovizionarea tehnico-materiala pentru produsele lasate in competenta lor; solutioneaza litigiile precontractuale dintre intreprinderile subordonate;

f) organizeaza, dupa caz, depozite proprii de aprovizionare.

B. Desfacere

a) asigura contractarea productiei stabilite prin planul cincinal, pe intreaga perioada de 5 ani, in conformitate cu destinatiile din balantele materiale, urmarind incheierea de contracte ferme pentru consumul intern, precum si de contracte ferme, contracte-cadru, ori alte conventii pentru produsele destinate exportului; incheie contracte de desfacere a productiei pentru unitatile noi nepuse in functiune in perioada de elaborare a planului;

b) adapteaza si detaliaza, daca este necesar, prin planurile anuale, prevederile din contractele incheiate pe perioade de pina la 5 ani;

c) incheie contracte pe termen lung, pe durate mai mari de 5 ani, pe baza orientarilor si prognozelor de dezvoltare in perspectiva a ramurii si subramurii pe care le coordoneaza si a acordurilor de colaborare cu alte tari, indeosebi pentru livrarile ce se efectueaza in cadrul actiunilor de cooperare internationala pentru masini, instalatii si utilaje cu ciclu lung de fabricatie;

d) intocmeste balante pentru planurile cincinale si anuale la produsele la care este coordonator de balanta, cu obligatia de a asigura acoperirea necesarului justificat al economiei, folosind resursele proprii, ale celorlalti furnizori, precum si cele provenite din import; colaboreaza cu alte centrale si unitati furnizoare si beneficiare si cu organele ierarhic superioare ale acestora la stabilirea celor mai eficiente solutii de echilibrare a balantei materiale; asigura dimensionarea judicioasa a stocurilor, incadrarea consumurilor in normele si normativele stabilite, extinderea folosirii inlocuitorilor si a materiilor prime si materialelor din tara, luind sau propunind masuri pentru intensificarea fabricarii acestora; inscrie in balante rezerve de plan corespunzatoare in scopul desfasurarii ritmice a procesului de productie si realizarii sarcinilor de plan si dispune utilizarea lor potrivit competentelor ce-i revin; asigura optimizarea transportului pentru produsele la care este coordonator de balanta;

e) stabileste nomenclatorul produselor care se contracteaza si se desfac de catre centrala si al celor ce se desfac de intreprinderile subordonate; stabileste relatii directe cu beneficiarii pentru constituirea portofoliului de comenzi si determinarea altor elemente utile incheierii contractelor economice; ia masuri pentru preluarea in executie a tuturor contractelor si comenzilor care corespund necesitatilor economiei nationale, actioneaza pentru intarirea disciplinei contractuale, respectarea integrala a obligatiilor asumate de unitatile subordonate, accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, precum si pentru utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor materiale si banesti;

f) elaboreaza impreuna cu ceilalti producatori si difuzeaza cataloage comerciale cuprinzind produsele realizate de intreprinderile subordonate si unitatile componente, cu indicarea tuturor elementelor necesare stabilirii relatiilor contractuale, inclusiv cele pentru care ii revine sarcina de coordonator de balanta; revizuieste si imbunatateste anual cataloagele elaborate;

g) organizeaza prospectarea pietei interne in vederea cunoasterii necesitatilor de consum; asigura reclama si prezentarea produselor; organizeaza si, dupa caz, participa la tirguri, expozitii, demonstratii practice pentru produsele la care este coordonator sau care se realizeaza de intreprinderile subordonate si unitatile componente; intocmeste albume si prospecte cuprinzind caracteristicile calitative si domeniile de utilizare a produselor din profilul lor si ia masuri pentru difuzarea larga a acestora;

h) indeplineste, potrivit legii, functia de furnizor general pentru livrarile de instalatii complexe;

i) organizeaza, dupa caz, depozite de desfacere sau magazine proprii de prezentare si vinzare in tara, "service-uri", precum si vinzari in consignatie;

j) asigura rezolvarea reclamatiilor referitoare la calitate, cantitate, ambalaje, termene de livrare sau alte clauze prevazute in contractele interne.

C. Comert exterior si cooperare economica internationala

a) elaboreaza planurile de export, import si cooperare economica internationala pe baza studiilor proprii si a propunerilor primite de la intreprinderile subordonate; defalca indicatorii de plan aprobati pe unitatile subordonate;

b) elaboreaza si raspunde de indeplinirea balantei comerciale; intreprinderile de comert exterior sint obligate sa asigure, in conditiile legii, contractarea marfurilor la export;

c) asigura contractarea intregului fond de marfa destinat exportului;

d) organizeaza si urmareste realizarea in unitatile de productie a marfurilor destinate exportului, in conformitate cu termenele si clauzele din contractele incheiate; raspunde de indeplinirea integrala a planului de livrari de marfuri la export al centralei in esalonarea lunara si trimestriala stabilita si de cresterea eficientei financiar-valutare a operatiunilor de comert exterior;

e) propune organului ierarhic superior fondurile valutare necesare importurilor si dupa aprobare ia masuri pentru utilizarea lor in stricta concordanta cu necesitatile obiective ale intreprinderilor subordonate si unitatilor componente; elaboreaza fisele tehnice pentru importul de productie si investitii si asigura contractarea din timp si livrarea la termen a produselor din import prin intreprinderile de comert exterior specializate; asigura aprovizionarea intreprinderilor subordonate si a unitatilor componente cu produse din import;

f) participa, alaturi de intreprinderile specializate de comert exterior, la prospectarea pietei externe, la negocierea si contractarea produselor;

g) organizeaza si urmareste imbunatatirea structurii sortimentale si a calitatii produselor livrate la export;

h) incheie contracte cu Banca Romana de Comert Exterior pentru obtinerea de credite in valuta;

i) asigura rezolvarea reclamatiilor, referitoare la calitate, cantitate, ambalaje, termene de livrare sau alte conditii prevazute in contractele externe;

j) centrala participa la cooperarea in productie cu firme si organizatii din strainatate, direct - daca este autorizata in acest scop - sau prin in intreprinderi de comert exterior; poate initia, trata si incheia, in limita competentelor ce-i revin, actiuni de cooperare, inclusiv participarea la infiintarea de societati mixte pentru: asigurarea cu materii prime si alte produse de importanta economica ridicata; largirea exportului de instalatii, masini, utilaje si alte produse cu inalt grad de prelucrare si competitivitate pe piata mondiala; acordarea de asistenta tehnica sau de specialitate; extinderea, modernizarea si reutilarea unor obiective existente; utilizarea cit mai rationala a mijloacelor valutare destinate importurilor; accelerarea introducerii in productie a unor tehnologii moderne, ridicarea nivelului tehnic calitativ al productiei si serviciilor, precum si asigurarea unei inalte productivitati a muncii;

k) indeplineste, potrivit legii, functia de furnizor general extern;

l) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite de lege in domeniul contractelor economice, al activitatii de comert exterior si de cooperare economica internationala, precum si alte reglementari din acest domeniu.

Art. 31. -

In domeniul financiar-contabil centrala are urmatoarele atributii principale:

A. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

a) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli care cuprinde veniturile si cheltuielile privind intreaga activitate a centralei, precum si fondurile care se constituie la dispozitia sa potrivit art. 23;

b) asigura mobilizarea tuturor rezervelor de care dispun unitatile in subordine, cu incadrarea in nivelurile orientative primite de la organele ierarhic superioare;

c) stabileste pentru intreprinderile subordonate si unitatile componente nivelurile orientative privind indicatorii financiari;

d) elaboreaza propuneri pentru planurile de credite si de casa si repartizeaza plafoanele aprobate pe intreprinderile subordonate si unitatile componente;

e) efectueaza studii si analize cu privire la eficienta fondurilor de productie, evolutia acumularilor banesti, structura cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale si a altor indicatori financiari;

f) analizeaza propunerile de plan valutar pentru prestatii de servicii si operatiuni necomerciale primite de la intreprinderile subordonate si unitatile componente si intocmeste proiectul planului valutar al centralei;

g) elaboreaza indicatii pentru aplicarea in intreprinderile subordonate si unitatile componente a metodologiei si formularisticii de planificare financiara.

B. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

a) asigura indeplinirea bugetului de venituri si cheltuieli pe ansamblul centralei, intreprinderi subordonate si unitati componente, urmarind realizarea acumularilor banesti si a obligatiilor financiare fata de stat, cresterea rentabilitatii si folosirea eficienta a mijloacelor materiale si banesti, precum si respectarea disciplinei financiare;

b) ia masuri pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, prin imbunatatirea aprovizionarii tehnico-materiale, a programelor de productie si a activitatii de desfacere; urmareste situatia stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru incadrarea intreprinderilor subordonate si a unitatilor componente in nivelul total al mijloacelor circulante, pentru lichidarea stocurilor supranormative si a celor disponibile, precum si preintimpinarea formarii unor astfel de stocuri;

c) analizeaza cauzele care au dus la depasirea fondurilor planificate si la nerambursarea in termen a creditelor bancare la intreprinderile subordonate si unitatile componente si ia masuri care sa asigure incadrarea acestora in fondurile planificate;

d) verifica si centralizeaza bilanturile contabile si situatia principalilor indicatori economico-financiari lunari ai intreprinderilor subordonate si celorlalte unitati componente; intocmeste dari de seama contabile pentru intreaga activitate a centralei pe care le inainteaza organelor competente;

e) stabileste sau propune, dupa caz, trecerea pe seama cheltuielilor de productie sau de circulatie a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere peste normele legale, in cazurile in care lipsurile nu se datoresc culpei unor persoane fizice, precum si scaderea din gestiune a altor pagube, in conditiile prevederilor legale;

f) stabileste termene de efectuare a inventarierii patrimoniale anuale la intreprinderile subordonate; examineaza si solutioneaza litigiile patrimoniale dintre intreprinderile subordonate si solutioneaza litigiile de o valoare sub 1000 lei in cazul in care intreprinderile subordonate sint debitoare;

g) organizeaza controlul financiar preventiv in conditiile legii, organizeaza si exercita controlul gestionar de fond asupra mijloacelor materiale si banesti la intreprinderile subordonate si unitatile componente;

h) stabileste preturi si tarife, potrivit prevederilor si competentelor legale; controleaza si raspunde de modul de stabilire a preturilor si tarifelor, precum si de concordanta dintre calitatea produselor si preturile stabilite;

i) redistribuie fondurile fixe disponibile la intreprinderile subordonate si unitatile componente, in cadrul competentelor acordate;

j) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite prin lege in domeniul finantelor, al preturilor si tarifelor, controlului financiar si al evidentei contabile.

Art. 32. -

In domeniul activitatilor de personal, centrala are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza aplicarea unor criterii stiintifice privind selectionarea, pregatirea, incadrarea in munca si promovarea personalului muncitor; se ocupa de formarea din timp a cadrelor impreuna cu institutiile de invatamint;

b) stabileste si asigura necesarul de personal in perspectiva, pe meserii si specialitati, tinind seama de specificul, cerintele si dezvoltarea sectorului coordonat;

c) intocmeste planul de asigurare si pregatire a fortei de munca prin cursuri de calificare, cu si fara scoatere din productie, practica la locul de munca, licee, scoli profesionale, ucenicie, scoli de maistri si altele, pe baza propunerilor proprii si a celor primite de la intreprinderile subordonate

d) elaboreaza planul de perfectionare a pregatirii personalului potrivit dezvoltarii rapide a progresului tehnic si a cerintelor conducerii stiintifice a productiei si a muncii;

e) organizeaza pregatirea personalului muncitor prin cursuri de calificare, practica la locul de munca, licee, scoli profesionale, precum si prin scolile de maistri si altele pe baza planului de scolarizare si in limita fondurilor alocate prin plan; organizeaza si urmareste practica in productie a elevilor si studentilor si stagiul de practicant al absolventilor de liceu in colaborare cu institutiile de invatamint; organizeaza, potrivit legii, perfectionarea pregatirii personalului in domeniul de activitate al centralei si in probleme de conducere si organizare;

f) asigura baza materiala a unitatilor scolare, dotarea laboratoarelor, atelierelor si locurilor de munca pentru practica elevilor, precum si cadrele didactice de specialitate necesare;

g) asigura aplicarea prevederilor legale privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii si aplica formele de stimulare materiala a personalului muncitor stabilite de lege, care sa asigure o corelara cit mai strinsa a retributiei cu rezultatele obtinute;

h) ia masuri pentru organizarea activitatii de aparare a secretului de stat de catre personalul muncitor din cadrul centralei, intreprinderilor subordonate si unitatilor componente;

i) stabileste masuri si urmareste respectarea disciplinei muncii si folosirea integrala a timpului de lucru in toate unitatile centralei;

j) ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca si folosirea rationala a fortei de munca; organizeaza si urmareste realizarea actiunilor sociale pe ansamblul centralei referitoare la infiintarea de cantine, crese, gradinite, spatii de cazare, rezolvarea problemelor de asistenta medicala, precum si de asigurarea bazei materiale necesare actiunilor cultural-sportive;

k) asigura intocmirea dosarului de pensie pentru personalul centralei si al unitatilor componente;

l) asigura luarea tuturor masurilor necesare pentru reeducarea prin munca a persoanelor care au comis abateri si incalcari de la normele de convietuire sociala si legile tarii;

m) indeplineste, de asemenea, si alte atributii stabilite de lege cu privire la incadrarea si promovarea in munca, invatamintul, retribuirea, perfectionarea pregatirii personalului muncitor si alte reglementari din acest domeniu.

CAPITOLUL III Conducerea unitatilor economice

Art. 33. -

Personalul muncitor din fiecare unitate socialista de stat poarta raspunderea pentru gospodarirea patrimoniului incredintat si pentru rezultatele economice obtinute in unitate. Pe baza principiului autoconducerii muncitoresti si al democratiei socialiste fiecare om al muncii in calitatea sa de participant la administrarea avutiei nationale, raspunde in fata colectivului din care face parte pentru indeplinirea sarcinilor proprii de munca si, impreuna cu intregul colectiv, pentru bunul mers al activitatii generale a unitatii. De asemenea, fiecare om al muncii are dreptul sa se pronunte asupra tuturor problemelor care intereseaza buna desfasurare a activitatii, sa-si spuna parerea asupra modului in care isi desfasoara activitatea organele de conducere ale unitatii si sa faca propuneri de imbunatatire a muncii din intreaga unitate.

Constitutia Republicii Socialiste Romania consacra rolul Partidului Comunist Roman de forta politica conducatoare a intregii societati. Organizatiile de partid din fiecare unitate socialista exercita conducerea politica a vietii economico-sociale, urmaresc si controleaza infaptuirea in bune conditii a sarcinilor ce decurg din programele de dezvoltare economica si sociala.

Art. 34. -

Conducerea unitatii socialiste de stat se realizeaza pe baza principiului muncii si conducerii colective, prin participarea nemijlocita a oamenilor muncii la dezbaterea si solutionarea problemelor activitatii economico-sociale a unitatii, la elaborarea si infaptuirea masurilor necesare pentru indeplinirea sarcinilor de plan, pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale intregului colectiv.

Organele prin care se exercita conducerea colectiva a intreprinderilor, centralelor si altor unitati socialiste sint: adunarea generala a oamenilor muncii, consiliul oamenilor muncii si biroul executiv al consiliului oamenilor muncii.

Sectiunea I Organizarea si functionarea consiliului
oamenilor muncii la intreprinderi

Art. 35. -

Consiliul oamenilor muncii se constituie din cadre cu munci de raspundere de partid si de stat, specialisti cu inalta experienta, reprezentanti alesi ai oamenilor muncii. In unitatile unde lucreaza oameni ai muncii din rindul nationalitatilor conlocuitoare, din consiliu fac parte si oameni ai muncii apartinind acestor nationalitati. In functie de marimea si complexitatea intreprinderii, consiliul oamenilor muncii cuprinde 15 pina la 35 persoane si are urmatoarea componenta:

a) presedinte, functie in care este desemnat secretarul organizatiei de partid pe intreprindere;

b) prim-vicepresedinte, functie in care este desemnat directorul intreprinderii;

c) vicepresedinte, functie in care este desemnat presedintele comitetului sindicatului;

d) vicepresedinte, functie in care este ales un reprezentant al oamenilor muncii, muncitor care lucreaza direct in productie;

e) vicepresedinte, functie in care este desemnat secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist;

f) membri:

- directorii adjuncti sau, dupa caz, inginerul sef si contabilul sef;

- seful compartimentului controlului tehnic de calitate;

- presedinta comisiei de femei pe intreprindere;

- sefii unor compartimente de munca, conducatori ai celor mai importante ateliere, sectii, santiere, uzine, precum si specialisti de inalta calificare si oameni de stiinta.

Membrii consiliului oamenilor muncii din rindul acestor cadre sint numiti de catre organul caruia ii este subordonata intreprinderea pe baza propunerilor adunarii generale a oamenilor muncii; membrii consiliului oamenilor muncii din afara intreprinderii se numesc cu acordul conducerii unitatii din care fac parte:

- 7 pina la 17 reprezentanti ai oamenilor muncii alesi la fiecare doi ani in adunarile generale ale oamenilor muncii, din rindul muncitorilor, maistrilor, personalului tehnic, economic si de alta specialitate; cel putin 75 la suta din numarul reprezentantilor oamenilor muncii vor fi muncitori si maistri care lucreaza nemijlocit in productie.

La intreprinderile cu un numar mare de femei, presedinta comisiei de femei va fi desemnata si in functia de vicepresedinte al consiliului oamenilor muncii.

Numarul total de persoane in consiliul oamenilor muncii, precum si numarul reprezentantilor oamenilor muncii, se stabilesc de catre adunarea generala a oamenilor muncii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege si tinind seama de volumul si complexitatea productiei, dispersia teritoriala, precum si de alti factori specifici.

Art. 36. -

La intreprinderile care isi desfasoara activitatea pe raza mai multor judete, consiliile oamenilor muncii au urmatoarea componenta:

a) presedinte, functie in care este desemnat directorul intreprinderii;

b) vicepresedinte, functie in care este desemnat secretarul organizatiei de partid din unitatea cea mai reprezentativa;

c) vicepresedinte, functie in care este desemnat unul din directorii adjuncti sau inginerul sef al intreprinderii, acolo unde nu este director adjunct;

d) membri:

- membrii consiliului oamenilor muncii prevazuti la art. 35 lit. f);

- presedintele comitetului sindicatului pe intreprindere sau delegatul comitetului sindicatului la unitatile fara comitete sindicale proprii;

- secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist din unitatea respectiva.

La intreprinderile care isi desfasoara activitatea in unitati dispersate teritorial, dar pe raza unui singur judet, componenta consiliului oamenilor muncii este cea prevazuta la art. 35.

In cazuri deosebite, pentru unele intreprinderi sau institutii care au in coordonarea lor unitati socialiste cu personalitate juridica situate in acelasi judet, ministerele impreuna cu organele judetene de partid, cu avizul Consiliului Organizarii Economico-Sociale, pot hotari organizarea consiliilor oamenilor muncii la unitatile respective, potrivit prevederilor de la alin. 1 al prezentului articol.

Art. 37. -

Consiliul oamenilor muncii al intreprinderii are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza planurile cincinale si anuale cu respectarea nivelurilor orientative si a normativelor de plan stabilite de centrala; aproba defalcarea indicatorilor de plan pe unitatile componente;

b) efectuarea in cazuri justificate, in functie de cerintele si posibilitatile de desfacere, modificari ale sarcinilor anuale de producte in unitati naturale la sortimentele care alcatuiesc grupele de produse ce se aproba prin planul national unic, cu acordul beneficiarilor si cu conditia respectarii sarcinii totale anuale la grupele de produse respective, precum si a indicatorilor valorici stabiliti prin plan si buget;

c) analizeaza periodic si raspunde de modul cum sint exploatate, intretinute si reparate fondurile fixe din dotare si ia masuri in vederea asigurarii unei utilizari cit mai rationala a acestora;

d) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si aproba bilantul contabil; analizeaza evolutia acumularilor banesti si rentabilitatea, structura cheltuielilor si a stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor de productie;

c) aproba structura organizatorica pe baza normelor unitare de structura si a structurilor tip; aproba regulamentul de organizare si functionare al intreprinderii si regulamentul de functionare al consiliului oamenilor muncii; hotaraste infiintarea si incadrarea in grade de organizare a sectiilor, atelierelor de productie, santierelor, loturilor sau altor unitati similare, pe baza metodologiei de gradare aprobata prin decret al Consiliului de Stat; aproba masurile pentru perfectionarea sistemului informational, pentru mecanizarea si automatizarea prelucrarii datelor;

f) stabileste programul de elaborare si reexaminare a normelor si normativelor de munca locale, precum si programul de masuri pentru cresterea productivitatii muncii si le supune spre aprobare adunarii generale a oamenilor muncii;

g) organizeaza pregatirea, perfectionarea, incadrarea si promovarea in munca a personalului muncitor;

h) discuta si se pronunta asupra propunerilor de numire a noilor cadre de conducere: director, director adjunct tehnic si de productie sau inginer sef, director adjunct comercial, contabil sef si alte cadre care ocupa functii de conducere similare;

i) hotaraste incadrarea si eliberarea din functie a personalului de conducere a uzinelor, fabricilor, exploatarilor, santierelor si altor unitati similare, precum si a sefilor de sectie si de serviciu;

j) asigura luarea tuturor masurilor pentru cunoasterea si aplicarea legilor, a hotaririlor de partid si de stat; asigura conditiile materiale si sprijina activitatea de ridicare a nivelului constiintei socialiste in scopul dezvoltarii unei atitudini inaintate fata de munca, de aparare si gospodarire a avutului obstesc, de educare cetateneasca a oamenilor muncii;

k) analizeaza indeplinirea sarcinilor ce revin unitatii cu privire la sanctionarea si reeducarea prin munca a persoanelor care au comis abateri si incalcari de la normele de convietuire sociala si legile tarii;

l) elaboreaza, impreuna cu comitetul sindicatului, contractul colectiv de munca si il supune aprobarii adunarii generale; analizeaza periodic indeplinirea prevederilor acestuia, realizarea masurilor de protectie a muncii, de combatere a poluarii mediului inconjurator; repartizeaza spatiul locativ;

m) analizeaza modul de realizare a masurilor privind asigurarea conditiilor de munca si viata ale oamenilor muncii si imbunatatirea acestora;

n) asigura constituirea si folosirea fondului pentru constructii de locuinte si alte investitii cu caracter social, in care scop:

- controleaza permanent stadiul de executie a lucrarilor de constructii de locuinte;

- organizeaza construirea de locuinte in regie proprie sau contracteaza astfel de lucrari cu intreprinderi specializate;

- repartizeaza, impreuna cu organele sindicale, locuintele din fondul locativ propriu si stabileste personalul ce urmeaza sa primeasca credite pentru construirea de locuinte proprietate personala;

- organizeaza administrarea fondului locativ al intreprinderii;

o) aproba constituirea si utilizarea fondului pentru actiuni sociale; aproba acordarea de bilete de tratament si odihna cu reducere pentru personalul distins cu titlul de fruntas in intrecerea socialista;

p) aproba, impreuna cu comitetul sindicatului, regulamentul de ordine interioara;

r) desemneaza membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii;

s) analizeaza periodic modul in care biroul executiv al consiliului oamenilor muncii aduce la indeplinire atributiile conferite de lege, precum si hotaririle adoptate de consiliul oamenilor muncii;

s) analizeaza si prezinta cu prilejul adunarii generale a oamenilor muncii modul in care s-au indeplinit indicatorii economico-financiari pe intreprindere si stabileste masuri pentru realizarea integrala a acestora;

t) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si sarcini stabilite de adunarea generala a oamenilor muncii sau de organele de conducere colectiva ale unitatii careia ii este subordonata intreprinderea.

Art. 38. -

Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii al intreprinderii se compune din 5 pina la 11 membri. Numarul membrilor biroului executiv se aproba de adunarea generala a oamenilor muncii, iar componenta nominala, de catre consiliul oamenilor muncii.

Biroul executiv este alcatuit din directorul intreprinderii, care indeplineste functia de presedinte, directorii adjuncti sau, dupa caz, inginerul sef, contabilul sef, precum si alte cadre de conducere si specialisti din cadrul intreprinderii, numiti de consiliul oamenilor muncii din rindul membrilor sai.

La sedintele biroului executiv participa, de regula, secretarul organizatiei de partid.

La dezbaterea principalelor probleme privind realizarea sarcinilor economice, precum si la cele care privesc drepturi si obligatii ale oamenilor muncii, participa presedintele comitetului sindicatului, secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist si presedinta comisiei de femei.

Art. 39. -

Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza si urmareste indeplinirea sarcinilor de plan pe intreprindere, sectii, ateliere si alte sectoare de activitate; aproba defalcarea pe luni a indicatorilor de plan trimestriali si stabileste masuri pentru folosirea deplina a capacitatilor de productie, utilizarea rationala a fortei de munca si a timpului de lucru;

b) stabileste masurile tehnice si organizatorice si asigura aplicarea acestora in vederea realizarii sarcinilor de plan, mobilizarii tuturor rezervelor si valorificarii superioare a potentialului economic si tehnic al intreprinderii;

c) stabileste masuri pentru incheierea la timp a contractelor economice si asigura livrarea produselor la termenele prevazute in contracte;

d) stabileste masuri pentru aprovizionarea cu materiile prime si materialele necesare, inainte de inceperea procesului de productie;

e) analizeaza si ia masuri pentru indeplinirea ritmica a planului de export-import, respectarea termenelor de livrare si a altor obligatii prevazute in contracte, ridicarea eficientei activitatii de comert exterior;

f) analizeaza periodic activitatea desfasurata pentru asigurarea calitatii produselor; ia masuri pentru mentinerea in fabricatie numai a produselor cu parametri tehnici si calitativi superiori, modernizarea produselor existente, asimilarea de produse si tehnologii noi, introducerea rapida in productie a cercetarilor incheiate; urmareste valorificarea completa a materiilor si materialelor refolosibile rezultate din procesul de productie, de catre sectiile si atelierele infiintate pentru productia bunurilor de larg consum;

g) aproba balamale materiale pentru care indeplineste functia de coordonator; aproba normele de consum de materii prime, materiale si combustibili pentru activitatile la care nu sint intocmite norme departamentale sau cu caracter republican;

h) modifica - in cazuri justificate - sarcinile de plan anuale si trimestriale ale sectiilor, atelierelor si altor unitati de productie cu respectarea nivelului indicatorilor aprobati pe total intreprindere, pe an si trimestre, precum si a obligatiilor rezultate din contractele economice incheiate;

i) aproba, in limitele stabilite de lege, documentatiile tehnico-economice si achizitionarea utilajelor psntru investitiile prevazute in plan; aproba achizitionarea utilajelor care sint cuprinse global in planul de investitii si nu figureaza in cadrul unui deviz general;

j) numeste, potrivit legii, comisia de receptie a obiectivelor de investitii, potrivit competentelor de aprobare a investitiilor; aproba punerea in functiune si masurile pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici la investitiile din competenta sa de aprobare;

k) stabileste masuri psntru organizarea stiintifica a productiei si a muncii si asigura acestei activitati un caracter continuu si sistematic; adopta programul de studii de perfectionare a organizarii si conducerii si asigura indeplinirea acestuia;

l) in unitatile comerciale precum si in cele care presteaza servicii pentru populatie, analizeaza si adopta masuri pentru imbunatatirea aprovizionarii populatiei, realizarea planului de desfacere si prestari de servicii pentru populatie, a planului de incasari in numerar, reducerea cheltuielilor de circulatie, folosirea mai eficienta a bazei tehnico-materiale a comertului si prestarilor de servicii, introducerea si extinderea formelor moderne de servire, diversificare a retelei, organizarea actiunilor de reclama si publicitate comerciala, valorificarea eficienta si in mod gospodaresc a fondului de marfa si a materiilor prime;

m) analizeaza modul cum se realizeaza gestionarea bunurilor materiale, ia masuri pentru asigurarea integritatii patrimoniului unitatii respective si stabileste masuri, in limita competentelor legale, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc;

n) aproba volumul total al cheltuielilor ce se pot face pe seama costurilor de productie pentru actiuni de publicitate si reclama; aproba scaderea din gestiune a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere peste normele legale si trecerea acestora pe costurile de productie in cazurile cind lipsurile nu se datoresc culpei unei persoane fizice, precum si a altor pagube, in conditiile prevazute de dispozitiile legale;

o) stabileste, cu acordul beneficiarului, preturi si tarife la produsele si serviciile din competenta intreprinderii, precum si adaosuri sau bonificatii, potrivit reglementarilor legale;

p) aproba, potrivit legii, retributia tarifara de incadrare si celelalte drepturi de retribuire a muncii cuvenite personalului muncitor din intreprindere; nominalizeaza personalul care poate beneficia de sporuri pentru conditii deosebite si incadrarea in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, sporuri de santier, in limita criteriilor aprobate de organul ierarhic superior; aproba promovarea in trepte si gradatii a personalului unitatii si reducerea vechimii minime necesare pentru promovare, potrivit reglementarilor legale;

r) aproba incadrarea si eliberarea din functie a cadrelor de conducere care nu au fost prevazute la art. 37 lit. i), cu acordul organelor interesate; aproba transferul in interesul serviciului fara avizul organului ierarhic superior pentru personalul de executie din intreprindere; pentru personalul da specialitate cu pregatire superioara din invatamint, sanatate sau din alte ramuri ale economiei la care legea de domeniu prevede avizul ministerului coordonator, transferul in interesul serviciului se va face cu acest aviz;

s) aplica sanctiunile disciplinare, in conditiile si cazurile prevazute de lege, cadrelor de conducere ale uzinelor, fabricilor, exploatarilor, grupurilor de santiere si altor unitati similare, precum si sefilor de sectii si servicii;

ș) aproba, cu confirmarea organului ierarhic superior, indicatorii de plan pentru acordarea retributiei personalului muncitor la care nu au fost stabiliti asemenea indicatori;

t) aproba, cu acordul organului sindical din intreprindere, normele si normativele de munca locale;

ț) ia masuri pentru aplicarea corespunzatoare a normelor de protectie a muncii, de combatere a poluarii mediului inconjurator, de prevenire si stingere a incendiilor; stabileste masuri pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca, eliminarea noxelor, astfel incit sa se evite la maximum posibil prestarea de munci grele si in conditii vatamatoare;

u) asigura, potrivit prevederilor legale, conditii pentru functionarea corespunzatoare a cantinelor si realizarea actiunilor cu caracter social-cultural pentru oamenii muncii din unitate;

v) analizeaza si ia masuri pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor absolventi ai diferitelor forme de pregatire profesionala si a absolventilor invatamintului superior aflati in perioada de stagiu;

x) prezinta rapoarte in fata consiliului oamenilor muncii asupra modului in care au fost aduse la indeplinire hotaririle luate;

y) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si insarcinari stabilite de consiliul oamenilor muncii al intreprinderii.

Art. 40. -

Membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii raspund pentru buna gospodarire si folosire a tuturor mijloacelor materiale si financiare ale unitatii si respectarea prevederilor legale in adoptarea hotaririlor de orice fel.

Membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii au, potrivit Codului muncii, raspunderea materiala colectiva pentru pagubele cauzate unitatii din vina lor; raspunderea membrilor biroului executiv pentru hotaririle adoptate nu exclude raspunderea directorului si contabilului sef.

Angajarea cheltuielilor materiale si banesti ale unitatii se face, potrivit legii, numai de catre directorul si contabilul sef al acesteia.

Directorul si contabilul sef raspund de respectarea disciplinei de plan, contractuale si financiare, de luarea masurilor pentru asigurarea integritatii avutului obstesc, dezvoltarea si gospodarirea eficienta a bunurilor incredintate, avind obligatia de a refuza, in conditiile legii, orice operatie patrimoniala care contravine dispozitiilor legale.

Art. 41. -

Directorul intreprinderii asigura conducerea curenta a intreprinderii, aduce la indeplinire hotaririle consiliului oamenilor muncii si biroului executiv al acestuia, precum si sarcinile stabilite de organul caruia ii este subordonata intreprinderea, in care scop:

a) ia masuri pentru realizarea tuturor indicatorilor ce revin intreprinderii din planul national unic de dezvoltare economica si sociala si din bugetul de stat, cresterea laturilor calitative ale activitatii de productie, buna organizare a productiei si a muncii, ridicarea continua a eficientei economice a activitatii intreprinderii, crearea conditiilor corespunzatoare de munca pentru intregul personal muncitor;

b) stabileste masuri pentru imbunatatirea calitatii produselor, aproba normele tehnice de intreprindere, organizeaza controlul tehnic de calitate pe faze de fabricatie, asigura documentatiile tehnice pentru realizarea de produse noi si modernizarea celor existente, precum si mijloacele corespunzatoare de masurare si control;

c) stabileste masuri pentru aprovizionarea ritmica, corespunzator cerintelor procesului de productie, cu materii prime, materiale, combustibili si energie; asigura aplicarea masurilor adoptate pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, eliminarea cheltuielilor neproductive, optimizarea stocurilor de valori materiale;

d) stabileste in colaborare cu furnizorii grafice de livrare a utilajelor si instalatiilor pentru investitiile din competenta de aprobare a intreprinderii;

e) aproba planurile de transport cu mijloace proprii, urmareste si raspunde de utilizarea corespunzatoare a acestora si ia masuri in vederea evitarii transporturilor neeconomicoase;

f) asigura si raspunde de organizarea controlului financiar preventiv, controlului financiar intern, controlului ierarhic operativ curent si a inventarierii patrimoniului unitatii;

g) asigura aplicarea masurilor aprobate privind integritatea patrimoniului intreprinderii si recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc;

h) aproba compensarea cantitativa a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere, potrivit normelor legale; stabileste termenele de efectuare a inventarierii patrimoniale anuale;

i) stabileste, pe baza structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare, modul de lucru si de colaborare dintre compartimentele de munca din structura functionala si de productie; organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor si urmareste aplicarea masurilor aprobate; j) incadreaza si elibereaza din functie personalul de executie din unitate si alt personal care nu este prevazut in competenta organelor de conducere colectiva;

k) asigura controlul indeplinirii sarcinilor si urmareste aplicarea masurilor aprobate; ia masuri pentru cunoasterea de catre intregul personal muncitor a hotaririlor de partid si actelor normative care vizeaza activitatea unitatii si asigura respectarea intocmai a acestora;

l) asigura aplicarea principiului muncii colective in activitatea desfasurata de catre biroul executiv; urmareste ca fiecare membru al biroului executiv sa participa activ la rezolvarea problemelor, sa indeplineasca sarcinile ce-i sint incredintate;

m) asigura informarea operativa a membrilor consiliului oamenilor muncii si biroului executiv asupra desfasurarii activitatii unitatii, a principalelor probleme rezolvate si a masurilor adoptate.

Art. 42. -

Directorul intreprinderii angajeaza unitatea in raporturile cu persoanele juridice si fizice, precum si in fata organelor jurisdictionale. De asemenea, poate da imputernicire de reprezentare in acest scop si altor cadre din intreprinderea respectiva.

Art. 43. -

Sub conducerea consiliului oamenilor muncii, in intreprinderile de praductie si, dupa caz, In celelalte unitati sa organizeaza si functioneaza urmatoarele comisii pe domenii: Comisia pentru cresterea productivitatii muncii si organizarea stiintifica a productiei si a muncii; Comisia pentru calitatea productiei si eficienta economica; Comisia pentru dezvoltare, investitii si progres tehnic; Comisia pentru aprovizionare, desfacere si export-import; Comisia pentru buna gospodarire si aparare a proprietatii obstesti; Comisia pentru probleme sociale; Comisia de pregatire si perfectionare, incadrare si promovare in munca.

In cadrul intreprinderilor functioneaza, de asemenea, potrivit legii, consiliul tehnico-economic al intreprinderii. In cadrul intreprinderilor, pe linga consiliile oamenilor muncii, isi desfasoara activitatea consiliile de judecata muncitoresti. Atributiile, modul de organizare si functionare a consiliilor de judecata muncitoresti se stabilesc prin lege.

Art. 44. -

Comisiile pe domenii au rolul de a sprijini organele de conducere colectiva ale intreprinderii in adoptarea si aplicarea masurilor necesare realizarii sarcinilor de plan, cresterii laturilor calitative ale activitatii de productie si sporirii eficientei economice a intregii activitati. In realizarea sarcinilor ce le revin, comisiile conlucreaza strins cu compartimentele de munca din intreprinderi si initiaza actiuni pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la indeplinirea exemplara a sarcinilor de plan. Principalele atributii ale comisiilor pe domenii sint prevazute in anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 45. -

Comisiile pe domenii isi desfasoara activitatea ca organisme obstesti, se constituie din 3 pina la 11 membri si sint conduse de catre un membru al consiliului oamenilor muncii. Din aceste comisii fac parte muncitori cu inalta calificare si experienta indelungata in productie, maistri, sefi de sectie sau de ateliere, tehnicieni, ingineri, economisti si alte cadre de specialitate desemnati de adunarea generala a oamenilor muncii.

Comisiile pe domenii lucreaza pe baza unor programe concrete de actiuni conform atributiilor ce le revin si a sarcinilor stabilite de consiliul oamenilor muncii.

Sectiunea a II-a Organizarea si functionarea consiliului oamenilor muncii la centrale

Art. 46. -

Consiliul oamenilor muncii al centralei, in functie de marimea si complexitatea acesteia, cuprinde 33 pina la 53 membri si se compune din:

a) presedinte, functie in care este desemnat directorul general al centralei;

b) vicepresedinte, functie in care esta desemnat secretarul comitetului de partid al intreprinderii pe structura careia este constituita centrala; la centralele cu aparat distinct in aceasta functie va fi desemnat secretarul organizatiei de partid a intreprinderii celei mai reprezentative;

c) vicepresedinte, functie in care este desemnat unul din directorii generali adjuncti ai centralei; la centralele cu aparat distinct in aceasta functie va fi desemnat unul din directorii centralei;

d) membri:

- directorii din centrala, inginerul sef si contabilul sef;

- presedinti ai consiliului oamenilor muncii, presedinti ai birourilor executive si alte cadre de oonducere din intreprinderile subordonate si unitatile componente, numiti de conducerea organului ierarhic superior la propunerea directorului general al centralei;

- 3 pina la 10 membri, specialisti din cadrul centralei si din afara acesteia, cadre didactice, oameni de stiinta, reprezentanti ai organelor financiar-bancare si alte cadre cu experienta indelungata si inalta calificare; organul ierarhic superior centralei, la propunerea directorului general, stabileste numarul acestor membri si ii numeste pe acestia; membrii consiliului oamenilor muncii din afara centralei se numesc cu acordul conducerii unitatii din care fac parte;

- 5 pina la 15 reprezentanti ai oamenilor muncii, muncitori si maistri, din principalele intreprinderi subordonate sau unitati componente ale centralei, alesi la fiecare doi ani in adunarile generale ale oamenilor muncii din aceste unitati;

- presedintele comisiei organizatiilor sindicale din unitatile centralei.

Numarul reprezentantilor oamenilor muncii se stabileste de adunarea generala a oamenilor muncii pe centrala. Intreprinderile din care vor fi alesi reprezentantii oamenilor muncii se stabilesc de centrala impreuna cu uniunea sindicatelor de ramura, cu acordul comitetului judetean de partid din judetul in care functioneaza intreprinderea.

Art. 47. -

La sedintele consiliului oamenilor muncii al centralei in care se dezbat unele probleme de importanta deosebita pentru ansamblul activitatii acesteia, cum sint aprobarea planului, a bilantului, studii privind dezvoltarea in perspectiva, profilarea si specializarea productiei in unitatile centralei, vor participa si secretarii organizatiilor de partid, directorii si presedintii comitetelor sindicatelor din intreprinderile si celelalte unitati ale centralei.

La dezbaterea in consiliul oamenilor muncii al centralei a unor probleme care privesc activitatea unei intreprinderi subordonate centralei vor fi invitati si secretarul organizatiei de partid, directorul, presedintele comitetului sindicatului si secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist din intreprinderea respectiva.

Art. 48. -

Consiliul oamenilor muncii al centralei are urmatoarele atributii:

a) aproba planurile cincinale si anuale pe centrala cu respectarea nivelurilor orientative si normativelor de plan primite de la Comitetul de Stat al Planificarii impreuna cu ministerele; aproba defalcarea indicatorilor de plan pe intreprinderile subordonate si unitatile componente si stabileste masurile necesare pentru realizarea lor;

b) aproba pentru intreprinderile subordonate si unitatile componente modificari in structura sortimentelor care alcatuiesc produsele sau grupele de produse ce se aproba prin plan, determinate de cerintele justificate ale consumului intern si de indeplinirea sarcinilor de export, cu respectarea sarcinii totale prevazute pentru grupele respective si incadrarea in volumul de productie si echilibrul valutar stabilit prin plan, pe an si pe trimestre si fara modificarea indicatorilor de baza stabiliti prin plan si buget pe centrala;

c) aproba planul de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de introducere rapida in productie a progresului tehnic, precum si proiectele de perfectionare a organizarii conducerii, productiei si a muncii;

d) aproba masurile de profilare si specializare a unitatilor componente;

e) aproba preluarea la nivelul centralei a unor atributii din domeniul cercetarii stiintifice, proiectarii, investitiilor, aprovizionarii si desfacerii produselor, pregatirii si perfectionarii personalului muncitor care se justifica economic sa se exercite centralizat, precum si limitele in care intreprinderile subordonate exercita atributiile prevazute la capitolul I;

f) aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe centrala; dezbate periodic activitatea economico-financiara si stabileste masuri de imbunatatire a acesteia; aproba situatia economico-financiara a intreprinderilor subordonate; aproba cotele de participare a intreprinderilor subordonate pentru acoperirea cheltuielilor centralei; aproba volumul total al cheltuielilor ce se pot face pe seama costurilor de productie pentru actiuni de publicitate si reclama; stabileste unitatile componente ce urmeaza sa aiba subcont de decontare la banca, in functie de concluziile specifice de desfasurare a activitatii acestora;

g) aproba structura organizatorica a centralei elaborata pe baza normelor unitare de structura; aproba regulamentul de organizare si functionare al centralei, regulamentul de ordine interioara si regulamentul de functionare al consiliului oamenilor muncii;

h) propune infiintarea si incadrarea in grade de organizare a unitatilor fara personalitate juridica - uzine, fabrici, exploatari si altele similare; hotaraste infiintarea si incadrarea in grade de organizare a sectiilor, atelierelor, santierelor, loturilor si altor unitati de productie similare din cadrul unitatilor componente;

i) analizeaza periodic si raspunde de modul cum se desfasoara activitatea de cunoastere, incadrare, promovare si perfectionare a pregatirii cadrelor; asigura pregatirea cadrelor necesare noilor obiective ce urmeaza sa se dea in functiune;

j) stabileste numarul de personal tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ pentru intreprinderile subordonate si unitatile componente in limita planului de munca si retribuire aprobat, cu respectarea normelor unitare de structura si a ponderilor maxime de personal stabilite; adapteaza, intre activitati, numarul de personal si fondul de retribuire, cu respectarea ponderilor de personal aprobate;

k) discuta si se pronunta asupra propunerilor de numire a noilor cadre de conducere: director general, director general adjunct, director tehnic, director economic, director administrativ, inginer sef, contabil sef si alte cadre care ocupa functii de conducere similare;

l) hotaraste, in conditiile legii, incadrarea si eliberarea din functie a directorului sau a conducatorului din intreprinderile subordonate si celelalte unitati componente. Pentru intreprinderile subordonate mari si complexe, stabilite de ministere, alte organe centrale de stat sau de comitetele executive ale consiliilor populare, numirea si eliberarea directorului se fac cu acordul ministrului sau conducatorului acestora si cu avizul organelor interesate;

m) analizeaza modul de realizare a masurilor privind asigurarea conditiilor de munca si de viata ale oamenilor muncii si imbunatatirea acestora;

n) asigura constituirea si folosirea fondului pentru constructii de locuinte si alte investitii cu caracter social;

o) stabileste modul de constituire si utilizare a fondului pentru actiuni sociale; aproba acordarea de bilete de tratament si odihna cu reducere pentru personalul distins cu titlul de fruntas in intrecerea socialista;

p) analizeaza indeplinirea de catre unitatile centralei a sarcinilor ce le revin din hotaririle de partid si din actele normative in vigoare, cu privire la sanctionarea si reeducarea prin munca a persoanelor care comit abateri si incalcari de la normele de convietuire sociala si legile tarii;

r) desemneaza membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii;

s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si insarcinari stabilite de organul caruia ii este subordonata centrala.

Art. 49. -

Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii se compune din 7 pina la 13 membri si este alcatuit din directorul general care indeplineste functia de presedinte, directorii centralei, alte cadre de conducere si specialisti din cadrul acesteia, precum si presedintele comisiei organizatiilor sindicale din unitatile centralei. Numarul membrilor biroului executiv se stabileste de adunarea generala a oamenilor muncii, iar componenta nominala a acestuia, de catre consiliul oamenilor muncii al centralei.

Art. 50. -

Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii are urmatoarele atributii:

a) organizeaza si urmareste indeplinirea sarcinilor de plan pe intreaga centrala, pe fiecare intreprindere subordonata si unitate componenta; ia masuri pentru folosirea deplina a capacitatilor de productie din unitatile sale, utilizarea rationala a fortei de munca si pentru valorificarea cit mai completa a potentialului tehnic si economic de care dispune centrala;

b) urmareste realizarea intocmai a sarcinilor ce revin intreprinderilor subordonate din programul unitar de cooperare in productie, aprobat pe ansamblul centralei;

c) ia masuri pentru asigurarea in timp util a documentatiei constructive si tehnologice la produsele si procesele tehnologice tipizate sau la cele pentru care aceasta activitate se exercita de centrala;

d) asigura baza tehnico-materiala necesara tuturor intreprinderilor subordonate si unitatilor componente pentru realizarea intocmai a sarcinilor de plan;

e) ia masuri pentru asigurarea din timp a portofoliului de comenzi necesar desfasurarii neintrerupte a productiei in intreprinderile subordonate si unitatile componente;

f) aproba balantele materiale pentru care centrala indeplineste functia de coordonator, precum si balantele sortimentelor, care compun produsele sau grupele de produse la care balantele se aproba de conducerea organului caruia ii este subordonata centrala;

g) analizeaza si ia masuri pentru indeplinirea ritmica a planului de export-import, respectarea termenelor de livrare si realizarea celorlalte obligatii prevazute in contracte, ridicarea eficientei activitatii de comert exterior; aproba suplimentari la planul de export, in tot cursul anului, la produsele a caror balanta nu se supune aprobarii Consiliului de Ministri;

h) urmareste operativ realizarea investitiilor, punerea capacitatilor in functiune si atingerea parametrilor proiectati la termenele prevazute in plan;

i) aproba, in limitele stabilite de lege, documentatiile tehnico-economice pentru investitiile prevazute in plan si achizitionarea utilajelor pentru investitii; numeste, potrivit legii, comisia de receptie a obiectivelor de investitii; aproba punerea in functiune si masurile pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici la investitiile din competenta sa de aprobare;

j) aproba in cazul propunerilor de inventii si inovatii, potrivit legii, angajarile de cheltuieli pentru proiectare, construire a prototipurilor si experimentare; aproba proiectele de perfectionare a organizarii productiei si a muncii;

k) aproba planurile de transport cu mijloace proprii pentru unitatile sale; aproba functiile care au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport in localitatile de resedinta;

l) aproba transferul de fonduri fixe la alte centrale sau intreprinderi din cadrul aceluiasi organ central, caruia ii este subordonata centrala, in limita competentelor stabilite de catre acesta;

m) aproba scaderea din gestiune a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere peste normele legale si trecerea acestora pe costuri de productie in cazurile cind lipsurile nu se datoresc culpei unei persoane, precum si a altor pagube, in conditiile prevazute de dispozitiile legale;

n) aproba preturi si tarife la produsele sau serviciile lasate in competenta centralei precum si adaosuri sau bonificatii, cu acordul beneficiarului; ia masuri pentru asigurarea preturilor legal aprobate la produsele noi inainte de lansarea lor in fabricatie, cu exceptiile prevuzute de lege;

o) aproba normativele de consum si de stoc la toate materialele si produsele din competenta sa; aproba normele si normativele de munca unificate pe grupe de unitati din competenta sa, cu acordul organelor sindicale corespunzatoare;

p) aproba, potrivit legii, retributia tarifara de incadrare si celelalte drepturi cuvenite personalului din aparatul centralei, precum si pentru personalul a carui numire este de competenta centralei; aproba promovarea in trepte si gradatii pentru personalul din aparatul centralei si cel din conducerea unitatilor subordonate si reducerea vechimii minime necesare pentru aprovizionare, potrivit reglementarilor legale;

r) aproba, potrivit legii, micsorarea sau anularea cotelor de diminuare a retributiilor in cazul neindeplinirii sarcinilor, pentru reducerea unitatilor din subordine; aproba premierea personalului din aparatul centralei, precum si a personalului de conducere a unitatilor din subordine; aproba premierea personalului din cadrul unitatilor subordonate, din fondurile proprii;

s) aproba efectuarea de ore suplimentare cu acordul uniunii sindicatelor de ramura, in limitele prevederilor legale;

s) aproba, in conditiile legii, reduceri de stagiu pentru cadre cu o pregatire exceptionala care ocupa functii de conducere, cu exceptia persoanelor din conducerea centralei;

t) aproba numarul de muncitori specialisti pentru intreprinderile subordonate si celelalte unitati componente;

t) aproba utilizarea rezervei de plan la fondul de retribuire si la numarul de personal, constituita la nivelul centralei;

u) aproba programul de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca, in limita planului de scolarizare si a fondurilor prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala;

v) hotaraste incadrarea si eliberarea din functie a sefilor de serviciu, a sefilor de sectie si a conducatorilor celorlalte compartimente de munca din structura centralei; aproba incadrarea si eliberarea din functie a directorilor adjuncti sau a inginerilor sefi, a contabililor sefi si a altor conducatori pe functiuni din intreprinderile subordonate; aproba transferul in interesul serviciului pentru personalul de executie al centralei fara avizul organelor ierarhice superioare; pentru personalul de specialitate cu pregatire superioara din invatamint, sanatate sau din alte ramuri ale economiei, transferul in interesul serviciului se va face cu avizul ministerului coordonator respectiv, potrivit legii;

x) aproba masurile privind asigurarea conditiilor de munca si de viata ale oamenilor muncii si imbunatatirea acestora; indruma, coordoneaza si controleaza indeplinirea masurilor de protectie a muncii;

t) prezinta rapoarte in fata consiliului oamenilor muncii asupra modului in care a indeplinit hotaririle luate;

z) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si insarcinari stabilite de consiliul oamenilor muncii al centralei.

Art. 51. -

Dispozitiile art. 40 se aplica in mod corespunzator si membrilor biroului executiv al consiliului oamenilor muncii din cadrul centralelor.

Art. 52. -

Directorul general asigura conducerea curenta si aduce la indeplinire hotaririle consiliului oamenilor muncii, biroului executiv al acestuia, adunarii generale a oamenilor muncii si sarcinile stabilite de organul caruia ii este subordonata centrala. In acest scop:

a) ia masurile necesare pentru realizarea tuturor indicatorilor ce revin centralei din planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si pentru solutionarea problemelor care conditioneaza indeplinirea planului de catre fiecare intreprindere subordonata; raspunde pentru adoptarea masurilor necesare indeplinirii integrale si la timp a sarcinilor de plan;

b) urmareste cresterea continua a eficientei economice a activitatii centralei, imbunatatirea nivelului tehnic al produselor si sporirea ponderii productiei destinata exportului, cresterea mai accentuata a productivitatii muncii, folosirea eficienta a fondurilor fixe, reducerea cheltuielilor materiale si sporirea rentabilitatii produselor, precum si alte laturi de ordin calitativ ale activitatii centralei;

e) organizeaza activitatea de prognoza, prospectare si dezvoltare in perspectiva a centralei si intreprinderilor sale; asigura elaborarea de prognoze pe produse, activitati sau subramuri din domeniul sau de activitate;

d) stabileste masuri operative care sa asigure imbunatatirea activitatii de cercetare stiintifica, proiectare, investitii, aprovizionare, desfacere si a celorlalte activitati ce se exercita de centrala pentru intreprinderile subordonate;

e) asigura aplicarea masurilor de perfectionare a conducerii si organizarii productiei si a muncii, elaborarea si aplicarea studiilor si proiectelor de organizare;

f) asigura controlul activitatii economico-financiare si gestionare de fond a unitatilor; raspunde pentru luarea masurilor necesare asigurarii integritatii avutului obstesc, buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti, respectarea normelor disciplinei socialiste si da dispozitii in limita competentelor legale, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc; aproba transferul de fonduri fixe intre intreprinderile centralei;

g) aproba listele de produse, marfuri, ambalaje si materiale care intrunesc conditiile de compensare pentru unitatile in subordine, potrivit normelor legale;

h) aproba delegarile de atributii pe trepte ierarhice si compartimente de munca pe baza structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare a centralei;

i) incadreaza si elibereaza din functie personalul de executie din centrala si alt personal care nu este prevazut in competenta organelor de conducere colectiva;

j) asigura aplicarea principiului muncii colective in activitatea desfasurata de consiliul oamenilor muncii si biroul executiv al acestuia; urmareste ca fiecare membru al consiliului oamenilor muncii si biroului executiv sa participe activ la rezolvarea problemelor si sa indeplineasca sarcinile ce-i sint incredintate;

k) asigura informarea operativa a membrilor consiliului oamenilor muncii si biroului executiv al acestuia asupra desfasurarii activitatii centralei;

l) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor in cadrul centralei si unitatilor din subordine si urmareste aplicarea masurilor aprobate, informeaza consiliul oamenilor muncii si biroul executiv asupra masurilor luate pe parcurs;

m) ia masuri pentru cunoasterea de catre intregul personal muncitor a hotaririlor de partid si a actelor normative ce vizeaza activitatea centralei; ia masuri pentru aplicarea intocmai a acestora.

Art. 53. -

Directorul general angajeaza centrala in raporturile cu persoanele juridice si fizice precum si in fata organelor jurisdictionale. De asemenea, poate da imputernicire de reprezentare in acest scop si altor cadre din unitatea respectiva.

Art. 54. -

In cadrul centralei functioneaza consiliul tehnico-economic, organ consultativ al consiliului oamenilor muncii. Componenta consiliului tehnico-economic, precum si regulamentul de organizare si functionaze al acestuia, se aproba de consiliul oamenilor muncii.

Sectiunea a III-a Dispozitii comune pentru consiliile oamenilor muncii
si birourile executive ale acestora

Art. 55. -

Conducerea colectiva a activitatii operative a unitatilor socialiste se realizeaza de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii.

Art. 56. -

Organele de conducere colectiva au caracter deliberativ, desfasurindu-si activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor si adopta hotariri cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor ce le compun.

In cazurile in care presedintele sau prim-vicepresedintele consiliului oamenilor muncii de la intreprindere sau, dupa caz, presedintele sau vicepresedintele consiliului oamenilor muncii de la centrala, au pareri diferite fata de majoritatea membrilor consiliului, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune organului ierarhic superior pentru a decide.

In caz de divergenta intre presedinte si majoritatea membrilor biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune consiliului oamenilor muncii pentru a decide. Hotaririle consiliului oamenilor muncii si ale biroului executiv se consemneaza in scris precizindu-se sarcinile trasate precum si persoanele raspunzatoare de aducerea lor la indeplinire.

Lucrarile de secretariat ale organelor de conducere colectiva se tin de seful compartimentului planificare sau financiar sau de o alta persoana din aceste compartimente, desemnate de biroul executiv.

Art. 57. -

Sedintele de lucru ale consiliului oamenilor muncii au loc o data pe trimestru la centrale si o data pe luna la intreprinderi; sedintele de lucru ale biroului executiv al consiliului oamenilor muncii au loc decadal atit la centrala, cit si la intreprindere.

Sedintele de lucru ale consiliului oamenilor muncii si biroului executiv pot avea loc si ori de cite ori este nevoie, la initiativa presedintelui, prim-vicepresedintelui sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor.

Art. 58. -

Pentru analiza unor probleme de mare complexitate sau care intereseaza intreaga activitate a centralei, respectiv a intreprinderii, precum si pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora, organele de conducere colectiva pot constitui grupe de lucru cuprinzind specialisti din cadrul unitatii sau din afara acesteia; pentru specialistii din alte unitati se va cere acordul conducerii acestora.

Art. 59. -

La sedintele consiliilor oamenilor muncii si birourilor executive pot fi invitati delegati ai organelor centrale, ai bancilor, organizatiilor economice si institutiilor interesate in examinarea problemelor puse in discutie; de asemenea, in functie de specificul problemelor ce urmeaza a fi analizate, pot fi invitati specialisti atit din cadrul unitatii, cit si din afara acesteia.

La sedintele consiliului oamenilor muncii din intreprinderi va participa un reprezentant al consiliului oamenilor muncii al centralei sau al organului caruia ii este subordonata intreprinderea.

Art. 60. -

Consiliile oamenilor muncii au obligatia sa prezinte in fata adunarii generale a oamenilor muncii bilantul activitatii unitatii, situatia economica si financiara a acesteia, sarcinile pentru perioada urmatoare si masurile organizatorice si tehnice in vederea realizarii lor.

Consiliile oamenilor muncii raspund in fata adunarilor generale ale oamenilor muncii de modul cum s-au realizat sarcinile de plan si masurile cu privire la asigurarea conditiilor de munca ale personalului muncitor, precum si pentru indeplinirea tuturor atributiilor ce revin consiliului.

Biroul executiv raspunde fata de consiliul oamenilor muncii pentru intreaga activitate pe care o desfasoara, pentru modul in care si-a indeplinit atributiile ce i-au revenit, potrivit legii.

Art. 61. -

Consiliile oamenilor muncii si birourile executive ale acestora raspund de activitatea unitatilor respective fata de conducerea colectiva a organului ierarhic superior; totodata, fiecare membru raspunde in fata organului de conducere colectiva din care face parte, precum si fata de oamenii muncii care i-au ales, atit pentru indeplinirea sarcinilor ce-i sint repartizate, cit si pentru intreaga activitate a unitatii.

Membrii consiliului oamenilor muncii, dupa alegerea sau numirea lor in organul de conducere colectiva depun juramintul de credinta si devotament fata de Republica Socialista Romania. Juramintul se depune in fata adunarii generale a oamenilor muncii.

Sectiunea a IV-a Adunarea generala a oamenilor muncii

Art. 62. -

Adunarea generala a oamenilor muncii constituie forma superioara de realizare a autoconducerii muncitoresti, forul prin care clasa muncitoare asigura conducerea intregii activitati economico-sociale, cadrul larg democratic de participare organizata a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea si solutionarea problemelor legate de elaborarea si indeplinirea planului national unic de dezvoltare economico-sociala, de intarirea a autogestiunii economico-financiare si de satisfacerea nevoilor social-culturale in cadrul programului de crestere continua a nivelului de trai stabilit de partid si de stat.

Expresie a democratismului orinduirii socialiste, adunarea generala exercita controlul asupra organelor de conducere ale unitatii si reprezinta, in acelasi timp, un mijloc de dezvoltare a constiintei socialiste a oamenilor muncii, de intarire a disciplinei si responsabilitatii lor sociale, de stimulare a initiativei creatoare a maselor pentru buna gospodarire a avutului obstesc.

Adunarea generala a oamenilor muncii asigura promovarea celor mai valoroase cadre in organele de conducere colectiva si exercita un control permanent asupra activitatii acestora.

Art. 63. -

Adunari generale ale oamenilor muncii se organizeaza la toate intreprinderile si centralele, precum si la celelalte unitati socialiste care sint organizate si functioneaza potrivit reglementarilor legale privind intreprinderile sau centralele.

La intreprinderile mari sau cu larga raspindire teritoriala se organizeaza adunari generale ale reprezentantilor oamenilor muncii; pentru acestea se vor organiza in prealabil adunari ale oamenilor muncii pe sectii, ateliere, sectoare, santiere, uzine, exploatari si altele similare in care se vor alege prin vot deschis reprezentantii oamenilor muncii pentru adunarea generala pe intreprindere.

Art. 64. -

Adunarea generala a oamenilor muncii are urmatoarele atributii principale:

a) dezbate si adopta planul cincinal si planurile anuale, bugetul de venituri si cheltuieli, precum si programele de masuri necesare pentru indeplinirea si depasirea sarcinilor ce revin unitatii din planul national unic de dezvoltare economico-sociala pentru mobilizarea intregului potential tehnic si economic care sa conduca la ridicarea nivelului tehnicii calitativ al productiei, cresterea mai accentuata a productivitatii, muncii, folosirea cu eficienta sporita a capacitatilor de productie, a tuturor fondurilor fixe, cresterea gradului de valorificare a resurselor materiale si energetice si reducerea cheltuielilor materiale, sporirea ponderii productiei destinate exportului, imbunatatirea conditiilor de munca si social-culturale ale intregului personal muncitor;

b) aproba angajamentele colectivului de munca privind depasirea indicatorilor de plan, precum si masurile tehnice si organizatorice care sa asigure indeplinirea sarcinilor de plan si a angajamentelor asumate;

c) aproba contractul colectiv de munca, care se semneaza de catre presedintele biroului executiv din partea organului de conducere colectiva si de catre presedintele comitetului sindicatului din partea oamenilor muncii;

d) dezbate si aproba planul de venituri si cheltuieli pentru fondul destinat actiunilor sociale;

e) stabileste obiectivele cu caracter social (cluburi, cantine si altele asemenea) ce urmeaza a fi construite din economiile ce se realizeaza la obiectivele de investitii, precum si fondurile ce urmeaza a fi alocate in acest scop;

f) analizeaza mersul indeplinirii sarcinilor de plan, al angajamentelor si al prevederilor din contractul colectiv de munca, pe baza darii de seama prezentata de consiliul oamenilor muncii si adopta masuri in vederea imbunatatirii activitatii in perioada urmatoare;

g) aproba programul de elaborare si reexaminare a normelor si normativelor de munca; analizeaza modul cum s-au adus la indeplinire masurile stabilite in sedinta anterioara;

h) analizeaza activitatea desfasurata pentru ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, asimilarea de produse si tehnologii noi, promovarea progresului tehnic in toate sectoarele de activitate, valorificarea rapida in productie a cercetarilor stiintifice incheiate;

i) repartizeaza fondul de participare la beneficii pe destinatii legale, in raport cu contributia adusa la dezvoltarea societatii, cu vechimea in unitate;

j) analizeaza si stabileste masuri pentru continua imbunatatire a activitatii de ridicare a constiintei socialiste a oamenilor muncii, pentru imbunatatirea activitatii de educatie politica si cultural-sportiva a maselor;

k) aproba darea de seama anuala, pe baza de bilant, asupra activitatii unitatii si o organului de conducere colectiva, modul de utilizare a beneficiilor in conditiile si dupa criteriile prevazute prin dispozitii legale;

l) aproba numarul de membri in consiliul oamenilor muncii al unitatii, numarul de membri in biroul executiv al acestuia, precum si numarul de reprezentanti ai oamenilor muncii in consiliu;

m) alege reprezentantii oamenilor muncii care fac parte din organele de conducere colectiva si hotaraste revocarea celor care nu au desfasurat o activitate corespunzatoare;

n) desemneaza persoanele care vor indeplini functiile de presedinte, prim-vicepresedinte si vicepresedinte in consiliile oamenilor muncii potrivit prevederilor de la art. 35 si art. 46;

o) alege un reprezentant al oamenilor muncii, muncitor care lucreaza direct in productie, in functia de vicepresedinte al consiliului oamenilor muncii al intreprinderii;

p) confirma anual in functie cadrele din conducerea unitatii: directorul, directorul adjunct tehnic si de productie sau inginerul sef, directorul adjunct comercial, contabilul sef, precum si alte cadre care ocupa functii de conducere similare;

r) confirma anual in functie presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii consiliului oamenilor muncii, prevazuti la art. 35 si 46;

s) se pronunta asupra propunerilor de promovare in functii de conducere a unor cadre din unitate, tinind seama de pregatirea politica, profesionala si de aportul acestora la buna desfasurare a activitatii; intre sedintele in plen consultarea oamenilor muncii se face in adunarile organizate pe sectii, ateliere sau alte unitati de productie similare in care persoana respectiva isi desfasoara activitatea;

t) hotaraste eliberarea din functie a cadrelor din conducerea unitatii care au savirsit abateri grave de la disciplina muncii, de la normele eticii si echitatii socialiste sau care dau dovada de lipsa de raspundere in realizarea planului; intre sedintele in plen ale adunarii generale, hotarirea se ia de adunarile oamenilor muncii organizate pe sectii, ateliere sau alte unitati de productie similare, urmind sa fie supusa spre confirmare la prima adunare generala a oamenilor muncii pe intreaga unitate. Referințe în jurisprudență (1)

Pentru ceilalti oameni ai muncii din unitati care au savirsit asemenea abateri, adunarile generale ale oamenilor muncii sau adunarile oamenilor muncii pe sectii, ateliere sau alte unitati de productie similare, in care persoana respectiva isi desfasoara activitatea, pot hotari desfacerea contractului de munca.

Hotaririle se adopta cu majoritatea voturilor membrilor ce compun adunarea si sint definitive;

u) aproba modificarea profilului de fabricatie al intreprinderii, precum si structura organizatorica a acesteia;

v) aproba, in conditiile legii, propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe si de declasare a bunurilor materiale si stabileste masuri privind recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile;

x) hotaraste asupra numarului de personal ce se incadreaza in intreprinderi in strinsa corelare cu indicatorii de plan, cu programele de productie rezultate din contractele economice, precum si cu posibilitatile de asigurare a fondurilor de retribuire; hotaraste asupra repartizarii personalului muncitor pe sectii, fabrici, compartimente de conceptie si functionale; incadrarea in munca sau desfacerea contractului de munca pentru personalul din sectii, ateliere sau formatii de lucru se hotaraste de adunarile oamenilor muncii ale acestor unitati.

In cazul in care adunarea generala nu confirma in functie cadrele prevazute la lit. p) si r), organele corespunzatoare care le-au numit sau, dupa caz, ales sint obligate sa ia masuri pentru inlocuirea acestora, in termen de cel mult 30 de zile.

Art. 65. -

Adunarile generale ale oamenilor muncii si adunarile generale ale reprezentantilor oamenilor muncii - denumite in continuare adunari generale - sint valabil constituite daca participa cel putin doua treimi din numarul personalului muncitor, respectiv din numarul reprezentantilor oamenilor muncii sau al membrilor din care se compune adunarea generala respectiva.

La adunarile generale pe intreprinderi vor participa membrii consiliului oamenilor muncii, reprezentanti ai organelor ierarhice superioare unitatii, precum si ai organelor de partid si organizatiilor de masa.

Adunarea generala isi desfasoara activitatea prin dezbateri in plen, prin organizarea de adunari ale oamenilor muncii pe sectii, ateliere sau alte unitati de productie, prin activitatea comisiilor pe domenii si alte forme de participare a oamenilor muncii la conducerea unitatii.

Art. 66. -

Numarul reprezentantilor oamenilor muncii alesi pentru adunarile generale pe intreprindere se stabileste de comitetul sindicatului impreuna cu consiliul oamenilor muncii, in functie de numarul personalului muncitor si de posibilitatile concrete de desfasurare a adunarii respective.

Reprezentantii oamenilor muncii pentru adunarea generala vor fi alesi pe o perioada de un an.

In cazul neindeplinirii sarcinilor de plan, ca urmare a unei activitati proprii necorespunzatoare sau in cazul unor abateri disciplinare savirsite de reprezentantii oamenilor muncii in perioada pentru care au fost alesi, cei in cauza vor putea fi revocati si inlocuiti de adunarile oamenilor muncii pe sectii, ateliere, sectoare, santiere, exploatari, de care au fost alesi.

Art. 67. -

Adunarile generale din intreprinderi se convoaca semestrial in sedinte ordinare, de comitetul sindicatului, de comun acord cu consiliul oamenilor muncii. Adunarea generala mai poate fi convocata la cererea a cel putin o treime din numarul oamenilor muncii sau al reprezentantilor acestora, dupa caz.

Pentru dezbaterea si adoptarea sarcinilor ce revin unitatilor din planul national unic de dezvoltare economico-sociala se organizeaza o adunare generala in cursul trimestrului III al anului premergator anului de plan.

Adunari generale pot fi convocate in cursul anului, pentru examinarea unor proiecte de acte normative de interes general supuse dezbaterii publice sau a unor acte normative care privesc perfectionarea activitatii unitatilor socialiste.

In unitatile cu activitate sezoniera, adunarile generale se vor organiza la inceputul si incheierea campaniilor.

Art. 68. -

Adunarea generala a oamenilor muncii pe centrala se compune din membrii consiliului oamenilor muncii al centralei, si consiliilor oamenilor muncii din intreprinderile subordonate si unitatile componente sau ai birourilor executive ale acestora, precum si din reprezentanti ai oamenilor muncii din unitatile centralei, al caror numar se stabileste de conducerea centralei impreuna cu comisia organizatiilor sindicale ale unitatilor centralei.

La adunarile generale pe centrale vor participa din partea ministerelor, a celorlalte organe centrale sau locale, ministrul sau, dupa caz, conducatorul organului central sau local, adjuncti ai acestora sau alti membri ai consiliului de conducere; la adunarea generala va participa, de asemenea, reprezentantul sindicatelor, delegat de uniunea sindicatelor de ramura.

Art. 69. -

Adunarea generala pe centrala se convoaca o data pe an de comisia organizatiilor sindicale ale unitatilor centralei de acord cu consiliul oamenilor muncii si are loc dupa incheierea bilantului annual si desfasurarea adunarilor generale ale oamenilor muncii din unitatile subordonate. Prevederile alin. 2 si 3 ale art. 67 se aplica si pentru adunarile generale pe centrale.

Art. 70. -

Comisia organizatiilor sindicale ale unitatilor centralei si consiliul oamenilor muncii al centralei sau, dupa caz, comitetul sindicatului si consiliul oamenilor muncii al intreprinderii, raspund pentru organizarea adunarilor generale si asigura pregatirea materialelor ce se supun dezbaterii, aduc la cunostinta oamenilor muncii ordinea de zi, organizeaza alegerea reprezentantilor oamenilor muncii pentru adunarile generale si asigura conditiile bunei desfasurari a acestora.

Art. 71. -

Pentru desfasurarea lucrarilor adunarea generala alege un prezidiu, prin vot deschis, din rindul participantilor.

Adunarea generala din intreprindere este condusa de presedintele comitetului sindicatului, iar cea din centrala, de catre un membru al prezidiului desemnat de acesta.

Art. 72. -

Consiliile oamenilor muncii au obligatia de a analiza propunerile facute in adunarile generale, de a lua masuri pentru aplicarea celor care se dovedesc eficiente.

Propunerile facute in cadrul adunarilor generale, care depasesc posibilitatile de solutionare ale organelor de conducere colectiva, se vor inainta organului caruia ii este subordonata unitatea respectiva, care in termen de 30 de zile va raspunde asupra modului de rezolvare; consiliile oamenilor muncii din centrale vor informa organele de conducere colectiva din intreprinderi, iar acesta din urma intregul personal muncitor, in termen de 30 de zile, asupra modului in care au fost rezolvate.

Art. 73. -

Adunarile generale pe centrale si intreprinderi exercita controlul asupra activitatii consiliilor oamenilor muncii ale acestora.

In cazul in care adunarea generala considera ca nesatisfacatoare activitatea consiliului oamenilor muncii sau a unor membri ai acestuia, conducerea organului caruia ii este subordonata unitatea respectiva este obligata sa analizeze cauzele si in termen de 15 zile sa ia masurile necesare care pot ajunge pina la inlocuirea acelor membri care au desfasurat o activitate necorespunzatoare, informind consiliile unitatilor in subordine si oamenii muncii asupra masurilor luate.

CAPITOLUL IV Indatoririle si raspunderile personalului muncitor

Art. 74. -

Oamenii muncii in calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si beneficiari ai valorilor materiale si spirituale, poarta raspunderea directa pentru conducerea si bunul mers al intregii activitati in unitatea din care fac parte, pentru gospodarirea judicioasa si eficienta a bunurilor ce le sint incredintate spre administrare, pentru cresterea contributiei fiecarei unitati la dezvoltarea generala a societatii, la ridicarea nivelului de trai al populatiei, la propasirea si apararea tarii.

In conformitate cu principiile democratiei muncitoresti, oamenii muncii au dreptul si indatorirea de a se pronunta asupra tuturor problemelor care privesc organizarea si conducerea productiei, asigurarea conditiilor de munca si de trai, de a participa nemijlocit la elaborarea si adoptarea hotaririlor si raspund de explicarea lor ferma in unitatea din care fac parte.

Art. 75. -

Fiecare om al muncii, incadrindu-se in colectivul unei unitati socialiste, raspunde de indeplinirea exemplara a sarcinilor ce ii revin din plan, de respectarea stricta a disciplinei tehnologice, de folosirea integrala a timpului de lucru si are indatorirea sa actioneze pentru ridicarea continua a nivelului tehnic si calitativ al produselor, introducerea si generalizarea progresului tehnic, cresterea productivitatii muncii, sporirea eficientei economice a intregii activitati.

Art. 76. -

Pentru folosirea completa a capacitatilor de productie, oamenii muncii au obligatia sa asigure utilizarea cu randamente superioare si exploatarea in conditii de deplina siguranta a masinilor, utilajelor si instalatiilor, realizarea la termen a tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii a fondurilor fixe, cresterea continua a indicelui de utilizare a acestora.

Art. 77. -

Pentru a asigura gospodarirea judicioasa a mijloacelor materiale si celorlalte resurse alocate, personalul muncitor are obligatia sa asigure utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei, sporirea gradului de valorificare a acestora, recuperarea tuturor resurselor materiale si energetice refolosibile.

Fiecare om al muncii raspunde, la locul sau de productie, de respectarea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibil si energie si are, totodata, obligatia sa actioneze pentru realizarea de economii, sa asigure luarea masurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, inlaturarea oricarei neglijente in pastrarea si administrarea bunurilor.

Art. 78. -

Contributia fiecarei persoane, prin munca depusa pentru realizarea sarcinilor ce revin unitatii, constituie criteriul fundamental pentru determinarea retribuirii, participarea la impartirea beneficiilor si stabilirea celorlalte drepturi legate de activitatea sa.

Art. 79. -

In cadrul colectivului in care este incadrat, personalul muncitor raspunde de respectarea ordinii si disciplinei in munca, a normelor eticii si echitatii socialiste, de dezvoltarea relatiilor de colaborare si intrajutorare tovaraseasca, de asigurarea unui climat de disciplina muncitoreasca in indeplinirea sarcinilor ce ii revin.

Totodata, personalul muncitor are indatorirea sa-si perfectioneze pregatirea profesionala si de specialitate, sa-si largeasca continuu orizontul de cunoastere, sa dea dovada de o inalta constiinta profesionala, de spirit creator, daruire si competenta in munca.

In intreaga lor activitate, oamenii muncii trebuie sa manifeste combativitate si intransigenta fata de cei care incalca ordinea si disciplina, au o atitudine de superficialitate si lipsa de raspundere in munca, si sa formeze o opinie de masa care sa asigure educarea acestora sau, dupa caz, tragerea lor la raspundere.

Art. 80. -

Ca membru al colectivului de munca, fiecare persoana raspunde de apararea proprietatii obstesti, de dezvoltarea continua a acesteia si este obligata sa lupte cu toata hotarirea impotriva oricaror sustrageri de bunuri din avutia nationala si sa ia toate masurile necesare pentru evitarea degradarii bunurilor.

Art. 81. -

Personalul muncitor care pleaca dintr-o unitate pentru a se incadra, in conditiile legii, la o alta unitate, este obligat sa solicite caracterizarea activitatii sale din partea organului de conducere colectiva si a organului sindical de la unitatea de unde pleaca.

Incadrarea in munca la o noua unitate se va putea face numai tinindu-se seama si de aprecierile cuprinse in caracterizarea obtinuta in conditiile alin. 1.

CAPITOLUL V Organizarea si functionarea unitatilor economice
fara personalitate juridica

Art. 82. -

Centralele si intreprinderile pot avea in structura de productie, in functie de obiectul lor de activitate, unitati componente - uzine, fabrici, exploatari, grupuri de santiere, sectii, santiere, ateliere, loturi, sectoare, autobaze, depozite si alte unitati similare - cu gestiune economica, fara personalitate juridica.

Unitatile economice fara personalitate juridica prevazute la alin. 1 se organizeaza potrivit normelor unitare de structura aprobate pentru ramurile sau domeniile de activitate respective.

Art. 83. -

Unitatile componente prevazute in articolul precedent se infiinteaza dupa cum urmeaza:

a) fabrici, uzine, exploatari, grupuri de santiere si altele cu organizare asemanatoare - prin ordinul ministrului, pe baza hotaririi consiliului de conducere al ministerului, respectiv prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti; infiintarea de uzine si fabrici in cadrul intreprinderilor se face cu acordul Consiliului Organizarii Economico-Sociale;

b) sectii, santiere, ateliere, loturi, depozite si altele similare - prin decizia directorului sau a directorului general, pe baza hotaririi consiliului oamenilor muncii al intreprinderii sau centralei in cadrul careia functioneaza unitatea.

Prin actul de infiintare se stabilesc denumirea, sediul si obiectul de activitate al acestor unitati.

Desfiintarea, modificarea denumirii, sediului sau obiectului de activitate, precum si reorganizarea unitatilor componente ale centralelor si intreprinderilor, se fac de organul care le-a infiintat.

Incadrarea in grade de organizare a unitatilor componente ale centralelor si intreprinderilor se face, pe baza metodologiei, de gradare aprobata prin decret al Consiliului de Stat, de catre organele care au in competenta lor infiintarea acestor unitati.

Art. 84. -

Centralele si intreprinderile, raminind titulare ale dreptului de administrare directa, pot inzestra, la infiintare, unitatile economice fara personalitate juridica cu fonduri fixe si le pot dota cu mijloace circulante necesare desfasurarii activitatii, stabilind si modul de utilizare a acestora.

Art. 85. -

Unitatile componente ale centralelor si intreprinderilor pot avea independenta operativa, subcont la banca, pot beneficia de credite bancare, pot avea relatii economice si financiare, in limita competentelor stabilite de conducerile centralei sau intreprinderii de care apartin. Sefii unitatilor componente pot incheia contracte cu persoane fizice si juridice, pe baza imputernicirii de reprezentare data de centrala sau intreprindere.

Fabricile, uzinele, grupurile de santiere si alte unitati similare fara personalitate juridica au plan propriu si buget de venituri si cheltuieli, parte integranta a planului si bugetului intreprinderii sau centralei de care apartin. Aceste unitati pot utiliza si functia de contabil sef, daca prin normele de structura specifice nu se prevede altfel.

Art. 86. -

In functie de amplasarea teritoriala, marimea, complexitatea si conditiile specifice de productie, conducerile centralei sau intreprinderii pot stabili ca o parte din atributiile prevazute la capitolul I pentru intreprinderi sa se exercite in anumite limite de catre unitatile componente. Atributiile care n-au fost delegate acestor unitati se vor exercita in continuare in mod centralizat, creindu-se astfel conditii ca unitatile componente sa se concentreze asupra realizarii calitative, cantitative si in conditii de eficienta sporita a productiei.

Art. 87. -

Unitati cu gestiune economica fara personalitate juridica se pot organiza in mod exceptional, potrivit legii, si in subordinea unor institutii de stat.

Infiintarea unor astfel de unitati se aproba, in functie de subordonarea lor, de ministere, celelalte organe centrale ale administratiei de stat sau de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 88. -

Consilii ale oamenilor muncii si birouri executive ale acestora se pot organiza si la unitatile economice fara personalitate juridica - uzine, fabrici, exploatari, grupuri de santiere, statii de utilaj transport, autobaze, mari sectii de productie si alte unitati cu organizare similara - stabilite de consiliul oamenilor muncii al centralei sau intreprinderii din care fac parte, cu acordul biroului executiv al consiliului de conducere al ministerului sau, dupa caz, al comitetului executiv al consiliului popular judetean.

Prevederile privind organizarea si functionarea consiliilor oamenilor muncii si birourilor executive ale acestora, stabilite pentru intreprinderi, se aplica in mod corespunzator si unitatilor economice fara personalitate juridica prevazute la alineatul precedent.

In cazul in care nivelul acestor unitati nu sint constituite organizatii de partid, secretarul uneia din organizatiile de partid din unitate, stabilit de organul de partid ierarhic superior, indeplineste functia de presedinte al consiliului oamenilor muncii.

Consiliile oamenilor muncii ale centralelor si intreprinderilor vor adapta in mod corespunzator atributiile ce revin organelor de conducere colectiva ale unitatilor componente in functie de sarcinile si limitele de competenta pe care le-au acordat fiecarei unitati.

Art. 89. -

La uzine, fabrici, exploatari, grupuri de santiere, sectii, santiere, ateliere, loturi, autobaze si celelalte unitati componente se organizeaza adunari ale oamenilor muncii.

Adunarile oamenilor muncii din unitatile componente aplica, corespunzator atributiilor stabilite pentru unitatea respectiva, prevederile din prezenta lege privind adunarile generale ale oamenilor muncii din intreprinderi. Ele se desfasoara in perioada premergatoare desfasurarii adunarilor generale de la intreprinderi.

La adunarile oamenilor muncii din unitatile economice fara personalitate juridica participa membri ai consiliului oamenilor muncii sau biroului executiv pe centrala sau intreprinderi, reprezentanti ai sectiilor cu care colaboreaza in productie, alte cadre care concura la bunul mers al unitatii.

Art. 90. -

Atributiile si sarcinile pe care le au sefii de ateliere, loturi, sectii, santiere, uzine, fabrici si de alte unitati economice fara personalitate juridica sint cuprinse in regulamentul de organizare si functionare al intreprinderii sau centralei de care apartin unitatile respective.

CAPITOLUL VI Reguli privind buna functionare, exploatare si intretinere a
instalatiilor, utilajelor si masinilor, intarirea ordinii
si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu
sau care au instalatii cu grad ridicat
de pericol in exploatare

Art. 91. -

Organizarea activitatii in unitatile care au in dotare instalatii, utilaje si masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol in exploatare, din ramurile chimiei, minelor, petrolului, metalurgiei, constructiilor de masini, energiei electrice si termice, materialelor de constructii, industriei lemnului, celulozei si hirtiei si alte sectoare, trebuie sa asigure desfasurarea neintrerupta a proceselor de productie potrivit regimului de lucru aprobat; respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice, a tuturor regulilor de ordine si disciplina a muncii, prevenirea oricaror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.

In indeplinirea obligatiilor de munca, personalul unitatilor prevazute la alin. 1, indiferent de functia pe care o are, raspunde direct de respectarea cu strictetea normelor referitoare la desfasurarea proceselor de productie, de asigurarea ordinii la locul de munca, de preintimpinarea si inlaturarea oricaror situatii care ar pune in pericol viata si sanatatea oamenilor ori functionarea neintrerupta si in conditii de deplina siguranta a instalatiilor, utilajelor si masinilor din dotarea unitatilor.

Art. 92. -

Personalul muncitor care lucreaza la instalatii, utilaje sau masini cu regim de lucru continuu sau grad ridicat de pericol in exploatare este obligat sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale acestora, sa respecte cu strictete normele tehnice de exploatare si intretinere, precum si normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor, sa asigure supravegherea permanenta a utilajelor, precum si evitarea oricaror avarii sau intreruperi accidentale.

Se interzice personalului prevazut la alin. 1 parasirea locului de munca, lasarea fara supraveghere a instalatiilor, utilajelor sau masinilor la care lucreaza; introducerea in unitate a unor materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii.

In timpul programului de lucru, personalul prevazut la alin. 1 poate pleca de la locul de munca numai daca necesitatile o impun, cu aprobarea maistrului sau a altui conducator al formatiei de lucru si numai dupa ce acesta a desemnat o alta persoana pentru a asigura supravegherea masinii, utilajului sau instalatiei respective.

La terminarea programului, incetarea activitatii personalului muncitor se face numai dupa predarea masinii, utilajului sau instalatiei de care raspunde lucratorului din schimbul urmator in prezenta inginerului de schimb, sefului de instalatie, maistrului sau a altui conducator al formatiei de lucru din schimbul care preia activitatea.

Persoanelor care se prezinta la programul de lucru sub influenta alcoolului li se interzice accesul in unitate si li se aplica sanctiunile prevazute de lege.

Se interzice personalului muncitor sa introduca sau sa consume in unitate bauturi alcoolice ori sa faciliteze savirsirea acestor fapte.

Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul articol se sanctioneaza penal si, dupa caz, contraventional sau disciplinar, precum si material ori civil, potrivit legii.

Art. 93. -

Sefii sectiilor si ai altor compartimente de productie, maistrii si ceilalti conducatori ai formatiilor de lucru raspund de realizarea conditiilor necesare pentru functionarea neintrerupta si in deplina siguranta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, prevenirea accidentelor sau incendiilor, de dotarea locurilor de munca cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare, de efectuarea la timp a reviziilor tehnice si reparatiilor planificate, de luarea tuturor masurilor pentru evitarea oricaror avarii sau intreruperi accidentale.

Sefii de sectii, maistrii si ceilalti conducatori ai proceselor de productie sint obligati sa asigure intarirea ordinii si disciplinei la fiecare loc de munca, supravegherea permanenta a personalului, respectarea riguroasa de catre executant a tehnologiilor de fabricatie si a instructiunilor de exploatare si sa controleze la intrarea in schimb daca personalul din subordine este apt sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu.

Art. 94. -

La unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de periculozitate, persoanele care asigura asistenta tehnica pe schimb, precum si cele care sint autorizate sa dispuna oprirea sau punerea in functiune a instalatiilor, se stabilesc prin decizia conducatorului unitatii.

Art. 95. -

Conducerile unitatilor care au in dotare instalatii, utilaje si masini cu regim continuu de functionare sau cu grad ridicat de periculozitate raspund de luarea tuturor masurilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a proceselor de productie, in conditii de deplina siguranta, pentru supravegherea permanenta a utilajelor, verificarea punctelor de control si comanda, respectarea tehnologiilor, a tuturor normelor de exploatare, intretinere, reparatii, protectia muncii, prevenire a incendiilor, pentru instruirea temeinica a personalului, intarirea ordinii si disciplinei, organizarea controlului sistematic al indeplinirii indatoririlor de catre fiecare lucrator, evitarea oricaror intreruperi accidentale ale productiei, tragerea la raspundere a celor care incalca obligatiile de serviciu ce le revin.

Regulamentele de exploatare ale instalatiilor si utilajelor, in baza carora se asigura organizarea si conducerea tehnica a proceselor de productie la fiecare loc de munca, se elaboreaza in conformitate cu documentatiile tehnice si se aproba de catre organul ierarhic superior al unitatii, dupa insusirea lor de catre organul de conducere colectiva al acesteia.

Art. 96. -

Ministerele economice raspund impreuna cu centralele si intreprinderile din subordine de luarea tuturor masurilor necesare pentru functionarea in conditii de deplina siguranta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, evitarea avariilor, incendiilor, exploziilor sau altor accidente tehnice, respectarea regimului de lucru aprobat, intarirea ordinii si disciplinei in munca, sanctionarea oricaror abateri de la normele stabilite.

Art. 97. -

Regulile de disciplina specifice pentru personalul din unitatile cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje ori masini cu grad ridicat de pericol in exploatare, obligatiile si raspunderile ce revin acestui personal, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

CAPITOLUL VII Organizarea si functionarea consiliilor stiintifice ale centrelor
si institutelor dc cercetare stiintifica si inginerie tehnologica,
precum si ale institutelor centrale de cercetare

Art. 98. -

Organul de conducere colectiva al institutelor si centrelor de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, precum si al institutelor centrale de cercetare stiintifica, este consiliul stiintific.

Art. 99. -

Consiliul stiintific al institutelor si centrelor de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica se organizeaza in mod similar cu consiliul oamenilor muncii de la intreprinderi si se compune din 15 pina la 35 persoane, dupa cum urmeaza:

din care:
Numarul de membri in consiliul stiintific Numarul reprezentantilor oamenilor muncii
- centre 15-19 7- 9
- institute mici 19-23 9-11
- institute mijlocii 23-29 11-14
- institute mari 29-35 14-17

Consiliul stiintific are urmatoarea componenta:

a) presedinte, functie in care este desemnat secretarul organizatiei de partid pe institut sau centru;

b) prim-vicepresedinte, functie in care este desemnat directorul institutului sau centrului;

c) vicepresedinte, functie in care este desemnat presedintele comitetului sindicatului;

d) vicepresedinte, functie in care este ales de adunarea generala un reprezentant al oamenilor muncii, cercetator sau inginer proiectant care lucreaza nemijlocit in activitatea de cercetare si proiectare;

e) vicepresedinte, functie in care este desemnat secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist;

f) membri:

- directorii adjuncti si contabilul sef;

- presedinta comisiei de femei pe institut sau centru; la institutele si centrele cu numar mare de femei, presedinta comisiei de femei va fi desemnata in functia de vicepresedinte al consiliului stiintific;

- sefii unor laboratoare, ateliere, sectii sau altor compartimente de munca, specialisti de inalta calificare, precum si oameni de stiinta din cadrul unitatii sau din afara acesteia.

Membrii consiliului stiintific din rindul acestor cadre sint numiti de catre organul ierarhic superior, pe baza propunerilor adunarii generale a oamenilor muncii; membrii consiliului stiintific din afara institutului sau centrului se numesc cu acordul conducerii unitatii din care fac parte;

- 7 pina la 17 reprezentanti ai oamenilor muncii alesi la fiecare doi ani in adunarile generale ale oamenilor muncii din rindul cercetatorilor, inginerilor, economistilor, proiectantilor, tehnicienilor, muncitorilor, maistrilor sau al altui personal muncitor din unitate; cel putin 75% din numarul reprezentantilor oamenilor muncii vor fi cercetatori, ingineri, tehnicieni, muncitori, maistri si alt personal de specialitate care lucreaza nemijlocit in activitatea de cercetare stiintifica, proiectare si productie a institutului sau centrului.

Numarul de persoane in consiliul stiintific, precum si numarul reprezentantilor oamenilor muncii, se stabilesc de catre adunarea generala a oamenilor muncii in limitele prevazute la alin. 1 si tinind seama de numarul de personal al unitatii, volumul si complexitatea activitatii.

Art. 100. -

Consiliul stiintific al institutului central se organizeaza in mod similar cu consiliile oamenilor muncii de la centrale si se compune din 35 pina la 53 persoane, avind urmatoarea componenta:

a) presedinte, functie in care este desemnat directorul general al institutului central;

b) vicepresedinte, functie in care este desemnat secretarul comitetului de partid al unuia din institutele care intra in componenta institutului central;

c) vicepresedinte, functie in care este desemnat unul din directorii generali adjuncti ai institutului central;

d) membri:

- directorii institutelor, centrelor si ai altor unitati din componenta institutului central;

- presedintele comitetului sindicatului din institutul pe structura caruia este constituit institutul central;

- secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist din institutul pe structura caruia este constituit institutul central;

- reprezentanti ai ministerului de resort, ai altor organe centrale interesate, alte cadre cu munci de raspundere din unitatile care colaboreaza nemijlocit la activitatea institutului central;

- 5 pina la 15 reprezentanti ai oamenilor muncii - muncitori, maistri, cercetatori, ingineri, proiectanti, alti specialisti din unitatile componente sau de profil - alesi in adunarile generale ale acestora.

Numarul de persoane in consiliul stiintific, precum si numarul reprezentantilor oamenilor muncii, se stabilesc de catre adunarea generala a oamenilor muncii. Unitatile din care vor fi alesi reprezentantii oamenilor muncii se stabilesc de institutul central impreuna cu uniunea sindicatelor de ramura, cu acordul comitetului judetean de partid de pe teritoriul caruia functioneaza institutul.

Art. 101. -

La sedintele consiliului stiintific al institutului central in care se dezbat probleme de importanta deosebita pentru ansamblul activitatii acestuia vor participa si secretarii organizatiilor de partid, directorii si presedintii comitetelor sindicatului din unitatile componente sle institutului central.

La dezbaterea in consiliul stiintific al institutului central a unor probleme care privesc activitatea unui institut din componenta institutului central vor fi invitati si secretarul organizatiei de partid, directorul, presedintele comitetului sindicatului si secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist din institutul respectiv.

Art. 102. -

Prevederile de la art. 55-61 din prezenta lege cu privire la consiliile oamenilor muncii si birourile executive de la intreprinderi si centrale se aplica in mod corespunzator si consiliilor stiintifice ale institutelor si centrelor, respectiv al institutelor centrale de cercetare stiintifica.

Prevederile de la art. 36 din prezenta lege se aplica si unitatilor de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, daca acestea desfasoara o activitate cu pondere insemnata in alte judete.

CAPITOLUL VIII Organizarea si functionarea ministerelor, altor organe centrale de stat
si organelor locale ale administratiei de stat, precum si a
institutiilor de stat subordonate acestora

Art. 103. -

Ministerele, celelalte organe centrale de stat, precum si comitetele sau birourile executive a1e consiliilor populare, sint organizate si functioneaza potrivit legii.

Ministerele si celelalte organe centrale de stat asigura conducerea intregii activitati din ramura sau domeniul pentru care au fost infiintate si poarta raspunderea pentru activitatea centralelor, intreprinderilor si altor unitati direct subordonate.

Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare conduc si indruma activitatea unitatilor economice si institutiilor subordonate si controleaza, potrivit legii, activitatea economica a unitatilor de interes republican din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.

Art. 104. -

Conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat se realizeaza potrivit legii, pe baza principiului muncii si conducerii colective, precum si a dispozitiilor legale care reglementeaza organizarea si functionarea ministerului sau organului central respectiv.

Art. 105. -

In subordinea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat, precum si a consiliilor populare, se pot infiinta unitati socialiste cu sau fara personalitate juridica, in domeniile invatamintului, sanatatii, stiintei, culturii si artei, asistentei sociale, administratiei de stat si in alte sectoare de activitate ale caror cheltuieli, stabilite prin plan, se acopera din venituri proprii si, dupa caz, de la bugetul de stat, denumite in cuprinsul prezentei legi institutie de stat.

Infiintarea institutiilor de stat de interes republican se face prin decret al Consiliului de Stat, iar a celor de interes local, prin hotariri ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

Prin actul de infiintare a institutiilor de stat se stabilesc denumirea, sediul si obiectul activitatii acestora, precum si orice alte dispozitii necesare pentru organizarea si functionarea lor.

Desfiintarea institutiilor de stat, precum si modificarea obiectului activitatii, denumirii ori sediului acestora se aproba de catre organele care au in competenta infiintarea lor.

In conditiile prevazute de lege, institutiile de stat pot infiinta unitati sau subunitati fara personalitate juridica sau organiza activitati producatoare de venituri, cu respectarea normelor unitare de structura.

Institutiile de stat care desfasoara activitati si actiuni proprii sau organizeaza unitati si subunitati anexe, producatoare de venituri, se organizeaza si functioneaza pe principiul autogestiunii economico-financiare, cu buget propriu de venituri si cheltuieli, in condiliile prevazute de lege.

Art. 106. -

Institutiile de stat se inzestreaza la infiintare cu fonduri fixe, corespunzator activitatii pe care o desfasoara, intocmesc buget de venituri si cheltuieli, conduc evidenta contabila, au cont la banca, dispun de mijloace banesti proprii si au relatii economice si juridice cu alte unitati, potrivit reglementarilor stabilite prin acte normative specifice.

Prevederile art. 5 al prezentei legi referitoare la fondurile fixe se aplica, in mod corespunzator, si institutiilor de stat.

Art. 107. -

Institutiile de stat subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat si consiliilor populare sint titulare de plan pentru indicatorii ce le sint repartizati si raspund de indeplinirea acestora.

Art. 108. -

Institutiile de stat care, potrivit legii, sint organizate si functioneaza pe principiul autogestiunii economico-financiare, sint obligate sa-si acopere cheltuielile din venituri proprii, integral sau in cit mai mare masura. Institutiile de stat au obligatia sa actioneze permanent pentru desfasurarea, in domeniul lor, a unei activitati care sa asigure satisfacerea cerintelor oamenilor muncii in cit mai bune conditii si la un nivel calitativ ridicat, precum si pentru organizarea de activitati producatoare de venituri in scopul eliminarii sau diminuarii alocatiilor si sporirii contributiei proprii la bugetul de stat.

Veniturile care, potrivit legii, nu sint atribuite institutiilor de stat pentru acoperirea cheltuielilor proprii se varsa la bugetul de stat.

Art. 109. -

Cheltuielile institutiilor de stat se acopera din venituri proprii, in conditiile prevazute de lege, sau de la bugetul de stat, in limita sumelor aprobate si in raport cu realizarea sarcinilor stabilite prin plan.

Institutiile de stat mai pot folosi pentru desfasurarea si largirea activitatii lor mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice sau fizice, dupa caz, prin transfer sau sub forma de donatie, cu respectarea prevederilor legale referitoare la aceste categorii de transmisiuni patrimoniale.

Sefii institutiilor de stat cu personalitate juridica sint ordonatori de credite, avind atributiile si raspunderile stabilite prin lege.

Art. 110. -

Atributiile institutiilor de stat se stabilesc prin actul lor de infiintare, in functie de obiectivele pe care le au de realizat si se detaliaza in regulamentele lor de organizare si functionare, intocmite potrivit legii.

Art. 111. -

Prevederile art. 106-109 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator ministerelor si celorlalte organe centrale de stat.

Art. 112. -

Prevederile capitolului III din prezenta lege se aplica si institutiilor de stat, potrivit specificului acestora.

Organele de conducere colectiva pot avea denumiri diferite; potrivit normelor de structura sau reglementarilor stabilite prin actul de infiintare al organului central sau institutiei respective: consilii de conducere, consilii de administratie, colegii, colective de conducere sau alte denumiri. De asemenea, prin lege sau decret al Consiliului de Stat, se poate stabili pentru unitatile dintr-un anumit domeniu de activitate o componenta a organului de conducere colectiva diferita de cea prevazuta la capitolul III din prezenta lege.

Reprezentantii oamenilor muncii vor fi alesi din rindul personalului muncitor care participa nemijlocit la realizarea activitatii de baza specifice institutiei respective, potrivit cu obiectul de activitate al acesteia. De asemenea, din consiliul oamenilor muncii al institutiilor sanitare, teatrale, editurilor si altor institutii sociale, de cultura si arta vor face parte si reprezentanti ai oamenilor muncii - muncitori, maistri, alti specialisti sau oameni ai muncii - din unitatile socialiste de pe raza administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea institutiile respective.

Art. 113. -

La institutiile de stat cu un numar mic de oameni ai muncii, organele de conducere colectiva cuprind intre 5 si 9 membri, dupa cum urmeaza:

din care:
Numarul de personal al institutiei de stat Numarul de membri in organul de conducere colectiva Numarul reprezentantilor oamenilor muncii
pina la 30 5 2
de la 31-60 5-7 2-3
de la 61-100 7-9 3-4

Consiliul oamenilor muncii va avea in componenta sa un presedinte, un prim-vicepresedinte, un vicepresedinte care este presedintele organizatiei sindicatului si membri.

La aceste institutii de stat cu numar mic de oameni ai muncii birourile executive ale organelor de conducere colectiva se compun din 3 pina la 5 membri.

CAPITOLUL IX Dispozitii finale

Art. 114. -

Dispozitiile cu privire la intreprinderile socialiste de stat se aplica si altor unitati economice, avind denumiri specifice domeniului sau ramurii de care apartin, care sint organizate si functioneaza potrivit reglementarilor legale privind intreprinderile socialiste de stat.

La intreprinderile cu numar mic de oameni ai muncii organele de conducere colectiva se constituie potrivit prevederilor de la art. 113.

In functie de specificul de activitate, la aceste unitati economice se vor putea organiza, cu acordul organului ierarhic superior, numai unele din comisiile prevazute la art. 43 din prezenta lege.

Art. 115. -

Dispozitiile in vigoare cu privire la conducerea unitatilor socialiste care au reglementari proprii se vor modifica potrivit prevederilor din prezenta lege si tinind seama de specificul activitatii acestora.

La institutele si centrele de proiectare se vor organiza consilii ale oamenilor muncii si birouri executive ale acestora.

Numarul de membri ai consiliilor oamenilor muncii de la institutele si centrele de proiectare se stabileste potrivit prevederilor de la art. 99 din prezenta lege.

Art. 116. -

Legea nr. 11 din 21 octombrie 1971 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, Decretul nr. 435 din 6 august 1973 pentru modificarea Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, devenit Legea nr. 68/1973, Decretul Consiliului de Stat nr. 154 din 7 iunie 1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectiva ale unitatilor socialiste de stat, capitolul II din Hotarirea C.C. al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri nr. 2097 din 24 septembrie 1968 cu privire la consiliile stiintifice ale institutelor de cercetari, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.

ANEXA nr. 1

COMPONENTA
si numarul membrilor in consiliile oamenilor muncii ale intreprinderilor

Nr. crt. Numarul de personal permanent al unitatii Numarul de membri in consiliu din care:
Numarul reprezentantilor oamenilor muncii
1. Pina la 500 15-17 7- 8
2. De la 501 la 1.000 17-19 8- 9
3. De la 1.001 la 2.000 19-21 9-10
4. De la 2.001 la 3.000 21-23 10-11
5. De la 3.001 la 4.000 23-25 11-12
6. De la 4.001 la 5.000 27-29 12-13
7. De la 5.001 la 10.000 27-29 13-14
8. De la 10.001 la 15.000 29-31 14-15
9. De la 15.001 la 20.000 31-33 15-16
10. Peste 20.000 33-35 16-17

ANEXA nr. 2

Comisia pentru cresterea productivitatii muncii si organizarea
stiintifica a productiei si a muncii

Comisia pentru cresterea productivitatii muncii si organizarea stiintifica a productiei si a muncii isi desfasoara activitatea pe baza programelor de lucru aprobate de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza studii pentru valorificarea rezervelor de crestere a productivitatii muncii, in sectii, ateliere si locuri de munca; dezbate programul de masuri pentru indeplinirea sarcinii planificate de crestere a productivitatii muncii si il supune aprobarii consiliului oamenilor muncii;

b) organizeaza, impreuna cu sefii de sectie, ateliere, maistrii si ceilalti conducatori ai formatiilor de munca, actiuni pentru cunoasterea de catre intregul personal muncitor a sarcinilor concrete ce le revin din programul de masuri pentru asigurarea cresterii productivitatii muncii si urmareste permanent modul de realizare a masurilor inscrise in acest program;

c) initiaza actiuni pentru mobilizarea specialistilor, a tuturor oamenilor muncii la realizarea, in termen si cu eficienta prevazuta, a sarcinilor cuprinse in programele de masuri pentru cresterea productivitatii muncii;

d) organizeaza dezbateri, consfatuiri, schimburi de experienta pe teme privind exploatarea corespunzatoare a masinilor, utilajelor, instalatiilor, utilizarea integrala a fondului de timp de lucru al acestora, introducerea si extinderea procedeelor tehnologice noi si de mare productivitate;

e) organizeaza studierea si elaborarea de proiecte sau propuneri pentru perfectionarea continua a organizarii productiei si a muncii, care sa asigure: cresterea gradului de utilizare a suprafetelor intreprinderii; amplasarea rationala a sectiilor, atelierelor, utilajelor si a locurilor de munca; optimizarea fluxurilor de fabricatie; introducerea metodelor moderne de programare, lansare si urmarire a productiei; utilizarea judicioasa a capacitatilor de productie; organizarea rationala a muncii pe schimburi; optimizarea loturilor de fabricatie; utilizarea tehnicii de calcul in conducerea proceselor de productie; organizarea rationala a activitatilor de intretinere, reparatii si transport intern;

f) analizeaza si face propuneri pentru imbunatatirea structurii organizatorice a intreprinderii, pe baza normelor unitare de structura, urmarindu-se apropierea conducerii de productie, reducerea numarului de niveluri ierarhice, stabilirea de atributii si raspunderi precise pentru fiecare compartiment de munca, rationalizarea sistemului informational si a cadrului de relatii, din cadrul unitatii; introducerea unor metode moderne in activitatea de conducere de pe toate nivelele;

g) verifica modul cum sint respectate si se aplica normele unitare de structura, precum si normativele aprobate pentru toate categoriile de personal si informeaza consiliul oamenilor muncii asupra deficientelor constatate;

h) initiaza actiuni pentru organizarea unor locuri de munca, ateliere sau sectii model; urmareste si sprijina realizarea masurilor aprobate;

i) participa la elaborarea si aplicarea normelor de munca fundamentate stiintific in toate domeniile de activitate, urmarind asigurarea concordantei dintre acestea, gradul de inzestrare tehnica si nivelul de organizare a productiei si a muncii din intreprindere;

j) dezbate planurile tematice de studii anuale si de perspectiva privind problemele de organizare, precum si programul de elaborare si reexaminare a normelor si normativelor de munca si le supune consiliului oamenilor muncii spre aprobare;

k) urmareste si initiaza actiuni pentru mobilizarea colectivelor de munca la aplicarea masurilor stabilite pentru organizarea rationala a locurilor de munca, inclusiv a muncii de birou si folosirea completa si productiva a timpului de lucru al tuturor categoriilor de personal;

l) sprijina si indruma colectivele de munca in elaborarea studiilor de organizare a productiei si a muncii; analizeaza si supune spre aprobare organului de conducere colectiva studiile elaborate, precum si masurile necesare pentru aplicarea si generalizarea acestora;

m) urmareste realizarea eficientei economice ca urmare a aplicarii studiilor de organizare si a masurilor din programele de crestere a productivitatii muncii si de elaborare si reexaminare a normelor de munca;

n) analizeaza periodic modul de desfasurare a activitatii privind productivitatea muncii, organizarea stiintifica a productiei si a muncii si informeaza consiliul oamenilor muncii asupra rezultatelor obtinute;

o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege ori stabilite de consiliul oamenilor muncii al intreprinderii.

Comisia pentru calitatea productiei si eficienta economica

Comisia pentru calitatea productiei si eficienta economica isi desfasoara activitatea pe baza programului de lucru aprobat de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) urmareste si analizeaza periodic nivelul calitativ al productiei; propune masuri pentru imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor, valorificarea superioara a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei;

b) participa la elaborarea programelor privind imbunatatirea continua a calitatii materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite si le supune spre aprobare organului de conducere colectiva; urmareste realizarea acestora;

c) analizeaza si urmareste modul in care sefii de sectie, de ateliere, maistrii si ceilalti conducatori ai formatiilor de lucru iti indeplinesc obligatiile ce le revin pentru asigurarea conditiilor tehnico-materiale necesare realizarii calitatii produselor, desfasurarii procesului de productie in conformitate cu tehnologiile de fabricatie si de control; informeaza operativ conducerea unitatii asupra deficientelor constatate;

d) pune in discutia colectivelor de oameni ai muncii din sectii, ateliere si locuri de munca cauzele abaterilor de la normele de calitate, de la disciplina tehnologica si ia masuri impreuna cu maistrii, sefii de ateliere si de sectii pentru eliminarea lor;

e) urmareste ca in mod obligatoriu controlul calitatii produselor si serviciilor sa se efectueze si de muncitorii care le executa, de maistrii si ceilalti conducatori ai procesului de productie; organizeaza dezbateri cu privire la realizarea si imbunatatirea continua a parametrilor calitativi ai produselor si serviciilor;

f) propune masuri pentru perfectionarea programelor tehnologice de control in concordanta cu progresul tehnic, cu cerintele de calitate si de crestere a eficientei economice; organizeaza schimburi de experienta, mese rotunde, simpozioane in vederea evidentierii rezervelor existente pentru cresterea eficientei economice si calitatii produselor;

g) analizeaza si informeaza conducerea unitatii asupra modului cum isi indeplineste atributiile personalul de la controlul tehnic al calitatii produselor pe toate fazele de fabricatie; verifica respectarea programelor tehnologice de control al calitatii produselor, existenta standurilor de proba, asigurarea cu aparate de masura si control necesare; propune masuri pentru asigurarea asistentei tehnice necesare procesului de productie pe fiecare schimb;

h) organizeaza actiuni pentru cunoasterea temeinica de catre intregul personal de executie si control a prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini in scopul realizarii produselor la un nivel calitativ inalt si cresterii eficientei economice;

i) analizeaza modul in care sint stabilite normele de consum, cauzele pentru care se depasesc unele consumuri specifice si actioneaza pentru reducerea sistematica a consumurilor de materii prime si materiale, precum si pentru extinderea recuperarii si valorificarii resurselor materiale refolosibile rezultate din prelucrare;

j) analizeaza si face propuneri pentru valorificarea superioara a bazei de materii prime, cresterea gradului de prelucrare a acesteia, largirea gamei sortimentale a produselor, in conditiile utilizarii cu randamente superioare a materiilor prime;

k) propune masuri eficiente de gospodarire rationala a combustibililor si energiei; analizeaza bilantul energetic al intreprinderii, consumurile specifice de energie pe unitatea de produs, comparativ cu cele obtinute de tarile avansate economic; urmareste realizarea masurilor adoptate;

l) initiaza actiuni de mobilizare a colectivelor de munca pentru ridicarea nivelului calitativ al productiei, perfectionarea tehnologiilor de fabricatie si cresterea eficientei economice a intregii activitati;

m) analizeaza periodic intreaga activitate desfasurata in intreprindere pentru asigurarea calitatii produselor si cresterea eficientei economice in sectii, ateliere si locuri de munca; informeaza organul de conducere colectiva asupra rezultatelor si propune masuri de imbunatatire;

n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si cele stabilite de consiliul oamenilor muncii.

Comisia pentru dezvoltae, investitii si progres tehnic

Comisia pentru dezvoltare, investitii si progres tehnic isi desfasoara activitatea pe baza programului de lucru aprobat de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza studii privind cresterea eficientei investitiilor si analizeaza posibilitatile de utilizare completa a capacitatilor de productie existente, reducerea la minimum a suprafetelor construite, realizarea de fluxuri tehnologice corespunzatoare cerintelor de eficienta in exploatarea obiectivelor prevazute in plan;

b) analizeaza si urmareste modul in care se respecta termenele de punere in functiune si de atingere a parametrilor proiectati la noile obiective de investitii;

c) sprijina din punct de vedere tehnic si tehnologic realizarea indicatorilor tehnico-economici ai noilor capacitati de productie;

d) participa la elaborarea programelor privind introducerea progresului tehnic, utilizarea rationala a combustibililor si energiei, asimilarea de produse noi; dezbate programele elaborate si le supune consiliului oamenilor muncii; organizeaza actiuni pentru mobilizarea colectivelor de munca la realizarea masurilor cuprinse in programele aprobate;

e) participa la analizarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice asigurind ca acestea sa cuprinda solutii tehnice care sa permita o eficienta cit mai mare;

f) analizeaza periodic si informeaza organul de conducere colectiva asupra indeplinirii sarcinilor de asimilare a noilor produse si utilaje, de introducere a noilor procese tehnologice si imbunatatirea celor existente, de mecanizare si automatizare a productiei, precum si de reducere a consumurilor specifice tehnologice;

g) propune masuri pentru cresterea competitivitatii produselor si urmareste realizarea masurilor stabilite de organul de conducere colectiva;

h) analizeaza si propune masuri pentru asigurarea capacitatilor de realizare a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor prototipurilor si instalatiilor pilot, precum si pentru crearea conditiilor necesare realizarii acestor obiective in sectii si pe liniile tehnologice de productie;

i) sprijina activitatea de proiectare produse, prototipuri, tehnologii si autoutilitare si propune masuri care sa asigure aplicarea in productie a rezultatelor cercetarii stiintifice dezvoltarii tehnologice;

j) analizeaza si face propuneri pentru perfectionarea documentatiilor tehnice, imbunatatirea standardelor si celorlalte norme tehnice in concordanta cu progresul tehnic;

k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si cele date in sarcina sa de consiliul oamenilor muncii.

Comisia pentru aprovizionare, desfacere si export-import

Comisia pentru aprovizionare, desfacere si export-import isi desfasoara activitatea pe baza programului de lucru aprobat de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza actiuni pentru mobilizarea colectivelor de munca in gospodarirea judicioasa a materiilor prime din tara si din import, reducerea importurilor prin folosirea la maximum a resurselor interne, extinderea inlocuitorilor de materii prime si materiale, valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea si circulatia ambalajelor;

b) analizeaza si propune masuri pentru optimizarea activitatilor de aprovizionare-desfacere, controlul operational al transporturilor si livrarilor, perfectionarea relatiilor cu furnizorii si clientii;

c) sprijina activitatea de redistribuire a stocurilor de materii prime, materiale, combustibili disponibile si a celor cu miscare lenta si de preintimpinare a formarii de stocuri de produse finite, fara miscare, cu miscare lenta sau supranormative;

d) dezbate in colectivele de munca problemele legate de imbunatatirea activitatii de aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibili si energie, scule, dispozitive si verificatoare necesare productiei sectiilor, atelierelor si locurilor de munca, la conditiile de calitate prescrise;

e) analizeaza si propune masuri pentru perfectionarea si rationalizarea activitatii de transport intern, manipulare, ambalare, depozitare, incarcare-descarcare, care sa asigure utilizarea rationala a spatiilor de circulatie si depozitare, extinderea pachetizarii, paletizarii si containerizarii;

f) participa la stabilirea in perspectiva a productiei in structura sortimentala corespunzatoare cerintelor pietei;

g) verifica modul de echilibrare a balantelor si, dupa caz, face propuneri de incarcare a capacitatilor de productie pentru asigurarea resurselor aprobate prin balante;

h) analizeaza problemele deosebite de aprovizionare tehnico-materiala din productie interna si din import si propune masurile corespunzatoare pentru asigurarea productiei la timp, cu baza tehnica necesara;

i) participa la elaborarea propunerilor privind actiunile de cooperare si formele de comercializare externa;

j) mobilizeaza colectivele de munca pentru realizarea ritmica a planului de export aprobat, in conditiile de calitate cerute si cu eficienta maxima;

k) verifica modul in care se organizeaza adaptarea productiei de export la cerintele pietei externe;

l) verifica modul in care sint respectate obligatiile contractuale, privind exportul, pregatirea loturilor pentru export si informeaza conducerea asupra deficientelor constatate in activitatea personalului;

m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si cele date in sarcina sa de consiliul oamenilor muncii.

Comisia pentru buna gospodarire si aparare a proprietatii obstesti

Comisia pentru buna gospodarire si aparare a proprietatii obstesti isi desfasoara activitatea pe baza programului de lucru aprobat de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) controleaza modul cum sint intretinute si reparate masinile, utilajele, instalatiile si celelalte fonduri fixe, daca exploatarea acestora se face in conformitate cu prevederile normelor tehnice si instructiunile de lucru specifice si propune masuri de eliminare a abaterilor constatate;

b) verifica daca conditiile de conservare a mijloacelor fixe nefolosite asigura mentinerea capacitatii de productie;

c) urmareste respectarea graficului de opriri pentru revizii si reparatii ale masinilor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, care determina intreruperea productiei si propune masuri de scurtare a duratei de executie a reparatiilor;

d) urmareste elaborarea instructiunilor tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia periodica si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor, controleaza modul lor de aplicare si informeaza operativ conducerea unitatii asupra deficientelor constatate;

e) participa la analiza unor accidente tehnice aparute la masini, utilaje, instalatii, in vederea stabilirii cauzelor, efectelor si raspunderilor; propune masuri pentru respectarea regimului de lucru prevazut de tehnologia de fabricatie, a prescriptiilor tehnice de lucru si exploatare;

f) analizeaza si se pronunta asupra propunerilor de scoatere din functiune a mijloacelor fixe si recuperarea pieselor si subansamblelor provenite din dezmembrare;

g) urmareste recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc prin lipsuri sau degradari de bunuri;

h) urmareste si informeaza consiliul oamenilor muncii, asupra modului in care se asigura indrumarea tehnica a desfasurarii productiei de catre sefii de sectii, sefii de instalatii si maistrii, dotarea locurilor de munca cu instructiuni specifice, in scopul desfasurarii ritmice a productiei, prevenirii avariilor, accidentelor si incendiilor; propune masuri de asigurare a asistentei tehnice pe fiecare schimb de lucru;

i) participa la elaborarea programelor comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, analizeaza activitatea acestei comisii si informeaza consiliul oamenilor muncii asupra rezultatelor; propune masuri de imbunatatire a activitatii comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

j) initiaza, in colectivele de munca, actiuni de dezvoltare a simtului de inalta raspundere fata de bunurile incredintate, fata de cresterea continua a avutiei nationale, pune in discutia colectivelor de munca abaterile de la disciplina tehnologica, de exploatare, intretinere si reparare a mijloacelor fixe si ia masuri, impreuna cu maistrii, sefii de ateliere si de sectii, pentru eliminarea lor;

k) analizeaza modul in care se asigura apararea proprietatii socialiste, prin organizarea si efectuarea controlului preventiv si a controlului financiar intern si propune masuri de imbunatatire a acestei activitati;

l) urmareste modul in care se efectueaza operatiile de inventariere periodica a materiilor prime materialelor, produselor si altor bunuri: analizeaza rezultatele inventarierii si propune masuri menite sa asigure respectarea intocmai a prevederilor legale, in vederea apararii integritatii avutului obstesc;

m) analizeaza modul in care se asigura paza mijloacelor materiale si obstesti si propune masuri pentru prevenirea oricaror manifestari de prejudiciere a avutiei obstesti;

n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de consiliul oamenilor muncii al intreprinderii.

Comisia pentru probleme sociale

Comisia pentru probleme sociale isi desfasoara activitatea pe baza programului de lucru aprobat de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) urmareste asigurarea unor conditii corespunzatoare de munca si viata a personalului din unitate;

b) analizeaza modul in care sint folosite in intreprinderi fondurile sociale constituite potrivit legii;

c) sprijina activitatea de protectie si igiena a muncii, de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor; organizeaza, impreuna cu organele de resort, analiza periodica a starilor de invaliditate si de incapacitate temporara de munca in rindul personalului unitatii si controleaza modul de aplicare a masurilor stabilite;

d) urmareste realizarea sarcinilor ce revin unitatii, potrivit legii, pentru infiintarea de cantine, crese, gradinite, grupuri sociale, pentru crearea conditiilor de cazare, rezolvarea problemelor de asistenta medicala, spatii locative;

e) urmareste aplicarea masurilor speciale de ocrotire a sanatatii femeilor si de creare a conditiilor necesare ingrijirii si educarii copiilor;

f) se ocupa de utilizarea cit mai buna a timpului liber al personalului muncitor prin organizarea de manifestari cultural-artistice, excursii, manifestari sportive si alte actiuni asemanatoare;

g) stabileste, impreuna cu organele sindicale, repartizarea, pentru personalul unitatii, a biletelor de odihna si a celor de agrement in statiunile balneoclimatice;

h) urmareste respectarea dispozitiilor legale la acordarea drepturilor de asigurari sociale, a alocatiei de stat pentru copii, precum si a celorlalte drepturi materiale cu caracter social;

i) anuleaza si face propuneri pentru incadrarea in grade de invaliditate pentru personalul unitatii;

j) urmareste si sprijina intocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de virsta, invaliditate sau de urmas; verifica dosarele intocmite si semnaleaza conducerii unitatii orice nereguli constatate;

k) sprijina persoanele care din cauza unor accidente sau boli nu mai pot lucra in conditiile avute anterior pentru repartizarea acestora la noi locuri de munca, corespunzatoare capacitatii lor de munca, sau cu program de lucru redus la jumatate;

l) urmareste respectarea stricta a legii privind completarea corecta si la zi a carnetelor de munca, precum si a celorlalte acte necesare intocmirii dosarelor de pensionare;

m) urmareste intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si realizarea indicatorilor fizici si valorici cu privire la asigurarile sociale si pensii si recuperarea capacitatii de munca;

n) se preocupa de modul in care se asigura incadrarea in munca a persoanelor care isi executa pedeapsa la locul de munca;

o) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale.

Comisia pentru probleme sociale indeplineste si functia de comisie de pensii si asigurari sociale prevazuta de lege, in care caz concluziile, propunerile si hotaririle comisiei sint valabile daca au intrunit acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor care o compun, iar procedura generala de lucru este cea prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

Comisia de pregatire si perfectionare, incadrare si promovare in munca

Comisia de pregatire si perfectionare, incadrare si promovare in munca isi desfasoara activitatea pe baza programului de lucru aprobat de consiliul oamenilor muncii si are urmatoarele atributii principale:

a) participa la elaborarea proiectului planului anual, cincinal si de perspectiva pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului;

b) propune formele, tematicile si metodologia de desfasurare a programelor pentru pregatirea si perfectionarea profesionala;

c) urmareste modul de desfasurare a activitatii de pregatire si perfectionare profesionala ce se desfasoara in intreprinderi si propune masuri pentru imbunatatirea si cresterea eficientei acestei activitati;

d) urmareste modul in care personalul care a facut stagii, de perfectionare in strainatate sau in tara aplica in practica cunostintele dobindite si face propuneri pentru valorificarea cit mai eficienta a acestor stagii;

e) studiaza si propune forme de pregatire necesare pentru recalificarea personalului in concordanta cu structura si cerintele productiei; urmareste recalificarea personalului in vederea orientarii acestuia catre sectoarele productive;

f) analizeaza modul de utilizare a personalului si propune masuri pentru repartizarea mai judicioasa a acestuia pe locuri de munca corespunzator cu sarcinile de plan;

g) urmareste si sprijina incadrarea si integrarea in munca a absolventilor scolilor profesionale, tehnice, de invatamint superior in vederea folosirii cit mai complete a capacitatii de munca a acestora;

h) elaboreaza si propune criterii pentru selectionarea si promovarea in raport cu aptitudinile si experienta in munca a personalului si nevoile productiei;

i) urmareste respectarea stricta a legii in activitatea de cunoastere, apreciere, incadrare si promovare in munca a personalului;

j) organizeaza, impreuna cu organele sindicale, consultarea colectivelor de munca in cazul promovarii unei persoane intr-o functie de conducere;

k) raspunde de buna desfasurare a examenelor sau concursurilor pentru incadrarea si promovarea in munca si asigura respectarea intocmai a prevederilor legale privind incadrarea si promovarea in munca a personalului muncitor din unitatile socialiste;

l) prezinta organelor de conducera colectiva rezultatele examenelor sau concursurilor;

m) raspunde, impreuna cu sefii compartimentelor de munca, de activitatea de acordare a calificativelor anuale; analizeaza si supune spre aprobare organului de conducere colectiva modul de solutionare a contestatiilor facute in legatura cu calificativele acordate;

n) propune masurile necesare pentru asigurarea stabilitatii personalului, intarirea ordinii si disciplinei in munca si urmareste aplicarea masurilor adoptate;

o) sprijina activitatea de ridicare a nivelului constiintei socialiste, dezvoltarea atitudinii inaintate fata de munca, de aparare si gospodarire judicioasa a avutului obstesc, de educatie cetateneasca a oamenilor muncii; urmareste si propune masurile necesare pentru realizarea sarcinilor ce revin intreprinderii pe linia sanctionarii si reeducarii prin munca a persoanelor care au comis abateri si incalcari de la normele de convietuire sociala si legile tarii;

p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si cele date in sarcina sa de catre organele de conducere colectiva.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...