Principii generale | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 1 Principii generale

Art. 1. -

Invatamintul - factor principal de cultura si civilizatie, de educare a omului nou - asigura infaptuirea politicii partidului si statului privind pregatirea cadrelor pentru toate domeniile activitatii economice si sociale pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, ale cunoasterii umane, formarea si dezvoltarea constiintei socialiste a tineretului, cresterea unor generatii temeinic pregatite pentru munca si viata, devotate patriei, partidului si poporului, cauzei socialismului si comunismului.

Prin infaptuirea obiectivelor si sarcinilor sale, invatamintul contribuie la ridicarea continua a nivelului de pregatire profesionala, de cultura si constiinta a intregului popor, la progresul general al societatii.

Art. 2. -

Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la invatatura, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie si fara orice alta ingradire ce ar putea constitui o discriminare.

Fiecarui cetatean ii este asigurat accesul la toate gradele si formele de invatamint, in raport cu nevoile dezvoltarii economice si sociale a tarii, precum si de dorinta si aptitudinile sale.

Art. 3. -

Invatamintul in Republica Socialista Romania este invatamint de stat.

Scoala este despartita de biserica. Confesiunile, congregatiile sau comunitatile religioase pot organiza, in conditiile prevazute de lege, scoli pentru pregatirea personalului de cult.

Art. 4. -

Invatamintul de toate gradele se desfasoara in limba romana, asigurindu-se studierea si cunoasterea temeinica a limbii romane.

In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Socialiste Romania, nationalitatilor conlocuitoare li se asigura folosirea libera in invatamintul de toate gradele a limbii materne, studierea si cunoasterea temeinica a limbii materne a fiecarei nationalitati.

Art. 5. -

Intregul invatamint este gratuit. La nici o forma de invatamint nu se percep taxe scolare. Statul suporta toate cheltuielile pentru asigurarea personalului didactic si a bazei materiale necesare desfasurarii procesului de invatamint.

Pentru invatamintul primar, gimnazial, liceal si profesional se asigura gratuit manuale scolare.

Art. 6. -

Elevii si studentii beneficiaza din partea statului sau a unitatilor socialiste de burse si alte forme de sprijin material, in conditiile stabilite de lege.

Art. 7. -

Sistemul de invatamint este organizat intr-o conceptie unitara si cuprinde invatamintul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, de maistri si superior.

In sistemul de invatamint se cuprind, de asemenea, cursurile de calificare,

invatamintul agrozootehnic de masa, precum si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului muncitor.

Art. 8. -

Pentru a asigura tuturor cetatenilor un nivel de pregatire profesionala si culturala corespunzator cerintelor etapei actuale de dezvoltare a Romaniei, invatamintul obligatoriu are durata de 10 ani.

Art. 9. -

Invatamintul are un caracter deschis, absolventii unei forme de invatamint avind posibilitatea sa continue studiile in forme superioare.

Art. 10. -

Invatamintul trebuie sa asigure tineretului o temeinica pregatire in stiintele fundamentale exacte - matematica, fizica, chimie, biologie - precum si insusirea conceptiei revolutionare despre lume, cunoasterea istoriei si culturii patriei.

Art. 11. -

Invatamintul se desfasoara pe baza principiului integrarii cu productia, cercetarea stiintifica si proiectarea. Elevii, studentii si personalul didactic participa la activitatea productiva, de cercetare si proiectare, de creatie tehnica, stiintifica si cultural-artistica, la realizarea obiectivelor dezvoltarii economice si sociale a tarii.

Invatamintul asigura tineretului formarea multilaterala, capacitatea de a se adapta cerintelor dezvoltarii rapide a fortelor de productie, progresului economiei nationale si cunoasterii umane.

Art. 12. -

Prin intregul sau continut, procesul instructiv-educativ din invatamintul de toate gradele trebuie sa asigure:

a) un inalt nivel de pregatire stiintifica, tehnica si culturala, policalificarea si pregatirea in profile largi a elevilor si studentilor, astfel incit, dupa absolvire, sa se integreze rapid si eficient in procesul de productie si in activitatea sociala, sa indeplineasca in cele mai bune conditii obligatiile ce le revin si, atunci cind este necesar, sa poata trece de la o specialitate sau activitate la alta;

b) insusirea de catre elevi si studenti a politicii si ideologiei Partidului Comunist Roman, a socialismului stiintific, a conceptiei materialist-dialectice si istorice despre lume si viata, formarea de oameni inaintati, constructori activi ai socialismului si comunismului;

c) formarea si dezvoltarea atitudinii inaintate fata de munca, de avutul obstesc si de indatoririle sociale, a spiritului revolutionar, creator, a devotamentului fata de cauza socialismului si comunismului;

d) cultivarea dragostei fata de patrie, partid si popor, de trecutul de lupta pentru libertate sociala si nationala a poporului roman, fata de traditiile comune de lupta impreuna cu nationalitatile conlocuitoare, fata de lupta revolutionara a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii fara deosebire de nationalitate, a Partidului Comunist Roman, a hotaririi de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a tarii, de a apara cu orice sacrificiu cuceririle revolutionare ale poporului, independenta si suveranitatea patriei;

e) educarea in spiritul unitatii si prieteniei fratesti a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastra, fara deosebire de nationalitate;

f) promovarea spiritului colectiv si de intrajutorare, de dreptate, a dragostei de adevar, cinstei, modestiei si corectitudinii, a responsabilitatii sociale, a respectului fata de legile tarii si normele de convietuire in societate;

g) cultivarea respectului fata de celelalte popoare, a solidaritatii cu tineretul de pretutindeni, cu toate fortele progresiste, democratice din intreaga lume;

h) dezvoltarea fizica si intelectuala armonioasa a tinerelor generatii.

Art. 13. -

In societatea noastra munca reprezinta un drept si o indatorire de onoare a tuturor cetatenilor, criteriul fundamental de apreciere a contributiei fiecaruia la progresul societatii, o necesitate pentru formarea, dezvoltarea si afirmarea personalitatii umane.

Scoala trebuie sa educe tinerii in spiritul dragostei fata de munca, al hotaririi de a desfasura o activitate utila societatii, care sa le asigure mijloacele de existenta si dezvoltare spirituala, sa cultive intransigenta fata de orice forma de sustragere de la munca, de viata parazitara, care contravin principiilor eticii si echitatii socialiste, sint incompatibile cu esenta si telurile societatii socialiste.

Toti tinerii au datoria sa se pregateasca temeinic, sa-si insuseasca cunostintele necesare pentru a se incadra in munca in diferite sectoare ale activitatii economice si social-culturale si a participa activ la progresul general al patriei.

Art. 14. -

In invatamintul gimnazial si liceal, elevii studiaza obligatoriu doua limbi straine, la alegere. In invatamintul superior, indiferent de profilul de pregatire, studentilor li se asigura perfectionarea cunostintelor in limbile straine studiate.

Art. 15. -

Intreaga organizare a invatamintului, numarul elevilor din invatamintul liceal, profesional si de maistri, precum si al studentilor, se stabilesc in raport cu nevoile dezvoltarii economice si sociale a tarii.

Tinerii isi pot alege formele de invatamint si viitoarea meserie sau profesie in functie de cerintele de forta de munca ale societatii, de posibilitatile si aptitudinile lor.

Tuturor absolventilor li se asigura, potrivit pregatirii obtinute prin studiile efectuate, locuri de munca, in conditiile stabilite de lege.

Art. 16. -

Personalul didactic din invatamintul de toate gradele are obligatia sa asigure un inalt nivel calitativ intregului proces instructiv-educativ, sa se preocupe de continua perfectionare a pregatirii sale profesionale, politice si pedagogice, sa fie model de tinuta si comportare in toate imprejurarile, in scoala, familie si societate, sa participe activ la formarea si educarea comunista, revolutionara a elevilor si studentilor, a tuturor cetatenilor tarii.

Toate cadrele didactice trebuie sa fie buni specialisti si buni educatori, avind indatorirea de a se preocupa permanent de pregatirea elevilor si studentilor pe baza celor mai noi realizari din domeniul stiintei, tehnicii si culturii, de educarea lor in spiritul ordinii si disciplinei, al responsabilitatii sociale pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in scoala, in munca si viata.

Art. 17. -

In vederea dezbaterii si solutionarii problemelor fundamentale ale dezvoltarii si perfectionarii invatamintului de toate gradele, a stabilirii cailor si mijloacelor de infaptuire a sarcinilor ce revin scolii din Programul partidului, se organizeaza Congresul educatiei si invatamintului, for larg democratic, reprezentativ, expresie a participarii oamenilor muncii la conducerea activitatii in acest domeniu.

Art. 18. -

Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului si Ministerul Educatiei si Invatamintului poarta intreaga raspundere pentru infaptuirea unitara a politicii partidului si statului in domeniul invatamintului, a masurilor privind organizarea, indrumarea si controlul acestuia.

Ministerele si celelalte organe centrale raspund, potrivit legii, de realizarea sarcinilor ce revin unitatilor de invatamint din domeniul lor de activitate.

Consiliile populare raspund de aducerea la indeplinire a sarcinilor privind invatamintul si unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza.

Art. 19. -

In organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ, in asigurarea conditiilor de munca si viata ale elevilor, studentilor si personalului didactic, Ministerul Educatiei si Invatamintului colaboreaza cu Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romania, Organizatia Pionierilor, cu Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, Consiliul National al Femeilor si uniunile de creatie.

Unitatile de invatamint colaboreaza cu organizatiile de copii si tineret, cu celelalte organizatii obstesti, precum si cu institutiile de stat care au sarcini in domeniul educatiei.

Art. 20. -

Scoala conlucreaza cu familia in educarea copiilor si tineretului, in pregatirea lor pentru munca si viata.

Comitetele cetatenesti de parinti si consiliile comitetelor cetatenesti de parinti, forme organizate de colaborare intre scoala si familie si de control al societatii asupra activitatii din invatamint, contribuie la perfectionarea procesului de instruire si educare a prescolarilor si elevilor, la integrarea sociala a tinerei generatii.

Art. 21. -

Conducerea fiecarei unitati de invatamint se realizeaza pe baza principiului muncii si conducerii colective, cu participarea larga a personalului didactic, a elevilor si studentilor, a reprezentantilor oamenilor muncii din alte unitati socialiste, precum si a comitetelor cetatenesti de parinti.

Directorul, decanul, rectorul, celelalte cadre din conducerea unitatilor de invatamint, intregul personal didactic raspund de respectarea prevederilor legale in adoptarea hotaririlor si in intreaga activitate a unitatilor, de buna organizare si desfasurare a procesului instructiv-educativ.

Art. 22. -

Consiliul de Ministri raspunde de aducerea la indeplinire a hotaririlor de partid si de stat in domeniul invatamintului, asigura elaborarea programului unitar de pregatire si perfectionare a fortei de munca si urmareste indeplinirea de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului, celelalte ministere si organe centrale si locale a obligatiilor ce le revin in acest domeniu.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
;
se încarcă...