Personalul didactic | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 7 Personalul didactic

Art. 138. -

Activitatea instructiv-educativa in unitatile de invatamint se realizeaza de personalul didactic.

Personalul didactic este format din:

a) educatoare - in invatamintul prescolar;

b) invatatori - in invatamintul primar;

c) profesori - in invatamintul gimnazial si liceal;

d) profesori - in invatamintul profesional si de maistri;

e) asistenti, lectori (sefi de lucrari), conferentiari si profesori universitari - in invatamintul superior.

Art. 139. -

Functiile didactice se ocupa in invatamintul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional si de maistri prin repartizare sau concurs, iar in invatamintul superior, prin concurs.

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au un caracter deschis. La aceste concursuri se poate prezenta orice persoana care are o temeinica pregatire profesionala, politico-ideologica, aptitudini pedagogice, militeaza pentru traducerea in viata a politicii partidului si statului, a principiilor eticii si echitatii socialiste, indeplineste conditiile de studii si vechime, prevazute in Statutul personalului didactic.

Persoanele care se prezinta la concurs pentru ocuparea functiilor didactice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de studii:

a) pentru educatoare - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic;

b) pentru invatator - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic;

c) pentru profesor in invatamintul gimnazial - absolvirea, cu examen de diploma, a institutului pedagogic sau a altei institutii de invatamint superior;

d) pentru profesor in invatamintul liceal - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani;

e) pentru profesor in invatamintul profesional - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani sau a invatamintului de subingineri;

f) pentru profesor in invatamintul de maistri - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani;

g) pentru asistent universitar, lector (sef de lucrari), conferentiar si profesor universitar - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani;

Pentru ocuparea functiilor de conferentiar si profesor universitar este necesar si titlul stiintific de doctor. Specialistii cu inalta pregatire si bogata experienta in activitatea productiva, economica si sociala pot participa la concurs, in conditiile prevazute de lege, si daca nu au titlul stiintific de doctor.

Concursul pentru ocuparea posturilor in invatamintul de toate gradele se organizeaza si se desfasoara potrivit Statutului personalului didactic.

Art. 140. -

In vederea asigurarii unei legaturi permanente intre invatamint, productie si cercetare, cadrele didactice care predau discipline tehnice si tehnologice in invatamintul liceal, profesional, de maistri, precum si personalul didactic din invatamintul superior, au obligatia sa lucreze periodic in productie, cercetare si proiectare sau in alte unitati socialiste de profil.

Perioadele si conditiile trecerii personalului didactic in productie, cercetare si proiectare, ca si a personalului din aceste domenii de invatamint, se stabilesc prin Statutul personalului didactic.

In vederea imbunatatirii metodelor de predare si a intregului proces instructiv-educativ, pentru cadrele didactice din invatamintul de toate gradele se organizeaza, in conditiile prevazute de lege, seminarii pedagogice, cursuri de perfectionare si alte forme de pregatire pedagogica.

Art. 141. -

Personalul didactic beneficiaza, in principal, de urmatoarele drepturi:

a) sa ocupe, in conditiile legii, potrivit pregatirii profesionale si specialitatii sale, functii didactice si sa fie retribuit in conformitate cu principiul socialist de repartitie dupa cantitatea si calitatea muncii depuse;

b) sa beneficieze de toate conditiile prevazute de lege pentru perfectionarea pregatirii profesionale;

c) sa fie promovat in munca potrivit pregatirii, experientei si rezultatelor obtinute, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;

d) sa participe la dezbaterea si solutionarea problemelor privind dezvoltarea si perfectionarea activitatii in invatamint, la elaborarea manualelor si altor materiale didactice;

e) sa foloseasca pentru pregatirea si desfasurarea activitatii didactice si stiintifice materialele, utilajele si intreaga baza materiala a unitatilor de invatamint;

f) sa participe la conducerea, organizarea si controlul activitatii unitatii, sa fie ales sau numit in organele de conducere ale institutiei de invatamint, in functii didactice de conducere sau de indrumare si control al invatamintului;

g) sa publice lucrari de specialitate si sa valorifice rezultatele activitatii de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;

h) sa beneficieze de celelalte drepturi prevazute de lege pentru personalul muncitor si de Statutul personalului didactic.

Art. 142. - Referințe în jurisprudență (1)

Personalul didactic are urmatoarele indatoriri principale:

a) sa-si ridice necontenit nivelul de pregatire profesionala si politico-ideologica, sa-si insuseasca realizarile noi in domeniul sau de specialitate si al pedagogiei;

b) sa fie model de tinuta si comportare in intreaga activitate, atit in institutia de invatamint, cit si in societate si familie;

c) sa asigure un inalt nivel de pregatire profesionala, politica si culturala elevilor si studentilor, in strinsa legatura cu practica, cu progresele stiintei si tehnicii, sa sprijine elevii si studentii care au greutati la invatatura pe intreg parcursul anului scolar, precum si in perioada premergatoare examenelor de corigenta sau restanta;

d) sa educe elevii si studentii in spiritul raspunderii fata de munca si invatatura, al respectului fata de normele vietii scolare si universitare, fata de legile tarii si indatoririle cetatenesti, al dragostei si devotamentului fata de patrie, partid si popor, al inaltelor idealuri ale socialismului si comunismului;

e) sa actioneze pentru a imprima in constiinta si conduita tinerilor spiritul de ordine si disciplina, de raspundere sociala pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in scoala, munca si viata;

f) sa sprijine actiunile educative, politico-ideologice, cultural-artistice si sportive ale organizatiilor de copii si tineret;

g) sa contribuie prin activitatea de creatie stiintifica, tehnica si artistica la progresul economiei, stiintei si culturii nationale;

h) sa participe la activitatile social-obstesti, cultural-educative si de raspindire a cunostintelor stiintifice, la intreaga munca ce se desfasoara pentru ridicarea nivelului de constiinta si cultura a maselor.

Art. 143. -

Personalul didactic are obligatia sa participe la toate activitatile didactice si sa realizeze integral sarcinile prevazute in programul de invatamint.

In timpul procesului de invatamint, al exercitarii atributiilor didactice, de productie si de cercetare sau al participarii la actiuni care se desfasoara in mod organizat cu elevii si studentii, cadrele didactice nu pot fi scoase pentru indeplinirea altor activitati.

De asemenea, pentru indeplinirea integrala a obligatiilor ce le revin, cadrele didactice care au sarcini prevazute in programul de invatamint nu pot fi trimise in timpul anului scolar sa desfasoare activitati didactice sau de cercetare in strainatate.

Art. 144. -

Pentru asigurarea respectarii stricte a normelor eticii si echitatii socialiste, ale disciplinei scolare si universitare de catre intregul personal didactic, pe linga inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si pe linga consiliile rectorilor sau institutiile de invatamint superior functioneaza colegii de disciplina. La Ministerul Educatiei si Invatamintului functioneaza Colegiul central de disciplina al personalului didactic din invatamint.

Colegiile de disciplina analizeaza abaterile savirsite de cadrele didactice in institutiile de invatamint si in afara acestora, care afecteaza prestigiul profesiei de educator si aplica sanctiunile prevazute de lege.

Art. 145. -

Normele privind disciplina personalului didactic, organizarea si functionarea colegiilor de disciplina, precum si cele referitoare la incadrarea, promovarea si perfectionarea cadrelor didactice, se stabilesc prin Statutul personalului didactic, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...