Perfectionarea pregatirii personalului muncitor | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sistemul de invatamint -
SECTIUNEA 7
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor

A. Perfectionarea pregatirii muncitorilor, tehnicienilor,
maistrilor si a altor categorii de personal muncitor

Art. 87. -

In scopul perfectionarii continue a pregatirii profesionale a personalului muncitor din toate domeniile de activitate, in raport cu noile cuceriri ale stiintei si tehnicii, de cerintele dezvoltarii economico-sociale a tarii, se organizeaza, in conditiile prevazute de lege, forme de perfectionare a pregatirii profesionale.

Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului muncitor se organizeaza de catre ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe specialitati si profiluri din domeniul lor de activitate.

Art. 88. -

Ministerul Educatiei si Invatamintului indruma si coordoneaza, potrivit legii, intreaga activitate de perfectionare a pregatirii personalului muncitor, asigurind infaptuirea unitara a politicii partidului si statului in acest domeniu.

Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu Ministerul Muncii si Comitetul de Stat al Planificarii, elaboreaza, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum si ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, proiectul planurilor anuale si de perspectiva de perfectionare a pregatirii profesionale ca parte integranta a planurilor si programelor de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca.

Art. 89. -

Pentru realizarea programelor de perfectionare organizate de ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti si unitatile din subordine, Ministerul Educatiei si Invatamintului acorda, prin unitatile de invatamint si de cercetare, indrumare si asistenta de specialitate, elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, programe si tematici-cadru pentru organizarea cursurilor de perfectionare, materiale documentare si alte lucrari necesare imbunatatirii organizarii si continutului activitatii de perfectionare.

Art. 90. -

Activitatile desfasurate de cadrele didactice in cadrul perfectionarii pregatirii profesionale a personalului muncitor constituie o indatorire de serviciu, fiind incluse in norma didactica obligatorie a acestora.

B. Perfectionarea prin cursuri postuniversitare

Art. 91. -

Cursurile postuniversitare constituie o forma de perfectionare a pregatirii specialistilor din diferite domenii ale economiei, stiintei, tehnicii si culturii care au absolvit o institutie de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani la cursurile de zi sau cel putin 5 ani la cursurile serale sau fara frecventa, in scopul completarii, adincirii sau reinnoirii cunostintelor profesionale.

Art. 92. -

Cursurile postuniversitare se organizeaza de catre institutiile de invatamint superior si se desfasoara in cadrul acestora.

Art. 93. -

Nomenclatorul de perfectionare pe domenii si planul anual de scolarizare la cursurile postuniversitare se aproba prin decret prezidential, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamintului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate.

Planurile de invatamint si programele pentru cursurile postuniversitare se elaboreaza de institutiile de invatamint superior, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate si se aproba de Ministerul Educatiei si Invatamintului.

Art. 94. -

Cursurile postuniversitare se realizeaza, de regula, fara frecventa. Durata cursurilor, precum si conditiile desfasurarii unor activitati didactice si de verificare a cunostintelor, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 95. -

Absolvirea cursurilor postuniversitare se face prin examene, precum si prin sustinerea unei lucrari de absolvire potrivit planului de invatamint.

Absolventii cursurilor postuniversitare primesc diploma de absolvire.

C. Perfectionarea prin doctorat

Art. 96. -

Doctoratul este forma superioara de perfectionare a pregatirii specialistilor in diferite ramuri ale stiintei, tehnicii si culturii.

Doctoratul se organizeaza, potrivit legii, de institutii de invatamint superior, academii de stiinte si institute centrale de cercetare.

Tematica si continutul activitatilor pentru obtinerea titlului de doctor se stabilesc pe ramuri si domenii ale stiintei de catre institutele centrale de cercetare, academii de stiinte si institutiile de invatamint superior, in colaborare cu unitatile de productie si social-culturale de profil.

Art. 97. -

Specialitatile in care se organizeaza doctoratul se aproba, in conditiile stabilite de lege, odata cu nomenclatorul de profiluri si specializari pentru invatamintul superior.

Art. 98. -

Stabilirea cifrei de scolarizare si repartizarea acesteia pe institutii de invatamint superior, academii de stiinte, institute centrale de cercetare si unitati de cercetare se fac de Ministerul Educatiei si Invatamintului, cu avizul Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie si al Comitetului de Stat al Planificarii.

Art. 99. -

Modul de organizare a admiterii la doctorat, a stagiului de pregatire a doctoranzilor si de obtinere a titlului stiintific de doctor se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

D. Perfectionarea pregatirii personalului didactic

Art. 100. -

Intregul sistem de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului didactic are ca scop insusirea temeinica a disciplinei de specialitate si a metodicii predarii acesteia, a ideologiei si a politicii partidului si statului nostru, a realizarilor noi in domeniul specialitatii si al pedagogiei, a metodelor de munca cu prescolarii, elevii si studentii.

Art. 101. -

Perfectionarea pregatirii personalului didactic se organizeaza de Ministerul Educatiei si Invatamintului prin unitati de invatamint si de cercetare stiintifica.

Ministerele economice, celelalte organe centrale si locale care au in subordine unitati de invatamint au obligatia de a sprijini perfectionarea pregatirii personalului didactic, in concordanta cu dezvoltarea tehnicii si tehnologiilor de productie, cu cerintele procesului instructiv-educativ.

Art. 102. -

Activitatile de perfectionare a pregatirii personalului didactic se organizeaza diferentiat, in functie de specificul muncii si de ciclul de invatamint in care acesta isi desfasoara activitatea, pe baza planurilor anuale si de perspectiva elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamintului, dupa cum urmeaza:

a) pentru personalul didactic din invatamintul prescolar si primar se organizeaza cursuri de perfectionare, activitati metodico-stiintifice periodice, consfatuiri si schimburi de experienta, precum si activitati de pregatire in vederea definitivarii in functie si obtinerii gradelor didactice;

b) pentru personalul didactic din invatamintul gimnazial, liceal, profesional si de maistri se organizeaza cursuri de perfectionare, stagii in unitati productive, activitati stiintifice si metodice, consfatuiri si schimburi de experienta, precum si activitati de pregatire pentru definitivarea in functie si obtinerea gradelor didactice;

c) pentru personalul didactic din invatamintul superior se organizeaza perfectionarea prin doctorat, cursuri postuniversitare, stagii in unitati de productie, cercetare si proiectare, seminarii periodice, de scurta durata, consfatuiri si manifestari stiintifice de specialitate.

Participarea la activitatile de perfectionare este obligatorie.

Art. 103. -

Perfectionarea pregatirii personalului didactic care preda discipline de stiinte sociale in invatamintul de toate gradele se face de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu Academia "Stefan Gheorghiu".

Art. 104. -

Perfectionarea pregatirii cadrelor cu functii de conducere, indrumare si control din invatamintul prescolar, primar si gimnazial se organizeaza de catre inspectoratele scolare, iar a celor din invatamintul liceal, profesional si de maistri, din invatamintul superior si de la inspectoratele scolare, de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Invatamintul prescolar
Invatamintul primar si gimnazial
Invatamintul liceal
Invatamintul profesional si de maistri
Invatamintul superior
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor
Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
;
se încarcă...