Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 10 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului

Art. 166. -

Congresul educatiei si invatamintului analizeaza si dezbate modul de infaptuire a hotaririlor de partid si de stat in domeniul invatamintului, al formarii cadrelor si educarii comuniste, revolutionare a tineretului, problemele fundamentale ale dezvoltarii si perfectionarii invatamintului de toate gradele in concordanta cu cerintele dezvoltarii economice si sociale a tarii, planurile de invatamint si asigurarea pregatirii si perfectionarii cadrelor didactice, a manualelor si bazei materiale necesare imbunatatirii necontenite a procesului instructiv-educativ, cresterii rolului scolii in viata sociala, in instruirea si educarea tinerelor generatii ale patriei.

Congresul educatiei si invatamintului se organizeaza o data la 5 ani.

Art. 167. -

Planurile de invatamint pentru invatamintul de toate gradele se elaboreaza cu participarea larga a cadrelor didactice din invatamintul superior, liceal si din celelalte forme de invatamint, a specialistilor din productie, cercetare, proiectare si din alte sectoare ale activitatii sociale si se supun dezbaterii si aprobarii Congresului educatiei si invatamintului.

Planurile de invatamint adoptate de congres vor fi valabile cel putin pe durata unui ciclu de invatamint, iar modificarea acestora se va putea face cu cel putin 1 an inainte de aplicarea lor.

Art. 168. -

Pentru indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului de toate gradele se organizeaza Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului.

Art. 169. -

Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul invatamintului, controleaza si indruma activitatea Ministerului Educatiei si Invatamintului si a celorlalte ministere si organe centrale si locale, face propuneri conducerii partidului si statului pentru imbunatatirea continua a activitatii in invatamint.

In acest scop, Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza programe privind perfectionarea organizarii invatamintului, imbunatatirea continutului si cresterea eficientei procesului instructiv-educativ in toate unitatile de invatamint;

b) analizeaza si ia masuri pentru integrarea invatamintului cu productia si cercetarea stiintifica, pentru legarea strinsa a intregului proces de invatamint cu activitatea practica, economica si sociala;

c) studiaza si dezbate, diferentiat, pe forme de invatamint - prescolar, primar si gimnazial, liceal, profesional, de maistri si superior - modul in care se desfasoara procesul instructiv-educativ si ia masuri pentru respectarea stricta a hotaririlor partidului si legilor tarii in intreg sistemul de invatamint;

d) analizeaza activitatea politico-ideologica si cultural-educativa desfasurata in unitatile de invatamint si adopta masuri pentru perfectionarea continua a acestei activitati, elaboreaza si supune spre aprobare programe privind activitatea politico-educativa si predarea stiintelor sociale;

e) dezbate modul in care se desfasoara activitatea de cercetare stiintifica in invatamint si ia masuri pentru cresterea contributiei acesteia la rezolvarea problemelor dezvoltarii economice si sociale a tarii;

f) analizeaza activitatea desfasurata pentru pregatirea si perfectionarea personalului didactic si propune masuri pentru utilizarea si repartizarea rationala a acestuia pe intreg teritoriul tarii;

g) dezbate proiectele de acte normative care intereseaza domeniul sau de activitate si face propuneri pentru perfectionarea legislatiei invatamintului;

h) controleaza modul in care Ministerul Educatiei si Invatamintului, celelalte ministere si organe centrale, precum si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor de partid si de stat in domeniul invatamintului.

Art. 170. -

Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului este alcatuit din cadre didactice, cercetatori stiintifici, cadre cu functii de conducere din unitatile de invatamint si de la inspectoratele scolare, reprezentanti ai organelor centrale de partid, ai organizatiilor de copii, de tineret, de sindicat si femei, al Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, academiilor de stiinte si institutelor centrale de cercetare stiintifica, ai ministerelor si celorlalte organe centrale care au atributii in domeniul invatamintului, ai Consiliului pe tara al comitetelor cetatenesti de parinti si ai consiliilor oamenilor muncii apartinind nationalitatilor conlocuitoare, muncitori si alti oameni ai muncii din unitatile socialiste.

Presedintele Consiliului Superior al Educatiei si Invatamintului este un activist de partid si de stat.

Conducerea operativa a Consiliului Superior al Educatiei si Invatamintului se asigura de catre biroul executiv, alcatuit din ministrul educatiei si invatamintului, ca presedinte, vicepresedinti si membri.

Componenta Consiliului Superior al Educatiei si Invatamintului se aproba prin decret prezidential.

Art. 171. -

In cadrul Consiliului Superior al Educatiei si Invatamintului functioneaza, ca organe de specialitate:

a) consiliul pentru invatamintul prescolar, primar si gimnazial;

b) consiliul pentru invatamintul liceal, profesional si de maistri;

c) consiliul pentru invatamintul superior;

d) consiliul pentru munca politico-educativa si predarea stiintelor sociale in invatamint.

Organizarea si functionarea Consiliului Superior al Educatiei si Invatamintului se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 172. -

Ministerul Educatiei si Invatamintului poarta intreaga raspundere pentru buna organizare a activitatii in domeniul invatamintului, pentru controlul si indrumarea de specialitate a tuturor unitatilor de invatamint, pentru respectarea si aplicarea prevederilor prezentei legi.

In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Invatamintului colaboreaza cu consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu ministerele si celelalte organe centrale care au in dubla subordonare unitati de invatamint.

Art. 173. -

Ministerul Educatiei si Invatamintului are urmatoarele atributii principale:

a) raspunde de continutul, organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ in toate unitatile de invatamint;

b) conduce, indruma si controleaza activitatea didactica, metodica, educativa si stiintifica a unitatilor de invatamint;

c) indruma si controleaza, impreuna cu organizatiile de copii si tineret, activitatea politico-ideologica, cultural-artistica si sportiva desfasurata in unitatile de invatamint;

d) elaboreaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, proiectele planurilor de scolarizare, ale retelei si profilurilor unitatilor de invatamint;

e) elaboreaza si, dupa caz, aproba, potrivit legii, planurile de invatamint si programele scolare;

f) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica pedagogica;

g) asigura, impreuna cu celelalte organe centrale interesate, elaborarea si imbunatatirea continua a manualelor, stabileste planul de editare a acestora, conduce si indruma presa pedagogica, activitatea de informare si documentare din invatamint;

h) asigura elaborarea si aplicarea unitara, potrivit legii, a sistemului de pregatire si perfectionare a personalului didactic, de cercetare stiintifica, de conducere, indrumare si control din intregul invatamint si alte unitati subordonate;

i) asigura cadrele didactice necesare pentru toate unitatile de invatamint, numeste, transfera personalul didactic si acorda gradele didactice potrivit legii;

j) organizeaza, prin institutiile de invatamint superior, invatamintul postuniversitar si doctoratul si confirma titlurile stiintifice;

k) indruma, organizeaza si controleaza, impreuna cu Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, academiile de stiinte si institutele centrale de cercetare, ministerele si celelalte organe centrale interesate, activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica din unitatile de invatamint si de cercetare subordonate Ministerului Educatiei si Invatamintului;

l) indruma si coordoneaza activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului muncitor din unitatile socialiste, potrivit legii;

m) asigura aplicarea prevederilor legale privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material elevilor si studentilor;

n) organizeaza repartizarea nominala a absolventilor invatamintului superior si urmareste asigurarea locurilor de munca, potrivit legii, absolventilor invatamintului obligatoriu de 10 ani si ai invatamintului liceal care nu continua studiile in forme superioare, precum si absolventilor invatamintului profesional;

o) aproba planurile si programele de invatamint la disciplinele de cultura generala, sociale si de educatie cetateneasca predate in scolile pentru pregatirea personalului de cult si controleaza desfasurarea procesului de invatamint;

p) organizeaza schimburi sau alte actiuni in probleme de invatamint si de colaborare stiintifica, pe baza sarcinilor ce-i revin din acorduri cultural-stiintifice sau alte intelegeri internationale.

Art. 174. -

Ministerele si celelalte organe centrale au, in domeniul invatamintului, urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, propuneri privind planurile anuale de scolarizare si de dezvoltare a retelei scolare din profilul lor de activitate;

b) raspund, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, de indrumarea si controlul procesului de invatamint, inclusiv a practicii in productie, pentru liceele si institutiile de invatamint superior care functioneaza in dubla subordonare;

c) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, planurile de invatamint si programele la disciplinele de specialitate, din profilul lor de activitate, pentru unitatile de invatamint pe care le au in dubla subordonare;

d) elaboreaza, in conditiile prevazute de lege, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Invatamintului, planurile de invatamint, programele si manualele scolare pentru scolile profesionale si de maistri, precum si pentru cursurile de calificare; raspund de buna desfasurare a procesului instructiv-educativ din aceste unitati;

e) asigura, in conditiile prevazute de lege, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, personalul de specialitate si alte cadre calificate necesare bunei desfasurari a practicii in productie;

f) asigura, in conditiile legii, baza materiala necesara procesului instructiv-educativ, precum si dotarea atelierelor, laboratoarelor si cabinetelor scolare;

g) stabilesc intreprinderile si alte unitati socialiste care au obligatia de a sprijini unitatile de invatamint, precum si atributiile acestora, in conditiile legii, asigura elevilor si studentilor locuri de munca pe timpul practicii in productie si urmaresc calificarea acestora la nivelul tehnicii si tehnologiilor moderne;

h) stabilesc, cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamintului si al Ministerului Muncii, conditiile de primire la cursurile de calificare si aproba, potrivit prevederilor legale, organizarea acestora de catre unitatile socialiste subordonate;

i) repartizeaza in productie, potrivit legii, absolventii invatamintului obligatoriu de 10 ani si absolventii de liceu care nu continua studiile in forme superioare de invatamint si asigura incadrarea in productie a absolventilor invatamintului liceal, profesional si de maistri.

Art. 175. -

Inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, organe de specialitate ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, subordonate acestora si Ministerului Educatiei si Invatamintului, au urmatoarele atributii principale:

a) indruma si controleaza procesul instructiv-educativ din gradinitele, casele de copii prescolari si scolari, scolile, liceele, scolile profesionale si scolile de maistri din unitatea teritorial-administrativa in care functioneaza, indiferent de subordonarea acestora;

b) asigura cuprinderea in invatamintul obligatoriu de 10 ani, pina la absolvirea acestuia, a tuturor copiilor de virsta scolara;

c) asigura aplicarea unitara a planurilor de invatamint, a programelor scolare si a normelor metodologice emise de Ministerul Educatiei si Invatamintului cu privire la organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ;

d) raspund de perfectionarea continua a procesului de invatamint, de ridicarea nivelului de pregatire teoretica si practica a elevilor, de cresterea eficientei activitatii educative in rindurile tineretului scolar;

e) asigura incadrarea unitatilor de invatamint cu personal didactic de predare si de conducere, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si cu celelalte norme legale in vigoare;

f) organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a pregatirii personalului didactic;

g) organizeaza participarea personalului didactic la cercetarea stiintifica si la activitatea practica social-politica;

h) urmaresc asigurarea bazei didactico-materiale necesare unitatilor de invatamint;

i) se preocupa de asigurarea conditiilor de munca si de viata ale elevilor si personalului didactic.

Art. 176. -

Pentru indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului in unitatile administrativ-teritoriale, pe linga inspectoratele scolare functioneaza Consiliul educatiei si invatamintului, judetean si al municipiului Bucuresti, care are, in principal, urmatoarele atributii:

a) analizeaza rezultatele obtinute in pregatirea si educarea prescolarilor si elevilor si stabileste masuri pentru imbunatatirea activitatii desfasurate in unitatile de invatamint din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

b) urmareste indeplinirea masurilor privind intarirea legaturii invatamintului cu activitatea practica, economica si sociala, desfasurarea practicii in productie a elevilor si insusirea de catre acestia a meseriei in care se pregatesc;

c) analizeaza activitatea desfasurata pentru asigurarea cadrelor didactice necesare unitatilor de invatamint si pentru perfectionarea pregatirii acestora;

d) controleaza activitatea de orientare scolara si profesionala desfasurata in unitatile de invatamint si urmareste realizarea planului de scolarizare si prezentarea absolventilor care nu continua studiile in forme superioare, la locurile de munca repartizate;

e) se preocupa de organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare, a vacantelor si timpului liber al prescolarilor si elevilor.

Art. 177. -

Consiliile educatiei si invatamintului judetene si al municipiului Bucuresti sint alcatuite din cadre didactice, cadre cu functii de conducere in unitatile de invatamint si de la inspectoratele scolare, reprezentanti ai organelor de partid, ai organizatiilor de copii, de tineret, de sindicat si femei, ai consiliilor comitetelor cetatenesti de parinti, muncitori si alti oameni ai muncii din unitatile socialiste.

Componenta consiliilor educatiei si invatamintului se aproba de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 178. -

Unitatile de invatamint de toate gradele au, in principal, urmatoarele atributii:

a) raspund de organizarea, desfasurarea si continutului procesului instructiv-educativ, potrivit planurilor si programelor de invatamint;

b) raspund de integrarea invatamintului cu productia si cercetarea si realizarea planului de productie, cercetare si proiectare;

c) organizeaza activitatea personalului didactic, urmaresc indeplinirea de catre acesta a indatoririlor ce ii revin in cadrul procesului instructiv-educativ, precum si perfectionarea continua a pregatirii sale profesionale si politico-ideologice;

d) raspund de aplicarea regulamentelor scolare si universitare si respectarea ordinii si disciplinei in rindul elevilor, studentilor si personalului didactic;

e) asigura participarea elevilor, studentilor si personalului didactic la activitatile politico-ideologice si cultural-educative desfasurate in unitatile de invatamint si in afara acestora, precum si la actiuni de interes obstesc;

f) asigura utilizarea rationala a bazei didactico-materiale si atribuirea, potrivit legii, de burse si alte forme de sprijin material elevilor si studentilor.

Art. 179. -

In unitatile de invatamint se organizeaza, in conditiile legii, comitete cetatenesti de parinti.

Parintii sau ceilalti ocrotitori legali sint datori sa asigure participarea copiilor la activitatea scolara si sa colaboreze cu personalul didactic in pregatirea si educarea acestora.

Incalcarea de catre parinti sau ceilalti ocrotitori legali a indatoririi de a asigura cuprinderea copiilor in invatamintul obligatoriu de 10 ani se sanctioneaza potrivit legii.

Art. 180. -

In municipii, orase si comunele in care functioneaza mai multe unitati scolare se constituie consilii de coordonare formate din directorii unitatilor de invatamint, precum si din reprezentanti ai organizatiilor de copii si tineret, de sindicat, ai comitetelor cetatenesti de parinti, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului popular. Consiliul de coordonare are ca sarcina asigurarea desfasurarii unitare a procesului de invatamint, cuprinderea tuturor copiilor in invatamintul obligatoriu de 10 ani, folosirea corespunzatoare a personalului didactic si a bazei materiale, precum si perfectionarea continua a procesului instructiv-educativ.

Art. 181. -

In scopul coordonarii unor activitati de invatamint, de integrare a acestuia cu productia si cercetarea, a activitatii educative si social-culturale in rindul studentilor si cadrelor didactice, gospodaririi spatiului de invatamint si cazare, in centrele universitare in care functioneaza mai multe institutii de invatamint superior se organizeaza consilii ale rectorilor.

Consiliul rectorilor este condus de catre unul dintre rectori, ales pe o perioada de un an, prin rotatie.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...