Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 8 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor

Art. 146. -

Elevii si studentii au urmatoarele drepturi:

a) sa urmeze, in mod gratuit, fara plata vreunei taxe scolare, orice forma de invatamint, potrivit cu nevoile dezvoltarii economice si sociale a tarii si cu aptitudinile lor.

Elevii din invatamintul primar, gimnazial, liceal si profesional beneficiaza, in mod gratuit, si de manualele scolare;

b) sa foloseasca baza didactico-materiala existenta in institutiile de invatamint;

c) sa beneficieze, potrivit legii, de burse, cazare in internate si camine, masa la cantine si alte forme de sprijin material, de asistenta medicala gratuita, precum si de odihna in unitatile organizate in acest scop;

d) sa beneficieze de formele de stimulare prevazute de lege pentru activitatea practica-productiva si de cercetare desfasurata, precum si pentru rezultatele deosebite obtinute la invatatura;

e) sa participe la activitatea cercurilor stiintifice, tehnice si artistice, a cenaclurilor literare, ansamblurilor artistice, asociatiilor si cluburilor sportive, la editarea revistelor scolare si universitare, la concursuri, expozitii si alte activitati tehnice, cultural-artistice si sportive;

f) sa participe la conducerea unitatii de invatamint, in cadrul organelor de conducere colectiva;

g) sa fie repartizati in munca, la absolvire, potrivit legii.

Art. 147. -

Elevii si studentii de la invatamintul seral si studentii de la invatamintul fara frecventa beneficiaza de drepturile prevazute la articolul precedent, lit. a) alin. 1, lit. b) si e), precum si de programarea in schimburi de lucru care sa le permita frecventarea cursurilor si de concediu anual de studii, in conditiile prevazute de lege, pentru pregatirea si sustinerea examenelor.

Art. 148. -

Elevii si studentii sint obligati:

a) sa invete temeinic si sa munceasca cu pasiune pentru a-si insusi cele mai noi cuceriri ale stiintei, tehnicii si culturii, ale cunoasterii umane, sa manifeste interes pentru tot ce este nou si inaintat, sa-si largeasca necontenit orizontul cultural-stiintific, sa se pregateasca cu inalta responsabilitate pentru munca si viata, pentru a se incadra in productie, in activitatea economica si sociala;

b) sa-si insuseasca ideologia si politica partidului, conceptia sa despre lume si viata, sa cunoasca istoria si trecutul de lupta al poporului, al clasei muncitoare si al partidului, sa actioneze in spiritul unitatii si prieteniei fratesti a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastra, fara deosebire de nationalitate, sa se formeze ca oameni inaintati, militanti activi pentru infaptuirea Programului de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism;

c) sa fie devotati patriei, partidului si poporului, gata oricind sa apere, cu orice sacrificii, cuceririle revolutionare, independenta si suveranitatea tarii, sa lupte pentru triumful cauzei socialismului, progresului si pacii in lume;

d) sa participe la activitatile practice, de productie, cercetare si proiectare, sa-si insuseasca, in cele mai bune conditii, meseria sau profesia pentru care se pregatesc, sa-si formeze temeinice deprinderi de munca pentru a contribui activ la dezvoltarea economica si sociala a tarii;

e) sa respecte Constitutia si legile tarii, principiile eticii si echitatii socialiste, sa-si formeze inalte trasaturi moral-cetatenesti, sa se comporte in toate imprejurarile corespunzator normelor socialiste de convietuire in societate;

f) sa frecventeze cu regularitate cursurile, sa participe la toate activitatile stabilite prin planul de invatamint; sa respecte regulamentele scolare si universitare, ordinea si disciplina, sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare in unitatea de invatamint si in afara ei;

g) sa pastreze si sa foloseasca cu grija baza materiala a unitatii de invatamint, precum si a unitatilor in care efectueaza practica productiva ori activitatea de cercetare si proiectare;

h) sa respecte normele de organizare si functionare a internatelor, caminelor si cantinelor si sa participe la activitatile de autogospodarire a lor;

i) sa se prezinte si sa munceasca, dupa absolvire, la locul de munca in care au fost repartizati.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...