Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 270 alin. (7) și art. 324 alin. (8) și (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 7 alin. (9), pct. 23 alin. (2), pct. 25 alin. (4), pct. 67 alin. (12), pct. 79 alin. (14) și pct. 83 alin. (8), (9) și (10) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, precum și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

(1) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecției ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin formularul prevăzut la art. 1, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în contul 20.A.10.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

(2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor/corecției ajustărilor/regularizărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Diaconescu,
vicepreședinte

București, 19 februarie 2016.

Nr. 793.

ANEXA Nr. 1ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni de completare a formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către:

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:

• nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
• trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Declarația se depune astfel:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligația sau, după caz, dreptul de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecții ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui evidență persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

În situația în care din declarație rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data prevăzută de lege pentru depunerea declarației, potrivit prevederilor art. 326 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în contul 20.A.10.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare se completează cu:

- anul și luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, în condițiile art. 270 alin. (7) din Codul fiscal și ale pct. 83 alin. (9) din normele metodologice;

- anul și luna în care a intervenit obligația sau, după caz, dreptul de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de Codul fiscal și de normele metodologice.

I. FELUL DECLARAȚIEI

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

În situația în care persoana impozabilă depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, în condițiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se bifează, în căsuța corespunzătore, temeiul legal pentru depunerea declarației.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori numele și prenumele persoanei fizice, după caz, beneficiare a transferului de active, ale locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, respectiv ale persoanei impozabile a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal și care nu a efectuat ajustările/a efectuat ajustări incorecte/efectuează regularizarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal și ale normelor metodologice.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianții persoane fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECȚIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA

Se completează cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente de la care au fost preluate total sau parțial activele, a finanțatorului activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele și codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).

Se declară, de asemenea, suma în lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată rezultată din transferul de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Codul fiscal sau din transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, în condițiile prevăzute de pct. 83 alin. (9) din normele metodologice.

Se declară, după caz, suma în lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor taxei aferente bunurilor de capital, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, conform pct. 79 alin. (14) din normele metodologice.

Se declară, după caz, suma în lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor/corecțiilor ajustărilor/regularizărilor, pozitivă sau negativă, în funcție de rezultatul acestora, efectuate de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal și care:

- nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;

- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

1. Denumirea formularului: "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

2. Cod: 14.13.01.02/t.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la:

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parțial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332, după caz, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 83 alin. (9) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pozitivă sau negativă, rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate/a corecției ajustărilor/a regularizării taxei ca urmare a ajustărilor efectuate, în condițiile art. 324 alin. (9) din Codul fiscal.

6. Se întocmește în două exemplare de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal, care efectuează ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, în condițiile art. 324 alin. (9) din Codul fiscal.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...