Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 795/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2016 până la 07 februarie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 188/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (6) și (8), al art. 324 alin. (10) și (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 104 alin. (2) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, precum și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cod: 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Diaconescu,
vicepreședinte

București, 19 februarie 2016.

Nr. 795.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

"Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", denumită în continuare declarație, se depune după cum urmează:

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal;

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declară:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

Declarația se depune:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau pentru achizițiile de bunuri și/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal;

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui evidență persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare - se completează cu anul și luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau achizițiile de bunuri și/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

I. Felul declarației

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

În situația în care persoana impozabilă depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, în condițiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se bifează, în căsuța corespunzătore, temeiul legal pentru depunerea declarației.

II. Date de identificare a persoanei impozabile

1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori numele și prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 324 alin. (10) sau (11) din Codul fiscal.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- comercianții, persoane fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile, obligată la plata taxei conform art. 324 alin. (10) sau (11) din Codul fiscal.

III. Date privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

2. Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, după caz.

IV. Date privind obligația de plată

A. Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuța corespunzătoare anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, respectiv secțiunea III, pct. 2.1.

1. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii

Coloana "Baza impozabilă" - se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal.

Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal.

2. Achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii

Coloana "Baza impozabilă" - se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achizițiilor de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal și a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, pentru achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal și a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

B. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana "Baza impozabilă" - se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

1. Denumirea formularului: "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

2. Cod: 14.13.01.02/c.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la declararea sumei reprezentând:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

6. Se întocmește în două exemplare.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...