Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 4/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție

Modificări (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 08 iulie 1977.

În vigoare de la 08 iulie 1977 până la 28 iulie 1992, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 80/1992.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România semnăm și dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție.

NICOLAE CEAUȘESCU

PREȘEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

În Republica Socialistă România îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale și creșterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezintă o preocupare permanentă a partidului și statului, în cadrul programului general de ridicare necontenită a nivelului de trai al întregului popor.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale și perfecționarea continuă a relațiilor de producție în agricultura cooperatistă asigură condițiile necesare pentru obținerea unor producții vegetale și animale tot mai mari, prin folosirea eficientă a pămîntului și celorlalte mijloace de producție, valorificarea tuturor resurselor materiale și a forței de muncă și, pe această bază, sporirea veniturilor cooperativelor și ale membrilor cooperatori.

Ridicarea continuă a nivelului retribuției cooperatorilor ca și creșterea pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale sînt nemijlocit condiționate de munca fiecărui cooperator și se realizează pe măsura sporirii producției agricole, a dezvoltării averii obștești a fiecărei unități cooperatiste.

În acest scop,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

Membrii cooperativelor agricole de producție au dreptul la pensie și alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile prezentei legi.

Dreptul la pensie și celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă în raport de munca prestată de fiecare cooperator, de vechimea în muncă, precum și de rezultatele obținute de unitatea agricolă cooperatistă în îndeplinirea planului de producție, de venituri și de cheltuieli.

Art. 2. -

Membrii cooperativelor agricole de producție au următoarele drepturi de pensie:

a) pensie pentru munca depusă și limită de vîrstă;

b) pensie pentru pierderea totală sau în cea mai mare parte a capacității de muncă;

c) pensie de urmaș;

d) pensie suplimentară.

Art. 3. - Jurisprudență

Pensia pentru membrii cooperativelor agricole de producție se stabilește în funcție de următoarele elemente:

a) vechimea în muncă în unitatea agricolă cooperatistă;

b) venitul realizat în unitatea agricolă cooperatistă;

c) sectorul în care s-a desfășurat activitatea și funcția îndeplinită;

d) gradul de invaliditate și cauza care a provocat invaliditatea;

e) perioada de contribuție personală și cuantumul acestei contribuții, pentru pensia suplimentară.

Art. 4. -

Membrii cooperativelor agricole de producție beneficiază, în condițiile stabilite de lege, de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, concediu plătit pentru sarcină și lehuzie, indemnizații pentru copii, precum și de asistență medicală și medicamente.

Art. 5. -

Toți cooperatorii apți de muncă, inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucrează în alte sectoare de activitate și ai persoanelor încadrate cu contract de muncă în unitățile agricole cooperatiste, au obligația să lucreze cel puțin 200 zile calendaristice anual.

În vederea creării condițiilor necesare pentru ca toți cooperatorii să poată efectua, în fiecare an, cel puțin 200 zile de lucru, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție sînt obligate să ia măsuri de dezvoltare și diversificare a producției agricole, de dezvoltare a activităților de producție industrială, de construcții, prestări de servicii și a altor activități productive.

În cooperativele agricole de producție în care există forță de muncă disponibilă, consiliile de conducere sînt obligate să organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, brigăzi și echipe care să lucreze în alte unități cooperatiste sau de stat, pe șantiere, la exploatări forestiere și în alte activități.

Art. 6. - Reviste (1)

Fondurile necesare plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție se realizează din:

a) contribuția cooperativelor agricole de producție, constînd în 8 la sută din valoarea producției globale;

b) contribuția asociațiilor economice intercooperatiste, constînd în 3,5 la sută din valoarea producției globale;

c) contribuția personală a cooperatorilor pentru pensia suplimentară, de 10, 15 sau 20 lei lunar;

d) contribuția statului, de 2 la sută, stabilită la valoarea produselor agricole livrate la fondul de stat de către unitățile agricole cooperatiste în cadrul planului, și de 2,5 la sută, la valoarea produselor livrate peste plan;

e) contribuția statului, de 2 la sută, stabilită la valoarea produselor livrate de către cooperatori la fondul de stat.

Contribuția unităților agricole cooperatiste și contribuția personală a cooperatorilor la fondul de pensii și asigurări sociale se depun lunar.

Contribuția statului se depune de către unitățile de stat cărora li s-au livrat produsele agricole, pentru fiecare categorie de produse în parte, lunar pentru livrările în cadrul planului și la încheierea ciclului de producție sau la sfîrșitul anului pentru livrările peste plan.

Sumele depuse la fondul de pensii și asigurări sociale de unitățile agricole cooperatiste și de membrii cooperatori au regimul dobînzii de 3 la sută.

Art. 7. - Reviste (1)

Pensiile și celelalte drepturi de asigurări sociale se plătesc integral cooperatorilor din unitățile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuția la fondul de pensii și asigurări sociale. La celelalte unități drepturile se plătesc proporțional cu contribuția depusă, dar nu mai puțin de 80 la sută din sumele cuvenite cooperatorilor.

Art. 8. -

Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi și pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru vechimea în muncă în unitatea agricolă cooperatistă.

Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăși nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într-o unitate de stat. În cazul în care, prin cumul, se depășește acest nivel, pensiile se vor reduce în mod proporțional.

Art. 9. -

Pensiile și indemnizațiile de asigurări sociale acordate membrilor cooperativelor agricole de producție nu sînt impozabile.

Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau la indemnizație de asigurări sociale, introduse în fața oricăror organe, sînt scutite de taxe.

Art. 10. -

Dreptul la pensie și indemnizație de asigurări sociale este imprescriptibil.

Pensia și indemnizația de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parțial.

CAPITOLUL 2 Dreptul la pensie și alte drepturi de asigurări sociale

A. Pensia pentru munca depusă și limită de vîrstă

Art. 11. -

Pensia integrală pentru munca depusă și limită de vîrstă se acordă cooperatorilor pe tot timpul vieții, după cum urmează:

a) bărbaților care au împlinit vîrsta de 65 ani și au vechime în muncă în unitățile agricole cooperatiste de cel puțin 30 ani;

b) femeilor care au împlinit vîrsta de 60 ani și au vechime în muncă în unitățile agricole cooperatiste de cel puțin 25 ani.

Art. 12. -

Venitul mediu anual ce se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei este media veniturilor realizate pentru munca în unitățile agricole cooperatiste în 5 ani consecutivi în care cooperatorul a lucrat, din ultimii 10 ani premergători pensionării, la alegerea acestuia.

Dacă în ultimii 10 ani cooperatorul nu a lucrat cel puțin 5 ani consecutiv, baza de calcul a pensiei este media veniturilor anuale din ultimii 5 ani în care a lucrat în unitatea agricolă cooperatistă.

Art. 13. - Jurisprudență

Vechimea în muncă, în înțelesul prezentei legi, reprezintă totalul anilor în care cooperatorul a lucrat cel puțin 200 zile calendaristice în unitatea agricolă cooperatistă.

Art. 14. -

Numărul anilor în care cooperatorul a lucrat mai puțin de 200 zile calendaristice anual intră în calculul vechimii în muncă numai dacă acesta și-a îndeplinit obligațiile stabilite și a efectuat volumul de muncă prevăzut pentru realizarea sarcinilor din planul de producție, de venituri și cheltuieli pe anul respectiv.

Se consideră vechime în muncă și perioadele în care cooperatorul își îndeplinește obligațiile militare, urmează cursuri de pregătire, specializare sau perfecționare la care a fost trimis de cooperativă sau este în concediu de sarcină și lehuzie, dacă în restul anului a lucrat un număr de zile calendaristice proporțional cu aceste perioade sau, după caz, a îndeplinit celelalte obligații prevăzute la alin. 1.

Art. 15. -

Pensia integrală pentru munca depusă și limită de vîrsta se acordă, în raport de venitul realizat, de sectorul în care au lucrat și de funcția pe care au îndeplinit-o, cooperatorilor care au vechime în muncă de cel puțin 30 ani bărbații și 25 ani femeile.

Cuantumul pensiei este de 350 - 1000 lei lunar și se stabilește după cum urmează:

a) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în zootehnie și sere și pentru cooperatorii calificați care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în meseriile de lăcătuș, electrician, mecanic, conducător de tractoare rutiere, mecanizator, șofer și altele asemănătoare:

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
- lei - - lei -
peste 15.000 650
10.001 - 15.000 560
8.001 - 10.000 480
6.001 - 8.000 450
pînă la 6.000 420

b) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în viticultură, pomicultură și legumicultură: Jurisprudență

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
- lei - - lei -
peste 15.000 550
10.001 - 15.000 500
7.001 - 10.000 450
5.001 - 7.000 400
pînă la 5.000 380

c) pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel puțin 10 ani în sectoarele prevăzute la lit. a) și b):

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
- lei - - lei -
peste 15.000 500
10.001 - 15.000 460
7.001 - 15.000 420
5.001 - 7.000 385
pînă la 5.000 350

d) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de șef de brigadă cel puțin 10 ani:

Grupa de venit mediu anual
- lei -
peste 15.000 10.001 - 15.000 7.001 - 10.000 pînă la 7.000
- pentru cei din sectorul zootehnic și sere 725 635 545 460
- pentru cei din viticultură, pomicultură și legumicultură 625 550 480 420
- pentru cei din alte sectoare 575 500 440 390

e) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de șef de fermă sau de sector cel puțin 10 ani, pensia este cu 10 la sută mai mare decît cea prevăzută pentru șeful de brigadă, corespunzător sectorului în care au lucrat și grupei de venit mediu anual;

f) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de președinte al cooperativei agricole de producție cel puțin 10 ani:

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
- lei - - lei -
peste 36.000 1.000
28.001 - 36.000 900
20.001 - 28.000 750
pînă la 20.000 600

g) pentru cooperatorii care au îndeplinit cel puțin 10 ani funcția de vicepreședinte scos din producție sau de contabil-șef, pensia este de 85 la sută din cea cuvenită președintelui, la grupa de venit și vechimea în muncă corespunzătoare.

Art. 16. -

Cooperatorii care au o vechime în muncă de peste 30 ani bărbații și 25 ani femeile, vor primi o pensie lunară majorată pentru fiecare an lucrat în plus, cu 0,5 la sută din venitul mediu lunar luat ca bază de calcul la stabilirea pensiei.

Art. 17. -

Cooperatorii care nu îndeplinesc condițiile de vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă pentru obținerea pensiei integrale pentru munca depusă și limită de vîrstă au dreptul la pensie la împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile, dacă au cel puțin 10 ani vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează în raport cu numărul anilor de vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă.

Art. 18. -

La pensia cuvenită cooperatorilor care au îndeplinit cel puțin 10 ani funcția de președinte, vicepreședinte scos din producție, șef de fermă sau de brigadă se adaugă, din fondurile de stat, o sumă reprezentînd 50 la sută din indemnizația medie lunară primită în ultimii 5 ani în care au îndeplinit aceste funcții, potrivit prevederilor Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii.

Această sumă se acordă cu condiția ca, în cazul președinților și vicepreședinților, unitatea să fi realizat planul de livrări la fondul de stat, iar în cazul șefului de fermă sau de brigadă, subunitatea de producție să-și fi îndeplinit sarcinile proprii de plan, o perioadă de cel puțin 5 ani din ultimii 10 ani în care aceste persoane au îndeplinit funcțiile respective.

Art. 19. -

Cooperatorii a căror vechime în muncă cuprinde, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 14, și ani în care aceștia au lucrat mai puțin de 200 zile calendaristice vor primi o pensie lunară redusă cu 2 la sută pentru fiecare dintre acești ani, dar nu cu mai mult de 20 la sută din cuantumul pensiei cuvenite.

Art. 20. -

Pensia pentru munca depusă și limită de vîrstă nu va putea fi mai mică de 400 lei pentru președinți și de 220 lei pentru ceilalți cooperatori.

B. Pensia pentru pierderea capacității de muncă

Art. 21. -

Cooperatorii care, datorită unor accidente de muncă, și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă și sînt încadrați în gradul I sau II de invaliditate, primesc pensie pe tot timpul cît durează invaliditatea.

Beneficiază, de asemenea, de pensie, în condițiile prezentei legi, cooperatorii care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unei boli sau a unui accident în afară de muncă, dacă invaliditatea este de gradul I sau II.

Art. 22. -

Pensia ce se acordă cooperatorilor care și-au pierdut total capacitatea de muncă datorită unui accident de muncă și sînt încadrați în gradul I de invaliditate se stabilește, în raport de vechimea în muncă după cum urmează:

Grupele de vechime în muncă
pînă la 10 ani 15 ani 20 ani 25 ani 30 ani
- procente din pensia cuvenită pentru munca depusă și limită de vîrstă 50 60 70 80 90

În cazul cooperatorilor cu o vechime în muncă mai mică de 10 ani, procentul de 50 la sută se va aplica la pensia pentru munca depusă și limită de vîrstă, corespunzătoare unei vechimi în muncă de 10 ani.

În cadrul fiecărei grupe de vechime cuprinsă între 10 - 30 ani, procentele se aplică proporțional cu numărul anilor lucrați.

Art. 23. -

Pensia pentru pierderea capacității de muncă din cauză de boală sau de accident în afara procesului de muncă se acordă cooperatorilor care și-au pierdut total capacitatea de muncă și sînt încadrați în gradul I de invaliditate, dacă au cel puțin 10 ani vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă.

Pensia se stabilește, în raport de vechimea în muncă, în procente din pensia pentru munca depusă și limită de vîrstă, după cum urmează:

Grupele de vechime în muncă
10 ani 15 ani 20 ani 25 ani 30 ani
- procente din pensia pentru munca depusă și limită de vîrstă 35 45 55 65 75

În cadrul fiecărei grupe de vechime, procentele se aplică proporțional cu numărul anilor lucrați.

Art. 24. -

În cazul invalidității de gradul II cuantumul pensiei este de 85 la sută din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate, stabilită potrivit art. 22 și 23.

Art. 25. -

După împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile, cooperatorii pensionari de invaliditate pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensia pentru limită de vîrstă la care au dreptul.

Art. 26. -

Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I și II invaliditate, în vederea acordării pensiei, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

C. Pensia de urmaș

Art. 27. -

Pensia de urmaș se acordă copiilor de cooperatori, orfani de unul sau de ambii părinți, pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani sau, dacă urmează o școală, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani.

Pensia de urmaș, se acordă cu condiția ca părintele sau, după caz, părinții decedați să fi fost pensionari sau să fi îndeplinit condițiile pentru obținerea unei pensii.

Cuantumul pensiei este de 120 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinți și de 180 lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinți.

D. Pensia suplimentară

Art. 28. -

Pensia suplimentară se acordă cooperatorilor pensionari care au contribuit, cel puțin 5 ani, cu cîte 10, 15 sau 20 lei lunar, în timpul activității în unitatea agricolă cooperatistă, la constituirea fondului pentru plata acestei pensii.

Cuantumul pensiei suplimentare este de cîte 10, 15 sau 20 lei lunar pentru fiecare perioadă de 5 ani de contribuție personală a cooperatorului, potrivit contribuției depuse lunar.

Cooperatorilor care, înainte de pensionare, au contribuit pentru pensia suplimentară mai puțin de 5 ani li se va restitui, la data pensionării, suma cu care au contribuit, la care se adaugă o dobîndă de 3 la sută.

Art. 29. -

Cooperatorii care au împlinit vîrsta de pensionare sau sînt invalizi și, în ambele cazuri, îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru a primi pensie pentru munca depusă și limită de vîrstă sau pentru pierderea totală ori în cea mai mare parte a capacității de muncă au dreptul la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puțin 5 ani.

E. Alte drepturi de asigurări sociale

Art. 30. -

Cooperatorii care lucrează în unitățile agricole cooperatiste, cooperatorii pensionari, precum și membrii lor de familie beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreținere și medicamente.

Pe timpul tratamentului ambulatoriu cooperatorii beneficiază de medicamente, potrivit legii.

Cheltuielile necesare în acest scop se suportă din fondul de pensii și asigurări sociale al membrilor cooperativelor agricole de producție.

Art. 31. -

Cooperatorii care realizează sarcinile de producție în conformitate cu normele de lucru stabilite beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli sau accidente, potrivit legii.

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă determinată de accident de muncă în unitate agricolă cooperatistă se acordă indiferent de vechimea în muncă.

Art. 32. -

Cooperatoarele care lucrează în unitățile agricole cooperatiste beneficiază de un concediu plătit pentru sarcină și lehuzie, pe timp de 60 de zile lucrătoare, potrivit legii.

Art. 33. -

Familiilor de cooperatori, din care cel puțin unul din soți lucrează în unitatea agricolă cooperatistă, li se acordă o indemnizație lunară de 50 lei pentru fiecare copil în vîrstă de pînă la 16 ani împliniți, aflat în întreținerea acestora.

Indemnizația de 50 lei pentru fiecare copil se majorează cu:

- 20 lei pentru al șaselea copil;

- 30 lei pentru al șaptelea copil;

- 40 lei pentru al optulea copil;

- 50 lei pentru al nouălea copil și următorii.

Indemnizația se acordă numai în luna în care unul din soți a lucrat cel puțin 15 zile și a realizat sarcinile de producție în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizația va fi acordată în continuare și în perioada în care unul dintre soți beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Au dreptul la indemnizație și familiile cu copii în care soții sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producție.

Indemnizația nu se acordă familiilor care au dreptul să primească, din alte sectoare de activitate, alocație pentru copii.

Art. 34. -

Cooperatorii pensionari pot beneficia, în afara pensiilor prevăzute de prezenta lege, de ajutoare în natură și în bani acordate de unitățile ai căror membri sînt, potrivit statutului cooperativei agricole de producție.

Art. 35. -

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și concediul pentru sarcină și lehuzie se acordă pe bază de certificate medicale eliberate de organele sanitare, potrivit prevederilor legii.

CAPITOLUL 3 Stabilirea și plata pensiilor

Art. 36. -

În vederea asigurării respectării stricte a prevederilor legii privind întocmirea actelor de pensionare, a ținerii unei evidențe corecte a tuturor datelor și celorlalte elemente pe baza cărora se stabilesc drepturile la pensie și alte drepturi de asigurări sociale, pe lîngă organele de conducere colectivă ale unităților agricole cooperatiste se constituie comisii de pensii și asigurări sociale.

Comisiile de pensii și asigurări sociale sînt alcătuite din 3 - 7 membri și sînt conduse de vicepreședintele cooperativei sau un alt membru al consiliului de conducere sau, după caz, al consiliului oamenilor muncii.

Componența comisiei se stabilește de către adunarea generală a unității agricole cooperatiste.

Modul de organizare și funcționare, atribuțiile și răspunderile comisiilor de pensii și asigurări sociale din unitățile agricole cooperatiste se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 37. -

În vederea stabilirii pensiei, unitatea agricolă cooperatistă întocmește dosarul de pensionare, care trebuie să cuprindă carnetul de pensii și asigurări sociale cu înregistrările la zi, precum și orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifică de către comisia de pensii și asigurări sociale, care are obligația să semnaleze conducerii unității orice nereguli constatate. Unitatea agricolă cooperatistă poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conține dosarul de pensie.

Unitatea agricolă cooperatistă este obligată să înainteze, în termenele prevăzute de lege, dosarul de pensionare direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, care va propune, potrivit legii, comisiei județe de pensii emiterea deciziei de pensionare sau va depune dosarul la comisia județeană de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Comisiile județene de pensii emit, potrivit legii, deciziile de pensionare și examinează contestațiile împotriva hotărîrilor comisiilor de pensii și asigurări sociale din unitățile agricole cooperatiste și ale comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă. În aceste cazuri din comisia județeană de pensii va face parte și delegatul uniunii județene a cooperativelor agricole de producție.

Împotriva deciziilor comisiilor județene de pensii se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Pensii, care funcționează la Ministerul Muncii.

Art. 38. -

În vederea stabilirii drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție se introduce "Carnetul de pensii și asigurări sociale", în care se vor evidenția vechimea în muncă în unitatea agricolă cooperatistă, venitul realizat, sectorul în care s-a desfășurat activitatea, funcția îndeplinită, perioada de contribuție personală și alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi.

Art. 39. -

Operațiunile privind constituirea și administrarea fondurilor necesare plății pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole de producție se fac de Ministerul Muncii, prin direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale și oficiile acestora.

Casa de pensii și asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producție își încetează activitatea.

Art. 40. -

Pensiile și celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptățite.

Art. 41. -

Vechimea în muncă a membrilor cooperativelor agricole de producție se ia în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie și altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.

Perioada de timp în care o persoană a lucrat în cooperativă pe bază de contract de muncă se cumulează cu vechimea în muncă în cooperativă în calitate de membru, în vederea stabilirii pensiei potrivit prezentei legi, dacă persoana respectivă nu are drept la pensie în cadrul asigurărilor sociale de stat.

Au dreptul la pensie, în condițiile prezentei legi, și persoanele care au cel puțin 5 ani vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă, dacă au lucrat și în sectorul de stat, iar perioada lucrată în cele două sectoare este mai mare de 10 ani. În acest caz cuantumul pensiei cuvenite pentru munca depusă în unitatea agricolă cooperatistă se stabilește în raport cu vechimea în muncă în această unitate.

CAPITOLUL 4 Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 42. -

Stabilirea vechimii în muncă a membrilor cooperativelor agricole de producție pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi se face potrivit prevederilor existente la data prestării muncii.

Art. 43. -

Prevederile prezentei legi se întregesc în mod corespunzător cu dispozițiile legii privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială referitoare la plata pensiei și suspendarea acesteia, la revizuirea deciziilor de pensionare și recuperarea sumelor plătite fără temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, precum și la contestația împotriva hotărîrii privind încadrarea în grade de invaliditate și revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate.

Art. 44. -

Prevederile prezentei legi se aplică începând de la data de 1 ianuarie 1978, cu excepția celor privind contribuția statului, care se aplică de la data de 1 iunie 1977, precum și a celor privind contribuția personală a cooperatorilor, care se aplică de la 1 iulie 1977.

Art. 45. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 535 din 23 iunie 1966 privind dreptul la pensie și alte drepturi sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Națională în ședință din 30 iunie 1977.

Președintele
Marii Adunări Naționale,
NICOLAE GIOSAN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Pensie pentru agricultori. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foștii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară și dovada plății contribuției de asigurări sociale
;
se încarcă...