Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 234/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.951 din 19 februarie 2016 al Direcției generale politici agricole și strategii, Direcției generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, Direcției generale afaceri europene și relații internaționale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), h), k), m), n), o și ab) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) «animal cu neconformități» înseamnă orice animal solicitat în cerere care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului verificate la controlul administrativ și/sau la controlul la fața locului, după caz;

. . . . . . . . . .

h) «clauza de revizuire» reprezintă ajustarea angajamentelor de agromediu în cazul amendării standardelor obligatorii relevante sau a cerințelor stabilite în conformitate cu legislația comunitară sau națională. Angajamentul va fi anulat, însă nu se va cere rambursarea plăților efectuate până la acea dată, respectând astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare;

. . . . . . . . . .

k) «culturi secundare» înseamnă amestecurile de specii de culturi înființate pentru respectarea cerințelor privind zonele cu strat vegetal, care se înființează după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în scopul asigurării acoperirii terenului arabil pe perioada iernii;

. . . . . . . . . .

m) «crescător de animale» - persoana care are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;

n) «exploatația în sectorul zootehnic» - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;

o) «livada tradițională utilizată extensiv» înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente prin cosit și/sau pășunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 de pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi nu sunt simetrice și sunt acoperite cu specii furajere perene;

. . . . . . . . . .

ab) «taur din rasă de carne» înseamnă masculul necastrat din specia taurine din rasă de carne;".

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) lit. b) și c) din ordonanță sunt cei prevăzuți la art. 7 din ordonanță."

3. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) și literele a) -c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Documentele care fac dovada utilizării terenului și care atestă că terenul este la dispoziția fermierului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt:

a) adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; și

b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale, după caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier si Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz;".

4. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 5, alineatele (5), (51) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondența suprafețelor utilizate înscrise în adeverință cu suprafețele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate.

(51) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanță, în cursul controalelor administrative, în situația în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafața de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.

. . . . . . . . . .

(8) Suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile."

6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ- teritoriale sau ADS, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv și:

a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile județene sau ADS și, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociațiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condițiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale, continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite în contract;

b) copia cardului exploatației, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

(2) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanță, în cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației, respectiv fermierii activi. Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM deținut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puțin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere a pajiștii de către asociație și copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind aplicația GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

(4) Codul/Codurile de exploatație zootehnică și animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiștile permanente și/sau pentru solicitarea plăților pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.

(5) Cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă în calitate de fermier activ pe pajiștile aparținând unităților administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le dețin, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statutul formei asociative.

(6) Membrii formelor asociative menționate la alin. (5) nu pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de plăți pentru suprafețele sau animalele solicitate la plată de către forma asociativă."

7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, pe pajiștile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statut. Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoțite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:

a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative;

b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 - agromediu și climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 - agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

(2) În conformitate cu art. 7 alin. (21) lit. b) din ordonanță, cererea unică de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiștilor permanente și în calitate de fermieri activi care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafață se fac proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:

a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative;

b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către președintele formei asociative menționate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 31;

c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere."

8. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (1) și art. 6 care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de fermieri activi, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și, după caz:

a) copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă deține animale prin care asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha;

b) documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 - agromediu și climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 - agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;

c) documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu deține animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv:

(i) declarațiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;

(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice."

10. La articolul 10 alineatul (5), după litera n) se introduce o noua literă, litera o), cu următorul cuprins:

"

o) suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015."

11. La articolul 11, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanță, la depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului și a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăți. În conformitate cu art. 72 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr 1.306/2013, APIA pune la dispoziția solicitanților, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafața eligibilă și categoria de folosință a blocurilor fizice, precum și datele și materialele grafice referitoare la parcelele declarate și/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior.

. . . . . . . . . .

(4) În cursul controalelor efectuate de APIA se aplică o toleranță tehnică de amplasare a parcelei agricole aferentă unei zone-tampon calculată în aplicația electronică GIS.

(5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată identificarea eronată, în afara toleranței prevăzute la alin. (4), a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor părți din aceste parcele, nu se acordă plăți pentru suprafețele identificate eronat."

12. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

"

(21) În sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar.

(22) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru creșterea calității cererilor de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucișate, așa cum sunt menționate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

(23) Rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menționată la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

(24) În termen de maximum 35 de zile calendaristice după data-limită a depunerii cererii unice de plată, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online, fără penalități."

13. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) numărul de arbori nu depășește o densitate maximă de 100 de arbori/hectar, conform art. 9 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014."

14. La articolul 19 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) Formularul 221 «Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit», aprobat prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vigoare la data depunerii formularului, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit și decizia de impunere emisă de unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice; sau

b) Formularul 200 «Declarație privind veniturile realizate din România», aprobat prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vigoare la data depunerii formularului, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; și".

15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu întârziere."

16. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

În sensul art. (6) alin. (3)-(6) din ordonanță, fermierii care nu pot dovedi calitatea de fermier activ prin documentele prevăzute la art. 17, 19, 20 și 21 din prezentul ordin nu sunt eligibili la plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și la art. 33 alin. (2) lit. b) și c) din ordonanță."

17. La articolul 33 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

o) să identifice, să declare, să delimiteze și să localizeze parcelele agricole în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA și să utilizeze datele cadastrale, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante."

18. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă.

19. La articolul 42 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) utilizează, pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, sămânță certificată oficial în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România."

20. La articolul 46 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) au încheiat contract cu unități de procesare aflate atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, pentru producția obținută;".

21. La articolul 46 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) contract cu unități de procesare aflate atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene;

b) copie de pe certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau de o instituție similară din statele membre UE, din care să rezulte activitatea de procesare a unității cu care a încheiat contractul;".

22. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) au contract de valorificare a unei producții minime de 4.500 kg/ha orez și fac dovada valorificării acesteia pe bază de factură fiscală și contract. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii prin documente contabile interne;".

23. La articolul 49, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) fac dovada producției minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ și fermier, care se depune la APIA, până la data de 1 decembrie a anului de cerere."

24. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se prezintă la termenele prevăzute în cadrul art. 42-59."

25. La articolul 63 alineatul (1), litera d) se abrogă.

26. La articolul 64, litera d) a alineatului (1) și litera c) a alineatului (2) se abrogă.

27. După articolul 64 se introduc trei noi articole, articolele 641, 642 și 643, cu următorul cuprins:

"

Art. 641. -

Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;

b) solicitantul să fi livrat și/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință;

c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015.

Art. 642. -

Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă și fermierilor crescători de bovine, neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;

b) solicitantul să fi livrat și/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referință.

Art. 643. -

Pentru anii de solicitare ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a), ulteriori obținerii dreptului la primă, trebuie să aibă unul dintre următoarele documente:

a) copie de pe cel puțin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;

b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui;

c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

d) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF și SC."

28. La articolul 65, alineatul (1) litera c), alineatul (3) litera c) și alineatul (4) litera c) se abrogă.

29. După articolul 65 se introduc două noi articole, articolele 651 și 652, cu următorul cuprins:

"

Art. 651. -

(1) Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) se acordă fermierilor crescători de bovine și pentru exploatațiile nou-înființate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință înregistrate în RNE;

b) la data solicitării ANTZ exploatația să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru anul de cerere 2016 exploatațiile noi sunt cele înființate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul 2016.

(3) Plata ANTZ se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință.

Art. 652. -

Solicitanții care au obținut un drept la primă în anii anteriori pentru ANTZ - specia bovine, prevăzut la art. 62 lit. b), pot solicita acest drept pentru efectivul de animale purtătoare de primă, fără ca acesta să fie detaliat pe coduri unice de identificare în cererea de plată."

30. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 67. -

Toți fermierii care solicită ANTZ trebuie să prezinte adeverința emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că efectivul de animale existent în exploatația cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinței, identificat și înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor."

31. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 68. -

(1) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru fermierii care nu au solicitat ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) în anii de cerere 2013-2015 este copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință.

(2) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) în situația art. 642 și care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte este unul din următoarele, după caz:

a) copie de pe cel puțin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte;

b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui;

c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

d) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF și SC.

(3) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) este copia de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieșirile din efectiv, după caz, în cazul exploatațiilor înființate potrivit prevederilor art. 651 și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.

(4) Pentru cererile unice de plată depuse în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, respectiv și cea a începerii perioadei de reținere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări."

32. După articolul 68 se introduc trei noi articole, articolele 681, 682 și 683, cu următorul cuprins:

"

Art. 681. -

Dreptul la primă obținut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, prevăzută la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declarații notariale, unei alte persoane, în altă exploatație, înființată ulterior datei de referință pentru care a fost stabilit dreptul, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate.

Art. 682. -

(1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite APIA efectuează:

a) pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) și b) - controale administrative, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR;

b) pentru schema prevăzută la art. 62 lit. c) - controale administrative și controale la fața locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifică administrativ, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. a), art. 64 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 65 alin. (1) lit. a) și b), alin. (3) lit. a) și b), alin. (4) lit. a) și b), art. 651 alin. (1) lit. a) și b) și art. 66 lit. a) și b), precum și, pentru sprijinul prevăzut la art. 62 lit. b), trasabilitatea animalelor, în baza națională de date a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 683. -

În cuprinsul capitolelor IX și X, următorii termeni se definesc astfel:

a) perioada de referință: este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care a obținut un drept de plată. Prin excepție pentru anul de cerere 2016 perioada de referință este cuprinsă între 1 aprilie 2015 și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în anul 2016;

b) data de referință: este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploatațiile nou-înființate;

c) exploatații nou-înființate: sunt exploatațiile înființate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs;

d) animale cu trasabilitate: sunt acele animale pentru care la schimbarea proprietarului s-a eliberat și înregistrat în baza națională de date un formular/document de mișcare, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât să se poată stabili exploatația-sursă și proprietarul anterior, precum și exploatația de destinație și noul proprietar."

33. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 70. -

SCZ se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și crescătorilor de viermi de mătase, în funcție de efectivul de animale determinate/kg gogoși crude determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:

a) bivolițe de lapte;

b) ovine;

c) caprine;

d) taurine din rase de carne și metișii acestora. Categoriile de animale sunt prevăzute pe grupe la art. 74 alin. (2);

e) vaci de lapte;

f) viermi de mătase."

34. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731, cu următorul cuprins:

"

Art. 731. -

Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv ieșiri în/din exploatațiile deținute de același beneficiar."

35. La articolul 74 alineatul (1) litera a), punctele (i) și (ii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(i) vaci din rase de carne care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 75 în anii anteriori; și/sau

(ii) vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 75 în anii anteriori; și/sau".

36. La articolul 74 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne și/sau taurii de reproducție din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei;".

37. La articolul 75, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 10 și maximum 250 de capete vaci de lapte inclusiv, care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 74, în anii anteriori, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;".

38. La articolul 78, alineatul (1), alineatul (4) litera b), alineatul (7) litera b) și alineatul (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 78. -

(1) Toți fermierii activi care solicită SCZ trebuie să prezinte adeverință emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu excepția SCZ pentru viermi de mătase, care atestă că efectivul de animale existent în exploatația cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinței, identificat și înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor."

. . . . . . . . . .

(4)

[...]

b) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasele de carne și metișii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânțări artificiale/adeverințele de montă naturală, precum și înscrierea în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz;

. . . . . . . . . .

(7)

[...]

b) factura fiscală de vânzare a gogoșilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii de gogoși crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.

. . . . . . . . . .

(9) Pentru cererile unice de plată depuse în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și cea a începerii perioadei de reținere este data- limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări."

39. După articolul 78 se introduc două noi articole, articolele 781 și 782, cu următorul cuprins:

"

Art. 781. -

(1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, pentru schema prevăzută la art. 70 lit. a), b), c), d), e) și f), APIA efectuează controale administrative și controale la fața locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR.

(2) APIA verifică administrativ, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) și d), art. 72 lit. a), c), d) și f), art. 73 lit. a), c), d) și f), art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) și h), art. 75 lit. a) și lit. c) pct. (i), (iii) și (iv), precum și, pentru sprijinul prevăzut la art. 70 lit. a), d) și e), trasabilitatea animalelor, în baza națională de date a ANSVSA.

Art. 782. -

Animalele solicitate în cererea unică de plată pentru SCZ pot fi înlocuite cu alte animale, în cazul circumstanțelor naturale, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții:

a) animalele să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru obținerea sprijinului;

b) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată;

c) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului."

40. Capitolul XI "Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător", cuprinzând articolele 79-81, se abrogă.

41. În textul articolelor 61-78, termenul "exploatație" se înlocuiește cu sintagma "exploatație cu cod ANSVSA".

42. La articolul 86, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânțare a culturilor secundare este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020 și/sau pachetele 4 și 7 ale măsurii 214 «Plăți de agromediu» din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha."

43. La articolul 86, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (61)-(64), cu următorul cuprins:

"

(61) Desființarea culturilor secundare se realizează prin distrugere mecanică până la data-limită de 31 martie. În cazul în care condițiile meteorologice nu permit desființarea culturii până la data-limită menționată, aceasta se poate face până la data de 30 aprilie, cu condiția notificării prealabile a centrului local/centrului județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(62) Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2014, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 5.

(63) Fermierul are obligația să notifice APIA asupra modificărilor de la alin. (62) până la data de 15 octombrie 2016.

(64) Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică de plată sau intenția de a efectua un control pe teren sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată neconformități, modificările solicitate de fermier în conformitate cu alin. (62) nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea."

44. La articolul 90, alineatul (2) se abrogă.

45. La articolul 96 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) Măsura 214 - Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, pentru angajamentele aflate în desfășurare, cu alocare din programarea PNDR 2014-2020:

- pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală;

- pachetul 2 - practici agricole tradiționale;

- pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări: varianta 3.1 - Crex crex; varianta 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus;

- pachetul 4 - culturi verzi;

- pachetul 5 - agricultură ecologică [varianta 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț); varianta 5.2 - legume (inclusiv ciuperci și cartofi); varianta 5.3 - livezi; varianta 5.4 - vii; varianta 5.5 - plante medicinale și aromatice];

- pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

- pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis)."

46. La articolul 96 alineatul (1) litera b), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(ii) Măsura 11 - Agricultură ecologică:

- submăsura 11.1: «Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică», care conține următoarele pachete: pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 5 - plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 6 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică (varianta 6.1 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în UAT-uri neeligibile M 10 și varianta 6.2 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în UAT-uri eligibile M 10);

- submăsura 11.2: «Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică», ce conține următoarele pachete: pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică; pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică; pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică; pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică; pachetul 5 - plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică; pachetul 6 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică (varianta 6.1 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică localizate în UAT-uri neeligibile M 10 și varianta 6.2 - pajiști permanente certificate în agricultura ecologică localizate în UAT-uri eligibile M 10);".

47. La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 și/sau măsurii 11 nu se comasează și pachetul nu se accesează pe fracțiuni de parcelă."

48. La articolul 97, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru angajamentele de mediu și climă aplicate pe suprafață, semnate în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, se aplică prevederile art. 47 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013. Astfel, dacă întregul teren sau o parte a acestuia, care face obiectul angajamentului, sau întreaga exploatație este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rămasă sau poate înceta și rambursarea nu este solicitată în ceea ce privește perioada în care angajamentul a produs efecte."

49. La articolul 98, alineatele (2) și (3) se abrogă.

50. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 105. -

Fermierii care accesează măsura 10 și/sau măsura 11 trebuie să facă dovada deținerii cunoștințelor și informațiilor necesare. Dovada/Documentul justificativ privind deținerea competențelor necesare implementării angajamentelor este valabilă/valabil la nivel de măsură și trebuie prezentată/prezentat la APIA până la 10 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcție de suprafața angajată. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deținerea cunoștințelor și informațiilor necesare în raport cu pragul de suprafață prevăzut de fișele măsurii 10 sau măsurii 11, suprafața angajată se calculează la nivel de pachet/subpachet/variantă. Sintagmele «prima plată», «cea de-a II-a plată» și «cea de-a III-a plată» menționate în fișele măsurilor M10 și M11 se referă la prima plată dintr-unul din anii de angajament (primul an, al II-lea an, al III-lea an) efectuată către beneficiar în anul de cerere respectiv (plata în avans sau plata regulară)."

51. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu următorul cuprins:

"

Art. 1091. -

În sensul art. 30 și 31 din ordonanță, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, pentru a beneficia de plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din ordonanță, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanță, printr-o înștiințare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12."

52. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins:

"

Art. 1111. -

Datele din documentele contabile interne pe care fermierul/unitatea de procesare le depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare."

53. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 112. -

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin."

54. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

55. Anexa nr. 11 se abrogă.

56. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

57. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

58. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

59. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

60. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

61. În tot cuprinsul actului normativ, sintagmele "și salcâm (Robinia pseudoacacia)", "Salcâm (Robinia pseudoacacia)", "Salcâmul (Robinia pseudoacacia) - 8 ani" și "și salcâm", precum și sintagma "fără echivoc" se elimină.

Art. II. -

Prevederile pct. 1, 3-15 și 17-60 se aplică pentru cererile unice de plată care se depun începând cu anul de cerere 2016.

Art. III. -

(1) La data intrării in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Măsurile de sprijin prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu

București, 22 februarie 2016.

Nr. 234.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2015)

ROMÂNIA
JUDEȚUL . . . . . . . . . .1)
PRIMARUL . . . . . . . . . .2)
. . . . . . . . . .3)

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală4) . . . . . . . . . ., figurează pe anul . . . . . . . . . . înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic . . . . . . . . . .5), precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul . . . . . . . . . . vol. . . . . . . . . . ., poziția nr. . . . . . . . . . ., satul . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .6):

CAPITOLUL II b)
Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică și a unităților cu personalitate juridică

Suprafața Categoria de folosință Nr. bloc fizic Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
ha ari
,
,
,
,
,
,

CAPITOLUL III Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității

Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Cod rând ha ari Cod rând ha ari
Suprafața agricolă în proprietate = cap. II lit. a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14 01 , Suprafața agricolă dată (cod 10 +. . .+ 15) 09 ,
Suprafața agricolă primită (cod 03 +. . .+ 08) 02 , - în arendă 10 ,
- în arendă* 03 , - în parte 11 ,
- în parte 04 , - cu titlu gratuit 12 ,
- cu titlu gratuit 05 , - în concesiune 13 ,
- în concesiune 06 , - în asociere 14 ,
- în asociere 07 , - sub alte forme 15 ,
- sub alte forme 08 , din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică 16 ,
Suprafața agricolă utilizată (cod 01 + 02 - 09) 17 ,

* Se înscrie suprafața rezultată din însumarea suprafețelor prevăzute în contractele de arendă încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, care sunt valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii unice de plată în anul . . . . . . . . . . .

Primarul . . . . . . . . . .2)
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)
L.S. . . . . . . . . . .
Secretarul . . . . . . . . . .2)
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)
Inspector
cu atribuții în domeniul administrării impozitelor
și taxelor locale5)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)
Inspector
cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea
datelor din registrele agricole6)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)

1) Se înscrie denumirea județului.

2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale.

3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale.

4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale.

6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.

NOTĂ:

Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 619/2015)

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației și suprafața alocată fiecărui membru

Unitatea administrativ-teritorială
(UAT) . . . . . . . . . .
Asociația crescătorilor de animale . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
Vizat UAT
Semnătura/Ștampila . . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele membrului asociației CNP Număr total de animale UVM total echivalent*) Suprafață parcelă alocată Bloc fizic/ parcela alocată Suprafața totală alocată/ membru (ha) De acord, semnătură membru
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total - - - - -

*) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienții de conversie a animalelor - UVM de mai jos:

Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:

Poziție curentă Specie de animale Coeficient conversie (UVM)
a Tauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni și 2 ani 0,6
d Ovine/Caprine 0,15
Președinte,
. . . . . . . . . .
(semnătura/ștampila)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015)

CANTITĂȚILE MINIME
de sămânță necesare la hectar

Specificație UM Cantitatea minimă de sămânță
Soia/Soia lot semincer kg/ha 80/70
Lucernă kg/ha 20
Mazăre boabe pentru industrializare kg/ha 100
Fasole boabe pentru industrializare kg/ha 80
Cânepă pentru ulei kg/ha 4
Cânepă pentru fibră kg/ha 20
Orez kg/ha 120
Sămânță de cartof t/ha 1,5 t/calibrul 25/35 mm
3,5 t/calibrul 35/55 mm
5,5 t/calibrul 55/65 mm
Sfeclă de zahăr UG/ha 1,2
Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare t/ha 1,5 t/calibrul 28/35 mm
2,4 t/calibrul 35/55 mm
4,2 t/calibrul 55/65 mm
Legume cultivate în câmp, din care:
- tomate pentru industrializare prin răsad g/ha 180
- tomate pentru industrializare semănat direct g/ha 1.000
- castraveți pentru industrializare g/ha 3.000
Legume cultivate în sere, din care:
- tomate pentru consum în stare proaspătă g/ha 140
- ardei pentru consum în stare proaspătă g/ha 365
- castraveți pentru consum în stare proaspătă g/ha 900
- varză pentru consum în stare proaspătă g/ha 265
- castraveți pentru industrializare g/ha 900
Legume cultivate în solare, din care:
- tomate pentru consum în stare proaspătă g/ha 180
- ardei pentru consum în stare proaspătă g/ha 550
- castraveți pentru consum în stare proaspătă g/ha 1.100
- varză pentru consum în stare proaspătă g/ha 285
- vinete pentru consum în stare proaspătă g/ha 185
- castraveți pentru industrializare g/ha 900

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)

LISTA
zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare

Element Detalii Factor de conversie Factor de ponderare Suprafața zonei de interes ecologic
0 1 2 3 4 = 2 x 3
Terase (pe 1 m lungime) Construcții destinate prevenirii și combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă
Înălțime minimă 1 m
Lățime minimă 3 m
2 1 2 m2
Elemente de peisaj:
- garduri vii/fâșii împădurite (pe 1 m) Șiruri de arbuști/arbori formate din diferite specii, cu lățimea de maximum 10 metri 5 2 10 m2
- arbore izolat (per arbore) Arbore cu diametrul coroanei de minimum 4 metri 20 1,5 30 m2
- arbori în aliniament (pe 1 m) Șiruri de arbori cu diametrul coroanei de minimum 4 metri și spațiul dintre coroane de maximum 5 metri 5 2 10 m2
- grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 m2) Arbori ale căror coroane se întrepătrund/ Pâlcuri arbustive ce ocupă o suprafață de maximum 0,3 ha în ambele cazuri Nu se aplică. 1,5 1,5 m2
- margini de câmp (pe 1 m) Margini de teren cu lățimi cuprinse între 1 și 20 metri, fără producție agricolă 6 1,5 9 m2
- iazuri (pe 1 m2) Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, cu suprafața de maximum 0,1 ha Nu se aplică. 1,5 1,5 m2
- rigole (pe 1 m) Șanțuri sau canale cu o lățime maximă de 6 metri, precum și cursurile deschise de apă pentru irigații sau drenare, exclusiv cele cu pereți betonați 3 2 6 m2
Zone-tampon (pe 1 m) Fâșii de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lățime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12% , panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1)
De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetație riverană cu o lățime de până la 10 m.
6 1,5 9 m2
Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție (pe 1 m2) Zone cu plantații de salcie (Salix L.), plop alb (Populus alba) și plop negru (Populus nigra) Nu se aplică. 0,3 0,3 m2
Zonele împădurite menționate la art. 32 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările și completările ulterioare (pe 1 m2) Terenuri agricole împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013 sau prin măsura 8 "Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere" din cadrul PNDR 2014-2020 Nu se aplică. 1 1 m2
Zone cu culturi secundare sau strat vegetal (pe 1 m2) Amestecurile de specii de culturi prevăzute în anexa nr. 9 la ordin Nu se aplică. 0,3 0,3 m2
Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m2) Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin Nu se aplică. 0,7 0,7 m2

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 619/2015)

LISTA
amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal

Nr. crt. Denumirea populară Denumirea științifică
1 Muștar + ovăz Sinapis alba + Avena sativa
2 Muștar + phacelia Sinapis alba + Phacelia Tanacetifolia
3 Muștar + rapiță Sinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus
4 Latir + măzăriche de toamnă Lathyrus sativus + Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth
5 Latir + ovăz Lathyrus sativus + Avena sativa
6 Mazăre + ovăz Pisum sativum L + Avena sativa
7 Măzăriche de toamnă + ovăz Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa
8 Măzăriche de toamnă + secară Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale
9 Măzăriche de toamnă + triticale Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale
10 Lupin + trifoi Lupinus + Trifolium
11 Rapiță + triticale Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale
12 Rapiță + secară Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 619/2015)

ÎNȘTIINȚARE
cu privire la cazurile de forță majoră

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . (după caz), nr. din registrul unic de identificare . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., vă aduc la cunoștință următorul caz de forță majoră (se bifează):

a) decesul beneficiarului Bifa
b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului
c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă [fenomene asimilate catastrofelor naturale grave: fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, înghețul etc.), incendiul etc.]
d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă
e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul ori, respectiv, culturile beneficiarului
f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia

Sectorul vegetal

Nr. crt. Localitatea Cultura Parcela Suprafața declarată în cererea unică de plată Suprafața afectată Bloc fizic Fenomenul
. . .

Sectorul zootehnic

Nr. crt. Localitatea Specia Rasa Categoria conform art. 70 Efectiv solicitat în cererea unică de plată Capete/Grame ouă de viermi de mătase Efectiv animale afectate de forța majoră Capete/Kg gogoși de mătase afectate de forța majoră Nr. de identificare (crotalie) Fenomenul
. . .

Alte detalii . . . . . . . . . .

Documente doveditoare atașate . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realității.

Data depunerii la Agenția de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Ștampila (după caz)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...