Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 234/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.951 din 19 februarie 2016 al Direcției generale politici agricole și strategii, Direcției generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, Direcției generale afaceri europene și relații internaționale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), h), k), m), n), o și ab) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) «animal cu neconformități» înseamnă orice animal solicitat în cerere care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului verificate la controlul administrativ și/sau la controlul la fața locului, după caz;

. . . . . . . . . .

h) «clauza de revizuire» reprezintă ajustarea angajamentelor de agromediu în cazul amendării standardelor obligatorii relevante sau a cerințelor stabilite în conformitate cu legislația comunitară sau națională. Angajamentul va fi anulat, însă nu se va cere rambursarea plăților efectuate până la acea dată, respectând astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare;

. . . . . . . . . .

k) «culturi secundare» înseamnă amestecurile de specii de culturi înființate pentru respectarea cerințelor privind zonele cu strat vegetal, care se înființează după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în scopul asigurării acoperirii terenului arabil pe perioada iernii;

. . . . . . . . . .

m) «crescător de animale» - persoana care are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;

n) «exploatația în sectorul zootehnic» - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;

o) «livada tradițională utilizată extensiv» înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente prin cosit și/sau pășunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 de pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi nu sunt simetrice și sunt acoperite cu specii furajere perene;

. . . . . . . . . .

ab) «taur din rasă de carne» înseamnă masculul necastrat din specia taurine din rasă de carne;".

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) lit. b) și c) din ordonanță sunt cei prevăzuți la art. 7 din ordonanță."

3. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) și literele a) -c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Documentele care fac dovada utilizării terenului și care atestă că terenul este la dispoziția fermierului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt:

a) adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; și

b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale, după caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier si Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz;".

4. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 5, alineatele (5), (51) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondența suprafețelor utilizate înscrise în adeverință cu suprafețele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate.

(51) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanță, în cursul controalelor administrative, în situația în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafața de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.

. . . . . . . . . .

(8) Suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile."

6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ- teritoriale sau ADS, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv și:

a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile județene sau ADS și, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociațiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condițiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale, continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite în contract;

b) copia cardului exploatației, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

(2) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanță, în cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației, respectiv fermierii activi. Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM deținut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puțin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere a pajiștii de către asociație și copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind aplicația GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

(4) Codul/Codurile de exploatație zootehnică și animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiștile permanente și/sau pentru solicitarea plăților pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.

(5) Cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă în calitate de fermier activ pe pajiștile aparținând unităților administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le dețin, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statutul formei asociative.

(6) Membrii formelor asociative menționate la alin. (5) nu pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de plăți pentru suprafețele sau animalele solicitate la plată de către forma asociativă."

7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, pe pajiștile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statut. Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoțite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:

a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative;

b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 - agromediu și climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 - agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

(2) În conformitate cu art. 7 alin. (21) lit. b) din ordonanță, cererea unică de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiștilor permanente și în calitate de fermieri activi care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafață se fac proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:

a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative;

b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către președintele formei asociative menționate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 31;

c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere."

8. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (1) și art. 6 care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de fermieri activi, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și, după caz:

a) copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă deține animale prin care asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha;

b) documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 - agromediu și climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 - agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;

c) documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu deține animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv:

(i) declarațiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;

(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice."

10. La articolul 10 alineatul (5), după litera n) se introduce o noua literă, litera o), cu următorul cuprins:

"

o) suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015."

11. La articolul 11, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanță, la depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului și a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăți. În conformitate cu art. 72 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr 1.306/2013, APIA pune la dispoziția solicitanților, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafața eligibilă și categoria de folosință a blocurilor fizice, precum și datele și materialele grafice referitoare la parcelele declarate și/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior.

. . . . . . . . . .

(4) În cursul controalelor efectuate de APIA se aplică o toleranță tehnică de amplasare a parcelei agricole aferentă unei zone-tampon calculată în aplicația electronică GIS.

(5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată identificarea eronată, în afara toleranței prevăzute la alin. (4), a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor părți din aceste parcele, nu se acordă plăți pentru suprafețele identificate eronat."

12. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

"

(21) În sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar.

(22) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru creșterea calității cererilor de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucișate, așa cum sunt menționate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

(23) Rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menționată la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

(24) În termen de maximum 35 de zile calendaristice după data-limită a depunerii cererii unice de plată, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online, fără penalități."

13. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) numărul de arbori nu depășește o densitate maximă de 100 de arbori/hectar, conform art. 9 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014."

14. La articolul 19 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) Formularul 221 «Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit», aprobat prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vigoare la data depunerii formularului, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit și decizia de impunere emisă de unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice; sau

b) Formularul 200 «Declarație privind veniturile realizate din România», aprobat prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vigoare la data depunerii formularului, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; și".

15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu întârziere."

16. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...