Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 248/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare din partea Uniunii pentru furnizarea și distribuția de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și stabilirea repartizării orientative a ajutoarelor respective
Număr celex: 32016R0248

Modificări (1)

În vigoare de la 26 februarie 2016 până la 12 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 25,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 62 alineatul (2) literele (a)-(d) și articolul 64 alineatul (7) litera (a),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, în special articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului și stabilește noi norme în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli (denumit în continuare "programul"). De asemenea, acesta conferă Comisiei competența de a adopta, în acest sens, acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a programului în noul cadru juridic, anumite norme trebuie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Aceste acte ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2016/247.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care doresc să participe la program trebuie să elaboreze, în prealabil, o strategie pentru punerea sa în aplicare. Pentru a putea evalua punerea în aplicare a programului, ar trebui definite elementele strategiei.

(3) În vederea unei bune administrări și gestionări bugetare, statele membre care doresc să pună în aplicare programul ar trebui să solicite anual ajutoare din partea Uniunii, iar conținutul cererilor de ajutor ar trebui să fie definit.

(4) Ar trebui să se precizeze conținutul și frecvența cererilor de ajutor depuse de solicitanți, precum și normele privind depunerea cererilor. În plus, trebuie să se specifice ce dovezi sunt necesare pentru susținerea cererilor de ajutor. Mai mult decât atât, ar trebui stabilite sancțiunile care urmează să fie aplicate de autoritatea competentă în cazul depunerii cu întârziere a unei cereri de ajutor.

(5) Ar trebui să fie clarificate în continuare condițiile de plată a ajutoarelor, pentru a lua în considerare distincția dintre ajutoarele pentru furnizarea și distribuția de produse și ajutoarele pentru derularea proceselor de monitorizare, evaluare, publicitate și a măsurilor de însoțire. Ar trebui specificat conținutul documentelor justificative solicitate pentru susținerea fiecărei cereri de plată a ajutoarelor.

(6) Pentru a evalua eficiența programului, statele membre ar trebui să transmită Comisiei rezultatele și concluziile activităților lor de monitorizare și evaluare a programului. În vederea asigurării clarității, este necesar să fie stabilită o dată pentru notificarea transmisă Comisiei cu privire la raportul de evaluare și la rezultatele exercițiului de monitorizare. Comisia ar trebui să publice aceste documente.

(7) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui adoptate măsuri adecvate de control pentru combaterea neregulilor și a fraudei. Aceste măsuri de control ar trebui să presupună un control administrativ complet, completat prin controale la fața locului. Ar trebui specificate domeniul de aplicare, conținutul, calendarul și modul de raportare a respectivelor măsuri de control, pentru a asigura o abordare echitabilă și uniformă de către statele membre, ținând cont de modurile lor diferite de punere în aplicare a programului.

(8) Sumele plătite necuvenit ar trebui recuperate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei.

(9) În conformitate cu articolul 23 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, publicului trebuie să i se aducă la cunoștință în mod corespunzător contribuția financiară a Uniunii la program. Pe lângă dispozițiile privind afișul prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/247, este necesar să se stabilească norme privind promovarea programului și privind utilizarea emblemei Uniunii. De asemenea, este oportun să se permită utilizarea tranzitorie, pentru o perioadă limitată de timp, a afișelor și a altor instrumente publicitare utilizate în prezent.

(10) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Domeniul de aplicare și definiții

(1) Prezentul regulament stabilește norme de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1370/2013 în ceea ce privește acordarea de ajutoare din partea Uniunii pentru furnizarea și distribuția de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane (denumite în continuare "produsele") destinate copiilor și pentru anumite costuri aferente, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli menționat la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (denumit în continuare "programul").

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...