Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 247/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare din partea Uniunii pentru furnizarea și distribuția de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli
Număr celex: 32016R0247

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 26 februarie 2016 până la 12 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 24,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 64 alineatul (6) litera (a),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului și stabilește noi norme în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli (denumit în continuare "programul"). De asemenea, regulamentul respectiv conferă Comisiei competența de a adopta, în acest sens, acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a programului în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, care, prin urmare, ar trebui să fie abrogat.

(2) Obiectivul programului este de a spori consumul de fructe și de legume pe termen scurt și lung și de a promova obiceiuri alimentare sănătoase.

(3) În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care doresc să participe la acest program, la nivel național sau regional, trebuie să elaboreze în prealabil o strategie pentru punerea în aplicare a programului și să asigure măsurile de însoțire necesare. În cazul în care statele membre decid să pună în aplicare programul la nivel regional, acestea ar trebui să elaboreze câte o strategie pentru fiecare regiune.

(4) În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului, Comisia trebuie să stabilească repartizarea orientativă a ajutoarelor din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu fructe și legume, cu fructe și legume prelucrate și cu produse pe bază de banane cuprinse în program (denumite în continuare "produsele"). Pentru a valorifica la maximum întregul potențial al fondurilor disponibile, este oportun să se aibă în vedere realocarea ajutoarelor nesolicitate din partea Uniunii între statele membre participante care au comunicat Comisiei dorința lor de a utiliza fonduri ce depășesc cuantumul orientativ care le-a fost alocat din ajutoarele din partea Uniunii.

(5) Costurile suportate pentru achiziționarea produselor, precum și unele costuri conexe care sunt legate direct de punerea în aplicare a programului ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de ajutoare din partea Uniunii, dacă sunt prevăzute în strategia unui stat membru. Cu toate acestea, pentru a menține eficiența programului, doar un procentaj scăzut din ajutoare ar trebui să fie alocat costurilor conexe respective. În scopul gestionării financiare și al controlului, aceste costuri ar trebui să nu depășească anumite praguri.

(6) În vederea bunei administrări, gestionării bugetare și supravegherii, ar trebui specificate condițiile de acordare a ajutoarelor, precum și condițiile de selectare și de aprobare a solicitanților de ajutoare.

(7) Pentru a evalua eficacitatea programului și pentru a permite examinarea inter pares și schimbul de bune practici, statele membre ar trebui să monitorizeze și să evalueze în mod regulat punerea în aplicare a programului și să trimită Comisiei rezultatele și constatările lor.

(8) Ar trebui stabilite sancțiuni pentru a preveni un comportament fraudulos și neglijențe grave din partea solicitanților.

(9) În conformitate cu articolul 23 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, publicului trebuie să i se aducă la cunoștință în mod corespunzător contribuția financiară a Uniunii la program. În acest scop, statele membre ar trebui să poată utiliza un afiș care să poată fi expus în instituțiile de învățământ participante. Acest afiș ar trebui să fie produs în conformitate cu anumite cerințe minime,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește norme care completează Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește acordarea de ajutoare din partea Uniunii pentru furnizarea și distribuția de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane (denumite în continuare "produsele") destinate copiilor și pentru anumite costuri conexe, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli menționat la articolul 23 din regulamentul respectiv (denumit în continuare "programul").

Articolul 2 Strategia statelor membre

(1) Atunci când își elaborează strategia, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre pot alege nivelul geografic și administrativ la care doresc să pună în aplicare programul. În cazul în care statele membre decid să pună în aplicare programul la nivel regional, acestea elaborează câte o strategie pentru fiecare regiune.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...