Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL cu mai mulți asociați, SA și SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Etapa I

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;

2. Hotărârea instanței de constatare a dizolvării de drept (original);

3. Hotarârea adunării asociaților/cererea de numire a unui lichidator:

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
Actul modificator va avea forma autentică în situațiile prevăzute de art. 5 alin. (6) și art. 204 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în celelalte cazuri este suficientă darea de dată certă, acordată, în condițiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistență din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată.

4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original):

Lichidatorii au obligația să depună la ORC specimenul de semnătură, care poate fi dat în formă autentică la notarul public, în fața directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. De asemenea aceștia au obligația să ceară radierea societății din registrul comerțului în termen de 15 zile de la terminarea lichidării conform art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Autorizația eliberată de UNPIR și, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);

6. Dacă este cazul:

datele de identificare pentru lichidatorul persoană juridică (copie):

o Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menționarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi și semna cererea.

o În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate și traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; în cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Convenția cu privire la suprimarea cerinței legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenție, respectiv în forma supralegalizată de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite în statele cu care România are încheiate convenții/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...