Consiliul de Stat

Decretul nr. 442/1977 privind organizarea și funcționarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 1977

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste se organizează și funcționează ca organ central de partid și de stat, sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, în scopul de a asigura înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul culturii și educației socialiste, de a conduce, îndruma și controla în mod unitar întreaga activitate cultural-educativă ce se desfășoară în Republica Socialistă România.

Art. 2. -

În conformitate cu Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, Consiliul Culturii și Educației Socialiste acționează pentru crearea unei înalte civilizații spirituale a poporului român, pentru îmbogățirea continuă a vieții ideologice și culturale a societății noastre, pentru lărgirea orizontului de cultură al oamenilor muncii de la orașe și sate, pentru însușirea de către cei ce muncesc a marilor valori ale cunoașterii universale, a tot ceea ce a realizat mai de preț omenirea în domeniul științei, culturii și artei, pentru promovarea principiilor eticii și echității socialiste, pentru cultivarea unei înalte responsabilități sociale și morale a cetățenilor față de interesele generale ale societății socialiste, pentru educarea maselor în spiritul tradițiilor progresiste ale poporului, al tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, în spiritul frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru dezvoltarea sentimentelor patriotismului socialist în rîndul celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, pentru cimentarea imitații moral-politice a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român.

Consiliul Culturii și Educației Socialiste folosește toate mijloacele cultural-educative de care dispune pentru mobilizarea eforturilor întregului popor în munca și lupta pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și edificarea comunismului în România, pentru afirmarea tot mai puternică în viața noastră socială a concepției revoluționare, materialist-dialectice și istorice, despre lume și viața, în vederea înțelegerii juste de către oamenii muncii a realităților noastre sociale, a profundelor procese social-politice care au loc în lumea contemporană; militează pentru combaterea concepțiilor retrograde, a mentalității înapoiate, moștenite din trecut, a influențelor ideologiei și moralei burgheze, a misticismului, naționalismului și șovinismului, a oricăror manifestări străine idealurilor societății noastre socialiste.

Consiliul Culturii și Educației Socialiste acționează pentru educarea oamenilor muncii în spiritul politicii interne și externe a partidului și statului, pentru lărgirea și intensificarea relațiilor culturale internaționale ale țării noastre, pentru creșterea aportului României la circulația mondială de valori spirituale și la îmbogățirea patrimoniului culturii universale, la dezvoltarea civilizației contemporane.

CAPITOLUL II Atribuții

Art. 3. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste organizează și controlează activitatea consacrată îndeplinirii hotărîrilor de partid și de stat privind domeniul culturii și artei pe întreg teritoriul țării; exercită îndrumarea și controlul activității tuturor instituțiilor cultural-educative de la orașe și sate, indiferent de subordonare, a uniunilor și asociațiilor de creatori; îndrumă și controlează comitetele de cultură și educație socialistă județene, al municipiului București, municipale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, conlucrează cu organizațiile de partid din cadrul instituțiilor cultural-educative în vederea asigurării îndeplinirii politicii culturale a partidului.

În acest scop:

a) inițiază acțiuni menite să stimuleze creația în domeniul literaturii și artelor, promovînd operele literare, cinematografice, teatrale și muzicale, plastice și publicistice, care, animate de spirit militant, răspund intereselor poporului, societății socialiste; acționează pentru valorificarea critică, principială a moștenirii culturale;

b) răspunde de elaborarea politicii de repertoriu a instituțiilor de artă de toate genurile, de pe întreg teritoriul țării, în spiritul cerințelor educative ale societății noastre;

c) poartă răspunderea pentru orientarea ideologică și artistică a producției naționale cinematografice și a difuzării filmului în Republica Socialistă România, corespunzător politicii culturale a partidului și statului;

d) răspunde de elaborarea planului editorial general - unic, anual și de perspectivă -, cu excepția manualelor universitare și a cărților școlare; îndrumă și controlează activitatea editurilor; răspunde de orientarea și organizarea producției de carte și a răspîndirii cărții, în vederea lărgirii orizontului de cultură și a educației socialiste a maselor de oameni ai muncii; aprobă planul tematic al imprimărilor industriei fonografice;

e) exercită, în scopul formării și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, îndrumarea unitară a tuturor așezămintelor de cultură, cum sînt: cluburile, casele de cultură, căminele culturale, bibliotecile, muzeele, centrele de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, școlile populare de artă și altele asemenea, indiferent de subordonarea lor; acționează pentru ca acestea să desfășoare o activitate amplă de informare a oamenilor muncii de la orașe și sate asupra politicii interne și externe a partidului, a realizărilor obținute în construcția socialistă, să difuzeze larg tot ceea ce este nou și înaintat în domeniile culturii, științei și tehnicii contemporane, să militeze pentru promovarea principiilor filozofiei și eticii socialiste, a unei atitudini cetățenești înaintate, în scopul formării conștiinței socialiste a maselor; stimulează dezvoltarea creației artistice populare, a folclorului nou; asigură punerea în valoare a tezaurului nostru artistic popular;

f) orientează, îndrumă și controlează activitatea tuturor publicațiilor culturale, literar-artistice, pentru ca acestea să acționeze ca mijloace eficiente de promovare a filozofiei materialist-dialectice și istorice, a politicii Partidului Comunist Român în domeniul culturii, de stimulare a participării creatorilor de artă la viața social-politică a țării;

g) organizează și asigură, împreună cu Ministerul Educației și Învățămîntului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Radioteleviziunea Română, uniunile și asociațiile de creatori, desfășurarea, sub egida Frontului Unității Socialiste, a Festivalului național al educației și culturii socialiste "Cîntarea României", amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural-artistică de creație și interpretare, menită să îmbogățească și să diversifice viața spirituală a țării, să sporească aportul geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural național și universal;

h) controlează și îndrumă activitatea de cunoaștere, dezvoltare, conservare și protejare a patrimoniului cultural național și de valorificare a lui pe planul cercetării științifice, al educației patriotice a maselor, al dezvoltării turismului, în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii patrimoniului cultural național al Republicii Socialiste România;

i) acționează în spiritul politicii externe a partidului și statului, de pace și prietenie cu toate popoarele, pentru dezvoltarea largă a colaborării culturale dintre România și țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și toate celelalte țări ale lumii, pentru extinderea contactelor și conlucrării pe plan internațional dintre oamenii de cultură, pentru participarea activă a României la viața cultural-artistică internațională; face larg cunoscută pe plan mondial creația culturală, geniul artistic al poporului, operele reprezentative, de toate genurile, marile realizări ale culturii României socialiste; totodată, asigură răspîndirea și cunoașterea în țară a realizărilor culturale și artistice ale celorlalte popoare, a operelor pătrunse de marile idealuri umaniste, create în întreaga lume. În acest scop, organizează schimburi artistice și culturale cu organele și instituțiile corespunzătoare din străinătate, precum și activitatea de impresariat artistic;

j) asigură aplicarea unei politici juste de selecționare, repartizare și perfecționare a cadrelor în domeniul său de activitate, urmărește permanenta îmbogățire a pregătirii lor ideologice și profesionale, aprobă planurile de învățămînt și de școlarizare ale școlilor populare de artă și răspunde, împreună cu Ministerul Educației și Învățămîntului, de activitatea instituțiilor de învățămînt artistic și de organizarea integrării învățămîntului artistic cu activitatea practică;

k) răspunde în mod direct, din punct de vedere politic și ideologic, de întreg importul și exportul de carte, filme, discuri, precum și de alte bunuri culturale din domeniul său de activitate;

l) înregistrează, în condițiile legii, autorizațiile de editare a ziarelor, revistelor și altor publicații periodice, tipărite sau multiplicate, emise de editori și alte organe în drept, urmărește respectarea condițiilor de apariție aprobate și avizează și înregistrează modificarea acestora; ține evidența buletinelor și celorlalte publicații periodice cu caracter intern și de serviciu, pentru care, potrivit legii, nu este necesară înregistrarea autorizației de editare;

m) centralizează și pune la dispoziția redacțiilor ziarelor și publicațiilor, radioteleviziunii și editurilor listele întocmite de ministere și alte organe centrale prevăzute de lege, cuprinzînd categoriile de date și informații care, potrivit legii, sînt nepublicabile;

n) organizează și desfășoară, în condițiile legii, activitatea de atestare a calității de ziarist; ține evidența cărții de ziarist și urmărește aplicarea tuturor prevederilor legale cu privire la personalul muncitor din presă;

o) controlează modul de aplicare a normelor legale privind imprimarea mijloacelor de informare publică în tipografii și în unitățile socialiste dotate cu mijloace de imprimare sau multiplicare grafică, fonică sau vizuală, cu excepția Radioteleviziunii Române, precum și asupra difuzării imprimatelor care nu au caracter intern și de serviciu;

p) stabilește norme privind circulația cărților și celorlalte tipărituri aflate în rețeaua bibliotecilor, precum și circulația fondului de carte al unităților de anticariat.

Art. 4. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste exercită, prin sondaj, controlul după apariție al publicațiilor, tipăriturilor și altor imprimate, pentru stabilirea modului în care au fost respectate prevederile Constituției Republicii Socialiste România, Legii privind apărarea secretului de stat, precum și ale altor legi și acte normative în vigoare; îndeplinește, pentru domeniul său de activitate, atribuțiile prevăzute la art. 88 din Legea presei, privind contravențiile la această lege.

În cazuri deosebite de încălcare a ordinii de drept statornicite prin Constituție, Legea privind apărarea secretului de stat și celelalte legi, de prejudicii aduse politicii interne și externe a partidului și statului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste poate dispune suspendarea difuzării cărților, publicațiilor, altor tipărituri și imprimate grafice, fonice și vizuale pînă la luarea hotărîrii definitive de către organele în drept sau instanțele judecătorești, după caz.

Art. 5. -

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Consiliul Culturii și Educației Socialiste exercită și următoarele atribuții:

A. Cu privire la activitatea de spectacole și concerte

a) veghează la instaurarea unei ordini și discipline severe în organizarea de spectacole și concerte în țară, atît cu personalul artistic încadrat în unitățile cultural-educative, cît și cu artiștii liber profesioniști sau amatori;

b) aprobă organizarea în deplasare sau în turnee a oricăror spectacole sau concerte date de instituțiile profesioniste și de artiștii liber profesioniști în afara județului de care aparțin, respectiv a municipiului București;

c) controlează modul în care comitetele județene de cultură și educație socialistă și al municipiului București aprobă organizarea, pe raza lor teritorială, a oricăror spectacole și concerte date de personalul artistic încadrat în unitățile cultural-educative cît și de artiștii liber profesioniști sau amatori, individual sau constituiți în colective.

B. Cu privire la evidența, valorificarea și ocrotirea bunurilor
din patrimoniul cultural național

a) îndrumă și controlează activitatea de evidență a bunurilor din patrimoniul cultural național și centralizează documentele de evidență privind aceste bunuri;

b) îndrumă, controlează și avizează păstrarea, conservarea, ocrotirea și folosirea bunurilor din patrimoniul cultural național; elaborează norme privind evidența, conservarea, valorificarea și restaurarea bunurilor din patrimoniul cultural național;

c) asigură activitatea de avizare a lucrărilor de restaurare la monumentele istorice și de artă;

d) avizează consultativ, potrivit legii, studiile și proiectele de sistematizare a localităților și teritoriului, de îmbunătățiri funciare și hidrotehnice, de amplasare a construcțiilor, în vederea ocrotirii bunurilor din patrimoniul cultural național;

e) aprobă planurile centralizate de cercetare în domeniul ocrotirii, conservării, restaurării patrimoniului cultural național și urmărește îndeplinirea lor;

f) elaborează și supune spre aprobare proiectul planului de restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural național, pe obiectiv neutru; bunurile imobile și global valoric pentru celelalte bunuri; răspunde de îndeplinirea acestuia.

C. Cu privire la încadrarea și folosirea personalului artistic

a) avizează repartizarea, în conformitate cu normele legale, a absolvenților institutelor de învătămînt artistic și își dă acordul la încadrarea și transferarea personalului artistic din instituțiile teatrale și muzicale, care se face numai prin concurs;

b) își dă acordul la detașarea, în condițiile legii, a personalului artistic de la o instituție teatrală sau muzicală la alta, precum și la sau de la radioteleviziune sau cinematografie.

D. Cu privire la activitatea economico-financiară

a) conduce, îndrumă și controlează activitatea unităților din subordinea sa și răspunde, în calitate de titular de pian, de realizarea acestuia;

b) elaborează proiectele planurilor ele producție și investiții anuale și de perspectivă, pe baza studiilor proprii, precum și a propunerilor centralelor și ale celorlalte unități subordonate;

c) participă la elaborarea proiectelor planurilor anuale și de perspectivă ale unităților de cultură și artă din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare, precum și la stabilirea și repartizarea creditelor bugetare aferente instituțiilor de cultură și artă;

d) stabilește, după adoptarea legilor pentru aprobarea planurilor de dezvoltare economică și socială și a bugetului de stat, indicatorii de plan economici și financiari pe centrale și celelalte unități economice; repartizează - în calitate de titular de plan - editurilor, ziarelor, revistelor și celorlalte publicații periodice cotele de hîrtie corespunzătoare condițiilor de apariție aprobate, controlează modul de utilizare a hîrtiei; stabilește și aplică măsuri în vederea asigurării condițiilor necesare bunei desfășurări a procesului de imprimare și difuzare;

e) împreună cu uniunile de creatori, cu ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, ia măsuri pentru ca fondurile destinate culturii să fie folosite pentru promovarea artei socialiste, revoluționare și progresiste, pentru achiziționarea și difuzarea operelor care corespund intereselor și exigențelor societății noastre socialiste;

f) avizează înființarea, potrivit legii, a asociațiilor cu caracter cultural-educativ, care nu au scop lucrativ sau patrimonial;

g) exercită funcția de organ central coordonator al industriei poligrafice, producției și difuzării filmelor și activității de editare și difuzare a cărții;

h) împreună cu editorii și forurile tutelare ale publicațiilor, organizează evidența centralizată a activității economico-financiare a publicațiilor înregistrate, urmărește realizarea planurilor de venituri și cheltuieli ale ziarelor și revistelor, face propuneri în vederea utilizării economicoase a mijloacelor materiale și financiare;

i) participă la elaborarea măsurilor privind perfecționarea sistemului ele retribuire pentru personalul din unitățile culturale, reglementarea dreptului de autor în sectoarele literaturii, artelor și presei, a retribuirii colaboratorilor fără drept de autor din aceste sectoare, controlează aplicarea prevederilor legale în acest domeniu;

j) elaborează, în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, criterii și norme privind structura organizatorică a unităților culturale și de folosire eficientă a personalului acestor unități; avizează propunerile ministerelor, ale celorlalte organizații centrale și ale comitetelor executive ale consiliilor populare privind înființarea unităților culturale, schimbarea profilului, reorganizarea sau desființarea celor existente;

k) exercită atribuțiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la tarife și prețuri în domeniul său de activitate;

l) elaborează, pe baza și în vederea executării legii, norme cu privire la activitatea de cultură, artă și presă, de planificare financiară, tehnică, de personal și pentru orice alte activități cu caracter economico-financiar, adaptate specificului domeniului său de activitate.

Art. 6. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste elaborează studii și analize cu privire la domeniul său de activitate și prezintă Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri propuneri pentru perfecționarea activității cultural-educative, a structurii și condițiilor de apariție a presei în România, a organizării și dezvoltării rețelei de instituții artistice și culturale și a bazei materiale a culturii din întreaga țară, în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite prin hotărîrile de partid și de stat în domeniul muncii ideologice și cultural-educative.

Art. 7. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste poate cere ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, redacțiilor, editurilor și celorlalte instituții care lucrează în domeniul culturii, artelor și informării publice, avize de specialitate, date și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor sale.

Art. 8. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste prezintă Consiliului de Miniștri proiecte de acte normative și alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative și cu alt caracter, elaborate de ministere și alte organe centrale, precum și de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care se referă la domeniul culturii și educației socialiste.

CAPITOLUL III Organizare și funcționare

Art. 9. -

În scopul îndeplinirii, în bune condiții, a sarcinilor și atribuțiilor sale, Consiliul Culturii și Educației Socialiste se sprijină pe o largă participare a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor români, maghiari, germani și de alte naționalități, a consiliilor de educație politică și cultură socialistă, a uniunilor de creatori, a organizațiilor de stat, de masă și obștești, care au atribuții în domeniul activității cultural-educative.

Art. 10. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste este organ deliberativ, alcătuit din:

a) președinte, vicepreședinți și secretari de stat;

b) președinții uniunilor de creatori; reprezentanți ai conducerii Ministerului Educației și Învățământului, Radioteleviziunii Române, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerului Apărării Naționale, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, Consiliului Național al Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România, Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România, Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, Asociației cineaștilor, Consiliului ziariștilor, Uniunii arhitecților, Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești;

c) oameni ai muncii care lucrează în unități de producție din industrie, agricultură și din alte sectoare ale vieții economico-sociale, al căror număr trebuie să fie de o treime din totalul membrilor consiliului;

d) activiști de partid, ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, președinți ai comitetelor județene de cultură și educație socialistă, personalități ale vieții cultural-artistice, conducători ai unor instituții de învățămînt și cultural-artistice.

Componența Consiliului Culturii și Educației Socialiste se aprobă de Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Numirea consiliului se face prin decret prezidențial.

Art. 11. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste în întregul său și fiecare membru în parte răspund în fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri pentru activitatea consiliului în ansamblul său; fiecare membru al Consiliului Culturii și Educației Socialiste răspunde în fața consiliului și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredințate.

Art. 12. -

Biroul executiv al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alcătuit din președinte, vicepreședinți, secretari de stat, conducători ai compartimentelor din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, precum și secretarul comitetului de partid al consiliului, rezolvă, între ședințele consiliului, problemele curente și acționează pentru îndeplinirea hotărîrilor consiliului, informînd periodic consiliul asupra principalelor probleme rezolvate.

Art. 13. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste și biroul executiv al acestuia - organe cu caracter deliberativ - funcționează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective.

Art. 14. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste are în conducerea sa un președinte, trei vicepreședinți și doi secretari de stat.

Vicepreședinții și secretarii de stat se numesc prin decret prezidențial, iar atribuțiile acestora se stabilesc de Consiliul Culturii și Educației Socialiste.

Art. 15. -

Președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste este membru al Consiliului de Miniștri.

Art. 16. -

Președintele reprezintă Consiliul Culturii și Educației Socialiste în raporturile cu celelalte organe și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 17. -

În executarea hotărîrilor Consiliului Culturii și Educației Socialiste și în exercitarea atribuțiilor proprii, președintele consiliului emite, potrivit legii, instrucțiuni, dispoziții și alte acte prevăzute de lege. Aceste acte privind activitatea cultural-educativă sînt obligatorii pentru toate organizațiile de stat ori obștești.

Art. 18. -

Pentru exercitarea îndrumării și controlului muncii, pe lîngă Consiliul Culturii și Educației Socialiste se constituie și funcționează Comisia pentru problemele cultural-educative de masă, Comisia cinematografiei, Comisia pentru problemele teatrale și muzicale, Comisia pentru problemele artelor plastice și muzeelor, Comisia pentru problemele literar-editoriale și Comisia pentru problemele publicațiilor cultural-artistice, avînd următoarele atribuții principale:

a) examinează și adoptă proiectele, după caz, ale planurilor producției naționale de filme, repertoriilor instituțiilor teatrale și muzicale, programelor editoriale, anuale și de perspectivă; analizează stadiul și modul de îndeplinire a acestora;

b) dezbat principalele probleme din domeniul lor de activitate și prezintă propuneri pentru perfecționarea continuă a muncii;

c) soluționează eventualele divergențe dintre autori și instituțiile din domeniul de activitate al Consiliului Culturii și Educației Socialiste privind creația literar-artistică.

Din comisii fac parte reprezentanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, activiști de partid și de stat, specialiști, membri ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai uniunilor de creatori, academiilor de științe și institutelor de cercetări, oameni ai muncii care lucrează în unități de producție din industrie, agricultură și din alte sectoare ale vieții economico-sociale.

Membrii comisiilor sînt desemnați de Consiliul Culturii și Educației Socialiste; pentru membrii sau personalul altor organizații desemnarea se face cu acordul conducerii acestor organizații; președintele comisiei este unul dintre vicepreședinții sau secretarii de stat ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

Comisiile își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective și a sarcinilor stabilite de Consiliul Culturii și Educației Socialiste.

De asemenea, pe lîngă Consiliul Culturii și Educației Socialiste funcționează Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Național, ale cărei atribuții, mod de organizare și funcționare se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Direcțiile de specialitate ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste exercită și atribuțiile de secretariate tehnice ale comisiilor prevăzute în prezentul articol.

Art. 19. -

În județe, municipiul București, municipii, orașe și sectoarele municipiului București funcționează comitete de cultură și educație socialistă.

Comitetele de cultură și educație socialistă județene, al municipiului București, municipale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București sînt organe de partid și de stat conduse de comitetele de partid județene și al municipiului București, în fața cărora răspund de conținutul și orientarea întregii activități cultural-educative ce se desfășoară pe raza lor teritorială.

Comitetele de cultură și educație socialistă județene, al municipiului București, municipale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București funcționează pe lîngă comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare și exercită atribuțiile ce decurg din prezentul decret și din alte hotărîri de partid și de stat.

În componența comitetelor de cultură și educație socialistă vor fi cuprinși, în proporție de o treime din numărul membrilor acestor comitete, oameni ai muncii care lucrează în unități de producție din industrie, agricultură și din alte sectoare ale vieții economico-sociale.

Art. 20. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste are următoarea structură organizatorică:

a) Direcția culturii de masă;

b) Direcția literaturii și publicațiilor;

c) Direcția artelor și instituțiilor de spectacole;

d) Serviciul pentru activitatea cultural-educativă în rîndul naționalităților conlocuitoare;

e) Direcția relațiilor culturale cu străinătatea;

f) Direcția economică și a patrimoniului cultural național;

g) Direcția de organizare, control, personal și învățămînt;

h) Serviciul secretariat-administrativ.

Structura organizatorică pe compartimente de muncă, precum și numărul maxim de posturi în aparatul Consiliului Culturii și Educației Socialiste, sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2*).

Art. 21. -

Indicatorii de care este condiționată acordarea retribuției pentru personalul din aparatul Consiliului Culturii și Educației Socialiste, conform art. 173 alin. (1) și (2) și art. 181 alin. (2) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, sînt cei prevăzuți în anexa nr. 3*).

*) Anexele se comunică instituțiilor interesate.

Art. 22. -

Instituțiile teatrale, muzicale și muzeale de interes național, prevăzute în anexa nr. 4, au dublă subordonare, atît față ele comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pe lîngă care funcționează, cît și față de Consiliul Culturii și Educației Socialiste.

În acest scop, Consiliul Culturii și Educației Socialiste aprobă, pentru unitățile prevăzute la alineatul precedent, repertoriile instituțiilor teatrale și muzicale, tematicile expozițiilor permanente, temporare și itinerante ale muzeelor, propunerile de dotări și de dezvoltare a bazei materiale a acestor unități în cadrul fondurilor alocate cu această destinație, precum și numirea și eliberarea din funcție a personalului de conducere și a personalului muncitor de specialitate cultural-artistică.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pe lîngă care funcționează unitățile prevăzute în anexa nr. 4, exercită în continuare atribuțiile ce le revin pe linie economică, financiară și administrativă, în calitatea lor de titulare de plan.

Art. 23. -

Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, Muzeul de artă populară al Republicii Socialiste România și Muzeul satului din subordinea Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, precum și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România din subordinea Academiei de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, trec pe data de 1 ianuarie 1978 la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, pe bază de protocol; totodată, Muzeul ele artă populară al Republicii Socialiste România și Muzeul satului se reorganizează prin comasare, sub denumirea "Muzeul satului și de artă populară".

Art. 24. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, activul și pasivul, stabilite pe baza bilanțului contabil, indicatorii de plan economico-financiari și contractele în curs de executare ale Comitetului pentru Presă și Tipărituri, precum și întreprinderea de stat pentru imprimate și administrarea publicațiilor (I.S.I.A.P.), trec la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, corespunzător atribuțiilor preluate, pe bază de protocol.

Art. 25. -

Pe data de 1 decembrie 1977 Direcția patrimoniului cultural național, unitate bugetară din subordinea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, se desființează, iar atribuțiile acesteia trec la Consiliul Culturii și Educației Socialiste potrivit prevederilor prezentului decret și ale Legii ocrotirii patrimoniului cultural național al Republicii Socialiste România.

Activul și pasivul Direcției patrimoniului cultural național, stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la 30 noiembrie 1977, vor fi transferate și lichidate prin grija Consiliului Culturii și Educației Socialiste, în conformitate cu normele legale.

Art. 26. -

Consiliul Culturii și Educației Socialiste are în subordine Centrala România film, Centrala editorială, Centrala industriei poligrafice, întreprinderi, instituții bugetare, unități de cercetare, un centru pentru perfecționarea cadrelor de specialitate.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 27. -

Personalul transferat în funcții cu niveluri de retribuire mai mici, precum și personalul devenit disponibil, ca urmare a măsurilor dispuse prin prezentul decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice.

Art. 28. -

Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor propune, împreună cu titularii de plan interesați, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret cu privire la indicatorii de plan pe anii 1977 și 1978 și pe perioada 1976-1980, precum și în volumul și structura bugetului ele stat pe anii 1977_1978.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

Art. 30. -

Decretul nr. 301/1971 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, devenit Legea nr. 60/1971, cu modificările ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 40/1976 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Consiliului de Stat nr. 196/1974 privind înființarea Centralei editoriale, art. 7-10 din Decretul Consiliului de Stat nr. 13/1975 privind Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Național, Direcția patrimoniului cultural național, oficiile pentru patrimoniul cultural național - județene și al municipiului București -, precum și laboratoarele de restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural național, se abrogă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

București, 25 noiembrie 1977.

Nr. 442.

ANEXA Nr. 4

Instituții teatrale, muzicale și muzeale de interes național
cu dubla subordonare, atît față de comitetele executive ale
consiliilor populare județene și al municipiului București,
cît și față de Consiliul Culturii și Educației Socialiste

Nr. crt. Denumirea instituției Sediul instituției Denumirea comitetului executiv al consiliului popular pe lîngă care funcționează
1. Teatrul național "I.L. Caragiale" București Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București
2. Opera română București Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București
3. Filarmonica "George Enescu" București Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București
4. Teatrul de operetă București Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București
5. Muzeul literaturii române București Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București
6. Teatrul național Cluj-Napoca Cluj-Napoca Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Cluj
7. Opera română Cluj-Napoca Cluj-Napoca Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Cluj
8. Teatrul maghiar de stat Cluj-Napoca Cluj-Napoca Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Cluj
9. Opera maghiară Cluj-Napoca Cluj-Napoca Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Cluj
10. Teatrul național "Vasile Alecsandri" Iași Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Iași
11. Opera română Iași Iași Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Iași
12. Teatrul național "Matei Millo" Timișoara Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Timiș
13. Opera română Timișoara Timișoara Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Timiș
14. Teatrul național Craiova Craiova Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Dolj
15. Teatrul de stat Tîrgu Mureș Tîrgu Mureș Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Mureș
16. Muzeul Brukenthal Sibiu Sibiu Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Sibiu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...