Procedură privind înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administrație/ directoratului sau actul adițional la actul constitutiv (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare.

Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conține darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistență din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.
În cazul RA și OC, în locul documentelor prevăzute mai sus, se vor depune, după caz:
hotărârea consiliului de administrație, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes național, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administrației publice locale (original);
pentru societățile cooperative hotărârea organului statutar (original);
pentru organizațiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adițional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original).
În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, hotărârea AGA/ decizia asociatului unic/ hotărârea consiliului de administrație/ hotărârea organului statutar va fi depus și în copie, având anexat contorul de caractere semnat de solicitant.

3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acționarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se atașează și extrasul de carte funciară în original:

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menționarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi și semna cererea.
În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate și traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; în cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Convenția cu privire la suprimarea cerinței legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenție, respectiv în forma supralegalizată de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite în statele cu care România are încheiate convenții/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.
Înscrisurile a căror înregistrare, menționare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugări, sub sancțiunea respingerii acestora.

4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnate (original):

În cazul societăților cu răspundere limitată constituite cu asociat unic, dacă există aporturi în natură, se solicită în prealabil numirea de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerțului cu plata taxei de registru.
Verificarea calității de asociat unic în cazul societăților comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii):

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...