Consiliul de Stat

Decretul nr. 196/1977 pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din desființarea impozitului pe retribuțiile individuale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 1977

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Aplicarea măsurilor stabilite prin Legea privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităților socialiste de stat face necesară modificarea prevederilor legale referitoare la cuantumul retribuțiilor tarifare, indemnizațiilor și al altor drepturi de retribuire ce se acordă personalului muncitor, astfel încît acestea să fie menținute la același nivel. În acest scop,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1. -

(1) Începînd cu data de 1 iulie 1977 retribuțiile tarifare și indemnizațiile prevăzute în Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea și calitatea muncii și anexele acesteia se stabilesc fără impozit, potrivit anexelor nr. 1-4 la prezentul decret, și se aplică pînă la data majorării generale a retribuțiilor din etapa I, 1977-1978.

(2) Orice alte drepturi de retribuire ce se acordă, potrivit legii, personalului muncitor se stabilesc, după data de 1 iulie 1977, fără impozit.

Art. 2. -

Corespunzător desființării impozitului asupra retribuțiilor și pentru menținerea aceluiași venit net, cu începere de la data de 1 iulie 1977, cotele pe baza cărora se calculează premii, precum și sumele fixe ce se acordă personalului muncitor sub formă de premii sau indemnizații, se stabilesc potrivit anexei nr. 5.

Art. 3. -

(1) Determinarea mărimii fondului de premiere anuală - gratificații - la unitățile economice și la instituțiile de stat se face, pentru întreg anul 1977, luîndu-se în considerare fondul de retribuire net.

(2) Sumele neconsumate din fondul de premiere pentru realizări deosebite, de pînă la 1%, reportate în semestrul II/1977, precum și sumele neconsumate pînă la 1 iulie 1977 din fondurile de premiere de pînă la 0,05%, constituite potrivit legii, se stabilesc prin deducerea din fondurile brute a impozitului determinat pe baza cotei medii realizate în semestrul I/1977.

Art. 4. -

În perioada 1 iulie-1 septembrie 1977, drepturile de alocație de stat pentru copii, determinate în raport de plafoanele de venituri în vigoare pînă la data prezentului decret, rămîn nemodificate și după stabilirea retribuțiilor tarifare fără impozit, atît timp cît nu se schimbă condițiile pe baza cărora au fost acordate.

Art. 5. -

Retribuția medie pe baza căreia se stabilesc drepturile de concediu, atunci cînd perioada de calcul cuprinde atît retribuții cu impozit cît și retribuții fără impozit, se determină pe baza retribuțiilor nete efectiv plătite în întreaga perioadă.

Art. 6. -

Chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat stabilite pînă la data prezentului decret prin contractele de închiriere rămîn nemodificate și în condițiile aplicării retribuțiilor fără impozit, nemajorate, atît timp cît nu se schimbă condițiile pe baza cărora au fost stabilite.

Art. 7. -

(1) Cotele pe baza cărora este retribuit personalul din activitățile de contractări-achiziții și altele similare, precum și din cele de desfacere cu activitate restrînsă sau cu caracter sezonier, se reduc cu 14%, cu începere de la data de 1 iulie 1977, corespunzător desființării impozitului asupra retribuțiilor.

(2) De la aceeași dată, retribuirea personalului din unitățile de alimentație publică și de prestări servicii, la care se aplică forma de retribuire pe bază de remiză adăugată la nota de plată ori pe bază de vărsăminte în cote fixe sau în sume antecalculate se va face din sumele rămase, după ce se acoperă și partea aferentă impozitului calculat cu cota prevăzută pentru ramura "circulația mărfurilor" în Legea privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităților socialiste de stat.

Art. 8. -

Pe baza prevederilor prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor prezenta propuneri cu privire la modificările ce urmează să se facă în planurile de muncă și retribuire, în volumul și structura bugetului de stat și în ceilalți indicatori economici și financiari ai ministerelor, celorlalte organe centrale și consiliilor populare județene și al municipiului București.

Art. 9. -

Prevederile referitoare la: diferențierea cotelor pe baza cărora se majorează fondul de premiere din beneficiul obținut peste cel planificat, constituirea în planul de cheltuieli al Ministerului Sănătății a unor premii pentru activitate deosebită, acordarea unor premii celor care se ocupă de instruirea practică a persoanelor aflate în curs de calificare, precum și cele privind tarifele pe baza cărora se determină fondul de premiere pentru reducerea importului, stabilite prin hotărîrile Consiliului de Miniștri nr. 69/1975 și nr. 71/1975, se abrogă.

Art. 10. -

Organizațiile cooperatiste și celelalte organizații obștești vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentului decret.

ANEXA nr. 1

RETRIBUȚII TARIFARE PE CLASE DE RETRIBUIRE ȘI INDEMNIZAȚII
DE CONDUCERE PE TIPURI, NETE, NEMAJORATE, CARE SE APLICĂ
DE LA 1 IULIE 1977 PÎNĂ LA MAJORAREA DIN ETAPA I, 1977-1978
(art. 23 din Legea nr. 57/1974 și anexa nr. I a acesteia)

A. Retribuția tarifară pe clase

- lei/lună -
Clasa de retribuire Retribuția tarifară Clasa de retribuire Retribuția tarifară Clasa de retribuire Retribuția tarifară
1 1114 15 1655 29 2872
2 1136 16 1700 30 3000
3 1162 17 1745 31 3140
4 1189 18 1790 32 3308
5 1227 19 1839 33 3480
6 1266 20 1920 34 3652
7 1309 21 2001 35 3824
8 1352 22 2090 36 4000
9 1394 23 2179 37 4180
10 1436 24 2284 38 4378
11 1479 25 2389 39 4595
12 1521 26 2503 40 4812
13 1565 27 2620 41 5030
14 1610 28 2744

B. Indemnizații de conducere pe tipuri

- lei/lună -
Indemnizația Indemnizația
Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim
A 128 220 N 340 773
B 128 260 O 340 810
C 128 300 P 380 850
D 172 340 R 380 890
E 172 400 S 440 950
F 172 440 T 440 987
G 220 480 U 480 1027
H 220 520 V 480 1067
I 220 560 W 515 1107
J 260 600 X 515 1185
K 260 635 Y 590 1260
L 300 675 Z 590 1353
M 300 735

ANEXA nr. 2

RETRIBUȚII TARIFARE ȘI INDEMNIZAȚII, NETE, NEMAJORATE, CARE SE APLICĂ
DE LA 1 IULIE 1977 PÎNĂ LA MAJORAREA DIN ETAPA I, 1977-1978
(art. 18, 114 și 119 din Legea nr. 57/1974 și anexa nr. IV a acesteia)

I. INDUSTRIE

A. Muncitori

a) Muncitori calificați

- lei/lună -
Nr. crt. Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 Spec.
1. Mine subteran A Bază 1624 1833 2039 2329 2618 2923
Tr. I 1676 1884 2112 2401 2689 3005
Tr. II 1729 1936 2184 2473 2760 3086
Tr. III 1781 1988 2256 2545 2842 3178
2. Mine subteran B Bază 1462 1666 1873 2081 2338 2658
Tr. I 1511 1718 1925 2142 2411 2730
Tr. II 1561 1770 1977 2205 2483 2801
Tr. III 1614 1822 2029 2266 2555 2893
3. Mine subteran C Bază 1413 1572 1739 1905 2112 2401
Tr. I 1452 1614 1781 1957 2184 2483
Tr. II 1492 1656 1822 2008 2256 2566
Tr. III 1531 1697 1864 2060 2329 2648
4. Mine subteran D Bază 1403 1482 1614 1833 2081 2329
Tr. I 1423 1511 1666 1894 2142 2390
Tr. II 1442 1541 1718 1957 2205 2453
Tr. III 1462 1572 1770 2018 2266 2514
5. Mine suprafață A Bază 1335 1398 1460 1523 1597 1706 1880
Tr. I 1350 1413 1476 1539 1622 1747 1930
Tr. II 1366 1429 1492 1555 1647 1789 1980
Tr. III 1382 1445 1507 1572 1672 1839 2029
6. Mine suprafață B Bază 1303 1366 1429 1492 1555 1622 1773
Tr. I 1319 1382 1145 1507 1572 1656 1814
Tr. II 1335 1398 1460 1523 1583 1689 1856
Tr. III 1350 1413 1476 1539 1606 1731 1905
7. Mine suprafață C Bază 1287 1350 1413 1476 1539 1606 1731
Tr. I 1303 1366 1429 1492 1555 1630 1765
Tr. II 1319 1382 1445 1507 1572 1656 1797
Tr. III 1335 1398 1460 1523 1588 1689 1839
8. Siderurgie A, Construcții mașini A0 pentru munca în acord.
Poligrafie A0
Bază 1398 1460 1555 1656 1856 2086 2368
Tr. I 1413 1484 1580 1706 1913 2153 2442
Tr. II 1429 1507 1606 1756 1971 2219 2517
Tr. III 1445 1531 1630 1806 2029 2293 2607
9. Siderurgie B.
Poligrafie B0
Bază 1374 1437 1531 1630 1797 1996 2261
Tr. I 1389 1460 1555 1672 1848 2054 2334
Tr. II 1405 1434 1580 1714 1897 2112 2409
Tr. III 1421 1507 1606 1756 1946 2186 2500
10. Metalurgie neferoasă Bază 1335 1398 1468 1564 1706 1905 2145
Tr. I 1350 1413 1492 1597 1756 1963 2219
Tr II 1366 1429 1516 1630 1806 2021 2293
Tr. III 1382 1445 1539 1664 1856 2078 2368
11. Foraj Bază 1374 1437 1507 1614 1747 1913 2212
Tr. I 1389 1452 1531 1647 1789 1963 2178
Tr. II 1405 1468 1555 1681 1831 2013 2244
Tr. III 1421 1484 1580 1714 1872 2062 2310
12. Construcții mașini A pentru munca în acord. Bază 1374 1437 1507 1614 1756 1954 2186
Tr. I 1389 1452 1531 1647 1806 2013 2261
Tr. II 1405 1468 1555 1681 1856 2070 2334
Construcții mașini A0 pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Tr. III 1421 1484 1580 1714 1905 2128 2409
13. Construcții mașini A pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Energie electrică A. Chimie A0 Bază 1335 1398 1468 1572 1714 1880 2086
Tr. I 1350 1413 1492 1606 1756 1930 2161
Tr. II 1366 1429 1516 1639 1797 1980 2236
Tr. III 1382 1445 1539 1672 1839 2029 2310
14. Construcții mașini B pentru munca în acord Bază 1350 1413 1484 1588 1723 1889 2095
Tr. I 1366 1429 1507 1622 1765 1938 2169
Tr. II 1382 1445 1531 1656 1806 1988 2244
Tr. III 1398 1460 1555 1689 1848 2037 2318
15. Construcții mașini B pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Energie electrică B.
Chimie A
Bază 1319 1382 1452 1555 1689 1831 2013
Tr. I 1335 1398 1476 1588 1723 1872 2078
Tr. II 1350 1413 1499 1622 1756 1913 2145
Tr. III 1366 1429 1523 1656 1789 1954 2210
16. Energie electrică C Bază 1303 1366 1429 1492 1588 1756 1954
Tr. I 1319 1382 1445 1516 1630 1797 2021
Tr. II 1335 1398 1460 1539 1672 1839 2086
Tr. III 1350 1413 1476 1564 1714 1889 2153
17. Tăbăcărie - prelucrare cauciuc Bază 1319 1382 1445 1539 1672 1856
Tr. I 1335 1398 1468 1572 1714 1913
Tr. II 1350 1413 1492 1606 1756 1971
Tr. III 1366 1429 1516 1639 1806 2029
18. Poligrafie A Bază 1335 1398 1468 1564 1706 1905 2145
Tr. I 1350 1413 1492 1597 1756 1963 2219
Tr. II 1386 1429 1516 1630 1806 2021 2293
Tr. III 1382 1445 1539 1664 1856 2078 2368
19. Poligrafie B Bază 1319 1382 1445 1516 1622 1822 2045
Tr. I 1335 1398 1460 1539 1672 1872 2120
Tr. II 1350 1413 1476 1564 1723 1921 2194
Tr. III 1366 1429 1492 1588 1773 1980 2269
20. Petrol A Bază 1319 1382 1445 1507 1606 1739 1930
Tr. I 1335 1398 1460 1531 1639 1781 1988
Tr. II 1380 1413 1476 1555 1672 1822 2045
Tr. III 1366 1429 1492 1580 1706 1872 2103
21. Chimie B.
Petrol B
Bază 1303 1366 1429 1492 1588 1723 1889
Tr. I 1319 1382 1445 1516 1622 1756 1946
Tr. II 1335 1398 1460 1539 1656 1789 2004
Tr. III 1350 1413 1476 1564 1689 1831 2062
22. Sticlă Bază 1303 1366 1429 1492 1555 1622 1756 1930
Tr. I 1319 1382 1445 1507 1572 1656 1797 1980
Tr. II 1335 1398 1460 1523 1588 1689 1839 2029
Tr. III 1350 1413 1476 1539 1606 1723 1880 2078
23. Exploatări forestiere A.
Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie.
Bază 1303 1366 1429 1492 1588 1723 1889
Tr. I 1319 1382 1445 1516 1622 1756 1946
Tr. II 1335 1398 1460 1539 1656 1789 2004
Tr. III 1350 1413 1476 1564 1689 1831 2062
24. Prelucrarea lemnului A pentru munca în regie. Bază 1287 1350 1413 1476 1539 1639 1889
Tr. I 1303 1366 1429 1492 1564 1681 1946
Tr. II 1319 1382 1445 1507 1588 1723 2004
Tr. III 1335 1398 1460 1523 1614 1765 2062
25. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Bază 1287 1350 1413 1476 1572 1681 1831
Tr. I 1303 1366 1429 1499 1597 1714 1880
Tr. II 1319 1382 1445 1523 1622 1747 1930
Tr. III 1335 1398 1460 1546 1647 1789 1980
26. Prelucrarea lemnului B pentru munca în regie. Bază 1271 1335 1398 1460 1531 1630 1765
Tr. I 1287 1350 1413 1476 1555 1656 1822
Tr. II 1303 1366 1429 1492 1580 1681 1880
Tr. III 1319 1382 1445 1507 1606 1714 1938
27. Materiale de construcții A.
Confecții piele.
Alimentară A.
Materiale refractare.
Bază 1303 1366 1429 1492 1622 1806
Tr. I 1319 1382 1445 1523 1664 1856
Tr. II 1335 1398 1460 1555 1706 1905
Tr. III 1350 1413 1476 1588 1756 1971
28. Confecții speciale din piele Bază 1546 1614 1747 1921
Tr. I 1564 1647 1789 1988
Tr. II 1580 1681 1831 2054
Tr. III 1597 1714 1872 2120
29. Textile Bază 1303 1366 1429 1492 1555 1697 1856
Tr I 1319 1382 1445 1507 1588 1739 1897
Tr. II 1335 1398 1460 1523 1622 1781 1938
Tr. III 1350 1413 1476 1539 1656 1822 1980
30. Cariere- balastiere Bază 1287 1350 1413 1476 1539 1606 1731
Tr. I 1303 1366 1429 1492 1555 1630 1765
Tr. II 1319 1382 1445 1507 1572 1656 1797
Tr. III 1335 1398 1460 1523 1588 1689 1839
31. Alimentară B Bază 1287 1350 1413 1484 1580 1756
Tr. I 1303 1366 1429 1507 1622 1806
Tr. II 1319 1382 1445 1531 1664 1856
Tr. III 1335 1398 1460 1555 1706 1913
32. Materiale de construcții B. Bază 1271 1335 1398 1468 1572 1723
Tr. I 1287 1350 1413 1492 1606 1773
Alimentară C Tr. II 1303 1366 1429 1516 1639 1822
Tr. III 1319 1382 1445 1539 1672 1872
33. Exploatări forestiere B.
Industrie locală (activități specifice)
Bază 1271 1335 1398 1460 1523 1630 1789
Tr. I 1287 1350 1413 1476 1546 1664 1839
Tr. II 1303 1366 1429 1492 1572 1697 1889
Tr. III 1319 1382 1445 1507 1597 1739 1946
Muncitori încadrați pe funcții în exploatarea forestieră
- lei/lună -
Grupa A Grupa B
2. Mecanic la ferăstraie mecanice, funicular, plan înclinat, trolist și montator la instalații cu cablu Bază 1864 1839
Tr. I 1930 1872
Tr. II 1996 1905
Tr. III 2062 1946
3. Încărcător-descărcător în depozitele de pădure:
- la lemn rotund, mangal, traverse normale și speciale
Bază 1630 1523
Tr I 1656 1539
Tr. II 1681 1555
Tr. III 1714 1580
- la lemn despicat, doage, traverse înguste și alte produse din lemn Bază 1523 1476
Tr. I 1539 1492
Tr. II 1555 1507
Tr. III 1580 1531

Cuantumul indemnizației pentru conducerea formației de lucru în activități specifice, prevăzută la art. 70 din lege, se stabilește astfel:

- în industria minieră 1,50-13,00 lei/zi, diferențiat pe categorii de mine, activități, genuri de lucrări (abataje, înaintări);

- în exploatările forestiere pînă la 1,3% din retribuția realizată de formația condusă, fără a depăși 320 lei lunar, în cazul șefului de brigadă, și 200 lei lunar, pentru șeful de echipă și pentru șeful de coloană hipo sau tractoare.

b) Muncitori necalificați

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categoria de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
1. Mine subteran A Bază 1511 1676 1812
Tr. I 1572 1739 1884
Tr. II 1634 1812 1957
Tr. III 1708 1894 2049
2. Mine subteran B Bază 1354 1492 1603
Tr. I 1413 1561 1676
Tr. II 1482 1634 1770
Tr. III 1551 1718 1853
3. Mine subteran C Bază 1275 1403 1502
Tr. I 1315 1442 1551
Tr. II 1364 1502 1614
Tr. III 1423 1572 1697
4. Mine subteran D Bază 1157 1265 1364
Tr. I 1186 1305 1393
Tr. II 1216 1335 1432
Tr. III 1255 1384 1482
5. Siderurgie A Bază 1161 1231 1311
Tr. I 1192 1271 1350
Tr. II 1223 1303 1382
Tr. III 1263 1350 1429
6. Construcții mașini A0 și A pentru munca în acord Bază 1161 1231 1311
Tr. I 1184 1263 1335
Tr. II 1216 1295 1374
Tr. III 1255 1335 1421
7. Siderurgie B. Foraj. Construcții de mașini B pentru munca în acord Bază 1153 1223 1303
Tr. I 1176 1247 1327
Tr. II 1200 1279 1358
Tr. III 1231 1311 1389
8. Construcții mașini A0 și A pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Energie electrică A. Mine suprafață A. Metalurgie neferoasă. Poligrafie A. Bază 1153 1223 1303
Tr. I 1169 1240 1319
Tr. II 1184 1263 1335
Tr. III 1208 1287 1366
9. Construcții mașini B pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Energie electrică B. Chimie A0 și A. Petrol A. Poligrafie B. Tăbăcărie-prelucrare cauciuc. Bază 1138 1208 1287
Tr. I 1153 1223 1303
Tr. II 1169 1240 1319
Tr III 1192 1271 1350
10. Mine suprafață B. Energie electrică C. Petrol B. Chimie B. Confecții piele. Materiale refractare Bază 1131 1200 1271
Tr. I 1138 1208 1287
Tr. II 1153 1223 1303
Tr. III 1169 1240 1319
11. Textile. Sticlă. Exploatări forestiere A. Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Materiale de construcții A. Alimentară A Bază 1131 1192 1255
Tr. I 1138 1200 1263
Tr. II 1153 1216 1279
Tr. III 1169 1231 1303
12. Mine suprafață C. Cariere-balastiere. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Alimentară B Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295
13. Prelucrarea lemnului A și B pentru munca în regie. Exploatări forestiere B. Industria locală. Materiale de construcții B. Alimentară C Bază 1116 1176 1240
Tr. I 1124 1184 1247
Tr. II 1138 1200 1263
Tr. III 1153 1216 1279
14. Scoaterea produselor ceramice, var și cărămizi refractare din cuptoare inelare. Bază 1342
Tr. I 1358
Tr. II 1382
Tr. III 1405

II. CONSTRUCȚII-MONTAJ

A. Muncitori

a) Muncitori calificați

- lei/lună -
Nr. crt. Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 Spec.
1. Construcții A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1350 1413 1484 1622 1831 2120
Tr. I 1366 1429 1516 1672 1897 2202
Tr II 1382 1445 1546 1723 1963 2285
Tr. III 1398 1460 1580 1773 2037 2368
2. Construcții A în regie Construcții B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1319 1382 1452 1588 1789 2045
Tr. I 1335 1398 1484 1639 1848 2128
Tr. II 1350 1413 1516 1689 1905 2210
Tr. III 1366 1429 1546 1739 1963 2293
3. Construcții B pentru munca în regie Bază 1303 1366 1429 1523 1689 1954
Tr. I 1319 1382 1452 1564 1747 2045
Tr. II 1335 1398 1476 1606 1806 2137
Tr. III 1350 1413 1499 1647 1864 2227

b) Muncitori necalificați

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
1. Construcții A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1153 1223 1303
Tr. I 1169 1240 1319
Tr. II 1184 1263 1335
Tr. III 1208 1287 1366
2. Construcții A pentru munca în regie Construcții B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1138 1208 1287
Tr. I 1153 1223 1303
Tr. II 1169 1240 1319
Tr. III 1192 1271 1350
3. Construcții B pentru munca în regie Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295

III. AGRICULTURĂ

A. Muncitori

- lei/lună -
Grupa de lucrări
1 2 3 4 5 Spec.
Sectorul vegetal
Bază 1116 1303 1429 1555 1756
Tr. I 1138 1335 1460 1588 1839
Tr. II 1161 1366 1492 1622 1921
Tr. III 1192 1398 1523 1672 2004
Sectorul zootehnic
Bază 1303 1429 1555 1689 1864
Tr. I 1335 1460 1588 1731 1905
Tr. II 1366 1492 1622 1773 1946
Tr. III 1398 1523 1656 1822 2004
Mecanici agricoli
Categoria lucrării
I II III IV
- tarife pentru lucrări în cîmp și alte lucrări executate mecanic - lei/zi - 76 87 99 112

IV. SILVICULTURĂ

A. Muncitori

a) Muncitori calificați

- lei/lună -
Rețeaua tarifară Categorii de încadrare
1 2 3 4 Spec.
Silvicultură Bază 1271 1335 1398 1468 1564
Tr. I 1287 1350 1413 1492 1588
Tr. II 1303 1366 1429 1516 1622
Tr. III 1319 1382 1445 1539 1656
Încadrați pe funcții
- lei/lună -
- motorist la motoprășitoare, motoburghie, motoagregate și mașini de îngrijire a arboretelor tinere, dezaripat semințe, descărnat fructe, utilaje de combatere a dăunătorilor în silvicultură Bază 1580
Tr. I 1606
Tr. II 1630
Tr. III 1656

b) Muncitori necalificați

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1116 1176 1240
Tr. I 1124 1184 1247
Tr. II 1138 1200 1263
Tr. III 1153 1216 1279

V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAȚII

1. CĂI FERATE

A. Muncitori

b) Muncitori calificați și personal operativ

- lei/lună -
Grupe de funcții
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bază 1319 1350 1382 1429 1476 1555 1614 1689 1773 1822
Tr. I 1335 1366 1398 1445 1499 1580 1639 1723 1806 1856
Tr. II 1350 1382 1413 1468 1523 1606 1672 1756 1839 1889
Tr. III 1366 1398 1429 1492 1546 1639 1706 1789 1872 1921
- lei/lună -
Retribuția tarifară
Bază Trepte
I II III
1. Electromecanic S.C.B. II 1822 1856 1889 1930
2. Electromecanic S.C.B. I 1971 2013 2054 2103
3. Electromecanic specialist S.C.B. 2161 2202 2244 2293

c) Muncitori necalificați

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1138 1208 1287
Tr. I 1153 1223 1303
Tr. II 1169 1240 1319
Tr. III 1192 1271 1350

Muncitori din activitatea de încărcări-descărcări de vagoane de cale ferată și mijloace de transport rutier

- lei/lună -
Pentru încărcare-descărcare Pentru alte lucrări efectuate ocazional în regie
Categorii de mărfuri
1 2 3
Bază 1176 1240 1319 1131
Tr. I 1208 1271 1358 1146
Tr. II 1240 1303 1398 1161
Tr. III 1271 1342 1437 1176

2. AUTO ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI

A. Muncitori

a) Muncitori calificați

Transporturi auto Șoferi - lei/lună -
Grupa de autovehicule Trepte de retribuire Nivelul A de retribuire Nivelul B de retribuire
Categorii de încadrare Categorii de încadrare
3 2 1 Spec. 3 2 1 Spec.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bază 1374 1437 1499 1327 1389 1452
I Tr. I 1389 1452 1523 1342 1405 1476
Tr. II 1405 1468 1546 1358 1421 1499
Tr. III 1421 1484 1572 1374 1437 1523
Bază 1572
I A Tr. I 1597
Tr. II 1622
Tr. III 1647
Bază 1630
I B Tr. I 1656
Tr. II 1681
Tr. III 1714
Bază 1413 1476 1572 1374 1437 1499
II Tr. I 1429 1499 1597 1389 1452 1523
Tr. II 1445 1523 1622 1405 1468 1546
Tr. III 1460 1546 1647 1421 1484 1572
Bază 1476 1564 1664 1781 1429 1492 1588 1689
III Tr. I 1492 1588 1689 1814 1445 1516 1614 1723
Tr. II 1516 1614 1714 1848 1460 1539 1639 1756
Tr. III 1539 1639 1747 1889 1476 1564 1664 1789
Bază 1555 1647 1747 1905 1499 1588 1689 1789
IV Tr. I 1572 1672 1781 1946 1516 1614 1715 1814
Tr. II 1597 1697 1822 1988 1539 1639 1739 1848
Tr. III 1622 1723 1864 2029 1564 1664 1765 1880
Bază 1622 1723 1856 2004 1564 1664 1773 1905
V Tr. I 1647 1756 1889 2045 1588 1689 1806 1946
Tr. II 1672 1789 1921 2086 1614 1714 1839 1988
Tr. III 1697 1822 1963 2128 1639 1739 1872 2029
Bază 1706 1814 1980 2161 1622 1731 1864 2029
VI Tr. I 1731 1856 2021 2210 1647 1765 1905 2070
Tr. II 1756 1897 2062 2261 1672 1797 1946 2112
Tr. III 1781 1938 2112 2310 1697 1831 1988 2161
Bază 1789 1921 2086 2252 1706 1839 1971 2137
VII Tr. I 1822 1963 2128 2293 1739 1872 2013 2178
Tr. II 1856 2004 2169 2334 1773 1905 2054 2219
Tr. III 1889 2045 2210 2393 1806 1938 2095 2269
Nivelul Denumirea funcției Pentru calitatea de șofer Pentru funcția cumulată
I Șofer-taxator Retribuția tarifară corespunzătoare grupei de autovehicule, categoriei de încadrare și treptei de retribuire. 245
II Șofer-mînuitor valori trimiteri poștale 280
III Șofer-primitor și distribuitor gestionar 320

Alți muncitori calificați și personal operativ

- lei/lună -
Nr. crt. Denumirea funcției Bază Trepte
I II III
1. Ajutor șofer 1153 1176 1200 1231
2. Conducător motocicletă cu ataș; taxator 1319 1335 1350 1366
3. Conducător de tractoare rutiere
- pînă la 60 CP 1382 1398 1413 1429
- 60 CP și peste 1452 1476 1499 1523
4. Revizor tehnic 1831 1872 1913 1954

Întreținere drumuri

- lei/lună -
Nr. crt. Denumirea funcției Bază Trepte
I II III
1. Cantonier drumuri județene, comunale, nemodernizate 1116 1131 1146 1161
2. Cantonier drumuri naționale și drumuri modernizate 1153 1176 1200 1231

b) Muncitori necalificați

Transporturi auto și întreținere drumuri

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
1. Transporturi auto; întreținere drumuri
- pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie
Bază 1138 1208 1287
Tr. I 1153 1223 1303
Tr. II 1169 1240 1319
Tr. III 1192 1271 1350
2. Întreținere drumuri - pentru munca în regie Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295

3. NAVALE

A. Personal operativ și muncitori

a) Personal navigant
Funcții cu retribuția nediferențiată pe grupe de nave

- lei/lună -
Retribuția pe grupe de funcții
1 2 3 4 5 6
Bază 1374 1405 1460 1499 1531 1580
Tr. I 1389 1421 1476 1516 1555 1606
Tr. II 1405 1437 1492 1531 1580 1630
Tr. III 1421 1460 1516 1555 1606 1664

b) Docheri și conducători de utilaje din porturi

- lei/lună -
Clasa de calificare Portul Constanța Porturile: Galați, Brăila,
Tulcea și Sulina
Celelalte porturi
Regie Acord Regie Acord Regie Acord
Grupa de mărfuri Grupa de mărfuri Grupa de mărfuri
1 2 1 2 1 2
III 1311 1630 1797 1295 1580 1747 1255 1484 1614
II 1350 1714 1872 1342 1664 1822 1295 1546 1689
I 1398 1797 1954 1398 1747 1904 1342 1614 1765
Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 Spec.
Bază 1445 1507 1580 1689 1831 2037 2277
Tr. I 1460 1523 1606 1723 1880 2095 2359
Tr. II 1476 1539 1630 1756 1930 2153 2442
Tr. III 1492 1555 1656 1789 1980 2210 2525

c) Alte funcții

- lei/lună -
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul de retribuire Retribuția tarifară
Bază Trepte
I II III
0 1 2 3 4 5 6
1. Scafandru autonom
- retribuția tarifară de încadrare - 1689 1714 1739 1773
- retribuția pe timpul de lucru în imersiune I 2450 2483 2525 2574
II 2827 2868 2909 2966
III 3130 3170 3219 3285
2. Scafandru
- retribuția tarifară de încadrare - 1622 1647 1672 1706
- retribuția pe timpul de lucru în imersiune I 2351 2385 2426 2475
II 2714 2754 2795 2852
III 3000 3049 3097 3162
3. Scafandru stagiar
- retribuția tarifară de încadrare - 1374 1389 1405 1421
- retribuția pe timpul de lucru în imersiune I 1963 1988 2013 2037
II 2269 2293 2318 2351
III 2508 2541 2574 2607
4. Macaragiu macarale plutitoare
- grupa I 1689 1714 1739 1773
- grupa II 1739 1773 1806 1848
- grupa III 1864 1913 1971 2029
5. Observator far maritim și stație semnal de ceață 1350 1366 1382 1398
6. Supraveghetor stație șenal navigabil 1437 1452 1468 1492

4. AERIENE

A. Personal navigant și operativ

c) Indemnizații de zbor

Limita maximă a indemnizației Activitatea pentru care se acordă
Pînă la:
48 lei ora de zbor - Misiuni prevăzute de Codul aerian
- Zbor cu acrobații cu avion sau planor
22 lei ora de zbor - Personalul navigant de instruire a elevilor
Pentru instruirea personalului aeronautic indemnizația poate fi mai mare cu pînă la 25%
10 lei ora de zbor - Alte categorii de personal care însoțesc personalul navigant la lucrări cu caracter special
7 lei pe start - Zboruri de instruire cu planoarele
120 lei pe salt - Salturi cu parașuta
360 lei pe aeronavă - Omologare, recepție, control tehnic în zbor.

VI. GOSPODĂRIA COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

A. Muncitori

a) Muncitori calificați

- lei/lună -
Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 Spec.
Gospodăria comunală A Bază 1287 1350 1413 1484 1580 1756
Tr. I 1303 1366 1429 1507 1622 1806
Tr. II 1319 1382 1445 1531 1664 1856
Tr. III 1335 1398 1460 1555 1706 1913
Gospodăria comunală B Bază 1271 1335 1398 1468 1572 1723
Tr. I 1287 1350 1413 1492 1606 1773
Tr. II 1303 1366 1429 1516 1639 1822
Tr. III 1319 1382 1445 1539 1672 1872
- lei/lună -
Personal din transport orășenesc în comun Nivelul de calificare Municipiul București Celelalte orașe
Bază Tr.I Tr.II Tr.III Bază Tr.I Tr.II Tr.III
Conducător tramvaie și controlor vehicule Încasator Spec. 1839 1889 1938 1996 1756 1806 1856 1913
I 1656 1697 1739 1781 1580 1622 1664 1706
II 1546 1572 1597 1630 1484 1507 1531 1555
III 1476 1492 1507 1523 1413 1429 1445 1460
I 1476 1492 1507 1523 1413 1429 1445 1460
II 1405 1421 1437 1460 1350 1366 1382 1398
- lei/lună -
Nivelul de calificare
Spec. I II III
Mașinist la instalații de alimentare cu apă și de canalizare
- la instalații de categoria I Bază 2013 1831 1555 1382
Tr. I 2078 1872 1588 1398
Tr. II 2145 1913 1622 1413
Tr. III 2210 1954 1656 1429
- la instalații de categoria II Bază 1954 1756 1492 1366
Tr. I 2021 1797 1516 1382
Tr. II 2086 1839 1539 1398
Tr. III 2153 1889 1564 1413
- la instalații de categoria III Bază 1756 1588 1429 1303
Tr. I 1797 1630 1445 1319
Tr. II 1839 1672 1460 1335
Tr. III 1889 1714 1476 1350

b) Muncitori necalificați

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Gospodăria comunală A Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295
Gospodăria comunală B Bază 1116 1176 1240
Tr. I 1124 1184 1247
Tr. II 1138 1200 1263
Tr. III 1153 1216 1279

VII. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR

A. Personal operativ și muncitori

b) Muncitori necalificați

- lei/lună -
Nivelul de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1124 1184 1247
Tr. I 1131 1192 1255
Tr. II 1146 1208 1271
Tr. III 1161 1223 1295


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...