Ministerul Apărării Naționale - MApN

Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare din 15.02.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 19 februarie 2016.

În vigoare de la 19 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Reglementările din cuprinsul prezentei metodologii au ca scop:

a) corelarea și transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la întocmirea și transmiterea documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensii militare de stat;

b) fluidizarea circuitului documentelor și datelor prevăzute la lit. a) ținând cont de specificul atribuțiilor în domeniu ale structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

c) asigurarea transparenței în cadrul activităților de stabilire a drepturilor de pensii militare de stat.

Art. 2. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentei metodologii se realizează ținând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Dosarul de pensionare

Art. 3. -

(1) Dosarul de pensionare cuprinde următoarele acte:

a) cererea de pensionare prevăzută la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, al cărei model este prevăzut, după caz, la anexa nr. 1, 2 sau 3;

b) fișa de pensie, completată potrivit prezentei metodologii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

c) adeverința/fișa cu locurile de muncă în care a lucrat persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă și activități cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, în original;

d) formularul tipizat denumit "Situația veniturilor realizate lunar", al cărui model este prevăzut la anexa nr. 5;

e) acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator al persoanei îndreptățite să solicite dreptul la pensie militară de stat, de persoană căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul minor sau de mandatar desemnat prin procură specială, după caz;

f) orice alte documente și date necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute la art. 4-6.

(2) Documentele ce alcătuiesc dosarul de pensionare se ordonează potrivit anexei nr. 6.

(3) În cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș își exprimă opțiunea privind perioada celor 6 luni consecutive, în raport de care se stabilește baza de calcul al pensiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Pentru acordarea pensiei de serviciu, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 1, se depune însoțită de următoarele acte doveditoare:

a) carnetul de muncă - în original;

b) carnetul de muncă pentru membrii C.A.P. - în original;

c) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - în original;

d) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată - în original;

e) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie - copii certificate de structura care întocmește dosarul de pensionare;

f) livretul militar - copie certificată de structura care întocmește dosarul de pensionare sau, după caz, alt document care să ateste situația militară;

g) diploma de absolvire a învățământului universitar - copie certificată de structura care întocmește dosarul de pensionare și, după caz, alte documente din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

h) dovada echivalării de către statul român a studiilor absolvite în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate, din care să rezulte informațiile prevăzute la lit. g) - copie certificată de structura care întocmește dosarul de pensionare;

i) adeverința privind sporurile cu caracter permanent acordate în condițiile legii sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 - în original;

j) adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții - în original;

k) procura specială, pentru mandatar - în original și în copie;

l) actele pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau al Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

m) brevetul/atestatul de conferire, în copie certificată de structura care întocmește dosarul de pensionare, sau adeverința, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sau similar;

n) adeverințele, întocmite în condițiile legii, privind câștigul salarial lunar brut/net până la data de 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă în sistemul public de pensii - în original;

o) adeverințele, întocmite în condițiile legii, privind veniturile realizate lunar în unitățile militare aparținând sistemului de apărare națională, ordine publică și securitate națională pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, precum și pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2016 și data trecerii în rezervă/retragere cu drept la pensie - în original, întocmite conform art. 127 alin. (5) și (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;

p) adeverințe/certificate privind stagiul de cotizare realizat în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2015 - în original;

q) adeverințele, întocmite în condițiile legii, privind desfășurarea activității în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverințe întocmite în condițiile legii privind condițiile de muncă deosebite și/sau speciale pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii - în original;

r) decizia de pensionare din sistemul public sau din alte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, în care militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare îndeplinesc cumulativ condițiile de pensionare, în situația prevăzută la art. 26 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

s) adeverință din care să rezulte data încetării plății soldei/salariului lunar(e);

ș) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie militară.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), n)-p) se depun numai în situația prevăzută la art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2, se depune însoțită, după caz, de actele prevăzute la art. 4, precum și de următoarele documente:

a) decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate - în original;

b) documentele care atestă survenirea cauzei invalidante în situațiile prevăzute la art. 40 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare - în original și în copie;

c) adeverință eliberată de instituția de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare - în original.

Art. 6. -

(1) Pentru acordarea pensiei de urmaș, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 3, se depune însoțită de următoarele acte doveditoare:

a) actele prevăzute la art. 4, cu excepția buletinului/cărții de identitate pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar militar, însoțite de certificatul de deces al susținătorului - în original;

b) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie - în original;

c) în situația prevăzută la art. 48 lit. b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, după caz;

d) în situația prevăzută la art. 48 lit. c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, înscrisuri din care să rezulte că invaliditatea s-a ivit în perioada în care copiii se aflau în una dintre situațiile prevăzute la art. 48 lit. a) sau b) din aceeași lege - în original și în copie;

e) dovadă care atestă faptul că soțul supraviețuitor nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori, după caz, că acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) certificate de naștere ale copiilor în vârstă de până la 7 ani, în situația prevăzută la art. 52 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare - în original;

g) documente/dovada/declarație pe propria răspundere care atestă că nu există urmași, în situația prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

h) acte pentru dovedirea calității de unic susținător al părinților militarului, polițistului ori funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare decedat, în situația prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Copiile documentelor depuse direct la casa de pensii sectorială de către urmașul pensionarului militar decedat se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituții.

(3) După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu există obligația transmiterii/păstrării la casa de pensii sectorială, se restituie solicitantului.

Art. 7. -

(1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, transmit dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competente potrivit legii, însoțit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Datele înscrise în cererea de pensionare și în celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de pensionare sunt supuse confidențialității, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operațiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum și în vederea întocmirii unor situații statistice.

Art. 8. -

(1) În situația în care dosarul de pensionare nu conține toate documentele necesare deschiderii tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 4-6, casa de pensii sectorială informează structura care a întocmit dosarul de pensionare sau restituie dosarul acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în vederea completării acestuia. În cazul restituirii dosarului, se comunică în scris solicitantului despre aceasta.

(2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unitățile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în adeverințele emise.

(3) Nedepunerea documentelor necesare completării dosarului de pensionare sau certificării atrage soluționarea de către casa de pensii sectorială a dosarului de pensionare pe baza documentelor existente.

Art. 9. -

Cererea de pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune de către solicitant, cu respectarea competențelor stabilite la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Pentru militarii și funcționarii publici cu statut special care aparțin Ministerului Justiției, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale, cererile de pensionare și celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de pensionare se transmit caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informații, potrivit protocoalelor încheiate între aceste instituții.

CAPITOLUL III Fișa de pensie

Art. 11. -

În cuprinsul fișei de pensie sunt consemnate sintetic datele necesare în vederea emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare ori plății pensiilor militare de stat de către casa de pensii sectorială competentă potrivit legii.

Art. 12. -

(1) Fișa de pensie se întocmește de către structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în trei exemplare, după caz, având următoarea destinație:

a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensionare, împreună cu actele originale pentru care există obligația păstrării, precum și copiile certificate ale celorlalte documente ce însoțesc cererea de pensionare;

b) exemplarul nr. 2 se anexează la memoriul original/dosarul personal al persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu copiile documentelor care constituie dosarul de pensionare;

c) exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea militară/instituția unde s-a depus cererea de pensionare, împreună cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensionare.

(2) În situația în care cererea de pensionare se depune direct la casa de pensii sectorială, aceasta se transmite de îndată, împreună cu actele doveditoare care o însoțesc, centrului militar zonal/județean/de sector, unității militare/inspectoratului județean/structurii sau direcției județene de informații/instituției ori unității, după caz, din raza de domiciliu a urmașilor pensionarilor militari decedați.

(3) Pe baza documentelor comunicate de către casa de pensii sectorială, a memoriului original/dosarului personal, precum și a altor documente pe care le dețin, structurile prevăzute la alin. (2) întocmesc dosarul de pensionare, pe care îl înaintează casei de pensii sectoriale, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 13. -

(1) Înscrierea datelor în fișa de pensie se face doar pe baza înscrisurilor prevăzute de reglementările în vigoare, rezultate din evidențele structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau depuse de persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din aceeași lege sau, după caz, de către urmașii acestora.

(2) Dacă datele din memoriul original/dosarul personal sau din celelalte documente nu sunt complete sau prezintă erori, structura de resurse umane care întocmește fișa de pensie ia măsuri pentru completarea și/sau corectarea acestora, folosind în acest scop orice documente verificabile, astfel încât în fișa de pensie să fie înscrise exclusiv date care să corespundă realității.

Art. 14. -

(1) Completarea rubricilor din fișa de pensie se efectuează potrivit contexturii prevăzute de aceasta.

(2) Completarea fișei de pensie se efectuează obligatoriu cu litere majuscule, înscrise lizibil, cu cerneală/pix de culoare albastră, fără ștersături sau modificări, ori se tehnoredactează.

(3) În situația în care sunt mai multe date de completat decât casetele rezervate la unele puncte din fișa de pensie, acestea se înscriu pe file similare, anexate fișei de pensie, cu menționarea punctului la care se referă, datele respective urmând a fi certificate de persoana care le-a înscris.

Art. 15. -

(1) Fișa de pensie se semnează de către comandantul/șeful structurii emitente, șeful structurii de resurse umane și șeful structurii financiar-contabile.

(2) Persoana care a solicitat pensia militară semnează de luare la cunoștință, confirmând astfel că toate datele înscrise în fișa de pensie sunt reale.

(3) În situația în care solicitantul nu este de acord cu unele înscrisuri, acesta anexează un memoriu cu documente justificative în vederea analizării situației de către structurile abilitate.

Art. 16. -

Partea I a fișei de pensie se completează de către structura de resurse umane și cuprinde datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civilă și domiciliul solicitantului, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale urmașilor prevăzuți de Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

Partea a II-a a fișei de pensie se completează de către structura de resurse umane, cu excepția pct. 7 și 8, care se completează de către structura financiar-contabilă, după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu denumirea, numărul și data emiterii actului privind trecerea în rezervă/direct în retragere/scoatere din evidențele militare/încetare a raporturilor de serviciu, data trecerii în rezervă/direct în retragere/scoaterii din evidențele militare/încetării raporturilor de serviciu, gradul militar, arma, Semnul onorific În Serviciul Patriei sau similar;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieșirii din rândul personalului militar în activitate/încetării raporturilor de serviciu și temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sau din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată;

c) la pct. 4 se specifică, după caz, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidității, potrivit prevederilor art. 32 sau 40 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

3. termenul în care persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a se prezenta la revizuirea medicală periodică;

4. numărul deciziei medicale și data emiterii;

5. emitentul deciziei medicale;

d) la pct. 5 se înscriu:

1. în coloanele nr. 2 și 3, calitățile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna și anul, după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor prevăzute la codurile 5-7 și 10.1;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau aflat în captivitate;

- cod 4 - funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 6.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6.2 - soldat sau gradat voluntar;

- cod 6.3 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 7 - funcționar public cu statut special (polițist);

- cod 8 - cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 9 - șomaj;

- cod 10.1 - perioadele în care a îndeplinit activități pastoral-misionare, duhovnicești și religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, prin încheierea unui contract individual de muncă;

- cod 10.2 - personal clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 11 - avocat;

- cod 12.1 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.2 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 13 - agricultor;

- cod 14.1 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după luna ianuarie 2006;

- cod 14.2 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale, în perioada în care a avut una din calitățile prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- cod 15.2 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale, în perioade în care a avut alte calități decât cele prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- cod 16 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 17 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 18 - beneficiar al plăților compensatorii pentru care contribuția pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

- cod 19.1 - alte situații, în perioada în care a avut una din calitățile prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- cod 19.2 - alte situații, apărute în perioade în care a avut alte calități decât cele prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

2. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, în coloanele nr. 2 și 3, calitățile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna și anul, după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;

- cod 4 - funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6 - funcționar public cu statut special (polițist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 8 - șomaj;

- cod 9 - personal clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 14 - agricultor;

- cod 15 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională;

- cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

- cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990;

- cod 21 - beneficiar al plăților compensatorii pentru care contribuția pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

3. în coloana nr. 4 se completează tipul, numărul și data documentului din care rezultă calitatea respectivă;

e) la pct. 6 se înscriu:

1. în coloanele nr. 2 și 3 calitățile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna și anul, așa cum rezultă din fișa matricolă sau, după caz, din alte acte doveditoare;

2. în coloana nr. 4, tipul grupelor de muncă, respectiv al condițiilor de muncă în care și-a desfășurat activitatea persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

(i) grupa I - "I";

(ii) grupa a II-a - "II";

(iii) condiții deosebite - "D";

(iv) condiții speciale - "S";

(v) alte condiții - "A.C.";

3. în coloana nr. 5, procentul corespunzător activității desfășurate din timpul normal de lucru, care a fost menționat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001;

4. în coloana nr. 6, numărul și data documentului din care rezultă tipul grupelor de muncă sau al condițiilor de muncă respective;

f) la pct. 7 se specifică Situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese sau ultimelor 6 luni de activitate pentru situația în care beneficiarul nu își exprimă opțiunea, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rubricile din tabel se completează prin înscrierea în casetele I-VI, pe orizontală, a elementelor componente ale soldei/salariului lunar(e) realizat(e) la funcția de bază, actualizate, aferente fiecăreia din cele 6 luni, astfel cum sunt prevăzute în contextul formularului, respectiv coeficient/procent și sumă;

g) la pct. 8 se înscriu data - zi, lună, an - până la care persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, au primit solda lunară brută/salariul lunar brut.

CAPITOLUL IV Centralizarea și transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

Art. 18. -

(1) Datele privind veniturile realizate lunar de către persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, din Ministerul Apărării Naționale, în perioada de activitate desfășurată în structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția perioadei 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, se centralizează de către structura financiar-contabilă din unitatea militară la care a fost depusă cererea de pensionare, în situația veniturilor realizate lunar prevăzută în anexa nr. 5.

(2) În situația prevăzută la art. 12 alin. (2), datele prevăzute la alin. (1) se centralizează de către structura financiar-contabilă a centrului militar zonal/județean/de sector.

(3) Structura financiar-contabilă completează situația veniturilor realizate lunar, prin preluarea datelor consemnate în adeverințele întocmite în condițiile legii, care însoțesc cererea de pensionare.

Art. 19. -

Datele prevăzute la art. 18 se centralizează pe baza actelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică și sub formă de înscris de structurile care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfășurării activității de către persoana asigurată în sistemul pensiilor militare de stat sau de unitățile militare care gestionează arhiva unor astfel de documente create de/provenite de la structurile desființate, după caz.

Art. 20. -

(1) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fișa de pensie și în adeverințele de venit lunar se realizează de către unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale potrivit prevederilor dispoziției șefului Statului Major General.

(2) Aplicația informatică prin care se asigură transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, se realizează de către Agenția pentru sisteme și servicii informatice militare.

Art. 21. -

(1) Obligația centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfășurată în unitățile Ministerului Afacerilor Interne revine structurii de resurse umane din unitatea/care deservește unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor și datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică și letrică de structurile financiar-contabile ale unităților care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfășurării activității de către solicitant sau ale unităților care gestionează arhiva unor astfel de documente create/provenite de la unități desființate, după caz.

(2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverințele de venit lunar și în fișa de pensie se realizează de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția generală management resurse umane și Direcția generală financiară.

Art. 22. -

În unitățile Serviciului Român de Informații obligația centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfășurată revine structurilor de resurse umane și financiar-contabile competente.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. -

În situația în care unitatea nu are în compunere structură de resurse umane și/sau structură financiar-contabilă, atribuțiile specifice prevăzute în prezenta metodologie revin structurilor care le asigură din punctul de vedere al resurselor umane și/sau financiar-contabil.

Art. 24. -

Dispoziția prevăzută la art. 20 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 25. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL/INSTITUȚIA . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
NECLASIFICAT
Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

CERERE
pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parțiale

Către Casa de Pensii Sectorială a . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și al (a) . . . . . . . . . ., solicit înscrierea la pensie de serviciu pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parțială conform art. din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, optez* pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și, în acest caz, solicit casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.

Da
Nu

Pentru determinarea bazei de calcul prevăzute la art. 28 alin. . . . . . . . . . . ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit dispozițiilor Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive . . . . . . . . . . (luna/an) - . . . . . . . . . . . (luna/an)

În acest scop depun următoarele:

- carnet de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în original;

- carnet de asigurări sociale seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în original;

- livret militar seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- buletin/carte de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- certificat de naștere și/sau certificat de căsătorie seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- diploma de studii și foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverință de certificare a perioadelor de studii învățământ superior nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

- adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . ., în original;

- adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă . . . . . . . . . ., în original;

- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate și a veniturilor realizate . . . . . . . . . ., în original.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații false, că:

- sunt/nu sunt asigurat(ă);

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc indemnizație - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;

- primesc/nu primesc indemnizație acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig să anunț casa de pensii sectorială, în termen de 15 zile de la data apariției oricărei schimbări în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care îmi este stabilită sau mi se plătește pensia.

În cazul în care nu îmi voi respecta obligațiile asumate prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat și am citit conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

* Dreptul de opțiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 122 din această lege.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL/INSTITUȚIA . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
NECLASIFICAT
Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

CERERE
pentru acordarea pensiei de invaliditate

Către Casa de Pensii Sectorială a . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și al (a) . . . . . . . . . ., solicit înscrierea la pensie de invaliditate și, în temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, optez* pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și, în acest caz, solicit casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.

Da
Nu

Pentru determinarea bazei de calcul prevăzute la art. 28 alin. . . . . . . . . . . ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit dispozițiilor Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive** . . . . . . . . . . (luna/an) - . . . . . . . . . . . (luna/an)

În acest scop depun următoarele acte:

- carnet de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în original;

- carnet de asigurări sociale seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în original;

- livret militar seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- buletin/carte de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- certificat de naștere și/sau certificat de căsătorie seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- diploma de studii și foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverința de certificare a perioadelor de studii învățământ superior nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

- adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . ., în original;

- adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă . . . . . . . . . ., în original;

- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate și a veniturilor realizate . . . . . . . . . ., în original;

- decizia medicală asupra capacității de muncă, în original.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații false, că:

- sunt/nu sunt asigurat(ă);

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc indemnizație - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;

- primesc/nu primesc indemnizație acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig să anunț casei de pensii sectoriale orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care îmi este stabilită sau mi se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat și am citit conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

* Dreptul de opțiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 122 din această lege.

** Nu se completează, în situațiile prevăzute la art. 28 alin. (9) și art. 33 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL/INSTITUȚIA . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
NECLASIFICAT
Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

CERERE
pentru acordarea pensiei de urmaș

Către Casa de Pensii Sectorială a . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., în calitate de soț supraviețuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și al (a) . . . . . . . . . ., solicit înscrierea la pensie de urmaș după susținătorul . . . . . . . . . ., decedat(ă) la data de . . . . . . . . . ., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal . . . . . . . . . ./dosar pensionare nr. . . . . . . . . . ., pentru titularii (numele și calitatea):

1. . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . ;

4. . . . . . . . . . . ;

5. . . . . . . . . . . .

În temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, optez* pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și, în acest caz, solicit Casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.

Da
Nu

Pentru determinarea bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarele 6 luni consecutive . . . . . . . . . . (luna/an) - . . . . . . . . . . (luna/an) din ultimii 5 ani de activitate.**

În acest scop depun următoarele acte:

- carnet de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în original;

- carnet de asigurări sociale seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în original;

- livret militar seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie certificată;

- diploma de studii și foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverința de certificare a perioadelor de studii învățământ superior nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

- adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . ., în original;

- adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă . . . . . . . . . ., în original;

- act doveditor din care să reiasă cauza decesului;

- certificat de deces seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în copie;

- act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);

- adeverința de studii, în original;

- decizia medicală asupra capacității de muncă, în original;

- talon de plată a pensiei sau decizia de pensie, în copie.

DECLARAȚIE

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații neadevărate, că:

- nu am săvârșit infracțiunea de omor sau tentativă de omor asupra susținătorului decedat;

- nu sunt asigurat;

- nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut;

- primesc/nu primesc indemnizații prevăzute de legi speciale - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. . . . . . . . . . .;

- primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;

- nu s-a desfăcut căsătoria cu susținătorul decedat;

- după decesul susținătorului nu m-am recăsătorit;

- nu există urmași [în situația prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare].

Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani și la începerea fiecărui an școlar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei de pensii sectoriale dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmași).

Mă oblig să anunț casei de pensii sectoriale orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care îmi este stabilită sau mi se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat și am citit conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

* Dreptul de opțiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 122 din această lege.

** Nu se completează, în situațiile prevăzute la art. 28 alin. (9) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL/INSTITUȚIA . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
NECLASIFICAT
Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

FIȘA DE PENSIE

PARTEA I

PARTEA a II-a

ANEXA Nr. 5 la metodologie

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL/INSTITUȚIA . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
NECLASIFICAT
Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la metodologie

REGULI
privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie

I. Documentele din dosarul de pensie vor fi ordonate și citite astfel:

1. Pentru pensia pentru limita de vârstă, anticipată și anticipată parțială:

- adresa de înaintare a dosarului;

- cererea de pensionare;

- procura specială;

- fișa de pensie;

- certificatul de naștere, în copie;

- certificatul de căsătorie, în copie;

- carte de identitate, în copie;

- brevetul/atestatul privind acordarea Semnului onorific, în copie, sau adeverința, în original, din care rezultă conferirea Semnului onorific;

- certificatul care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- carnetul de muncă, în original;

- adeverință privind vechimea în muncă, după caz;

- diploma de absolvire a învățământului universitar, copie certificată de structura care întocmește dosarul de pensionare, după caz, documente din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

- livretul militar, în copie certificată de structura care întocmește dosarul de pensionare sau, după caz, document care să ateste situația militară;

- adeverință cu veniturile realizate lunar;

- adeverință privind sporurile cu caracter permanent;

- adeverință privind grupele/condițiile de muncă;

- adeverința/fișa cu locurile de muncă în care a lucrat solicitantul și care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă și activități cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, în copie;

- alte documente, întocmite în condițiile legii.

2. Pentru pensia de invaliditate:

- documentele prevăzute la pct. 1;

- decizia medicală asupra capacității de muncă, în original;

3. Pentru pensia de urmaș:

- documentele prevăzute la pct. 1, pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

- declarația pe propria răspundere;

- actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

- decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

- decizia de pensie și talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

- adeverință de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original.

II. Copiile documentelor ce însoțesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul, potrivit prevederilor art. 6 din metodologie.

ANEXA Nr. 7 la metodologie

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL/INSTITUȚIA . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
NECLASIFICAT
Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

Către

CASA DE PENSII SECTORIALĂ
a Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne/Serviciului Român de Informații

În temeiul dispozițiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem dosarul de pensionare privind pe domnul/doamna . . . . . . . . . ., cuprinzând următoarele documente: . . . . . . . . . . .

Comandantul/Șeful Unității . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(gradul)
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...