Consiliul de Stat

Regulamentul operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste din 01.08.1976

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1976

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

Art. 1. -

Unitatile socialiste efectueaza operatiile de incasari si plati in numerar prin casierie, care se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentului regulament si normelor de organizare si functionare a unitatilor.

In unitatile socialiste care au un volum mare de operatii de incasari si plati, in functie de specificul si complexitatea activitatii, se pot organiza mai multe casierii, ghisee sau puncte de incasari si plati, a caror activitate este coordonata de catre un casier central.

Art. 2. -

Operatiile de incasari si plati in numerar se efectueaza de casieri. La unitatile socialiste care nu au functia de casier prevazuta in statul de functii, atributiile acestuia se indeplinesc de o alta persoana imputernicita de conducatorul unitatii.

In prezentul regulament denumirea de casier se refera si la persoana imputernicita sa efectueze operatii de incasari si plati in numerar.

Imputernicirea de casier poate fi data oricarei persoane incadrate in unitate sau in subunitatile acesteia, care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi gestionar. Personalul cu atributii de control financiar si contabilii pot indeplini atributia de casier numai cu aprobarea expresa data de ministere, celelalte organe centrale ori de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, in conditiile legii.

Art. 3. -

Casierii sint gestionari de mijloace banesti si alte valori, potrivit legii.

Art. 4. -

Casierul nu are dreptul sa incredinteze exercitarea atributiilor sale altor persoane.

In cazul cind casierul lipseste din orice cauza, iar operatiile de casa nu pot fi intrerupte, acestea se vor face de persoana desemnata de casier, cu acordul conducatorului unitatii.

Cind casierul nu desemneaza o persoana ori aceasta nu se prezinta sau cind conducerea unitatii nu este de acord cu persoana desemnata de casier, operatiile de casa vor fi facute de o persoana delegata de conducatorul unitatii.

La operatiile facute de persoana delegata are dreptul sa asiste si persoana desemnata de casier.

Suplinirea casierului in conditiile alin. 2 si 3 se face pe termenul stabilit de conducatorul unitatii, fara a putea depasi 60 de zile. La expirarea termenului stabilit se procedeaza la predarea-primirea gestiunii.

Art. 5. -

Conducatorii unitatilor socialiste raspund de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asigurarii gospodaririi rationale a mijloacelor banesti si apararii integritatii avutului obstesc.

Art. 6. -

Casieria trebuie sa functioneze intr-un spatiu adecvat, in conditiile unei depline securitati. In acest scop, conducatorii unitatilor socialiste sint obligati sa ia masuri pentru a asigura inzestrarea casieriei cu mijloace tehnice de paza si de alarma, in functie de importanta valorilor pastrate si sa asigure conditiile de pastrare a numerarului in cadrul unitatilor si de transport la si de la banci sau celelalte institutii de credit, conform dispozitiilor legale. In cazul in care este necesara, transmiterea sumelor in alta localitate pentru plati se va face prin cele mai apropiate unitati bancare, de credit sau postale.

Art. 7. -

Conducatorii unitatilor socialiste stabilesc programul de functionare a casieriilor, tinind seama atit de orele la care subunitatile trebuie sa depuna sau sa ridice numerarul, cit si de orele fixate pentru efectuarea varsamintelor sau ridicarea numerarului de la banci sau celelalte institutii de credit. Programul de functionare a casieriilor organizatiilor comerciale sau ale unor unitati trebuie sa asigure primirea in aceeasi zi a sumelor incasate de la toate subunitatile sau magazinele din localitate. Pentru unitatile cu program prelungit sau cu volum redus de incasari, termenele de depunere a incasarilor se aproba de banci, la propunerea conducerii acestor unitati.

Art. 8. -

Numerarul si alte valori, precum si documentele de casa ale unitatilor socialiste, se pastreaza in tezaure, case de fier sau dulapuri metalice, care se incuie ori de cite ori casierul paraseste incaperea, iar la sfirsitul zilei de lucru se incuie si se sigileaza.

Art. 9. -

Unitatile socialiste sint obligate sa depuna sumele incasate in numerar la banci sau la celelalte institutii de credit la care au deschise conturi si sa ridice de la acestea numerarul necesar pentru efectuarea platilor, in conditiile prezentului regulament si cu respectarea celorlalte norme legale privind incasarile si platile in numerar.

Art. 10. -

Normele pe baza carora unitatile socialiste pot efectua plati direct din incasari si pot retine numerarul in casierii, de la o zi la alta, termenele si conditiile de depunere a numerarului la banci si la celelalte institutii de credit, eliberarea si utilizarea numerarului, precum si efectuarea controlului bancar asupra acestor operatii, se stabilesc de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, impreuna cu bancile specializate.

Art. 11. -

In exercitarea atributiilor ce le revin in legatura cu operatiile de casa, bancile si celelalte institutii de credit pot cere de la unitatile socialiste, cu exceptia celor din sectorul special, datele care sint necesare, iar acestea au obligatia sa le furnizeze.

CAPITOLUL 2 Efectuarea incasarilor si platilor in numerar

Art. 12. -

Incasarile in numerar ale unitatilor socialiste, altele decit ridicarile de numerar de la banci sau de la celelalte institutii de credit, se fac pe baza de chitanta sau de alte documente cu functie similara aprobate de organele competente.

Ridicarea sumelor in numerar de la banci sau de la celelalte institutii de credit se face pe baza de cecuri de numerar emise de compartimentul financiar-contabil.

Art. 13. -

Emiterea cecurilor de numerar si ridicarea numerarului sint permise numai pentru alimentarea casieriei cu fonduri banesti. Cecurile de numerar se mai pot emite de catre unitatile socialiste care au deschis conturi curente la Casa de Economii si Consemnatiuni si pentru alte operatii decit alimentarea casieriei cu fonduri banesti, dar numai in cazurile aprobate de Casa de Economii si Consemnatiuni.

Art. 14. -

Incasarile in numerar de la persoane fizice sau juridice, reprezentind contravaloarea produselor livrate, a serviciilor prestate, a lucrarilor executate si a altor drepturi ale unitatii socialiste, se efectueaza pe baza documentelor de incasare vizate pentru controlul financiar preventiv, cu exceptia unor incasari de la populatie, pentru care ministerele si celelalte organe centrale au stabilit, potrivit legii, ca acestea sa fie supuse controlului ulterior.

Art. 15. -

Modul de organizare a incasarilor in numerar de catre unitatile comerciale, de transporturi, de prestari de servicii, de gospodarie comunala si de spectacole, se stabileste - pentru marfurile vindute si serviciile prestate populatiei - de ministere, celelalte organe centrale sau de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 16. -

Unitatile socialiste, cu exceptia institutiilor de stat, pot efectua plati direct din incasarile proprii, in scopurile prevazute de dispozitiile legale si in conditiile stabilite prin normele mentionate la art. 10 din prezentul regulament.

Institutiile de stat depun integral, in termenele si conditiile stabilite prin instructiuni ale Ministerului Finantelor, la banci sau la celelalte institutii de credit la care au deschis conturile, direct sau prin posta, sumele incasate ca venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unitati sau activitati, cu exceptia platilor aprobate expres prin dispozitiile legale si a sumelor necesare pentru restituirea veniturilor gresit incasate sau fara cauza.

Este interzisa folosirea numerarului din incasarile unei unitati pentru nevoile altei unitati socialiste, cu exceptia cazurilor prevazute prin dispozitii legale.

Art. 17. -

Unitatile socialiste care nu efectueaza incasari in numerar sau realizeaza incasari mici pot ridica de la banci sau de la celelalte institutii de credit si pot pastra in casierii, de la o zi la alta, pentru efectuarea unor cheltuieli marunte si urgente, sume in numerar, in limita soldului de casa stabilit acestora de catre bancile sau institutiile de credit la care au deschise conturile. In caz de necesitate, bancile sau celelalte institutii de credit pot revizui limita soldului de casa.

Institutiile de stat pot pastra in cadrul limitei soldului de casa numai numerarul provenit din restituiri de avansuri nefolosite, din ridicari din contul de disponibil, precum si alte sume aprobate prin acte normative, cu exceptia birourilor executive ale consiliilor populare comunale si orasenesti care nu au unitate bancara in localitate si care, in scopul evitarii deplasarilor frecvente la banca ale delegatilor acestora pentru ridicarea numerarului necesar efectuarii unor cheltuieli gospodaresti marunte si urgente, pot retine in cadrul limitei soldului de casa si sumele incasate ca venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unitati sau activitati.

Sumele incasate de catre institutiile de stat ca venituri bugetare sau pentru autofinantare, prevazute la art. 16 alin. 2, nu fac parte din limita soldului de casa.

Art. 18. -

Unitatile socialiste carora li se stabileste limita soldului de casa pot pastra in caserii, peste aceasta limita, timp de 3 zile lucratoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicarii, inclusiv ziua platii sau restituirii:

a) sumele necesare pentru plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, pensiilor, premiilor, alocatiilor de stat pentru copii si a altor drepturi asimilate acestora;

b) sumele ridicate de la banci sau de la celelalte institutii de credit pentru plata drepturilor cuvenite donatorilor de singe si donatorilor de lapte de mama, a carausilor care efectueaza transporturi cu mijloace hipo, precum si a cheltuielilor de cazare a personalului unitatilor de constructii sau despagubirilor de orice natura;

c) sumele retinute din retributie sau alte drepturi banesti cu titlu de garantii, de pensii de intretinere sau cu alt titlu, potrivit dispozitiilor legale.

In cazul in care unele plati din cele mentionate la lit. a), b) si c) se fac la subunitati situate in afara localitatii de sediu a unitatii, iar decontarea sumelor nu se poate face in temeiul stabilit, bancile sau celelalte institutii de credit pot acorda, in cazuri temeinic justificate, termene de pastrare a numerarului mai mari de 3 zile, fara a depasi 7 zile lucratoare.

Sumele neachitate in termenele aratate la alin. 1 si 2 se restituie bancii sau institutiei de credit de la care au fost ridicate, urmind a fi eliberate ulterior, la cererea unitatii in cauza, cu exceptia garantiilor retinute, care se depun la C.E.C.

De asemenea, unitatile pot pastra peste limita soldului de casa:

a) sumele incasate dupa terminarea programului de functionare a bancilor, a celorlalte institutii de credit la care isi au deschise conturile sau unitatilor de posta si telecomunicatii, cu conditia sa fie depuse sau utilizate in ziua urmatoare;

b) sumele destinate partilor pentru preluari de produse agricole, la unitati cu astfel de sarcini, potrivit normelor stabilite de catre banci sau celelalte institutii de credit pentru asemenea operatii;

c) numerarul reprezentind venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unitati sau activitati ale institutiilor de stat, care urmeaza a se depune in conditiile si termenele prevazute de instructiunile elaborate de Ministerul Finantelor potrivit art. 16 alin. 2.

Art. 19. -

Platile in numerar se fac pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de persoanele competente.

Art. 20. -

Documentele de plata, vizate si aprobate, se predau casierului de catre compartimentul financiar-contabil.

Art. 21. -

La primirea documentelor de plata, casierul trebuie sa verifice:

a) existenta, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea acestora cu specimenele de semnaturi, comunicate in prealabil casierului;

b) existenta anexelor la documentul de plata.

In cazul nerespectarii uneia dintre aceste conditii, casierul inapoiaza documentele pentru completare si numai dupa ce acestea sint completate efectueaza plata.

Art. 22. -

Platile in numerar se fac persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de acestea pe baza de procura autentificata, speciala sau generala.

Plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor drepturi asimilate acestora catre alte persoane decit cele indicate in documente se poate face pe baza de imputernicire, vizate de seful ierarhic al titularului drepturilor banesti, in cazul in care plata se face unui membru din familia titularului sau altei persoane incadrate in munca in aceeasi unitate.

Procura sau inscrisul de imputernicire ramine la casier si se anexeaza la documentul de plata.

In cazul eliberarii sumelor in numerar pe baza de procura generala, originalul se restituie, retinindu-se o copie certificata de casier si primitor, care se anexeaza la documentul de plata.

Art. 23. -

Pentru platile facute unor persoane din afara unitatii, casierul trebuie sa solicite acestora actele de identitate, inscriind pe documentele de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a eliberat. Prezentarea actelor de identitate se poate solicita si persoanelor din cadrul unitatii, cind se considera necesar.

La efectuarea platilor pentru achizitiile de ambalaje de sticla, deseuri si alte resurse secundare de materii prime si materiale, nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate, indiferent de valoarea achizitiilor.

De asemenea, nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate in cazul platilor facute producatorilor pentru produsele valorificate prin cooperative de consum, in limita unei sume de 100 lei.

Ministerele si celelalte organe centrale vor putea stabili impreuna cu Ministerul Finantelor si bancile finantatoare si alte cazuri de achizitionare a unor produse pentru care nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate.

Art. 24. -

Persoanele care primesc numerarul semneaza pe documentul de plata numai cu cerneala, cu creion chimic sau cu pasta, indicind data primirii sumei.

Daca plata se face catre mai multe persoane, pe baza de state de retributii sau alte documente, primitorii semneaza in rubrica corespunzatoare din aceste documente.

In cazul in care plata se face de catre o persoana care nu are posibilitatea sa semneze personal, primirea sumei se confirma de o alta persoana din unitate, care inscrie pe documentul de plata numele beneficiarului sumei si semneaza. In aceasta situatie, pe documentul de plata se mentioneaza seria si numarul actului de identitate al primitorului, care nu are posibilitatea sa semneze personal, si al celui care a semnat pentru el, precum si unitatea care l-a eliberat.

Dupa efectuarea platii, casierul aplica pe document stampila cu textul "ACHITAT", in cazul in care formularul nu are aceasta mentiune, indicind data operatiei, dupa care semneaza pentru confirmarea platii.

Art. 25. -

Plata retributiilor si a altor drepturi se face de casier pe baza de state de retributii si liste de plata.

In unitatile care au un numar mai mare de sectii sau subunitati, plata retributiilor si a altor drepturi se poate efectua si de catre alte persoane desemnate in mod expres de conducatorul unitatii.

Eliberarea sumelor pentru efectuarea acestor plati se face pe baza de proces-verbal de plati.

Sumele primite de aceste persoane pentru plata retributiilor si a altor drepturi se justifica in termenele stabilite, astfel incit sa se asigure respectarea termenelor prevazute la art. 18.

Plata acestor drepturi nu poate fi facuta de persoane care participa la stabilirea sumelor de plata, la intocmirea documentelor de plata si la verificarea lor, cu exceptia cazurilor aprobate expres de organele aratate la art. 2.

Art. 26. -

La expirarea termenelor prevazute la art. 18, pentru plata retributiilor si a altor drepturi casierul are obligatia:

a) sa aplice pe statul de retributii sau celelalte documente de plata stampila cu textul "ACHITAT" sau sa scrie mentiunea "DEPUS", precum si numarul si data documentului de depunere, in dreptul numelui persoanei careia nu i s-a achitat sumele respective;

b) sa intocmeasca lista nominala a persoanelor care nu au incasat retributia sau alte drepturi;

c) sa mentioneze pe centralizatorul statului de retributii sau al listelor de plata sumele efectiv platite si cele neachitate si sa confrunte aceste sume cu totalul documentelor respective, dupa care semneaza;

d) sa depuna, in termenele prevazute, la banca sau la institutia de credit la care are deschis contul, sumele neplatite.

Plata retributiilor si a altor drepturi neridicate la termen se face pe baza de liste de plata care cuprind: numele si prenumele persoanei care urmeaza sa i se achite drepturile respective, functia acesteia, marca sau numarul matricol, luna in care a figurat in stat, suma de plata si semnatura beneficiarului.

Art. 27. -

Unitatile economice care efectueaza operatii de achizitii, contractari de produse, colectari de deseuri, precum si cooperativele de credit, pot face plati in numerar catre predatori pe baza de borderouri de achizitii sau alte documente specifice aprobate de organele competente.

Art. 28. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...