Banca de Comerț Exterior

Norma nr. 105/1976 privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine efectuate de unitatile socialiste autorizate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 1976

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

In temeiul articolului 2 din Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, se emit urmatoarele Norme privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine efectuate de unitatile socialiste autorizate:

I. Dispozitii generale

1. Unitatile socialiste (denumite in prezentele norme unitati socialiste autorizate) efectueaza operatii de schimb valutar si incasari de mijloace de plata straine pentru prestari de servicii, vanzari de marfuri, taxe vamale, rutiere, portuare, de aterizare si altele, numai in baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala Republicii Socialiste Romania sau Banca Romana de Comert Exterior, dupa caz.

2. Unitatile socialiste autorizate efectueaza operatiile de casa cu mijloacele de plata straine prin subdiviziuni organizatorice (casierii, ghisee de schimb valutar, ghisee de vanzari de mijloace de plata straine catre cetatenii romani, magazine, tonete, chioscuri sau puncte de vanzari de marfuri, ateliere de reparatii, puncte de prestari de servicii, receptii de hoteluri, echipe mobile), care se organizeaza si functioneaza potrivit prezentelor norme si normelor de organizare si functionare a unitatii socialiste autorizate.

Operatiile de casa cu mijloace de plata straine se efectueaza numai de catre persoanele imputernicite in mod expres de conducatorul unitatii socialiste autorizate.

Persoanele imputernicite sa efectueze operatii de casa cu mijloace de plata straine cu calitatea de casier, potrivit dispozitiilor legale.

3. Unitatile socialiste autorizate efectueaza operatiile cu mijloace de plata straine mentionate la pct. 1 numai in valutele efective, cecurile si alte mijloace de plata straine agreate de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si, respectiv, Banca Romana de Comert Exterior, prevazute in normele de lucru privind efectuarea operatiilor cu asemenea mijloace, elaborate de organele ierarhic superioare ale unitatilor autorizate, avizate de Banca Nationala si Banca Romana de Comert Exterior.

4. Operatiile de centralizare si de decontare cu banca a mijloacelor de plata straine, realizate de persoanele imputernicite, se executa prin casieriile valutare.

Prin casieria valutara, in sensul prezentelor norme, se efectueaza urmatoarele genuri de operatii:

- incasarea mijloacelor de plata straine provenite din activitatea de schimb valutar, prestari de servicii, vanzari de marfuri, incasari de taxe vamale si alte incasari asemanatoare, in vederea depunerii lor in mod centralizat la banca;

- alimentarea de la banca cu mijloace de plata straine, in scopul vanzarii lor catre cetatenii romani care calatoresc in strainatate in interes personal sau pentru acordarea de avansuri persoanelor care se deplaseaza in strainatate in interes de serviciu sau pentru alte scopuri, potrivit dispozitiilor legale, in situatiile in care avansurile se ridica global si operatiile au un caracter de frecventa;

- achitarea de comisioane in valuta delegatilor firmelor de turism straine;

- ridicarea de la banca a adeverintelor vamal-valutare in scopul vanzarii sau eliberarii lor catre cetateni romani care calatoresc in strainatate, in tari socialiste.

5. In cazul in care casierul unitatii nu poate efectua si operatiile de casa cu mijloace de plata straine, conducerea unitatii socialiste autorizate poate imputernicii casieria valutara, cu conditia ca persoana respectiva se incadreze in criteriile prevazute de lege pentru a gestiona. Personalul cu atributii de control financiar si contabilii pot indeplini atributia de casier numai cu aprobarea expresa data de ministere, celelalte mari centrale ori de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, in conditiile legii. Denumirea de casier se refera si la persoana imputernicita sa efectueze operatii de casa cu mijloace de plata straine prin subdiviziuni organizatorice mentionate la pct. 2 din prezente norme.

6. Conducatorii unitatilor socialiste autorizate raspund de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie cu mijloace de plata straine. Casieria valutara trebuie sa functioneze intr-un spatiu special amenajat in conditiile unei depline securitati. Conducatorii unitatilor socialiste autorizate sunt obligati sa ia masuri pentru a asigura inzestrarea casieriei cu tezaur, case de fier sau dulapuri metalice si cu mijloace tehnice de paza si de alarma, in functie de importanta valorilor pastrate, si sa asigure conditiile de pastrare a mijloacelor de plata straine in cadrul unitatilor si in timpul transportului la si de la casieria valutara, precum sa si de la unitatile bancare.

7. Unitatile Socialiste autorizate sunt obligate sa-si depuna mijloacele de plata straine incasate la banci si sa ridice de la acestea mijloacele de plata straine necesare efectuarii platilor in conditiile prezentelor norme si cu respectarea celorlalte dispozitii legale privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine.

8. Termenele de depunere la banci a mijloacelor de plata straine realizate de unitatile socialiste autorizate se stabilesc in functie de volumul acestora si distanta fata de unitatea bancara.

In acest scop, unitatea bancara, impreuna cu unitatea socialista autorizata, incheie un proces-verbal in care se specifica termenul de depunere a mijloacelor de plata straine la casieria valutara de catre toate subdiviziunile organizatorice, precum si de catre casieria valutara la unitatea bancara.

Mijloacele de plata straine se depun la casieria valutara, respectiv la unitatea bancara, zilnic sau la alte termene care sa nu depaseasca insa maximum 6 zile indicandu-se in procesul-verbal ora depunerii, atat pentru fiecare subdiviziune organizatorica, cat si pentru casieria valutara.

In cazul unitatilor socialiste autorizate care au subdiviziuni organizatorice autorizate sa functioneze in alte judete, termenele de depunere a mijloacelor de plata straine la casieria valutara sau la banci se stabilesc de banca unde isi au deschise conturile unitatile socialiste autorizate respective si se comunica unitatilor bancare unde urmeaza sa fie depuse sumele incasate.

9. In exercitarea atributiilor ce le revin in legatura cu operatiile de casa cu mijloace de plata straine, bancile pot cere de la unitatile socialiste autorizate datele care le sunt necesare, iar acestea au obligatia sa le furnizeze.

II. Efectuarea incasarilor si platilor cu mijloace
de plata straine

10. Operatiile de casa cu mijloace de plata straine, altele decat ridicarile si depunerile de la si la banca, se fac numai pe baza de documente, stabilite pe feluri de operatii (borderou de schimb valutar, nota de prestatii turistice, factura, bon, borderou de vanzare valuta etc.), aprobate de organele competente. Un exemplar din aceste documente se elibereaza persoanei care a platit sau a incasat suma in valuta. Ridicarea de la banca a mijloacelor de plata straine se face pe baza de cerere tip, semnata de persoanele autorizate. Depunerea la banca a mijloacelor de plata straine, rezultate in operatii de schimb valutar, vanzari de marfuri, prestari de servicii, incasari de taxe vamale si alte incasari asemanatoare, se face pe baza de specificatie. Depunerea la banca a mijloacelor de plata straine rezultate din operatii intamplatoare se face cu foaie de varsamant.

11. Modul de organizare a incasarilor de mijloace de plata straine de catre unitatile de turism, comerciale, de transporturi, de prestari de servicii, se stabileste de ministere, celelalte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, prin instructiuni elaborate de acestea si avizate de Banca Nationala da Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior.

12. Efectuarea de plati direct din incasarile de mijloace de plata straine este interzisa. Unitatile de turism pot efectua plati direct din incasarile de mijloace de plata straine numai pentru restituiri de valuta din operatii de schimb si din vanzari de actiuni turistice ocazionale pe valuta (prestatii interne), neefectuate sau neasigurate integral, precum si pentru achitarea de comisioane pentru prestatii interne delegatilor firmelor de turism straine, conform prevederilor din contracte. De asemenea, prin casieria valutara a unitatii de turism se pot face restituiri de valuta pentru sumele depuse in numerar la punctele de vanzari de marfuri pe valuta in caz de nelivrare integrala a marfurilor comandate, in toate cazurile, platile directe din incasari se fac numai din mijloacele de plata straine provenite din activitatea la care se refera plata.

Pentru abaterile constatate la efectuarea platilor direct din incasari se aplica o penalizare de 0,50%, in lei, calculata asupra sumei platite in valuta la valoarea de decontare a acesteia in lei, in functie de provenienta valutei din care s-a efectuat plata.

13. Imprumutul de mijloace de plata straine intre casierii aceleiasi unitati sau intre unitatile socialiste este interzis.

In asemenea situatii, casierii raspund disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, si material sau civil cand s-au produs pagube.

14. Subdiviziunile organizatorice mentionate la pct. din prezentele norme, autorizate sa efectueze operatii cu mijloace de plata straine, pot retine din incasari, de la o zi la alta, sume in valuta efectiva necesare pentru efectuarea operatiilor de incasari si plati si plati, in limita unor plafoane stabilite de banci, la propunerea unitatilor socialiste. Aceste plafoane pot fi revizuite de banci, in functie de necesitati.

15. Platile si eliberarile de mijloace de plata straine se fac pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de persoanele competente. Fac exceptie restituirile de valute pentru sume de lei neutilizate provenite din operatii de schimb valutar si cele pentru prestari de servicii turistice neefectuate. Pentru aceste cazuri de exceptie, controlul financiar preventiv se exercita de persoanele care, prin natura muncii lor, participa la actul sau operatia supusa controlului financiar preventiv. Asupra acestor operatii se va exercita controlul ulterior cu prioritate si la perioade mai scurte.

16. Platile catre cetatenii straini in mijloace de plata straine se fac numai persoanelor indicate nominal in documente sau celor imputernicite de acestea pe baza de procura autentificata, speciala sau generala. Procura ramane la casier si se anexeaza la documentul de plata.

In cazul eliberarii catre cetatenii straini a mijloacelor de plata straine pe baza de procura generala, originalul se restituie, retinandu-se o copie certificata de casier si primitor, care se anexeaza la documentul de plata.

In ce priveste restituirile de mijloace de plata straine pentru sume de lei provenite din schimb valutar, acestea se fac numai persoanelor straine, identificate prin semnatura data pe borderoul de schimb valutar comparata cu cea din pasaport sau alt act de identitate.

17. Orice plata in mijloace de plata straine catre persoane fizice sau juridice se va putea face numai in masura in care se incadreaza in dispozitiile legale.

III. Acordarea de avansuri in mijloace de plata straine si decontarea lor

18. Unitatile socialiste autorizate pot acorda, prin casieria valutara, avansuri in mijloace de plata straine persoanelor incadrate in unitate, din sumele ridicate de la banci, pentru:

a) efectuarea operatiilor de schimb valutar. Avansul se acorda persoanelor care lucreaza in cadrul ghiseelor de schimb valutar, din sumele ridicate de la banci sau din incasarile proprii, in limita plafonului stabilit de unitatea socialista de comun acord cu banca;

b) eliberarea de mijloace de plata straine cetatenilor romani care calatoresc in strainatate pe cont propriu. MIjloacele de plata straine se acorda titularilor de avans numai din sume ridicate de la banci, in limita planului de plati valutare pentru excursii externe cu turisti romani (excursii organizate si calatorii pe cont propriu) si in conditiile stabilite prin normele de lucru ale Ministerului Turismului, potrivit carora se face si justificarea;

c) cheltuieli de deplasare in strainatate, in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului pe parcurs extern, in cazurile in care acesta nu poate fi achitat in lei, a diurnei, a plafonului pentru cheltuieli cu justificare ulterioara si a cazarii pe timpul deplasarii, cu obligatia de a se justifica avansul in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii;

d) cheltuieli in valuta pentru organizarea unor actiuni turistice in strainatate cu cetateni straini si personal de insotire. Mijloacele de plata straine se acorda titularilor de avans numai din sume ridicate de la banci, in limita planului de plati valutare pentru aceasta activitate si cu respectarea dispozitiilor legale, potrivit carora se face si justificarea.

De asemenea, unitatile socialiste autorizate pot acorda avansuri in mijloace de plata straine pentru darea restului cu ocazia incasarii contravalorii marfurilor si prestarilor de servicii care au preturi, respectiv tarife, stabilite in valuta. Avansul se acorda de unitatea socialista din incasarile proprii sau din sumele ridicate de la banci, in limita unui plafon stabilit de unitatea socialista autorizata, de comun acord cu banca.

Avansurile prevazute la lit. a), c) si d) pot fi acordate cu cel mult 2 zile lucratoare inainte de inceperea operatiilor de schimb valutar sau plecarea in strainatate.

19. Este interzisa acordarea unui nou avans in mijloace de plata straine persoanelor care nu au justificat integral avansul primit anterior, cu urmatoarele exceptii; cand durata delegatiei prevazuta initial a fost prelungita; avansurile ramase asupra casierilor care elibereaza mijloace de plata straine cetatenilor romani care calatoresc in straintate, pe cont propriu, nu acopera necesarul de mijloace de plata straine potrivit dispozitiilor legale. De asemenea, este interzisa transmiterea avansului de la titular la o alta persoana.

20. Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie cel mai tarziu in cursul zilei lucratoare urmatoare inapoierii din delegatie, in cazul avansurilor prevazute la pct. 18 lit. c) si d), sau in limita termenelor stabilite prin dispozitii legale, in cazul celorlalte avansuri, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la incetarea activitatii sau sistarea platilor valutare.

21. Pentru avansurile nejustificate sau nerestituite in termen, titularii de avans platesc o penalizare in lei de 0,50% asupra avansului primit sau asupra sumelor nerestituite in termen, dupa caz, pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea de 0,50% pe zi de intarziere se calculeaza si asupra sumelor primite drept avans, in cazul in care acestea nu au fost restituite cel mai tarziu a doua zi de la data cand titularul de avans a fost instiintat ca deplasarea a fost revocata sau amanata. Penalizarea se calculeaza asupra valorii de decontat in lei a mijloacelor de plata straine respective.

Suma perceputa ca penalizare de intarziere nu va putea depasi debitul datorat.

IV. Evidenta si pastrarea valorilor si a documentelor de casa

22. Evidenta incasarilor si platilor de mijloace de plata straine la casieria valutara se tine cu ajutorul registrului de casa (in valuta) care se intocmeste de casier, pe baza documentelor justificative. In registru, evidenta se tine cantitativ, pe feluri de valute si mijloace de plata straine. Zilnic, casierul totalizeaza operatiile din fiecare zi si stabileste soldul casei, care se reporteaza pe fila din ziua urmatoare. Exemplarul al doilea se ataseaza si se preda compartimentului financiar-contabil, in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi, impreuna cu documentele justificative, sub semnatura in registrul de casa (in valuta). Operatiile de incasari si plati evidentiate in registrul de casa (in valuta) se inregistreaza si in evidenta contabila a unitatii socialiste autorizate.

Sumele in lei rezultate din operatiile cu mijloace de plata straine, inclusiv avansurile, se inregistreaza in registrul de casa al operatiunilor in lei, cu exceptia sumelor in lei, din schimb valutar anterior, primite la plata prestatiilor turistice care au tarife in valuta si care se inregistreaza in registrul de casa (in valuta).

Valorile, precum si documentele de casa, se pastreaza in tezaure, case de fier sau dulapuri metalice, care se incuie ori de cate ori casierul paraseste incaperea, iar la sfarsitul zilei de lucru se incuie si se sigileaza.

23. Subdiviziunile organizatorice mentionate la pct. 2 din prezentele norme, care efectueaza operatii de incasari si plati cu mijloace de plata straine, folosesc in locul registrului de casa (in valuta), pentru evidentierea zilnica sau la sfarsitul fiecarei ture a acestor operatii, situatii recapitulative, situatia operatiilor de incasari si restituiri (cu indicarea fiecarui document, cu defalcare pe feluri de valute si operatii) si specificatia centralizatoare, prevazute in normele de lucru elaborate de forurile tutelare ale unitatilor socialiste autorizate.

V. Dispozitii finale

24. Bancile au dreptul sa verifice, potrivit normelor proprii, disciplina de casa valutara la unitatile socialiste autorizate cu privire la respectarea termenelor de depunere a mijloacelor de plata straine la banci si a normelor de efectuare a incasarilor, platilor si eliberarilor de mijloace de plata straine.

25. Pentru nerespectarea termenelor de depunere a mijloacelor de plata straine la banci se aplica o penalizare de 0,05% pe zi de intarziere. Penalizarea se percepe in lei si se calculeaza asupra valorii in lei de decontat a mijloacelor de plata straine depuse cu intarziere.

Perioada pentru care se calculeaza penalizarea curge din ziua calendaristica urmatoare aceleia in care suma trebuia sa fie depusa pana in ziua ce o precede pe aceea in care mijloacele de plata straine se depun efectiv.

Penalizarile aplicate unitatilor socialiste autorizate se recupereaza de la persoanele vinovate, in conditiile legii.

26. Prevederile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Regulamentului operatiile de casa ale unitatilor socialiste, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976.

27. Prezentele norme se aplica incepand de la data de 1 noiembrie 1976.

Guvernatorul Bancii Nationale Presedintele
a Republicii Socialiste Romania Bancii Romane de Comert Exterior,
V. Malinschi V. Voloseniuc

;
se încarcă...