Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 26/1976 privind economia vinatului si vinatoarea

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 1976 până la 26 octombrie 1996, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 103/1996.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Fauna cinegetica constituie o importanta avutie nationala, a carei gospodarire si valorificare fac parte integranta din planul national unic de dezvoltare economico-sociala a tarii.

Datorita grijii deosebite a conducerii de partid si de stat pentru dezvoltarea economiei vinatului, in ultimul timp s-a realizat o sporire insemnata a efectivelor la principalele specii de vinat.

In vederea ocrotirii mai eficiente a vinatului, a sporirii efectivelor la toate speciile de vinat, a intaririi ordinii si disciplinei in acest sector de activitate, a aparut necesara imbunatatirea legislatiei, in care scop a fost adoptata Legea privind economia vinatului si vinatoarea.

Enuntind regulile de principiu potrivit carora economia vinatului face parte integranta din activitatea de dezvoltare economico-sociala a tarii, legea stabileste sarcinile Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, Departamentului silviculturii, inspectoratelor silvice judetene, ocoalelor silvice si Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, cu privire la gospodarirea vinatului, precum si obligatiile detinatorilor de terenuri cuprinzind fonduri de vinatoare. Sint prevazute, de asemenea, conditiile si perioadele de exercitarea a vinatorii, faptele interzise in scopul ocrotirii vinatului, precum si conditiile in care se fac recoltarea si valorificarea acestuia.

Raspunderea pentru indrumarea si organizarea intr-o conceptie unitara a economiei vinatului si vinatorii revine - potrivit acestei legi - Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, care conduce, indruma si controleaza Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi. Asociatia poate primi in folosinta de la inspectoratele silvice judetene unele fonduri de vinatoare, pe durata determinata, si are obligatia de a valorifica vinatul in limitele sarcinilor defalcate din planul national unic de dezvoltare economico-sociala a Romaniei.

Totodata, pentru a asigura ocrotirea vinatului, in lege sint prevazute raspunderile penale, contraventionale si civile, in cazul incalcarii normelor privind economia vinatului si vinatoarea.

In Republica Socialista Romania, vinatul constituie o bogatie naturala de interes national, prin rolul pe care il are in mentinerea echilibrului ecologic, prin importanta sa sociala in valorificarea frumusetilor patriei.

Statul creeaza conditii de dezvoltare continua a economiei vinatului, precum si pentru exercitarea vinatorii recreativ-sportive, in cadrul masurilor de ridicare permanenta a nivelului de trai material si spiritual al populatiei.

Gospodarirea vinatului se realizeaza intr-o conceptie unitara si trebuie sa conduca la cresterea ponderii acestuia in economia nationala, prin asigurarea unor efective optime de vinat, sporirea continua a potentialului biologic si productiv, popularea cu noi specii si ridicarea permanenta a productivitatii fondurilor de vinatoare.

De asemenea, tinind seama de modificarea conditiilor de existenta a animalelor salbatice, gospodarirea vinatului impune stabilirea unor masuri speciale de ocrotire, in concordanta cu activitatile economice ce se desfasoara pe terenurile ce cuprind fonduri de vinatoare.

Vinatoarea recreativ-sportiva se organizeaza pentru a contribui la reconfortarea oamenilor muncii, la cunoasterea frumusetilor patriei si la dezvoltarea turismului.

Importanta economiei vinatului in dezvoltarea unitara a economiei nationale face necesara existenta unor norme generale obligatorii care sa conduca la intarirea ordinii si disciplinei in acest sector de activitate.

In acest scop, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

Capitolul 1 Dispozitii generale

Art. 1. -

In Republica Socialista Romania, dezvoltarea economiei vinatului - parte integranta a activitatii de dezvoltare economico-sociala planificata a tarii - se infaptuieste in mod unitar potrivit programului de perspectiva elaborat pe baza studiilor, cercetarilor si experimentarilor de specialitate.

Programul de perspectiva privind dezvoltarea economiei vinatului cuprinde evolutia efectivelor de vinat, pe fiecare fond de vinatoare, amenajarea acestor fonduri, inclusiv tehnologiile, aparatura si instalatiile utilizate in acest scop, principalele actiuni de combatere a daunatorilor de orice fel ai vinatului si masurile necesare pentru realizarea bazei furajere, recoltarea si valorificarea superioara a vinatului, asigurarea cadrelor de specialitate si perfectionarea pregatirii acestora.

Art. 2. -

Animalele salbatice aflate in libertate, in rezervatii naturale, in crescatorii de vinat sau complexe de vinatoare, care fac obiectul economiei vinatului, sint cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta lege.

Art. 3. -

Vinatul si conditiile de mediu in care acesta traieste si se dezvolta constituie fondul cinegetic al tarii.

Fondul cinegetic se imparte pe criteriul teritorial, de catre Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, in fonduri de vinatoare, ce se gospodaresc de unitatile prevazute in prezenta lege.

Fondurile de vinatoare se clasifica astfel:

a) fonduri de vinatoare gospodarite de unitati de stat;

b) fonduri de vinatoare date in folosinta Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi;

c) fonduri de vinatoare folosite in scop stiintific sau didactic.

Art. 4. -

Gospodarirea vinatului trebuie sa se realizeze prin metode care asigura mentinerea echilibrului ecologic.

Prin gospodarirea vinatului se realizeaza ocrotirea acestuia impotriva influentelor naturale negative si a altor actiuni daunatoare de orice fel; rationalizarea recoltarii speciilor de vinat care prezinta interes deosebit sub aspect estetic, recreativ-sportiv si stiintific; mentinerea unor efective care sa asigure perpetuarea speciilor; cresterea potentialului biologic al vinatului prin pastrarea si imbunatatirea conditiilor naturale de mediu, precum si prin selectie si dirijare genetica; popularea cu noi specii de vinat; asigurarea bazei furajere; coordonarea activitatii de conservare si inmultire a vinatului cu dezvoltarea industriei, agriculturii si silviculturii; organizarea vinatorii; valorificarea vinatului.

Art. 5. -

Vinatoarea se practica numai de vinatori. De asemenea, pot exercita vinatoarea personalul unitatilor silvice si al Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, precum si personalul, elevii si studentii unitatilor de invatamint silvic, autorizati in acest scop.

Capitolul 2 Gospodarirea vinatului

Art. 6. -

Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii infaptuieste politica partidului si statului in domeniul economiei vinatului si pescuitului sportiv, in care scop:

a) elaboreaza programul de perspectiva privind dezvoltarea economiei vinatului si asigura realizarea acestuia;

b) delimiteaza fondurile de vinatoare in cadrul fondului cinegetic si stabileste conditiile pentru administrarea si folosirea lor;

c) indruma, intr-o conceptie unitara, activitatea de gospodarire a tuturor fondurilor de vinatoare;

d) stabileste masurile necesare pentru dezvoltarea economiei vinatului, ocrotirea si paza acestuia;

e) aproba, la propunerea Departamentului silviculturii, planul anual de recoltare si valorificare a vinatului, pe judete si fonduri de vinatoare, precum si masurile privind reducerea efectivelor la unele specii, indepartarea unor specii din anumite zone sau oprirea partiala ori totala, in mod temporar, a vinatorii pe unele fonduri;

f) stabileste, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, masurile de prevenire a influentelor daunatoare vinatului produse prin unele activitati economice;

g) stabileste, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, masurile necesare pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de vinat culturilor agricole si animalelor domestice.

Art. 7. -

Departamentul silviculturii din cadrul Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii are urmatoarele atributii principale:

a) asigura indeplinirea obiectivelor programului de perspectiva privind dezvoltarea economiei vinatului, in conditiile mentinerii echilibrului ecologic, conservarii si imbunatatirii mediului natural pentru vinat;

b) determina efectivele optime de vinat pe fonduri de vinatoare;

c) organizeaza paza fondurilor de vinatoare in conformitate cu dispozitiile legale privind paza bunurilor si exercita controlul cu privire la indeplinirea obligatiilor de paza;

d) exercita, impreuna cu organele interesate, controlul utilizarii pesticidelor, semintelor tratate chimic sau altor produse toxice daunatoare vinatului;

e) stabileste, cu consultarea organelor de stat competente, masurile necesare pentru cresterea potentialului biologic al vinatului prin selectie si dirijare genetica, pentru popularea fondurilor de vinatoare cu noi specii si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor, daunatorilor si influentelor negative de orice fel asupra vinatului;

f) organizeaza pregatirea de specialitate in economia vinatului a inginerilor, tehnicienilor, padurarilor si celuilalt personal cu sarcini in acest domeniu, prin unitatile de invatamint si cursuri de calificare si de specializare;

g) asigura indrumarea tehnica de specialitate a unitatilor care detin fonduri de vinatoare si controleaza modul de gospodarire a acestor fonduri;

h) urmareste rationalizarea cresterii efectivelor de vinat, tinind seama de interesele economiei vinatului, agriculturii si silviculturii;

i) ia masuri ca lucrarile de ingrijire a padurii, prin taieri de arbori si altele, sa se faca in mod organizat, periodic, pe unitati de productie silvica, in vederea asigurarii linistei vinatului;

j) stabileste poienile si suprafetele din fondul forestier necesar pentru asigurarea hranei vinatului si cresterea corespunzatoare a efectivelor si ia masuri ca aceste terenuri sa nu fie incluse in planurile de impaduriri, iar la reamenajarea padurilor sa fie evidentiate distinct in amenajamentele silvice;

k) organizeaza cercetarea stiintifica referitoare la economia vinatului si asigura dezvoltarea acesteia, precum si perfectionarea tehnologiilor, instalatiilor si aparaturii de specialitate;

l) desfasoara planul de recoltare si de valorificare a vinatului pe fonduri de vinatoare;

m) stabileste numarul de vinatori ce pot fi organizate pe unele fonduri;

n) sprijina practicarea vinatorii recreativ-sportive.

Art. 8. -

Inspectoratele silvice judetene sint obligate:

a) sa asigure ocrotirea vinatului prin paza si amenajarea fondurilor de vinatoare, prin reducerea numarului animalelor daunatoare vinatului, prin aplicarea masurilor de aparare a sanatatii animalelor salbatice si de prevenire a difuzarii bolilor de la acestea la animalele domestice sau la om, precum si prin prevenirea efectelor daunatoare vinatului ce ar putea fi produse de unele activitati economice;

b) sa delimiteze in cadrul fondurilor de vinatoare zone de protectie a vinatului de pina la 1/4 din marimea acestora, unde in perioada de inmultire a vinatului pasunatul si circulatia persoanelor in afara obligatiilor de serviciu sint oprite;

c) sa ia masuri de rationalizare a recoltarii speciilor care prezinta interes deosebit sub aspect estetic, recreativ-sportiv si stiintific;

d) sa constate anual efectivele de vinat existente si sa execute masurile privitoare la perpetuarea speciilor si realizarea unor efective optime de vinat;

e) sa asigure cresterea potentialului biologic al vinatului prin mentinerea si imbunatatirea conditiilor naturale de mediu referitoare in special la hrana, adapost si liniste, prin popularea fondurilor de vinatoare cu noi specii, precum si prin cultivarea de furaje pe unele terenuri forestiere sau improprii pentru agricultura, afectate acestui scop de organul silvic sau agricol competent;

f) sa execute masurile de reducere a efectivelor la unele specii de vinat, de dispersare a acestora din zonele cu concentrari excesive sau de indepartare a unor specii din anumite zone;

g) sa execute masurile stabilite de catre organele sanitar-veterinare impreuna cu inspectoratele silvice judetene si asociatiile judetene ale vinatorilor si pescarilor sportivi, in zonele in care s-au semnalat cazuri de turbare ori epizootii;

h) sa execute planul de recoltare prin organizarea de vinatori;

i) sa desfasoare activitatea de propaganda pentru cunoasterea si ocrotirea faunei salbatice a tarii.

Art. 9. -

Ocoalele silvice raspund de gospodarirea vinatului in mod unitar in fondurile de vinatoare din raza lor de activitate, indiferent de detinatorii acestora.

In fondurile de vinatoare pe care le detin, ocoalele silvice executa masurile de gospodarire, iar in cele date in folosinta altor unitati, indruma si controleaza aplicarea acestor masuri si asigura asistenta tehnica necesara.

Departamentul silviculturii si inspectoratele silvice judetene indruma si controleaza intreaga activitate privind economia vinatului si practicarea vinatorii, efectuata de catre ocoalele silvice sau alte unitati si stabilesc masuri obligatorii de gospodarire unitara a tuturor fondurilor de vinatoare.

Art. 10. -

Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Republica Socialista Romania, organizatie obsteasca cu personalitate juridica si statut propriu, isi desfasoara activitatea de vinatoare si pescuit sportiv sub conducerea nemijlocita, indrumarea si controlul Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii.

Asociatia are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza vinatorii si pescarii sportivi in unitati teritoriale, in vederea educarii lor pentru practicarea corecta a vinatorii si pescuitului sportiv;

b) participa la indeplinirea masurilor privind ocrotirea, inmultirea, popularea, recoltarea si valorificarea vinatului si pestelui in fonduri de vinatoare si bazine sau zone din bazine piscicole naturale, primite in folosinta, si executa obligatiile prevazute la art. 8 lit. a), b), d), e), g), h) si i);

c) ia masuri pentru combaterea daunatorilor vinatului si pestelui si urmareste ca fiecare membru vinator sa recolteze anual numarul de animale daunatoare prevazut in statut;

d) organizeaza unitati economice pentru valorificarea produselor vinatoresti si piscicole, precum si a articolelor de vinatoare si pescuit;

e) participa la manifestarile privind vinatoarea si pescuitul sportiv, organizate pe plan international;

f) stimuleaza practicarea vinatorii recreativ-sportive si a pescuitului sportiv.

In scopul practicarii vinatorii recreativ-sportive, inspectoratele silvice judetene dau in folosinta pe perioade de cel putin zece ani, unitatilor Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, fonduri de vinatoare, prin contracte, in care se vor preciza sarcinile cantitative si valorice - pe etape - privind dezvoltarea economiei vinatului pe aceste fonduri, in conditiile stabilite de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii.

In cazul nerespectarii cu vinovatie a obligatiilor contractuale, ministrul economiei forestiere si materialelor de constructii poate rezilia contractul.

Pentru fondurile primite in folosinta, Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi raspunde de aplicarea masurilor de gospodarire si de executarea lucrarilor de amenajare prevazute in contracte si are dreptul sa recolteze vinatul, in limitele planului de recoltare, precum si sa-l valorifice potrivit sarcinilor defalcate din planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

Art. 11. -

Detinatorii terenurilor pe care se afla fondurile de vinatoare sint obligati:

a) sa aplice, la executarea lucrarilor care ar putea fi daunatoare vinatului, masuri de ocrotire a acestuia si de mentinere a conditiilor naturale de mediu, stabilite impreuna cu unitatea care gospodareste fondul de vinatoare;

b) sa permita amenajarea locurilor de hrana, de adapost, a remizelor si a altor asemenea lucrari de ocrotire a vinatului, daca acestea nu stinjenesc efectuarea lucrarilor agricole si silvice, cu respectarea dispozitiilor legale;

c) sa stabileasca, impreuna cu unitatea care gospodareste fondul de vinatoare, masuri pentru prevenirea pagubelor ce ar putea fi cauzate de vinat la culturile agricole si silvice si sa asigure aplicarea acestora:

d) sa incunostinteze unitatea care gospodareste fondul de vinatoare si organele sanitar-veterinare de stat despre orice boala sau epizootie constatata la animalele salbatice sau la cele domestice, transmisibile la vinat;

e) sa nu stinjeneasca exercitarea vinatorii.

Obligatiile prevazute in prezentul articol revin si consiliilor populare pentru izlazurile, pasunile impadurite si padurile comunale aflate in administrarea lor.

Art. 12. -

In scopul gospodaririi rationale a vinatului, se interzice:

a) tulburarea in mod nejustificat a linistei vinatului in perioadele de inmultire sau de crestere a puilor acestuia;

b) introducerea oricaror specii de fauna straina in natura salbatica a tarii sau popularea unor fonduri de vinatoare fara aprobarea Departamentului silviculturii;

c) tinerea in captivitate a animalelor fara autorizarea Departamentului silviculturii;

d) distrugerea sau degradarea instalatiilor vinatoresti de orice fel, a tablitelor indicatoare de pe terenuri cuprinzind fonduri de vinatoare sau a culturilor de furaje pentru vinat;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...