Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

Se aprobă următoarele ordonanțe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe:

1. Ordonanța Guvernului nr. 8 din 7 august 1992 pentru numirea membrilor consiliilor de administrație și a cenzorilor Fondurilor Proprietății Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1992, cu următoarele modificări:

a) Titlul va avea următorul conținut:

"

Ordonanță pentru numirea temporară a membrilor consiliilor de administrație și a cenzorilor Fondurilor Proprietății Private"

b) Articolul 1 se elimină.

c) Articolul 2 devine articol unic și va avea următorul conținut:

"

Articol unic. -

(1) Consiliile de administrație, membrii acestora și cenzorii Fondurilor Proprietății Private numiți prin Ordonanța din 7 august 1992, potrivit anexei, vor funcționa temporar până la numirea noilor consilii de administrație și a cenzorilor de către Parlament, în condițiile prevăzute de art. 8 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991.

(2) Guvernul va înainta Parlamentului propunerile pentru membrii consiliilor de administrație și pentru cenzorii Fondurilor Proprietății Private în cal mult 5 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României."

d) Se introduce anexa cu următorul conținut:

"

ANEXĂ

A. Fondul Proprietății Private I - Banat-Crișana, cu sediul în Arad:

- Consiliul de administrație:

1. Aristide Dragomir - inginer
2. Adrian Niţu - inginer
3. Ilie Cenan - economist
4. Mircea Borza - jurist
5. Emil Cazan - economist
6. Liviu Lupea - inginer
7. Ioan Florea - economist.

- Comisia de cenzori:

Titulari:

1. Pavel Bolean

2. Dionisie Pop Moldovan

3. Martin Neagu.

Supleanți:

1. Gheorghe Corondan

2. Viorel Crișan

3. Bubi Costi.

B. Fondul Proprietății Private II - Moldova, cu sediul în Bacău:

- Consiliul de administrație:

1. Ionel Aichimioaie - inginer
2. Gheorghe Marcu - economist
3. Marian Enache - jurist
4. Gheorghe Tănăsache - inginer
5. Victor Calapod - economist
6. Cristian Sorin Dumitrescu - economist/jurist
7. Alexandru Matei - inginer.

- Comisia de cenzori:

Titulari:

1. Marcel Radu

2. Virginia Lidia Onofrei

3. Gheorghe Popescu.

Supleanți:

1. Teodor Baruța

2. Monica Husanu

3. Luminița Gemene.

C. Fondul Proprietății Private III - Transilvania, cu sediul în Brașov:

- Consiliul de administrație:

1. Mihai Fercală - economist
2. Florian Firu - economist
3. Cornel Rusu - economist
4. Cornel Ruse - inginer
5. Vasile Bran - inginer
6. Eugen Dijmăreseu - economist
7. Constantin Dan Staicu - inginer.

- Comisia de cenzori:

Titulari:

1. Ion Costache

2. Nicolae Chitu

3. Ottu Bourceanu.

Supleanți:

1. Dumitru Lungu

2. Marilena Holom

3. Ana Poteca.

D. Fondul Proprietății Private IV - Muntenia, cu sediul în București:

- Consiliul de administrație:

1. Ionel Blaga - economist
2. Aurel Dochia - economist
3. Napoleon Pop - economist
4. Dragoş Stănescu - economist
5. Sorin Coclitu - economist
6. Bujor Bogdan Teodoriu - economist
7. Mihai Iordache - inginer.

- Comisia de cenzori:

Titulari:

1. Virgil Cărbunescu

2. Constantin Topciu

3. Ion Tarbujaru.

Supleanți:

1. Gheorghe Vîlceanu

2. Georgeta Zeicu

3. Nicolae Dobran.

E. Fondul Proprietății Private V - Oltenia, cu sediul în Craiova:

- Consiliul de administrație:

1. Liviu Pîrvu - economist/inginer
2. Tudor Ciurezu - economist
3. Ilie Teotoase - economist
4. Ion Miala - economist
5. Ion Dogaru - jurist
6. Radu Berceanu - inginer
7. Ion Predescu - economist.

- Comisia de cenzori:

Titulari:

1. Ioan Filipescu

2. Marin Toma

3. Mihail Antonescu.

Supleanți:

1. Vasile Onofrei

2. Ștefan Stanciu

3. Maria Filip."

2. Ordonanța Guvernului nr. 9 din 7 august 1992 privind organizarea statisticii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 25 august 1992, cu următoarele modificări și completări:

a) Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul conținut:

"

Art. 2. -

(1) Statistica publică din România este organizată și coordonată de Comisia Națională pentru Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului."

b) Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul conținut:

"

(2) Comisia Națională pentru Statistică este autorizată de Guvern să stabilească, în concordanță cu prevederile prezentei ordonanțe, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare și prelucrare, publicarea și difuzarea datelor, astfel încât să se asigure deplina obiectivitate și realitate a cercetărilor și datelor statistice."

c) La articolul 4, în locul alineatelor (2) și (3) care se elimină, se introduce, un nou alineat, cu următorul conținut:

"

Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor, clasificărilor și tehnicilor utilizate în activitatea de statistică, precum și al sistemului de publicații se înființează Consiliul de Orientare a Activității de Statistică, în următoarea componență:

- 4 reprezentanți ai organismelor guvernamentale;

- 4 personalități din învățământul superior de specialitate sau cercetare;

- 3 reprezentanți ai organismelor sindicale;

- 3 reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă;

- 2 reprezentanți ai patronatului;

- 2 reprezentanți ai asociațiilor profesionale;

- 1 reprezentant al asociațiilor pentru protecția consumatorilor;

- 1 reprezentant al Băncii Naționale a României. Președintele Comisiei Naționale pentru Statistică este membru de drept."

d) La articolul 4 se introduc trei noi alineate, cu următorul conținut:

"

Membrii Consiliului de Orientare a Activității de Statistică sunt numiți de către primul-ministru pentru o perioadă de 2 ani, la propunerea organismelor și instituțiilor respective.

Membrii Consiliului de Orientare a Activității de Statistică beneficiază de o indemnizație de participare la ședință, cu excepția reprezentanților administrației publice.

Comisia Națională pentru Statistică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat."

e) Articolul 4 alineatul 4 va avea următorul conținut:

"

Normele metodologice ale Consiliului de Orientare a Activității de Statistică sunt obligatorii pentru Comisia Națională pentru Statistică și aparatul său teritorial, pentru ministere, departamente, servicii publice, organe ale administrației publice locale, regii autonome, societăți comerciale, alți agenți economici de stat sau privați."

f) Articolul 4 alineatul 5 va avea următorul conținut:

"

Atribuțiile Comisiei Naționale pentru Statistică și ale Consiliului de Orientare a Activității de Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

g) Articolul 7 va avea următorul conținut:

"

Art. 7. -

Programul anual al cercetărilor statistice se avizează de către Consiliul de Orientare a Activității de Statistică și se dă publicității, după aprobarea sa de către Guvern."

h) Articolul 19 alineatul (1) va avea următorul conținut:

"

Art. 19. -

(1) Refuzul, întârzierea transmiterii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele și evidențele necesare verificării datelor statistice, neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."

i) La articolul 19 se introduce, după alineatul (1), un nou alineat, cu următorul conținut:

"

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și amenzile se aplică de către personalul Comisiei Naționale pentru Statistică anume împuternicit pentru aceasta."

Cu modificările și completările adoptate, ordonanța va fi republicată în Monitorul Oficial al României.

3. Ordonanța Guvernului nr. 18 din 21 august 1992 privind încetarea activității Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992.

4. Ordonanța Guvernului nr. 19 din 21 august 1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu următoarele modificări:

a) Articolul 27 va avea următorul conținut:

"

Art. 27. -

Nerespectarea prevederilor standardelor obligatorii constituie contravenție dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei pentru persoanele fizice."

b) Articolul 29 alineatul 1 va avea următorul conținut:

"

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către organele de specialitate în domeniu ale administrației publice."

5. Ordonanța Guvernului nr. 20 din 21 august 1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu următoarele modificări:

a) Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul conținut:

"

Denumirile, simbolurile și definițiile unităților de măsură legale și ale multiplilor și submultiplilor lor, regulile de formare și utilizare a acestora, factorii de transformare în unități ale sistemului internațional de unități (SI) a unităților de măsură legale care nu fac parte din sistemul internațional de unități (SI) și, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin standarde române."

b) Articolul 29 punctul I rândul întâi va avea următorul conținut:

"

I. De la 200.000 lei la 500.000 lei:"

c) Articolul 29 punctul II rândul întâi va avea următorul conținut:

"

II. De la 109.000 lei la 300.000 lei:"

d) Articolul 30 va avea următorul conținut:

"

Art. 30. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, împuternicit în acest scop de către directorul general; în cazul constatării unor infracțiuni, organele Biroului Român de Metrologie Legală vor proceda potrivit art. 214 din Codul de procedură penală."

6. Ordonanța Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu următoarele modificări și completări:

a) La articolul 2, după propoziția "În sensul prezentei ordonanțe se înțelege", se introduce un text nou, cu următorul conținut:

"

- calitate: ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesitățile exprimate sau implicite;"

b) Articolul 3 propoziția întâi va avea următorul conținut:

"

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:"

c) Articolul 5 alineatul 2 va avea următorul conținut:

"

Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute"

d) Articolul 10 litera a) va avea următorul conținut:

"

a) libertatea de a lua decizii, la achiziționarea de produse și servicii, fără a li se impune în contracte clauze care pot favoriza folosirea unor practici abuzive în vânzare, de natură a influența opțiunea acestora;"

e) Articolul 20 alineatul 2 va avea următorul conținut:

"

Informațiile trebuie să fie complete, corecte, precise și explicite și să cuprindă denumirea produsului, marca producătorului, cantitatea, prețul, termenul de garanție sau de valabilitate și, după caz, principalele caracteristici tehnice și calitative, compoziția, eventualii aditivi sau ingredienți folosiți, eventualele riscuri previzibile, contraindicații și modul de utilizare, de manipulare, de conservare sau de păstrare, precum și alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse; la produsele alimentare preambalate se menționează și valoarea nutritivă."

f) Articolul 29 alineatul 2 va avea următorul conținut:

"

Guvernul poate stabili atribuții în domeniul protecției consumatori]or și pentru alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și, respectiv, pentru unele servicii publice ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale organizate în județe și în municipiul București."

g) Articolul 33 litera a) va avea următorul conținut:

"

a) au cel puțin 3.000 membri și filiale în cel puțin 5 județe;"

h) Articolul 33 litera b) va avea următorul conținut:

"

b) sunt organizate astfel:

- la nivel local, se constituie ca asociație;

- la nivel județean, se constituie în federație de asociații provenind din cel puțin 5 localități din județ;

- la nivel central, se constituie în confederație; confederația se formează din cel puțin 10 federații care, pe ansamblu, însumează cel puțin 2.000 membri ai asociațiilor."

i) Articolul 34 va avea următorul conținut:

"

Art. 34. -

Asociațiile pentru protecția consumatorilor care sunt constituite în scopul apărării intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele consultative cu rol în domeniul protecției consumatorilor și în care organele administrației publice sunt reprezentate, numai dacă au cel puțin 800 membri."

j) Articolul 38 litera a) va avea următorul conținut:

"

a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administrației publice centrale și locale, în vederea atingerii obiectivelor lor;"

k) La articolul 38 se introduce o nouă literă, a1), cu următorul conținut:

"

a1) de a primi subvenții de la bugetul de stat prin intermediul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor;"

l) Articolul 38 litera c) va avea următorul conținut:

"

c) de a solicita realizarea de produse și servicii în condiții speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor handicapați sau de vârsta a treia;"

m) La articolul 38 se introduce o nouă literă, d1), cu următorul conținut:

"

d1) de a solicita și de a obține informații asupra prețului și caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natură a ajuta la luarea unei decizii asupra achiziționării acestora;"

n) La articolul 38 se introduc două noi litere, g1) și g2), cu următorul conținut:

"

g1) de a iniția acțiuni proprii, în vederea identificării cazurilor în care agenții economici nu respectă drepturile consumatorilor prevăzute de lege, și de a sesiza, în cadrul unei proceduri de urgență, organele de specialitate ale administrației publice abilitate să acționeze în domeniul protecției consumatorilor;

g2) de a putea participa la acțiuni de supraveghere pe piață, împreună cu organele administrației publice abilitate să acționeze în domeniul protecției consumatorilor."

o) Articolul 55 va avea următorul conținut:

"

Art. 55. -

Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor din art. 25-27 din acea lege, ale Codului penal și ale ~Codului~ de procedură penală."

Cu modificările și completările adoptate, ordonanța va fi republicată în Monitorul Oficial al României.

7. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 26 august 1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu următoarele modificări:

a) Articolul 1 va avea următorul conținut:

"

Art. 1. -

Până la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural național, persoanele fizice sau juridice deținătoare, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile au obligația de a le păstra și conserva."

b) Articolul 2 alineatul 2 va avea următorul conținut:

"

În ce privește bunurile mobile, până la apariția legii speciale, calitatea de bun aparținând patrimoniului cultural național poate fi atestată, la solicitarea deținătorului, prin expertiză de către specialiști desemnați în acest scop. Pentru situații de contraexpertiză sau atunci când nu există specialiști la oficii, desemnarea specialiștilor se face de Comisia Muzeelor și Colecțiilor și de Ministerul Culturii."

c) Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul conținut:

"

Scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile, temporar sau definitiv, de către persoane fizice sau juridice, se poate face numai cu prezentarea la unitățile vamale a adeverinței eliberate de oficiul local pentru patrimoniul cultural național de pe raza de domiciliu al solicitantului, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele Ministerului Culturii și Comisiei Muzeelor și Colecțiilor."

d) La articolul 5 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:

"

Până la apariția legii speciale, este interzisă scoaterea definitivă din țară a bunurilor culturale mobile, aparținând patrimoniului cultural național, cu excepția creației artistice curente."

e) La articolul 6 alineatul 1 se elimină litera c).

f) Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul conținut:

"

Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, ca organ operativ al Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, își exercită competențele în teritoriu prin specialiștii desemnați în acest scop."

g) Articolul 8 se elimină.

h) Articolul 9 va avea următorul conținut:

"

Art. 9. -

Constituie contravenții următoarele fapte dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) trecerea peste frontieră sau încercarea de trecere peste frontieră fără autorizație a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național;

b) trecerea peste frontieră fără autorizație a bunurilor culturale mobile care nu aparțin patrimoniului cultural național, susceptibile a face parte din acesta.

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."

Acesta este un fragment din Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 11/1994:
Art 1
Articol unic "
Art 2 "
Art 7 "
Art 19 "
Art 27 "
Art 30 "
Art 34 "
Art 55 "
Art 1 "
Art 9 "
;
se încarcă...