Parlamentul României

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică

Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 noiembrie 1994 până la 31 mai 2011, fiind înlocuit prin Lege 98/1994(r1);
Formă aplicabilă de la 16 noiembrie 1994 până la 23 aprilie 2008, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 24 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Contravenții la normele privind avizarea și autorizarea sanitară Modificări (2)

Art. 1. - Modificări (3)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei:

a) nesolicitarea, de la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, a avizului sanitar pentru proiectarea, amplasarea și executarea construcțiilor de locuințe sau de unități, precum și pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destinației construcțiilor și instalațiilor autorizate sanitar;

b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătății sau de Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial pentru folosirea în procesele tehnologice de orice fel a unor substanțe și tehnologii noi;

c) nesolicitarea, de la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, a autorizației sanitare de funcționare pentru persoane juridice, unități și persoane fizice care desfășoară activități la domiciliu, cu 15 zile înainte de intrarea în funcțiune a acestora ori funcționarea în alte condiții decât cele prevăzute de autorizația sanitară;

d) nesolicitarea, de la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, a revizuirii condițiilor sanitare de funcționare, anual și ori de câte ori se produc modificări față de situația acestora la data autorizării.

Art. 2. - Modificări (2)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: Modificări (1)

a) nerespectarea de către persoanele juridice a clauzelor impuse prin avizul sanitar eliberat pentru fiecare obiectiv în parte, privind proiectarea, amplasarea și executarea construcțiilor și instalațiilor de orice fel; Modificări (1)

b) funcționarea oricărei unități fără autorizație sanitară; Modificări (1)

c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial care au drept scop prevenirea ori combaterea bolilor transmisibile, a intoxicațiilor accidentale favorizate și întreținute de factorii nocivi ca urmare a poluării mediului de viață și de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) punerea în consum public de noi sortimente de produse alimentare neavizate de către Ministerul Sănătății. Modificări (1)

CAPITOLUL II Contravenții la normele de igienă referitoare la zonele de locuit

Art. 3. - Modificări (2)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, fum, reziduuri lichide sau solide rezultate din activități cu caracter industrial în zonele locuite, din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanțe; Modificări (1)

b) producerea în mod repetat a zgomotelor care depășesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare pentru zonele locuite; Modificări (1)

c) nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă în locuințele și gospodăriile proprii, dacă aceasta creează riscul răspândirii unei epidemii;

d) neefectuarea periodică, de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanți de orice natură, a autocontrolului de laborator în zona de protecție sanitară;

e) nerespectarea de către persoane juridice, unități și persoane fizice a distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare, față de zonele locuite.

Art. 4. -

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 la 2.000.000 lei poluarea atmosferei, din zonele locuite, cu pulberi, gaze și vapori ce conțin substanțe dăunătoare sănătății, peste limitele maxime admise de normele în vigoare.

Repetarea abaterii duce la retragerea autorizației de funcționare.

CAPITOLUL III Contravenții la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populației

Art. 5. - Modificări (2)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 la 200.000 lei: Modificări (1)

a) neîntocmirea de către persoanele juridice care exploatează instalații centrale de aprovizionare cu apă potabilă a regulamentului de exploatare și funcționare a acestora, precum și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial;

b) neasigurarea menținerii stării de curățenie pe întreg teritoriul a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă potabilă, atât în clădirile cu diferite instalații, cât și pe terenul din jurul acestora;

c) neanunțarea Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial asupra producerii de avarii la nivelul instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă potabilă, a intervențiilor asupra rețelelor de apă potabilă sau cu privire la oprirea de distribuție a apei în rețea, precum și neanunțarea populației asupra duratei întreruperilor în furnizarea apei. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (1)

a) neasigurarea de către conducătorii unităților de orice fel a apei potabile pentru nevoile menajere sau transportul ori distribuirea apei de băut în condiții neigienice;

b) neasigurarea în mod curent a ascensiunii apei potabile până la ultimul nivel al clădirilor înzestrate cu hidrofoare, nefuncționarea acestora sau neinstalarea lor, acolo unde lipsesc, de către persoanele juridice care administrează aceste clădiri;

c) neamenajarea în locuri de mare aglomerare - piețe, târguri, parcuri, străzi de mare circulație, gări, autogări, stadioane și altele -, precum și în incinta marilor obiective economice și social-culturale, a instalațiilor de băut apă tip "artezian", dacă aceste locuri au posibilitatea de racordare la rețeaua de aprovizionare cu apă potabilă a localității sau surse proprii;

d) neasigurarea, de către persoanele juridice care exploatează instalațiile centrale de aprovizionare cu apă potabilă, a rezervei de apă pentru populație, care să acopere necesarul minim pentru 12 ore, în caz de avarie.

Art. 7. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: Modificări (2)

a) neasigurarea și neefectuarea controlului potabilității apei în condițiile stabilite de Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, de către unitățile de orice fel care exploatează instalații de aprovizionare cu apă centrale și locale; Modificări (2)

b) clorinarea defectuoasă a apei distribuite populației ca apă potabilă, tradusă prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,1 mg/dm3 în rețeaua de distribuție până la capetele de rețea sau depășirea concentrației de 0,5 mg/dm3; Modificări (1)

c) neefectuarea hiperclorinării apei pentru primele cantități distribuite după o întrerupere și în următoarele situații: Modificări (2)

- înainte de darea în exploatare a instalațiilor noi; după modificări ale procesului tehnologic; după remedieri, revizii sau recondiționări;

- când nu există garanția securității rețelei de distribuție, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din rețea;

- în situații epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecțioase;

d) neasigurarea de către persoanele juridice care exploatează instalații centrale de aprovizionare cu apă potabilă a unei rezerve de clor și coagulant pentru minimum 30 de zile de funcționare; Modificări (2)

e) utilizarea, de către persoane fizice și juridice autorizate, la prepararea de băuturi răcoritoare, produse culinare și altele, a unor surse de apă fără a cunoaște indicatorii de calitate ai apei respective; Modificări (1)

f) nerespectarea contraindicațiilor medicale ca urmare a îmbolnăvirii sau portajului de germeni patogeni, în utilizarea personalului instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă potabilă; Modificări (1)

g) neremedierea deficiențelor tehnice și neîntreținerea salubrității surselor și instalațiilor de aprovizionare cu apă - hidranți, cișmele, fântâni, puțuri, captări de izvoare -, precum și a vecinătății acestora de către cei care le exploatează sau le folosesc; Modificări (1)

h) nerespectarea, de către unitățile de orice fel care exploatează instalațiile centrale de aprovizionare cu apă potabilă, a obligației de a întreține aceste instalații în condițiile proiectate și de perfectă funcționare; Modificări (2)

i) utilizarea apelor necorespunzătoare standardelor de stat în vigoare pentru irigarea culturilor agricole.

Art. 8. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200.000 la 2.000.000 lei: Modificări (1)

a) folosirea unor surse de apă care nu îndeplinesc condițiile de calitate și care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin standardul de stat în vigoare pentru apa potabilă; Modificări (2)

b) darea în consum public, ca apă pentru băut, a apei care nu corespunde condițiilor de potabilitate prevăzute în standardele de stat în vigoare; Modificări (1)

c) efectuarea de racorduri, comunicații și legături ale rețelei de apă potabilă cu orice alte rețele de apă nepotabilă; Modificări (1)

d) nerespectarea obligației prevăzute în normele de igienă în vigoare privind tratarea apei în cazul utilizării surselor de suprafață pentru instalații centrale de aprovizionare cu apă potabilă;

e) neasigurarea măsurilor de protecție sanitară și neinstituirea zonelor de protecție sanitară cu regim sever și de restricție a surselor de apă potabilă, a surselor de ape minerale pentru cura internă, a construcțiilor de captare și înmagazinare, a instalațiilor de tratare, a aducțiunilor, stațiilor de pompare și a rețelelor de distribuire stabilite prin dispoziții legale; Modificări (1)

f) depunerea reziduurilor solide și lichide de orice fel în vecinătatea surselor de apă potabilă și folosirea fântânilor ca puțuri absorbante pentru ape reziduale; Modificări (1)

g) absența clorului rezidual liber la intrarea în rețeaua de distribuție sau la capetele de rețea ale instalațiilor centrale de alimentare cu apă; Modificări (1)

h) nemarcarea vizibilă a surselor și a rețelelor de apă din incinta unităților de orice fel și a locurilor publice care nu corespund condițiilor de potabilitate. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Contravenții la normele de igienă privind colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (1)

a) neîntocmirea, de către persoanele juridice care exploatează rețele stradale de canalizare, a regulamentului de exploatare și întreținere a acestora și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;

b) neîntreținerea în permanentă stare de funcționare a instalațiilor interioare - closete, băi, lavoare, spălătorii și altele - de către agenții economici, instituțiile social-culturale, precum și de către asociațiile de locatari și persoanele fizice; Modificări (1)

c) neasigurarea unităților de orice fel, a asociațiilor de locatari și a gospodăriilor individuale cu recipienți pentru colectarea reziduurilor menajere, amplasați în condiții salubre, în spații special amenajate - camere de gunoi sau platforme racordate la rețeaua de apă și de canalizare, spălate și dezinfectate -, menținuți în stare bună, reparați, spălați și dezinfectați, suficienți numeric pentru înmagazinarea reziduurilor pe timp de minimum 2-3 zile; Modificări (1)

d) amplasarea și folosirea, pentru îndepărtarea și neutralizarea reziduurilor menajere, a gropilor de gunoi în alte condiții decât cele prevăzute de normele de igienă în vigoare.

Art. 10. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 la 750.000 lei: Modificări (1)

a) amplasarea closetelor cu groapă simplă la distanță mai mică față de sursele de apă decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare, precum și neefectuarea întreținerii și dezinfecției acestor closete, cât și a altor tipuri de closete fără apă curentă;

b) neasigurarea imobilelor cu subsol, situat sub nivelul rețelei de canalizare, cu pompe pentru evacuarea în permanență a apei; Modificări (1)

c) neevacuarea conținutului instalațiilor mici de colectare a apelor uzate - haznale, puțuri absorbante, closete - de către serviciile de vidanjare în termen de 7 zile de la cererea celor interesați;

d) folosirea în alte scopuri a utilajelor și mijloacelor de transport pentru colectarea și transportul apelor uzate fecaloid-menajere, precum și neîntreținerea lor în stare permanentă de funcționare prin reparare, spălare și dezinfecție;

e) neîndepărtarea cadavrelor de animale în condițiile prevăzute de normele în vigoare de către deținătorii de animale; Modificări (1)

f) îndepărtarea de către persoane juridice, unități și persoane fizice a apelor uzate fecaloid-menajere și industriale în alte locuri decât în rețeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, de instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate; Modificări (1)

g) neîntreținerea în stare de funcționare a instalațiilor mici de colectare a apelor uzate de tipul haznalelor vidanjabile și a puțurilor absorbante, precum și vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor; Modificări (1)

h) neracordarea instalației de canalizare interioară a locuințelor la rețeaua publică de canalizare, acolo unde există această rețea;

i) nerealizarea de către întreprinderile sau serviciile de salubritate a măsurilor permanente de întreținere igienică și dezinfecție a vehiculelor și utilajelor de salubritate ori a măsurilor de prelucrare sanitară a reziduurilor depozitate, stabilite prin normele de igienă în vigoare; Modificări (1)

j) nerespectarea de către serviciile sau întreprinderile de salubritate a normelor de igienă pentru întreținerea salubrității străzilor, parcurilor, piețelor și pentru ridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere și de stradă.

Art. 11. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200.000 la 3.000.000 lei: Modificări (2)

a) utilizarea reziduurilor fecaloide umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă;

b) neefectuarea epurării apelor uzate înaintea deversării lor în bazine naturale;

c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă ori a cadavrelor de animale, pe alte locuri decât cele anume stabilite de consiliile locale și prin alte sisteme decât cele prevăzute de normele sanitare în vigoare;

d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecției și deratizării rampelor de depozitare a reziduurilor solide; Modificări (1)

e) funcționarea defectuoasă a instalațiilor de epurare a apelor uzate fecaloid-menajere și de neutralizare a apelor industriale, astfel încât să provoace poluarea mediului - apă, aer, sol; Modificări (1)

f) neasigurarea epurării biologice și a neutralizării agenților nocivi din apele uzate provenite de la unitățile sanitare - spitale de boli infecțioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice -, precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau cu substanțe radioactive ori cu substanțe chimice; Modificări (1)

g) deversarea în canale deschise care străbat centre populate a apelor reziduale fecaloid-menajere și a apelor reziduale toxice, industriale și radioactive și neîntreținerea acestor canale în stare permanentă de funcționare prin curățare și reparare a defecțiunilor;

h) nesolicitarea avizului sanitar de la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial pentru stabilirea amplasamentului și pentru amenajarea de rampe, locuri și instalații de depozitare, prelucrare și neutralizare a reziduurilor solide menajere, industriale, de stradă, a vidanjului și a cadavrelor de animale; Modificări (1)

i) nesolicitarea avizului sanitar de la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial pentru amplasarea sau extinderea de cimitire umane;

j) nesolicitarea avizului Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial pentru strămutarea cimitirelor umane înainte de trecerea a 40 de ani de la ultima înhumare;

k) nedotarea cu closet a locuințelor, a unităților de orice fel, cât și neamplasarea, nedimensionarea și neconstruirea acestuia corespunzător normelor de igienă în vigoare.

CAPITOLUL V Contravenții la normele de igienă referitoare la unitățile în care se desfășoară activități social-culturale, la colectivitățile temporare de muncă sau recreere și la unitățile de prestări de servicii pentru populație Modificări (1), Referințe (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 la 250.000 lei: Modificări (1)

a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată în sălile unităților în care se desfășoară activități culturale: teatre, cinematografe, săli publice și altele;

b) neafișarea la loc vizibil a măsurilor de igienă ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către factorii răspunzători;

c) neîntreținerea în permanentă stare de curățenie a echipamentului de lucru al personalului din saloanele de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică, precum și al personalului agenților prestatori de servicii către populație;

d) nedotarea cu săpun, prosoape și hârtie igienică a grupurilor sanitare publice și neîntreținerea igienică a acestora prin spălare și dezinfecție. Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (2)

a) neasigurarea în băile publice și în unitățile de frizerie, coafură și cosmetică a lenjeriei fierte și călcate, schimbată după fiecare persoană; Modificări (2)

b) neîntreținerea în stare de funcționare și curățenie a instalațiilor interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, a sifoanelor de pardoseală, a anexelor sanitare - dușuri, băi, closete, lavoare -, prin efectuarea reparațiilor necesare și a spălării și dezinfecției zilnice;

c) neasigurarea, în încăperile de dormit ale colectivităților temporare, a suprafeței și cubajului de aer pentru un pat prevăzute de normele de igienă în vigoare; Modificări (1)

d) admiterea în dormitoarele din șantiere, întreprinderi, exploatări forestiere și agricole, cămine, cantonamente, internate, creșe și colectivități de copii și adolescenți, a unui număr mai mare de persoane decât permite capacitatea autorizată și neasigurarea pentru fiecare persoană cazată a unui pat individual;

e) amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse, fără avizul sanitar al Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial;

f) neasigurarea, în unitățile de cazare, a inventarului moale și a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate și nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei și respectarea circuitului acesteia;

g) neîntreținerea plajelor în permanentă stare de curățenie și neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igienă în vigoare;

h) neîntreținerea bazinelor de înot prin spălarea și dezinfecția acestora, primenirea și dezinfecția apei corespunzător normelor de igienă în vigoare; Modificări (1)

i) neasigurarea, pentru bazine de înot și pentru ștranduri, a vestiarelor, grupurilor sanitare separate pentru femei și bărbați, în numărul prevăzut prin normele de igienă în vigoare; Modificări (1)

j) neefectuarea dezinfecției, după fiecare persoană, a instrumentarului utilizat în unitățile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică sau folosirea pentru aceasta a altor produse decât cele stabilite de normele de igienă în vigoare;

k) servirea în unități de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică a persoanelor care suferă de boli ale pielii, părului sau unghiilor și nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-menționată; Modificări (1)

l) neîntreținerea stării de curățenie, neefectuarea reparațiilor necesare bunei funcționări a ferestrelor, ușilor, instalațiilor de ventilație, iluminat și încălzit, precum și neefectuarea dezinfecției și dezinsecției mijloacelor de transport în comun în conformitate cu normele de igienă în vigoare; Modificări (1)

m) neasigurarea, în sediul persoanelor juridice și în anexele aferente, a curățeniei permanente, a efectuării operațiunilor de menținere a stării de curățenie, a operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, după caz, precum și a îndepărtării reziduurilor solide în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;

n) neasigurarea întreținerii construcțiilor băilor publice și instalațiilor aferente acestora pentru asigurarea funcționării în permanență la parametrii proiectați și a menținerii permanente a stării de curățenie în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare; Modificări (1)

o) neefectuarea dezinfecției încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile.

Art. 14. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei: Modificări (1)

a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform cu standardele în vigoare pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii, aparținând unităților de orice fel și din mijloacele de transport; Modificări (1)

b) amenajarea ștrandurilor fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea și dotarea acestor unități;

c) instalarea de campinguri fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea, dotarea cu anexe speciale și capacitatea acestora.

CAPITOLUL VI Contravenții la normele de igienă pentru unitățile sanitare cu paturi Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 la 250.000 lei: Modificări (2)

a) depășirea capacității unităților sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate, numărul maxim de paturi în saloane și cubajul minim necesar de aer al saloanelor, prevăzute de normele în vigoare, cu excepția unor situații deosebite;

b) neasigurarea, în fiecare secție de spitalizare, a spațiilor și a condițiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum și pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecții;

c) neasigurarea, în unitățile și în spațiile care acordă asistență medicală pentru copii, a spațiului de cazare și a condițiilor de igienă pentru mame însoțitoare, precum și internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătății; Modificări (1)

d) neasigurarea pentru unitățile sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă potabilă care să asigure necesarul pentru o perioadă de 12 ore, precum și a cantității de apă caldă necesară igienei individuale a bolnavilor și a personalului, precum și pentru igiena localului, spălarea lenjeriei, pregătirea alimentației și altele;

e) neasigurarea funcționării sistemelor de încălzire, confortului termic al bolnavilor, potrivit cu nevoile lor specifice; Modificări (1)

f) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele și secțiile de boli infecțioase.

Art. 16. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (1)

a) neasigurarea apei potabile distribuite prin rețea și prin obiecte sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistență medicală, în spațiile de deservire igienică a bolnavilor și în serviciile tehnico-medicale și gospodărești;

b) neasigurarea, în unitățile sanitare cu paturi, a dotării și a numărului de obiecte sanitare stabilite prin normele sanitare în vigoare; Modificări (1)

c) neasigurarea unităților sanitare cu paturi, cu instalații pentru incinerarea reziduurilor care au potențial infectogen, inclusiv a acelor și seringilor de unică folosință.

Art. 17. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei neasigurarea, de către unitățile sanitare cu paturi, a incinerării în crematoriul propriu, întreținut în stare permanentă de funcționare, a reziduurilor septice și a altor reziduuri cu indicația de a fi incinerate. Modificări (1)

CAPITOLUL VII Contravenții la normele privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile

Art. 18. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei: Modificări (1)

a) neanunțarea bolnavilor de boli transmisibile la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, conform dispozițiilor Ministerului Sănătății; Modificări (1)

b) internarea bolnavilor în spitale sau secții de boli infecțioase neprecedată de măsuri de igienă individuală și neasigurarea, de către conducerea spitalului sau a secției, a decontaminării vehiculului cu care au fost transportați bolnavii;

c) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a triajului epidemiologic zilnic al copiilor din colectivitățile de preșcolari, precum și neefectuarea după fiecare vacanță școlară a triajului epidemiologic înaintea reînceperii activității de învățământ;

d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice preliminare care să ducă la depistarea de bolnavi, contactați, convalescenți și purtători de germeni, precum și neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecțiilor;

e) neaplicarea, de către personalul medico-sanitar de la dispensarele medicale și de la unitățile sanitare cu paturi, a măsurilor privind depistarea, prelucrarea și evidența persoanelor infestate cu paraziți; Modificări (1)

f) neasigurarea de către persoanele juridice a aprovizionării cu materiale necesare curățeniei, dezinfecției, dezinsecției și deratizării. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei:

a) neaplicarea de către personalul medico-sanitar a măsurilor privind planificarea vaccinărilor, efectuarea vaccinărilor și revaccinărilor conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății și ținerea la zi a evidențelor primare;

b) nerespectarea instrucțiunilor privind păstrarea și folosirea produselor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic, recomandate de unitățile producătoare;

c) modificarea circuitelor în unitățile sanitare cu paturi sau ambulatorii fără avizul Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial;

d) neefectuarea dezinfecției terminale în focarele de boli transmisibile;

e) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic asupra consecințelor medicale și penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum și neprecizarea acestor măsuri;

f) nerespectarea de către persoanele fizice, suspecți și convalescenți de boli transmisibile, purtători sănătoși de germeni patogeni, precum și de către persoanele juridice a măsurilor stabilite de Ministerul Sănătății în scopul prevenirii și combaterii bolilor transmisibile: vaccinări și revaccinări, examene clinice și de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice instituite în colectivități.

Art. 20. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000 la 300.000 lei:

a) predarea către cei în drept a cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile sau eliberarea avizului sanitar de transport al acestor cadavre, de către spitalul sau dispensarul medical teritorial, fără aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor;

b) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al unităților medicale cu paturi și ambulatorii, de stat sau particulare, a măsurilor care să prevină producerea sau răspândirea de infecții la persoanele care beneficiază de asistență medicală în aceste unități;

c) nerespectarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor de boli transmisibile, eliberarea avizului epidemiologic;

d) efectuarea transportului cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără avizul spitalului sau al dispensarului medical teritorial; Modificări (1)

e) depunerea la capelă a decedaților prin boli transmisibile, transportul în sicriu deschis spre cimitir sau crematoriu, precum și efectuarea transportului de cadavre în afara localității în care s-a produs decesul, indiferent de cauza decesului, în alte condiții decât cele stabilite prin normele de igienă în vigoare;

f) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data înhumării sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial în termen de 1-7 ani de la data înhumării, ca și exhumarea în alte condiții decât cele stabilite prin avizul Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial.

Art. 21. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei:

a) neasigurarea, de către întreprinderile și instituțiile de orice profil care lucrează cu produse patologice, a sterilizării sau incinerării reziduurilor septice și a altor reziduuri care au astfel de indicații;

b) nerespectarea măsurilor de sterilizare a instrumentarului medico-chirurgical în toate instituțiile medico-sanitare ambulatorii sau cu paturi, de stat sau particulare, conform dispozițiilor Ministerului Sănătății.

CAPITOLUL VIII Contravenții la normele de igienă privind alimentele și protecția sanitară a acestora Modificări (1), Referințe (1)

Art. 22. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 150.000 lei: Modificări (2)

a) utilizarea personalului de întreținere a curățeniei din anexele sanitare și din curți la manipularea alimentelor ori la întreținerea curățeniei utilajelor sau încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor;

b) utilizarea, la întreținerea curățeniei din afara sălilor de producție, din anexele sanitare, din curți și altele asemenea, a salariaților care lucrează în procesele tehnologice de producție alimentară, la prelucrarea sau la manipularea alimentelor; Modificări (1)

c) neefectuarea operațiunilor manuale de curățare a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru și ambalajelor în condițiile stabilite de normele de igienă în vigoare;

d) așezarea, chiar și provizorie, direct pe trotuar, în curți sau pe pardoseala încăperilor, a gheții artificiale, precum și a navetelor și tăvilor folosite la transportul produselor de panificație și de cofetărie, a cărnii, preparatelor din carne și semipreparatelor culinare; Modificări (2)

e) nerespectarea, în unitățile de alimentație colectivă, a obligației stabilite prin normele de igienă în vigoare de a păstra timp de 36 de ore, la rece, în recipiente curate, acoperite și etichetate, câte o probă din fiecare fel de mâncare servită;

f) nerespectarea, de către conducerile cantinelor sau ale altor unități de alimentație colectivă, a normelor de igienă referitoare la întocmirea meniurilor și prepararea hranei;

g) neasigurarea dotării unităților de alimentație colectivă permanente și sezoniere cu veselă și tacâmuri în număr cel puțin egal cu numărul total de consumatori zilnici;

h) neasigurarea spălării și dezinfecției, după fiecare transport, a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;

i) aprovizionarea unităților alimentare de orice fel, care produc și prelucrează alimente ușor alterabile în cantități care depășesc posibilitățile de păstrare și de prelucrare a acestora, în condițiile stabilite de actele normative privind calitatea; Modificări (1)

j) neinstruirea salariaților oricărei unități din sectorul alimentar cu privire la obligațiile ce le revin în respectarea regimului de întreținere igienică a instalațiilor și utilajelor folosite la prelucrarea alimentelor și în aplicarea măsurilor de igienă la locurile de muncă respective.

Art. 23. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150.000 la 650.000 lei: Modificări (2)

a) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele igienice în vigoare legate de păstrarea, evitarea contaminării și punerea în consum a băuturilor de orice fel;

b) nerespectarea, de către unitățile de orice fel sau de către persoanele fizice care folosesc cărucioare și tonete pentru comerțul stradal mobil, a condițiilor de desfășurare a acestei activități, stabilite prin normele de igienă în vigoare; Modificări (2)

c) transportarea de alimente, sub formă de materii prime și semifabricate, împreună cu produse finite care se consumă prin prelucrare termică; Modificări (1)

d) nerespectarea de către conducătorul unității alimentare a obligației prevăzute de normele de igienă în vigoare privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală și de sănătate a personalului din subordine, precum și primirea în unitate a salariaților bolnavi sau convalescenți de boli transmisibile fără aviz medical;

e) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea și desfacerea alimentelor; Modificări (1)

f) folosirea în unitățile alimentare a gheții naturale, fără avizul Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, păstrarea alimentelor, cu excepția peștelui, în contact direct cu gheața naturală sau artificială sau cu apa rezultată din topirea gheții, precum și servirea băuturilor, fructelor și legumelor răcite prin contact direct cu gheața naturală sau artificială, cu excepția cuburilor de gheață, preparate în congelatoare, din apă potabilă;

g) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de producție, preparare, depozitare, servire și desfacere a alimentelor în situația în care nu pot fi găsite soluții tehnice, astfel încât să nu treacă prin încăperile susmenționate;

h) organizarea deficitară a procesului de producție alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens și favorizându-se încrucișările între fazele salubre și cele insalubre;

i) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite, amestecarea tocăturilor de carne crudă cu cele tratate termic, precum și folosirea repetată a grăsimilor alimentare la operațiunile de prăjire și încorporare în preparate a grăsimilor folosite la prăjire;

j) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate și nedotate, în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum și a protecției împotriva prafului, ploii, insectelor, rozătoarelor și a oricărei posibilități de poluare, degradare și contaminare a produselor și ambalajelor;

k) neasigurarea și nerespectarea, la punctele fixe de desfacere stradală, a alimentelor și băuturilor răcoritoare, a condițiilor și măsurilor stabilite de normele de igienă în vigoare pentru protecția sanitară a produselor și consumatorilor;

l) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;

m) folosirea în laboratoarele și unitățile de alimentație publică sau colectivă a ouălor de rață la prepararea prăjiturilor, cremelor, înghețatei sau a oricăror alte produse;

n) nesolicitarea avizului Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial la stabilirea locului de recoltare a gheții naturale, precum și a condițiilor de depozitare a acesteia; Modificări (1)

o) transportul laptelui pasteurizat cu autocisterne sau repasteurizarea laptelui fără avizul Ministerului Sănătății;

p) neasigurarea funcționării în permanență a spațiilor frigorifice din unitățile alimentare, neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii și neîntreținerea acestor spații prin efectuarea periodică a reparațiilor necesare, a igienizării, a dezinsecției și, după caz, a deratizării. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei: Modificări (2)

a) recepția și introducerea în procesul de producție sau prelucrare a materiilor prime și auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări și fără constatarea salubrității lor de către persoanele răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori și, după caz, de către organele sanitar-veterinare;

b) nerespectarea normelor de igienă și a normelor sanitar-veterinare în vigoare referitoare la prepararea și păstrarea produselor din carne de tip sângerete, a cremelor de ouă și a maionezei;

c) nerespectarea măsurilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul și servirea înghețatei;

d) neasigurarea, de către unitățile de desfacere și servire a alimentelor, a condițiilor de depozitare, expunere și manipulare pentru păstrarea nemodificată a proprietăților nutritive, organoleptice, fizice, chimice și microbiologice;

e) neasigurarea în unitățile de alimentație publică și colectivă a spațiilor și circuitelor funcționale stabilite prin normele de igienă în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinară și consum;

f) neasigurarea dotării unităților alimentare cu utilaje și mobilier tehnologic fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare și întreținute în permanentă stare de funcționare;

g) neasigurarea, în toate unitățile alimentare, a funcționării corecte și permanente a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiționează salubritatea prelucrării și păstrării materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite: sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare și altele; Modificări (1)

h) neefectuarea de către unitățile alimentare a controlului respectării normelor de igienă în vigoare privind materiile prime, auxiliare, semifabricate și produse finite, conform proprietăților înscrise în actele normative privind calitatea, precum și a controlului respectării normelor de igienă privind procesele de prelucrare și regimul sanitar de întreținere a utilajelor, ambalajelor și mijloacelor de transport;

i) neasigurarea depozitării și păstrării alimentelor în condiții care să prevină modificările proprietăților nutritive, organoleptice și fizico-chimice, precum și contaminarea microbiană;

j) ambalarea, transportul, depozitarea și desfacerea către populație a sării iodate în zonele gușogene în condiții necorespunzătoare, de natură să diminueze concentrația de iodat în sare, precum și desfacerea către populație a sării iodate fără data fabricației pe ambalaj sau cu termen de garanție depășit; Modificări (2)

k) neasigurarea, în unitățile din sectorul alimentar de producție, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei potabile curente corespunzătoare calităților standardului de stat în vigoare, distribuită în condiții igienice oriunde este necesară și în cantități corespunzătoare pentru acoperirea nevoilor tehnologice și pentru întreținerea curățeniei utilajelor, mobilierului, dotărilor;

l) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și de revizuire a instalațiilor și utilajelor, cât și a lucrărilor de recondiționare și de reparare a clădirilor unităților alimentare;

m) nerespectarea condițiilor stabilite de normele de igienă în vigoare privind amenajarea, dotarea și întreținerea piețelor alimentare, a târgurilor și oboarelor; Modificări (2)

n) neasigurarea, în unitățile alimentare, a condițiilor de igienă în cursul producției, preparării, depozitării, transportului, servirii și desfacerii alimentelor prin operațiuni de curățare, dezinsecție și deratizare și neasigurarea dotării și aprovizionării unităților alimentare, după necesitate, cu utilaje, ustensile și materiale specifice pentru spălare, dezinsecție și deratizare.

Art. 25. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300.000 la 3.000.000 lei: Modificări (1)

a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă: Modificări (1)

- semne organoleptice de alterare;

- semne de infestare cu paraziți, precum și resturi sau semne ale activității paraziților, cu excepția unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă în vigoare sau în standardele de stat;

- semne ale contactului cu rozătoare;

- miros și gust străine de natura produsului;

- gust, miros sau pete de mucegai, cu excepția mucegaiurilor selecționate admise;

- conținut de substanțe chimice neavizate de Ministerul Sănătății sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;

- conținut de corpi străini, cu excepția cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisibilă a acestora;

- conținut de aflatoxină B1 peste 5 micrograme/kg, pentru semințe și făinuri de cereale leguminoase uscate, semințe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate și izolate proteice de vegetale;

b) recondiționarea, fără avizul Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, a produselor alimentare retrase din consum ca necorespunzătoare condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare și prin standarde de stat;

c) folosirea, la prepararea produselor alimentare, a unor adjuvanți sau a altor substanțe chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătății, cât și depășirea cantităților în cazul celor avizate;

d) folosirea apei industriale pentru anumite operațiuni tehnologice în unități de industrie alimentară fără avizul Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial. Modificări (1)

CAPITOLUL IX Contravenții la normele de igienă privind protecția față de radiațiile nucleare

Art. 26. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei: Modificări (1)

a) neutilizarea sau utilizarea incorectă a mijloacelor de dozimetrie individuală de către personalul expus profesional la radiații nucleare;

b) nefolosirea corectă sau distrugerea de către personalul expus profesional a mijloacelor individuale sau colective de radioprotecție din dotarea unității nucleare; Modificări (1)

c) nepăstrarea la marginea filmelor radiologice a unei zone albe neexpuse;

d) nerespectarea normelor de evidență a surselor și generatorilor de radiații, privind lucrul cu instalații care nu sunt prevăzute cu toate mijloacele de radioprotecție a pacientului și neverificate privind calitatea parametrilor funcționali.

Art. 27. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (1)

a) expunerea intenționată în fascicol de radiație a dozimetrelor individuale;

b) neraportarea operativă șefului unității nucleare sau responsabilului cu radioprotecția a situațiilor deosebite care au determinat sau pot determina incidente sau accidente nucleare;

c) intervenția neautorizată în depanarea surselor sau generatoarelor de radiații nucleare, a aparaturii de control sau a mijloacelor de radioprotecție;

d) nerespectarea regulamentului de funcționare a unității nucleare;

e) neefectuarea, prin mijloace proprii, a controlului radiometric și radiodozimetric al locurilor de muncă și al personalului cu expuneri profesionale la radiații, precum și al radioactivității efluenților și a reziduurilor radioactive pe care le elimină unitățile ce dețin sau folosesc surse de radiații nucleare și neverificarea parametrilor de funcționare a aparaturii care a suferit modificări sau reparații; Modificări (1)

f) introducerea pacienților, care nu sunt supuși imediat investigațiilor sau tratamentului, în câmpul de iradiere și neaplicarea măsurilor de protecție la pacienții supuși examinării radiologice, pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă sau conform normelor de folosire a surselor de radiații;

g) neanunțarea operativă a cazurilor de suprairadiere, de incidente sau accidente nucleare, cât și neraportarea modificărilor de personal survenite pe parcursul activității din cadrul unității nucleare;

h) permiterea accesului persoanelor neautorizate în unități nucleare;

i) neverificarea periodică a aparaturii de măsură și control, respectiv lipsa vizei metrologice.

Art. 28. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200.000 la 1.000.000 lei:

a) depășirea limitelor maxime admisibile de contaminare radioactivă a locurilor de muncă stabilite prin normele de protecție a muncii și prin normele republicane de radioprotecție;

b) neluarea măsurilor de decontaminare a locurilor de muncă devenite radioactive, a utilajelor de lucru și a echipamentului de protecție în unitățile care utilizează surse de radiații nucleare;

c) neluarea măsurilor imediate de protejare a salariaților care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă;

d) neasigurarea, conform normelor în vigoare, a unităților de orice fel care utilizează surse de radiații nucleare, cu amenajările, dispozitivele, materialele și echipamentul necesare pentru protecția față de radiații a salariaților, a populației și a mediului, precum și cu mijloacele necesare controlului iradierii și contaminării radioactive sau neutralizarea acestor mijloace potrivit destinației lor;

e) nerespectarea normelor în vigoare privind eliminarea deșeurilor radioactive sau depozitarea de minereuri radioactive și a sterilului provenit din minele de uraniu în locuri neavizate de Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial; Modificări (1)

f) neanunțarea organelor prevăzute de normele în vigoare în cazul în care s-a produs un incident sau un accident nuclear;

g) utilizarea substanțelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizația sanitară de funcționare și în autorizația de funcționare în domeniul activității nucleare;

h) nerespectarea normelor privind activitatea cu surse de radiații în exteriorul unităților autorizate;

i) producerea, importul, desfacerea și darea în consum a produselor de igienă, a cosmeticelor, a jucăriilor sau a altor bunuri de consum public care conțin substanțe radioactive sau emit radiații nucleare peste limitele prevăzute de normele în vigoare.

CAPITOLUL X Contravenții la normele de igienă privind condițiile și procesele de muncă, precum și controlul medical profilactic al salariaților Modificări (1)

Art. 29. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 la 250.000 lei: Modificări (2)

a) neanunțarea, la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, a cazurilor de boli profesionale depistate de către orice medic; Modificări (1)

b) neprezentarea salariaților din unitățile de orice fel și a persoanelor fizice la examinările medicale periodice stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății și programate de organele sanitare potrivit specificului fiecărui loc de muncă; Modificări (1)

c) nesolicitarea avizului medical prealabil la schimbarea locului de muncă al unui salariat în aceeași unitate, dacă prin această schimbare se creează un risc pentru sănătatea persoanei respective.

Art. 30. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (1)

a) angajarea oricărei persoane, în orice loc de muncă, fără ca în prealabil să fi fost supusă controlului medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru a fi angajată la locul de muncă respectiv și, totodată, nu prezintă un risc de îmbolnăvire a populației;

b) menținerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicație medicală temporară sau permanentă, potrivit instrucțiunilor Ministerului Sănătății; Modificări (1)

c) depășirea, în zona de muncă, a limitelor admisibile stabilite prin normele de igienă a muncii pentru temperatura aerului, viteza curenților de aer, umiditate, temperatura medie a suprafețelor încălzite și radiațiile calorice, cu excepția cazurilor când cerințele sau natura procesului tehnologic impun condiții climatice speciale;

d) depășirea, în zona de muncă, a limitelor admisibile pentru zgomote și vibrații stabilite prin normele de igienă a muncii;

e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele de igienă a muncii pentru protejarea salariaților care lucrează în aer liber, în condiții meteorologice nefavorabile;

f) nerespectarea normelor de igienă a muncii privind condițiile de iluminare a zonelor de muncă;

g) neacordarea materialelor igienico-sanitare stabilite prin normele de protecție a muncii pentru locurile de muncă ce necesită folosirea de astfel de materiale;

h) neasigurarea echipamentului de protecție pentru locurile de muncă de orice fel, în funcție de specificul activității în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare; neasigurarea și nerealizarea condițiilor de întreținere a acestui echipament, precum și neutilizarea sa corectă de către salariați ori purtarea în afara unităților în care aceștia își desfășoară activitatea;

i) nerespectarea normelor de protecție a muncii privind instruirea practică a elevilor și studenților în ateliere școlare și uzinale, precum și nerespectarea prescripțiilor medicale referitoare la orientarea școlară și profesională a elevilor și studenților cu boli cronice sau infirmități;

j) nerespectarea de către persoanele juridice, unitățile și persoanele fizice care angajează personal salariat a recomandărilor medicale referitoare la locul și regimul de muncă al salariaților, rezultate în urma controlului medical la angajare și a celui periodic; Modificări (1)

k) neanunțarea la Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial, în primele 24 de ore de la producere, a cazurilor de intoxicații acute profesionale, colective sau mortale, de către personalul medico-sanitar care asigură asistența medicală a unităților respective; Modificări (1)

l) neefectuarea controlului permanent al condițiilor de mediu în locurile cu condiții deosebite de muncă, de către persoanele juridice care au astfel de locuri de muncă și de către persoanele juridice specializate, care dispun de laboratoare proprii sau alte mijloace tehnice de testare și control; Modificări (1)

m) amenajarea de spații de producție, ateliere sau locuri de muncă fără aviz sanitar;

n) neasigurarea, de către agenții economici și instituțiile social-culturale, a anexelor social-sanitare necesare, amenajate potrivit specificului fiecărui loc de muncă și dotate corespunzător normelor de igienă în vigoare.

Art. 31. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 la 1.000.000 lei: Modificări (1)

a) nerespectarea de către conducerile unităților de orice fel a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacității de muncă și al prevenirii îmbolnăvirilor;

b) depășirea concentrațiilor maxime admisibile pentru gaze, vapori și pulberi în atmosfera zonei de muncă stabilite prin normele de igiena muncii ori utilizarea unor substanțe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziții legale. Modificări (1)

CAPITOLUL XI Contravenții la normele privind organizarea și funcționarea instituțiilor pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor

Art. 32. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei: Modificări (1)

a) neasigurarea spălării și dezinfecției după fiecare întrebuințare a sticlăriei de laborator și a unor materiale infectate, utilizate în unitățile de învățământ în cadrul activităților practice și de laborator; Modificări (1)

b) prezentarea în tabere de odihnă a cadrelor didactice și a cadrelor medico-sanitare însoțitoare ale grupurilor de copii și tineri fără dovada examinărilor medicale obligatorii stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății și fără avizul epidemiologic eliberat de dispensarul medical teritorial; Modificări (1)

c) nerespectarea de către medicii dispensarelor teritoriale a instrucțiunilor Ministerului Sănătății referitoare la supravegherea epidemiologică a copiilor și tinerilor ce urmează a fi trimiși în tabere de odihnă;

d) neasigurarea, de către conducătorii unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, a prezentării acestora, cât și a cadrelor didactice, la examinările medicale periodice stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății;

e) nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind numărul maxim de copii admiși într-o grupă în unitățile de copii preșcolari; Modificări (1)

f) primirea în unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății și vârstei copilului sau tânărului;

g) neasigurarea aprovizionării permanente a unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, precum și a taberelor de odihnă cu utilaje, materiale și substanțe necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea dezinfecției și dezinsecției;

h) folosirea elevilor și studenților în activitățile de întreținere igienică a grupurilor sanitare.

Art. 33. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 500.000 lei: Modificări (1)

a) nerespectarea de către conducătorul unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, precum și de administrațiile județene permanente pentru organizarea taberelor de odihnă a următoarelor condiții stabilite prin normele de igienă în vigoare: Modificări (1)

- asigurarea în sălile de grupă, dormitoare, săli de clasă, săli de cursuri, laboratoare, ateliere, a cubajului de aer minim necesar și a microclimatului, inclusiv a iluminatului optim pentru desfășurarea activității;

- asigurarea dotării cu mobilier corespunzător dimensionat, amplasat și întreținut;

- asigurarea intervalelor de timp necesare igienizării spațiilor de învățământ, spațiilor de cazare și grupurilor sanitare;

- asigurarea circuitelor igienice ale copiilor, alimentației și rufăriei;

- asigurarea numărului de obiecte sanitare - lavoare, dușuri, closete - amplasate și dimensionate în raport cu vârsta copiilor;

b) folosirea de jucării și materiale didactice care, prin natura materialului sau prin forma lor, constituie un risc pentru sănătatea copiilor și care nu permit curățarea și dezinfecția periodică;

c) nerespectarea, de către conducerile unităților de învățământ de stat sau particulare sau de către cadrele didactice, a condițiilor igienico-sanitare de muncă intelectuală, stabilite prin normele de igienă în vigoare pentru procesul instructiv-educativ la preșcolari, elevi și studenți;

d) neaplicarea, de către conducerea unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la elevi și studenți în orele de educație fizică și de activitate practică în ateliere și laboratoare;

e) neasigurarea, pentru creșe, leagăne, case de copii preșcolari și școlari, internate școlare, cămine studențești și tabere de odihnă, a posibilităților de spălare, fierbere, dezinfecție, uscare, călcarea rufăriei în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;

f) efectuarea instruirii practice la locul de muncă cu noxe profesionale sau cu condiții de muncă periculoase, precum și depășirea în cadrul activității practice a limitelor efortului fizic pentru elevi, stabilite prin normele de igienă în vigoare.

CAPITOLUL XII Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor Modificări (1)

Art. 34. - Modificări (1)

Contravențiile se constată de:

a) inspectorii de poliție sanitară, medicii igieniști, epidemiologi, medicii de medicină a muncii și asistenții medicali de igienă din inspectoratele de poliție sanitară și medicină preventivă și laboratoarele teritoriale ale acestora, precum și medicii punctelor de control pentru trecerea frontierei; Modificări (1)

b) inspectorii de specialitate din Inspecția de stat a apelor, împuterniciți de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în cazul contravențiilor prevăzute de art. 8 lit. b), e), f) și g); Modificări (1)

c) inspectorii de specialitate din Inspecția de stat pentru protecția nucleară, împuterniciți de conducerea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în cazul contravențiilor prevăzute în art. 26, art. 27 și art. 28;

d) personalul medico-sanitar încadrat în funcții asimilate celor prevăzute la lit. a), b) și c) din direcțiile, serviciile și unitățile medicale ale ministerelor și ale altor organe centrale cu rețea medicală proprie, în cazul contravențiilor săvârșite în cadrul unităților subordonate acelor ministere sau organe centrale; Modificări (1)

e) ofițerii și subofițerii de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute în: art. 1 lit. c) și d); art. 2 lit. b) și d); art. 7 lit. g); art. 8 lit. e) și f); art. 12 lit. a); art. 14 lit. c); art. 22 lit. d) și h); art. 23 lit. a), h), j) și k); art. 24 lit. i) și m); art. 25 lit. a).

Art. 35. - Modificări (1)

Guvernul poate stabili, prin hotărâre, și alte persoane competente să constate contravenții și să aplice sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 36. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Sancțiunea se aplică de:

a) agentul constatator, pentru contravențiile constatate de inspectorii de poliție sanitară, inspectorii pentru protecția apelor și inspectorii pentru protecția nucleară; Modificări (1)

b) agentul constatator, dacă contravenientul este o persoană fizică, în cazul contravențiilor constatate de medicii igieniști, epidemiologi, medicii de medicină a muncii și medicii punctelor de control pentru trecerea frontierei; Modificări (2)

c) ofițerii și subofițerii de poliție, dacă contravenientul este o persoană fizică; Modificări (1)

d) medicii igieniști și medicii de medicină a muncii, pentru contravențiile constatate de asistenții medicali de igienă din inspectoratele de poliție sanitară și medicină preventivă și laboratoarele teritoriale ale acestora;

e) inspectorii de poliție sanitară, inspectorii pentru protecția apelor și inspectorii pentru protecția nucleară, fiecare în domeniul său de specialitate, pentru contravențiile constatate de personalul medico-sanitar prevăzut la art. 34 lit. d).

În cazul contravențiilor constatate de agenții prevăzuți la alin. 1 lit. b) și c), aplicarea sancțiunii în cazul persoanelor juridice se face de către inspectorii de poliție sanitară.

Art. 37. - Modificări (1)

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Plângerea se depune la organul din care face parte agentul constatator și va fi însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției.

Art. 38. - Modificări (2)

În cazul contravențiilor prevăzute de prezenta lege, plângerea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Plângerea depusă la organele prevăzute la art. 37 alin. 2, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecătoriei în drept să o soluționeze.

Art. 39. - Modificări (3)

În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor sunt aplicabile, cu excepția art. 25-27.

Art. 40. - Modificări (1)

Faptele prevăzute la art. 1-33 din prezenta lege constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni.

CAPITOLUL XIII Dispoziții finale Modificări (1)

Art. 41. - Modificări (2)

Funcționarea unităților de orice fel cu încălcarea normelor legale de igienă atrage retragerea autorizației sanitare de funcționare. Modificări (1)

În cazul în care condițiile de funcționare constituie risc iminent pentru sănătatea populației sau a salariaților unității, Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial ia măsuri de suspendare temporară a activității până la remedierea deficiențelor.

Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia duce la retragerea autorizației sanitare de funcționare.

Art. 42. - Modificări (2)

Nerespectarea clauzelor stabilite prin avizul sanitar atrage suspendarea lucrărilor de construcții, montaj, amenajări.

Art. 43. - Modificări (2)

Produsele alimentare și nealimentare care nu corespund normelor în vigoare și care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.

Art. 44. - Modificări (1)

În situații epidemiologice deosebite Inspectoratul de poliție sanitară și medicină preventivă teritorial poate dispune măsuri speciale: carantină, izolare în spital sau domiciliu, interdicția accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei.

Art. 45. -

În sensul prezentei legi, prin unități se înțelege: instituții publice de orice fel, regii autonome, societăți comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizații cooperatiste și alte persoane juridice.

Art. 46. - Modificări (2)

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată se abrogă H.C.M. nr. 2.506/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de igienă și de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 10 noiembrie 1994.

Nr. 98.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...