Calcularea amortizării | Lege 15/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Calcularea amortizării

Art. 9. - Referințe în jurisprudență (2)

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe și se include în cheltuielile de exploatare.

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (1)

Prin valoarea de Intrare a mijloacelor fixe se înțelege:

a) valoarea de intrare aferentă fiecărui mijloc fix, reevaluată în conformitate cu prevederile legale; Referințe în jurisprudență (1)

b) cheltuielile de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; Referințe în jurisprudență (2)

c) costul de producție pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială;

d) valoarea actuală pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experți și cu aprobarea consiliului de administrație al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, în cazul instituțiilor publice;

e) valoarea de aport acceptată de părți pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinată prin expertiză.

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (7)

Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcționare. Referințe în jurisprudență (3)

Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locație de gestiune se calculează de către agentul economic care le are în proprietate.

Amortizarea investițiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locație de gestiune se recuperează de agentul economic care a efectuat investiția, pe perioada contractului. Referințe în jurisprudență (1)

Amortizarea clădirilor și a construcțiilor speciale ale minelor, salinelor cu extracție în soluție prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanțe minerale solide, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor și care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor, precum și a investițiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă.

Amortizarea pe unitatea de produs se recalculează:

a) din 5 în 5 ani la mine, cariere, precum și la cheltuielile de investiții pentru descopertă;

b) din 10 în 10 ani la saline.

Recalcularea se face anual în cazul în care intervin schimbări mai importante (de minimum 10%) în volumul rezervelor exploatabile.

Art. 12. -

Cheltuielile de constituire, precum și cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani.

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (2)

Brevetele, licențele, know-how, mărcile de fabrică, de comerț și de servicii și alte drepturi de proprietate industrială și comercială similare, subscrise ca aport, achiziționate pe alte căi, se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le deține.

Imobilizările necorporale de natura concesiunii, superficiei și a uzufructului se amortizează pe durata contractului.

Art. 14. -

Programele informatice create de agentul economic sau achiziționate de la terți se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani.

Art. 15. -

Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită, în funcție de clasele de calitate, suprafață, amplasare și/sau alte criterii legale, la costul de achiziție sau la valoarea aportului în natură după caz.

Art. 16. -

În situații justificate, agenții economici sunt scutiți de la calculul amortizării, cu avizul direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru următoarele active corporale:

a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcțiune, precum și sondele de țiței și gaze care nu se dau în producție, la propunerea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

b) mijloacele fixe din patrimoniul agenților economici trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile;

c) lucrările de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării împotriva inundațiilor și înlăturării excesului de umiditate, și anume: diguri și canale principale, de desecare, precum și lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanți și de corectare a torenților, destinate apărării terenurilor agricole și silvice și obiectivelor social-economice din zona apărată, șenalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura căii, ferate, drumurile, podurile, apeductele, precum și celelalte căi de comunicație.

Art. 17. - Derogări (3), Referințe în jurisprudență (2)

În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune, agenții economici asigură acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora. Diferența rămasă neacoperită se include în cheltuieli excepționale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau diminuează capitalurile proprii, cu respectarea dispozițiilor legale. Derogări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Durata recuperării și anuitățile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către consiliul de administrație al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, definite la art. 1 alin. 3.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1994:
Dispoziții generale
Calcularea amortizării
Regimuri de amortizare
Contabilitatea și destinația amortizării mijloacelor fixe
Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...