Parlamentul României

Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (14), Referințe (21), Derogări (3), Reviste (7), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 27 decembrie 1999.

În vigoare de la 18 iunie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Se înființează Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes național, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul București și își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, în condițiile prezentei legi și în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au obligația să asigure, prin întreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor și opiniilor, libera comunicare a informațiilor, precum și informarea corectă a opiniei publice.

(2) Conținutul programelor Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune trebuie să răspundă standardelor profesionale în materie.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparțial, realitățile vieții social-politice și economice interne și internaționale, să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competență și exigență, valorile limbii române, ale creației autentice culturale, științifice, naționale și universale, ale minorităților naționale, precum și valorile democratice, civice, morale și sportive, să militeze pentru unitatea națională și independența țării, pentru cultivarea demnității umane, a adevărului și justiției.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor pe care le au, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să respecte principiile ordinii constituționale din România.

Art. 5. -

(1) Programele Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a țării și a națiunii, să nu îndemne la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(2) Emisiunile care, prin conținutul lor, amenință dezvoltarea psihomorală sau fizică a copiilor și a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00.

(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate că au săvârșit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuală a deficiențelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă.

(4) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spațiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăși o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanților acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanții minorităților naționale.

(5) Programele nu trebuie să prejudicieze demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

Art. 6. -

(1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanții autorizați ai acestora, în condițiile stabilite de normele obligatorii*) elaborate de Consiliul Național al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.

(2) Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului privind realizarea publicității în cadrul programelor de radiodifuziune și de televiziune se sancționează potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992.

*) Normele obligatorii, în formă revizuită, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998.

Art. 7. -

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor promova și vor încuraja difuzarea de creații audiovizuale românești.

(2) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva creațiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative și sportive, jocurile, publicitatea și serviciile de teletext.

(3) Din creația europeană difuzată cel puțin 30% va fi creație românească, inclusiv creații specifice minorităților naționale.

(4) Din creația românească cel puțin 35% va fi creație culturală.

(5) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condițiile alin. (2)-(4), cel puțin 10% din timpul lor de emisie creațiilor realizate de producătorii independenți, din țară sau din străinătate.

(6) Aplicarea prevederilor alin. (2)-(5) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului. Jurisprudență

Art. 8. -

(1) Autonomia și independența editorială a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune.

(2) Nu constituie ingerințe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului, în condițiile Legii audiovizualului nr. 48/1992.

(3) Rețelele și echipamentele de comunicații, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naționale ale serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune, sunt puse la dispoziție Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, pe întreaga perioadă de difuzare, pe bază de contract.

Art. 9. -

Serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune sunt obligate să transmită, cu prioritate și în mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Președintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Țării sau de la Guvern.

Art. 10. -

(1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se află, pe toată durata contractului de muncă, sub protecția prezentei legi.

(2) Categoriile de persoane care se bucură de statutul ziaristului de radiodifuziune și, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.

(3) Statutele cuprinzând drepturile și obligațiile ziariștilor vor fi elaborate de o comisie paritară, formată din membri ai fiecărui consiliu de administrație și din delegați ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio și de televiziune, și vor fi aprobate de consiliile de administrație ale societăților pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort.

(4) Comisia își alege un președinte, iar în cazul în care acesta nu este ales în termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite.

(5) Statutele vor cuprinde în mod obligatoriu norme care să garanteze:

a) apărarea ziariștilor și a celorlalți realizatori de emisiuni față de încercările de a li se știrbi independența profesională și de a li se leza drepturile;

b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutele ziariștilor și ale celorlalți realizatori de emisiuni;

c) ascultarea persoanei în cauză, în situația în care urmează să îi fie aplicate sancțiuni prevăzute de lege sau de statut;

d) exercitarea profesiei de ziarist și de realizator de emisiuni în condiții de răspundere profesională, morală sau juridică, după caz;

e) soluționarea divergențelor privitoare la aplicarea statutului de către o instanță internă de arbitraj.

Art. 11. -

(1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directă și cu conținut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele două societăți vor nominaliza funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat.

(2) Pe durata angajării personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcții, cu excepția celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.

Art. 12. -

(1) Creația audiovizuală urmează regimul general al legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.

(2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni ori de programe, pot fi folosite în afara societății numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.

Art. 13. -

(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formațiuni politice și este obligat să păstreze echidistanța politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversității de opinii.

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societăți de radiodifuziune sau de televiziune și nici nu pot cumula funcții de execuție în cadrul acestora.

(3) Salariații prevăzuți la alin. (1) pot colabora la alte societăți de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.

(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcție.

(5) Dacă prin nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) s-a cauzat o pagubă societății în care lucrează, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.

(6) Modul în care vor fi aduse la îndeplinire dispozițiile prezentului articol va fi prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.

Art. 14. -

(1) Știrile și informațiile trebuie difuzate în mod fidel, iar comentarea lor trebuie făcută cu obiectivitate, fără nici o influență din partea autorităților publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.

(2) Știrile și informațiile care urmează să fie difuzate sub formă de texte sau imagini trebuie să fie verificate. Sensul lor nu trebuie să fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii.

(3) Răspunderea pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine, după caz, în condițiile legii, realizatorului de emisiuni sau de programe, autorului, precum și serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune.

(4) Știrile sau informațiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiții similare difuzării.

(5) Difuzarea unor informații prin care se lezează drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi dă dreptul acesteia să ceară redacției de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.

(6) În caz de refuz, persoana care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societății, în cel mult 6 zile după expirarea termenului de la alin. (5), acordarea dreptului la replică.

(7) Dreptul la replică va fi difuzat în cadrul aceleiași emisiuni și la aceeași oră la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauză.

(8) Răspunderea pentru difuzarea rectificării aparține conducătorului redacției în cauză, iar răspunderea pentru acordarea dreptului la replică revine directorului general al societății.

(9) Nedifuzarea rectificării și neacordarea dreptului la replică pot face obiectul sesizării instanțelor judecătorești.

(10) Celelalte cazuri privind dreptul la replică se exercită conform normelor obligatorii*) stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.

(11) Caracterul confidențial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege.

(12) Dezvăluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi făcută numai în baza dispoziției emise de o instanță judecătorească.

(13) În exercitarea atribuțiilor profesionale de către ziariști și alți realizatori de emisiuni, informațiile nu pot fi obținute decât prin mijloace legale și morale, iar utilizarea acestora nu poate fi făcută în scop personal. Jurisprudență

*) Normele obligatorii au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 15. -

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au, fiecare după profilul său, ca obiect de activitate:

a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune în limba română, în limbile minorităților naționale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ și de divertisment;

b) difuzarea programelor prin stații de emisie și linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea rețelelor de telecomunicații audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice; Jurisprudență

c) organizarea și realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alți parteneri interni sau externi, de programe radiofonice, de televiziune, înregistrări pe discuri, pe suport magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-științifice, necesare programelor proprii și pentru schimb cu organizații similare din țară și din străinătate sau pentru valorificare;

d) desfășurarea activității de impresariat pentru propriile formații artistice, organizarea de concerte, festivaluri și spectacole cu public, precum și concursuri cu formații artistice proprii sau în colaborare cu alți artiști, inclusiv concursuri și jocuri de inteligență sau de noroc, încheierea de contracte cu artiști și impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele și spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii și efectuând încasări în condițiile legii;

e) realizarea de activități publicitare prin emisiunile și publicațiile proprii, pentru beneficiari din țară și din străinătate;

f) organizarea activității de documentare în problemele specifice, editarea și transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare și a altor publicații legate de activitatea radiofonică și de televiziune;

g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios și patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat și persoane fizice;

h) efectuarea activității de cercetare și proiectare, precum și de lucrări specifice tehnicii audio și video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din țară sau din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării științifice și valorificarea acestora în condițiile legii, promovarea progresului tehnic și științific în activitatea societății;

i) efectuarea direct, în condițiile legii, în domeniul de activitate, de operațiuni de comerț exterior și de plăți în lei și în valută;

j) organizarea coproducțiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe radiofonice și de televiziune și realizarea producției, prelucrării, schimbului, exportului și importului de filme ori programe pentru programele de televiziune sau de radiodifuziune, după caz;

k) reprezentarea în relațiile cu organismele internaționale de profil la care România este parte, încheierea convențiilor și stabilirea relațiilor de colaborare cu organizațiile de radiodifuziune și de televiziune din alte țări;

l) realizarea și trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor încheiate cu organizații similare, a programelor radiofonice, de televiziune și film;

m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni și de corespondenți cu organizații de radiodifuziune și de televiziune din alte țări, oferind posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităților din România și din țările respective;

n) păstrarea și arhivarea înregistrărilor audiovizuale și a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul național; perioadele de păstrare și condițiile de arhivare și de acces la înregistrările și documentele arhivate se vor stabili prin regulamentele de organizare și funcționare a celor două societăți, în condițiile legii;

o) orice alte activități stabilite potrivit legii.

Art. 16. -

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune elaborează și transmit spre difuzare programe în limba română și în alte limbi, adresate ascultătorilor și telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României și politica sa internă și externă.

(2) În acest scop, în cadrul Societății Române de Radiodifuziune și al Societății Române de Televiziune funcționează departamente de emisiuni pentru străinătate.

Art. 17. -

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au următoarele drepturi:

a) să utilizeze rețelele proprii de emițătoare și relee, precum și cele puse la dispoziție prin închiriere;

b) să transmită sau să înregistreze, fără plată, dezbateri publice ale autorităților publice, mitinguri, demonstrații, manifestații și alte evenimente sau acțiuni la care accesul publicului este neîngrădit. Transmiterea radiofonică ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plată, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum și a manifestărilor culturale, artistice și sportive se poate face în scop informativ numai o singură dată, cu o durată de cel mult 3 minute, cu condiția respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;

c) să înregistreze și să folosească în programele lor creațiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;

d) să stabilească, în condițiile legii, prețurile și tarifele în lei și în valută pentru activitățile și serviciile pe care le prestează, în domeniul specific al activității pe care o desfășoară, cu excepția taxelor de abonament;

e) să organizeze rețele proprii de corespondenți în țară și în străinătate.

CAPITOLUL III Organizare și funcționare

Art. 18. -

(1) Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune, în cadrul fiecărei societăți, este asigurată de: Jurisprudență

a) consiliul de administrație;

b) directorul general;

c) comitetul director.

(2) Consiliul de administrație se organizează pentru fiecare societate și este compus din 13 persoane, dintre care una îndeplinește funcția de președinte.

(3) Președintele consiliului de administrație este directorul general al societății.

(4) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

Art. 19. -

(1) Membrii Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, sunt desemnați prin votul majorității deputaților și senatorilor în ședința comună a celor două Camere. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Listele de candidați se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:

a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configurației politice și ponderii lor în Parlament;

b) Președintele României, pentru un loc;

c) Guvernul, pentru un loc;

d) personalul angajat al fiecărei societăți desemnează, prin vot secret, candidații pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societății respective; Jurisprudență

e) grupurile parlamentare ale minorităților naționale, pentru un loc.

(3) Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum și candidatul pentru postul de supleant și se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de numire.

(4) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează listele de candidați comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii acestora în ședință comună.

(5) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în ședința Camerei Deputaților și a Senatului, însoțit de câte o listă de candidați propuși pentru posturile de titulari și de câte o listă de candidați propuși pentru posturile de supleanți, dar nu mai puțin de 9 pentru fiecare societate în parte, conform structurii prevăzute la alin. (2). În situația în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin. (3), consiliul de administrație funcționează valabil în componența a cel puțin 9 membri validați.

(6) Listele de candidați se supun în întregime votului în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor. Votul este secret și se exprimă cu bile.

(7) Președintele Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, se numește de către Parlament, în ședință comună, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere și de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administrație. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezența membrilor consiliului de administrație respectiv. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 20. - Referințe (1), Reviste (1)

(1) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani.

(2) Membrii Parlamentului și ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administrație ale celor două societăți.

(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorității membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administrație, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorității. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupă de către supleantul titularului.

(4) În cazul în care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevăzuți la art. 19 alin. (2) vor face o propunere de înlocuire, care urmează să fie supusă votului, în condițiile în care s-a făcut numirea inițială. Mandatul membrilor astfel numiți expiră o dată cu mandatul întregului consiliu de administrație.

(5) Locurile vacante în consiliul de administrație al fiecărei societăți sunt anunțate public în termen de 15 zile.

Art. 21. -

(1) În situația în care procedura de numire a consiliului de administrație nu este definitivată de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declanșată, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua.

(2) Dacă, din cauza situației prevăzute la alin. (1), consiliul de administrație căruia îi expiră mandatul nu poate fi înlocuit, acestuia i se prelungește mandatul până la numirea noului consiliu de administrație.

(3) Când situația prevăzută la alin. (1) intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu există nici consiliu de administrație, nici președinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numește un director interimar, cu mandat bine definit.

(4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 22. - Reviste (1)

Președintele și membrii consiliului de administrație depun în fața Parlamentului următorul jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Art. 23. -

(1) Membrii consiliului de administrație, care au calitatea de salariați ai Societății Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societății Române de Televiziune, își păstrează toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, mai puțin dreptul de a deține în același timp și funcții de conducere în societatea respectivă.

(2) Directorul general al Societății Române de Radiodifuziune, precum și directorul general al Societății Române de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat funcției de ministru.

(3) Ceilalți membri ai Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune primesc, lunar, o indemnizație reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al societății respective. Membrii consiliului de administrație au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor de transport și de cazare, ocazionate de participarea la ședințele consiliului de administrație. Jurisprudență

(4) Membrii consiliului de administrație și membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului și nu pot participa la societăți comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreține relații de afaceri sau are interese contrare. Jurisprudență

Art. 24. -

(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar și ori de câte ori interesele societății o impun.

(2) Consiliul de administrație este convocat de președinte, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

Art. 25. -

Pentru adoptarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză colaboratori externi.

Art. 26. -

(1) Lucrările consiliului de administrație sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului, dacă a fost desemnat de președinte, sau de cel mai în vârstă membru al consiliului.

(2) Consiliul de administrație lucrează legal în prezența majorității membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor acestuia. Neîntrunirea cvorumului duce la reprogramarea ședinței, în cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

(3) În cazul neîntrunirii consiliului de administrație la termenul prevăzut la alineatul precedent, președintele acestuia va informa comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale celor două Camere asupra situației create. După analizarea sesizării, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administrație sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoștință birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar în caz de dizolvare, Parlamentul va numi în termen de 60 de zile noul consiliu de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație dizolvat rămâne în funcția de director general până la numirea noului consiliu de administrație sau până la numirea unui director general interimar.

Art. 27. -

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă concepția de dezvoltare a societății și normele privitoare la strategia și structura programelor; supraveghează respectarea modului în care societatea își îndeplinește obligațiile asumate în schema de programe și în licența de emisie eliberată de Consiliul Național al Audiovizualului;

b) aprobă structura organizatorică a societății, precum și restructurările economice și de personal necesare pentru funcționarea eficientă a societății;

c) aprobă condițiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;

d) aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcțiile serviciului public, prevăzute în această lege și în reglementările internaționale;

e) aprobă proiectul bugetului și urmărește execuția acestuia; repartizează bugetele unităților funcționale autonome, după aprobare;

f) aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege și le face publice;

g) aprobă, potrivit competenței, investițiile ce urmează să se realizeze de către societate;

h) stabilește, în condițiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activității societății, de înființare sau de desființare a unor activități funcționale autonome;

i) aprobă componența comitetelor directoare ale unităților din structură;

j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

k) prezintă Ministerului Finanțelor propuneri de subvenții pentru a fi incluse în bugetul de stat, în vederea aprobării de către Parlament;

l) aprobă volumul maxim al creditelor bancare;

m) aprobă propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii;

n) aprobă competențele structurilor organizatorice ale societății privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiții, tranzacții financiare și comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condițiile legii;

o) analizează rapoartele curente privind activitatea societății și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității viitoare;

p) aprobă condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne;

q) aprobă propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activități cu alte societăți cu capital român sau străin, de închiriere a unor spații de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;

r) aprobă propunerile de reprezentare a societăților naționale de radiodifuziune și, respectiv, de televiziune, în relațiile cu organismele internaționale, precum și cele privitoare la încheierea convențiilor și la stabilirea relațiilor de colaborare cu organisme similare din alte țări;

s) aprobă propunerile de vânzări și concesionări, potrivit legii;

t) aprobă măsurile de respectare a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;

u) prezintă raportul anual către Parlament și orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere;

v) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 28. -

Directorul general are următoarele atribuții și răspunderi:

a) asigură, împreună cu comitetul director, conducerea curentă a societății;

b) dispune, controlează și răspunde de executarea hotărârilor consiliului de administrație, precum și a convențiilor încheiate de societate;

c) aprobă, la propunerea comitetului director, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru exploatarea, întreținerea, siguranța în funcționare și utilizarea rețelelor proprii de emițătoare și relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea și repararea construcțiilor și a tuturor utilajelor din dotarea societății, precum și pentru operațiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;

d) aprobă angajarea și concedierea personalului societății și numește șefii departamentelor și conducătorii unităților direct subordonate, după concurs, în condițiile legii; Jurisprudență

e) aprobă, în condițiile legii, angajarea de specialiști, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări și altele asemenea, necesare societății;

f) aprobă participarea și mandatul delegațiilor la reuniuni interne sau internaționale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru societate;

g) exercită orice alte atribuții care îi revin din prevederile legale și din regulamentul de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație și aprobă orice alte măsuri privind activitatea societății.

Art. 29. -

Directorul general reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte organe și organizațiile din țară, precum și în relațiile internaționale și participă, cu aprobarea și mandatul date de consiliul de administrație, la reuniunile internaționale.

Art. 30. -

(1) Directorul general poate delega atribuțiile sale personalului din subordine, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 28 lit. c) și d).

(2) Directorul general interimar are atribuțiile prevăzute la art. 28-30. Numirile și angajările efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia. Derogări (1)

Art. 31. -

Comitetul director al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune este compus din directorul general și din maximum 7 membri, își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare și are următoarele atribuții:

a) pune în execuție hotărârile și deciziile consiliului de administrație;

b) elaborează și propune spre aprobare consiliului de administrație strategia de program;

c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administrație;

d) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură și a tranzacțiilor comerciale și financiare, în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație; Jurisprudență

e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni, care se supun aprobării directorului general;

f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administrație;

g) asigură respectarea dispozițiilor legale privind paza bunurilor;

h) asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului;

i) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 32. -

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot avea în structura lor studiouri teritoriale și alte unități funcționale autonome fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competențe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum și delegare în probleme juridice.

(2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvențe cu acoperire zonală, în condițiile legii.

(3) Coordonarea activității studiourilor teritoriale în cadrul celor două societăți se va realiza de către departamentele distincte aparținând fiecărei societăți în parte.

(4) Unitățile funcționale autonome, prevăzute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite și au dreptul să realizeze venituri proprii pentru susținerea și dezvoltarea activității.

Art. 33. -

Conducerile unităților funcționale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, răspund în fața consiliului de administrație al societății respective de îndeplinirea tuturor atribuțiilor încredințate de acesta prin hotărâri, regulamente și decizii de delegare.

Art. 34. -

Atribuțiile departamentelor, direcțiilor și ale celorlalte compartimente, precum și ale unităților autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administrație ale celor două societăți.

Art. 35. -

(1) Conducerea studiourilor teritoriale și a celorlalte unități funcționale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administrație al societății respective, în limitele competențelor care le-au fost delegate. Jurisprudență

(2) Dacă studiourile teritoriale au și emisiuni în limbile minorităților naționale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanți ai realizatorilor acestor emisiuni.

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Salariile de bază și celelalte drepturi de personal pentru salariații Societății Române de Radiodifuziune și ai Societății Române de Televiziune se negociază prin contracte colective și individuale de muncă, încheiate în condițiile legii. Jurisprudență

(2) Salariile se compensează și se indexează cu procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru regiile autonome și societățile comerciale, în raport cu posibilitățile financiare ale fiecărei societăți. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

CAPITOLUL IV Activitatea financiară

Art. 37. -

(1) Patrimoniul Societății Române de Radiodifuziune, precum și cel al Societății Române de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Română pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administrație, potrivit bilanțului special încheiat.

(2) Clădirile, spațiile și terenurile proprietate de stat, care sunt în prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune și studiourile teritoriale, precum și alte bunuri aflate în folosință, cu titlu legal, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, trec în folosința și în administrarea Societății Române de Radiodifuziune sau, după caz, ale Societății Române de Televiziune.

(3) Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural național, li se aplică legislația națională din domeniu.

Art. 38. -

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, fiecare în parte, administrează bunurile din patrimoniul lor sau, după caz, dispun de acestea sub control parlamentar.

(2) Programele 1 și 2 ale Televiziunii Române, precum și programele Radiodifuziunii Române, existente la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se constituie în servicii publice, ca posturi naționale de radiodifuziune și de televiziune.

Art. 39. -

(1) Sursele financiare ale celor două societăți se constituie din alocații de la bugetul de stat, din venituri proprii și din alte surse.

(2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societății Române de Radiodifuziune și cel al Societății Române de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, în condițiile legii.

(3) Activitatea financiară a Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune se desfășoară pe baza bugetelor proprii.

(4) Conturile de execuție a bugetelor celor două societăți vor fi prezentate Parlamentului o dată cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, precum și al celor pentru buget, finanțe, reunite, ale celor două Camere ale Parlamentului și vor fi date publicității.

(5) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administrație poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări și retehnologizare.

Art. 40. - Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Veniturile proprii ale societăților provin din taxe de abonament de radio și de televizor, din surse realizate potrivit obiectului de activitate, precum și din donații sau sponsorizări. Jurisprudență

(2) Posesorii receptoarelor de radio și de televiziune sunt obligați să plătească o taxă de abonament către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Abonamentul se obține pe baza unei cereri-tip care conține și angajamentul de plată al abonatului. Cererea aprobată are caracterul unui act autentic ce constituie titlu executoriu și se execută după aceeași procedură ca și sumele datorate fiscului. Respingeri de neconstituționalitate (8), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Nivelul taxelor de abonament, pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare, precum și faptele care constituie contravenție se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 41. - Modificări (1)

(1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achiziționarea de echipamente și piese de schimb radio și televiziune, materiale consumabile necesare desfășurării activității specifice, precum și, integral, fondurile necesare pentru utilizarea stațiilor de emisie, a radioreleelor și a circuitelor video și fonice, datorate agenților economici din sistemul comunicațiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes național; pentru achitarea cotizațiilor cuvenite organizațiilor guvernamentale internaționale. Derogări (2)

(2) Celelalte cheltuieli se acoperă din veniturile proprii.

Art. 42. - Reviste (1)

(1) Finanțarea necesară producerii și difuzării emisiunilor radiofonice și de televiziune adresate străinătății, precum și dezvoltării acestei activități se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat. (2) Sumele necesare se evidențiază separat în bugetul fiecărei societăți, pe baza programelor stabilite potrivit legii. Modificări (1)

Art. 43. - Reviste (1)

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune se pot asocia între ele sau cu terți în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune.

Art. 44. -

Utilizarea fondurilor Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienței fondurilor respective.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 45. -

Studiourile teritoriale ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune se reorganizează și trec, pe bază de protocol, ca unități fără personalitate juridică, în structura fiecărei societăți, potrivit obiectului lor specific de activitate.

Art. 46. -

(1) În cadrul activității de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituție și la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaților și Senatului au dreptul să solicite următoarele:

a) un raport anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți;

b) rapoarte cu privire la probleme specifice activității celor două societăți;

c) orice fel de informații și documente privitoare la activitatea celor două societăți.

(2) În legătură cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii.

(3) Raportul anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor și, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, vor fi supuse dezbaterii și aprobării celor două Camere reunite. Referințe (4)

(4) Rapoartele și informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se vor solicita prin hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaților, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activității celor două societăți și la încălcări ale deontologiei profesionale.

(5) Rapoartele, informațiile și documentele vor fi depuse în termenele stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul să decidă cu privire la soluționare.

(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) și (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea președintelui consiliului de administrație, care este răspunzător de întârziere.

(7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administrație respectiv. Referințe (1)

Art. 47. -

Obligațiile financiare ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune, contractate până la intrarea în vigoare a prezentei legi și rezultate: din închirierea emițătoarelor, radioreleelor și a circuitelor video și fonice, din T.V.A., inclusiv majorările; din taxe locale, inclusiv majorările; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizațiilor datorate organismelor internaționale; pentru realizarea emisiunilor pentru străinătate, se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Art. 48. -

(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Bunurile Radioteleviziunii Române se preiau de Societatea Română de Radiodifuziune și de Societatea Română de Televiziune, pe bază de proces-verbal, în termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administrație.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul-lege nr. 136/1990 privind unele măsuri referitoare la Radioteleviziunea Română, Decretul nr. 29/1975 privind acordarea unor indemnizații speciale, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

SITUAȚIA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR
Localitatea Adresa imobilului Actualul deținător
1 2 3
A. București 1. Str. General Berthelot nr. 60-64 Sediul Radiodifuziunii, format din 3 corpuri și sala de concerte: Radiodifuziunea Română
- corpul A 8.530 m2 - 2 subsoluri, parter și 6 etaje
- corpul B 6.436 m2 - subsol, parter și 10 etaje
- corpul C 5.914 m2 - subsol, parter și 6 etaje
- corpul vechi 4.692 m2 - subsol, parter și 4 etaje
- sală de concerte 10.530 m2 - subsol, parter și etaj
Teren 9.200 m2
2. Str. General Berthelot nr. 71
- Clădire formată din subsol, parter și 2 etaje
- Magazie și baracă metalică
Teren 585 m2
3. Str. Plevnei nr. 20 bis
- Clădire garaj cu suprafața desfășurată de 1.594 m2
Teren 1.776 m2
4. Str. Buzești nr. 26
- Clădire formată din 3 corpuri:
- corpul A - 21 m2 clădire
- corpul B - 314 m2 magazii
- corpul C - 112 m2 magazii
Teren 1.059 m2
B. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 160 Studioul de Radiodifuziune și Televiziune Cluj
- Clădire compusă din subsol, parter și etaj
- Garaj
Teren 10.178 m2
C. Constanța 1. Vila nr. 1 Mamaia Studioul de Radiodifuziune Constanța
- Clădire compusă din demisol, parter și etaj
Teren 1.674 m2
D. Craiova 1. Str. Știrbei Vodă nr. 3 Studioul de Radiodifuziune Craiova
- Clădire compusă din demisol, parter și etaj, cu o suprafață construită de 425 m2
- Garaj de 119 m2
- Clădire cu dependințe și subsol de 84 m2
- Cabină portar, în suprafață de 7 m2, și un foișor de 2,6 m2
Teren 1.640 m2
2. Str. Lotrului nr. 6
- Garaj
Teren 315,6 m2
E. Iași 1. Str. Lascăr Catargi nr. 44 Studioul de Radiodifuziune și Televiziune Iași (spații de emisie și de producție și spații redacționale)
- Clădire cu subsol și parter
- Două garaje
Teren 1.387 m2
2. Str. Pinului nr. 6
- Garaj
Teren 295 m2
F. Timișoara 1. Str. Pestalozzi nr. 14 Studioul de Radiodifuziune și Studioul de Televiziune Timișoara (spații de emisie și de producție și spații redacționale)
- Clădire compusă din demisol, parter și 4 etaje, în suprafață de 1.000 m2
- Garaj-anexă de 252 m2
- Platformă garaj auto de 980 m2
Teren 4.291 m2
G. Târgu Mureș 1. Bd 1 Decembrie 1918 nr. 109 Studioul de Radiodifuziune Târgu Mureș
- Clădire compusă din parter și etaj, cu o suprafață de 1.392 m2
- Garaj în suprafață de 117 m2
- Magazie cu o suprafață de 56 m2
- Cabină portar, în suprafață de 4 m2
Teren 2.859 m2
Respingeri de neconstituționalitate (1)

ANEXA Nr. 2

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

SITUAȚIA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR
Localitatea Adresa imobilului Actualul deținător
A. București 1. Calea Dorobanților nr. 191 Televiziunea Română
Centrul de televiziune format din:
- bloc redacțional, cu subsol, parter și 13 etaje
- corp studiouri, cu subsol, parter și 2 etaje
- corp ateliere, cu subsol, parter și 2 etaje
- corp film, cu subsol și parter
- bază de transmisii exterioare, cu subsol
- corp birou informații
- cabină poartă
Teren 68.102 m2
2. Str. Moli0re nr. 2
- Corp administrație
- Corp B - clădire studiouri
- Corp C - clădire depozite
- Corp D - Clădire corp redacțional și garaj
Teren 12.100 m2
3. Str. Sergiu nr. 36
- Corp clădire autobază, cu subsol și parter
Teren 2.795 m2
4. Șos. Pipera nr. 63-65
Teren 50.000 m2
B. Județul Ilfov 1. Str. Sabarului nr. 2 Televiziunea Română (parter și 2 etaje) și Radiodifuziunea Română (un etaj)
- Arhiva de filme și benzi magnetice
- Clădire cu parter și 3 etaje
Teren 778 m2
C. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 107 Studioul de Radiodifuziune și Televiziune Cluj
Teren 5.000 m2
D. Iași 1. Str. Lascăr Catargi nr. 33 Studioul de Radiodifuziune și Televiziune Iași (spații de emisie și de producție televiziune, spații redacționale, administrație radio și televiziune)
- Clădire cu parter și 2 etaje
Teren 4.800 m2
2. Str. Lascăr Catargi nr. 47
- Trei garaje
Teren 410 m2
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Legea nr. 71/2014 pentru modificarea Legii privind Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Sinteza propunerilor legislative la sfârșit de 2015: Pensii speciale în învățământ, taxa radio-TV și fondul clasei
Studiu de caz. Obligativitatea plății taxei de radiodifuziune doar de către persoanele juridice beneficiare (ale serviciului respectiv)
În ce condiții nu datorăm plata taxei radio-TV?
;
se încarcă...