Dispoziții generale | Lege 41/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Se înființează Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes național, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul București și își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, în condițiile prezentei legi și în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au obligația să asigure, prin întreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor și opiniilor, libera comunicare a informațiilor, precum și informarea corectă a opiniei publice.

(2) Conținutul programelor Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune trebuie să răspundă standardelor profesionale în materie.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparțial, realitățile vieții social-politice și economice interne și internaționale, să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competență și exigență, valorile limbii române, ale creației autentice culturale, științifice, naționale și universale, ale minorităților naționale, precum și valorile democratice, civice, morale și sportive, să militeze pentru unitatea națională și independența țării, pentru cultivarea demnității umane, a adevărului și justiției.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor pe care le au, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să respecte principiile ordinii constituționale din România.

Art. 5. -

(1) Programele Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a țării și a națiunii, să nu îndemne la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(2) Emisiunile care, prin conținutul lor, amenință dezvoltarea psihomorală sau fizică a copiilor și a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00.

(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate că au săvârșit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuală a deficiențelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă.

(4) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spațiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăși o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanților acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanții minorităților naționale.

(5) Programele nu trebuie să prejudicieze demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

Art. 6. -

(1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanții autorizați ai acestora, în condițiile stabilite de normele obligatorii*) elaborate de Consiliul Național al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.

(2) Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului privind realizarea publicității în cadrul programelor de radiodifuziune și de televiziune se sancționează potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992.

*) Normele obligatorii, în formă revizuită, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998.

Art. 7. -

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor promova și vor încuraja difuzarea de creații audiovizuale românești.

(2) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva creațiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative și sportive, jocurile, publicitatea și serviciile de teletext.

(3) Din creația europeană difuzată cel puțin 30% va fi creație românească, inclusiv creații specifice minorităților naționale.

(4) Din creația românească cel puțin 35% va fi creație culturală.

(5) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condițiile alin. (2)-(4), cel puțin 10% din timpul lor de emisie creațiilor realizate de producătorii independenți, din țară sau din străinătate.

(6) Aplicarea prevederilor alin. (2)-(5) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului. Jurisprudență

Art. 8. -

(1) Autonomia și independența editorială a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune.

(2) Nu constituie ingerințe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului, în condițiile Legii audiovizualului nr. 48/1992.

(3) Rețelele și echipamentele de comunicații, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naționale ale serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune, sunt puse la dispoziție Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, pe întreaga perioadă de difuzare, pe bază de contract.

Art. 9. -

Serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune sunt obligate să transmită, cu prioritate și în mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Președintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Țării sau de la Guvern.

Art. 10. -

(1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se află, pe toată durata contractului de muncă, sub protecția prezentei legi.

(2) Categoriile de persoane care se bucură de statutul ziaristului de radiodifuziune și, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.

(3) Statutele cuprinzând drepturile și obligațiile ziariștilor vor fi elaborate de o comisie paritară, formată din membri ai fiecărui consiliu de administrație și din delegați ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio și de televiziune, și vor fi aprobate de consiliile de administrație ale societăților pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort.

(4) Comisia își alege un președinte, iar în cazul în care acesta nu este ales în termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite.

(5) Statutele vor cuprinde în mod obligatoriu norme care să garanteze:

a) apărarea ziariștilor și a celorlalți realizatori de emisiuni față de încercările de a li se știrbi independența profesională și de a li se leza drepturile;

b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutele ziariștilor și ale celorlalți realizatori de emisiuni;

c) ascultarea persoanei în cauză, în situația în care urmează să îi fie aplicate sancțiuni prevăzute de lege sau de statut;

d) exercitarea profesiei de ziarist și de realizator de emisiuni în condiții de răspundere profesională, morală sau juridică, după caz;

e) soluționarea divergențelor privitoare la aplicarea statutului de către o instanță internă de arbitraj.

Art. 11. -

(1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directă și cu conținut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele două societăți vor nominaliza funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat.

(2) Pe durata angajării personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcții, cu excepția celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.

Art. 12. -

(1) Creația audiovizuală urmează regimul general al legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.

(2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni ori de programe, pot fi folosite în afara societății numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.

Art. 13. -

(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formațiuni politice și este obligat să păstreze echidistanța politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversității de opinii.

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societăți de radiodifuziune sau de televiziune și nici nu pot cumula funcții de execuție în cadrul acestora.

(3) Salariații prevăzuți la alin. (1) pot colabora la alte societăți de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.

(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcție.

(5) Dacă prin nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) s-a cauzat o pagubă societății în care lucrează, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.

(6) Modul în care vor fi aduse la îndeplinire dispozițiile prezentului articol va fi prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.

Art. 14. -

(1) Știrile și informațiile trebuie difuzate în mod fidel, iar comentarea lor trebuie făcută cu obiectivitate, fără nici o influență din partea autorităților publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.

(2) Știrile și informațiile care urmează să fie difuzate sub formă de texte sau imagini trebuie să fie verificate. Sensul lor nu trebuie să fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii.

(3) Răspunderea pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine, după caz, în condițiile legii, realizatorului de emisiuni sau de programe, autorului, precum și serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune.

(4) Știrile sau informațiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiții similare difuzării.

(5) Difuzarea unor informații prin care se lezează drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi dă dreptul acesteia să ceară redacției de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.

(6) În caz de refuz, persoana care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societății, în cel mult 6 zile după expirarea termenului de la alin. (5), acordarea dreptului la replică.

(7) Dreptul la replică va fi difuzat în cadrul aceleiași emisiuni și la aceeași oră la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauză.

(8) Răspunderea pentru difuzarea rectificării aparține conducătorului redacției în cauză, iar răspunderea pentru acordarea dreptului la replică revine directorului general al societății.

(9) Nedifuzarea rectificării și neacordarea dreptului la replică pot face obiectul sesizării instanțelor judecătorești.

(10) Celelalte cazuri privind dreptul la replică se exercită conform normelor obligatorii*) stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.

(11) Caracterul confidențial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege.

(12) Dezvăluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi făcută numai în baza dispoziției emise de o instanță judecătorească.

(13) În exercitarea atribuțiilor profesionale de către ziariști și alți realizatori de emisiuni, informațiile nu pot fi obținute decât prin mijloace legale și morale, iar utilizarea acestora nu poate fi făcută în scop personal. Jurisprudență

*) Normele obligatorii au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993.

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 41/1994:
Dispoziții generale
Obiectul de activitate
Organizare și funcționare
Activitatea financiară
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...