Activitatea financiară | Lege 41/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Activitatea financiară

Art. 37. -

(1) Patrimoniul Societății Române de Radiodifuziune, precum și cel al Societății Române de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Română pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administrație, potrivit bilanțului special încheiat.

(2) Clădirile, spațiile și terenurile proprietate de stat, care sunt în prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune și studiourile teritoriale, precum și alte bunuri aflate în folosință, cu titlu legal, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, trec în folosința și în administrarea Societății Române de Radiodifuziune sau, după caz, ale Societății Române de Televiziune.

(3) Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural național, li se aplică legislația națională din domeniu.

Art. 38. -

(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, fiecare în parte, administrează bunurile din patrimoniul lor sau, după caz, dispun de acestea sub control parlamentar.

(2) Programele 1 și 2 ale Televiziunii Române, precum și programele Radiodifuziunii Române, existente la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se constituie în servicii publice, ca posturi naționale de radiodifuziune și de televiziune.

Art. 39. -

(1) Sursele financiare ale celor două societăți se constituie din alocații de la bugetul de stat, din venituri proprii și din alte surse.

(2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societății Române de Radiodifuziune și cel al Societății Române de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, în condițiile legii.

(3) Activitatea financiară a Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune se desfășoară pe baza bugetelor proprii.

(4) Conturile de execuție a bugetelor celor două societăți vor fi prezentate Parlamentului o dată cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, precum și al celor pentru buget, finanțe, reunite, ale celor două Camere ale Parlamentului și vor fi date publicității.

(5) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administrație poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări și retehnologizare.

Art. 40. - Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Veniturile proprii ale societăților provin din taxe de abonament de radio și de televizor, din surse realizate potrivit obiectului de activitate, precum și din donații sau sponsorizări. Jurisprudență

(2) Posesorii receptoarelor de radio și de televiziune sunt obligați să plătească o taxă de abonament către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Abonamentul se obține pe baza unei cereri-tip care conține și angajamentul de plată al abonatului. Cererea aprobată are caracterul unui act autentic ce constituie titlu executoriu și se execută după aceeași procedură ca și sumele datorate fiscului. Respingeri de neconstituționalitate (8), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Nivelul taxelor de abonament, pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare, precum și faptele care constituie contravenție se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 41. - Modificări (1)

(1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achiziționarea de echipamente și piese de schimb radio și televiziune, materiale consumabile necesare desfășurării activității specifice, precum și, integral, fondurile necesare pentru utilizarea stațiilor de emisie, a radioreleelor și a circuitelor video și fonice, datorate agenților economici din sistemul comunicațiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes național; pentru achitarea cotizațiilor cuvenite organizațiilor guvernamentale internaționale. Derogări (2)

(2) Celelalte cheltuieli se acoperă din veniturile proprii.

Art. 42. - Reviste (1)

(1) Finanțarea necesară producerii și difuzării emisiunilor radiofonice și de televiziune adresate străinătății, precum și dezvoltării acestei activități se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat. (2) Sumele necesare se evidențiază separat în bugetul fiecărei societăți, pe baza programelor stabilite potrivit legii. Modificări (1)

Art. 43. - Reviste (1)

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune se pot asocia între ele sau cu terți în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune.

Art. 44. -

Utilizarea fondurilor Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienței fondurilor respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 41/1994:
Dispoziții generale
Obiectul de activitate
Organizare și funcționare
Activitatea financiară
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Legea nr. 71/2014 pentru modificarea Legii privind Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Sinteza propunerilor legislative la sfârșit de 2015: Pensii speciale în învățământ, taxa radio-TV și fondul clasei
Studiu de caz. Obligativitatea plății taxei de radiodifuziune doar de către persoanele juridice beneficiare (ale serviciului respectiv)
În ce condiții nu datorăm plata taxei radio-TV?
;
se încarcă...