Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale

Modificări (1), Referințe (1)

Text republicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 06 septembrie 1978.

În vigoare de la 26 noiembrie 1975 până la 31 decembrie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 43/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dezvoltarea economico-socială a țării, creșterea gradului de civilizație și bunăstare a poporului impun adoptarea unor măsuri de modernizare și sistematizare a tuturor localităților urbane și rurale, în conformitate cu prevederile legale.

În realizarea acestui obiectiv un loc important îl ocupă sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație.

Pentru satisfacerea cerințelor actuale și de perspectivă ale traficului rutier, realizarea arterelor de circulație urbane și rurale trebuie făcută într-o concepție unitară, pe baze științifice, potrivit unor norme obligatorii, care să asigure îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor, păstrarea și valorificarea superioară a rețelei de străzi existente, economisirea terenurilor, creșterea eficienței și siguranței transporturilor.

Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație din municipii, orașe și comune vor trebui să asigure integrarea armonioasă a noilor obiective cu caracter economic, social-cultural sau de locuințe în cadrul arhitectural și al sistemului stradal existent, respectînd particularitățile fiecărei localități.

În scopul asigurării unei ordini riguroase în domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1 Principii generale

Art. 1. -

Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație, în localitățile urbane și rurale, se efectuează într-o concepție unitară, ținînd seama de criteriile de eficiență economică și de ordin social, de condițiile specifice ale localităților, pe baza prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială.

Dezvoltarea rețelei de circulație în localități, parte integrantă a procesului de sistematizare, trebuie să contribuie la îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor, la creșterea eficienței și siguranței transporturilor, la economisirea terenurilor și la modernizarea localităților.

Art. 2. -

Sistematizarea arterelor de circulație se fundamentează prin studiul de circulație al localității, care se întocmește pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, și alte studii de specialitate și se aprobă, potrivit legii, odată cu schița de sistematizare a localității.

Art. 3. -

Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localități trebuie să asigure păstrarea și folosirea sistemului de străzi existente, a alinierilor lor, precum și evitarea demolărilor, conservarea construcțiilor, a specificului arhitectural și urbanistic al localității.

Prin sistematizarea rețelei stradale se va asigura ca drumurile naționale să traverseze localitatea prin una sau cel mult două artere importante de circulație.

Stabilirea amplasamentelor obiectivelor economice, social-culturale și de locuințe se va face ținîndu-se seama și de posibilitatea folosirii rețelei de străzi existente, asigurîndu-se totodată caracterul multifuncțional al arterelor de circulație, pentru transportul local și de tranzit, pentru activitățile comerciale, sociale, culturale și alte activități.

Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul cartierelor existente se poate efectua numai cu aprobarea prealabilă dată prin decret prezidențial.

Art. 4. -

Proiectarea și construirea străzilor noi se pot face numai în cazuri justificate de necesitățile de trafic ale localităților, determinate de dezvoltarea și amplasarea obiectivelor economice, social-culturale sau a locuințelor, pe trasee scurte, directe, fără variante ocolitoare, cu respectarea prevederilor din prezenta lege.

Realizarea noilor obiective industriale, social-culturale, precum și a locuințelor, se va face numai după proiectarea și construirea rețelei de străzi, care se vor efectua ținîndu-se seama în mod obligatoriu de caracterul străzilor existente în localitate.

Art. 5. -

Construcțiile de locuit se vor amplasa la limita trotuarelor și vor avea prevăzute, de regulă, curți interioare pentru nevoile gospodărești.

În jurul fiecărui bloc de locuințe se vor prevedea trotuare de protecție din beton simplu sau asfaltate prevăzute cu rigole pentru scurgerea apelor.

În cadrul curților interioare se pot amenaja locuri de parcare pentru autovehicule, utilități gospodărești și, după caz, zone verzi.

Îngrijirea și amenajarea curților interioare, a zonelor verzi și a celorlalte unități gospodărești constituie o obligație a fiecărui locatar.

Art. 6. -

Străzile din localitățile urbane se clasifică în raport cu intensitatea și componența traficului, precum și cu funcțiile pe care le îndeplinesc, după cum urmează: categoria I - magistrală; categoria a II-a - de legătură; categoria a III-a - colectoare și categoria a IV-a - de deservire locală.

Străzile din localitățile rurale se clasifică în principale și secundare.

Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sînt cele prevăzute în prezenta lege.

Clasificarea străzilor din fiecare localitate urbană sau rurală se face de către comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, pe baza studiilor de circulație aprobate potrivit legii.

Art. 7. -

Lucrările pentru realizarea sau modernizarea străzilor se aprobă odată cu schița de sistematizare și se execută în ordinea următoare: trasarea străzii, efectuarea lucrărilor tehnico-edilitare subterane, construirea străzii, urmată, după caz, de executarea obiectivelor economice, social-culturale sau de locuințe. Prin documentațiile tehnico-economice de realizare a investiției se vor stabili, pe etape, categoriile de lucrări ce urmează a se executa în cadrul acestei ordini, în scopul scurtării la minimum a duratei de execuție, economisirii fondurilor alocate și organizării raționale a execuției ansamblului de lucrări.

Art. 8. -

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București răspund de elaborarea studiilor de sistematizare, a studiilor de circulație, precum și de coordonarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a execuției tuturor lucrărilor de investiții, modernizări, reparații și întreținere ce se realizează pe arterele de circulație ale orașelor și comunelor, cu respectarea prevederilor din prezenta lege.

Art. 9. -

Elaborarea măsurilor de sistematizare a arterelor stradale, precum și construirea și întreținerea acestora, se vor realiza cu participarea activă a cetățenilor.

În acest scop, consiliile populare vor informa cetățenii asupra principalelor aspecte legate de dezvoltarea circulației, vor analiza sugestiile și propunerile acestora cu privire la diferitele soluții preconizate și îi vor atrage, în cadrul unor acțiuni organizate, la realizarea măsurilor adoptate.

CAPITOLUL 2 Proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane

Art. 10. -

Străzile din localitățile urbane au următoarele funcții și caracteristici:

a) străzi de categoria I - magistrală, care asigură preluarea fluxurilor ale orașului, pe direcția principală de legătură cu drumul național care traversează orașul, avînd 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai și alte mijloace de transport în comun;

b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulația generală a orașelor între zonele funcționale și de locuit, avînd 4 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai și alte mijloace de transport în comun;

c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de circulație ale orașului din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, avînd 2 benzi de circulație;

d) străzi de categoria a IV-a de deservire locală, care asigură accesul carosabil la blocurile de locuit, în curțile interioare ale acestora, precum și în zonele cu trafic foarte redus, pentru servicii curente și accidentale, avînd o singură bandă de circulație.

Străzile de categoria I - magistrale se vor proiecta și realiza numai dacă realizarea lor se justifică din punct de vedere tehnico-economic și al intensității circulației și vor fi în număr de cel mult două într-o localitate, amplasate, de regulă, pe direcțiile drumurilor naționale.

Art. 11. -

Încadrarea străzilor într-una din categoriile prevăzute în prezenta lege se face la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, prin schițele și detaliile de sistematizare aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.

Art. 12. -

Străzi de categoria I și a II-a, cu sau fără zonă verde mediană, precum și alte străzi cu un număr mai mare de benzi de circulație decît cele prevăzute în art. 10 sau cu platformă de tramvai separată de partea carosabilă, artere ocolitoare, rocade, centuri de legătură și străpungeri, se vor putea realiza numai în cazurile în care mărimea orașului, intensitatea traficului, configurația terenului, circulația pietonilor sau alte împrejurări determină necesitatea unor asemenea lucrări, cu aprobarea prealabilă dată prin decret prezidențial.

Art. 13. -

La proiectarea străzilor noi din localitățile urbane se va adopta, de regulă, tipul de stradă de categoria a III-a, prevăzută cu trotuare de 2 m.

În funcție de intensitatea circulației și de eficiența economică a lucrărilor se pot adopta și tipuri de străzi de categoria I, prevăzute cu trotuare de pînă la 5 m lățime, sau străzi de categoria a II-a, prevăzute, de regulă, cu trotuare de 4 m lățime.

Caracteristicile și condițiile tehnice de proiectare a străzilor din localitățile urbane, precum și capacitățile maxime de circulație pe acestea, sînt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 14. -

La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de condițiile specifice de amenajare, corespunzător relațiilor dintre fluxurile concurente, precum și de condițiile de fluență, vizibilitate și siguranță a circulației, prevăzute în normele tehnice în vigoare, potrivit anexei nr. 2.

Intersecțiile și piețele de circulație se pot realiza numai dacă soluțiile adoptate se justifică tehnic și economic și vor ocupa suprafața de teren strict necesară pentru asigurarea funcțiilor acestora. În cazul intersecțiilor intens solicitate se pot prevedea treceri denivelate pentru pietoni și vehicule.

Realizarea intersecțiilor pe străzile din categoriile I și a II-a se face cu aprobarea comitetelor executive ale consiliilor populare sau al municipiului București.

Art. 15. -

Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părții carosabile a străzii.

Rețelele magistrale de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, telefonie, gaze, termoficare vor fi amplasate în galerii vizibile și prevăzute cu puncte de branșare distribuite la distanțe optime, potrivit studiilor de sistematizare, asigurînd lungimi minime ale branșamentelor, potrivit anexei nr. 3.

Rețelele de energie electrică de înaltă tensiune și canalizare se proiectează și se realizează pe trasee independente, corespunzător normelor tehnice.

Art. 16. -

Modernizarea străzilor se va realiza în conformitate cu prevederile schiței de sistematizare a localității și a studiului de circulație, cu menținerea alinierilor existente.

Pentru alinierea părții carosabile a străzii se pot efectua, potrivit dispozițiilor legale, unele corectări prin retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurîndu-se totodată un trotuar cu lățime minimă.

Art. 17. -

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili, pe baza studiilor de circulație, măsuri pentru folosirea eficientă a sistemului stradal, prin separarea și distribuirea fluxurilor de circulație în raport cu natura traficului, introducerea circulației cu sens unic, suprimarea unor intersecții secundare și apropiate pe străzile cu trafic intens și de tranzit, precum și alte măsuri de organizare a circulației.

Art. 18. -

În vederea fundamentării studiilor de circulație în localități, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor asigura, cu concursul organelor de miliție, înregistrarea periodică a traficului, potrivit normelor tehnice stabilite în acest scop.

Art. 19. -

Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1 și 5 m, în funcție de intensitatea circulației și de locul în care sînt amplasate acestea. Normele pentru dimensionarea trotuarelor sînt cele prevăzute în anexa nr. 4.

La traversarea străzilor din categoriile I și a II-a din localitățile urbane, de către fluxuri mari de pietoni, pot fi prevăzute, după caz, refugii sau treceri prin pasaje denivelate.

În interiorul ansamblurilor de locuințe, accesul pietonilor la locuințe, dotări social-culturale, spații comerciale, locuri de odihnă și terenuri de joacă se poate asigura prin alei.

Art. 20. -

Amplasarea pe străzi a stîlpilor pentru instalații, a pomilor sau a zonelor verzi se va face pe o lățime de 1,50 - 2 m între partea carosabilă și trotuar.

Normele de iluminare a arterelor de circulație diferențiate în raport cu categoria acestora, precum și distanțele între stîlpii de iluminat public, se vor stabili prin decret prezidențial.

Art. 21. -

Soluțiile de transport în comun se stabilesc pe baza unui studiu comparativ de eficiență tehnico-economică și cu privire la cerințele de transport ale populației.

Transportul în comun se va realiza pe străzile de categoriile I și a II-a; străzile din categoria a III-a vor putea fi folosite în acest scop în cazuri excepționale, dacă străzile de categorie superioară nu pot fi folosite în acest scop.

Liniile noi de tramvai se amplasează de regulă pe partea carosabilă a străzii și la nivelul ei, iar stațiile de tramvai se pot amenaja cu refugii pentru pietoni.

Art. 22. -

Pentru parcarea autovehiculelor se pot folosi curțile interioare ale clădirilor de locuit amenajate în mod corespunzător, străzile interioare, spațiile special amenajate în piețele din cartierele de locuit și, după caz, trotuarele și străzile care nu sînt intens circulate.

Art. 23. -

În cadrul ansamblurilor de locuințe cu o populație de circa 8.000- 10.000 locuitori se pot prevedea amenajarea de parcuri, cu plantații diversificate, dotări corespunzătoare pentru odihnă și agrement, terenuri de joacă pentru copii, precum și alte dotări pentru deservirea populației.

Art. 24. -

Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor pe străzile din localitățile urbane, se stabilesc prin studii de circulație, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 1.

Art. 25. -

Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcție de intensitatea și caracteristicile traficului, cu respectarea capacităților maxime de circulație pe străzi prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 26. -

Elementele geometrice ale profilelor caracteristice ale străzilor din localitățile urbane sînt cele prevăzute în anexa nr. 5.

Alinierea construcțiilor în lungul străzilor din categoriile I - III se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 6.

Construcțiile, altele decît locuințe, cinematografe, case de cultură, magazine, dotări social-culturale, spații comerciale etc., care generează fluxuri importante de pietoni și vehicule, se pot amplasa retrase de la alinierea generală a străzii și vor fi prevăzute cu amenajări de circulație locală care se vor soluționa prin detalii de sistematizare și se vor aproba odată cu acestea.

Art. 27. -

Străzi cu lățimi mai mari decît cele prevăzute în anexa nr. 5 sau cu distanțe între fronturile construcțiilor mai mari decît cele prevăzute în anexa nr. 6, piețe de circulație și pasaje denivelate carosabile, precum și degajările din jurul obiectivelor social-culturale, se pot realiza numai cu aprobarea prealabilă dată prin decret prezidențial.

Art. 28. -

Suprafețele carosabile și ale trotuarelor din ansamblurile de locuințe se stabilesc potrivit anexei nr. 7.

Art. 29. -

Alcătuirea sistemului rutier se va face în funcție de intensitatea și componența traficului, de factorii climatici și de posibilitățile de folosire a materialelor locale și deșeurilor industriale, de realizarea pe etape a lucrărilor, în conformitate cu anexa nr. 8.

Dimensionarea îmbrăcăminții, a fundației și a straturilor de bază se va face cu respectarea normelor tehnice în vigoare pentru traficul de perspectivă pe o durată de cel puțin 15 ani.

CAPITOLUL 3 Proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile rurale

Art. 30. -

Străzile din localitățile rurale au următoarele caracteristici:

a) străzi principale, cu două benzi de circulație pentru trafic în dublu sens;

b) străzi secundare, cu o singură bandă de circulație pentru trafic de intensitate redusă.

Art. 31. -

Străzile principale vor avea lățimea carosabilă de 5,50 m și platforma de 7 m, iar cele secundare vor avea lățimea carosabilă de 3,50 m și platforma de 5 m.

Art. 32. -

Platformele străzilor din localitățile rurale vor fi mărginite de șanțuri sau rigole.

Pentru circulația pietonilor se prevăd trotuare cu o lățime de 0,75 m.

Art. 33. -

Distanțele între garduri sau construcții situate de o parte și de alta a străzilor din localitățile rurale vor fi de 11 m la străzile principale și de 8 m la cele secundare.

Art. 34. -

În funcție de mărimea localității, configurația terenului și caracteristicile traficului, consiliile populare județene și al municipiului București vor putea aproba lățimi de străzi sau distanțe între garduri sau construcții mai mari decît cele prevăzute la art. 31 - 33, fără însă a putea depăși, potrivit legii, lățimi carosabile de 7 m și trotuare de 1,50 m lățime, respectiv distanțe între garduri sau construcții de 17 m.

Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor naționale în traversarea localităților rurale, distanța între garduri sau construcții va fi de 22 m.

Art. 35. -

Prevederile art. 14 - 16 se aplică în mod corespunzător și la sistematizarea, proiectarea și realizarea străzilor din localitățile rurale.

CAPITOLUL 4 Răspunderi și sancțiuni

Art. 36. -

Încălcarea dispozițiilor din prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Pentru contravențiile săvîrșite în domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație de către persoane fizice se vor stabili sancțiuni cu amendă de la 1.000 lei pînă la 10.000 lei, iar pentru cele săvîrșite de către persoane juridice, sancțiuni cu amendă de la 3.000 lei pînă la 30.000 lei.

Prevederile art. 25 alin. 1 și art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrșite în domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație.

Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili contravențiile în domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație, precum și sancțiunile care urmează a fi aplicate.

Art. 37. -

Constituie contravenție, dacă fapta nu este săvîrșită în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, ea constituie infracțiune, deteriorarea prin orice mijloc a arterelor de circulație din localitățile urbane și rurale, împiedicarea sub orice formă a utilizării lor, precum și degradarea unităților gospodărești sau a spațiilor verzi.

Contravenția se sancționează cu amendă de la 500 la 2.000 lei, contravenientul fiind obligat să repare, potrivit legii, prejudiciul cauzat.

Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac prin proces-verbal încheiat de primar sau persoane anume împuternicite de acesta, precum și de către ofițerii și subofițerii de miliție.

Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

CAPITOLUL 5 Dispoziții finale

Art. 38. -

În cadrul proiectelor de sistematizare a localităților se va avea în vedere posibilitatea realizării unor monumente noi, precum și punerea în valoare a monumentelor existente care reprezintă trecutul istoric și de luptă al poporului.

Se interzice realizarea de piețe sau spații verzi în jurul obiectivelor social-culturale, prin demolarea construcțiilor existente.

Art. 39. -

Realizarea arterelor de circulație urbană și rurală se finanțează din fondurile de investiții alocate prin plan consiliilor populare, precum și din alte resurse prevăzute de lege.

Lucrările pentru realizarea de străzi care asigură accesul la unitățile economice de stat și contribuie substanțial la realizarea transporturilor tehnologice și a planului de producție a acestora se pot finanța din fondurile unităților respective.

Art. 40. -

Cheltuielile necesare pentru întreținerea și repararea arterelor de circulație se finanțează din bugetul local, precum și din alte resurse prevăzute de lege.

Art. 41. -

Lucrările privind construcția, modernizarea, întreținerea și repararea arterelor de circulație, urbană și rurală, pot fi efectuate și prin contribuția bănească și în muncă a cetățenilor, potrivit legii.

Art. 42. -

Comitetele executive sau, după caz, birourile executive ale consiliilor populare răspund de asigurarea condițiilor de folosire permanentă și în bune condiții a arterelor de circulație, de curățenia străzilor, de păstrarea și întreținerea dotărilor tehnico-edilitare și gospodărești, a semnalizatoarelor rutiere și a plantațiilor, antrenînd în aceste acțiuni populația localităților.

Art. 43. -

Prevederile prezentei legi se aplică porțiunilor de drum național și județean în traversarea localităților, în măsura în care Legea drumurilor nr. 13/1974 nu dispune altfel.

Art. 44. -

Anexele 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 45. -

Prevederile art. 12 lit. c) din Legea drumurilor nr. 13/1974 se abrogă.

Art. 46. -

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1976.*)

*) Fac excepție prevederile art. 13 alin. 1 și 2, art. 19 alin. 1, art. 20 alin. 1, art. 34 și 35, precum ale anexelor nr. 4, 5 și 6, care intră în vigoare la data de 13 iulie 1978.

ANEXA Nr. 1

CARACTERISTICILE ȘI CONDIȚIILE TEHNICE DE PROIECTARE ALE STRĂZILOR ÎN LOCALITĂȚILE URBANE
Nr. crt. Categoria străzii Viteza de proiectare (km/h) Intensitatea traficului în turisme Partea carosabilă pentru circulația curentă Distanța minimă normală între intersecții la același nivel (m) Organizarea circulației și intersecțiilor
oră și bandă A B C D E
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Stradă de categoria
I - magistrală
60 foarte intensă peste 600 și intensă 360 - 600 6 3,50 21 800 200 a) liniile de tramvai se amplasează în limita părții carosabile a străzii încadrate în numărul benzilor;
b) intersecțiile foarte solicitate, în cazul cînd se justifică tehnic și economic, pot fi denivelate;
c) intersecțiile la același nivel au circulație dirijată cu semafoare;
d) staționările pe benzile de circulație curentă sînt interzise.
2. Stradă de categoria
a II-a - de legătură
50 - 60 intensă 360 - 600 4 3,50 14 500 100-150 a) liniile de tramvai se amplasează în limita părții carosabile a străzii încadrate în numărul benzilor;
b) intersecțiile la același nivel au circulație dirijată cu semafoare;
c) staționările pe benzile de circulație curentă sînt interzise;
d) în condiții grele de desfășurare a traseului străzii (teren accidentat, zone clădite etc.) se poate reduce viteza de proiectare pe sectoare scurte pînă la 35 km/oră.
3. Stradă de categoria
a III-a - colectoare
40 - 50 medie
160 - 360
2 3-3,50 6-7 200 50 a) în condiții grele de desfășurare a traseului străzii (teren accidentat, zone clădite etc.) se poate reduce viteza de proiectare pe sectoare scurte pînă la 25 km/oră.
4. Stradă de categoria
a IV-a - de deservire locală
sub 25 redusă
30 - 160 și foarte redusă sub 30
1 3-3,50 3-3,50 sub 100 - a) străzile pot fi prevăzute cu platforme de încrucișare și bucle de întoarcere și au de regulă un trotuar de 1,00 m;
b) transportul în comun este interzis.

ANEXA Nr. 2

CAPACITĂȚILE MAXIME DE CIRCULAȚIE ALE STRĂZILOR
SITUATE ÎN PALIER ȘI ALINIAMENT (TURISME/ORĂ)

Nr. benzilor de circulație Distanța între intersecții (m) Viteza de proiectare (km/oră)
60 50 40 25
A. Circulația în regim normal și flux continuu (undă verde, intersecții denivelate)
6 benzi - 5000 - - -
4 benzi - 3500 3800 - -
B. Circulația în regim normal și flux discontinuu (cu treceri alternative în intersecții)
6 benzi 800 2800 - - -
4 benzi 800 2000 2200 - -
500 1500 1800 - -
2 benzi 500 - 1000 1200 -
300 - 700 900 -
200 - 600 800 -
1 bandă 100 - - - 350

ANEXA Nr. 3

Schemele reprezentînd GALERIE EDILITARĂ, SECȚIUNE TIP se
găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România,
Partea I , nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 8 - 9.

ANEXA Nr. 4

DIMENSIONAREA TROTUARELOR

Lățimea trotuarului
(m)
Capacități de circulație
(pietoni/oră)
Trotuar lîngă
locuințe
Trotuar lîngă
magazine
Alee în zonă
de parc
1,00 800 700 600
1,50 1600 1400 1200
2,25 2400 2100 1800
3,00 3200 2800 2400
4,00 4000 3500 3000
5,00 4800 4200 3600

ANEXA Nr. 5

PROFILE CARACTERISTICE DE STRĂZI

A. STRĂZI DE CATEGORIA I-a - MAGISTRALE - CU 6 BENZI DE CIRCULAȚIE

Schemele reprezentînd STRĂZI DE CATEGORIA I-a - MAGISTRALE - CU 6 BENZI DE CIRCULAȚIE se găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 10.

B. STRĂZI DE CATEGORIA II-a - DE LEGĂTURĂ - CU 4 BENZI DE CIRCULAȚIE

Schemele reprezentînd STRĂZI DE CATEGORIA II-a - DE LEGĂTURĂ - CU 4 BENZI DE CIRCULAȚIE se găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, paginile 10 - 11.

C. STRĂZI DE CATEGORIA III-a - COLECTOARE - CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE

Schemele reprezentînd STRĂZI DE CATEGORIA a III-a COLECTOARE - CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE se găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 11.

D. STRĂZI DE CATEGORIA IV-a - DE DESERVIRE LOCALĂ CU O BANDĂ DE CIRCULAȚIE

Schemele reprezentînd STRĂZI DE CATEGORIA IV-a - DE DESERVIRE LOCALĂ - CU O BANDĂ DE CIRCULAȚIE se găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 12.

E. STRĂZI ÎN LOCALITĂȚI RURALE

Schemele reprezentînd STRĂZI ÎN LOCALITĂȚI RURALE se găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 12.

ANEXA Nr. 6

DISTANȚELE ÎNTRE FRONTURILE CONSTRUCȚIILOR
SITUATE PE PĂRȚILE LATERALE ALE STRĂZII

Nr. benzilor de circulație curentă (ambele sensuri) Condițiile de amenajare a străzii Distanțele între fronturile construcțiilor (m)
6 benzi cu sau fără linie de tramvai, cu pomi și stîlpi la marginea trotuarului 35
4 benzi cu sau fără linie de tramvai, cu pomi și stîlpi la marginea trotuarului 25
2 benzi cu pomi și stîlpi și cu rețele subterane numeroase 14 - 16, în funcție de lățimea trotuarelor
2 benzi fără pomi 10 - 13, în funcție de lățimea carosabilă și a trotuarelor

NOTĂ: Distanțele între fronturile construcțiilor se reduc în cazul prevederii de trotuare cu lățimi mai mici decît cele stabilite în mod curent și se majorează cînd se prevăd zone verzi mediane, refugii de pietoni, amenajări pentru intersecții și pentru asigurarea vizibilității, precum și în cazul terenului accidentat, în vederea reducerii volumelor terasamentelor, ziduri de sprijin și a soclurilor clădirilor.

Distanța între fronturile clădirilor de locuit, altele decît cele amplasate pe străzile de categoria I și a II-a, va fi de 28 m la clădiri cu 11 nivele (P + 10) și 13 m pentru cele cu 5 nivele (P + 4), respectiv 16 m la străzile cu 2 benzi și trotuare de 3 m.

ANEXA Nr. 7

DENSITĂȚILE MEDII DE SUPRAFEȚE CAROSABILE ȘI DE TROTUARE
ÎN ANSAMBLURILE NOI DE LOCUINȚE

Suprafața locuibilă la hectar (m.p.) Suprafața carosabilă la hectar (m.p.) Suprafața de trotuare la hectar (m.p.) Total
(m.p.)
Sub 4500 1200 700 1900
4500 - 7000 1400 800 2200
7000 - 10000 1500 900 2400
peste 10000 1600 1000 2600

ANEXA Nr. 8

STRUCTURI CARACTERISTICE DE SISTEME RUTIERE

Tabelele reprezentînd STRUCTURI CARACTERISTICE DE SISTEME RUTIERE se găsesc publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, paginile 14 - 15.

NOTĂ:

1. -

Grosimile straturilor de bază și de fundații sînt medii, ele urmînd a fi stabilite pe bază de calcul pentru fiecare caz în parte.

2. -

Grosimile straturilor de fundație sînt calculate pentru modulul de deformație a terenului de 100 kg/cmp; pentru terenuri cu modulul de deformație diferit de această valoare se aplică corecții rezultate din calcule.

3. -

Sistemele rutiere cu îmbrăcăminți din pavaje din piatră cioplită se vor prevedea de regulă pentru staționări și în cazul refolosirii pavajelor existente.

4. -

Structurile din tabel nu cuprind straturile necesare pentru asigurarea rezistenței în cazurile pămînturilor sensibile la acțiunea îngheț-dezgheț.

5. -

Pentru străzile din localitățile rurale se aplică structurile cu modulul de deformație echivalent necesar, egal sau mai mic de 400 kg/cmp.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...