Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor agricole

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 1975 până la 19 februarie 1991, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 18/1991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

Art. 1. -

Constituie contraventii la normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor agricole urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, constituie infractiuni:

a) refuzul de a prezenta, la cererea organelor de control si a persoanelor imputernicite, actele pentru aprobarea ocuparii, folosirii, scoaterii din productia agricola vegetala si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole;

b) nerespectarea proiectelor de comasare a terenurilor aprobate potrivit normelor legale, precum si efectuarea schimburilor de terenuri intre detinatori, fara aprobarea legala;

c) folosirea de catre detinatorii de terenuri si de unitatile socialiste a altor date cu privire la marimea suprafetelor, destinatia economica si categoria de folosinta a terenurilor, decit cele inregistrate in cadastrul funciar general;

d) nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar, de catre detinatorii cu orice titlu ai terenurilor agricole, a schimbarilor efectuate in conditii legale, cu privire la titularul detinerii, destinatia economica, categoria de folosinta a terenului, scoaterea sau redarea in productia agricola vegetala, in termen de 60 de zile de la producerea acestor schimbari;

e) neluarea masurilor, de catre detinatorii de terenuri si de catre persoanele autorizate, pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor si balizelor de semnalizare si a punctelor geodezice, precum si degradarea ori distrugerea acestora din culpa;

f) neluarea masurilor de catre unitatea in intervalul careia figureaza terenurile agricole pentru a readuce, in administrarea sa, la expirarea termenului, terenurile ce au fost atribuite in folosinta temporara altor organizatii socialiste sau persoane fizice;

g) crearea de drumuri de exploatare agricola sau poteci pe terenurile agricole, altele decit cele prevazute prin proiectele de organizare a teritoriului si cele privind protectia si ameliorarea terenurilor;

h) organizarea de locuri de popas, instalarea de corturi sau stationarea autovehiculelor, in scop turistic, pe terenuri agricole cultivate, in afara perimetrelor delimitate de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si cu Ministerul Turismului, pentru a fi folosite in acest scop;

i) neaplicarea de catre detinatorii de terenuri agricole a lucrarilor si masurilor tehnice, stabilite prin studiile si proiectele de sistematizare si de organizare a teritoriului agricol, de protectia, amenajarea si ameliorarea terenurilor, aprobate potrivit normelor legale;

j) neluarea in cultura de catre detinatori a intregii suprafete de teren ce detin, inclusiv a terenurilor libere din curti, dintre constructii de orice fel, terenurile virane din perimetrele construibile ale localitatilor, a celor din jurul stilpilor de telecomunicatii, de transport si de distribuire a energiei electrice, a capetelor parcelelor si tarlalelor de pe linga drumuri, cai ferate, canale de irigatii, precum si alte terenuri asemanatoare;

k) neasigurarea de catre unitatile socialiste neagricole a cultivarii terenurilor libere din incintele lor a caror suprafata, determinata potrivit normativelor aprobate, depaseste nevoile stricte ale procesului de productie specifice, precum si neluarea de masuri pentru cultivarea in parcuri si spatii verzi de arbori si arbusti care sa valorifice economic spatiile respective;

l) neexecutarea de catre detinatorii de terenuri a lucrarilor necesare pentru punerea in cultura agricola la termenele stabilite a terenurilor folosite neeconomic sau nefolosite, stabilite prin documentatiile tehnico-economice aprobate sau identificate de organele agricole, in vederea sporirii suprafetei agricole si indeosebi a celei arabile;

m) nerecuperarea si neaducerea in stare de cultura, la termenele stabilite, a terenurilor prevazute sa compenseze suprafete de terenuri scoase din productia agricola sau aprobate sa treaca in alta folosinta agricola, precum si necultivarea terenurilor pentru care s-a obtinut aprobarea scoaterii din productia agricola vegetala pina la data trecerii efective a acestora la noua destinatie;

n) neluarea masurilor de scurgere a apelor in exces care, prin stagnare sau baltire, impiedica cultivarea terenurilor sau produc degradari terenurilor ori culturilor agricole, precum si de catre unitatile socialiste, a masurilor corespunzatoare pentru evitarea afectarii terenurilor agricole de catre reziduurile provenite din procesele lor de productie;

o) neexecutarea de catre beneficiari a lucrarilor de amenajare, taluzare a malurilor, nivelare, degajare de resturi de materiale de pe terenuri in urma extragerii materiilor prime - argila, nisip, pietris -, cele ocupate de sonde parasite si altele, pentru folosirea lor in productia agricola, piscicola sau silvica;

p) ocuparea terenurilor agricole, aprobate a fi scoase din productia agricola, vegetala, inainte de a fi delimitate, bornate si predate de catre detinatorul de teren, in prezenta delegatului autorizat al organului agricol judetean;

r) ocuparea si folosirea in mod temporar a terenurilor agricole pentru care, potrivit legii, s-a aprobat estimativ scoaterea din productia agricola vegetala in scopul efectuarii unor lucrari de prospectiuni si exploatari geologice si geofizice, foraje de orice fel si a lucrarilor strict legate de acestea, inainte ca aceste terenuri sa fi fost delimitate de catre organele competente;

s) ocuparea de terenuri agricole si scoaterea lor din productia agricola vegetala, schimbarea categoriei de folosinta agricola in alta categorie de folosinta agricola, fara aprobare, precum si modificarea fata de aprobarea data a amplasamentelor sau a marimii suprafetelor, daca faptele au fost savirsite pentru prima data;

t) degradarea, pe o suprafata redusa, a terenurilor si a culturilor agricole prin decopertarea stratului fertil, precum si depozitarea de materiale sau deseuri - nisip, pietris, moloz, diverse reziduuri solide, resturi menajere si altele -, saparea de gropi sau santuri pentru extragerea de pamint, nisip, pietris sau alte materii prime sau pentru instalarea de conducte sau cabluri pe terenurile agricole, fara aprobare legala;

u) neredarea de catre unitatea socialista a terenurilor in stare de a fi folosite in productia agricola vegetala la expirarea termenului pina la care a fost aprobata scoaterea temporara din productia agricola vegetala a acestora;

v) nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii si de productie a stratului fertil si a altor straturi de profunzime bogate in elemente fertilizante, de pe terenurile aprobate a fi scoase din productia agricola, nedepozitarea pamintului fertil in conditii corespunzatoare si nenivelarea acestuia pe suprafetele stabilite in vederea ameliorarii terenurilor agricole.

Art. 2. -

Contraventiile prevazute la art. 1 se sanctioneaza astfel:

a) cele de la lit. a)-h), cu amenda de la 500 la 1.500 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor juridice, si cu amenda de la 100 la 500 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor fizice;

b) cele de la lit. i)-s), cu amenda de la 1.500 la 4.000 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor juridice, si cu amenda de la 500 la 1.500 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor fizice;

c) cele de la lit. t)-v), cu amenda de la 4.000 la 10.000 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor juridice, si cu amenda de la 1.500 la 4.000 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor fizice.

Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate persoanelor fizice vinovate de savirsirea contraventiei.

La aplicarea sanctiunii, pe linga imprejurarile prevazute de lege, se are in vedere si marimea suprafetei, clasa de fertilitate si categoria de folosinta a terenului, afectate de faptele contraventionale.

Art. 3. -

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal, incheiat de specialisti imputerniciti in acest scop de conducerea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, a organelor judetene sau al municipiului Bucuresti, precum si de primari.

De asemenea, ofiterii si subofiterii de militie sint competenti sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute la art. 1 lit. a), b), g), h), p), r), s) si t).

Art. 4. -

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare. Plingerea suspenda executarea.

Art. 5. -

In cazul contraventiilor pentru care se prevad amenzi pina la 1.000 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor fizice, plingerea se solutioneaza de:

- ministrul agriculturii si industriei alimentare sau imputernicitul sau, avind cel putin functia de director, pentru sanctiunile aplicate de catre specialistii din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si unitatile subordonate;

- directorul general al directiei generale judetene pentru agricultura si industrie alimentara, pentru sanctiunile aplicate de catre specialistii imputerniciti de organul agricol judetean;

- conducatorul Inspectoratului agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, pentru sanctiunile aplicate de imputernicitii organului agricol al municipiului Bucuresti;

- comitetul, respectiv biroul executiv, al consiliului popular, pentru sanctiunile aplicate de primari;

- seful Inspectoratului judetean sau al municipiului Bucuresti al Ministerului de Interne, pentru sanctiunile aplicate de organele de militie.

In cazul contraventiilor pentru care la art. 2 se prevad amenzi de peste 1.000 lei, cind sanctiunea se aplica persoanelor fizice, plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

Art. 6. -

In cazul contraventiilor pentru care amenda s-a aplicat persoanelor juridice, plingerea se solutioneaza de ministrul agriculturii si industriei alimentare sau de catre un imputernicit al sau, avind cel putin functia de director.

Art. 7. -

Contraventiilor prevazute la art. 1 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 8. -

Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2501/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind apararea, conservarea si folosirea terenurilor agricole, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 122 din 12 octombrie 1970, se abroga.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...