Parlamentul României

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (5), Derogări (3), Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1994
Formă aplicabilă de la 01 ianuarie 1994 până la 30 mai 1999, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 31 mai 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Unitățile care desfășoară activități economice, denumite în continuare agenți economici, și care imobilizează capital în active corporale și necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, înregistra în contabilitate și recupera uzura fizică și morală a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.

Aceste operațiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat.

Art. 2. - Modificări (1)

Capitalul angajat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenților economici prin bunurile și valorile destinate să deservească activitatea pe o perioadă mai mare de un an și care se consumă treptat.

Art. 3. -

Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

a) terenurile, inclusiv investițiile pentru amenajarea acestora;

b) mijloacele fixe. Puneri în aplicare (1)

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1)

a) are o valoare de intrare mai mare de 200.000 lei; Modificări (2)

b) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Prin hotărâri ale Guvernului, valoarea prevăzută la alin. 2 lit. a) din prezentul articol poate fi corectată în funcție de evoluția prețurilor în economie.

Art. 4. -

Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizării: Puneri în aplicare (1)

a) investițiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;

b) capacitățile puse în funcțiune parțial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) investițiile efectuate pentru descopertă, în vederea valorificării de substanțe minerale utile. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (2)

Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării: lacurile, bălțile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiții, precum și terenurile, inclusiv cele împădurite, cu excepția terenurilor cu destinație economică obținute prin acte de vânzare-cumpărare, inclusiv prin despăgubiri în cazul exproprierilor.

Art. 6. -

Nu sunt considerate mijloace fixe:

a) motoarele, aparatele și alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparațiilor de orice fel sau în scopul efectuării unor mici modernizări în cadrul reparațiilor capitale; Modificări (1)

b) sculele, instrumentele și dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea și durata lor de funcționare normală;

c) construcțiile și instalațiile provizorii executate din fondurile de investiții; Modificări (1)

d) animalele care nu au îndeplinit condițiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de îngrășat, păsările și coloniile de albine;

e) pădurile;

f) investițiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum și cele pentru foraj executate pentru explorări, prospecțiuni geologice și geofizice, forajele pentru alimentarea cu apă care nu au dat rezultate, sondele situate în gaz - capul unor zăcăminte de țiței, precum și sondele de cercetare geologică care au pus în evidență acumulări de hidrocarburi, dar care, din motive geologo-tehnice și economice obiective, nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atât timp cât servesc ca model la executarea producției de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;

h) echipamentul de protecție și de lucru, îmbrăcămintea specială, precum și accesoriile de pat, indiferent de valoarea și durata lor de utilizare.

Art. 7. -

Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind:

a) cheltuielile de constituire: taxele și alte cheltuieli de înscriere și înmatriculare, cheltuielile privind emiterea și vânzarea de acțiuni, cheltuielile de prospectare a pieței și de publicitate și alte cheltuieli de această natură legate de înființarea și dezvoltarea activității unității patrimoniale;

b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substanțe minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zăcămintele puse în exploatare;

d) concesiunile, brevetele și alte drepturi și valori asimilate; Modificări (1)

e) alte imobilizări necorporale, inclusiv programe informatice create de agenții economici sau achiziționate de la terți.

Art. 8. - Modificări (1)

Duratele normale de funcționare, precum și clasificația mijloacelor fixe se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza consultării reprezentanților asociațiilor patronale constituite la nivel național, conform legii. La determinarea lor se va ține seama de duratele tehnico-economice stabilite de proiectanți și producători prin cărțile sau documentațiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum și de efectele uzurii morale.

Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai târziu de 5 ani.

CAPITOLUL II Calcularea amortizării

Art. 9. -

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe și se include în cheltuielile de exploatare.

Art. 10. -

Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înțelege:

a) valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix care a fost reevaluat în conformitate cu hotărâri ale Guvernului; Modificări (1)

b) prețul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; Modificări (2)

c) costul de producție pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială;

d) valoarea actuală, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor făcute de specialiști și cu aprobarea adunării generale a asociaților la societățile comerciale, respectiv a consiliului de administrație la regiile autonome sau instituții publice, ținând seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare; Modificări (2)

e) valoarea de aport acceptată de părți, pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinată prin expertiză.

Art. 11. -

Amortizarea mijloacelor fixe se calculează de la data punerii acestora în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcționare și condițiilor de utilizare ale acestora. Modificări (1)

Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locație de gestiune se calculează de către agentul economic care le are în proprietate.

Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locație de gestiune de către regiile autonome care au în administrare, potrivit legii, asemenea bunuri din domeniul public, se calculează de către acestea.

Amortizarea investițiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locație de gestiune este în sarcina agentului economic care a efectuat investiția. Modificări (1)

Amortizarea clădirilor și a construcțiilor speciale ale minelor, salinelor cu extracție în soluție prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanțe minerale solide, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor și care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor, precum și a investițiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă.

Amortizarea pe unitatea de produs se recalculează:

a) din cinci în cinci ani la mine, cariere, precum și la cheltuielile de investiții pentru descopertă;

b) din zece în zece ani la saline.

Recalcularea se face anual în cazul când intervin schimbări mai importante (de minimum 10%) în volumul rezervelor exploatabile.

Art. 12. -

Cheltuielile de constituire, precum și cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani.

Art. 13. -

Brevetele, licențele, know-how-ul, mărcile de fabrică, de comerț și de servicii și alte drepturi de proprietate industrială și comercială similare subscrise ca aport, achiziționate pe alte căi, se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le deține.

Art. 14. -

Programele informatice create de agentul economic sau achiziționate de la terți se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani.

Art. 15. - Modificări (1)

Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită, în funcție de clasele de calitate, suprafață, amplasare și/sau alte criterii legale, la valoarea de achiziție sau la valoarea aportului în natură, după caz.

Valoarea terenurilor cu destinație economică obținute prin acte de vânzare-cumpărare, inclusiv prin despăgubiri în cazul exproprierilor, se amortizează prin aplicarea unei cote de 25% din cuantumul dobânzii curente la disponibilități bănești de valoare egală cu prețul de achiziție al terenurilor respective, acordată de unitatea bancară la care are deschis contul principal agentul economic.

Art. 16. - Modificări (1), Referințe (1)

Guvernul poate aproba, în situații justificate, scutiri totale sau parțiale de la calculul amortizării, solicitate de ministere și alte organe centrale și locale ale administrației publice pentru active corporale, precum: Modificări (1)

a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcțiune, precum și sondele de țiței și gaze care nu se dau în producție, potrivit intereselor economiei naționale;

b) mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice de interes național care sunt propuse a fi trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile; Modificări (1)

c) lucrările de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării contra inundațiilor și înlăturării excesului de umiditate, și anume: diguri și canale principale, de desecare, precum și lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanți și de corectare a torenților, destinate apărării terenurilor agricole și silvice și obiectivelor social-economice din zona apărată, efectuate din fondurile statului;

d) șenalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura căii ferate, precum și celelalte căi de comunicație.

Art. 17. - Derogări (3)

În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune, agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat vor asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora, conform procedurilor legale, iar diferența rămasă neacoperită se include eșalonat în cheltuielile de exploatare. Modificări (1), Derogări (1)

Durata recuperării și anuitățile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către adunarea generală a asociaților la societățile comerciale și, respectiv, de către consiliul de administrație la regiile autonome, fără a depăși 5 ani. Modificări (1)

CAPITOLUL III Regimuri de amortizare

Art. 18. -

Amortizarea calculată conform prevederilor art. 9 se include în cheltuielile de exploatare ale agenților economici, în directă corelație cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.

Art. 19. -

Agenții economici sunt obligați să amortizeze mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare: Modificări (1)

A. Amortizarea liniară - se realizează prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.

Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.

B. Amortizarea degresivă - constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienții următori:

a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 și 5 ani;

b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 și 10 ani;

c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.

Acești coeficienți pot fi modificați numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor.

C. Amortizarea accelerată - constă în includerea, în primul an de funcționare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.

Amortizările anuale pentru exercițiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămași.

Art. 20. - Modificări (2)

Competențele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniară sau degresivă revin adunării generale a asociaților la societățile comerciale, respectiv consiliului de administrație la regiile autonome.

Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către Ministerul Finanțelor, la propunerea adunării generale a asociaților la societățile comerciale, respectiv a consiliului de administrație la regiile autonome.

Art. 21. -

În cazuri justificate, altele decât cele prevăzute la art. 17 din prezenta lege, consiliul de administrație, pentru regia autonomă, respectiv adunarea generală a asociaților, pentru societatea comercială cu capital majoritar de stat, pot aproba trecerea în conservare a mijloacelor fixe pe o perioadă de maximum un an, fără calcularea amortizării pentru respectiva perioadă. În asemenea cazuri, amortizarea anuală aferentă perioadei de conservare se va recupera din profitul net al anului în care expiră durata normală de utilizare a mijlocului fix trecut în conservare.

Dacă perioada de conservare se prelungește peste durata de un an, iar mijloacele fixe în cauză nu sunt cuprinse în programul de restructurare, agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat sunt obligați să vândă mijloacele fixe respective prin licitație, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Contabilitatea și destinația amortizării mijloacelor fixe

Art. 22. - Modificări (1)

Agenții economici, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate, precum și instituțiile publice au obligația evidențierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe, a amortizării acestora și a sumelor nete rezultate din dezmembrarea și valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune.

Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru mijloacele fixe, precum și cele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, în condițiile legii, reprezintă surse de constituire a fondului de dezvoltare. Modificări (1)

Dacă agenții economici cu capital majoritar de stat nu au prevăzut realizarea în anul curent a unor lucrări de investiții sau rambursarea de credite pentru investiții, aceștia pot folosi sumele respective pentru investiții financiare pe termen scurt sau mediu, cu obligația ca la finele anului să reconstituie sumele respective.

Art. 23. -

Sumele realizate din valorificarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente și a altor materiale provenite din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune - înainte de amortizarea lor integrală - diminuate cu cheltuielile efectuate cu demolarea, demontarea, dezmembrarea și valorificarea acestora, se înregistrează în contabilitate în contul amortizării mijloacelor fixe respective, în limita valorii de intrare rămasă de amortizat.

CAPITOLUL V Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe

Art. 24. - Modificări (1)

Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate integral se face cu aprobarea adunării generale a asociaților la societățile comerciale, respectiv a consiliului de administrație la regiile autonome.

Art. 25. - Modificări (2)

La scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe care nu au fost amortizate integral agenții economici cu capital majoritar de stat vor proceda în conformitate cu prevederile art. 17 și art. 24 din prezenta lege.

În cazul instituțiilor publice, scoaterea din funcțiune, a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare se face cu aprobarea ministerului de resort și cu avizul prealabil al Ministerului Finanțelor, pe baza unor justificări temeinic argumentate.

Art. 26. -

La scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând agenților economici unde statul deține peste 50% din capitalul social se va urmări valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb în cadrul unității respective sau prin vânzare, pe bază de licitație publică, organizată potrivit legii.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. -

Valoarea rămasă de amortizat, actualizată, aferentă mijloacelor fixe cu valori unitare cuprinse între 501 și 200.000 lei, care, potrivit prezentei legi, nu mai sunt considerate mijloace fixe, se include în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de până la 3 ani, stabilită de adunarea generală a asociaților, la societățile comerciale, respectiv de consiliul de administrație la regiile autonome.

Art. 28. - Referințe (2)

Pentru cunoașterea modificărilor intervenite în structura mijloacelor fixe și a duratei medii de utilizare, agenții economici vor raporta anual valoarea rămasă a mijloacelor fixe pe categorii, precum și amortizarea totală a mijloacelor fixe printr-o dare de seamă statistică, potrivit modelului și normelor ce vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor și Comisia Națională pentru Statistică.

Art. 29. -

Constituie contravenții la normele privind calcularea și înregistrarea amortizării capitalului imobilizat în active corporale sau necorporale următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezentei legi, nu se încadrează în această categorie;

b) calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate conform art. 5 din prezenta lege;

c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale;

d) înregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale;

e) modificarea, pe parcursul duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe, a duratelor și a regimului de amortizare stabilite conform art. 8, art. 19 și art. 20 din prezenta lege; Modificări (1)

f) nereconstituirea, până la finele anului, a sumelor rezultate din amortizare, utilizate pentru investiții financiare conform art. 22 alin. 3 din prezenta lege.

Art. 30. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute la art. 29 din prezenta lege se sancționează după cum urmează:

a) cele de la lit. c), d) și f), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei; Modificări (1)

b) cele de la lit. a), b) și e), cu amendă de la 300.000 lei la 600.000 lei. Modificări (1)

Art. 31. -

Contravențiilor prevăzute în prezenta lege li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor.

Art. 32. - Modificări (2)

Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competența consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat.

La instituțiile publice, în afara aprobării consiliului de administrație, este necesar și avizul Ministerului Finanțelor pentru valorile ce depășesc 1.000 lei pe unitatea de măsură.

Art. 33. -

Guvernul va aproba clasificația și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi.

Ministerul Finanțelor va elabora, în termenul prevăzut la alin. 1, norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 34. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Prezenta lege se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1994.

Pe aceeași dată se abrogă Legea nr. 62/1968, cu modificările ulterioare, H.C.M. nr. 139/1969, Decretul nr. 49/1982, Decretul-lege nr. 50/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat și de Camera Deputaților în ședința comună din 2 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 martie 1994.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 101/1995 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 15/1994*)
;
se încarcă...