Guvernul României

Hotărârea nr. 66/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2016 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (7) se abrogă.

2. La articolul 111, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 111. -

(1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 și 190 din ordonanța de urgență, ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea unui angajament de susținere din partea unui/unor terț/terți, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere pentru verificarea îndeplinirii cerinței/cerințelor minime impuse în cadrul documentației de atribuire. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

. . . . . . . . . .

(4) În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să asigure autorității contractante, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (5), îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului."

3. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerințe de calificare legată de situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și/sau profesională, acesta poate invoca susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, în condițiile art. 186, respectiv art. 190 din ordonanța de urgență, capacitatea acestuia/acestora urmând a fi cumulată cu cea a ofertantului/candidatului în ceea ce privește respectiva/respectivele cerință/cerințe."

4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 199 alin. (2) din ordonanța de urgență, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activitățile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului de executare a acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi și la organizarea, calificarea și experiența respectivului personal."

5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Fără a afecta prevederile art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, autoritatea contractantă nu poate folosi calificarea și experiența personalului desemnat pentru a efectua activitățile contractului, ca parte a procesului de calificare și selecție în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.

(12) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă stabilește cerințe de calificare, în conformitate cu art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, aceste cerințe se referă la calificarea și experiența profesională a personalului, în special de conducere, al operatorului economic candidat/ofertant, personal care participă constant la activitățile economice ale operatorului economic și care ocupă posturi/poziții reprezentate în structura organizatorică a acestuia."

6. La articolul 361, alineatul (1) se abrogă.

7. La articolul 361, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existența unei oferte cu preț aparent neobișnuit de scăzut, autoritatea contractantă are obligația de a efectua verificări detaliate în condițiile art. 202 alin. (2) din ordonanța de urgență."

8. La articolul 79 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conținutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 170 și 201 din ordonanța de urgență, modificări ale propunerii tehnice se acceptă, în mod excepțional, în următoarele situații:".

9. La articolul 79 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, constatate în propunerea tehnică, astfel cum sunt acestea din urmă definite la art. 80 alin. (4), fără a se permite însă și modificarea propunerii financiare."

10. La articolul 79, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul în care ofertantul își modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, prețul/prețurile prevăzut(e) în propunerea financiară, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepția situației prevăzute la art. 80 alin. (2)."

11. La articolul 80, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul existenței unor erori aritmetice care pot fi clarificate în condițiile art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență, elementele propunerii financiare vor fi corectate și, implicit, prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informațiilor care sunt cunoscute de către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația aplicabilă, documentația de atribuire, și/sau în alte documente prezentate de ofertant."

12. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător, cu excepția cazului în care documentația de atribuire prevede explicit că prețul total, aferent unei activități din contract, este singurul preț relevant și prețurile unitare, dacă se solicită, sunt în scopuri de calculare și verificare."

13. La articolul 80, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: Practică judiciară (1)

"

(4) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică ce au la bază erori materiale evidente și care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte. O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei inițiale în următoarele situații:

a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanței de urgență care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice;

b) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanților;

c) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparație cu oferta inițială;

d) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentația de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanții să se abată de la cerințele exacte ale respectivei documentații, iar oferta inițială nu a fost în conformitate cu aceste cerințe."

14. La articolul 971, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul rezilierii contractului de achiziție publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii."

15. La articolul 971, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligații:

a) să elibereze un exemplar operatorului economic; și

b) să depună un exemplar la dosarul achiziției publice."

16. La articolul 971, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Autoritatea contractantă publică în SEAP, prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1), documentul prevăzut la alin. (1), semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, precum și, dacă este cazul, informații referitoare la suspendarea sau anularea respectivului document.

(22) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligația de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanța de urgență."

17. Articolul 1051 se abrogă.

Art. II. -

(1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare și contractele în curs de executare, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv a încheierii acestora.

(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, o invitație de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. -

Documentele constatatoare emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și care pot fi utilizate în aplicarea prevederilor art. 181 lit. c1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor fi încărcate în Sistemul electronic de achiziții publice de autoritatea contractantă în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
Bogdan Pușcaș
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul fondurilor europene,
Carmen Aura Răducu
Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
Marius-Raul Bostan
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 10 februarie 2016.

Nr. 66.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...