Consiliul de Stat

Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1976 până la 31 decembrie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 500/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

În scopul dezvoltării unor activități producătoare de venituri și pentru realizarea unor acțiuni proprii fără finanțare de la buget, instituțiile de stat pot utiliza veniturile realizate din sursele prevăzute în anexa nr. 1, în vederea autofinanțării integrale sau parțiale a cheltuielilor planificate pentru activitățile menționate în aceeași anexă.

Art. 2. -

Proiectele planurilor anuale de venituri și cheltuieli pentru autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, potrivit art. 1, se întocmesc la termenele și în condițiile prevăzute pentru întocmirea proiectelor planurilor de venituri și cheltuieli bugetare. Fondurile pentru investiții de orice natură, reparații capitale de construcții și cele pentru retribuirea muncii se cuprind în proiectele planurilor anuale privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, în limita indicatorilor repartizați cu această destinație din planul național unic de dezvoltare economico-socială.

Planurile centralizate de venituri și cheltuieli pentru autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat se aprobă, în termen de cel mult 60 de zile de la adoptarea bugetului de stat de către Marea Adunare Națională, astfel:

a) de către Ministerul Finanțelor, pentru ministere și celelalte organe centrale de stat;

b) de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu avizul Ministerului Finanțelor, pentru unitățile de subordonare locală.

Defalcarea pe unități a veniturilor și cheltuielilor prevăzute în planurile centralizate, aprobate potrivit alin. 2, se face de către ministere, celelalte organe centrale de stat și comitetele executive ale consiliilor populare, conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art. 3. -

Cheltuielile prevăzute în planurile de venituri și cheltuieli aprobate pentru autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat pot fi majorate în cursul anului, pentru acțiuni suplimentare, numai în cazul creșterii corespunzătoare a veniturilor proprii. Planurile suplimentare de venituri și cheltuieli întocmite în acest scop se aprobă, cu respectarea prevederilor din prezentul decret, de către ministere, celelalte organe centrale de stat și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu acordul Ministerului Finanțelor.

De asemenea, în cursul anului, pot fi întocmite planuri de venituri și cheltuieli pentru autofinanțarea unor activități noi, apărute pe parcurs. Aprobarea acestor planuri se efectuează în condițiile alineatului precedent.

Ministerul Finanțelor poate să modifice planurile de venituri și cheltuieli aprobate pentru autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, luînd măsuri pentru vărsarea integrală la bugetul de stat a plusului de venituri rezultat, atunci cînd constată că în plan au fost prevăzute cheltuieli peste necesarul real ori fără bază legală sau că veniturile au fost subevaluate.

Art. 4. -

Cheltuielile prevăzute în planurile de venituri și cheltuieli pentru autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat se fac în condițiile prevăzute de lege pentru finanțarea de la buget a instituțiilor de stat, în limita sumelor aprobate prin planurile respective, a disponibilului din încasări existent și cu respectarea strictă a destinației stabilite. Virările în cadrul acestor planuri se efectuează, în cazuri justificate, potrivit normelor stabilite pentru virarea creditelor bugetare.

Sînt interzise transferurile de venituri de la un plan de venituri și cheltuieli la altul, în afara cazurilor în care prin anexa nr. 1 la prezentul decret s-a prevăzut altfel.

Art. 5. -

Veniturile instituțiilor de stat lăsate la dispoziția acestora pentru autofinanțarea unor activități se păstrează în conturi distincte, nepurtătoare de dobînzi, la unitățile bancare sau la unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni, unde acestea au deschise conturile de bază.

Aceste venituri pot fi păstrate și la cooperativele de credit în condițiile stabilite de reglementările în vigoare.

Art. 6. -

Veniturile ce se rețin și se utilizează de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne pentru autofinanțarea unor activități sînt cele prevăzute în anexa nr. 2*). Planificarea, aprobarea, executarea și controlul planurilor de venituri și cheltuieli pentru aceste activități se fac potrivit dispozițiilor art. 2-5 și 11, dacă în anexa nr. 2 nu se prevede altfel.

*) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

Art. 7. -

Sumele aflate în conturile instituțiilor de stat la 31 decembrie, din veniturile prevăzute pentru autofinanțarea unor activități, se reportează în anul următor și se repartizează, după scăderea obligațiilor de plată și a încasărilor anticipate, ca venit la bugetul republican sau local, după caz, în cotele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau pentru a fi utilizate potrivit destinațiilor prevăzute în aceste anexe.

Veniturile destinate bugetului se virează pînă la 31 ianuarie al anului următor, dacă în anexele nr. 1 și 2 sau pe baza acordului Ministerului Finanțelor nu sînt stabilite alte termene.

Art. 8. -

În scopul realizării unor activități producătoare de venituri, instituțiile de stat pot organiza, cu aprobarea, după caz, a ministerelor, celorlalte organe centrale de stat sau a comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, subunități cu gestiune economică, fără personalitate juridică, potrivit anexei nr. 3.

Aceste subunități pot avea independență operativă, cont la bancă, pot beneficia de credite bancare, pot încheia contracte prin împuternicire de reprezentare și pot avea relații economice și financiare, prin delegare, în limita împuternicirilor stabilite de instituția de stat de care aparțin. Subunitățile prevăzute la alineatul precedent calculează și varsă amortizarea pentru fondurile fixe cu care sînt înzestrate, potrivit normelor legale în vigoare.

Beneficiile realizate în cadrul planului și peste plan de subunitățile prevăzute mai sus, rămase după plata premiilor calculate în condițiile reglementărilor în vigoare, se repartizează în proporție de pînă la 50% la dispoziția subunității în cauză, pentru funcționarea subunității și dezvoltarea bazei sale materiale, iar diferența, la bugetul de stat.

Planificarea, finanțarea, creditarea, evidența și încheierea bilanțurilor contabile pentru subunitățile prevăzute la acest articol se efectuează potrivit normelor în vigoare referitoare la unitățile economice de stat, adaptate la specificul acestor subunități de către organele centrale de stat interesate, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 9. -

Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și comitetele executive ale consiliilor populare județene pot stabili, în raport cu volumul veniturilor și cheltuielilor, ca prevederile art. 8 privind acordarea de credite bancare, calcularea și vărsarea amortismentelor și repartizarea beneficiului să se aplice și oficiilor de îmbunătățiri funciare și proiectări construcții în agricultură, precum și întreprinderilor pentru executarea lucrărilor de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor.

Art. 10. -

Cantinele pentru elevi și studenți întocmesc planuri anuale de încasări și de plăți, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 1. Aceste planuri se aprobă de către ministerele, celelalte organe centrale de stat și comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București cărora le sînt subordonate instituțiile de învățămînt pe lîngă care funcționează aceste cantine.

La partea de încasări a planului se cuprinde contravaloarea meselor servite, exclusiv regia, iar la partea de plăți se cuprind sumele pentru acoperirea cheltuielilor privind procurarea alimentelor.

Executarea planurilor anuale prevăzute la primul alineat se va face în condițiile prevăzute la art. 4 și 5.

Sumele rămase în cont la 31 decembrie, provenite din încasările realizate, se reportează în anul următor pentru dezvoltarea bazei materiale a cantinei.

Art. 11. -

Controlul gestionar de fond asupra realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor prevăzute în planurile de venituri și cheltuieli aprobate pentru autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, precum și asupra gospodăririi mijloacelor materiale și bănești aflate la dispoziția acestora și a unităților prevăzute la art. 8, 9 și 10 din prezentul decret, se face de către organele de control financiar intern, precum și de celelalte organe de inspecție și control, potrivit normelor legale.

Instituțiile de stat cărora li s-au aprobat planuri de venituri și cheltuieli pentru autofinanțarea unor activități vor lua toate măsurile ce se impun în vederea realizării și depășirii veniturilor planificate. În cazul nerealizării integrale a veniturilor prevăzute în plan, ele au obligația de a diminua în mod corespunzător volumul cheltuielilor. Se interzice efectuarea de cheltuieli din fonduri bugetare pentru acțiuni și lucrări care pot fi realizate, potrivit prezentului decret, exclusiv din planurile de autofinanțare.

Art. 12. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

Art. 13. -

În vederea extinderii autofinanțării unor activități ale instituțiilor de stat, Consiliul de Miniștri poate stabili și alte surse de venituri și destinații decît cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte sectoare de activitate decît cele din anexa nr. 3, în care se vor putea organiza, potrivit art. 8, subunități cu gestiune economică, fără personalitate juridică.

Art. 14. -

Prevederile prezentului decret se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1976. Pe aceeași dată se abrogă actele și dispozițiile normative prevăzute în anexa nr. 4.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

București, 11 decembrie 1975.

Nr. 151.

ANEXA Nr. 1

Venituri ce se rețin de instituțiile de stat pentru autofinanțare
Denumirea veniturilor Unitățile care rețin veniturile Destinația ce se poate da veniturilor reținute Cota ce se preia la buget în condițiile art. 7
1 2 3 4
A. Venituri ce se rețin pentru autofinanțare în domeniul culturii, artei, presei și tipăriturilor
1. Veniturile realizate de unitățile muzeale din: Unitățile muzeale. Acoperirea parțială sau totală, în raport de volumul veniturilor, a cheltuielilor de întreținere și funcționare, reparații, completarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și a bazei materiale, precum și a cheltuielilor necesitate de realizarea veniturilor lăsate la dispoziția acestor unități. 70%
- taxe de vizitare și din manifestările publice organizate de acestea;
- vînzarea materialelor de popularizare a colecțiilor;
- încasările din donațiile în numerar făcute de organizațiile obștești sau persoanele particulare, precum și alte încasări realizate din activitatea proprie a acestor unități;
- valorificarea unor produse obținute de pe terenurile unităților muzeale, din vînzarea obiectelor de artă populară achiziționate de la creatorii populari și a unor replici (copii) după exponatele reprezentative confecționate în atelierele proprii sau ale unor organizații socialiste.
2. Veniturile căminelor culturale, caselor de cultură, cluburilor, universităților populare, provenite din: Căminele culturale, casele de cultură, cluburile, universitățile populare. Acoperirea parțială sau totală, în raport de volumul veniturilor realizate, a cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea, completarea sau dezvoltarea bazei materiale, precum și a cheltuielilor necesitate de realizarea veniturilor lăsate la dispoziția acestor unități. 70%
- încasările realizate din manifestările cultural-artistice și din închirierea sălilor și a unor bunuri;
- cota de 50% din încasările nete realizate din manifestările organizate cu concursul altor unități; Stimularea prin excursii și acordarea de premii în obiecte*), pe baza aprobării organelor ierarhic superioare, membrilor formațiilor și cercurilor cultural-artistice, instructorilor, directorilor de cămine culturale neretribuiți și altor activiști obștești care au depus activitate cultural-artistică obștească deosebită. Pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice plățile urgente pentru acțiunile stabilite prin normative ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste pot fi efectuate direct din încasări și decontate pe bază de arte justificative legale, urmînd a se depune în cont numai soldul rămas.
- cota de 15% din încasările totale (diminuate cu impozitul pe spectacole) realizate de instituțiile artistice de spectacole, Agenția română de impresariat artistic și întreprinderile cinematografice, din spectacolele date în sălile căminelor culturale, caselor de cultură sau cluburilor;
- încasările din taxele de înscriere și frecvență la cursurile organizate de aceste unități;
- contribuția unor organizații obștești sau instituții; donații;
- încasări din valorificarea lucrărilor realizate în cadrul cluburilor și cercurilor de activitate, din valorificarea unor bunuri, organizarea de tombole, bufete etc.;
- orice alte încasări din activitatea specifică a instituțiilor respective.
___________
*) Potrivit criteriilor ce se vor stabili de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cu avizul Ministerului Finanțelor.
3. Veniturile realizate de teatre și instituții muzicale din: Instituțiile artistice de spectacole. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare, organizarea spectacolelor, precum și a celor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
- vânzarea biletelor de intrare la spectacole;
- vînzarea programelor;
- închirierea sălilor de spectacole;
- alte venituri;
- subvenții de la buget.
4. Veniturile realizate de centrele de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, cu prilejul unor manifestări artistice, din cotele stabilite de Consiliul Culturii și Educației Socialiste asupra veniturilor realizate din organizarea de concursuri artistice republicane, precum și alte venituri din activitatea proprie. Centrele de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Acoperirea parțială sau totală, în raport de volumul veniturilor realizate, a cheltuielilor privind organizarea manifestărilor și activităților specifice, precum și a celor pentru: 70%
- pregătirea unor formații artistice de amatori reprezentative;
- procurarea de aparatură, a obiectelor de practică culturală, a instrumentelor muzicale și costumelor populare; tipărirea materialelor de îndrumare și de popularizare a lucrărilor realizate de creatorii populari;
- stimularea prin excursii și acordarea de premii în obiecte formațiilor artistice de amatori și instructorilor obștești care au desfășurat o activitate deosebită, potrivit criteriilor ce se vor stabili de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cu avizul Ministerului Finanțelor.
5. Veniturile școlilor populare de artă provenite din: Școlile populare de artă. Acoperirea parțială sau totală, în raport de volumul veniturilor realizate, a cheltuielilor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale, a celor legate de executarea și valorificarea lucrărilor de artă efectuate de elevi, precum și a celor pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice. 70%
- taxele de frecvență plătite de cursanți, stabilite de Consiliul Culturii și Educației Socialiste;
- organizarea unor manifestări cultural-artistice;
- valorificarea lucrărilor de artă plastică, populară și decorativă executate de elevi;
- contribuția unor organizații cooperatiste sau obștești.
6. Veniturile publicațiilor periodice provenite din: Publicațiile periodice. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru întreținere și funcționare, a cheltuielilor determinate de apariția publicațiilor, precum și a celor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale. 70%
- vînzarea publicațiilor respective;
- anunțuri și reclame;
- veniturile altor publicații din subordinea aceluiași organ central, redistribuite cu aprobarea acestuia;
- contribuții bănești ale unor organizații obștești;
- subvenții de la buget.
7. Veniturile realizate din activitatea de impresariat artistic din programări de artiști sau formații artistice din țară și străinătate, din impresarierea peste hotare de artiști și formații artistice, precum și din alte prestări de servicii specifice. Agenția română de impresariat artistic. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare, de organizare a spectacolelor, precum și a celor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale. 70% din excedentul stabilit pe baza dărilor de seamă contabile anuale.
8. Veniturile caselor de filme provenite din: Casele de filme. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare și a celor necesitate de realizarea producției de filme artistice. 70% din excedentul peste plan se varsă la Centrala "Româniafilm".
- exploatarea filmelor produse;
- veniturile excedentare ale altor case de filme, redistribuite de Centrala "Româniafilm";
Excedentul realizat în cadrul planului se varsă în întregime la Centrala "Româniafilm".
- veniturile alocate de Centrala "Româniafilm"; Diferența de 30% rămîne la dispoziția caselor de filme, cu aceeași destinație.
- alte încasări provenite din activitatea proprie.
9. Veniturile editurilor provenite din: Editurile organizate pe bază de planuri de venituri și cheltuieli pentru autofinanțare. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare, de editare și a celor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale. 70% se preia trimestrial la bugetul de stat, cu recalculare trimestrială cumulativ de la începutul anului, calculul făcîndu-se pe baza excedentelor rezultate din dările de seamă contabile.
- vînzarea cărților și altor tipărituri;
- prestări de servicii editoriale, publicitate și alte activități asemănătoare;
- veniturile excedentare ale altor edituri din subordinea Consiliului Culturii și Educației Socialiste redistribuite cu aprobarea acestuia.
B. Venituri ce se rețin pentru autofinanțare în domeniul sănătății și asistenței sociale
10. Veniturile unităților medico-sanitare cu plată, provenite din perceperea tarifelor legale pentru: Unități medico-sanitare cu plată. a) 10% din totalul veniturilor se varsă la bugetul local; Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
b) 90% din veniturile realizate se utilizează în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor pentru:
- consultațiile în cabinetele medicale de specialitate și cele acordate la domiciliul pacienților;
- întreținere și funcționare (inclusiv reparațiile curente și capitale la construcții, utilaje și aparatură);
- efectuarea de examene radiologice, probe funcționale și analize de laborator în serviciile tehnico-medicale;
- procurarea medicamentelor și a materialelor, sanitare consumabile necesare consultațiilor, examenelor de laborator, radiologice și altor investigații sau tratamente efectuate la aceste unități;
- executarea de tratamente în policlinica cu plată;
- alte activități.
- completarea și dezvoltarea bazei materiale (utilaje, aparatură, autoturisme etc.);
- drepturile de retribuire a personalului permanent, inclusiv contribuția pentru asigurările sociale de stat;
- retribuția personalului medico-sanitar care acordă asistență medicală în aceste unități.
11. Veniturile realizate de unitățile medico-sanitare și de asistență socială din activitatea de ergoterapie, prin ateliere și gospodării agrozootehnice organizate în acest scop. Unitățile medico-sanitare și de asistență socială. Acoperirea parțială a cheltuielilor pentru activitatea de ergoterapie și dezvoltarea acesteia, precum și pentru echipament de lucru și de protecție a bolnavilor; îmbunătățirea condițiilor de spitalizare și întreținere a bolnavilor și asistaților. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
12. Veniturile unităților balneoclimaterice de interes local, neorganizate ca întreprinderi, constînd din: Unitățile balneoclimaterice respective. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru remunerarea bolnavilor, în condițiile legii, privind dezvoltarea ergoterapiei. Organizarea, întreținerea, funcționarea și dezvoltarea acestor unități. 70%
- încasări din activitatea proprie;
- subvenție de la buget.
13. Veniturile rezultate din valorificarea obiectelor lucrate de asistați în atelierele unităților de asistență pentru bătrîni, pensionari sau copii invalizi. Unitățile de asistență socială. Procurarea materiilor prime necesare executării obiectelor și recompensarea muncii prestate de bătrîni, pensionari și copii invalizi, în limita a 10-15% din totalul veniturilor realizate. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
14. Veniturile realizate de căminele-atelier organizate pentru deficienții parțial recuperabili, care nu pot fi încadrați în locuri de muncă obișnuite, provenite din valorificarea produselor sau prestările de servicii executate pentru organizațiile socialiste sau persoanele fizice; veniturile realizate din aceleași surse de către atelierele-școală pentru copiii deficienți, precum și cele pentru minorii cu tulburări de comportament. Unitățile din subordinea Ministerului Muncii, organizate pentru recuperarea socio-profesională a deficienților. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare, precum și a celor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale, inclusiv pentru construcții, în limita indicatorilor de plan aprobați cu această destinație. Pentru munca prestată, copiii deficienți și asistații pot primi pînă la 30% din contravaloarea manoperei incluse în devizele întocmite pentru lucrările ce se efectuează. Fondurile destinate dezvoltării căminelor-atelier și atelierelor-școală, inclusiv cele pentru construcții, pot fi utilizate în mod centralizat de Ministerul Muncii, în condițiile reglementărilor în vigoare. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
C. Venituri ce se rețin pentru autofinanțare în domeniul învățămîntului
15. Veniturile realizate din organizarea excursiilor interjudețene, a taberelor școlare și a coloniilor, constînd din: Ministerele și celelalte organe centrale, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare și unitățile subordonate acestora. Acoperirea integrală a cheltuielilor privind: Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
- hrana și transportul;
- retribuția personalului încadrat temporar și indemnizațiile personalului didactic, și medico-sanitar;
- contribuția părinților;
- contribuția unor organizații cooperatiste sau
obștești; - întreținerea localurilor pe perioada organizării excursiilor interjudețene, taberelor și coloniilor.
- alocațiile legale de hrană virate de grădinițele de copii cu cămine și de către casele de copii;
- subvenție de la buget.
16. Veniturile Centrului de antrenament și perfecționare a personalului din aeronautica civilă, provenite din contribuția unităților pentru perfecționarea cadrelor proprii. Centrul de antrenament și perfecționare a personalului din aeronautica civilă. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere, funcționare și a celor legate de școlarizare. 70%
17. Veniturile centrelor pentru calificarea și perfecționarea muncitorilor, a personalului mediu de specialitate și superior și ale centrelor de perfecționare organizate în baza Legii privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste nr. 2/1971, precum și veniturile realizate din activitatea cursurilor de calificare și perfecționare organizate în cadrul liceelor potrivit H.C.M. nr. 354/1974, provenite din: Centrele pentru calificare și perfecționare ale ministerelor și celorlalte organe centrale, precum și liceele care organizează cursuri de calificare și perfecționare. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare, a celor pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale, precum și a cheltuielilor pentru: 70%
- școlarizare, perfecționare și elaborarea de materiale documentare;
- cazarea cursanților;
- asigurarea hranei și altor servicii, în limita sumelor plătite în acest scop;
- plata drepturilor de deplasare, potrivit reglementărilor în vigoare, a specialiștilor cu locul de muncă în altă localitate, utilizați de centre pentru activitatea de susținere a cursurilor de la programele de perfecționare.
- contravaloarea meselor servite la cantinele centrelor (alimente plus regie) suportată de către cursanți și personalul didactic și administrativ;
- contribuția unităților care trimit cursanți la aceste centre sau care beneficiază de serviciile centrelor prin materiale de informare etc. pe bază de contracte. Nivelul contribuției unităților se stabilește de ministerele sau organele centrale care le au în subordine;
- alte venituri ocazionale.
18. Veniturile realizate de casele corpului didactic din organizarea unor activități didactice și manifestări artistice cu plată, precum și din contribuția unor organizații socialiste. Casele corpului didactic județene și a municipiului București. Pentru completarea și dezvoltarea bazei materiale. 70%
19. Sumele reprezentînd contravaloarea burselor acordate de întreprinderi din fondurile proprii, pentru elevii care se angajează pe bază de contract să lucreze, cel puțin 5 ani, în acestea. Liceele cu elevi care primesc burse de întreprinderi. Plata drepturilor de bursă pentru elevii cu care întreprinderile au încheiat contracte. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
20. Veniturile caselor de copii și școlilor speciale pentru copii cu deficiențe (recuperabili) și ale caselor de pionieri, provenite din valorificarea produselor executate în camerele de lucru și în cercuri, precum și din încasările de la spectacolele organizate de aceste unități. Casele de copii, școlile speciale pentru copii cu deficiențe (recuperabili) și casele de pionieri. Acoperirea parțială a cheltuielilor pentru procurarea de materii prime necesare camerelor de lucru și dezvoltarea activității camerelor de lucru din casele de copii și școlile speciale; procurarea materialelor necesare desfășurării activității cercurilor din casele de pionieri și pentru dotarea acestor cercuri, precum și pentru unele cheltuieli social-culturale*) ale caselor de copii și de pionieri și ale școlilor speciale. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
__________
*) Potrivit normelor ce se vor stabili de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Învățămîntului.
21. Veniturile realizate de atelierele-școală de pe lîngă unitățile de învățămînt, din valorificarea produselor sau din prestările de servicii executate pentru organizațiile socialiste. Unitățile de învățămînt primar, gimnazial, liceal și profesional. Acoperirea parțială a cheltuielilor pentru: Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
- procurarea materialelor necesare procesului de producție;
- dotarea atelierelor-școală cu utilaje, aparate, unelte, scule, precum și pentru dotarea unității de învățămînt prin construcții de ateliere-școală, procurarea de mobilier, aparatură de laborator și obiecte de inventar de uz didactic;
- contravaloarea muncii elevilor școlilor profesionale, care se virează la buget.
22. Veniturile realizate de institutele de învățămînt superior din taxe de vizitarea grădinilor botanice și valorificarea unor produse obținute de pe terenurile acestora. Institutele de învățămînt superior. Acoperirea parțială sau totală, în raport de volumul veniturilor, a cheltuielilor de întreținere a grădinilor botanice și a celor necesitate de realizarea veniturilor lăsate la dispoziție. 70%
23. Veniturile realizate de unitățile de învățămînt din activitatea productivă în cadrul loturilor agricole, crescătoriilor de animale, stațiunilor experimentale sau a altor activități, fără plan de producție, precum și din activitatea atelierelor de artă plastică și decorativă. Unitățile de învățămînt cu excepția celor de învățămînt superior, pe baza acordului organului ierarhic superior. Procurarea materialelor care se consumă în producție, a materialului săditor, semințelor, animalelor, precum și pentru autodotare cu aparate, scule și obiecte de inventar. 70%
24. Veniturile realizate din contribuția părinților potrivit normelor elaborate de Ministerul Educației și Învățămîntului, pentru copiii din grădinițe, cărora li se predă, la cerere, o limbă străină. Unitățile prin care se realizează finanțarea grădinițelor. Acoperirea integrală a drepturilor de retribuire a muncii, inclusiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile stabilite de Ministerul Educației și Învățămîntului, pentru persoanele care predau limbi străine în grădinițe. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
25. Veniturile realizate de instituțiile de învățămînt superior, prin secții, ateliere, centre de calcul, laboratoare, stații pilot, studiouri de producție artistică, colective, birouri, oficii și alte unități asemănătoare, fără personalitate juridică, din activitatea de integrare cu producția, cercetarea, proiectarea și prestarea de servicii. Instituțiile de învățămînt superior. Acoperirea integrală a cheltuielilor determinate de realizarea veniturilor, precum și a cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale. Diferența între venituri și cheltuieli se folosește integral de instituțiile de învățămînt superior, ca sursă de finanțare a învățămîntului.
26. Veniturile realizate de institutele de cercetare fără personalitate juridică, organizate în cadrul instituțiilor de învățămînt superior, din activitatea de cercetare realizată pe bază de contracte. Instituțiile de învățămînt superior. Acoperirea integrală a cheltuielilor de funcționare și de dezvoltare a bazei materiale. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor pînă la încasarea veniturilor se asigură, în condițiile legii, din credite bancare pe termen scurt. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
D. Venituri ce se rețin pentru autofinanțare în domeniul prestărilor de servicii sau altor activități economice
27. Veniturile realizate în piețe, tîrguri și oboare, din: Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București, comunale, precum și direcțiile comerciale. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru întreținerea, organizarea și funcționarea piețelor, tîrgurilor și oboarelor, în condițiile stabilite de Ministerul Comerțului Interior cu avizul Ministerului Finanțelor. 70%
- taxele forfetare percepute pentru folosirea centrelor publice de desfacere;
- taxele percepute pentru serviciile prestate;
- chiriile încasate pentru terenurile și clădirile din centrele publice de desfacere. Veniturile rămase după acoperirea cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent se vor folosi de consiliile populare județene și al municipiului București, prin direcțiile comerciale, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea rețelei de piețe agroalimentare (lucrări de construcții pentru piețe, modernizări, amenajări, reparații capitale și procurări de fonduri fixe și obiecte de inventar necesare piețelor, tîrgurilor și oboarelor, precum și pentru unitățile comerciale din incinta acestora).
Fondurile fixe și obiectele de inventar, procurate în condițiile de mai sus, nu pot fi transferate decît unităților comerciale din incinta piețelor și oboarelor.
28. Veniturile din încasările proprii ale unor unități cu volum mic de producție și prestări, care sînt dispersate în localități mai puțin dezvoltate din punct de vedere industrial, social-cultural sau turistic și care nu pot fi organizate pe principiul gestiunii economice sau cuprinse în cadrul întreprinderilor sau organizațiilor economice existente. Se încadrează în această categorie pivele, daracele, serele floricole și dendrologice, grădinile și parcurile zoologice*), cîntarele și basculele publice, motoarele pentru tăiat lemne, ștrandurile publice, băile publice*), locurile de parcare, morile prestatoare subordonate consiliilor populare comunale**), transportul pe ape, alimentarea cu apă și canalizarea din comune, serviciile de salubritate, administrarea și întreținerea clădirilor proprietate de stat în comune. Funcționarea pe bază de planuri de venituri și cheltuieli pentru autofinanțare a acestor activități, precum și a altora de aceeași categorie, se stabilește de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu acordul Ministerului Finanțelor. Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru întreținere, reparații, funcționarea și dezvoltarea unităților și activităților menționate. 70% cu excepția veniturilor din administrarea clădirilor din comune și a morilor prestatoare subordonate consiliilor populare comunale, care se reportează în întregime în anul următor dacă este cazul, pentru finanțarea lucrărilor de reparații capitale.
__________
*) Pentru băile publice, mori prestatoare comunale, precum și pentru grădinile și parcurile zoologice se pot acorda subvenții de la buget pentru acoperirea diferenței între venituri și cheltuieli, cu avizul conform al Ministerului Finanțelor pentru fiecare caz în parte.
**) Nu pot fi încadrate în această categorie morile cu regim de producție mixt (măciniș, prestator și comercial), morile care au fost cuprinse în programul de dotare cu instalații de degerminare a porumbului, morile a căror dotare tehnică permite amenajarea lor în vederea preluării unor sarcini de măciniș în regim comercial pentru deservirea brutăriilor aparținînd industriei locale și cooperației de consum.
29. Veniturile provenite din încasările realizate de comitetele executive ale consiliilor populare pentru utilizarea de către delegații organizațiilor socialiste a camerelor de cazare înființate în acest scop în comune. Înființarea camerelor de cazare în comune se aprobă de către comitetele executive ale consiliilor populare județene, iar tarifele percepute nu pot depăși suma ce se decontează potrivit normelor legale în vigoare personalului aflat în deplasare la comune. Birourile executive ale consiliilor populare comunale. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și dotare a camerelor de cazare. 70%
30. Veniturile din taxele ce se percep conform normelor legale în vigoare, pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice pe o durată mai mare de 48 ore. Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orășenești sau comunale. Pentru dotări în domeniul gospodăriei comunale și edilitare, precum și pentru alte cheltuieli de gospodărie comunală și edilitară în stațiunile în care se realizează taxele în cauză. 70%
31. Veniturile realizate de cabinetele pentru problemele de organizare științifică a producției și a muncii din executarea contractelor încheiate. Cabinetele județene, municipale și orășenești pentru probleme de organizare. Plata colaboratorilor și alte cheltuieli ocazionate de elaborarea studiilor sau acordarea de consultații (cheltuielile de deplasare, documentare, editare, prelucrare a datelor și altele similare). 70%
Cheltuielile de întreținere și dezvoltare a bazei tehnico-materiale a cabinetelor. Plata indemnizațiilor pentru personalul utilizat la operațiunile de contabilitate ale cabinetelor.
32. Veniturile reprezentînd contravaloarea muncii neefectuate de locuitori, cooperativele agricole de producție, celelalte organizații cooperatiste și orice organizații obștești, precum și veniturile reprezentînd contribuția în bani a întreprinderilor agricole de stat, întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii și celorlalte organizații economice de stat. Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale. Pentru executarea unor lucrări de interes local ce se efectuează potrivit legii. Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
33. Veniturile realizate de unitățile Direcției Generale a Rezervelor de Stat, din valorificarea produselor obținute de la fînețe, pășuni, pomi și arbuști fructiferi, ciupercării, iazuri, albinărit, creșterea și îngrășarea de cabaline, tineret bovin, ovin și porcin, creșterea de animale mici, păsări etc. Unitățile subordonate Direcției Generale a Rezervelor de Stat. Acoperirea integrală a cheltuielilor determinate de funcționarea activităților economice menționate, inclusiv a celor pentru reparații și procurări de obiecte de inventar; plata retribuției personalului încadrat temporar pentru aceste activități. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor pînă la încasarea veniturilor se asigură, în condițiile legii, din credite bancare pe termen scurt. Veniturile nete la finele anului se repartizează astfel:
- 30% se varsă la buget în termen de 10 zile de la aprobarea dării de seamă contabile anuale;
- 50% se constituie ca fond la dispoziția Direcției Generale a Rezervelor de Stat pentru dezvoltarea activității menționate;
- o cotă de pînă la 20% va fi folosită pentru acordarea de premii lucrătorilor unităților respective care au contribuit la realizarea veniturilor, fără a se depăși împreună cu fondul de premiere de la sfîrșitul anului 3% din fondul de retribuție planificat unităților în cauză;
- diferența se reportează în anul următor.
34. Veniturile ce se realizează de către oficiile județene pentru studii pedologice și agrochimice din activitatea de studii pedologice, agrochimice, pedohidrologice și geologice, inclusiv analizele de laborator, pentru soiuri, sedimente, ape, îngrășăminte și plante, precum și din întocmirea și urmărirea aplicării planurilor de fertilizare și amendare. Oficiile județene pentru studii pedologice și agrochimice din cadrul consiliilor populare județene. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru întreținere și funcționare, precum și a celor necesitate de efectuarea studiilor și analizelor de laborator. 70%
35. Veniturile realizate din exploatarea pășunilor, provenite din: Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru lucrările de întreținere și îmbunătățire a pășunilor. Fondurile alocate de la buget, rămase nefolosite la finele anului, se varsă la buget.
- taxe de pășunat, inclusiv contravaloarea contribuției în muncă neefectuate, încasate de la crescătorii care trimit animale la pășunat;
Fondurile primite de la buget pot fi folosite, după utilizarea celorlalte surse de venituri, numai pentru:
- taxe din valorificarea producției de pe suprafețele de pășuni, pajiști semănate și a celor cultivate cu plante de nutreț; Diferența de sold se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
- achiziționarea materialelor de construcții necesare îmbunătățirii pășunilor naturale la comunele care dețin suprafețe mari cu fertilitate redusă și pe care se execută lucrări hidroameliorative în complexe;
- valorificarea materialului lemnos rezultat din exploatarea sau curățirea arboretelor de pe pajiști, precum și alte venituri, ce se pot realiza de pe acestea;
- achiziționarea de îngrășăminte chimice.
- fonduri primite de la buget prin direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară, potrivit art. 16 din Legea nr. 8/1971.
36. Veniturile realizate din activitățile productive ale Direcției domeniului public, provenind din: valorificarea împletiturilor de răchită, aranjamente florale, valorificarea de cai la export, a producției de ciuperci, prestații de agrement hipo, precum și alte încasări din valorificarea resurselor interne. Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București. Acoperirea integrală a cheltuielilor determinate de întreținerea, funcționarea și dezvoltarea activităților menționate, inclusiv plata retribuției personalului aferent acestor activități. 70%
37. Veniturile ce se realizează de unitățile denumite "întreprinderi pentru execuția lucrărilor de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor", provenite din: Unitățile de stat denumite "întreprinderi pentru execuția lucrărilor de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor". Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru: Se reportează în întregime în anul următor, cu aceeași destinație.
- efectuarea de servicii și a altor activități economice;
- întreținerea, îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor, pășunilor model și a loturilor semincere;
- prestări de servicii pentru executări de lucrări pe pajiștile din administrarea comunelor, a cooperativelor agricole de producție și a altor deținători de pajiști;
- întreținerea și funcționarea acestor unități (cheltuieli administrativ-gospodărești etc.);
- valorificarea semințelor de plante furajere, a produselor secundare de pe loturile semincere și a altor produse și materiale de pe acestea și pășuni; - dezvoltarea bazei materiale.
- activități economice privind stațiile de deshidratare și granulare a furajelor verzi, de uscare și balotare a fînului, de însilozare a furajelor și îngrășătorii de tineret taurin și ovin;
- alte venituri.
38. Veniturile ce se realizează de către oficiile de îmbunătățiri funciare și proiectări construcții în agricultură, provenite din: Oficiile de îmbunătățiri funciare și proiectări construcții în agricultură. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru: 70%
- întreținere și funcționare;
- executarea de studii și proiecte pentru lucrări de îmbunătățiri funciare, gospodărirea apelor și construcții agrozootehnice;
- executarea de studii și proiecte pentru lucrări de îmbunătățiri funciare, gospodărirea apelor și construcții agrozootehnice;
- executarea de lucrări de construcții-montaj pentru îmbunătățiri funciare și exploatarea sistemelor hidroameliorative;
- executarea de lucrări de construcții-montaj pentru îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, efectuate în regim de antrepriză pe bază de contracte cu unitățile agricole socialiste, precum și cele repartizate de Departamentul îmbunătățirilor funciare;
- dezvoltarea bazei materiale.
- exploatarea sistemelor hidroameliorative pe care le au în administrare;
- exploatarea parcului de autovehicule, a utilajelor terasiere și a atelierelor de reparații;
- alte venituri.
39. Veniturile ce se realizează de către școlile de conducători auto amatori, provenite din taxele încasate de la elevii care urmează cursurile acestor școli și din alte surse. Școlile de conducători auto amatori. Acoperirea integrală a cheltuielilor de întreținere și funcționare și a celor pentru dezvoltarea bazei materiale. 70%
40. Veniturile realizate din executarea, potrivit protocoalelor încheiate, de lucrări de îmbrăcăminți asfaltice ușoare, drumuri de acces, străzi, alei, trotuare, locuri de parcare, stații pentru transportul în comun pe drumuri publice, podețe, livrări de mixturi asfaltice, precum și alte lucrări de aceeași natură, pentru alte unități socialiste economice sau instituții de stat, în cadrul indicatorilor de plan economici și financiari aprobați acestor unități. Pentru asigurarea fondurilor necesare deschiderii șantierelor și începerii lucrărilor prevăzute la alineatul precedent, unitățile beneficiare vor depune, la încheierea protocoalelor de execuție, un avans de 25% din valoarea de deviz a lucrărilor. Decontarea pe parcurs a lucrărilor se face potrivit normelor legale pentru executarea de lucrări în antrepriză. Direcțiile de drumuri și poduri, în limita capacităților disponibile. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru executarea lucrărilor prevăzute în protocoale 100%

ANEXA Nr. 3

Subunități ce pot funcționa în subordinea instituțiilor de stat în
condițiile art. 8 din decret

Denumirea subunității Instituția de stat pe lîngă care se organizează
1. Centrul de material didactic și propagandă agricolă. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
2. Restaurantele-cantină ale caselor universitarilor, cu circuit închis, pentru personalul didactic din învățămîntul superior. Casele universitarilor
3. Litografiile instituțiilor de învățămînt superior. Instituțiile de învățămînt superior
4. Atelierele-școală.
Încadrarea în această categorie a atelierelor-școală cu plan de producție se stabilește de organele centrale, respectiv consiliile populare județene și al municipiului București, cărora le sînt subordonate.
Unitățile de învățămînt, cu excepția celor de învățămînt superior.

ANEXA Nr. 4

Acte și dispoziții normative care se abrogă

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2.200/1953 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a gospodăriilor agricole anexe de pe lîngă instituții, întreprinderi și organizații economice de stat, publicată în Colecția de hotărîri și dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 45 din 7 iulie 1953.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 621/1954 privind înființarea, organizarea și finanțarea gospodăriilor anexe de pe lîngă instituții, întreprinderi și organizații economice de stat, publicată în Colecția de hotărîri și dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 25 din 13 mai 1954.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2.474/1955 privind regimul restaurantelor-cantină ale caselor universitarilor din București, Cluj, Iași și Timișoara.

- Art. 31 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.880/1959 cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1960 și pentru unele măsuri cu caracter financiar.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.674/1960 privind constituirea și folosirea mijloacelor speciale extrabugetare, publicată în Colecția de hotărîri și dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 42 din 21 noiembrie 1960.

- Alin. 2 și 3 din art. 17 al Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 160/1960 privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului militar din Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Afacerilor Interne.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 249/1961 privind constituirea unor mijloace extrabugetare la dispoziția Ministerului Forțelor Armate.

- Art. 14 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.053/1962 cu privire la unele măsuri pentru acordarea de burse și alte forme de sprijin material elevilor din învățămîntul de cultură generală, artistic și mediu pedagogic, republicată în Colecția de hotărîri și dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 45 din 27 decembrie 1963.

- Art. 2 și 15 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 500/1965 privind organizarea excursiilor, taberelor școlare și a coloniilor de preșcolari.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.469/1966 privind acordarea de dotații bugetare unor publicații periodice.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.503/1966 privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1.674/1960, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 47 din 28 iulie 1966.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 715/1966 pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1.674/1960 privind constituirea și folosirea mijloacelor speciale extrabugetare, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 18 din 25 aprilie 1966.

- Art. 20 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.054/1962 privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material studenților de la cursurile de zi, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 104 din 5 decembrie 1967.

- Art. 8 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 361/1964 privind organizarea excursiilor, taberelor și coloniilor de preșcolari în anul 1964, publicată în Colecția de hotărîri și dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 28 din 15 iunie 1964.

- Art. 1 și 6 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 326/1967 privind constituirea și folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor încasate de către Ministerul Forțelor Armate, pentru lucrările și prestațiile efectuate în favoarea Ministerului de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării, precum și stabilirea unor drepturi pentru militarii care participă la executarea acestor lucrări.

- Art. 7 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.409/1967 privind înființarea Centrului de antrenament și perfecționare a personalului din aeronautica civilă, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 57 din 26 iunie 1967.

- Art. 1 pct. 20 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 585/1969 privind exercitarea unor atribuții lărgite de către ministere și întreprinderi în perioada de experimentare a măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 43 din 27 martie 1969.

- Art. 1 și 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2.041/1969 privind constituirea și folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor încasate de către Ministerul Forțelor Armate, pentru lucrările și prestațiile efectuate în agricultură, precum și stabilirea unor drepturi pentru personalul care participă la executarea acestor lucrări.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 21/1970 privind completarea, extinderea și prelungirea aplicării Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 326/1967.

- Art. 2 și 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.210/1970 privind organizarea ergoterapiei în unitățile medico-sanitare și de asistență socială, publicată În Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 106 din 3 septembrie 1970.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 482/1971 privind extinderea prevederilor Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1.674/1960, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 53 din 1 mai 1971.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 874/1971 privind modificarea art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 326/1967.

- Art. 7 și 8 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2.080/1968 privind organizarea căminelor-atelier, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 124 din 21 septembrie 1968.

- Art. 4 alin. 4 și 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 773/1972 privind unele măsuri referitoare la organizarea producției cinematografice și difuzării filmelor, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 78 din 18 iulie 1972.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 213/1973 pentru completarea art. 8 al Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1.674/1960 privind constituirea și folosirea mijloacelor extrabugetare, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 22 din 4 martie 1973.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.612/1973 pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1.674/1960 privind constituirea și folosirea mijloacelor extrabugetare,

- Art. 14 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 354/1974 privind măsuri pentru generalizarea primei trepte a învățămîntului liceal, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 62 din 16 aprilie 1974.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...