Parlamentul României

Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții,

considerînd că menirea Consiliului Europei este de a înfăptui o uniune mai strînsă între membrii săi, între altele înlesnind adoptarea unor reguli comune în domeniul juridic,

constatînd că într-un mare număr de state membre s-au realizat sau se întreprind eforturi în vederea îmbunătățirii statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei micșorînd deosebirile între statutul juridic al acestor copii și cel al copiilor născuți din căsătorie, aceste deosebiri defavorizînd pe cel dintîi pe plan juridic și social,

considerînd că în acest domeniu, încă mai există ample nepotriviri în dreptul statelor membre,

convinse că trebuie îmbunătățită condiția copiilor născuți în afara căsătoriei și că stabilirea unor anumite reguli comune privind statutul lor juridic ar înlesni înfăptuirea acestui obiectiv și ar contribui, în același timp, la armonizarea legislațiilor în acest domeniu al statelor membre,

considerînd totuși că este necesar să se stabilească etape progresive pentru acele state care apreciază a nu fi în măsură să adopte de îndată unele dintre regulile prezentei convenții,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractantă se angajează să asigure conformitatea legislației sale cu dispozițiile prezentei convenții și să notifice secretarului general al Consiliului Europei măsurile luate în acest scop.

ARTICOLUL 2

Filiația față de mamă a tuturor copiilor născuți în afara căsătoriei este stabilită prin singur faptul nașterii copilului.

ARTICOLUL 3 Jurisprudență

Filiația față de tată a tuturor copiilor născuți în afara căsătoriei poate fi constatată sau stabilită prin recunoaștere voluntară sau prin hotărîre judecătorească.

ARTICOLUL 4

Recunoașterea voluntară a paternității nu poate forma obiectul unei opoziții sau contestații, cînd aceste proceduri sînt prevăzute prin legislația internă, decît în cazul în care persoana care vrea să recunoască sau care a recunoscut copilul nu este, biologic, tatăl său.

ARTICOLUL 5 Jurisprudență

În acțiunile referitoare la filiația față de tată, probele științifice apte să stabilească sau să înlăture paternitatea, urmează a fi încuviințate.

ARTICOLUL 6

1. Tatăl și mama unui copil născut în afara căsătoriei au aceeași obligație de întreținere față de acest copil ca cea care există față de copilul născut din căsătorie.

2. Cînd obligația de întreținere a unui copil născut, din căsătorie incumbă unor anumiți membri ai familiei tatălui sau a mamei, copilul născut în afara căsătoriei beneficiază, de asemenea, de această obligație.

ARTICOLUL 7 Reviste (1)

1. Cînd filiația unui copil născut în afara căsătoriei este stabilită față de cei doi părinți, exercitarea drepturilor părintești nu poate fi de drept atribuită numai tatălui.

2. Exercitarea drepturilor părintești urmează să poată fi transferată; cazurile de transfer sînt supuse legislației interne.

ARTICOLUL 8

Cînd tatăl sau mama unui copil născut în afara căsătoriei nu are exercițiul drepturilor părintești ori al dreptului privind încredințarea copilului, acest părinte poate obține un drept de vizitare în cazurile îndreptățite.

ARTICOLUL 9 Jurisprudență

Drepturile copilului născut în afara căsătoriei la succesiunea tatălui și mamei sale și a membrilor familiilor lor sînt aceleași ca și cînd s-ar fi născut din căsătorie.

ARTICOLUL 10

Căsătoria tatălui și mamei unui copil născut în afara căsătoriei conferă acestui copil statutul juridic al unui copil născut din căsătorie.

ARTICOLUL 11

1. Prezenta convenție este deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lîngă secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenția va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.

3. Ea va intra în vigoare, față de orice stat semnatar care o va ratifica, accepta sau încuviința ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 12

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al consiliului să adere la prezenta convenție.

2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lîngă secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 3 luni de la data depunerii sale.

ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenție.

2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori în orice alt moment următor, să extindă aplicarea prezentei convenții, prin declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat în declarație și căruia îi asigură relațiile internaționale sau pentru care este abilitat să stipuleze.

3. Orice declarație făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce privește orice teritoriu desemnat în această declarație, în condițiile prevăzute de art. 15 al prezentei convenții.

ARTICOLUL 14

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare sau cînd va face o declarație potrivit paragrafului 2 din art. 13 al prezentei convenții, să formuleze cel mult trei rezerve cu privire la dispozițiile art. 2-10 ale acesteia.

Rezerve cu caracter general nu sunt admise; fiecare rezervă nu se poate purta decît asupra unei dispoziții.

2. Fiecare rezervă va produce efecte timp de cinci ani cu începere de la intrarea în vigoare a prezentei convenții față de partea luată în considerare. Ea va putea fi reînnoită pentru perioade succesive de cîte cinci ani, prin mijlocirea unei declarații adresate înainte de expirarea fiecărei perioade secretarului general al Consiliului Europei.

3. Orice parte contractantă poate retrage, în total sau în parte, o rezervă formulată de ea în temeiul paragrafelor precedente prin mijlocirea unei declarații adresate secretarului general al Consiliului Europei și care urmează să producă efecte de la data primirii sale.

ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o privește, să denunțe prezenta convenție, adresînd o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va produce efecte după șase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului și oricărui stat care a aderat la prezenta convenție:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții, potrivit art. 11;

d) orice notificare primită în aplicarea dispozițiilor art. 1;

e) orice declarație primită în aplicarea paragrafelor 2 și 3 ale art. 13;

f) orice rezervă formulată în aplicarea dispozițiilor paragrafului 1 al art. 14;

g) reînnoirea oricărei rezerve efectuate în aplicarea paragrafului 2 al art. 14;

h) retragerea oricărei rezerve efectuate în aplicarea paragrafului 3 al art. 14;

i) orice notificare primită în aplicarea art. 15 și data la care denunțarea va produce efecte.

Drept pentru care, subsemnații, legal împuterniciți, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Strasbourg la 15 octombrie 1975, în limbile franceză și engleză, ambele texte avînd aceeași valabilitate, într-un singur exemplar, care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei o va comunica în copie certificată conform fiecăruia dintre statele semnatare și care aderă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
;
se încarcă...